Prikaz knjige: Book Review: ANATOMIJA ANATOMIJA jahs.eu/wp-content/uploads/2015/04/015-JAHS-6.pdfKoštani sustav, Zglobni sustav, Mišićni sustav, Probavni sustav, Dišni sustav,

 • View
  303

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of Prikaz knjige: Book Review: ANATOMIJA ANATOMIJA...

 • 1 Bruno Splavski

  1 Klinika za neurokirurgiju, KBC Sestre milosrdnice

  Datum primitka: 10.11.2017.

  Datum prihvaanja: 01.12.2017.

  DOI: 10.24141/1/3/2/15

  Udbenik Anatomija, iji su autori Kreimir Rotim i suradnici, novi je udbenik koji je izdalo Zdravstve-no veleuilite u Zagrebu. Udbenik je namijenjen studentima strunih i sveuilinih studija pod-ruja biomedicine i zdrav-stva. Slubeni je udbenik Zdravstvenog veleuilita u Zagrebu, Veleuilita Ve-lika gorica te Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Udbenik je pisan na 204 stranice. Sastoji se od 12 po-glavlja u kojima se opisuje cjelokupna anatomija ljud-skog tijela. Sadraj poglavlja prilagoen je studentima strunih studija (fiziotera-pije, sestrinstva, radioloke tehnologije, radne terapije,

  1 Bruno Splavski

  1 Clinical Department of Neurosurgery, Sestre milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Croatia

  Article received: 10.11.2017.

  Article accepted: 01.12.2017.

  DOI: 10.24141/1/3/2/15

  Anatomija, whose authors are Kreimir Rotim and associates, is a new text-book published by the Uni-versity of Applied Health Sciences. The textbook is intended for students of professional and university studies of biomedicine and health care. It is the official textbook of the University of Applied Health Sciences, University of Applied Sci-ences Velika gorica and Josip Juraj Strossmayer University of Osijek.

  It has 204 pages, and con-sists of 12 chapters which describe the anatomy of the human body. The content of the chapters has been adjusted to students of professional studies (physi-otherapy, nursing, radiolog-

  Prikaz knjige: ANATOMIJA

  Book Review: ANATOMIJA (ANATOMy)

  an

  at

  om

  ija

  Kre

  imir R

  otim

  i sura

  dn

  ici

  400,00 knISBN 978-953-6239-59-7

 • 296 Prikaz knjige / book Review

  ical technology, occupational therapy, sanitary engineer-ing and laboratory medical diagnostics). The chapters are the following: Introduction to Anatomy, Skeletal System, Joint System, Muscular System, Digestive System, Res-piratory System, Urinary System, Reproductive System, Endocrine System, Cardiovascular System, Nervous Sys-tem and Senses. The textbook was written in the Croatian language, while anatomical terminology was written in both Croatian and Latin, according to the latest terminol-ogy Terminologia Anatomica.

  One of the special features of this textbook is the fact that its authors are clinicians, thus ensuring a scientific ap-proach relevant for clinical anatomy. Proofreading and review of the textbook were carried out by scientists of basic medical sciences from the field of anatomy.

  The associates who participated in the preparation of the textbook are: Dejan blaevi, boris boi, Tomis-lav engi, Stipe orluka, Domagoj gajski, Ante Rotim, Tomislav Sajko, Nikolina Sesar, Ante Subai and Ivan koro. Kreimir Rotim is the author and editor.

  The textbook contains 142 anatomical illustrations depicting individual parts of the human body. The illu-strators are Matej Paali and Alma Jovi imunec, who created the illustrations both manually and digitally. Since it contains colour illustrations, this textbook can be used as a quality anatomical atlas, among other things, which puts it at the forefront of anatomy textbo-oks which mostly consist of text and tables. The illustra-tions were edited by Dejan blaevi, Tomislav engi, Stipe orluka and Domagoj gajski so they now contain designations which direct the student to the most im-portant parts of anatomy.

  Proofreading was performed by Dragica bobinac, and copy editing by Dunja Aleraj Lonari. The textbook re-viewers were Savo Jovanovi, Daniela Malnar, Ljerka Ostoji and Mario Zovak.

  Since the academic year 2017/2018, the textbook has been used as part of the official teaching literature of the Department of Anatomy and Physiology of the Uni-versity of Applied Health Sciences in Zagreb.

  sanitarnog inenjerstva te medicinske laboratorijske di-jagnostike). Poglavlja su u udbeniku: Uvod u anatomiju, Kotani sustav, Zglobni sustav, Miini sustav, Probavni sustav, Dini sustav, Mokrani sustav, Spolni sustav, En-dokrini sustav, Kardiovaskularni sustav, ivani sustav te Osjetila. Udbenik je pisan hrvatskim jezikom uz anatom-sko nazivlje na hrvatskom i latinskom jeziku prema najno-vijem nazivlju Terminologia Anatomica.

  Jedna je od posebnih vrijednosti ovog udbenika i-njenica kako su njegovi autori redom kliniari koji su mu tako osigurali znanstveni pristup na nain klinike anatomije. Korekturu i recenziju udbenika uinili su znanstvenici temeljnih medicinskih znanosti iz podru-ja anatomije.

  Suradnici koji su sudjelovali u pisanju udbenika su: Dejan blaevi, boris boi, Tomislav engi, Stipe or-luka, Domagoj gajski, Ante Rotim, Tomislav Sajko, Niko-lina Sesar, Ante Subai i Ivan koro. Autor je i urednik Kreimir Rotim.

  U udbeniku se nalaze 142 anatomske ilustracije koje prikazuju pojedine dijelove ljudskog tijela, a ilustrato-ri su Matej Paali i Alma Jovi imunec, koji su prika-ze izradili runo i digitalno. S obzirom na to da su sve ilustracije u boji, za ovaj se udbenik moe rei da je, uz ostalo, kvalitetan anatomski atlas, ime prednjai meu brojnim drugim anatomskim udbenicima koji se uglavnom sastoje od teksta i tablinih prikaza. Ilu-stracije su uredili Dejan blaevi, Tomislav engi, Stipe orluka i Domagoj gajski na nain da se na njima nala-ze posebne oznake koje studenta upuuju na najvanije prikazane anatomske tvorbe.

  Korekturu udbenika uinila je Dragica bobinac, a lek-torirala ga je Dunja Aleraj Lonari. Recenzenti su ud-benika Savo Jovanovi, Daniela Malnar, Ljerka Ostoji i Mario Zovak.

  Udbenik se od akademske godine 2017./2018. upotre-bljava kao slubena nastavna literatura Katedre za ana-tomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleuilita u Zagrebu.