Click here to load reader

PROGRAM EDUKACIJE NASTAVNIKA, RAVNATELJA I · PDF fileBloomova taksonomija u definiranju ishoda učenja Cilj: Metodom rada u malim skupinama sudionici će primijeniti Bloomovau taksonomiju

 • View
  229

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of PROGRAM EDUKACIJE NASTAVNIKA, RAVNATELJA I · PDF fileBloomova taksonomija u definiranju...

 • PROGRAM EDUKACIJE NASTAVNIKA, RAVNATELJA I STRUNIH SURADNIKA U PODRUJU METODA DEFINIRANJA ISHODA UENJA I IZRADE KURIKULUMA

  Gospodarska kola Varadin

 • 1

  Naruitelj: Gospodarska kola Varadin, Boene Plazzeriano 4, 42 000 Varadin

  Predmet: Program edukacije nastavnika, ravnatelja i strunih suradnika u

  podruju metoda definiranja ishoda uenja i izrade kurikuluma

  Izvritelj: dr. sc. Jadranka Herceg

  Nositelj projekta: Gospodarska kola Varadin

  Partneri na projektu: I. gimnazija Split, Hotelijersko-turistika kola Zagreb i

  Fakultet organizacije i informatike u Varadinu

  Datum: sijeanj, 2016.

 • 2

  Sadraj

  CILJ RADIONICE: .................................................................................................. 3

  ISHODI UENJA: ................................................................................................... 3

  SADRAJ RADIONICE: ........................................................................................... 4

  PROGRAM EDUKACIJE ............................................................................................ 5

  Metodologija izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma

  (Prilog 1) .............................................................................................................33

  Ishodi uenja (Prilog 2) .........................................................................................60

  Prvi zadatak; predmetni kurikulumi definiranje ishoda uenja (Prilog 3) ....................73

  Drugi zadatak; kreiranje nastavne jedinice pisanje ishoda uenja (Prilog 4) .............82

  Trei zadatak; Pisanje skupova ishoda uenja i Bloomova taksonomija (Prilog 5) ..........85

 • 3

  NAZIV RADIONICE: Metode definiranja ishoda uenja

  KONCEPT RAZVILA: dr. sc. Jadranka Herceg

  TRAJANJE RADIONICE: 16 sati u svakoj od pratnerskih kola

  SUDIONICI: ravnateljice, strune suradnice i nastavnici STEM predmeta u I.

  gimnaziji Split, Gospodarskoj koli Varadin i Hotelijersko-turistikoj koli

  Zagreb.

  CILJ RADIONICE: Unaprijediti kompetencije ravnateljica, strunih suradnika i

  nastavnika STEM predmeta I. gimnazije Split, Gospodarske kole Varadin i

  Hotelijersko-turistike kole Zagreb za novi pristup planiranju nastavnog procesa

  temeljenog na ishodima uenja kurikularni pristup koritenjem Bloomove

  taksonomije.

  ISHODI UENJA:

  1. Uoiti vanost prilagodbe voenja nastavnog procesa usmjerenog

  stjecanju ishoda uenja;

  2. Navesti prednosti nastavnog procesa usmjerenog stjecanju ishoda

  uenja;

  3. Razlikovati razine ishoda uenja opu razinu (kurikulum),

  sredinju razinu (nastavni predmet) i izvedbenu razinu (nastavna

  priprava);

  4. Primijeniti Bloomovu taksonomiju kao pomo za pisanje ishoda

  uenja;

  5. Definirati ishode uenja (za nastavnu cjelinu i jedinicu);

  6. Planirati nastavni proces usmjeren stjecanju ishoda uenja;

  7. Navesti potekoe koje mogu izazvati loe napisani ishodi uenja;

  8. Odrediti cilj pouavanja obzirom na definirane ishode uenja (za

  nastavnu cjelinu i jedinicu);

 • 4

  9. Odabrati metode i oblike rada u skladu s oekivanim ishodima

  uenja;

  10.Povezati ishode uenja, metode pouavanja i vrednovanja;

  11.Planirati praenje i vrednovanje uenikih postignua.

  SADRAJ RADIONICE:

  Zakonodavni okvir;

  Primjeri dobre prakse;

  Primjena ishoda uenja;

  Definiranje ishoda uenja;

  Bloomova taksonomija u definiranju ishoda uenja;

  Nastavni plan i program i kurikulum;

  Kreiranje nastavne jedinice;

  Vrednovanje uenikih postignua;

  Evaluacija strunog skupa.

 • 5

  PROGRAM EDUKACIJE; SPLIT I VARADIN

  PRVI DAN

  VRIJEME AKTIVNOST

  VODITELJ

  AKTIVNOSTI

  8:00

  8:30

  Uvodni dio

  Pozdrav, predstavljanje sudionika, cilj i aktivnosti

  radionice, ope napomene, agenda radionice, pitanja

  sudionika, odgovori na pitanja

  Pojedinano predstavljanje sudionika u trajanju od

  60 sekundi te iskazivanje oekivanja od radionice

  dr. sc. Jadranka

  Herceg

  8:30

  10:00

  Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

  zakonodavni okvir

  Cilj: Metodom prezentacije sudionici e biti upoznati

  sa stratekim i zakonodavnim okvirom kao

  podlogom za razvoj kurikuluma, odnosno razvojem

  sustava strukovnog obrazovanja, koji e biti u stanju

  odgovoriti na izazove razvoja hrvatskog drutva te

  koji e pruiti pojedincima kompetencije koje e ih

  uiniti konkurentnima na tritu rada.

  Koraci:

  1. Navesti kljune ciljeve razvoja sustava koji su

  postavljeni u Strategiji razvoja sustava

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj od 2008. do

  2013.;

  2. Istaknuti vanost donoenja Zakona o

  dr. sc. Jadranka Herceg

 • 6

  strukovnom obrazovanju koji po prvi put definira

  pojmove: kvalifikacija, kompetencija, kreditni

  bodovi, razine kompetencija, ishodi uenja,

  sektorska vijea i dr. te predstavlja zakonodavni

  okvir za razvoj kvalifikacija usklaenih s

  potrebama gospodarstva;

  3. Opisati postupak odobravanja standarda

  zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih

  kurikuluma temeljem Zakona o strukovnom

  obrazovanju;

  4. Definirati ulogu sektorskih vijea u procesu

  odobravanja navedenih dokumenata;

  5. Definirati osnovne elemente Hrvatskoga

  kvalifikacijskog okvira (kompetencija, ishodi

  uenja, skupovi ishoda uenja, kvalifikacija;

  cjelovita i djelomina, svojstva kvalifikacije;

  razina, obujam, profil i kvaliteta);

  6. Opisati postupak odobravanja standarda

  zanimanja, skupova kompetencija, standarda

  kvalifikacija, skupova ishoda uenja i kurikuluma

  prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom

  okviru);

  7. Definirati ulogu sektorskih vijea prema Zakonu o

  Hrvatskom kvalifikacijskom okviru;

  8. Prikazati obrasce za izradbu standarda zanimanja,

  skupova kompetencija, standarda kvalifikacija i

  skupova ishoda uenja prema Pravilniku o

  Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

  Prilog 1.; Metodologija izrade standarda zanimanja,

  standarda kvalifikacija i kurikuluma (prezentacija)

 • 7

  10:00

  10:15 Stanka

  10:15 11:00

  Primjeri dobre prakse

  Cilj: Metodom prezentacije, a na primjeru ve

  izraenih standarda zanimanja, standarda

  kvalifikacije i strukovnog kurikuluma, koji se

  eksperimentalno provode u strukovnim kolama,

  sudionicima e biti objanjena uloga navedenih

  dokumenata u razvoju novih kvalifikacija te opisane

  kljune faze u procesu izrade istih, s naglaskom na

  vanost razumijevanja prilagodbe novih kvalifikacija

  potrebama poslodavaca i promjenama u

  gospodarstvu.

  Koraci:

  1. Upoznati sudionike s Metodologijom izrade

  strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i

  kurikuluma koja je nastala tijekom realizacije

  projekta Jaanje institucionalnog okvira za razvoj

  strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i

  kurikuluma u Agenciji za strukovno obrazovanje i

  obrazovanje odraslih. U istoj je opisana veza

  meu pojedinim procesima kao i pripadajue

  provjere kvalitete;

  2. Objasniti ulogu standarda zanimanja u izradbi i

  razvoju kvalifikacija;

  3. Opisati kljune faze u procesu izradbe i razvoja

  standarda zanimanja;

  dr. sc. Jadranka Herceg

 • 8

  4. Istaknuli vanost modernog pristupa

  osmiljavanju kvalifikacija usklaenih s

  potrebama poslodavaca i promjenama u

  gospodarstvu;

  5. Istaknuti mogunosti usporedbe razliitih

  standarda zanimanja iz razliitih grana

  gospodarstva i mogunost utvrivanja zajednikih

  aktivnosti i poslova;

  6. Upoznati sudionike sa sadrajem standarda

  zanimanja kao temeljnim dokumentom koji nosi

  informacije vane za razvoj relevantnih

  kvalifikacija i prua auriranu sliku poslova i

  aktivnosti koji se obavljaju na nekom radnom

  mjestu;

  7. Prikazati sudionicima primjere provedenih

  istraivanja potreba poslodavaca za

  kompetencijama te nainima istraivanja i

  prikupljanja podataka od strane poslodavaca i to

  putem posjeta tvrtkama ili institucijama, tijekom

  direktnog razgovora s osobama koje obavljaju

  poslove ili nadziru osobe koje obavljaju poslove

  za koje se razvija standard zanimanja, pomou

  upitnika i posjeivanjem svakog radnog mjesta;

  8. Naglasiti vanost pravilnog odabira poslodavaca

  koje treba ukljuiti u proces razvoja kvalifikacija i

  maksimalno iskoristiti njihov doprinos;

  9. Opisati kako se standardi kvalifikacija mogu

  uinkovito osmisliti koristei standard zanimanja

  kao temelj;

 • 9

  10.Opisati kljune faze razvoja standarda

  kvalifikacija;

  11.Prikazati obrazac za izradbu standarda

  kvalifikacija koji je osmiljen kao dio ireg

  programa razvoja sveobuhvatnoga i

  konzistentnog kvalifikacijskog okvira koji se

  koristi u RH;

  12.Prikazati moguosti koritenja baze podataka E-

  kvalifikacije, koja je postavljena na internetskim

  stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i

  obrazovanje odraslih (www.asoo.hr). Ona je

  ujedno i alat koji omoguuje pretraivanje

  poslova i aktivnosti u postojeim stand

Search related