Click here to load reader

prirocnik pobude equal o integraciji nacela enakosti spolov

 • View
  228

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of prirocnik pobude equal o integraciji nacela enakosti spolov

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  PRIRONIK POBUDE EQUAL O INTEGRACIJI NAELA ENAKOSTI SPOLOV

  NOVEMBER 2004

  VSEBINA 1 UVOD 2 RAZUMEVANJE INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV 3 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV PREDSTAVITEV POJMA IN IZRAZOV 4 URADNE OPREDELITVE 5 KRATKA ZGODOVINA POLITIKE EVROPSKE UNIJE IN INTEGRACIJE NAELA

  ENAKOSTI SPOLOV 6 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV NEKAJ TEVILK 7 PRAKTINA VAJA. RAZUMEVANJE INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV 8 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV, STANDARD V OKVIRU POBUDE

  SKUPNOSTI EQUAL 9 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV V IVLJENJSKEM KROGU RAZVOJNIH

  PARTNERSTEV 10 ANALIZA VPLIVA NA ENAKOST SPOLOV. OPIS POSAMEZNIH KORAKOV ZA

  RAZVOJNA PARTNERSTVA 11 PRAKTINA VAJA ZA RAZVOJNA PARTNERSTVA. KORAKI PRI INTEGRACIJI

  NAELA ENAKOSTI SPOLOV 12 VPRAANJA, KI JIH JE TREBA PREUITI. KAKO UPOTEVATI ENAKOST SPOLOV

  V RAZVOJNIH PARTNERSTVIH 13 VPRAANJA INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV PRI VODENJU

  PROGRAMA EQUAL 14 PRAKTINA VAJA. VPRAANJA INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV PRI

  VODENJU PROGRAMA EQUAL 15 VPRAANJA, KI JIH JE TREBA PREUITI. KAKO UPOTEVATI ENAKOST SPOLOV

  PRI VODENJU PROGRAMA 16 SISTEM VREDNOTENJA ZA OCENJEVANJE VIDIKA ENAKOSTI SPOLOV V

  PRONJAH V OKVIRU POBUDE EQUAL, PRIMER 17 POGLED NA RAZVOJNA PARTNERSTVA EQUAL 18 VIRI Evropska komisija, 2004. Razmnoevanje je dovoljeno z navedbo vira. Vsebina te publikacije ne odraa nujno uradnega mnenja ali stalia Evropske komisije. Elektronska razliica tega prironika je na voljo na spletni strani EQUAL http://europa.eu.int/comm/equal

  - Vsebina -

  http://europa.eu.int/comm/equal

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  1 UVOD Zakaj ta prironik? Integracija naela enakosti spolov pomaga bolje razumeti vzroke za neenakost ensk in mokih v nai drubi in ponuja ustrezne strategije za njihovo odpravljanje. Cilj je dosei enakost ensk in mokih. Vendar veliko ljudi pojma ne razume popolnoma. Trdijo, da je preve abstrakten in nerazumljiv, zlasti za tiste, ki ne govorijo angleko. Kaj dejansko pomeni? Kako mi bo koristil kot organizaciji ali celo kot posamezniku? Gre le za e eno administrativno zahtevo, ki jo moram izpolniti? Na nekaj od teh vpraanj naj bi pomagal odgovoriti ta prironik. Integracijo naela enakosti spolov razlaga preprosto in navaja koristi, ki jih lahko prinese. Poudarja tudi, da je integracija naela enakosti spolov proces. Povezava s pobudo Skupnosti EQUAL Pri pripravi tega prironika smo imeli pred omi pobudo Skupnosti EQUAL.Integracija naela enakosti spolov je namre sestavni del pobude EQUAL, ki ie nove poti za spopadanje s teavami pri razlinih vrstah razlikovanja in neenakosti. Integracija naela enakosti spolov je v pobudi Skupnosti EQUAL obvezna. Ni le nekaj, kar pripiete v svojo vlogo, da bi poveali monosti za njeno sprejetje, na primer z zagotavljanjem, "mi ne delamo razlik", ali "mi vse obravnavamo enako", ali "to je projekt o enakosti, zato to ne velja za nas", ali "moki in enske delajo skupaj, torej se ni treba posebej posveati njihovim posebnim potrebam". Biti mora vodilo vseh lanov razvojnega partnerstva, ne glede na tematsko podroje, ki ste si ga izbrali, in vseh, ki vodijo program EQUAL. Integracija naela enakosti spolov ni le dodatek dejavnikom, ki jih morate upotevati pri nartovanju ali izvajanju programa svojega razvojnega partnerstva, na primer finanni uinkovitosti, raunovodstvu, nadnacionalnosti, krepitvi moi, usklajevanju in tako naprej. Ta prironik ponazarja, da je integracija naela enakosti spolov bistvena sestavina vseh teh vidikov vaega razvojnega partnerstva. Ne morete si prizadevati za odpravo neenakosti, ne da bi v to vkljuili integracijo naela enakosti spolov. Ne glede na to, ali boste koordinator ali partner, morate dovolj dobro razumeti integracijo naela enakosti spolov. S tem boste pridobili na asu in izboljali kakovost, saj se lahko bolje prilagajate ciljem svojega razvojnega partnerstva ter njegovim dejavnostim in rezultatom. Komu je ta prironik namenjen? Ta prironik je sestavljen predvsem za sodelujoe v nacionalnih programih EQUAL razvojna partnerstva, nacionalne podporne strukture, organe za upravljanje, ocenjevalce na ravni drave in razvojnega partnerstva ter tudi za nadzorne in izbirne odbore. Koristno pa ga lahko uporabijo tudi vsi posamezniki ali organizacije, ki bi radi izvedeli ve o integraciji naela enakosti spolov in njegovi uporabi pri nartovanju, izvajanju, nadzoru in vrednotenju projektov.

  - Uvod 1.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Kako uporabljam ta prironik? Zasnova tega prironika vam omogoa kar najvejo pronost. Sestavljen je iz vrste strnjenih besedil. V njem lahko poiete in izberete tista, ki jih potrebujete. Ni vam jih treba brati vseh in po vrsti. Lahko jih razvrstimo v naslednje skupine:

  - navodila, namenjena vsem bralcem, s teoretinimi in dejanskimi informacijami o integraciji naela enakosti spolov in uresnievanju v praksi, ki lahko vai organizaciji ali partnerstvu pomagajo razumeti integracijo naela enakosti spolov;

  - besedila, posebej namenjena razvojnim partnerstvom; - besedila, posebej namenjena nacionalnim podpornim strukturam in organom za

  upravljanje; - besedilo s primeri razvojnih partnerstev EQUAL in seznam virov.

  Naj vam naloga, pred katero stojite, ne vzame poguma. Integracija naela enakosti spolov je proces. Prironik vam lahko pomaga zaeti in vas spremlja pri seznanjanju z integracijo naela enakosti spolov in z velikimi monostmi za poveanje uinkovitosti vaega razvojnega partnerstva, ki jih ta ponuja. Pisci Prironik je rezultat dela delovne skupine Evropske komisije za integracijo naela enakosti spolov, oblikovane v okviru pobude Skupnosti EQUAL, sestavljene iz organa za upravljanje in predstavnikov nacionalnih podpornih struktur iz drav lanic Evropske unije. V prironiku je uporabljenega tudi veliko gradiva z unega seminarja v Budimpeti, ki ga je julija 2004 organizirala Evropska komisija, delovna skupina za integracijo naela enakosti spolov, in ki ga je gostil madarski organ za upravljanje. Zbrala ga je Rebecca Franceskides, ki je tudi napisala besedilo.

  - Uvod 1.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  2 RAZUMEVANJE INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV Za trajno rast in demokracijo je bistvena enakopravna udeleba ensk in mokih na vseh drubenih podrojih. To tudi pria o politini zrelosti doloene drube. Vendar je ta visoko zastavljeni cilj kljub precejnjemu napredku v zadnjih 40 letih, ki ga je usmerjala Evropska unija, e dale od resninosti. Odnos ensk do trga dela e vedno narekujejo moki, najsi bo kot druinski lani, delodajalci ali celo kot osebe, ki odloajo o ugledu. Trg dela e vedno daje prednost mokim pred enskami ter odraa in krepi privzete vloge mokih in ensk doma, s imer kljub jasnim dokazom, da se ivljenjskega sloga veine ensk in tudi mokih ne da ve strogo predalkati, e zaostruje obstojee delitve. Veje ravnovesje med delom in druinskim ivljenjem na primer zahtevajo moki in enske, vendar so podroja politike za uskladitev teh podroij e vedno pozorna predvsem na mater. Ker se poloaj ensk (in torej tudi mokih) ni spremenil, so zaeli oblikovalci politike in ljudje s podroja enakosti dvomiti o vplivu politike enakih monosti. Spoznali so, da je treba za odpravo globoko zakoreninjenih in pogosto prikritih vzrokov za neenakost temeljito premisliti drubeni ustroj in ravnanje ter odnose med enskami in mokimi. To orodje so poimenovali pristop integracije naela enakosti spolov. Ruenje prevladujoih vzorcev Pri integraciji naela enakosti spolov se priznava, da so pobude, namenjene samo enskam, ki pogosto delujejo na robu drube, sicer potrebne, a da same po sebi ne bodo privedle do vejih sprememb. Veliko jih je sicer inovativnih in koristijo neposredno udeleenim enskam, vendar ne vplivajo dovolj na storitve in razporeditev sredstev prevladujoih politik in projektov ter storijo zelo malo za zmanjanje ali odpravo neenakosti ensk in mokih. Integracija naela enakost spolov rui te prevladujoe usmeritve in razporejanje sredstev. Ugotavlja mono povezavo med relativno prikrajanostjo ensk in relativno prednostjo mokih. Posvea se drubenim razlikam med enskami in mokimi: razlikam, ki so priuene, ki se spreminjajo v asu in so drugane tako znotraj ene same drube kot med razlinimi drubami.

  Neenaka izraba asa ensk in mokih na primer neposredno vpliva na njihove oblike dela in ne nazadnje tudi na njihove ivljenjske odloitve. Tipine oblike plaanega dela mokih stalna zaposlitev za poln delovni as vse ivljenje omejujejo as, namenjen druini. enske so bolj prilagodljive.

  enske se odloijo za skrajan delovni as ali se odpovejo polnemu opravljanju poklica, e in kadar to narekujejo druinske potrebe. Zato med brezposelnimi, slabo plaanimi, oskrbniki otrok ali ostarelih, in tako naprej e vedno prevladujejo enske. Vrednotenje razlik Glavni vzrok za teavo tii v drubenih strukturah, institucijah, vrednotah in preprianjih, ki ustvarjajo in ohranjajo neravnovesje med enskami in mokimi. Vpraanje ni, kako "dodati" enske razlinim procesom, temve kako preoblikovati te procese in ustvariti prostor za vkljuevanje ensk in mokih.

  - Razumevanje integracije naela enakosti spolov 2.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Integracija naela enakosti spolov se zane z analizo vsakodnevnega ivljenja ensk in mokih.Opozori na njihove razline potrebe in vidne teave ter tako omogoi, da politika in ravnanje ne temeljita na zgreenih domnevah in stereotipih.

  Pokae tudi, da enske in moki niso homogena skupina. Spolu, veroizpovedi, narodnostni pripadnosti, izobrazbi, invalidnosti, spolni usmerjenosti, razredu in tako naprej doda e eno kategorijo, s imer okrepi ali povzroi e dodatne neenakosti, ki jih je treba reevati v okviru pobude EQUAL.

  enska z univerzitetno izobrazbo, ki izhaja iz srednjega razreda, na primer nima enakega izhodia kot nizko izobraena enska iz delavskega razreda, e zlasti, e je pripadnica narodnostne manjine. eprav sta pri opravljanju svojega dela lahko obe rtvi razlikovanja, imata razline potrebe.

  Oblikovalci politike in vodje programov lahko zagotovijo boljo ciljno usmeritev politike, uinkoviteje izvajanje in vejo enakost, e upotevajo razlinost poloaja ensk in mokih. Enakost lahko pomeni popolnoma enako obravnavanje vseh skupin (na primer pri plaah) in razlino obravnavanje skupin glede na razlike med njimi (materinstvo). Lahko pomeni vpeljavo posebnih ukrepov za enske ali moke za odpravo globoko zakoreninjenih neenakosti ali prilagajanje prevladujoe politike razlinim okoliinam. Integracija naela enakosti spolov lahko omogoi iskanje skupne podlage in zadovoljevanje potreb vsake osebe, kot skupine in kot posameznika, ter se pri tem izogiba pogledu na svet, ki ga opredeljuje zgolj enostranska prevladujoa kultura. Teava je tudi v tem, da se na enakost pogosto gleda kot na boj med eno skupino, v tem primeru mokimi, ki se odpoveduje moi in ugodnostim v korist druge skupine, in v tem primeru enskami. Pravi izziv je pokazati, da lahko bolj enakopravna druba, ki je zgrajena na priznavanju razlik in ki obravnava in ceni individualne in skupne potrebe, koristi vsem. Dva pristopa pod drobnogledom Pristop, ki se osredotoa na enske, vidi teavo v premajhni udelebi ensk Sredie: enske. Teava: izkljuevanje ensk. Cilj: uinkoviteji, plodneji razvoj. Reitev: Vkljuiti enske v obstojee strukture. Strategije: Samo enski projekti, zvianje enske produktivnosti, dohodka in sposobnosti za vodenje gospodinjstva. V srediu pristopa, ki se osredotoa na enakost med spoloma, so ljudje Sredie: odnosi med enskami in mokimi. Teava: neenaki odnosi, ki onemogoajo razvoj in polno udelebo ensk in mokih. Cilj: pravien razvoj, pri katerem si enske in moki delijo odloanje in mo, prilonosti in sredstva. Reitev: sprememba neenakih odnosov in struktur; krepitev moi prikrajanih in ensk. Strategije: opredelitev in obravnavanje dejanskih in stratekih potreb, ki jih za izboljanje svojega poloaja doloijo enske in moki. Vir: Gender Analysis and Gender Planning Training Module for UNDP staff (Modul usposabljanja na podroju analize in nartovanja enakosti med spoloma za osebje Programa ZN za razvoj). http://www.undp.org/gender/tools.htm

  - Razumevanje integracije naela enakosti spolov 2.2 -

  http://www.undp.org/gender/tools.htm

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  3 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV PREDSTAVITEV POJMA IN IZRAZOV Pojem Pri integraciji naela enakosti spolov ne gre za:

  zgolj ensko vpraanje, zgolj izboljanje dostopa ali uravnoteeno statistiko, leporeenje, kazanje s prstom na krivca za obstojee neenakosti, zgolj ensko ukrepanje, zgolj enske koristi, odpravo ali nadomestitev politike loenega obravnavanja spolov, in projekte, predvidene

  samo za enske ali samo za moke. Integracija naela enakosti spolov:

  zajema zmanjanje revine, vijo gospodarsko rast in krepitev dravljanske udelebe, je proaktivni proces za odpravljanje neenakosti, ki bi lahko zapostavljale in zapostavljajo

  eden ali drugi spol, je usmerjena v pomembne gospodarske in socialne politike, ki razpolagajo z veliko

  sredstvi, je gospodarsko upraviena, ker zagotavlja enako delovno aktivnost ensk in mokih, tako

  da je aktivna delovna sila polno izkoriena, je korak naprej pri prizadevanju za enakost, priznava, da je spol eden najosnovnejih organizacijskih dejavnikov v drubi in da vpliva na

  naa ivljenja od trenutka, ko se rodimo, e vnaprej priznava moko in ensko identiteto, priznava, da se ivljenje mokih in ensk razlikuje in da imamo potemtakem razline

  potrebe, izkunje in prioritete, vkljuuje pripravljenost za uravnoteeno porazdelitev odgovornosti med moke in enske, potrebuje odlono politino ukrepanje in podporo z jasnimi kazalci in cilji, se ne bo uresniila ez no, gre za nepretrgan proces.

  Integracija naela enakosti spolov pomeni:

  razlike med enskami in mokimi nikakor ne smejo biti podlaga za razlikovanje, temeljit premislek o nainu delovanja trgov dela in njihovem vplivu na zaposlovanje ensk

  in mokih, dolgorone drubene spremembe, ki spreminjajo starevske vloge, ustroj druine ter

  organizacijo dela, asa in celo delovanje institucij, preoblikovanje prevladujoih vzorcev, ne pa uvajanje dodatnih dejavnosti za enske na

  robu, partnerstvo med enskami in mokimi, ki jim zagotavlja enakovredno sodelovanje v razvoju

  drube in enake koristi od drubenih sredstev, odzivanje na osnovne vzroke za neenakost in uvajanje sanacijskih ukrepov, zagotavljanje, da se pobude ne le odzivajo na razlike med spoloma, temve skuajo

  zmanjati neenakost med njima, postavljanje pravih vpraanj zaradi ugotavljanja, ali je treba omejena sredstva razporediti

  bolje, posveanje ve pozornosti mokim in njihovi vlogi pri ustvarjanju enakopravneje drube.

  - Pojmi in izrazi 3.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Integracija naela enakosti spolov zajema:

  nartovanje politike, odloanje, dostop do virov, postopke in ravnanje, metodologijo, uresnievanje, spremljanje in vrednotenje.

  Izrazi Bioloki spol: univerzalna bioloka razlika med enskami in mokimi. Drubeni spol: drubene razlike ali vloge, dodeljene enskam in mokim, vloge, ki se jih priuimo med odraanjem, se s asom spreminjajo in ki so odvisne od nae kulture, narodnostnega porekla, veroizpovedi, izobrazbe, drubenega razreda ter geografskega, gospodarskega in politinega okolja, v katerem ivimo. Ti vedenjski vzorci postavljajo standarde ter vplivajo na to, kaj nas doloa poleg naega spola. Medtem ko na primer samo enske lahko rojevajo (bioloko doloeno), biologija ne vpliva na to, kdo bo vzgajal otroke (vedenje, na katero vpliva drubeni spol) in kdo bo zadolen za domaa opravila. Tako drubeni spol opisuje vrsto lastnosti in nainov vedenja, ki jih od mokih in ensk priakuje druba in ki oblikujejo njihovo socialno identiteto. Identiteto, ki se v razlinih kulturah in zgodovinskih obdobjih spreminja. Enakost spolov: pomeni, da se razlino vedenje, elje in potrebe enskih in mokih vrednoti enako in obravnava enakovredno ter da ne prinaajo posledic, ki krepijo neenakost. Odnosi med spoloma: soodvisni odnosi med enskami in mokimi. To pomeni, da spremembe za enske zahtevajo spremembe za moke in nasprotno. Sredie odloanja: glavne, prevladujoe ideje, odnosi, ravnanje ali usmeritve. Tu se obravnavajo izbire in sprejemajo odloitve, ki vplivajo na gospodarske, drubene in politine monosti. Tu se vse dogaja. Tu se odloa, kdo dobi kaj in utemeljuje dodeljevanje sredstev in prilonosti. Integracija naela enakosti spolov: vkljuiti enakost spolov v te prevladujoe tokove, tako da bodo imeli enske in moki enake koristi. To pomeni preuiti vsak politini korak zasnovo, izvajanje, spremljanje in vrednotenje za spodbujanje enakosti ensk in mokih. Analiza/presoja vplivov na enakost spolov: s preuevanjem politike in ravnanja zagotavlja, da imajo enske in moki enake koristi od njih. Ugotavlja razlike med enskami in mokimi ter njihov obseg in posledice, ki jih imajo za doloena podroja politike. Presoja, ali sta vpliv politike in ravnanje drugana za enske in moke, da bi tako odpravila razlikovanje in zagotovila enakost. Za izvedbo te analize je treba izdelati statistiko in kazalce za vsak spol posebej. Posebno/pozitivno ukrepanje: daje prednost doloeni skupini ensk ali mokih in je poleg politike integracije naela enakosti spolov potrebno za odpravo ugotovljenih neenakosti ali obravnavo posebno trdovratnih teav.

  - Pojmi in izrazi 3.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  4 URADNE OPREDELITVE

  "Pri integraciji naela enakosti spolov ne gre za restriktivno uveljavljanje enakosti s posebnimi ukrepi za pomo enskam, temve za pripravo vseh splonih politik in ukrepov, izrecno usmerjeno v doseganje enakosti z dejavnim in odkritim upotevanjem monih uinkov na poloaj mokih in ensk (vidik enakosti spolov) e pri nartovanju. To pomeni sistematino preverjanje ukrepov in politike ter upotevanje takih monih uinkov pri njihovi opredelitvi in izvajanju."

  "Sistematino upotevanje razlik med pogoji, poloajem in potrebami ensk in mokih v vseh oblikah politike in delovanja Skupnosti: to je temeljna znailnost naela 'integracije' ki ga je sprejela Komisija. To ne pomeni zgolj poveati dostopnost programov in sredstev Skupnosti za enske, ampak obenem uporabiti pravna in finanna sredstva ter analitine in organizacijske zmogljivosti Skupnosti, da bi na vsa podroja vnesli eljo po vzpostavitvi uravnoteenih odnosov med enskami in mokimi. Tako je potrebno in pomembno utemeljiti politiko enakosti ensk in mokih na trdni statistini analizi poloaja ensk in mokih na razlinih ivljenjskih podrojih ter spremembah, ki se dogajajo v posameznih drubah."

  Evropska komisija. Sporoilo: "Vkljuevanje enakih monosti za enske in moke v vse politike in dejavnosti Skupnosti" (COM(96)67kon.). V elektronski obliki samo v francoini.

  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html

  "Integracija naela enakosti spolov pomeni (re)organizacijo, izboljanje, razvijanje in ocenjevanje politinih procesov, tako da bi tisti, ki obiajno sodelujejo pri oblikovanju politike, na vseh ravneh in v vseh fazah vkljuili vidik enakosti spolov na vsa podroja politike." Svet Evrope, Integracija naela enakosti spolov: konceptualni okvir, metodologija in predstavitev dobrega ravnanja. Strasbourg. 1998. http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming/100_EG-S-MS(1998)2rev.asp#TopOfPage Integracija naela enakosti spolov je "... proces ocenjevanja posledic vseh nartovanih dejavnosti za enske in moke, vkljuno z zakonodajo, politiko in programi, na vseh podrojih in ravneh. S to strategijo naj bi se elje in izkunje mokih in ensk vkljuile v nartovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje politike in programov na vseh politinih, ekonomskih in socialnih podrojih, tako da bi enske in moki imeli od njih enako korist in se neenakost ne bi nadaljevala. Konni cilj je dosei enakost spolov." Zdrueni narodi. ECOSOC, 1997.

  http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm

  - Opredelitve 4.1

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  5 KRATKA ZGODOVINA POLITIKE EVROPSKE UNIJE IN INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV Mnogo let je veljalo, da je enakost predvsem ensko vpraanje. To domnevo so ustvarili politiki, oblikovalci politike in celo enske same. 1970 do 1980 Obdobje posameznikovih pravic Evropska unija (EU) je zaela dolgo pot za dosego enakosti ensk in mokih v sedemdesetih letih prejnjega stoletja, eprav je bilo enako plailo predpisano e z Rimsko pogodbo leta 1957. V tem obdobju, ki se je posvetilo vpraanju posameznikove pravice do enakosti, je prevladovala zahteva po enaki obravnavi. Leta 1975 je bila sprejeta evropska direktiva o enakosti, ki je zadevala enako plailo. Leta 1976 ji je sledila direktiva o enaki obravnavi pri dostopu do zaposlitve, usposabljanja, napredovanja in delovnih razmer. Leta 2002 je bil ta zakon iz leta 1976 okrepljen in razirjen z uradno prepovedjo spolnega nadlegovanja. Sledile so druge direktive: o enaki obravnavi v zakonskih sistemih socialne varnosti (1978); v poklicnih sistemih socialne varnosti (1986); za samozaposlene in njihove zakonce, ki jim pomagajo pri delu (1986); o porodnikem dopustu in pogojih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za nosenice in dojee matere (1992); o organizaciji delovnega asa (1993); o starevskem dopustu in dopustu iz druinskih razlogov (1996); o dokaznem bremenu za laje dokazovanje spolnega razlikovanja pred sodiem (1997) in o zaposlitvi s krajim delovnim asom (1997). Zakoni o enaki obravnavi so bili sicer uinkoviti v boju zoper odkrito razlikovanje, niso bili pa dovolj za zagotovitev enakosti. Izhajali so iz tega, da je treba enske in moke obravnavati enako. Ker pa izhodini poloaj ensk in mokih ni enak, enaka obravnava ni vedno privedla do enakih rezultatov. Na videz nepristranske politike so dale razline rezultate. 1980 do 1990 Obdobje posebnih ukrepov V osemdesetih letih so bili uvedeni posebni, pozitivni ukrepi za odpravo ovir, s katerimi so se sreevale enske. To je bil zaetek ensko usmerjene politike, eprav le obrobne. Usmerjena je bila na to, kar naj bi enskam "manjkalo" s tiho predpostavko, da je teava v enskah in se morajo zato spremeniti one. EU je, zavedajo se pomanjkljivosti zakonodaje enake obravnave pri odpravljanju razlik med mokimi in enskami, sofinancirala posebne ukrepe za enske, zlasti pri usposabljanju. EU je sprejela tudi vrsto priporoil in kodeksov dobrega ravnanja na podrojih, kot so izobraevanje in usposabljanje, nega otrok, boj zoper spolno nadlegovanje, pozitivni ukrepi, razlikovanje v medijih in izboljanje dostopa ensk do vodilnih poloajev.

  - Politika EU in integracija naela enakosti spolov 5.1

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Od 1990 Obdobje integracije naela enakosti spolov Tudi posebni ukrepi v prid enskam so se izkazali za delno reitev. enske so pripravili za delovanje v kulturi z moko prevlado, pri emer pa slednje niso poskuali spremeniti. To je vodilo v novo obdobje, obdobje integracije naela enakosti spolov, kjer se je pozornost preusmerila na sisteme in strukture, na odnos med enskami in mokimi ter na njihove osebne potrebe. Ta pristop je ves svet sprejel na etrti svetovni konferenci ZN o enskah leta 1995 v Pekingu. Pri integraciji naela enakosti spolov gre za spoznanje, da obstojee strukture niso spolno nevtralne, ampak bolj ali manj prikrito dajejo prednost enemu od spolov. Tako je lahko navidez spolno nevtralna politika e bolj loevalna in e bolj koduje enskam ali mokim. Z integracijo naela enakosti spolov se je pojavila zahteva po politiki, ki bi se prilagajala razlinim okoliinam in upotevala, da na primer tudi starost, narodnostno poreklo, invalidnost in spolna usmerjenost vplivajo na posameznikovo sposobnost enakovrednega kosanja z drugimi. EU je sprejela svoj pristop k integraciji naela enakosti spolov leta 1996. Ob uvedbi te spremembe je Evropska komisija izjavila, da eli vkljuiti vidik enakosti spolov v nartovanje, izvedbo, spremljanje in vrednotenje vseh politik in ukrepov EU in tako oceniti njihov vpliv na enske in moke. Leta 1997 je Amsterdamska pogodba potrdila pomen spodbujanja enakosti spolov in uradno zapisala svojo zavezanost integraciji naela enakosti spolov.

  - Politika EU in integracija naela enakosti spolov 5.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  6 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV NEKAJ TEVILK Splono je sprejeto, da so enske bile in so e vedno rtve sistematinega in vztrajnega razlikovanja, iz esar izhajajo razlike med enskami in mokimi glede dostopa do delovnih mest, sredstev in oblasti. To je jasno razvidno iz dogajanja na trgu dela v zadnjih dveh desetletjih. V EU s 15 dravami lanicami enske e od 80. let prejnjega stoletja in e od prej mnoino vstopajo na trg dela, vendar se loevanje po sektorjih, poklicih in delovnih mestih ni konalo. Veina ensk e vedno dela v nekaj sektorjih in poklicih, prevladujejo na delovnih mestih s krajim delovnim asom, veinoma jih ne najdemo na vodilnih delovnih mestih, plaane so manj kot moki, ve je monosti, da bodo ostale brez zaposlitve, in bolj jim grozi revina kot mokim. Kljuni za konkurennost, gospodarsko rast in socialno kohezijo EU sta dejavna udeleba ensk na trgu dela in zmanjanje razlik med spoloma. Lizbonskega cilja, dosei 60-odstotni dele zaposlenosti ensk do leta 2010, ne bo mogoe uresniiti brez dodatnih prizadevanj na podroju enakosti spolov. e ga hoemo uresniiti, mora do leta 2010 na trg dela vstopiti najmanj 6 milijonov ensk. Nekaj podatkov: Zaposlovanje - Pri enskah dele zaposlenosti naraa hitreje kot pri mokih. Zdaj je 55,6-odstoten v

  primerjavi z manj kot 50 odstotki v prvi polovici 90. let prejnjega stoletja. Vendar je razlika med enskami in mokimi e vedno velika. V EU-15 je dele zaposlenosti ensk e vedno za 17,2 odstotne toke niji kot dele zaposlenosti mokih, v EU-25 pa za 16,3 odstotne toke.

  - Spolno razlikovanje po poklicih in sektorjih sicer ostaja na enaki ravni, a je izrazito. enske prevladujejo na podroju zdravstva in storitev socialnega skrbstva, izobraevanja, javne uprave in trgovine na drobno, medtem ko je pri mokih nesorazmerno veliko tehnikov, inenirjev, finannih strokovnjakov in vodilnih delavcev. eprav vse ve ensk zaseda vodilna delovna mesta, je e enkrat vija verjetnost, da bo na vodilnem mestu moki, in trikrat vija verjetnost, da bo viji vodstveni delavec moki. Precej manj ensk kot mokih dela na nadzornih delovnih mestih in razlika je e veja pri starejih delavcih.

  Brezposelnost - V veini drav lanic je stopnja brezposelnosti e vedno vija pri enskah kot pri mokih

  (1,8 odstotne toke vija kot moka brezposelnost v EU-15 in 1,9 odstotne toke v EU-25) in enske e vedno bolj ogroata brezposelnost in izpad prihodka kot moke.

  Plailo - e vedno obstaja razlika med spoloma glede plaila najbr ena najoitnejih neenakosti,

  ki so jim podvrene enske. enske v EU zasluijo povpreno samo 84 % moke plae 89 % v javnem sektorju in 76 % v zasebnem sektorju.

  - enske predstavljajo 77 % najslabe plaanih delavcev v EU, moki pa 23 %. V primerjavi z mokimi je tveganje za revino pri enskah vije za 3 %.

  Delo s krajim delovnim asom - Veliko ve ensk dela s krajim delovnim asom. V EU-15 ima kraji delovni as 34 %

  ensk, v EU-25 pa 30 %. V nasprotju s tem v EU-15 in v EU-25 dela s krajim delovnim asom samo 7 % mokih.

  - Nekaj tevilk 6.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Delo in druinsko ivljenje - enske e vedno opravijo veino dela doma in za druino. To vpliva na njihovo obliko dela

  in omejuje njihove monosti za opravljanje poklicev, primerljivih s povprenimi poklici mokih.

  - enske z otroki delajo 12 ur manj kot moki z otroki v EU-15 in 11 ur manj v EU-25. V primerjavi z enskami brez otrok je njihova stopnja zaposlenosti nija za 12,7 odstotne toke.

  - Stopnja zaposlenosti mokih z otroki je za 9,5 odstotne toke vija kot pri mokih brez otrok.

  Izobrazba - enske so bolj izobraene kot moki. Razlika med enskami in mokimi med 20. in 24.

  letom s srednjeolsko izobrazbo je 6 odstotnih tok v EU-15 in 5 odstotnih tok v EU-25. Veina visoko izobraenih v EU so enske (55 %), eprav vzorec njihovih tudijskih smeri e vedno kae tradicionalne stereotipne razlike med spoloma leta 2001 jih je 36 % diplomiralo na podrojih znanstvenih ved, matematike in informatike ter 21 % na podroju tehnikih ved.

  Vir: Poroilo o enakosti ensk in mokih, 2004. Evropska komisija. http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf

  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  7 PRAKTINA VAJA. RAZUMEVANJE INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV Pomembno je, da vaa organizacija in vsi partnerji enako razumete integracijo naela enakosti spolov in da imate skupno vizijo, kaj hoete dosei v svojem razvojnem partnerstvu. Eden bistvenih zaetnih korakov je opredeliti, kaj vam ta pojem pomeni. Razpravo v okviru svoje organizacije in svojega partnerstva lahko zanete s to preprosto vajo. Pred zaetkom si zapomnite tri osnovna pravila izobraevanja, s katerimi se morajo strinjati in ki jih morajo podpirati vsi udeleenci.

  Zaupnost Vse, kar se izree na skupinskih unih urah, mora ostati v skupini, o tem se ne sme razpravljati zunaj nje in to ne sme vplivati na normalne delovne odnose.

  Pozitiven pristop Kritike so sicer dovoljene, vendar ne smejo vplivati na delovanje skupine. Pri morebitnih nesoglasjih torej najprej posluajte vsa stalia, ne da bi jih pri tem takoj izpodbijali. To pomeni tudi, da se ne sme prekinjati udeleenca, ki govori, in da si je treba vzeti as ter poskuati razumeti, kaj govori.

  Soodgovornost uspeh une ure je odvisen od dejavne udelebe vseh. Nihe ne sme biti samo pasiven opazovalec.

  Pri tej vaji je pomembno predstaviti smiselnost integracije naela enakosti spolov mokim in enskam. Neenakost spolov precej bolj obutijo enske kot moki. To mogoe komu vzbuja obutek, da bodo z vlaganjem v integracijo naela enakosti spolov pridobile samo enske. Ampak neenakost med spoloma kodi eprav drugae tudi mokim. Integracija naela enakosti spolov nam omogoa, da se ne posveamo samo posledicam neenakosti za enske, temve tudi slednjim uinkom. e se hoe vaa skupina res zavezati enakosti, morajo vsi udeleenci dojeti pomen tega vpraanja. Vkljuite informacije o ustroju drube, ki ni tako ugoden za moke, in poudarite, kako lahko integracija naela enakosti spolov privede do ukrepov za izboljanje tega poloaja. Na primer:

  veliko svetovalnih in drugih strokovnih storitev je prilagojenih enskam in za moke ni drugih monosti ali drugane oblike podpore;

  mogoe enske lae prevzamejo tradicionalno moke vloge kot pa moki enske vloge, na primer v skrbstvenem sektorju;

  ni plaanega oetovskega dopusta; zahteve na delovnem mestu mokim oteujejo prevzemanje dejavneje starevske in

  vzgojne vloge.

  - PRAKTINA VAJA Spoznavanje integracije naela enakosti spolov 7.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Korak 1 Za zaetek vaje lahko vodja izobraevanja predlaga temo (prepoved kajenja v javnih zgradbah, stavka elezniarjev itd.) in prosi skupino, naj razmisli, ali razlino vpliva na enske in moke in na razline skupine ensk in mokih. To je vaja za ogrevanje in mora biti hitra in zabavna. Skupina lahko temo obravnava v parih in poroa o svojih dognanjih. Ali lahko obravnavajo naelo enakosti spolov v povezavi s katerokoli temo ali vidikom ivljenja? Korak 2 Vsak udeleenec nato na treh loenih samolepilnih listiih dopolni naslednje tri izjave:

  1. Integracija naela enakosti spolov mi pomeni 2. Ne pomeni 3. Potrebna je, ker

  Za ta del vaje namenite eno minuto. Napiite prve opredelitve, ki se vam utrnejo. To ni preskus znanja ali tekmovanje, temve prilonost za razmislek. Ko vsi konajo, vsak udeleenec pritrdi svoj samolepilni listi na zid in ga predstavi skupini. Poskuajte spotoma zdruevati ideje, ki jih dodajajo udeleenci. Nato poskuajte s poglobljeno razpravo priti do enotnega videnja ali skupnega razumevanja. e je skupina velika (ve kot 12 ljudi), lahko zanete razpravljati v manjih skupinah. Druga vpraanja, ki jih je treba upotevati: Ali lahko razline skupine z razlinimi potrebami obravnavamo enako? Ali enakost pomeni enako obravnavanje ljudi, le ko so enake tudi vse druge stvari? Ali naj enakost prizna in potrdi razlike med enskami in mokimi? Ali lahko na enske ali moke gledamo kot na homogeno skupino z enakimi potrebami? Kaj pa vpliv drugih dejavnikov, kakor so starost, narodnostno poreklo, invalidnost in spolna usmerjenost, na monosti za enakopravno udelebo ensk in mokih?

  - PRAKTINA VAJA Spoznavanje integracije naela enakosti spolov 7.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  8 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV, STANDARD V OKVIRU POBUDE SKUPNOSTI EQUAL Tako kot vsa politika Evropske unije (EU) na tem podroju je tudi pobuda EQUAL izbrala dvojno strategijo za odpravljanje neenakosti, ki so ji izpostavljeni enske in moki. Prosilci za razvojna partnerstva v okviru pobude EQUAL morajo ne glede na tematsko

  podroje, ki so si ga izbrali, ustrezati zahtevi integracije naela enakosti spolov. Slednja je nujni sestavni del vsakega razvojnega partnerstva.

  Je tudi posebna programska prioriteta, ki spodbuja posebne ukrepe za skupine ensk ali

  mokih za spopadanje s trdovratno neenakostjo. Integracija naela enakosti spolov je orodje, strategija za izboljanje kakovosti. Poveuje kakovost vaega razvojnega partnerstva in vam omogoa natanneje prilagajanje ciljni skupini, njenim potrebam in priakovanjem. e od samega zaetka vkljuuje analizo vaega odzivanja na potrebe vseh delov prebivalstva za zagotovitev, da se razvojno partnerstvo ne samo izogiba nadaljevanju spolnega razlikovanja, ampak tudi dejavno prispeva k splonemu cilju enakosti ensk in mokih. Naelo enakosti spolov se uporablja, tudi e v vai ciljni skupini prevladuje en spol, na primer pri zdravstvenih delavcih ali strojnikih. Z analizo lahko podrobno preuite, zakaj v sektorju prevladujejo enske ali moki in katere so ovire, ki enskam ali mokim ali skupinam ensk ali mokih prepreujejo enakopravno udelebo. Integracijo naela enakost spolov morate upotevati ne glede na to, ali se ukvarjate s subvencioniranjem novih podjetij, z vseivljenjskim uenjem, rehabilitacijo, pomojo nekdanjim storilcem kaznivih dejanj ali pa z narodnostnimi manjinami. Vae interesne skupine in udeleenci namre niso homogena skupina. Vkljuujejo moke in enske z razlinimi potrebami in priakovanji. Svoje storitve lahko bolje usmerite, e ste pred tem analizirali te potrebe in najbolji nain za njihovo zadovoljitev. NEKAJ PRIMEROV Odpiranje podjetnikih skladov za brezposelne in neaktivne osebe Dokazano je, da finanna sredstva podjetij ne prodrejo do ranljivih skupin in podroij. Kako lahko vzpostavite enako finanno zmonost ensk in mokih v razlinih skupinah, s katerimi se ukvarjate? Se pri dostopu do denarnih sredstev spopadajo z enakimi ovirami? Kaj pa njihov odnos do tveganja? Meje za najnijo ponujeno subvencijo na primer ne smete postaviti previsoko, e hoete pritegniti enske. enske namre iejo manja zagonska sredstva. To je mogoe povezano z njihovim odnosom do tveganja in nagnjenostjo, da za zagon svojih gospodarskih drub navadno namenijo premalo sredstev. To se pa da razloiti tudi s poloajem v njihovih druinah tevilo otrok ali starejih sorodnikov, ki so odvisni od njih. Dalje obdranje zaposlenih delavcev Upravljanje starosti postaja goe vpraanje na dravni in evropski ravni. Lahko zanete odpravljati neposredne in tekoe ovire starejih delavcev motivacija, usposabljanje, novi naini dela lahko pa bi preuili dolgoroneje kadrovske strategije in naine upravljanja starosti. Veliko je razlik med starejimi enskami in mokimi, njihovo delovno dobo na koncu poklicne poti, usposobljenostjo, viino njihovih pokojnin in dohodkov. Kako boste to upotevali pri razvoju svojega razvojnega partnerstva? Kako boste podprli enske in moke in poveali njihovo izbiro?

  - Integracija naela enakosti spolov, standard v okviru pobude Equal 8.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Omogoanje dostopa na trg dela prikrajanim Prikrajane enske in moke hoete pripraviti na svet dela. Ste pomislili, kako bo va program vkljuevanja pritegnil enske in moke v razmerju, ki je vsaj tolikno kot pri njihovi zastopanosti v vsej ciljni skupini? Kako boste s promocijo dosegli enske in moke? Kako boste po izpeljanem programu vkljuevanja zagotovili, da bo sklenilo delovno razmerje priblino enako ensk in mokih? Ali morate posebej ukrepati pri delodajalcih za zagotovitev, da si bodo enske in moki nali zaposlitev, ki ustreza njihovi usposobljenosti? Boste morali sprejeti razline podporne ukrepe za spremljanje ensk in mokih v tem procesu? Analiza loevanja na delovnem mestu Hoete vplivati na sektorja gradbenitva in tehninih ved, ki sta pogosto zaprta za enske. Kako pripravite enske na vstop v ta sektorja? Kaj pa delodajalci? So to samo moki? Kaken bo va pristop do njih? Kako se bose spoprijeli s kulturo na delovnem mestu v teh sektorjih, da bi zagotovili njihovo odprtost za enske in moke? Kaj pa poklicno usmerjanje? Ali enske in moki potrebujejo iste podporne ukrepe? Kako v ta poklic pritegniti enske? Obnova mest Vae razvojno partnerstvo se spopada s teavami mestnih srediih brezposelnost, revina, pomanjkanje storitev, negotovost. Z vzpostavitvijo skrbstvenih zmogljivosti, ki bi jih vodili dolgorono brezposelni, hoete ustvariti delovna mesta. Najbr se bodo prijavile veinoma enske. Kako priti do mokih in jih spodbuditi k sodelovanju? Katere podporne strukture morate vzpostaviti za izpolnjevanje njihovih potreb? Kako zagotoviti, da bo ponujanje storitev zadovoljilo enske in moke? Pomo ogroenim kmetov Hoete pomagati kmetom in jim posredovati nove spretnosti in znanja. Analiza po spolih pokae, da se poklicno ukvarjajo s kmetijstvom veinoma moki in da jim enske veinoma pomagajo kot zakonske partnerice. Vloge, ki jih opravljajo, so razline, drugana sta tudi njihov poloaj in udejstvovanje v skupnosti. Brez te analize bi bile kmetice nevidne. Kako obravnavate potrebe ensk in mokih za zagotovitev, da imajo enake koristi od vaega razvojnega partnerstva? Samozaposlovanje ali ustanavljanje podjetij za brezposelne Ali brezposelni moki gleda na ustanavljanje podjetja z enakim moralnimi stalii in samozavestjo kakor brezposelna enska? Ali potrebujeta enako podporo in ali sta se enako sposobna prilagajati potrebam delovnega asa? Kaj pa vzgoja otrok in druge odgovornosti? Ali ju poslovni svet obravnava enako? Kako boste s svojimi storitvami zadovoljili te razline potrebe? Spodbujanje zaposlitvenih monosti prosilcev za azil Koliken je dele ensk v vai ciljni skupini prosilcev za azil? Poiite morebitne ovire za udelebo ensk pri usposabljanju in spremnih dejavnostih. Ali se prosilke za azil odloajo za enake programe usposabljanja kakor moki? e ne, zakaj je tako? Poveevanje zaposljivosti priseljencev in narodnostnih skupin Poloaj priseljenk ali pripadnic narodnostnih manjin, kakor so Romi, se lahko zelo razlikuje od poloaja mokih. Lahko so na dnu lestvice prikrajanosti, pri emer je ta prikrajanost vekratna. Kako boste dosegli te skupine? Kako boste seznanjali delodajalce z njihovimi razlinimi potrebami? Invalidnost Hoete poveati zaposlitvene monosti invalidov. Ste se pozanimali, ali imajo invalidke in invalidi enake potrebe in priakovanja? Ali morate pri zaposlovanju in izbiri, ozaveanju glede invalidnosti in okoljskih presojah v okviru svojega razvojnega partnerstva uporabiti razline strategije za enske in moke?

  - Integracija naela enakosti spolov, standard v okviru pobude Equal 8.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Socialna odgovornost gospodarskih drub Mogoe iete nove naine spodbujanja majhnih gospodarskih drub k dejavni vlogi pri vkljuevanju prikrajanih skupin. Spet spraujemo, ali ste preuili spolno strukturo teh delodajalcev in njihovih zaposlenih. Koliko je mokih in koliko je ensk? Kakna delovna mesta ponujajo? Ali vsi prikrajani potrebujejo enako raven podpore? e razlike obstajajo, kako ste se jim prilagodili v vaem razvojnem partnerstvu? Spodbujanje raznolikosti delovne sile S seznanjanjem delodajalcev s pozitivnimi uinki, ki jih prinaajo njihovim podjetjem strategije za spodbujanje raznolikosti, elite poveati odprtost sveta dela. Gre na primer za zmanjanje stresa, manje nihanje tevila zaposlenih in manj izostajanja z dela, boljo podobo podjetja in poveanje raznolikosti storitev. So takni pristopi spolno nevtralni? Ali obstajajo razlike med enskami in mokimi? Kako se delodajalec lahko naui ceniti razlinost? Kaj lahko storite, da bi ti novi delovni postopki upotevali tudi potrebe ensk in mokih? Spolna usmeritev Ste preuili, kako spolna usmeritev vpliva na dojemanje, kaj je ensko in kaj je moko v delovnem okolju? Ali so doloena delovna mesta zaprta za enske ali moke zaradi njihove spolne usmerjenosti? Ali so enske in moki rtve razlikovanja na delovnem mestu zaradi svoje spolne usmerjenosti? Ali so rtve enako hudega razlikovanja? INFORMACIJE O POBUDI EQUAL Spletna stran EQUAL in skupna zbirka podatkov EQUAL (ECDB) http://europa.eu.int/comm/equal Ekstranet pobude EQUAL v programskem paketu CIRCA: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main?index

  - Integracija naela enakosti spolov, standard v okviru pobude Equal 8.3 -

  http://europa.eu.int/comm/equalhttp://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main?index

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov 9 INTEGRACIJA NAELA ENAKOSTI SPOLOV V IVLJENJSKEM KROGU RAZVOJNIH PARTNERSTEV Integracija naela enakosti spolov bo poveala uinkovitost vaega razvojnega partnerstva. Izvedeti morate ve o vplivih vaega razvojnega partnerstva na razline skupine in se tako prepriati, da ti niso, eprav nehote, kodljivi. Pri tem ni bistveno, "kolikna naj bo udeleba ensk", marve "kako lahko novi pristop, preizkuen v okviru pobude Skupnosti EQUAL, zmanja razlike med enskami in mokimi". Ne pozabite, pri integraciji naela enakosti spolov gre za vkljuevanje ensk, kar pa ne pomeni izkljuevanja mokih. Ravno nasprotno, to pomeni, da je treba v iskanje reitev vkljuiti ve mokih. Od vas kot od razvojnega partnerstva EQUAL se priakuje, da boste na vseh podrojih svojega delovanja dosegali najvije standarde enakosti. Pokazati boste morali, kako je bila enakost upotevana pri:

  sestavljanju skupine vaega razvojnega partnerstva, zasnovi in uresnievanju vaega razvojnega partnerstva, pri vaem nainu dela, ko ste nastopali kot delodajalec in kot ponudnik storitev, ter pri ciljih in kazalcih, ki ste jih postavili, da bi izvedeli, ali ste bili uspeni na podroju

  enakih monosti. Integracija naela enakosti spolov v vaem partnerstvu Politina volja pri vrhu Vodilni delavci v vseh organizacijah vaega razvojnega partnerstva morajo biti zavezani enakosti ensk in mokih. To se lahko zagotovi tudi v obliki izjave, vkljuene v sporazum o partnerstvu. Zavezanost vseh partnerjev eprav kaka organizacija na tem podroju vodi, morajo podpirati enakost spolov vsi partnerji. Dokaite, da je vae razvojno partnerstvo zavezano enakosti na vseh podrojih svojega delovanja. Predstavite uinek te zaveze vsemu osebju, tudi prostovoljcem, svojim partnerjem, interesnim skupinam in udeleencem. Zaradi spremljanja napredka in pravoasnega uvajanja sprememb vkljuite enakost spolov kot pomemben dejavnik v vsa sreanja med partnerji. Skupna opredelitev enakosti spolov V okviru svojega partnerstva morate preuiti, kaj vam pomeni enakost spolov in integracija naela enakosti spolov. Na voljo je veliko gradiva, ki vam lahko pomaga ta dva izraza bolje razumeti. Lahko naredite vajo iz tega prironika (glej besedilo 11) in si ogledate kontrolni seznam vpraanj, ki jih je treba preuiti (glej besedilo 12). Pred zagonom vaega razvojnega partnerstva morate oblikovati skupno stalie. Usposabljanje Vse vase partnerske organizacije morajo imeti osnovno znanje s podroja integracije naela enakosti spolov in morajo vedeti, kako ga bodo uporabile pri svojem vsakodnevnem delu. To velja tudi, e se zanaate na strokovno znanje in izkunje s podroja enakosti spolov zunanjih strokovnjakov ali na znanje svojega partnerja v okviru razvojnega partnerstva. Znanje, razumevanje in vednje vaega razvojnega partnerstva lahko izboljate z izobraevanjem in strokovnim napredkom.

  - Integracija naela enakosti spolov in razvojna partnerstva 9.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Metode dela Vae metode dela morajo odraati ut za enakost spolov. Za vsako organizacijo v vaem razvojnem partnerstvu to pomeni:

  Preuiti sestavo zaposlenih. Koliko je ensk, koliko mokih, na katerih poloajih so in kakne odgovornosti imajo? Za cilj si lahko postavite enakost spolov na podroju zaposlovanja, strukture zaposlenih ter lanstva v partnerstvu.

  Ali je pogoj za zaposlitev razumevanje vpraanja enakosti spolov? Ali novim zaposlenim, ki nimajo tega znanja, zagotavljate izobraevanje o enakosti spolov?

  Ali omogoate prilagodljive delovne monosti za enske in moke zaposlene? Koliko jih je izkoristilo to monost? Ali pri tem obstaja kak vzorec razmerja med spoloma?

  Ali svojim zaposlenim zagotavljate enako plailo ter potene in enake monosti za usposabljanje in poklicne prilonosti v okviru organizacije?

  Ali doloate potrebe po usposabljanju svojih zaposlenih z vrednotenjem njihovih vein in znanja? Ali se imajo vsi zaposleni monost izobraevati o enakosti spolov?

  Je enaka obravnava spolov kot cilj vkljuena v splone presoje uinkovitosti zaposlenih? Kako pripravljate sreanja svojega razvojnega partnerstva (njihova struktura, as, ki ga

  imajo na voljo govorci, in ravni odgovornosti, kdaj se pripravijo in tako naprej)? Ali upotevate vpraanja enakosti spolov pri oddaji ponudb za blago in storitve? Lahko na

  primer jasno razloite, da kupujete samo od gospodarskih drub, kjer je enakost spolov uveljavljena.

  Ste za izboljanje poznavanja ter strokovnega znanja in izkuenj o strategijah za enakost vzpostavili partnerski odnos z organi za enakost?

  To za vae ponujanje storitev pomeni:

  Ste analizirali, koliko ensk in koliko mokih na vsaki ravni uporablja vae storitve ali sodeluje pri vaih dejavnostih? Obstaja mogoe kak vzorec?

  Ali pri svojih postopkih zaposlovanja upotevate enakost ensk in mokih (vae promocijske kampanje, informativne broure, postopki izbiranja)?

  Ste pripravili ukrepe za prepoznavanje, upotevanje in izpolnjevanje razlinih potreb vaih ciljnih skupin? Kako odkrivate in izpolnjujete njihove posebne potrebe?

  Vkljuitev organov za enakost in drugih predstavnikih skupin v vae delo Dragocen vir so nacionalne in obmone agencije za enakost. Na vseh stopnjah vaega razvojnega partnerstva vam lahko koristno in pravoasno svetujejo. Posvetujte se tudi s predstavnikimi organizacijami razlinih ciljnih skupin in spodbujajte njihovo udelebo. To zahteva proaktivno politiko. Preuite svoje posvetovalne mehanizme za zagotovitev njihove udelebe. Upravljanje enakosti v vaem razvojnem partnerstvu Lahko bi imenovali "prvaka" enakosti, ki bi vam pomagal upravljati enakost v vaem razvojnem partnerstvu in bi drugim lanom posredoval ustrezne informacije, kakor so lanki, razvoj dogodkov na podroju politike, vodii in tako naprej. Napredek vrednotite s sistematinim vkljuevanjem enakosti spolov v vsa sreanja vaega razvojnega partnerstva. V okviru partnerstva lahko tudi oblikujete delovno skupino za razvoj in spremljanje enakosti spolov. Povabite zunanje organizacije, naj sodelujejo s to skupino. Zadosten proraun Morali boste zagotoviti zadosten proraun za pokritje vseh strokov integracije naela enakosti spolov v vao organizacijo in njene storitve. Mogoe boste na primer morali kupiti zunanje strokovno znanje in izkunje, poskrbeti za ozaveanje in izobraevanje o enakosti spolov, razviti orodja za analizo enakosti spolov, prilagojena vaemu razvojnemu partnerstvu, organizirati posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in njihovo udelebo, zagotoviti spremljanje in vrednotenje in merjenje rezultatov vpliva.

  - Integracija naela enakosti spolov in razvojna partnerstva 9.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Integracija naela enakosti spolov v vaem razvojnem partnerstvu Bistveni elementi vsakega uinkovitega orodja za nartovanje so spodaj opisani koraki. Zdruljivi so z zbirko orodij za nartovanje, spremljanje in vrednotenje partnerstva na podlagi loginega okvirnega pristopa, ki je na voljo na spletni strani EQUAL. Analiza stanja Ne glede na vao prednostno temo boste morali preuiti posebne teave ensk in posebne teave mokih, s katerimi se spopadajo v:

  - ustrezni ciljni skupini, - doloenem geografskem obmoju, - doloenem sektorju.

  To se imenuje analiza oziroma presoja vpliva na spol. e hoete izpolniti standarde EQUAL o enakosti spolov, morate to analizo opraviti pred zaetkom nartovanja vaega razvojnega partnerstva. Da bi vam olajali to nalogo, smo v brouro vkljuili vodnik po posameznih korakih (glej besedilo 10) s predlogi za vpraanja, ki jih morate postavljati za opredelitev razlinih poloajev in potreb ensk in mokih ter odzivanje nanje. Izogibajte se posploevanju. Na primer, da bo e predlagani poseg sam po sebi prinesel koristi enskam, da zdrueni podatki in statistika verodostojno prikazujejo ivljenje ensk ali da bodo stvari, ki so se izkazale za uinkovite pri mokih, delovale tudi pri enskah. Oblikujete lahko majhno skupino ensk in mokih, ki imajo veine in znanje s podroja enakosti spolov in s tematskega podroja, ki ustreza vaemu razvojnemu partnerstvu. Skupaj lahko ugotovite, kje poiskati podatke za vao analizo in kako jih zbirati. Za izdelavo analize morate najprej za vsak spol posebej poiskati in zbrati razpololjive statistine podatke. Za zaetek vam ponujajo najbolj oprijemljivo in najmanj vpraljivo znanje o poloaju ensk in mokih, ki ga lahko pridobite. Poleg tega poiite druga dejstva in informacije o obravnavanem vpraanju. Lahko uporabite lokalno ali nacionalno statistiko ali poroila o raziskavah. Poskuajte prepoznati morebitne vzorce neenakosti. To gradivo o ozadju potrebujete, da ne boste preve odvisni od vtisov in ugibanj. e podatkov ne morete dobiti, lahko predvidite lastne vpraalnike za ugotavljanje vzorcev udelebe in razlikovanja. V svoji vlogi lahko opiete omejitve glede podatkov, na katere ste naleteli, in, kjer je to mogoe, predvidite denarna sredstva za praktine reitve. Posvetujte se z monimi udeleenkami in udeleenci vaega razvojnega partnerstva ter poskuajte zvedeti, katera vpraanja se jim zdijo najbolj perea. Opredelite e druge zainteresirane strani, kakor so vodje izobraevanja, podporni organi, uradni organi za enakost, delodajalci, sindikati, raziskovalne organizacije in nevladne organizacije, ki delujejo na vaem izbranem tematskem podroju. Razmislite, kako oni gledajo na enakost ensk in mokih? Vam lahko pomagajo uresniiti enakost v okviru vaega razvojnega partnerstva? Posvetujte se s toliko zainteresiranimi stranmi, kot se lahko in kot se vam zdi potrebno. Vedno bi se bilo treba posvetovati z uradnimi organi za enakost in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na vaem tematskem podroju. Z odprtimi posvetovanji boste lahko dobili verodostojno sliko in trdno oporo za svoje razvojno partnerstvo ne samo od vkljuenih partnerjev, temve tudi od ire javnosti. Mogoe boste celo odkrili, da lahko katere od teh organizacij odigrajo kljuno vlogo pri uveljavljanju sprememb in razirjanju rezultatov vaega razvojnega partnerstva.

  - Integracija naela enakosti spolov in razvojna partnerstva 9.3 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Tako boste odkrili tudi organizacije, ki imajo mogoe kljuni poloaj na vaem podroju delovanja, vendar jih argumenti integracije naela enakosti spolov niso prepriali. Mogoe boste v okviru svojega razvojnega partnerstva predvideli njihovo ozaveanje ali jih boste celo vkljuili v partnerstvo, na primer s tem, da jim namenite vlogo v katerem od svojih odborov. Nartovanje vaega razvojnega partnerstva e je analiza dokonana, ste pripravljeni na fazo nartovanja vaega razvojnega partnerstva. Razmisliti boste morali o naravi in obliki vaega delovanja in se odloiti glede:

  geografskega obmoja, sektorskega, tematskega podroja, posebnih ciljev razvojnega partnerstva, reitev in predvidenih rezultatov. Kaj hoete izboljati? Katere koristi lahko priakujejo vae

  ciljne skupine? Katere konkretne rezultate hoete dosei? predvidenih dejavnosti in asovnega razporeda, vlog in odgovornosti vseh partnerjev v vaem razvojnem partnerstvu ter drugih doloenih

  zainteresiranih strani, in virov: lovekih, finannih, logistinih in organizacijskih.

  Jasno opredelite svoje posebne cilje za podroje enakosti spolov ter doloite posamezne cilje in kazalce. S posameznimi cilji opredelite, kaj hoete dosei. Ne pozabite, da morajo biti konkretni, merljivi, dosegljivi, stvarni in imeti morajo jasen asovni okvir. Posameznih ciljev si ne postavite previsoko, tako da se jih poutite sposobni uresniiti, vendar vseeno ostanite ambiciozni. Kazalci merijo doseke razvojnega partnerstva, ki ste si jih zadali. Lahko so kvantitativni (vsote, odstotki itd.) in kvalitativni (utemeljeni na sodbah in vtisih ljudi). Mogoe boste kvantitativne podatke, ki jih potrebujete, lahko nali v uradni statistiki in upravni evidenci. Za kvalitativne podatke boste morali poiskati stalia ljudi, na primer s skupinskimi diskusijami in vrednotenji, a tudi s preprostim opazovanjem. Pri oblikovanju kazalcev se morate odloiti:

  kaj elite z doloenim kazalcem meriti, katere podatke potrebujete za izvedbo te meritve, kje in kako lahko zberete te podatke.

  e je na primer poseben cilj vaega razvojnega partnerstva omogoiti ljudem, izkljuenim s trga dela, dostop do zaposlitve, bi bil lahko posebni cilj za enakost spolov zagotoviti enak dostop enskam in mokim, izkljuenim s trga dela. Eden od vaih ciljev bi bil lahko v prvih petih mesecih delovanja vaega razvojnega partnerstva za 70 % dvigniti ozaveenost kljunih delodajalcev v vaem obmoju glede pomena spolne uravnoteenosti zaposlenih. Kazalec bi bil lahko dele mokih in ensk, ki so se zaposlili in ostali na delovnih mestih v teh gospodarskih drubah. Svoje cilje navedite v obliki zaelenega, prihodnjega poloaja. Na primer "enskam in mokim omogoen enak dostop". Bodite stvarni pri zastavljanju teh ciljev. Izjava, da je "enskam in mokim zagotovljen enak dostop", kae da pretirano poveliujete sposobnosti razvojnega partnerstva. Vse svoje nartovane dejavnosti si oglejte iz zornega kota enakosti spolov. Poskrbite, da bodo vse dejavnosti, naj bodo posebne ali splone, zmanjevale neenakost in spodbujale enakost ensk in mokih.

  - Integracija naela enakosti spolov in razvojna partnerstva 9.4 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Pri sestavljanju prorauna zagotovite, da ste dodelili dovolj sredstev za delo na podroju enakosti spolov. Ocenjevalci bodo hoteli videti, ali va proraun res omogoa izpolnitev vaih obljub na podroju enakosti. Sem se lahko pritevajo stroki za varstvo otrok, izobraevanje o enakosti spolov za vae zaposlene in za zaposlene v partnerskih organizacijah, podpora v obliki potnih strokov za vao ciljno skupino, zagotavljanje dodatnih podpornih storitev, ozaveanje in tako naprej. Uresnievanje vaega razvojnega partnerstva Pri uresnievanju vaega razvojnega partnerstva zagotovite, da imajo vsi vai partnerji ustrezno strokovno znanje in izkunje s podroja enakosti spolov, tako da bodo lahko razumeli in uresnievali ta vidik vaega partnerstva. Lahko organizirate dan za izobraevanje in pri tem uporabite nekaj vaj iz tega vodnika. Ali lahko pripeljete zunanje voditelje izobraevanja? Vkljuite ta stroek v svoj proraun. Brez skupnega razumevanja integracije naela enakosti spolov boste teko vzdrevali stalno uresnievanje naela enakosti spolov v razvojnem partnerstvu. Spremljanje vaega razvojnega partnerstva S spremljanjem boste lahko primerjali napredek vaega razvojnega partnerstva in uinkovitost pri doseganju ciljev ter usmerjali odloitve glede potreb po spremembah in izboljavah. Ne pozabite zbirati podatkov, ki vam pomagajo meriti razline vidike vaega razvojnega partnerstva, ki jih je mogoe pregledovati in po potrebi prilagajati med njegovim trajanjem. Sicer izgubljate as in sredstva. Nastaviti boste morali osebje in oblikovati sisteme za analizo podatkov in njihov vnos v proces odloanja. Lahko na primer spremljate:

  Koliko ensk je do zdaj sodelovalo v razlinih dejavnostih razvojnega partnerstva? Kaj je vzrok, e je sodelovalo manj ensk (mokih) kot je bilo nartovano? Kako lahko ukrepate, da bi to popravili? Ali se rezultati udeleenk in udeleencev razlikujejo? e se, zakaj je tako? Kako lahko

  ukrepate, da bi to popravili? So imeli udeleenke in udeleenci enake koristi? e ne, zakaj je bilo tako? Kako lahko

  ukrepate, da bi to popravili? Kako uinkovito ste razvili in okrepili enakost spolov v vaem razvojnem partnerstvu?

  Vrednotenje vaega razvojnega partnerstva Vrednotenje je prilonost za izboljanje. Pomaga vam spoznati, ali ste opravili dobro delo in ali vam je uspelo vpeljati priakovane spremembe. Vrednotenje mora pokrivati:

  Ustreznost: Koliko je razvojno partnerstvo izpolnilo potrebe in priakovanja udeleenk in udeleencev?

  Uinkovitost: Kdo je imel koristi od razvojnega partnerstva? Je sestava ciljne skupine drugana od prvotno nartovane? e je, zakaj je tako? Je razmerje med enskami in mokimi drugano kot v prvotno nartovani ciljni skupini? So imeli udeleenke in udeleenci enake koristi? So se mogoe pojavili nenartovani negativni uinki? e so se, koliko je to vplivalo na enske in koliko na moke?

  - Integracija naela enakosti spolov in razvojna partnerstva 9.5 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  Vpliv: Kakne sorazmerne spremembe poloaja ensk in mokih zaradi razvojnega partnerstva je mogoe opaziti?

  Uspenost: Ali je razvojno partnerstvo polno izkoristilo zmonosti ensk in mokih? So bila sredstva in rezultati enako porazdeljeni med enske in moke?

  Trajnost: Ali se bodo rezultati ohranili, tudi ko razvojnega partnerstva ne bo ve? Pomemben vir informacij za spremljanje in vrednotenje so vai udeleenci. Lahko:

  spremljate udelebo in stopnjo odsotnosti ter tudi vse pritobe ali delovne spore, pripravite pogovore in prievanja o njihovih izkunjah, skupinske debate, preglede,

  vpraalnike in zaupna sreanja za pridobivanje povratnih informacij, uvedete terenske obiske in preglede.

  Pomembno je tudi opraviti pogovore in pripraviti skupine za razpravo s kljunimi ljudmi, ki ste jih opredelili pri analizi vaega razvojnega partnerstva. Razirjanje in uveljavljanje V okviru pobude Skupnosti EQUAL boste morali opredeliti, razirjati in uveljavljati dobro ravnanje vaega razvojnega partnerstva. To pomeni, da morate z razirjanjem pokazati nove ideje in pristope, ki ste jih razvili v svojem razvojnem partnerstvu, in njihove posledice za splono politiko in ravnanje. Razmislite, kako boste opozorili na uspehe vaega razvojnega partnerstva pri spodbujanju enakosti ensk in mokih. Kako boste pokazali, kaj se je pri vas izkazalo za uinkovito in kaj ne? Kako boste dokazali dobro ravnanje pri integraciji naela enakosti spolov? e na samem zaetku nartujte razirjanje in uveljavljanje naela enakosti spolov. Raziite, ali se enske in moki, ki se jim hoete pribliati, na isto sporoilo odzivajo enako. Ali prebirajo razline izdaje ali gledajo ali posluajo razlina obila? Ne pozabite, da morajo vse vae dejavnosti razirjanja dejavno upotevati in spodbujati enakost spolov ter prispevati k njej. Zagotovite, da bodo imeli kljuno vlogo pri vaih dejavnostih integracije enske in moki. Ko nasprotujete stereotipni obravnavi spolov, uporabljajte pozitivne izraze in podobe. Zagotovite, da bodo v vaih objavah (okronice, broure o dobrem ravnanju, poroila/tudije, internetne strani) in intervjujih, dokumentarnih oddajah, uvodnikih, kolumnah itd. enske in moki prikazani enako in v dejavnih vlogah. V svoje izdaje in spletne strani vkljuujte vedno nove toke o enakih monostih.

  - Integracija naela enakosti spolov in razvojna partnerstva 9.6 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov 10 ANALIZA VPLIVA NA ENAKOST SPOLOV. OPIS POSAMEZNIH KORAKOV ZA RAZVOJNA PARTNERSTVA KORAK 1 Preuite zastopanost in udelebo Sem pritevamo kvantitativne prikaze. Vpraanje je: koliko ensk in koliko mokih.

  Kako moj predlog vpliva na vsakdan ensk in mokih na splono ali v okviru skupin, opredeljenih s starostjo, invalidnostjo, narodnostnim poreklom in tako naprej?

  Ali je dele ensk in mokih v ciljni skupini razlien? Kakne so njihove znailnosti? Kakna je zastopanost ensk in mokih v organih odloanja na razlinih ravneh? Kaken

  uinek ima to? KORAK 2 Preuite dostop do sredstev Preuite, kako so odloilna sredstva razdeljena med enske in moke, da bi odkrili obstoj morebitnih velikih razlik. Pri sredstvih ne gre samo za denar. Zajemajo tudi:

  as: as, ki ga enske in moki namenijo za proizvodne dejavnosti (na primer plaano in neplaano delo, prekinitve na poklicni poti), reprodukcijo (skrb za otroke in domaa opravila), druabno ivljenje (razlina zdruenja, politino udejstvovanje) in zasebno ivljenje (port, zabava, osebna rast).

  Informacije: o delovnih mestih, izobraevanju, finannih zmonostih, ustanavljanju podjetij, delovnem pravu in zakonodaji o enakopravnosti.

  Denar in gospodarsko mo: finanna odvisnost in neodvisnost, lastni dohodek posameznika.

  Izobraevanje in usposabljanje: ravni in sektorji in njihova ustreznost glede na gibanja na trgu dela.

  Delo in poklic: razporeditev ensk in mokih po sektorjih, vlogi, stopnji, odgovornosti in vrsti zaposlitve (pogodba za doloen as, kraji delovni as, poln delovni as), dele brezposelnih ensk in mokih, dolgorono brezposelni, prekinitve na poklicni poti, iskalci zaposlitve, samozaposleni in vodje gospodarskih drub.

  IT in komunikacije: dostop do interneta, raunalniko usposabljanje, dele ensk in mokih v raunalnikih podjetjih in zadevni vpliv teh tehnologij na tradicionalno moke ali enske dejavnosti in poklice.

  Drubene storitve: dostop ensk in mokih ter njihova uporaba drubenih storitev, vkljuno z zdravstvom, nastanitvijo, vzgojo otrok, svetovalnimi in drugimi strokovnimi storitvami za podroje druine ter skrbjo za vzdrevane druinske lane. Ustreznost teh storitev glede na potrebe.

  Mobilnost: dele ensk in mokih, ki uporabljajo javna prevozna sredstva, dostop do zasebnih avtomobilov, ustreznost teh storitev glede na potrebe.

  KORAK 3 Preuite pravice in drubena pravila in vrednote Glede pravic preverite obstojee zakone, uredbe in pravila. Mogoe neposredno ali posredno zapostavljajo enske oziroma moke? Glede vpliva drubenih pravil in vrednot razmislite o naslednjem:

  Ali se predvideva, kakna dela opravljajo enske in moki v vaem ciljnem podroju? Kako to vpliva na vlogo spolov, delitev dela, odnos in vednje ensk in mokih?

  Ali se enske in moke znailnosti razlino vrednoti? Ali to vodi v neenakost?

  - Analiza vpliva na enakost spolov, opis 10.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  KORAK 4 Preuite zunanje vplive Preuite dejavnike, kakor so splono gospodarsko in drubeno ozraje, demografska gibanja in sploni zakoni, ki lahko negativno ali pozitivno vplivajo na vae cilje.

  KORAK 5 Preuite potrebe Iz zgornjih podatkov bi morali izluiti posebne potrebe ensk in mokih glede na vae tematsko podroje in naine njihovega zadovoljevanja. Lahko tudi pripravite raziskavo in vpraalnike za ciljno skupino. Zdaj ste pripravljeni na fazo nartovanja vaega razvojnega partnerstva, ko boste opredelili svoje posebne cilje, s imer boste pokazali, kaj hoete dosei in katere so vae prednostne naloge. Primeri Mobilnost Udeleba: enske imajo slabi dostop do zasebnih avtomobilov, pogosteje uporabljajo javna prevozna sredstva in velikokrat opravijo ve poti na dan. Redno tudi jemljejo s seboj otroke in uporabljajo otroke vozike. Premalo so zastopane pri odloanju o prometu in bodo najbr imele najve koristi od izboljav v tem sektorju. V okviru pobude EQUAL to pomeni, da boste mogoe morali k strokom svojega razvojnega partnerstva priteti tudi potne stroke. Sredstva: Med spoloma obstajajo razlike pri razporeditvi sredstev (na primer lastnitvo avta), ki e krepijo obstojee neenakosti glede razpololjivega asa (kolikor lasten avto pripomore k asovni uinkovitosti). Pravila in vrednote: Kadar si je treba deliti omejena sredstva (en druinski avto), se potrebe mokih vrednoti vie kot potrebe ensk. Delovni as delitev dela Udeleba: Delo s krajim delovnim asom v veliki veini opravljajo enske. Poleg tega enske povpreno dve tretjini svojega delovnega asa opravljajo neplaane dejavnosti; moki pa samo tretjino. Sredstva: Te udeleenske razlike po spolu vplivajo na porazdelitev virov (as, dohodek, poklicne prilonosti). Pravila in vrednote: Prispevajo k izbiram glede na spol na podroju izobraevanja in poklica ter na razporeditev domaih opravil in odgovornosti. Pravice: Razline pravice za zaposlene za poln delovni as in za zaposlene za kraji delovni as razlino vplivajo na enske in moke. Loevanje na delovnem mestu Udeleba: V "skrbstvenih" poklicih je zelo malo mokih (horizontalno loevanje po spolu). Malo ensk ima dostop do vodilnih delovnih mest (vertikalno loevanje po spolu). Glede na demografska gibanja, ki vodijo v staranje prebivalstva, in vejo udelebo ensk na podroju delovne sile se bodo monosti za zaposlovanje v skrbstvenem sektorju (skrb za otroke, ostarele in druge vzdrevane osebe) poveale. Sredstva: Problem nizkih plail, znailnost, da v "skrbstvenih" poklicih prevladujejo enske, bi lahko ovirala uspeno zaposlovanje mokih. Poveanje tevila mokih na teh delovnih mestih bi lahko pozitivno vplivalo na raven plail. Pravila in vrednote: Novi vloge mokih bodo pozitivno vplivale na spolno socializacijo fantkov in punk ter odpravili togost delovnih mest. Pravice: Ukrepi za spodbujanje udelebe mokih v skrbstvenem sektorju odpirajo nove prilonosti za zaposlovanje nekvalificiranih in polkvalificiranih mokih ter obenem spodbujajo enakopravneji vzorec razporeditve dela med enske in moke.

  - Analiza vpliva na enakost spolov, opis 10.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov 11 PRAKTINA VAJA ZA RAZVOJNA PARTNERSTVA. KORAKI PRI INTEGRACIJI NAELA ENAKOSTI SPOLOV V svet integracije naela enakosti spolov morate vstopiti brez predsodkov. Poskrbite, da vaa analiza ne bo temeljila na vaih predstavah o poloaju, ki se lahko bolj ali manj ujemajo z resninostjo. Ponujamo vam nekaj predlogov za izboljanje vaih analitinih vein:

  Preglejte celotno podroje in se ne zanaajte samo na en vir informacij. Ostanite odprti. Zavedajte se skritih "in tako naprej" pri vseh informacijah, ki jih pridobite. Izogibajte se pretiranemu posploevanju. Izjave, kakor sta "enske menijo " ali "enske

  potrebujejo ", ustvarjajo stereotipe, saj pomenijo, da imajo vse enske enak vrednostni sistem in enake cilje.

  Pri opisovanju vpraanj bodite zmerni. Ne oznaujte jih s skrajnimi izrazi, kakor so narobe ali prav, enako ali neenako, izkorievalec in izkoriani. Resninost je bolj zapletena, zato preuite "sivo obmoje", ki ga je treba upotevati.

  Raziite razlina stalia. Preuite razline vire informacij. Ni nujno, da so informacije nevtralne. Odraajo avtorjeve cilje, namene, osebne omejitve, zgodovino, stalia itn. in mogoe celo ne ustrezajo popolnoma dejstvom.

  Informativnost kronoloko zabeleenih dogodkov se s asom spreminja. Gospodarske, drubene in okoljske informacije redko ostajajo enake: podatek, kdaj so bile zbrane, lahko precej spremeni vao analizo.

  Razmiljajte politino. Reitve se najde s svobodnimi in nepristranskimi pogajanji in dogovori med razlinimi ljudmi ter njihovimi razlinimi pogledi in razumevanjem.

  Razmiljajte vsestransko. Opredelite in upotevajte povezave in odnose z drugimi podroji politike.

  Varujte sedanjost, a nartujte za prihodnost. Bodite praktini in strateki. Sodelujte. Za odpravljanje neenakosti morate razviti ut solidarnosti, ki vkljuuje enske in

  moke. Vir: Gender mainstreaming, Learning and Information Pack, 2000, United Nations Development Programme (UNDP), Gender in Development Programme. (Integracija naela enakosti spolov, sveenj za uenje in informacije, 2000, Program ZN za razvoj (UNDP), enakost spolov v programu za razvoj) http://www.undp.org/gender/infopack.htm Poleg enakih monosti se odloite e za eno od tematskih prioritet pobude Skupnosti EQUAL in naredite vaje v majhnih skupinah. Mogoe hoete obravnavati primere iz resninega ivljenja. Ne pozabite, da mora v srediu vae pozornosti vseskozi ostajati enakost spolov. Pri vsakem koraku preuite, ali obstaja neenakost ali potencialna neenakost med enskami in mokimi ter razlinimi skupinami ensk in mokih in kaj lahko storite glede tega. Pri vsakem koraku obravnavajte vsaj eno toko. Stvari ne zapletajte. Za vae izbrano podroje ukrepanja preuite:

  Ali to vpraanje razlino vpliva na enske in moke? Ne pozabite, da ne gre za homogeni skupini. Kako to vpliva na njihov vsakdan? Nekaj odgovorov boste lahko poiskali v dokumentu o analizi vpliva na enakost spolov (glej besedilo 10).

  - PRAKTINA VAJA Koraki pri integraciji naela enakosti spolov 11.1 -

  http://www.undp.org/gender/infopack.htm

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  e med enskami in mokimi obstajajo precejnje razlike (in skoraj vedno je tako), kako

  vplivajo na moj predlog? Bo to privedlo do neenake razporeditve sredstev, storitev ali vpliva med enske in moke? Bo to ohranilo ali celo povealo neenakost?

  Kaj moram storiti za zagotovitev enakega izida za enske in moke? Razmislite, s katerimi zunanjimi strokovnjaki in lokalnimi skupinami za enakost spolov bi se lahko posvetovali glede priprave svoje strategije. Razmislite, kako lahko prikrajanim skupinam zagotovite vpliv v vaem razvojnem partnerstvu.

  Kako bom meril uspeh na tem podroju (kazalci, cilji) in kako bom vedel, da sem kaj spremenil?

  Katere bi bile lahko ire posledice, e nam ne uspe sprejeti pristopa, ki upoteva enakost spolov?

  Ali je moja organizacija sposobna zagotoviti enakost? e ni, kaj lahko storim glede tega?

  - PRAKTINA VAJA Koraki pri integraciji naela enakosti spolov 11.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  12 VPRAANJA, KI JIH JE TREBA PREUITI. KAKO UPOTEVATI ENAKOST SPOLOV V RAZVOJNIH PARTNERSTVIH Pri analiziranju stanja

  Ali so sploni cilji v skladu z obveznostmi in prioritetami enakosti, ki so doloene v pobudi Skupnosti EQUAL?

  Ali ste pred nartovanjem svojega razvojnega partnerstva opravili analizo poloaja, ki ugotavlja obstoj in obseg razlik med enskami in mokimi ter posledice teh razlik?

  Koliko so posamezniki in nevladne organizacije z znanjem in izkunjami o integraciji naela enakosti spolov sodelovali pri opredelitvi, oblikovanju in oceni vaega razvojnega partnerstva?

  Kako zainteresirani enske in moki gledajo na vae partnerstvo glede na njegove stroke, koristi, sprejemljivost in uporabnost?

  Pri postavljanju posebnih ciljev

  Ali ste se odloili, kako boste obravnavali potrebe ensk in mokih, izraene v analizi? Kako bo vae razvojno partnerstvo prispevalo k zmanjanju predsodkov in stereotipov? Kako bo spodbujalo enakost? Kakno korist bodo enske in moki imeli od razvojnega partnerstva? Kako se bo spopadlo s trenutnimi ovirami za enakost spolov? Kako boste okrepili mo ensk in mokih v vai ciljni skupini? Ali so kvantitativni in kvalitativni kazalci enakosti ustrezni in stvarni? Ali ste opredelili in upotevali ovire, ki bi lahko oteevale izvajanje ukrepov in doseganje

  ciljev? Pri opredelitvi ciljnih skupin, posvetovanju z njimi in njihovem vkljuevanju

  Kako je vaa analiza poloaja vplivala na izbiro ciljnih skupin? Kako boste zagotovili, da bodo enske in moki, razen pri doloenih dejavnostih, enako

  udeleeni v razvojnem partnerstvu in imeli od njega enako korist? Kako boste zagotovili, da bodo tako enske kot moki med uresnievanjem razvojnega

  partnerstva izraali svoje potrebe in sodelovali v procesih odloanja ter s tem vplivali na spremembe?

  Kako ste na vaem obmoju vkljuili organe za enakost in predstavnike organizacije vaih ciljnih skupin?

  Ali vai posvetovalni mehanizmi spodbujajo sodelovanje?

  - VPRAANJA, KI JIH JE TREBA PREUITI. Kako upotevati enakost spolov v vaem razvojnem partnerstvu 12.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Pri organizaciji vaega razvojnega partnerstva in pripravi delovnega narta

  Kako dobro so se vai zaposleni seznanili z vidiki enakosti spolov pri temi vaega razvojnega partnerstva?

  Ali ste med lani odbora in zaposlenimi ugotovili potrebe po izobraevanju ali bolji obveenosti o integraciji naela enakosti spolov in opredelili najuinkoviteji nain, kako nanje odgovoriti (z usposabljanjem, dajanjem navodil, tedenskimi posvetovanji, osebnimi razgovori itd.)?

  Ali ste omogoili izobraevanje ali usposabljanje za zadovoljitev teh potreb? Ali ste vzpostavili ustrezne nadzorne mehanizme za merjenje vpliva usposabljanja na

  uresnievanje naela enakosti spolov v vaem razvojnem partnerstvu? Ali formalni pogoji za vsa delovna mesta zahtevajo ut za enakost spolov in/ali strokovno

  znanje in izkunje s podroja enakosti spolov ? Ali zagotavljate enako plailo? Ali omogoate prilagodljive delovne monosti za enske in moke zaposlene? Koliko jih je

  izkoristilo to monost? Ali pri tem obstaja kak vzorec razmerja med spoloma? Ali postopki za napredovanje in presojo zagotavljajo razvoj na poklicni poti in napredovanje

  zaposlenih ensk in mokih? Ali pri oddaji ponudb za blago in storitve, ki jih morate kupiti, upotevate vpraanja enakosti

  spolov?

  Pri izdelavi finannega narta Ali ste v svojem proraunu predvideli stroke integracije naela enakosti spolov? Ali je va proraun "odporen proti neenakosti spolov", da bodo tako enske kot moki imeli

  korist od nartovanega ukrepa? Ali je va proraun dovolj velik za izvedbo ukrepov za enakost spolov?

  Pri izvajanju delovnega narta z nadnacionalnim sodelovanjem Ali je bilo storjeno vse potrebno za zagotovitev uravnoteenosti spolov v odborih

  razvojnega partnerstva? Kako boste zagotovili, da bodo vse partnerske organizacije razvojnega partnerstva

  seznanjene z vidikom enakosti spolov v partnerstvu in ga bodo sposobne uinkovito izvajati?

  Ali ste pripravili dovolj postopkov poroanja in obveanja, da boste lahko zaznali pomanjkljivosti pri uresnievanju vidikov integracije naela enakosti spolov v razvojnem partnerstvu?

  Ali ste poskrbeli za podporne ukrepe, vkljuno z zunanjim strokovnim znanjem, za reevanje taknih poloajev?

  Kako boste zagotovili, da bo vae razvojno partnerstvo stalno prepoznavalo, upotevalo in se odzivalo na razline potrebe vae ciljne skupine?

  Pri organizaciji stalnega nadzora in samoocenjevanja Kako boste zagotovili, da bodo cilji enakosti spolov doseeni? Ali so kvantitativni in kvalitativni kazalci ustrezni za merjenje razporeditve rezultatov med

  enskami in mokimi? Kako boste spremljali vsebino, storitve in upravni postopek vaega razvojnega

  partnerstva?

  Pri ocenjevanju vpliva vaega razvojnega partnerstva na enake monosti Kako boste spremljali in vrednotili vae razvojno partnerstvo, da zagotovite enake rezultate

  za udeleenke in udeleence? Ali ste razvili ustrezno strategijo sporoanja za obveanje ustreznih organizacij in

  oblikovalcev politike o obstoju, napredku in rezultatih razvojnega partnerstva z vidika enakosti spolov?

  Pri razirjanju in integraciji Katera je vaa ciljna skupina? Koga bi radi dosegli in s kaknimi sporoili? Ali vae strategije ustrezajo temu? Kako boste poudarili uspehe vaega razvojnega partnerstva pri spodbujanju enakosti med

  enskami in mokimi? - VPRAANJA, KI JIH JE TREBA PREUITI. - Kako upotevati enakost spolov v vaem razvojnem

  partnerstvu 12.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov

  13 VPRAANJA INTEGRACIJE NAELA ENAKOSTI SPOLOV PRI VODENJU PROGRAMA EQUAL Enakost spolov vpliva na vse vodstvene ravni nacionalnih programov EQUAL, na storitve, ki jih ti ponujajo razvojnim partnerstvom, ter tudi na dejavnosti nadzornih in izbirnih odborov.

  Kot upravni organ ali nacionalna podporna struktura ne morete zahtevati od razvojnih partnerstev, naj bodo vzor za integracijo naela enakosti spolov, ne da bi se bili na tem podroju sposobni izkazati tudi sami.

  Integracija naela enakosti spolov vsak dan vpliva na to, kako organizirate svoje delo in zagotavljate storitve.

  Integracija naela enakosti spolov v nainu dela in postopkih upravnega organa/nacionalne podporne strukture Zavezanost vodilnih delavcev v upravnem organu/nacionalni podporni strukturi Vodilne delavce je treba prepriati, da bo posveanje pozornosti razlikam med spoloma izboljalo kakovost razvojnih partnerstev in zagotovilo uinkoviteje uresnievanje pobude EQUAL.

  Razvojna partnerstva je teko prepriati o pomembnosti integracije naela enakosti spolov, e upravni organ ali nacionalna podporna struktura menita, da gre za obrobno vpraanje, s katerim naj bi se ukvarjal strokovnjak za enakost spolov" v njihovi organizaciji, ali nekaj, kar zadeva samo tista razvojna partnerstva, ki vlagajo predloge v okviru tematskega podroja enakih monosti.

  Pokazati morate, da teorijo integracije naela enakosti spolov uveljavljate v praksi ob podpori vodilnih delavcev.

  Jasni cilji Postavite jasne cilje, kaj elite dosei v vai organizaciji in kako boste to dosegli. Na primer, kako nameravate ozavestiti svoje zaposlene na podroju enakosti spolov.

  Poskrbite, da bodo cilji konkretni, merljivi, dosegljivi in stvarni ter da bodo imeli jasen asovni okvir. Postopki zaposlovanja bodo na primer pregledani v enem mesecu; celotno vodstvo se bo na delavnicah za ozaveanje seznanilo z integracijo naela enakosti spolov v treh mesecih in tako naprej. Sodelujte in doloite, kaj kdo dela Za uinkovito izvedbo integracije naela enakosti spolov morate vkljuiti irok krog ljudi v organizaciji. Premislite, kako vkljuiti zaposlene z vseh tematskih podroij pobude EQUAL v sodelovanje pri integraciji naela enakosti spolov. Razpololjivost strokovnega znanja in izkuenj s podroja enakosti spolov Tega znanja ne bi smela imeti samo eden ali dva zaposlena, ampak bi moralo prodreti tudi v organizacijo upravnega organa/nacionalne podporne strukture. Z ustreznim usposabljanjem in razpravami omogoite dovolj asa, da bodo na vseh ravneh ustvarjene monosti za integracijo naela enakosti spolov. Pripeljite zunanje strokovnjake, vendar se ne zanaajte izkljuno nanje.

  Lahko povabite strokovnjaka za integracijo naela enakosti spolov, da bo ocenil nakljuno tevilo proenj EQUAL, ki ne zadevajo tematskega podroja enakih monosti. To se lahko uporabi kot uni proces za vse zaposlene. Strokovnjak lahko pregleda pronje in postavi ustrezna vpraanja o vplivu na enske in moke ter predlaga izboljave, s katerimi bi lahko podprli razvojna partnerstva pri tem delu. Prepoznajte proces Integracija naela enakosti spolov je proces. e se izvaja uinkovito, postane del vsakdanjega dela in razmiljanja.

  -Integracija naela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 13.1 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Zaposlovanje in organizacija dela

  Preuite sestavo vaih zaposlenih. Koliko je ensk in koliko mokih, na katerih poloajih so in kakne odgovornosti imajo? Ali ste si pri zaposlovanju in oblikovanju strukture zaposlenih postavili za cilj enakost?

  Ali je razumevanje vpraanja enakosti spolov pogoj za zaposlitev? Ali zagotavljate izobraevanje o enakosti spolov za novo zaposlene, ki tega znanja nimajo?

  Ali omogoate prilagodljive delovne monosti za enske in moke zaposlene? Koliko jih je te monosti sprejelo? Ali pri tem obstaja kak vzorec razmerja med spoloma?

  Ali svojim zaposlenim zagotavljate enako plailo ter potene in enake monosti za usposabljanje in poklicne prilonosti v okviru organizacije?

  Ali ocenjujete veine in znanje zaposlenih, da bi ugotovili potrebe po usposabljanju? Ali je izobraevanje o enakosti spolov zagotovljeno za vse zaposlene?

  Kako pripravljate svoje interne sestanke (as, ki ga imajo na voljo govorci, kdaj so in tako naprej)?

  Je enaka obravnava spolov kot cilj vkljuena v splono oceno uinkovitosti zaposlenih? Ali ste pri oddaji ponudb za blago in storitve upotevali vpraanja enakosti spolov? Lahko

  na primer jasno razloite, da kupujete samo od gospodarskih drub, kjer je enakost spolov uveljavljena.

  Nadzorni in izbirni odbori lanstvo in organizacija Morali boste dejavno iskati usposobljene enske in moke za zagotovitev uravnoteene zastopanosti v vaih odborih, na vseh ravneh in v vseh vlogah. Nekatere drave podpirajo sistem kvot za zagotovitev tega ravnoteja. Predstavniki organov za enakost bi lahko sedeli v nadzornih odborih in tako okrepili razpololjivo strokovno znanje lanov. as in nain organizacije vaih sestankov bo spet vplival na tevilo udeleencev. Lahko doloite termine za razpravo o integraciji naela enakosti spolov v okviru vseh podroij pobude EQUAL. Lahko bi bila predmet razprave na vsakem sestanku, ki ga je treba pripraviti vnaprej, da omogoite plodno razpravo na podlagi poznavanja dejstev. Med lani odbora lahko ugotovite potrebe po izobraevanju o enakosti spolov. Ali razumejo integracijo naela enakosti spolov? Bi radi globlje razumeli oceno vpliva na enakost spolov? Predlagajte in organizirajte ustrezno usposabljanje za zadovoljitev teh potreb. Spremljanje in vrednotenje Spremljajte in vrednotite svoj napredek, da boste videli, koliko ste dosegli svoje cilje enakosti, in spremenite, kar je treba. Razpololjivost sredstev in orodij Predvidite sredstva za stroke integracije naela enakosti spolov v vai organizaciji in stroke vae obiajne politike. Integracija naela enakosti spolov v vaih storitvah Vloga obveanja Obveanje o enakih monostih vkljuujte v vse svoje informativne dejavnosti in v objave ponudb za predloge. Ne pozabite, da so slike lahko glasneje od besed, zato pazite, da bodo vae slike posredovale prava sporoila. Lahko zbirate in razirjate informacije o orodjih in sredstvih za integracijo naela enakosti spolov ter jih ponudite na svojih spletnih straneh. Najdete in ponudite lahko ustrezne evropske, nacionalne, regionalne in krajevne podatke o sorazmernem poloaju ensk in mokih na mnogih obmojih za vsa tematska podroja pobude EQUAL.

  - Integracija naela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 13.2 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Usmerjanje in svetovanje za morebitne prosilce Zagon programa Obvestite prosilce o pomenu, ki se v okviru pobude EQUAL pripisuje integraciji naela enakosti spolov. Poudarite, da je sestavni del pobude EQUAL in ne nekaj izbirnega, kar lahko doda ali vkljui z odkljukanjem "pravega okenca". Razloite, da bodo imeli prosilci, ki dokaejo, da so v razvojnem partnerstvu pripravljeni stalno uresnievati enakost spolov, ve monosti za uspeh. Priskrbite informacije o integraciji naela enakosti spolov vsem prosilcem in e posebej tistim, ki niso sami prosili zanje. Vzpostavite telefonske linije za svetovanje prosilcem z vpraanji glede integracije naela enakosti spolov. Podprite to storitev z osebnimi sestanki, kjer se lahko pogovorijo, kako bi vkljuili enakost v svoj koncept razvojnega partnerstva. Povabite zainteresirane prosilce na uvodno uno delavnico o pobudi EQUAL in integraciji naela enakosti spolov. Prepriajte oba spola o prednostih integracije naela enakosti spolov. Spodbujevalci razvojnega partnerstva morajo uvideti pomembnost tega koncepta in ga privzeti. Jasno povejte, da so dodatni stroki, povezani z integracijo naela enakosti spolov, upravieni. Poudarite potrebo, da v fazi nartovanja svojega razvojnega partnerstva opravijo analizo vpliva na enakost spolov. e namre ne bodo ugotovili, kako njihovo razvojno partnerstvo vpliva na razne skupine, ne bodo mogli zagotovo vedeti, ali nima nasprotnega uinka, etudi nenamernega. Pomagajte jim najti ustrezne vire informacij za analizo, vkljuno s statistikami, ki so loene po spolu. Lahko ustvarite bazo podatkov o strokovnjakih za enakost spolov, s katerimi se prosilci lahko posvetujejo prek vae spletne strani. Svetujte jim, naj stopijo v stik z ustreznimi organizacijami za enakost in ustreznimi nevladnimi organizacijami za pomo pri sestavljanju jasne podobe o razlinih potrebah, izkunjah in eljah ensk in mokih. Z vae strani pokaite, da izvajate svojo politiko enakosti kot delodajalec in kot ponudnik storitev. Ocena in izbira razvojnega partnerstva Vkljuite merila za ocenjevanje vidika enakosti spolov v pronjah. Tako boste lahko dali dodatno veljavo razvojnim partnerstvom, iz pronje katerih je jasno razvidno, da so sprejeli enakost. Doloite lahko najniji rezultat, ki ga morajo dosei razvojna partnerstva pri upotevanju vpraanj enakosti spolov. V tem prironiku boste nali sistem, ki vam bo pri tem v pomo (glej besedilo 16). Pronje, ki ne dosegajo tega standarda enakosti spolov, je treba zavrniti ali poslati nazaj k spodbujevalcem s predlogi za izboljanje. Razvojno partnerstvo je mogoe odobriti, e bodo uvedene predlagane spremembe. To pravilo naj velja za vse pronje, ne glede na tematsko podroje pobude EQUAL. Pri vai vlogi podpore in nadzora Z razvojnimi partnerstvi morate biti v stalnem dialogu, da ocenite njihov uspeh pri doseganju ciljev enakosti spolov. Ker je integracija naela enakosti spolov proces, bo hitrost uenja nihala.

  - Integracija naela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 13.3 -

 • Prironik pobude EQUAL o integraciji naela enakosti spolov Vpraajte razvojna partnerstva, ali imajo posebne potrebe po izobraevanju, da se usposobijo za integracijo naela enakosti spolov. Lahko jim zagotovite izobraevanje za zadovoljitev teh potreb ali pa jim omogoite dostop do strokovnjakov za integracijo naela enakosti spolov, s katerimi se bodo lahko posvetovali v kljunih trenutkih uresnievanja svojega razvojnega partnerstva. Bodite pozorni na morebitne pomanjkljive informacije, ki jih lahko odkrijejo. Lahko na primer naroite tudije o enakosti spolov za zapolnitev teh lukenj v znanju. Spodbujevalcem razvojnega partnerstva dajte jasno vedeti, da boste redno spremljali vpliv na enakost vseh razvojnih partnerstev. V svoja poroila o napredku bodo morali vkljuiti ustrezne informacije, da boste lahko naredili oceno. Vsi podatki v zvezi z njihovim razvojnim partnerstvom, pa tudi druga merila, kot so starost, narodnost in vera, e so ti podatki znani, morajo biti loeni po spolu. Njihova analiza mora presei zgolj pretevanje. Kjer opazite slabosti, naredite predloge, ki jih je treba upotevati. e razvojno partnerstvo poroa o teavah pri prizadevanjih za dosego svojih ciljev enakosti, mu pomagajte iskati reitev. Obiski pri razvojnem partnerstvu so tudi primeren trenutek za presojo uspenosti pri integraciji naela enakosti spolov in razgovor s partnerji razvojnega partnerstva in, e je mogoe, nekaterimi izmed njihovih udeleencev o dosekih, pa tudi teavah pri usmerjanju pozornosti na enakost spolov. Dejavnosti razirjanja in integracije Pred omi imejte konni cilj integracije naela enakosti spolov merljivo zmanjanje neenakosti med enskami in mokimi in veja enakost obojih na vseh politinih podrojih. To bi moralo biti poudarjeno pri vseh vaih dejavnostih razirjanja in integracije. Ne pozabite tudi, da lahko razvojna partnerstva mnogo ponudijo drugo drugemu in so lahko pomemben vir informacij. Lahko organizirate redne sestanke v okviru vsakega tematskega podroja posebej in za vse skupaj, da bodo razvojna partnerstva imela monost izmenjave informacij in izkuenj o integraciji naela enakosti spolov. Nacionalno in obmono povezovanje v mreo na temo integracije naela enakosti spolov je lahko koristno orodje za razirjanje rezultatov in uveljavljanje dejavnosti. Druge monosti so povezovanje razvojnih partnerstev, ki delajo v okviru tematskega podroja enakih monosti, z razvojnimi partnerstvi, ki d