Click here to load reader

PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREM

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREM. KEMIKALIJE KOJE SE PREVOZE BRODOVIMA U RAZLIVENOM STANJU PREDSTAVLJAJU VELIKU OPASNOST U ODNOSU NA OSTALE TERETE , PA JE MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA POSVETILA POSEBNU POZORNOST I PROPISE ZA BRODOVE I NAČIN RUKOVANJA KEMIKALIJAMA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREM

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMKEMIKALIJE KOJE SE PREVOZE BRODOVIMA U RAZLIVENOM STANJU PREDSTAVLJAJU VELIKU OPASNOST U ODNOSU NA OSTALE TERETE , PA JE MEUNARODNA ORGANIZACIJA POSVETILA POSEBNU POZORNOST I PROPISE ZA BRODOVE I NAIN RUKOVANJA KEMIKALIJAMA.

  MEUNARODNA KONVENCIJA O TERETNIM VODENIM LINIJAMA (LOADLINES) 1966. SA DOPUNAMAMEUNARODNA KONVENCIJA ZA ZATITU LJUDSKIH IVOTA NA MORU(SOLAS) 1974. S DOPUNAMAMEUNARODNA KONVENCIJA O SPREAVANJU ONEIENJA MORA S BRODOVA( MARPOL) 1974. S DOPUNAMAMEUNARODNA KONVENCIJA O STANDARDIMA ZA OBRAZOVANJE, OVLATENJA I OBAVLJANJE STRAE POMORACA (STCW) 1978. S DOPUNAMAMEUNARODNI PRAVILNIK O KONSTRUKCIJI I OPREMI BRODOVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU (IBC)

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMSOLAS GLAVA VII prijevoz opasnih tereta DIO B KONSTRUKCIJA I OPREMA BRODOVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENU STANJU

  MARPOL- ANEKS II TETNE TEKUE TVARI KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENU STANJUPRILOG DEFINICIJAPRIMJENAKATEGORIZACIJA I POPIS TETNIH TVARIOSTALE TEKUE TVARIISPUTANJE TETNIH TEKUIH TVARIIZUZECIUREAJI ZA PRIHVAT NA KOPNU

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMKONTROLNI POSTUPCIKNJIGA TERETANADZORIZDAVANJE SVJEDODBEVAENJE SVEDODBEOBVEZA MINIMIZACIJE SLUAJNOG ONEIENJA

  SVE OPASNE TEKUE TVARI SVRSTANE SU U 4 KATEGORIJEKATEGORIJA A KEMIJSKE TVARI KOJE MOGU PROUZROITI VEE OPASNOSTI ZA MORSKE RESURSE I LJUDSKO ZDRAVLJEKATEGORIJA B TVARI KOJE MOGU PROUZROITI STANOVITE OPASNOSTIKATEGORIJA C TVARI KOJE MOGU PROUZROITI MANJE OPASNOSTIKATEGORIJA D TVARI KOJE MOGU PROUZROITI JEDVA ZAMJETNE OPASNOSTI

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMZABRANE , POSTUPCI I OGRANIENJA PRI ISPUTANJU U MORE

  KATEGORIJA A ZABRANJENO ISPUTANJE U MOREKATEGORIJA B - 1m3, 12M OD OBALE NA 25 m DUBINE, BRZINA BRODA 7 V, KONCENTRACIJA U BRAZDI NE VIE OD 1 PPM, ISPUTANJE ISPOD POVRINE MORA

  IBC KODEKSGLAVA 1. OPE ODREDBEPRIMJENJUJE SE NA SVE TANKERE ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA BEZ OBZIRA NA VELIINU. ODREIVANJE OPASNOSTI KEMIKALIJA: OPASNOST OD POARAOPASNOST ZA LJUDSKO ZDRAVLJEOPASNOST ONEIENJA VODE , ZRAKA I MORSKOG OKOLIAOPASNOST OD REAKCIJE S DRUGIM KEMIKALIJAMA I VODOM

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMNAKON PREGLEDA BRODA IZDAJE SE MEUNARODNA SVJEDODBA ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU U KOJOJ JE NAZNAENO:VRSTA BRODA PREMA PRAVILNIKU IBCTERETI KOJI SE MOGU PREVOZITIDODATNI UVJETIIZUZEA

  GLAVA 2. OTPORNOST BRODA I RAZMJETAJ TANKOVA TERETAGLAVA 3. RASPORED BRODSKOG PROSTORA odnosi se na odjelivanje tankova za teret od strojarnice i prostora za posadu. Osnovni zahtjevi su:Tankovi za teret moraju biti strogo odjeljeni od svih prostora za posadu i strojarniceTankovi s teretom koji reagiraju s drugim teretima moraju biti odvojeni meuprostorom( koferdamom) ili drugim tankom u koji se krca kompatibilan teret, te moraju imati poseban cijevovod, pupe i ventilaciju

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMcjevovod tereta ne smiju prolaziti kroz prostorije stroja, niti kroz prostore za smjetaj i rad posade. Na cijevima, pumpama i ventilima moraju postojati oznakeTereti se ne smiju prevoziti u fore i aft peakuPristup pumpama mora biti mogu u svakom trenutku, te njima mora biti mogue upravljati i daljinskiBalasni tankovi, cijevi, pumpe i ventili moraju biti odvojeni od sustava za teret

  GLAVA 4. PROSTOR ZA SMJETAJ TERETAVrste tankova za teret:Samostalni tankUgraeni tankGravitacijski tank tlak do 70 kPa (samostalan ili ugraeni)Tank pod tlakom tlak preko 70 kPa ( samostalan)

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMGLAVA 5. RUKOVANJE TERETOMODREUJE IZVEDBU SVIH UREAJA ZA MANIPULACIJU TERETOM

  GLAVA 6. MATERIJALI ZA GRADNJU TANKOVA I S NJIMA VEZANIH CIJEVI, CRPKI I VENTILA -UGLAVNOM NEHRAJUI ELIKGLAVA 7. NADZOR NAD TEMPERATUROM- SUSTAV ZA GRIJANJE ILI HLAENJEGLAVA 8. UREAJI ZA VENTILACIJU I DEGAZACIJUGLAVA 9. NADZOR ATMOSFERE U TANKOVIMA-inertiranje, oblaganje, ventilacija, suenjeGLAVA 10. ELEKTRINI UREAJI izvedba, uzemljenje, poloaj, zatitne sklopkeGLAVA 11. ZATITA OD POARA I GAENJEvoditi rauna o kompatibilnosti sredstva za gaenje s teretom

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMGLAVA 12. MEHANIKA VENTILACIJA TERETNIH PROSTORAGLAVA 13. INSTRUMENTI-instrumenti za mjerenje razine tereta: otvoreni, zatvoreni, djelomino zatvoreni, indirektniGLAVA 14. ZATITA OSOBLJAZatitna oprema za posadu brodaGLAVA 15. POSEBNI UVJETIOvo poglavlje bavi se teretima na koje se imaju primjenjivati posebni uvjeti GLAVA 16. RADNI POSTUPCIPostupci pri rukovanju teretom: cargo plan, specifikacije tereta, mjere u sluaju opasnosti

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMGLAVA 17. MINIMALNI UVJETIGLAVA 18. POPIS KEMIKALIJAGLAVA 19. PROPISI ZA SPALJIVANJE TEKUEG KEMIJSKOG OTPADAGLAVA 20. PRIJEVOZ TEKUEG KEMIJSKOG OTPADA

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMBRODOVI ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJARADI TO EFIKASNIJE ZATITE LJUDI I MORSKOG OKOLIA BRODOVI MORAJU UDOVOLJAVATI UVJETIMA TO IH ZAHTJEVAJU TERETI.TERETI MOGU IMATI SLIJEDEA SVOSTVA:-VISOKU GUSTOU, VISOK VISKOZITET, VISOKU KOROZIVNOST, OTROVNOST, SAMOREAKTIVNOST, ZAPALJIVOST, OSJETLJIVOST NA PROMJENU TEMPERATURE, POTREBU GRIJANJA, POTREBU ODRAVANJA APSOLUTNE ISTOE

  TIPOVI BRODOVA PREMA IBCTIP 1 ZA OVAJ TIP BRODA PROPISANE SU MAKSIMALNE PREVENTIVNE MJERE. MORA IZDRATI ZNATNA OTEENJA PO CIJELOJ DULJINI A TANKOVI MORAJU OSTATI NEOTEENI. TANKOVI TERETA NE SMIJU BITI BLII OPLATI OD 760 mm. NAJVEI TANK NE SMIJE PRELAZITI 1250 m3

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMTIP 2. STROGE PREVENTIVNE MJERE. BROD DO 150 m MORA IZDRATI ZNATNIJA OTEENJA, PREKO 150 m MORA IZDRATI ZNATNIJA OTEENJA PO CIJELOJ DULJINI. TANK NE SMIJE BITI BLII OPLATI OD 760 mm. MAX KAPACITET TANKA JE 3000 m3.TIP 3. SREDNJE MJERE PREDOSTRONOSTI KAKO BI BIO U STANJU IZDRATI MANJA OTEENJA ZA BRODOVE TIPA 1 I 2 DEBLJINA DVODNA MORA BITI NAJMANJE B/15.BRODOVI KOJI PREVOZE TERET OSJETLJIV NA PROMJENU TEMPERATURE GRADE SE TANKOVI S DVOSTRUKOM PALUBOM.TANKER OD 25000 DWT IMA 40 50 TANKOVA

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMZATITA OD KOROZIJE

  OPA KOROZIJA, LOKALNA KOROZIJA, GALVANSKA KOROZIJA, KOROZIJA PASIVNIH METALA

  ZATITA TANKOVA TERETA OD KOROZIJE IZVODI SE NA DVA NAINA:- GRADNJOM TANKOVA OD NEHRAJUEG ELIKABOJENJEM TANKOVA : EPOKSIDNIM SMOLAMA, CINK SILIKATOM, POLIURETANIMA, FENOLNIM SMOLAMAEPOKSI SMOLE POGODNE ZA PRIJEVOZ IROKOG SPEKTRA KEMIKALIJA 8 DO 3 PREMAZA)CINKOV SILIKAT NIJE POGODAN ZA LUINE I KISELINE JER GA MOGU OTOPITIPOLIURETANI POGODAN ZA VELIKI SPEKTAR OTAPALA ALI MOGU NASTATI PUKOTINE U PREMAZU KOD STVRDNJAVANJAFENOLNI PREMAZI NAJOTPORNIJI PREMAZ PREMA DJELOVANJU KEMIKALIJA. KOMPLICIRANO NANOENJE.

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMSUSTAVI ZA RUKOVANJE TERETOM

  CIJEVOVODI-FIKSIRANI-PRIJENOSNIVENTILI-PREKIDNI VENTIL SA RUNOM MANIPULACIJOM ZA SVAKU LINIJU TERETA ZA UKRC/ISKRC-PREKIDNI VENTIL NA SVAKOM SPOJU PRIJENOSNE CIJEVI-DALJINSKI UREAJ ZA ISKLJUIVANJE SVIH PUMPI TERETAPUMPE- HIDRAULIKI POGONJENE URONJENE PUMPE 40- 1000 m3/h

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMMJERENJE TERETA

  OTVORENI UREAJIDJELOMINO ZATVORENI UREAJIZATVORENIINDIREKTNI

  TERET SE MJERI RADI.OPERATIVNE POTREBE KONTROLE UKRCAJA I ISKRCAJAAUTOMATSKOG UPOZORAVANJA- ALARMAAUTOMATSKE REGULACIJE I UPRAVLJANJAAUTOMATSKE ZATITE

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMKOMPATIBILNOST TERETAPROPISANA SU PRAVILA S CILJEM IZBJEGAVANJA MJEANJA NEKOMPATIBILNIH VRSTA TERETA U CIJEVOVODIMA I TANKOVIMAOPASNOM REAKCIJOM SMATRA SE KAD USLJED MIJEANJA DVIJE KEMIKALIJE IMAMO PORAST TEMPERATURE ZA VIE OD 25C ILI SE POINJU STVARATI OPASNE PARE.PRIJE KRCANJA TERETA U TANKOVE MORA SE SASTAVITI TABLICA KOMPATIBILNOSTI KOJU JE PREPORUIO US COAST GUARDIZ IMENA KEMIKALIJE ODREUJE SE KATEGORIJA OPASNOSTI I S NJOM SE ULAZI U SEGREGACIJSKU TABLICU DA SE UTVRDI KOMPATIBILNOST. MORA SE VODITI RAUNA I O KOMPATIBILNOSTI TERETA S PREMAZOM KOJI JE U TANKU, DA LI SE TERET TREBA GRIJATI ILI HLADITI, DA LI GA TREBA INERTIRATI, ....

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMNAKON TOGA UTVRUJE SE DA LI TERET TREBA ODVOJITI KOFERDAMOM, PRAZNIM TANKOM ILI TERETOM KOJI JE KOMPATIBILAN S OBA TERETA.

  TABLICA KOMPATIBILNOSTI JE VANO SASTAVITI I PREDOITI PRIJE POETKA UKRCAJA KAKO BI BROD DOBIO DOZVOLU ZA MANIPULACIJU TERETOM OD STRANE LUKIH VLASTI.

 • PRIJEVOZ KEMIKALIJA MOREMPRIPREMA TANKOVA TERETA NA BRODU ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA

  -PREDIENJE (PRANJE MORSKOM VODOM)-IENJE(PRANJE MOREM I KEMIKALIJAMA ZA IENJE)-ISPIRANJE (PRANJE MORSKOM VODOM)-ISPIRANJE SLATKOM VODOM-PROPUHIVANJE PAROM-ISCJEIVANJE-POSUIVANJE-INERTIRANJE-