Priručnik za

 • View
  2.751

 • Download
  468

Embed Size (px)

Text of Priručnik za

 • PRIRUNIZA ORIJA E

  ENEReETIKA MARKETINGZegreh, fujan 2005.

  'I IIIIIIl'II

  IIjill'II,I,

  I[I

  fI

 • - - -- - '~'\., J~ "----- --

  450922178

  ISBN 953-6759-25-X

  I. Grijanje -- Prirunik

  UDK 628.8(035}697(035}

  Mjeseci priprema, razrade, prikupljanja potrebnih podataka,prelistavanja nebrojene domae i strane strune literature, normi ipropisa, mnogobrojni sati pred raunalom ... I konano - novo djeloje tu.Tema novog djela je grijanje, jedna od temeljnih ovjekovih potreba.Naravno, pristup temi je gotovo jednak kao u dosadanjemuspjenom nizu prirunikih izdanja koje ENERGETIKA MARKETINGsustavno objavljuje proteklih godina (a neki od tih prirunika doivjelisu ve dva izdanja). Ponovno se radi o priruniku namijenjenomsvima koji sa sustavima grijanja na bilo koji nain dolaze u vezu usvakodnevnom radu: projektantima i inenjerima, instalaterima iserviserima, trgovcima opremom, ali i onima koji se sa zanimljivimi dinaminim podrujem tehnike grijanja tek upoznaju.

  Slijedei koncepciju dosadanjih izdanja i ovaj se put u prvihnekoliko poglavlja donose brojni korisni podaci u obliku jednadbi,tablica, shema i dijagrama potrebnih za razumijevanje ireproblematike. Potorn slijedi prikaz prorauna toplinskog optereenjaprema novoj normi HRN EN 12 831, a zatim podrobni opisi svihvanijih dijelova sustava grijanja. Zapoinje se s energentima kojise danas najee koriste u sustavima grijanja, a zatim slijede izvoritopline (ukljuujui i suvremena rjeenja kao to su solarni sustavii toplinske crpke), razvod, sigurnosna i regulacijska oprema tesustavi za odvod dimnih plinova (gotovo uvijek 'zaboravljeni' u bilokojoj literaturi o grijanju, to je nedopustivo) i, konano, ogrjevnatijela. Naravno, spomenuti su i sustavi za pripremu potrone toplevode, s obzirom na to da se najee izvode zajedno sa sustavimagrijanja. Uz to, zasebno su obraeni sustavi centralnog toplovodnoggrijanja s gledita dimenzioniranja, regulacije i hidraulike jer se radio najee koritenim sustavima grijanja danas kod nas. Kao toje uobiajeno, posljednje poglavlje donosi brojne korisne tablice idijagrame potrebne za izvoenje prorauna te, dakako, popisnajvanijih normi i propisa. Pri tome valja spomenuti i brojne tablices tehnikim podacima vodeih proizvoaaopreme koji su posluilikao ilustracija odreene teme, a koji e svima kojima je to potrebnoolakati odabir opreme.Kada je rije o normama i propisima, valja spomenuti da su seusporedno s izradom ovog Prirunika u Hrvatskoj konano poela

  UMJESTO UVODA

  KRATIS d.o.o., SvetaNedelja

  Branko ILJA, dipl. ing.Zoran PAJNI, dipl. ing.Marko LOVROVIAntoniaHOHNJEC, dipl. nov.JelenaPRiLIN, oec.Zvjezdana UNISnjeana JAKOVINA, dipl. oec.ENERGETIKA MARKETING, Zagreb

  Boris LABUDOVI, dipl. ing.mr. sc. Zvonko PAI, dipl. ing.RobertVUK, dipl. ing.

  ENERGETIKA MARKETING d.o.o,Sokoiska25, 10 000 Zagrebtel: 01/377 1256, faks: 01/377 24 29e-mail: [email protected]

  Tisak:

  ISBN 953-6759-25-X

  Glavni urednik:Tehniki urednik:

  Raunalni prijelom:Odnosi s javnou:Marketing:Voditeljica Data-centra:Tajnica projekta:Dizajn i grafiko ureenje:

  LABUDOVI, BorisPrirunik za grijanje / . - Zagreb:Energetika marketing, 2005.

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveuilina knjinica, Zagreb

  Autor i koordinator:Suradnici:

  Nakladnik:

  PRIRUNIK ZA GRIJANJE -----------------

 • SADRAJprihvaati suvremena razmiljanja u podruju graditeljstva,posebice s obzirom na sprjeavanje toplinskih gubitaka to je zaposljedicu imalo donoenje normi i propisa iz tog podruja kojeobuhvaa i tehniku grijanja. Naravno, podaci i odredbe iz tih normii propisa posluili su i pri oblikovanju sadraja ovog djela.Novo je djelo po mnogoemu jedinstveno na naem tritu,ponajprije stoga to struna literatura iz podruja tehnike grijanjana hrvatskom jeziku ba i nije brojna, a nijedno slino izdanja dosada nije bilo toliko sveobuhvatno (u smislu da su obuhvaenigotovo svi dijelovi sustava grijanja) i ni u jedno nisu ugraeninajsuvremenija domaa i strana dostignua, norme i tehnikipropisi.Na izradi ovog Prirunika koriteni su nebrojeni izvornici iz domaei strane strune literature, a bez stalne i uske suradnje s brojnimstrunjacima i njihovih miljenja, prijedloga, savjeta i primjedbi ovodjelo ne bi ugledalo svjetlo dana. Ipak, dva bi imena valjalo posebnoizdvojiti. Na prvom je mjestu mr. sc. Zvonko PAI, dipl. ing. koji jedao brojne strune (ali ne samo strune) primjedbe i prijedloge naosnovi svoje dugogodinje projektantske prakse i usko suraivaou svakoj fazi izrade ovog djela, dok je Robert VUK, dipl. ing. nasvega nekoliko stranica saeo sloenu i sve aktualniju problematikutoplinarskih sustava, koji se u slinoj literaturi takoer vrlo estozaboravljaju spomenuti.Na kraju, valjalo bi jo zahvaliti svima koji nisu bili izrijekomspomenuti, a koji su takoer izravno ili neizravno sudjelovali na izradiovog Prirunika, a posebice brojne tvrtke koje su svojim prilozima,strunim podacima te tehnikom dokumentacijom uvelike olakalinjegovo izdavanje.

  U Zagrebu, rujna 2005. godine,

  Boris LABUDOVI, dipl. ing.

  T

  1.

  1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.

  1.2.5.1.3.1.3.1.1.3.2.

  2.

  2.1.2.2.2.3.2.4.

  Umjesto uvoda 3Sadraj 5Sustavi grijanja kroz povijest 11

  Fizioloke, termodinainikeimeteoroloke osnove sustava grijanja 15Fizioloke osnove 16Ugodnost i toplinska ugodnost 16Temperatura zraka 17Brzina, vlanost i kvaliteta zraka u prostoriji 20Razina aktivnosti i odjea osoba 25Termodinamike osnove 27Masa, volumen, gustoa i protok 27Tlak 29Temperatura i toplinsko rastezanje tvari 32Energija, toplina, specifinitoplinski kapacitet, snaga i uin 34Izmjena topline 37Meteoroloke osnove 42Klimatske znaajke Hrvatske 42Zimske projektne temperature i stupanj-dani 47

  Voda - osnovni prijenosnikenergije u sustavima grijanja 51Osnovna svojstva vode 52

  Gustoa i specifini toplinski kapacitet vode 55pH vrijednost vode 57Tvrdoa vode 59

  4---------------- PRIRUNIK ZA GRIJANJE PRIRUNIK ZA GRIJANJE --------------- s

 • ... _-- -----

  - - -.-- -- - -- -- ----- -- F~ , - ~ I :

  3.

  3.1.3.2.

  3.3.3.4.

  4.4.1.4.2.

  5.

  5.1.5.1.1.5.1.2.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.5.3.1.5.3.2.5.4.5.4.1.5.4.2.5.5.5.5.1.5.5.2.

  Proraun toplinskog optereenjapremaHRN EN 12831 61Osnovne znaajke prorauna 62

  Proraun ukupnih projektnihtoplinskih gubitaka grijane prostorije 64

  Proraun projektnog toplinskog optereenja 83Pojednostavljeni postupak prorauna 84

  Sustavi grijanja 87Podjela sustava grijanja 88Osnovni pojmovi tehnike grijanja 91

  Osnovni energenti usustavima grijanja 97Plinska goriva 98Osnovna svojstva vanijih plinskih goriva 98Unutarnje plinske instalacije 100Loiva ulja 103Osnovna svojstva loivih ulja 103Spremnici za loivo ulje 104Sustavi za opskrbu loivim uljem 108Kruta goriva 111Ugljen 111Biomasa i ogrjevno drvo 112

  Elektrina struja 116Osnovne elektrotehnike veliine 116Zatita od strujnog udara 117

  Suneva energija 121Sunevo zraenje 121Osunanje 122

  6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.2.3.6.2.4.6.2.5.6.2.6.6.2.7.6.2.8.6.2.9.6.3.6.3.1.6.3.2.6.4.6.5.6.6.6.6.1.6.6.2.6.7.6.7.1.6.7.2.6.7.3.6.7.4.

  6.7.5.6.7.4.

  Izvori topline za sustave grijanja 135Osnovne znaajke 136Podjela izvora topline 136Potronja goriva 138Plinski izvori topline 141Podjela plinskih izvora topline 141Postavljanje plinskih izvora topline u prostorijama 145Standardni i niskotemperaturni plinski kotlovi 150Kondenzacijski plinski kotlovi 160

  . . . 174Plinski plamenici .Plinske kotlovnice 183Plinske pei 195Plinski zagrijai zraka 202Plinske infracrvene grijalice 202Uljni izvori topline 209Uljni kotlovi 209Uljni plamenici 213Izvori topline na kruta goriva 216

  Elektrini izvori topline 219Ostali izvori topline 221Solarni sustavi za grijanje .: 221Toplinske crpke 239

  . 246Sustavi daljmskog grijanja .Osnovne znaajke sustava daljinskog grijanja 246

  v 247Razvodna mreza .Toplinske stanice 249Priprema potrone tople vode pomou sustava

  l" k ", 254da JInS og grijanja ..Mjerenje potronje toplinske energije 254Individualne toplinske podstanice 256

  6 --------------- PRIRUNIK ZA GRIJANJE PRIRUNIK ZA GRIJANJE --------------- 7

 • 9.. . 348Sustavi povrinskog grijanja .Osnovne znaajke povrinskog grijanja 348Cijevni razvod sustava

  .. . 352povrinskog toplovodnog grijanja .

  Priprema potrone tople vode 355Osnovne znaajke i podjela sustava 356Dimenzioniranje sustava zapripremu potrone tople vode 359Oprema sustava za pripremupotrone tople vode 362Izvori topline i spremnici tople vode 362Sigurnosna oprema 366

  Sustavi centralnogtoplovodnog grijanja 371Osnovna podjela 372Dimenzioniranje sustava 376Crpni dvocijevni sustavi 376Gravitacijski dvocijevni sustavi 379Jednocijevni sustavi 381Osnove regulacije sustava grijanja 385

  . I" 385Osnovni zadaci regu aCIJe .Regulacija temperature u prostoriji 385Regulacija temperature polaznogvoda ovisno o vanjskoj temperaturi 388Regulacija temperature potrone tople vode 390Osnove hidraulike sustavacentralnog toplovodnog grijanja 392

  Hidrauliko uravnoteavanje 395

  PRIRUNIK ZA GRIJANJE ---------------

  9.3.1.9.3.2.

  8.5.8.5.1.8.5.2.

  9.3.

  10.1.10.2.10.2.1.10.2.2.10.2.3.10.3.10.3.1.10.3.2.10.3.3.

  10.5.

  10.3.4.10.4.

  10.

  9.9.1.9.2.

  Razvod i ostala opremasustava grijanja 259Razvod sustava grijanja 260Materijali za izvoenje cijevnog razvoda 260Izvoenje spojeva i savijanjecijevi cijevnog razvoda 266Postavljanje cijevnog razvoda 269Toplinska izolacija cijevnog razvoda 274Armatura 280Cirkulacijske crpke 283Osnovne znaajke 283Odabir cirkulacijskih crpki 291Sigurnosna i regulacijska oprema 294Osnovna sigurnosna oprema sustava centralnogtoplovodnog grijanja prema HRN EN 12 828 294Ekspanzijske posude 301Dimovodne instalacije sustava grijanja 309Osnovni dijelovi dimovod