of 18 /18
16.01.22 Seite 1 Palić, Međunarodna konferencija 27.10.2011. “Uloga javnosti u upravljanju otpadom i monitoringu sprovodjenja odluka” Nataša Đereg Centar za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR

Princip 10. Rio Deklaracije o životnoj sredini i razvoju

  • Author
    zelda

  • View
    78

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Palić, Međunarodna konferencija 27.10. 201 1. “Uloga javnosti u upravljanju otpadom i monitoringu sprovodjenja odluka ” Nataša Đereg Centar za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR. Princip 10. Rio Deklaracije o životnoj sredini i razvoju. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Princip 10. Rio Deklaracije o životnoj sredini i razvoju

PowerPoint-Präsentation, GTZ-Leerfolie englisch, Stand November 2006Nataša ereg
* Seite *
Princip 10. Rio Deklaracije o ivotnoj sredini i razvoju
Problemi ivotne sredine najbolje se rešavanju uz ueše SVIH zainteresovanih graana, na odgovarajuem nivou. Na nacionalnom nivou, svaki pojedinac mora imati odgovarajui pristup informacijama o ivotnoj sredini, koje su u posedu javnih organa, ukljuujui informacije o opasnim materijama i aktivnostima u njihovoj zajednici, i mogunost da uestvuje u postupku donošenja odluka.
* Seite *
Oblast strateskog planiranja/Nacionalni plan SEA
Dozvole za pojedinacne projekte EIA
Dozvole operatera
Integrisana dozvola
Odrivo upravljanje otpadom znai efikasnije korišenje resursa, smanjenje koliine otpada i postupanje s njim na nain koji doprinosi ciljevima odrivog razvoja
* Seite *
poveanje poverenja u rad dravnih organa, njihov kredibilitet i legitimitet
poveanje kompetentnosti u upravljanju- da li je javnost dovoljno kompetentna?
bolje upravljanje rizikom (politiki rizici, ekološki rizici)
* Seite *
Kakvo je stanje u Srbiji?
Odlaganje na deponije najprihvatljivije u hijerarhiji, a one veinom nemaju ni tehnike uslove za rad- neureene deponije
Infrastruktura ne prati sistem u hijerarhiji upravljanja otpadom
Stanovništvo nije stimulisano da sprovodi primarnu selekciju/plati koliko baciš
Uspostavljanje sistema za primarnu selekciju kao i efikasnu reciklau je dunost opština!- Lokalne opštine su te koje moraju osigurati opšti interes, odrivi razvoj, zdravlje i istu ivotnu sredinu
* Seite *
→ neadekvatna briga za ivotnu sredinu
Akcioni plan za ostvarivanje ciljeva nacionalne Strategije za upravljanje otpadom se ne bavi detaljno smanjenjem otpada na izvoru ili ponovnim korišenjem iako su to dva najpoeljnija koncepta
4.481 ilegalnih deponija i dalje postoji
Stepen reciklae nedovoljan
Primarna selekcija papira, stakla, metala u posebne kontejnere iako regulisana zakonom ne funkcioniše u praksi
Cilj: do 2019. ponovno iskorišenje i reciklaa 25% ukupne koliine ambalanog otpada
* Seite *
Javnost svakodnevno radi sa otpadom
Javnost potrebno ukljuiti u sve faze: razvoj strategije, planiranje lokacije za izgradnju objekata, razvijanje naina prikupljanja otpada
Transparentnost svih pregovora sa privatnim sektorom
Promena u kulturi ponašanja- nemamo beskonane prirodne resurse!
70% stanovništva u Srbiji bi sprovodilo primarno odvajanje otpada ukoliko bi imali kako i gde
* Seite *
potencijalni negativni uticaji –rizici po zdravlje i okolinu
alternative
stvorene pogodnosti sistema za svakodnevni ivot
* Seite *
Javnost ima pravo da zna
/ Kada se i kome daju dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
/ informacije od Operatera o svrsi, ciljevima, nainu i mestu sakupljanja ambalae, kao i mogunostima ponovnog iskorišenja i reciklae ambalanog otpada.
/ Kada se i kako radi Nacionalni, Regionalni, Lokalni Plan upravljanja otpadom
/ Kada se i kako izvode projekti /postrojenja (postrojenja za upravljanje otpadom, druga postrojenja)
* Seite *
Postrojenja namenjena za odlaganje ili ponovno iskorišenje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10 tona dnevno
Potrojenja za spaljivanje komunalnog otpada iji kapacitet prelazi 3 tone po satu
Postrojenja za odlaganje neopsanog otpada kapaciteta preko 50 tona na dan
Deponije koje primaju više od 10 tona otpada na dan ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 tona, iskljuujui deponije inertnog otpada
Postrojenja za odlaganje i reciklau ivotinjskih trupla i ivotinskih otpada sa kapacitetom tretmana veim od 10 tona na dan
* Seite *
Integrisana dozvola
Uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole podnosilac zahteva prilae i plan upravljanja otpadom
Meu uslovima koji se utvruju dozvolom su i uslovi vezani za upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja
* Seite *
Zainteresovana javnost ima pravo na pristup informacijama:
koje se odnose na zahtev za izdavanje dozvole za nova postrojenja ili za bitne izmene u radu postrojenja,
obaveštenja o izradi nacrta dozvole, uvid u dokumentaciju i dobijanje kopije zahteva za izdavanje dozvole, kopije nacrta integrisane dozvole, rešenja o izdavanju dozvole i o svakom njenom obnavljanju, pristup izdatim dozvolama kao i relevantnim podacima dobijenim monitoringom.
Zainteresovana javnost ima pravo da:
-dostavi mišljenje nadlenom organu o zahtevu za izdavanje integrisane dozvole
-nadleni organ razmotri njeno mišljenje
-dostavi mišljenje o nacrtu integrisane dozvole i da tehnika komisija razmotri njeno mišljenje
-pokrene upravni spor protiv rešenja o izdavanju integrisane dozvole
* Seite *
izlaganja plana i programa na javni uvid; i
odravanja javne rasprave, ako zakonom nije drukije odreeno.
Organ nadlean za pripremu plana i programa obaveštava javnost o:
nainu i rokovima uvida u sadrinu izveštaja o strateškoj proceni i u dostavljena mišljenja;
vremenu i mestu odravanja javne rasprave, u skladu sa zakonom kojim se ureuje postupak donošenja plana i programa
ne postoje mehanizmi za dovoenje u pitanje odluke nadlenog organa
* Seite *
ne moe pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvoenju projekta bez postupka procene uticaja na ivotnu sredinu (l. 5 Zakona o proceni uticaja)
* Seite *
Da bude obaveštena o svim postupnim koracima o proceni uticaja
Da ima uvid u prijavu investitora i svu prateu dokumentaciju o planiranom ili postojeem projektu (objektu)- da dobije kopiju dokumenata!!
Da da svoje mišljenje ili komentar
Da uestvuje u javnoj raspravi
Da bude obaveštena o konanoj odluci
Da preda albu protiv odluke nadlenog organa
Da pokrene upravni spor podnošenjem tube sudu
* Seite *
Page *
GTZ-SLS: “Jaanje lokalne samouprave: