Click here to load reader

Prikazi knjiga - Babic - 89-90

 • View
  49

 • Download
  19

Embed Size (px)

Text of Prikazi knjiga - Babic - 89-90

 • PRIKAZI KNJIGA

  89Prikazi knjiga, Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 8990

  Urednik: Goran Bukan, prof.; izdava: kolska knjiga, d.d., Zagreb; tisak: Grafiki zavod Hrvatske, d.o.o.; ISBN: 978-953-0-30931-9; broj stranica: 778.

  Udbenik Uvod u analitiku kemiju prof. dr. sc. Njegomira Radia i doc. dr. sc. Lee Kuko Modun djelo je pripremljeno po uzoru na suvremene europske sveuiline udbenike analitike kemije u kojima se kvalitativni i kvantitativni aspekti analitike kemije ne tumae odvojeno, nego se tijekom izlaganja povezuju s po-mou homogenih i heterogenih ravnotea te kinetikih modela. Udbenik je namijenjen studentima preddiplomskih studija na kojima se analitika kemija predaje na sveuilinoj razini. Nave-deni je udbenik proirenje udbenika Uvod u analitiku kemiju, I. dio istih autora objavljen 2013. U tom su se ranijem izdanju autori u 11 poglavlja uglavnom bavili homogenim ravnoteama, a heterogene su ravnotee i kinetiki modeli predmet sljedeih osam poglavlja novog, dopunjenog udbenika.

  U prva etiri poglavlja upotpunjenog udbenika prikazana je obrada rezultata eksperimentalnih mjerenja, tumae se osnovni statistiki pojmovi koji se primjenjuju pri obradi rezultata mjere-nja te naini iskazivanja rezultata analitikih mjerenja. Dan je kra-tak pregled kemijske stehiometrije, opisani su postupci priprave otopina i naini izraavanja koncentracija te osnove stehiometrij-skog rauna. Tumae se pojmovi aktivitet i koeficijent aktiviteta te se razmatra kemijska ravnotea, pri emu se uvodi grafiki prikaz uspostavljenih kemijskih ravnotea (vertikalni dijagrami).

  Nakon uvodnih poglavlja, koja su nuan temelj za praenje gra-diva udbenika, detaljno se tumae homogene kemijske ravnote-e: kiselo-bazne ravnotee, ravnotee nastajanja kompleksa i ok-sidacijsko-redukcijske ravnotee. Svaka od navedenih ravnotea detaljno je obraena i razmatrana u sljedea dva poglavlja, koja ine kvalitativno-kvantitativnu cjelinu. Temeljna znanja o pojedi-noj ravnotei nadograuju se teorijskim razmatranjem moguno-sti kvantitativnog odreivanja odreenih analita odgovarajuom titrimetrijskom metodom uzimajui u obzir specifina obiljeja pojedine ravnotee te analitiku iskoristivost titrimetrijskog odre-ivanja. Teorijska razmatranja dobro su popraena raunalnim i grafikim simuliranjem krivulja titracije te razmatranjem izbora odgovarajueg indikatora za indiciranje zavrne toke titracije.

  Novih osam poglavlja (poglavlja 12. 19.) poinje poglavljem Heterogene ravnotee, u kojem se obrauju osnovne postavke ravnotea izmeu vrste, slabo topljive tvari i njezinih iona, rav-notea analita izmeu otapala koja se ne mijeaju, ravnotea analita izmeu pokretne i nepokretne faze, ravnotea izmeu vrste i tekue faze, odjeljivanje interferirajue vrste iz uzorka te topljivost plina u kapljevini, uvode se pojmovi produkt toplji-vosti, koeficijent odjeljivanja i raspodjela koncentracija, ime se daje temelj za poglavlja koja slijede. Poglavlje Ravnotea izmeu vrste, slabo topljive tvari i njenih iona razmatra imbenike koji utjeu na topljivost taloga: ionsku jakost otopine, dodatak zajed-nikog iona, temperaturu, veliinu estica i vrstu otapala. Raz-matra se primjena heterogenih reakcija nastajanja slabo topljivih taloga za odjeljivanje iona. Slijede poglavlja u kojima se obja-njava kvantitativna primjena temeljena na reakcijama nastajanja slabo topljiva taloga Gravimetrijske metode analize i Titracije temeljene na reakcijama nastajanja slabo topljivog taloga. Poglav-lje Gravimetrijske metode analize razmatra teorijske i primjenske aspekte te analitike metode. U sljedeem poglavlju tumae se talone titracije s naglaskom na argentometrijske titracije i njiho-vu kvantitativnu primjenu.

  U poglavlju Ravnotea analita izmeu dviju faza, ekstrakcija autori tumae ravnoteu analita izmeu otapala koja se ne mijeaju i ravnoteu analita izmeu vrste faze i otopine navodei njihovu vanost kao metode pripreme uzorka za kromatografsku anali-zu ekstrakcija otapalom i ekstrakcija vrstom fazom. Detaljnije se razmatra jednostavna jednokratna i viekratna ekstrakcija te jednostavna ekstrakcija uz usporedne reakcije, tumai se utjecaj pH-vrijednosti, formiranja kompleksa i dimerizacije analita na uspjenost ekstrakcije, obrauje se ekstrakcija metala prevoe-njem u kelatne komplekse i prikazuje eksperimentalna izvedba ekstrakcije otapalom.

  Njegomir Radi i Lea Kuko Modun Uvod u analitiku kemiju

  S. Babi *Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije Maruliev trg 19 10000 Zagreb

  * Prof. dr. sc. Sandra Babi e-pota: [email protected]

  mailto:sandra.babic%40fkit.hr?subject=

 • 90 Prikazi knjiga, Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 8990

  Poglavlje Kromatografija obrauje osnovna teorijska naela kolon-ske kromatografije, u njemu se definiraju pojmovi brzina pokret-ne faze, faktor zadravanja i odjeljivanja, razmatra se djelotvor-nost kromatografske kolone i objanjavaju pojmovi razluivanje i teorijski tavani nakon ega slijedi objanjenje postupka optimiza-cije kromatografskog odjeljivanja te je dan kratak pregled moder-nih kromatografskih tehnika: plinske i tekuinske kromatografije.

  Slijedi poglavlje Izmjenjivai iona i njihova analitika primjena, u kojem se objanjava priprema izmjenjivaa iona i odreivanje kapaciteta izmjene iona, definiraju pojmovi selektivnost i koe-ficijent selektivnosti te prikazuje raunanje koncentracije iona u otopini nakon procesa izmjene.

  U posljednjem poglavlju (poglavlje 19.) Kinetike metode raz-matranja se usmjeravaju prema mjerenjima pri neravnotenim uvjetima za razliku od prethodnih poglavlja u kojima su opisane analitike metode koje se zasnivaju na mjerenjima kada analit uspostavlja ravnoteu. Definiraju se i objanjavaju pojmovi brzina kemijske reakcije i red reakcije te su prikazani matematiki izrazi za opisivanje kinetike reakcija prvog i drugog reda, tumae se metode praenja napredovanja reakcije, kinetike metode ana-lize sa spektrofotometrijskim detektorom (laboratorijski eksperi-menti) i kinetika kataliziranih reakcija.

  U svakom su poglavlju teorijska razmatranja dobro popraena primjerima rjeavanja analitikih problema. Na kraju poglavlja nalaze se zadatci, objanjenja vanijih pojmova vezanih za odre-

  eno poglavlje i popis literature. Udbenik sadrava Kazalo poj-mova i osam priloga: Pojmovnik, Konstante disocijacije kiselina, Konstante formiranja kompleksa pri 25 C, Standardni redukcijski potencijali, Rjeenja zadataka, Pregled koritene literature i Peri-odni sustav elemenata. Sadrava i 145 crtea i slika, 180 rijeenih primjera te 220 zadataka s rjeenjima.

  Iako se svaki zadatak u ovom udbeniku moe rijeiti bez primje-ne tablica u Excelu, autori nastoje potaknuti studente na njihovu primjenu te u prvom poglavlju detaljno objanjavaju uporabu i izradu tablica u Excelu, a sve su te tablice priloene u digitalnom obliku u dodatnim materijalima koji se mogu preuzeti na pove-znici https://www.skolskiportal.hr/uvod-u-analiticku-kemiju.

  Gradivo u udbeniku izneseno je na jasan i razumljiv nain po-lazei od jednostavnijih primjera prema sloenijima. Primjeri su dobro odabrani, a funkcije upotrijebljene u tablinom kalkulato-ru jasno objanjene, kako bi se studentima olakalo svladavanje gradiva obuhvaenog ovim udbenikom. Pozitivno je to to su autori povezali tumaenje kemijskih ravnotea s ravnoteama u ljudskom organizmu i okoliu potiui studente na razvijanje svi-jesti o vanosti ouvanja ljudskog zdravlja i zatite okolia. Iako je Odlukom Senata Sveuilita u Splitu udbenik objavljen u ediciji Manualia universitatis studiorum Spalatiensis, vjerujem da e biti prihvaen i na ostalim hrvatskim sveuilitima ponajprije zbog kvalitete obraenoga gradiva i suvremenog pristupa analitikoj kemiji.

  25. HRVATSKI SKUP KEMIARA I KEMIJSKIH INENJERA s meunarodnim sudjelovanjem3. SIMPOZIJ VLADIMIR PRELOG

  19. 22. travnja 2017.Valamar Diamant Hotel & Residence

  Pore

  Marijana akovi (predsjednica), Ana anti (dopred-sjednica), Tomislav Bolana, Aleksandar Danilovski, Igor Dejanovi, Matko Erceg, Davor Kovaevi, Olga Malev, Sneana Miljani, Draginja Mrvo Sermek, Vesna Petrovi-Perokovi, Ivo Piantanida, Aleksandra Sander, Zoran tefani, Drago ubari, Vesna Toma-i, Robert Vianello, Aleksandar Vinjevac

  ZNANSTVENO-ORGANIZACIJSKI ODBORKemija Analitika i strukturna kemija Fizikalna, teorijska i raunalna

  kemija Medicinska kemija i biokemija Sinteza i kataliza Supramolekulska kemija

  Kemijsko i biokemijsko inenjerstvoMaterijaliZatita okoliaObrazovanjeKako uspjeti u znanosti?Ja to mogu znanost i trite

  SEKCIJE I PODSEKCIJE

  Aleksandar Vinjevac Hrvatsko kemijsko drutvo Horvatovac 102a HR-10000 Zagreb, Hrvatska Tel: +385-(0)1-4571-203 Fax: +385-(0)1-4680-245 E-pota: [email protected]

  Hrvatsko kemijsko drutvoHrvatsko drutvo kemijskih inenjera i tehnologa

  25hskiki.org, www.facebook.com/25.HSKIKI

  TAJNITVO SKUPA

  ORGANIZATORI

  https://www.skolskiportal.hr/uvod-u-analiticku-kemijumailto:registration%4025hskiki.org?subject=http://25hskiki.orgwww.facebook.com/25.HSKIKI

Search related