of 12/12
PRIMER MODELA PRIZNAVANJA KOMPETENC V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU GATRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE Pripravila: Adelija Perne, SGTŠ Izola

PRIMER MODELA PRIZNAVANJA KOMPETENC V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU GATRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

 • View
  40

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIMER MODELA PRIZNAVANJA KOMPETENC V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU GATRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE. Pripravila: Adelija Perne, SGTŠ Izola. PREDSTAVITEV PROGRAMA. Naziv poklicne izobrazbe: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka Ime izobraževalnega programa: Gastronomske in hotelske storitve - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRIMER MODELA PRIZNAVANJA KOMPETENC V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU GATRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

 • PRIMER MODELA PRIZNAVANJA KOMPETENC V IZOBRAEVALNEM PROGRAMU GATRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVEPripravila:Adelija Perne, SGT Izola

 • PREDSTAVITEV PROGRAMANaziv poklicne izobrazbe: gastronom hotelir/gastronomka hotelirkaIme izobraevalnega programa: Gastronomske in hotelske storitveIzobraevanje traja tri leta, program je ovrednoten s 180 KT.Za pridobitev izobrazbe mora dijak uspeno opraviti z ocenami:splonoizobraevalne predmete,obvezne strokovne module,izbirne strokovne module,odprti del kurikula.Poleg tega mora opraviti interesne dejavnosti, obveznosti pri praktinem usposabljanju z delom in zakljuni izpit.

 • PREDSTAVITEV PRIMERAKandidat - picopek z veletnimi izkunjami v piceriji je brez formalne izobrazbe.Pridobiti eli formalno izobrazbo v triletnem poklicnem izobraevanju v programu Gastronomija in hotelske storitve.Svetovalca za PNZ prosi za pomo pri priznavanju neformalno pridobljenih znanj.

 • Vrednotenje znanj, spretnosti in kompetencKot izhodie pri vrednotenju znanj smo v predmetniku izobraevalnega programa pregledali programske enote, v katerih bi kandidatu lahko priznali doloena znanja, spretnosti in kompetence.Ugotovili smo, da bi lahko ovrednotili znanja, spretnosti in kompetence iz strokovnih modulov M1 Osnove v gostinstvu in M14 Peka pic.

 • Strokovni modul M1 Osnove v gostinstvuJe obvezni strokovni modul, ki je ovrednoten s 16 KT.Izhajali smo iz poklicnih kompetenc in izvedbenega kurikula SGT Izola.Strokovni modul se izvaja v treh unih sklopih.Kandidat izkazuje spretnosti in znanja v unem sklopu Osnove kuharstva.

 • V tabeli so prikazane poklicne kompetence v povezavi s kontrolnimi indikatorji ali spretnostmi in potrebna znanja.Ovrednotili smo znanja in spretnosti, ki jih kandidat lahko izkae in znanja, ki jih ne more izkazati.

 • UGOTOVITVEKandidatu lahko priznamo le del unega sklopa.Za kandidata je prednost, da mu doloen as ni potrebno obiskovati pouka.Glede na izvedbeni kurikul SGT Izola uni proces ne bo moten.Pojavi se problem in smiselnost prenosa priznanih vsebin med razlinimi olami z istim programom, saj se izvedbeni kurikuli na olah mono razlikujejo.Priznavanih vsebin ne bo mogoe kreditno ovrednotiti???Kako bo kandidat ocenjen???

 • Strokovni modul M14 Peka picJe izbirni strokovni modul, ki je ovrednoten s 3 KT.Izhajali smo iz poklicnih kompetenc in prikazali poklicne kompetence v povezavi kontrolnimi indikatorji ali spretnostmi in potrebna znanja.

 • UGOTOVITVEKandidatu z veletno prakso peke pic lahko strokovni modul M14 Peka pic na podlagi ustreznih dokazil v celoti priznamo.

 • KDAJ PRIZNAVANJE?Priznavanje strokovnega modula v celoti Priznavanje posameznih unih sklopov ( ima nekaj odprtih vpraanj )Priznavanje posameznih unih vsebin???( je smiselno le v primeru, e so te vsebine strnjenje in kandidat v tem asu ne obiskuje pouka )

 • ODPRTA VPRAANJAAli je mono oblikovati nek sploen model PNZ , ali bo to mono vsaj po posameznih programih?Kako oblikovati oceno, e ima kandidat, na primer, priznan del programske enote oziroma posamezen vsebinski sklop. Ali zadoa ocena samo iz nepriznanega dela?Oblikovanje skupnega unega uspeha deljenje setevka ocen z vsemi programskimi enotami, tudi priznanimi in brez ocene pomeni znievanje uspeha in ne pomaga pri uvajanju sistema priznavanja. Kakno potrdilo izdati kandidatu o priznanem delu vsebin (kako natanno, kaj naj vsebuje), da ga bo mono uveljavljati, na primer pri prehajanju iz ole na olo?

 • ODPRTA VPRAANJA Nabiranje in prenaanje KT kako kreditno ovrednotiti priznane dele programskih enot, glede na to, da se krediti dodelijo ele ob zakljuku programske enote (Pravilnik: znanje se prizna, e je njegov obseg v izobraevalnem programu vrednoten z najmanj 1 KT). V modelu smo nakazali posamezne reitve, dilema pa ostaja - kdaj je smiselno priznavanje (celoten strokovni modul, uni sklop, del unega sklopa)?Tudi tega vpraanja ne smemo zanemariti. S strokovnimi uiteljicami, ki so pomagale pri pripravi modela, smo ugotavljale koliko vloenega dela je z enim samim hipotetinim primerom. Takih primerov bo veliko. Ali bo na olah sistemizirano delovno mesto svetovalca kandidatom in olskim komisijam za priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj?