of 61/61
1 MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 19.01.2016 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov podaných dňa 15.12.2015 Predkladateľ: Materiál obsahuje : Ing. Juraj Hagara, v. r. 1. Návrh uznesenia MZ prednosta 2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov MZ Prílohy č. 1-12 Zodpovední: Mgr. Martin Pener, v. r. zástupca starostu Ing. Judita Šenkárová, v. r. vedúca odboru vnútorných vecí Spracovateľ : Ľubica Kucserová, v. r. referát organizačný a správy registratúry január 2016

MIESTNY RUŽINOV Materiál na rokovanie Miestne Ružinov 19.01 · 2016-01-15 · dňa 19.01.2016 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MIESTNY RUŽINOV Materiál na rokovanie Miestne Ružinov 19.01 · 2016-01-15 · dňa 19.01.2016...

 • 1

  MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV

  Materiál na rokovanie

  Miestneho zastupiteľstva

  mestskej časti Bratislava - Ružinov

  dňa 19.01.2016

  Informácia

  o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –

  Ružinov podaných dňa 15.12.2015

  Predkladateľ: Materiál obsahuje:

  Ing. Juraj Hagara, v. r. 1. Návrh uznesenia MZ

  prednosta 2. Informácia o vybavených

  interpeláciách poslancov MZ

  Prílohy č. 1-12

  Zodpovední:

  Mgr. Martin Pener, v. r.

  zástupca starostu

  Ing. Judita Šenkárová, v. r.

  vedúca odboru vnútorných vecí

  Spracovateľ:

  Ľubica Kucserová, v. r.

  referát organizačný a správy registratúry

  január 2016

 • 2

  Návrh na uznesenie

  Miestne zastupiteľstvo

  mestskej časti Bratislava - Ružinov

  po prerokovaní materiálu

  b e r i e n a v e d o m i e

  informáciu o interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –

  Ružinov podaných dňa 15.12.2015

 • 3

  Informácia

  o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

  Bratislava – Ružinov

  Interpelácie podané dňa 15.12.2015

  1. Interpelácia poslanca Dr. Pavla Juska

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Riešenie parkovania na Papánkovom nám., pred kultúrnym domom CULTUS, a.s.

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 1

  2. Interpelácia poslanca Dr. Pavla Juska

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Žiadosť o kópiu poverenia interného auditora na vykonanie kontroly v Spoločenskom dome

  Nivy.

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 2

  3. Interpelácia poslanca Dr. Pavla Juska

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Žiadosť o vysvetlenie dôvodu neinformovanosti Dozornej rady CULTUS,a.s. o kontrole

  interného auditora v Spoločenskom dome Nivy.

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 3

  4. Interpelácia poslankyne Ing. Tatiany Tomáškovej

  Interpelovaná bola PaedDr. Jana Bolebruchová, riaditeľka MŠ Bancíková

  Predmet interpelácie:

  Zdôvodnenie prijatia nadmerného počtu detí s trvalým pobytom mimo MČ Bratislava –

  Ružinov v šk. r. 2015/2016.

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 4

 • 4

  5. Interpelácia poslankyne Ing. Tatiany Tomáškovej

  Interpelovaný bol Ing. Juraj Hagara, prednosta

  Predmet interpelácie:

  Informácia o možnosti maximalizovať počet detí s trvalým pobytom v MČ Bratislava –

  Ružinov na prijatie do predškolských zariadení .

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 5

  6. Interpelácia poslanca PhDr. Patrik Guldan

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Informácia o zabratí verejného priestranstva vo vnútrobloku na Svätoplukovej ul.

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 6

  7. Interpelácia poslankyne Ing. Kataríny Šimončičovej

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Informácia k nájomnej zmluve so spoločnosťou In Develop .

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 7

  8. Interpelácia poslankyne Ing. Kataríny Šimončičovej

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Žiadosť o prípravu pravidiel MČ Bratislava – Ružinov – „ Pravidlá participácie občanov na

  územnoplánovacích procesoch“.

  Vybavenie Interpelácie:

  Príloha č. 8

  9. Interpelácia poslanca Ing. Vladimíra Slobodu

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Informácia o úhrade pokuty spoločnosťou BM BUILDING, s.r.o. za výrub drevín.

 • 5

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 9

  10. Interpelácia poslanca Mgr. Jozefa Matúšeka

  Interpelovaný bol Dušan Pekár, starosta

  Predmet interpelácie:

  Informácia k zámene pozemkov parkovisko na Záhradníckej ulici – parkovisko na Miletičovej

  ul.

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 10

  11. Interpelácia poslanca Mgr. Jozefa Matúšeka

  Interpelovaný bol PhDr. Patrik Guldan, poslanec

  Predmet interpelácie:

  Informácia k diskusným príspevkom zo zasadnutia MR dňa 17.03.2015.

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 11

  12. Interpelácia poslanca Ing. Martin Patoprstý

  Interpelovaný bol Ing. Juraj Hagara, prednosta

  Predmet interpelácie:

  Informácia k dôvodu nevytvorenia ľadovej plochy pri Šrkoveckom jazere .

  Vybavenie interpelácie:

  Príloha č. 12

 • MZ_XII_bod_11_Iinformacia o vybavenych interpelacach 15.12.20151-interpelácia-odpoveď-Dr.Jusko2-interpelácia-odpoveď-Dr.Jusko3-interpelácia-odpoveď-Dr.Jusko4-interpelácia-odpoveď-Ing.Tomášková5-interpelácia-odpoveď-Ing.Tomášková6-interpelácia-odpoveď-PhDr.Guldan7-interpelácia-odpoveď-aing.Šimončičová8-interpelácia-odpoveď-Ing.Šimončičová9-interpelacia-odpoved-Ing.Sloboda10-interpelácia-odpoveď-Mgr.Matúšek11-interpelácia-odpoveď-Mgr.Matúšek12-interpelácia-odpoveď-Ing. Patoprstý