Click here to load reader

Procedura insolventei. Practica judiciara adnotata ... insolventei. Practica judiciara... · PDF fileDomeniul de aplicare 1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenlei fald de

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Procedura insolventei. Practica judiciara adnotata ... insolventei. Practica...

 • [email protected] Editura Hamangiu SRL

  Editurd de prestigiu recunoscut iidomeniul gtiinlelor sociale CNATDCU

  Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu

  Niciopartedinaceastir,.'*",poatefi-copiat5fSrSacordulscrisalEdituriiHamangiu EdituraHamangiu:Str.MitropolitFilaretnr.3-9-39A,Sector4,Bucure9ti,o.P.5,c.P.91 Tel./Fax: 021.336.04.43, o:r'iiOi'aO'21; VSnziri

  : 021'336'O:.'25; o3'J"425'42'24

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rom6niei

  TERZEA, vloREL D, ,rr rrocri . Procedurainsolvenlei:practicijudiciariadnotati/ViorelTerzea.-Bucure5ti. Editura Hamangiu,2OtT Contine bibliografie

  tsBN 978-606- 27 -O9 40-2

  Vlomlllrru Judecdtor ll *nh dr Apel Pitegti

  Procedura insolventei PracticS judiciard adnotati

  I t*iltuu, it-awuancyitw' 2017'

 • alin.

  AEGRM A.J.F.P. A.N.A.F. A.N.S.P.D.C.P.

  A.N.l. art.

  BEJ

  BNP BPI

  C.A.

  C.civ. 1864

  Listd de abrevieri

  alineat(ul) Arhiva Electronicd de Garanlii Reale Mobiliare Administralia Judeleand a Finanlelor Publice Agenlia Nalionald de Administrare Fiscald Autoritatea Nalionald de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal Agenlia Nalionald pentru lntegritate articol(ul) Biroul Executorului Judecdtoresc Biroul Notarului Public Buletinul Procedurilor de lnsolventd Curtea de Apel

  Codul civil din 1864 (publicat ?n M. Of . nr. 271 din 04.12.1864, nr.7 din 12.01.1865, nr. 8 din 13.01 .1865, nr. 8 din 14.01 .1865, nr. 1 1 din 16.01.1865, nr. 13 din 19.01.1865) Contract colectiv de muncd Curtea Europeand a Drepturilor Omului Codul fiscal din 2003 (Legea nr. 571/2003, publicatd in M. Of. nr.927 din 23.12.2003) Curlea de Justilie a Uniunii Europene Colegiul Medicilor din RomAnia Codul muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24.01.2003, republicatd in M. Of. din 31.03.201 1) Codul de procedurd civild din 1865 (republicat in M. Of. nr. 45 din 24.02.1948) Codul de procedurd fiscald din 2003 (O.G. nr.92/2003, republicatd in M. Of. nr. 513 din 31.07.2OO7)

  Comisia de Supraveghere a Asigurdrilor decizia civild

  Direclia Generald de Administrare a Marilor Contribuabili Direclia Generald a Finanlelor Publice Direclia General Juridicd Direclia Generald Regionald a Finanlelor Publice Editura

  c.c.M. c.E.D.O. C.fisc.2003

  c.J.u.E. c.M.R. C. mun.

  CPC 1865

  CPF

  c.s.A. dec. civ. D,G.A.M.C.

  D.G.F.P. D.G.J.

  D.G.R.F.P. Ed.

 • VI Procedura insolvenlei

  - edilia HotdrArea Guvernului

  inalta Curte de Casalie 9i Justilie

  lnspectoratul Teritorial de Muncd

  incheierea Judecdtoria litera Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I

  ministrul economiei 9i finanlelor

  ministrul f inanlelor Publice noul Cod civil (Legea nr.28712009, republicatd in

  M. Of. nr. 505 din 15-O7.2011)

  noul Cod fiscal (Legea nr' 22712015, publicatd in

  M. Of. nr.688 din 10'09.2015) noul Cod de procedurd civild (Legea nr' 13412O10'

  republicatd in M. Of . nr' 247 din 10'04'2015)

  noul Cod de procedurd fiscald (Legea nr' 207/2015'

  publicatd in M. Of ' nr.547 din 23'07'2015) noul Cod de procedurd penald (Legea nr' 13512010'

  publicatd in M. Of. nr' 486 din '15'07'2010)

  numdrul Ordonanta Guvernului

  Of iciul Registrului Comerlului

  Ordonanta de urgenld a Guvernului

  pagina(le)

  paragraf(ul) punct(ul)

  Regia Autonomd - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

  raportul de insPeclie fiscald

  sectia civild

  sectia de contencios administrativ 9i fiscal

  sentinta civild

  gial!iilaltele gi urmdtoarele Tribunalul Uniunea EuroPeand

  volum(ul)

  ed.

  H.G. r.c.c.J. l.T.M. inch. Jud. lit.

  M. Of.

  M.E.F. M.F.P. NCC

  NCF

  NCPC

  NCPF

  NCPP

  nr.

  o.G. o.R.c. o.u.G. p.

  parag. pct.

  R.A.P.P.S.

  RIF s. civ. s. de cont. adm. gi fisc.

  sent. civ.

  9.4. gi urm. Trib.

  UE

  vol.

  Cuprins

  Capitolul l. Domeniul de aplicare 1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenlei fald de o asocialie

  sportivd. Admisibilitate

  2. Cerere de deschidere a procedurii insolvenlei fala de o {undalie. lnadmisibilitate

  3. Cerere de deschidere a procedurii insolvenlei fala de o institulie de invdldmAnt superior. Necesitatea dovedirii faptului cd debitoarea ar fi efectuat activitdti cu caracter economic, aldturi de cele de instruire

  Cerere de deschidere a procedurii insolvenlei fald de o asocialie de proprietari. lnadmisibilitate

  5. Cerere de deschiderea procedurii insolventei fald de organizalie sindicald. Admisibilitate

  Cerere de deschidere a procedurii formulatd de un creditor impotriva unei socletSli dintr-un grup. lnaplicabilitatea dispoziliilor art. 183 gi urm. din Legea nr. 8512014

  Capitolul al ll-lea. Organele care aplicd procedura

  Secliunea 1. lnstanlele iudecdtoregti 7. Cerere de desfiinlare a unei decizii de concediere emisd de

  cdtre o societate aflatd in insolvenld, in perioada de observalie, prin administratorul special. Competenla de solulionare a cerenr

  Notificarea creditoarei la sediul social. Conditii. Neridicarea corespondenlei. Consecinle

  9. Cerere de suspendare a procedurii insolvenlei pAnd la solulionarea unei cauze penale. Respingere

  10. Termen de exercitare a apelului. Cerere de repunere in termen. Conditii

  11. Obligativitatea hotdrArii instanlei de control judiciar. Anularea hotdrArii pronunlate de judecdtorul-sindic investit printr-o cerere de deschidere a procedurii gi trimiterea cauzei aceluiagi judecdtor-sindic

  Sectiunea a 2-a. Judecdtorul-sindic

  12. Cerere de deschidere a procedurii insolvenlei. lnvocarea prescrip!iei extinctive. Atribu!iile judecdtorului-sindic

  13

  17

  19

  22

  27

  27

  27

  34

  43

  46

  46

  5213. incheierile judecdtorului-sindic care pot face obiectul apelului-

 • Procedu ra insolven,tel vlll

  14. Suspendare provizorie a executdrii hotdrArii prin care s-a dispus intrarea debitoarei in faliment

  53

  56

  60

  16.

  15. Suspendarea provizorie a hotdrArii pronuntate in cadrul procedurii insolvenlei. Particularitdli privind indeplinirea

  condiliilor legale

  Cerere de suspendare provizorie a executdrii hotdrArii

  ;uOecatoreqti de deschidere a procedurii, pe calea ordonanlei

  fregedinliaie, de cdtre judecdtorul-sindic, in temeiul art' 996 qi

  urm. NCPC. lnadmisibilitate

  17. Cerere de suspendare a executdrii deciziei instanlei de control

  judiciar pdnd la solutionarea contestaliei in anulare'

  lnadmisibilitate

  Secliunea a 3-a' Adunarea creditorilor' Comitetul creditorilor

  18. Modalitatea de exercitare a votului in cadrul adundrii creditorilor

  19. Votarea unui plan de reorganizare' Limitarea dreptului de vot al creanlelor subordonate

  20'ExcludereaanalizdriioportunitSliihotdrAriiadundriicreditorilor din atribuliile instantei' Exercitarea dreptului de vot cu ocazia

  indeplinirii atribuliilor comitetului creditorilor

  21.

  22.

  Legitimare procesuald activd in promovarea unei acliuni in

  desfiin!area hotdrArii adundrii creditorilor

  Contestatie impotriva hotdrArii adundrii creditorilor' cu referire la

  nelegala constituire a comitetului creditorilor' Conflict de

  ot

  67

  interese

  80

  82

  88

  Verificarea legalitalii hotdrArii adundrii creditorilor in raport cu

  respectarea dispoziliilor privind modul de valorificare a bunurilor

  24.ContestatieimpotrivahotdrAriiadundriicreditorilor.lnexistenla unor dispozitii legale care sa interzicd creditorilor sd voteze

  in

  adunare pe motiv cd s-ar afla in conflict de interese ''-.----.-.----..---92

  debitorului. Admisibilitate

  25. Adunarea creditorilor avand ca obiect atragerea rdspunderii' Obligalia creditorului majoritar, fost administrator'

  de a se abline

  26. Exercitarea abuzivd a drepturilor de cdtre creditorii majoritari'

  Sanc!iune

  27. Modul de constituire a comitetului creditorilor

  98

  101

  106

  109 Sectiunea a 4-a' Administratorut iudiciar gi Iichidatorul iudiciar

  28. Desemnarea administratorului judiciar provizoriu in situalia depunerii de cereri de deschidere a procedurii 9i de numire

  a

  administratorului judiciar provizoriu, 9i de cdtre debitor' 9i

  de cdtre creditori. Prevalenla cererii debitorului _-=---_-

  Cuprins IX

  29. Cerere de deschidere a procedurii insolvenlei formulatd de un creditor gi de conexare la cererea similard formulatd anterior de debitor, in temeiul Legii nr. 8512014. Numirea administratorului judiciar provizoriu solicitat de debitor. Apel formulat de creditor prin care solicitd numirea administratorului judiciar indicat de el. Prevalenla legald a cererii creditorului. Respingerea apelului pe motiv cd, intre timp, administratorul judiciar provizoriu, desemnat la solicitarea debitorului, a fost confirmat in prima adunare a creditorilor 114

  30. Desemnarea practicianului de insolvenld in condiliile arl.57 alin. (3) din Legea nr.85/2014, cu aplicarea dispozitiilor art. 28 alin. (4) 9i (5) din O.U.G. nr. 86/2006

  31. Confirmare administrator judiciar desemnat provizoriu de judecdtorul-sindic, de citre adunarea creditorilor. Stabilirea onorariului administratorului judiciar provizoriu. Cvorum gi cerinle de majoritate

  32. Stabilirea de cdtre adunarea creditorilor a onorariului practicianului. O