Click here to load reader

O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani...

 • O PROJEKTU

  Strokovni center VSI je projekt Savinjsko – Zasavsko – Koroške regije, ki poteka od 3.4.2017

  in se zaključi 31.8.2020.

  V sodelovanju s partnerji: OŠ Glazija Celje, II. Osnovna šola Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma

  Zagorje, bomo načrtovali številne storitve, ki vključujejo razvoj oziroma nadgradnjo in

  izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada

  (ESS) za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok

  in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok

  in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja

  zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc.

  Sodelujoči partnerji: OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Anton Aškerca Velenje, OŠ Livada

  Velenje, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, Tretja OŠ Slovenj Gradec, CUDV Črna

  na Koroškem, Center srednjih šol Velenje – Srednja šola za storitvene dejavnosti Velenje, Vrtec

  Velenje, Vrtec Šoštanj, Zdravstveni dom Velenje, Karate klub Velenje, Plavalni klub Velenje.

  Ciljne skupine, ki jih obravnava projekt:

  otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (otroci s splošnimi učnimi težavami, otroci

  s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z

  avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni

  otroci),

  družine otrok s posebnimi potrebami (starši, skrbniki, sorojenci, razširjene družine),

  strokovni delavci, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami,

  sovrstniki oseb s posebnimi potrebami,

  strokovni delavci (razvojne ambulante, center za socialno delo, strokovni delavci v

  vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenimi programi, v zavodih za usposabljanje in

  v srednjih šolah),

  širša javnost - delavci v kulturnih, športnih in drugih ustanovah, ki pri svojem delu

  obravnavajo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

  CVIU Velenje za Koroško regijo

  Koordinacija za celostno obravnavo

  Koordinacija timskega dela za celosten razvoj otroka s posebnimi potrebami - informiranje otrok s

  posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov, staršev, strokovnih delavcev ter druge zainteresirane

  javnosti o strokovnem delu, podpornih metodah, aktualnih dogodkih v lokalnem okolju v povezavi s

  cilji projekta, preko spletne strani in zloženke.

 • Specialno pedagoška diagnostika

  Za otroke vključene v razvojno ambulanto Zdravstvenega doma Velenje, predšolske otroke in šolske

  otroke bo CVIU Velenje opravil specialno pedagoško diagnostiko. Na podlagi opravljene diagnostike

  bomo svetovali staršem in strokovnim delavcem. Diagnostika bo potekala v ustanovi, v katero je

  vključen otrok, ali na domu. Po opravljenem vrednotenju rezultatov bo sledil timski sestanek in

  svetovanje staršem in/ali strokovnim delavcem vrtca ali šole ter sodelovanje pri oblikovanju

  individualiziranega programa.

  Diagnostika

  V okviru projekta bomo izvedli logopedsko, psihološko diagnostiko otrok, ki nimajo odločbe o

  usmeritvi na pobudo staršev ali strokovnih delavk sodelujočih ustanov. Po opravljeni diagnostiki bo

  sledil timski sestanek s starši in strokovnimi delavci ter sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega

  programa pomoči.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in

  strokovnim delavcem

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (snoezelen terapija):

  Izvajanje snoezelen terapije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi

  primanjkljaji.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (senzorna integracija):

  Izvajanje terapije senzorne integracije.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (trening starševstva

  Neverjetna leta): Izvajanje Treninga staršev Neverjetna leta kot podpora in spremljanje družin pri

  vzgoji otrok z vedenjskimi in čustvenimi izzivi. Trening obsega delavnice za starše, na katerih ob

  podpori video posnetkov, izkustvenih delavnic in samoevalvacije lastne vzgoje, pridobijo nove pristope,

  delujejo v smeri pozitivnih odnosov v družini, se naučijo tehnik samoobvladanja. Trening starševstva

  bomo izvajali na CVIU Velenje, in sicer v 3 sklopih po 14-18 srečanj, ki trajajo 2 h. Med srečanji bo

  poskrbljeno za varstvo otrok. Treninge bomo promovirali sodelujočim ustanovam v obliki predavanj;

  strokovni in širši javnosti preko spletne strani.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Prilagojeno plavanje,

  Halliwick plavanje): Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športne vadbe za osebe s posebnimi

  potrebami. Plavalnem klubu Velenje bomo ponudili strokovno pomoč za otroke, ki se vključijo k vadbi

  iz CVIU Velenje ali sodelujočih ustanov. Vaditeljem plavanja, prostovoljcem bomo svetovali pri

  metodah in oblikah dela ter prilagoditvah pri učenju plavanja in vključevanja v osebe s posebnimi

  potrebami v skupino. Enkrat letno (v oktobru) bomo pripravili predavanje na temo Biti prostovoljec

  osebam s posebnimi potrebami. Prostovoljstvo, prilagojeno plavanje in Halliwick plavanje bomo

  promovirali preko spletne strani CVIU Velenje.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Karate klub Velenje):

  Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športno vadbo za osebe s posebnimi potrebami. Karate klub

 • Velenje izvaja inkluzivni trening karateja v Velenju. V skupino je vključena 1 oseba s posebnimi

  potrebami. Klubu želimo nuditi podporo pri vključevanja oseb s posebnimi potrebami v treninge, jim

  svetovati pri prilagoditvah treninga, socialni vključenosti in motivacij za učenje.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Mavrica prijateljstva):

  Delavnice za sovrstnike na osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom. Učencem 1. triade

  sodelujočih osnovnih šol bomo ponudili in organizirali skupinske delavnice, na katere se bodo vključili

  učenci 1. triade CVIU Velenje. Delavnice bodo potekale 3 krat letno na CVIU Velenje in sodelujočih

  osnovnih šolah. Učenci bodo izdelali skupne plakate, kratke filme, izdelke.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Izdelaj sam): Delavnice,

  poimenovane »Izdelaj sam«, so namenjene osnovnošolcem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas.

  Vanje želimo vključiti učence s posebnimi potrebami kot njihove sovrstnike. Delavnice bodo potekale

  v prostorih Knjižnice Velenje, Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Poklicna orientacija):

  Organizacija delovne prakse za učence 9. razreda, evalvacija delovnih sposobnosti in svetovanje

  mladostniku pri izbiri srednje šole, prehodu na trg dela in učenju. Poklicno usmerjanje za devetošolce

  bo potekalo od oktobra do aprila. Učenci bodo v tem času izdelali poklicni načrt, in sicer s pomočjo

  vprašalnikov in aplikacije KAM IN KAKO, informativnih obiskov srednjih šol, tutorstvom bivših

  učencev CVIU Velenje, pogovorov s šolsko psihologinjo, obiskom Zavoda za zaposlovanje RS,

  enotedenske delovne prakse, po zaključku katere, bodo samoevalvirali delovne sposobnosti.

  Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (predavanje):

  Kako do samostojnega učenja? Predstaviti razvojne zakonitosti otroka in pogoje za dobro

  učenje. Usposobi starše, kako spremljati učenje doma in kako otroka spodbujati k samostojnemu učenju

  in prevzemanje učne odgovornosti. Udeleženci izkusijo nekaj metod pomoči otroku pri učenju.

  Učenje na pamet - poštevanka: Predstavitev strategije in izkustvena delavnica. Izkustvena

  metodika učenja poštevanke, strategija učenja poštevanke in pravilna poraba različnih materialov pri

  poštevanki.

  Predpisalne spretnosti: Lahko je samo za strokovnjake in starše, v manjših skupinah pa se je

  lahko udeležijo tudi starši in otroci skupaj. Delavnična oblika: Predstavitev, kaj je dobro vedeti, ko otrok

  pride v šolo in kaj vpliva na otrokovo uspešno učenje. Namen je starše seznaniti, kako vpliva na učenje

  otrokova motorika, grafomotorika, pozornost, koordinacija. Pri delavnični obliki starši pri svojem

  otroku opazujejo, kakšne so njegove trenutne spretnosti in kako funkcionira ter prepoznava svojo vlogo,

  kako uspešno pomagati svojemu otroku.

  Kako pomagamo učencu s specifičnimi učnimi težavami pri učenju. Teoretična in izkustvena

  delavnica: Izkustvena izmenjava izkušenj in težav pri otrocih s SUT, ki jih starši opazijo in kako

  prepoznati otrokova močna področja. Predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na učenje, poiskati pot in

  način k samostojnemu učenju, neustrezen pristop k učenju. Vloga staršev in učiteljev pri pomoči učencu

  SUT.

  Lastnosti uspešnih staršev: Za starše ni potrebno, da so idealni, pomembno pa je, da znajo otroka

  spodbujati, čutiti, biti dosledni, imeti zdrav odnos do sodobne informacijske tehnologije ter prevzeti

 • pravo mero odgovornosti za otrokovo šolsko delo. Starši spoznajo pomen teh in še nekaterih drugih

  področij v vzgojnih prizadevanjih.

  Izvedba predavanj in delavnic za strokovne delavce vrtca in šole (osnovne, srednje) otrok

  vključenih v redno osnovno šolo, kot preventivno delo na področju specialne pedagogike:

  Mišljenje in čustvovanje pri otrocih in mladostnikih z avtističnimi motnjami. Podrobneje in s

  primeri predstaviti posebnosti v razmišljanju in čustvovanju otrok in mladostnikov z avtističnimi

  motnjami ter ponuditi tehnike, ki so v pomoč pri razumevanju in uravnavanju tega.

  Kdo so učenci s specifičnimi učnimi težavami in kako pomagati? Predstavitev otrok s posebnimi

  potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami; kdo so, kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo

  in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in učencev s primanjkljaji na posameznem

  področju učenja predstavitev veččutnega učenja na primerih.

  Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri skupinski in individualni strokovni

  pomoči: Predstavitev otrok s posebnimi potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami - kdo so,

  kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in

  učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja. Predstavitev veččutnega učenja na primerih.

  Individualizoran načrt in učinkovita evalvacija: Predstavitev osnovnih elementov

  individualiziranega načrta, nastanek in sodelovanje vseh strokovnjakov ter vloga posameznika pri tem.

  Pomembna vloga evalvacije individualiziranega načrta in spreminjanje le-tega.

  Prostovoljci pomagajo: Predstavitev projekta pomoči pri učenju poštevanke – starejši pomagajo

  mlajšim. Predstavitev posledic prostovoljnega dela in njene učinkovitosti pri učencih s težavami in

  prostovoljcih.

  Otrok z govorno-jezikovnimi težavami v osnovni šoli: Predstaviti vpliv govorno-jezikovnih

  veščin na branje in pisanje. Predstaviti govorno-jezikovne težave šolskih otrok. Na konkretnih primerih

  prikazati govorno-jezikovno izražanje, branje in pisanje šolskih otrok, ki imajo govorno-jezikovne

  težave. Usposobiti udeležence, kako spodbujati razvoj govora in jezika ter branja in pisanja.

  Šport je za vse: Predstaviti različne športne dejavnosti, igre, ki jih lahko prilagodimo gibalno

  oviranim otrokom.

  Razvoj strokovnega dela

  Snoezelen: Izobraževanje strokovnega delavca za pridobitev licence in oprema sobe za izvajanje

  snoezelen terapije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi primanjkljaji.

  Trening starševstva Neverjetna leta: Izobraževanje za pridobitev licence podpornega programa za

  starše, vzgojitelje ter učitelje Neverjetna leta.

  Senzorna integracija: Izobraževanje strokovnega delavca za pridobitev licence in oprema sobe za

  izvajanje senzorne integracije, izvajanje in promocijo.

 • Izdelava in izposoja didaktičnega materiala in opreme

  Ciljna izdelava in nabava didaktičnih materialov, koordinator, s sodelujočo ustanovo in starši otroka s

  posebnimi potrebami, predvidi potrebo otroka po didaktičnih pripomočkih ter jih s strokovnim delavcem

  izbere ali izdela.

  Strokovnim delavcem bomo ponudili in predstavili strokovno literaturo, ki si jo lahko izposodijo v

  knjižnici CVIU Velenje.

  Več o projektu na www.sc-vsi.si