Click here to load reader

INFORMACIONA TEHNOLOGIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU ... · je uslove za globalizaciju poslovanja, odnosno doprineo je potpunoj integraciji lokalnog tržišta u nacionalno, a preko njega

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMACIONA TEHNOLOGIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU ... · je uslove za globalizaciju poslovanja,...

 • INFORMACIONA TEHNOLOGIJA U

  BANKARSKOM POSLOVANJU

  ELEKTRONSKO BANKARSTVO

 • • Razvoj računara i telekomunikacija stvorio

  je uslove za globalizaciju poslovanja,

  odnosno doprineo je potpunoj integraciji

  lokalnog tržišta u nacionalno, a preko

  njega i u internacionalno tržište.

  GLOBALIZACIJA POSLOVANJA

 • • Glavni cilj je postao da se bez obzira

  na geografske distance što brže i

  efikasnije povežu klijenti i tokovi

  informacija.

  GLOBALIZACIJA POSLOVANJA

 • U uslovima vrlo jake konkurencije gde postepeno

  nestaju razlike između banaka, investicionih

  banaka, brokerskih firmi i osiguravajućih

  kompanija, finansijske organizacije su pod stalnim

  pritiskom da:

  • zadrže korisnike svojih usluga,

  • smanje troškove,

  • upravljaju rizikom i

  • koriste tehnologiju kao izvor konkurentske

  prednosti.

  BANKE I GLOBALIZACIJA POSLOVANJA

 • □ Model globalne organizacije i jake

  konkurencije zahteva novu koncepciju

  pristupa banaka u njihovom poslovanju, o

  čemu svedoče sve veća ulaganja u

  specijalizovanu i prema klijentu

  orijentisanu tenologiju.

  DIGITALNA TRANSFORMACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

 • Internet je jedna od tih tehnologija.

  □ Publika koju pokriva je ceo svet.

  □ Dinamički medij koji omogućava stalno

  ažuriranje informacija.

  □ Pruža velike mogućnosti za interaktivnu

  komunikaciju sa publikom.

  INTERNET I DIGITALNA TRANSFORMACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

 • □ Banke su prvobitno imale odbojnost prema

  inovacijama koje donosi poslovanje na

  Internetu, ali su tokom vremena uvidele da to

  nije prolazni fenomen nego sve više deo

  poslovne stvarnosti sa još većom

  perspektivom u budućnosti.

  INTERNET I DIGITALNA TRANSFORMACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

 • □ Internet je omogućio masovni protok informacija i naterao banke da se više pozabave kvalitetom i dostupnošću informacija.

  □ Vrlo malo bankara će se danas usuditida porekne uticaj Internet tehnologije na svoje poslovanje.

  INTERNET I DIGITALNA TRANSFORMACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

 • • Primarni cilj uvođenja sistema elektronskih

  plaćanja bio je rešavanje problema sistema

  plaćanja zasnovanih na papiru, korišćenjem

  potencijalnih prednosti primene informacione

  tehnologije.

  AUTOMATIZACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

 • □ Praksa je kasnije pokazala da ovi procesi znače mnogo više od zamene papirnih dokumenata i njihovog fizičkog prenosa elektronskim putem, odnosno da efikasno i ekonomično korišćenje ove tehnologije zahteva reinženjering poslovnih procesa i međuodnosa učesnika.

  AUTOMATIZACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

 • □Sa porastom potreba korisnika bankarskih usluga, raste i očekivani kvalitet usluge

  (u poslednje vreme javljaju se korisničkizahtevi za boljom kontrolom i upravljanjem

  finansijama).

  □ Dobra strana automatizacije bankarskog poslovanja je što je

  omogućeno korišćenje usluga 24 časa

  dnevno.

  AUTOMATIZACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

 • □Najveće tehnološko dostignuće u razvoju bankarstva je pojava elektronskog novca.

  □Elektronski novac se definiše kaospecifična “monetarna informacija”

  koja se putem elektronskih impulsa u

  “realnom vremenu” prenosi između

  transaktora koji obavljaju plaćanja.

  ELEKTRONSKI NOVAC

 • □ Elektronski novac omogućava kupovinu

  roba i usluga pomoću računara u okviru

  komercijalnih računarskih mreža (npr.

  Interneta) ili poslovnih bankarskih mreža

  (npr. SWIFT-a).

  □ Praktično, elektronski novac u

  svakodnevnim transakcijama zamenjuje

  gotovinu i čekove.

  ELEKTRONSKI NOVAC

 • • Velika prednost elektronskog nad običnim

  novcem je u tome da je on kompjuterska

  informacija koja može da se programira.

  • Ova razlika omogućava da elektronski

  novac postane tzv. “pametni novac”.

  ELEKTRONSKI NOVAC

 • ELEKTRONSKI NOVAC

  • Dominantni oblik elektronskog novca je

  elektronski transfer sredstava na tački

  prodaje (EFT/POS).

  • Drugi oblik koriš!enja elektronskog

  novca moguć je preko bankomata, koji

  omogućavaju podizanje gotovine,

  polaganje depozita, prenos na druge

  račune i plaćanje sa različitih računa.

 • HOMEBANKING

  • Sve veće korišćenje personalnih

  računara u kućama korisnika dovelo je

  do pojave homebanking sistema koji

  omogućavaju raspolaganje finansijskim

  sredstvima iz kuće, bez odlaska u

  banku.