Prijevoz tereta

  • View
    4.884

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Prijevoz tereta

Voza motornog vozila Prijevoz tereta

1

SADRAJ

Stranica

1. Pojam, sadraj i uloga cestovnog teretnog prijevoza .1 2. Vrste cestovnog teretnog prijevoza 1 3. Integralni prijevoz tereta 2 4. Pojam i podjela tereta 2 5. Prijevozna i manipulacijska sposobnost 3 6. Ambalaa 3 7. Obujam prijevoza tereta .3 8. Radna snaga 4 9. Uvjeti za primjenu mehanizacije 4 10. Razvrstavanje prijevozno pretovarnih sredstava 4 11. Vrste utovarno pretovarne istovarne mehanizacije .4 12. Podjela cesta ..5 13. Konstruktivni elementi ceste .5 14. Obiljeja cestovnih motornih vozila .6 15. Vrste cestovnih vozila za prijevoz tereta ..6 16. Motorna vozila ..6 17. Prikljuna cestovna vozila 7 18. Nain ustrojavanja prijevoznih djelatnosti 7 19. Ustroj prijevoznog procesa 7 20. Prijevozna dokumentacija .8 21. Rad na utovaru i istovaru ..8 22. Slaganje, zatita i uvanje tereta 9 23. Istovar tereta i predaja primatelju ..9 24. Vrste prijevoza tereta prema organizaciji 10 25. Linijski prijevoz 10 26. Slobodni ili prigodni prijevoz ..10 27. Prijevoz opasnih tereta .10 28. Prijevoz specijalnih tereta 11 29. Prijevoz lakopokvarljive robe ..11 30. Meunarodni prijevoz tereta 12 31. Objekti u slubi prijevoza 13 32. Tahograf 13 33. Posada vozila 13 34. Temeljni uvjeti racionalizacije prijevoza .14 35. Stupanj iskoritenja voznog parka 15 36. Koeficijent iskoritenja prijeenog puta 15 37. Pokazatelji gospodarstvenog uinka .16 38. Rad i proizvodnost voznog parka .16 39. Pitanja za ponavljanje 16

eljeznika tehnika kola Moravice

Voza motornog vozila Prijevoz tereta

2

POJAM, SADRAJ I ULOGA CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA prijevoz tereta datira od najranijih vremena: od prenoenja tereta na leima robova, na leima stoke, tegljenja, voenja splavima, amcima, kolima prijevoz tereta u cestovnom prometu novijeg je datuma odnosno poinje pronalaskom Otto motora, to je preduvijet naglijem razvoju suvremenih prijevoznih sredstava i izgradnjom modernih prometnica teret treba premjestiti s jednog mjesta na drugo, a prema udaljenosti moe biti na male i velike udaljenosti na male udaljenosti naziva se unutarnjim prijevozom i pri tom se radi o sredstvima prijenosa na velike udaljenosti naziva se vanjskim prijevozom i pri tom se koriste sredstva prijevoza pojam prijevoza tereta obuhvaa dva osnovna elementa prijevoznog procesa: organizaciju prijevoza i tehniku prijevoza ulogu prijevoza tereta moemo promatrati s raznih gledita kao: - utjecaj na razvoj privrede - razmjetaj proizvoakih i potroakih centara - prometne potrebe i mogunosti zadovoljavanja - odnos cestovnog prometa prema drugim granama prometa - meusobni promet roba - poveanje obrambene sposobnosti zemlje potreba da se teret preveze predstavlja zahtjev, zbroj zahtjeva naziva se opseg prijevoza koji moe biti: a) statiki ukupna koliina tereta koju treba prevesti izraena u tonama b) dinamiki to je statiki opseg pomnoen sa kilometrima koje prijevozna sredstva moraju prevaliti, iskazuje se u kilometrima

-

-

VRSTE CESTOVNOG TERETNOG PRIJEVOZA - podjela prema kriterijima: 1. Prema teritorijalnoj zoni djelovanja dijeli se na: a) prijevoz tereta unutar zemlje: a1) prijevoz tereta na krae udaljenosti a2) prijevoz tereta na due udaljenosti b) meunarodni prijevoz tereta: b1) pogranini b2) na due udaljenosti b3) tranzitni 2. Prema nainu organiziranja: a) linijski odvija se na odreenoj relaciji, po odreenom voznom redu i utvrenoj tarifi - moe biti: a1) stalni a2) sezonski a3) privremeni - moe se odvijati na sljedei nain: a11) direktni linijski prijevoz a12) dioniki ili relacijski prijevoz b) slobodni obavlja se na osnovu sluajnih potreba a pravci i tarifa nisu unaprijed utvreni - s obzirom na izvritelja moe biti: a) slobodni javni obavlja ga organizacija ija je djelatnost prijevoz tereta obavljaju ga organizacije samo za svoje potrebe 3. Prema namjeni moe biti: a) cestovni teretni prijevoz kojeg obavljaju specijalizirane prometne radne organizacije, naziva se javni prijevoz b) cestovni teretni prijevoz koji obavljaju organizacije za svoje osobne potrebe, naziva se prijevoz za vlastite potrebe

eljeznika tehnika kola Moravice

Voza motornog vozila Prijevoz tereta

3

4. Prema vrsti poiljaka dijeli se na: a) prijevoz komadnih poiljaka b) prijevoz kolskih poiljaka c) marrutni prijevoz obavlja se veim brojem vozila za jednog primatelja 5. Prema sloenosti prijevoza dijelimo na: a) normalne teretne prijevoze ne zahtijevaju nikakve dodatne organizacijske zahvate b) specijalne teretne prijevoze zahtijevaju posebne uvjete ili mjere za izvrenje prijevoza ili pak zahtijevaju specijalna vozila kao to su: - hladnjae - prijevoz ivih ivotinja - autocisterne - remorkeri teki tereti - dugaki tereti 6. Prema prijevoznom sredstvu kojim se obavlja: a) teretni prijevoz motornim vozilima b) teretne prijevoze vozilima na motorni pogon c) prijevoz zapregom d) prijevoz ostalom vuom INTEGRALNI PRIJEVOZ TERETA integralni prijevoz to je tehnologija prijevoza tereta pri emu se teret ne ukrcava neposredno na prijevozno sredstvo nego se slae na palete ili u kontejnere, koji na taj nain sa teretom ini veliku prekrcajnu jedinicu koju na efikasni nain mogu preuzeti sredstva svih vidova prijevoza ovim sistemom racionalizacije obuhvaene su sljedee tehnoloke operacije: - pakiranje robe - skladitenje - utovar - prijevoz jednom ili vie grana prometa - pretovar izmeu grana prometa - usputna meuskladitenja - istovar - skladitenje - raspakiranje - vraanje prazne ambalae pretpostavke integralnog prijevoza da bi se izvrila izmjena u organizaciji prijevoza potrebna su tri preduvjeta: a) kooperacija u teretnom prijevozu koja moe biti: - tehnoloka - tehnika - kadrovska - komercijalna c) informacijski prijevozni sustav d) pediterska djelatnost

-

-

POJAM I PODJELA TERETA pod pojmom tereta podrazumijevaju se sva proizvodna dobra bazine ili preraivake industrije, poljoprivrede, umarstva koja imaju potrebu za prijevozom 1. Tereti s obzirom na stupanj iskoritenja korisne nosivosti a) tereti normalne teine b) laki ( kabasti ) tereti

eljeznika tehnika kola Moravice

Voza motornog vozila Prijevoz tereta

4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

c) teki tereti Tereti prema vrijednosti a) manje vrijedni b) srednje vrijedni c) skupi ili visokovrijedni d) specijalni Tereti s obzirom na pakiranje a) s ambalaom b) bez ambalae Tereti s obzirom na uvjete prijevoza a) svakodnevni b) specifini c) opasni Tereti s obzirom na dimenzije a) gabaritni b) negabaritni c) dugi Tereti prema koliini i jednovrsnosti a) u rasutom ( rinfuza ) stanju b) nepakirani tereti koji se slobodno bacaju c) u tekuem stanju Tereti prema teini i veliini poiljke a) paketi ( do 20 kg ) b) komadne poiljke c) kolske poiljke

PRIJEVOZNA I MANIPULACIJSKA SPOSOBNOST svi tereti nisu jednako podobni za prevoenje to ovisi o prirodnim i ekonomskim svojstvima tereta prirodna svojstva ( fizika, kemijska, bioloka ) utjeu na ponaanje tereta za vrijeme prijevoza ( da bi se lakopokvarljivi teret mogao prevoziti na vee udaljenosti potrebno je primjeniti posebnu tehniku konzerviranja i pakiranja ) ekonomska svojstva govore o odnosu cijena prijevoza i vrijednosti robe ( teret male vrijednosti ne isplati se prevoziti na velike udaljenosti jer bi cijena prijevoza mogla biti vea od vrijednosti robe ) manipulacijska podobnost je osobina tereta koja se oituje kod utovara, pretovara, istovara, skladitenja to se zajedniki naziva manipulacijski radovi manipulacijska podobnost oituje se: - u pokretljivosti tereta - obujmu manipulacijskih operacija - osjetljivosti tereta - nunosti primjene ambalae - primjene pretovarne mehanizacije na manipulacijsku podobnost utjee i veliina, oblik, dimenzija i teina tereta

-

-

-

AMBALAA materijal koji slui za omatanje i pakiranje robe s ciljem: - da se zatiti teret - da se olakaju prijevozno manipulacijski radovi ( ukrcaj i iskrcaj tereta )

eljeznika tehnika kola Moravice

Voza motornog vozila Prijevoz tereta

5

-

- da se snize trokovi prijevoza - da se smanje nesretni sluajevi pri utovaru i istovaru vrste ambalae: - odvojiva i neodvojiva ambalaa - komercijalna i prijevozna - klasina i suvremena - limena, staklena, drvena, papirnata, plastina - standardna, rasklopiva, nerasklopiva - prizmatinog oblika, cilindrinog, nepravilnog i teki tereti

OBUJAM PRIJEVOZA TERETA pod prijevozom podrazumijevamo koliinu tereta koja prevozi u toku odreenog vremenskog perioda mjesta otpreme zbirna mjesta, mjesta dostave prijemna mjesta koliina otpremljenog, primljenog ili tereta koji eka na prijevoz zove se obujam tereta obujam moemo promatrati sa statikog ili dinamikog stanovita statiki obujam prijevoza je koliina tereta koja eka na prijevoz, a iskazana je u tonama dinamiki obujam prijevoza je ona koliina tereta koja je u prijevoznom procesu, a iskazuje se u neto tona kilometrima na obujam prijevoza utjee: - koliina tereta - potreba tereta za prijevozom - zahtjev centara za otpremom tereta - zahtjev potroakih centara za dopremom - udaljenost poiljatelja i primatelja udvojeni prijevoz tereta je prijevoz iste koliine tereta koji se do krajnjeg potroaa prevozi u fazama razvrstavanje tereta po vrsti odreuju strukturu prijevoza strujanje teretnog prijevoza je prijevoz cjelokupne koliine tereta u odreenom pravcu strujanje moe biti u jednom ili u oba pravca pravac kojim se prevozi vea koliina tereta naziva se glavni pravac prijevoza prijevozni tokovi se dijele na: - jednosmjerne vozilo odlazi puno, vraa se prazno - dvosmjerne vozilo odlazi puno, vraa se puno - krune vozilo u jednom pravcu ide puno, obavlja istovar, ide na drugi utovar prazno, vri utovar i u polazite dolazi puno

-

RADNA SNAGA radna snaga predstavlja u strukturi trokova manipulacije tereta visoku stavku u skladitima ta stavka jo je vea odnos radne snage i mehanizacij

Search related