Click here to load reader

ANALIZA PONAŠANJA POSLOVNIH KUPACA - · PDF file komunikacije, izgradnji jedinstva te integraciji kratkoročnih u dugoročne ciljeve, • dobro definirani ciljevi moraju biti jasni

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA PONAŠANJA POSLOVNIH KUPACA - · PDF file komunikacije, izgradnji jedinstva te...

 • 24.2.2016.

  1

  ANALIZA PONAŠANJA POSLOVNIH KUPACA

  Vrste kupnje

  Kupnje koje se ponavljaju • Karakteristike:

  – rutinirana osnova, – standardizirani proizvodi, – iskustvo i poznatost proizvoda i dobavljača, – najčešde se kupuje: oprema manje vrijednosti, rezervni dijelovi, potrepštine za

  obavljanje redovne djelatnosti, – razvijanje poslovnih odnosa  elementi partnerstva.

  • Pristupi: – usputan pristup (ne zahtjeva pretraživanje informacija, proizvod je manjeg

  značaja) i – rutinirani pristup (značajan za poslovnog kupca, zahtjeva određenu količinu

  analize informacija).

 • 24.2.2016.

  2

  Modificirane kupnje • rezultat spoznaja o cijenama, kvaliteti i isporuci,

  • zahtijevaju više vremena i napora usmjerenih na obradu detalja,

  Do promjena dolazi zbog: o nezadovoljstva dosadašnjom suradnjom, o nezadovoljstva kvalitetom, o novih zahtjeva poslovnih kupaca.

  Pristupi:

  • jednostavni (kupnja poznatog proizvoda, potreba za informacijama je manja, dugoročno potreban proizvod, nema alternativa) i

  • složeni (male nepoznanice u vezi proizvoda, široke mogudnosti izbora dobavljača, analiza vedeg broja informacija)

  Nova kupnja • Karakteristike:

  – izložena je rizicima i nepoznanicama, – napori za prikupljanje relevantnih informacija o

  proizvodu i dobavljačima (cijena, kvaliteta, uvjeti isporuke).

  Opcije:

  Klasična nova kupnja:

  • novi proizvod koji se nije kupovao,

  • novi dobavljač s kojim se nije surađivalo,

  • nisu razvijeni poslovni odnosi

  Strateška nova kupnja:

  • proizvod od strateške važnosti i/ili velike vrijednosti,

  • veliki napori u prikupljanju i obradi informacija,

  • velika odgovornost.

  Trgovac kožom: • KUPUJE - životinjsku kožu, kemikalije, opremu,radnu snagu i energiju • PRODAJE – kožu Kožar: • KUPUJE – kožu, kemikalije, opremu, radnu snagu i energiju • PRODAJE – prerađenu kožu Proizvođač cipela: • KUPUJE – prerađenu kožu, pete, vezice, opremu, radnu snagu • PRODAJE – cipele

  Veletrgovac: • KUPUJE – cipele, prostor, opremu, radnu snagu, energiju • PRODAJE – cipele

  Trgovac na malo: • KUPUJE – cipele, prostor, inventar, radnu snagu,energiju • PRODAJE – cipele Potrošač: • KUPUJE - cipele

  Primjer

 • 24.2.2016.

  3

  Karakteristike kupovne situacije

  Karakteristike Ponovljena

  kupnja

  Modificirana

  kupnja

  Nova

  kupnja

  Potrebno vrijeme Malo Prosječno

  mnogo Mnogo

  Uključene osobe u kupnji Malo Srednje Veliko

  Potrebne informacije Minimalne Umjereno Maksimalno

  PonuĎene alternative Nema Nekoliko Mnogo

  Novost Nema Prosječno Visoko

  Kompleksnost donošenja

  odluka Niska Srednja

  Srednja-

  velika

  Učestalost Često Povremeno Neredovito

  1. Prepoznavanje potreba

  Proces kupnje poslovnih kupaca

  2. Traženje informacija Informacije o karakteristikama proizvoda Informacije o potencijalnim dobavljačima Informacije o ponudama dobavljača

  3. Ocjena alternativa za proizvod i dobavljače

  4. Izbor proizvoda i dobavljača

  5. Postkupovna ocjena

  Kupnje koje se ponavljaju Modificirane kupnje

  Nove kupnje

  1. Prepoznavanje potreba

  • zadatak je svih djelatnika da na vrijeme reagiraju, • ključna faza u daljnjem procesu, • potrebe za kupnjom sirovina i repromaterijala:

  – rezultat očekivanja vede proizvodnje, – povedanja potrošnje, – smanjenje zaliha potrebnih za redovito poslovanje, – nove tržišne mogudnosti i poticaji iz okruženja,

  • potrebe za kupnjom opreme: – zastarjelost, – nabava tehnološki nove opreme,

  • ostale potrebe vođene su: – kvarovima i potrebom za rezervnim dijelovima, – dnevne potrepštine.

  • PRIMJER: Proizvođač “Hrast” je registrirao povedanu potražnju za

  blagovaonicama te s tim u vezi definirao problem koji je vezan za potrebu nabave nove tehnologije za obradu drva.

 • 24.2.2016.

  4

  2. Traženje informacija

  • financijski i vremenski zahtjevna faza, • traže se i sintetiziraju informacije o:

  – karakteristikama proizvoda, – potencijalnim dobavljačima, – ponudama.

  • Najekstenzivnije traženje informacija kod visokog rizika  smanjuje se rizik

  • Izvori za informacije: stručni časopisi, oglasi, sajmovi, stručni skupovi…

  • PRIMJER: Poduzetnički subjekt “Hrast” informacije o novoj tehnologiji za obradu

  drva nalazi na specijaliziranom sajmu gdje prikuplja informacije o tehničkim i drugim karakteristikama nove opreme i uvjetima nabave i isporuke.

  3. Ocjena alternativa za proizvod i dobavljače

  • Faze ocjene alternativa: – Odabir dobavljača među pristiglim ponudama – Unutar odabranog skupa dobavljača  odabir proizvoda i konkretnog dobavljača

  • Kriteriji za ocjenu: – kvaliteta, – postprodajne usluge, – cijena, – ostali kriteriji,

  • PRIMJER: Alternativna rješenja, do kojih je došao poduzetnički subjekt “Hrast” za

  nabavku nove opreme za obradu drva, vrednuje uvažavajudi kvalitetu nove tehnologije, uvjete pladanja i rokove isporuke.

  4. Izbor proizvoda i dobavljača

  • Uvažavanje : – kvalitete (TQM i ISO), – postprodajnih usluga i – cijene

  • Kod izbora dobavljača kupci koji su uveli sustav upravljanja zaliha preferiraju one s Just in time (JIT) sustavom

  • Ovom fazom dolazi do finalizacije procesa nabave i kupnje određenog proizvoda

  • PRIMJER: Izbor nove tehnologije za obradu drva koju de poduzetnički subjekt “Hrast” koristiti u maloserijskoj proizvodnji namještaja temelji se na prethodno navedenim kriterijima: kvaliteti nove tehnologije, uvjetima pladanja i rokovima isporuke. Uvažavajudi navedeno, odabrana je oprema koja zadovoljava kriterije kvalitete i dobavljač koji zadovoljava kriterije uvjeta pladanja i rokova isporuke.

 • 24.2.2016.

  5

  5. Postkupovna ocjena

  • Odgovori na pitanje  zadovoljavaju li proizvodi postavljene kriterije iz specifikacije i pri tome

  se mjeri: – zadovoljstvo poslovnih kupaca s isporučenim proizvodom te – odstupanja od postavljenih ciljeva

   je li potrebna korekcija odnosa?

  • rezultati ove faze koriste se za korekciju ponašanja i djelovanja te se stoga registriraju na stalnoj osnovi, a koriste kada se pojavi potreba za ponovnom kupnjom.

  • PRIMJER: Poduzetnički subjekt “Hrast“ de na temelju rezultata postprodajne ocjene pristupiti ponovnom traženju informacija, tj. udi de u drugu fazu procesa i tražiti informacije o proizvodima/ uslugama i dobavljačima kako bi se stvorio temelj za prikupljanje ponuda, ulazak u tredu fazu itd.

  1 2

  3

  Prva faza

  • identificirati trenutne i potencijalne potrošače/kupce, te njihove ključne osobitosti.

  Druga faza

  • analizirati informacije o trenutnim i potencijalnim potrošačima/ kupcima i njihovim potrebama i željama, čime se osigurava temelj nužan za prilagođavanje programa nastupa na tržištu - marketinški miks.

  Treda faza

  • izvršiti kontrolu uspostavljenih odnosa, čime se zapravo mjeri uspjeh provedbe programa nastupa na tržištu - marketinškog miksa.

  Za razvitak dugoročnih odnosa s potrošačima/kupcima korisno je uvažiti proces od tri faze:

  Postprodajne usluge

  Značajne su i usluge koje maloserijski proizvođač namještaja “Hrast” može pružiti nakon kupnje namještaja, a one se najčešde svode na besplatnu dostavu na mjesto gdje de se kupljeni namještaj koristiti, montažu namještaja, ispravke grešaka u jamstvenom roku i slično.

  Multidimenzionalnost u analizi ponašanja poslovnog kupca

  • Prvi pristupi vezani za cijene, troškove poslovanja, ograničenost izbora proizvoda i upravljanje materijalom.

  • Slijede modeli koji uključuju dodatne dimenzije kao što su interes angažiranih u kupovnom procesu, mogudnost izbjegavanja rizika, odnosi s drugim osobama unutar kupovnog centra, ostvarivanje zadovoljstva kupca i prodavača te druge.

 • 24.2.2016.

  6

  Multidimenzionalnost u analizi ponašanja poslovnog kupca

  • Shetov model  okvir za razmatranje ponašanja poslovnih kupaca

  • U poduzetničkom subjektu “Hrast” uloge u nabavnoj skupini nisu fiksne što znači da su za nabavu jednog proizvoda angažirane jedne osobe, a za nabavu drugog proizvoda ili usluge druge osobe.

  • Inicijator najčešde dolazi od neposrednih djelatnika koji najbolje poznaju situaciju u svom pogonu. Oni su u pravilu i korisnici, dok kontrolor tijeka informacija može biti sam vlasnik ili osoba njemu odgovorna.

  • Utjecajna osoba i osoba koja odlučuje u poduzetničkim subjektima kao što je “Hrast” su vlasnici ili osobe koja njemu izravno odgovora.

  • Ako nema nabavne službe, osoba koja kupuje može biti svaki pojedinac iz “Hrasta” koji dobije taj zadatak što predstavlja (ne)uvažavanje svih varijabli.

  Primjer

  Snage o