of 9 /9
rezentare MAREA NEAGRA

Prezentare Mare Neagra

Embed Size (px)

Text of Prezentare Mare Neagra

Page 1: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 1/10

rezentare MAREA NEAGRA

Page 2: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 2/10

Marea Neagra este întinderea dgeomorfologic denumit pontic, complexului tectonic tethysian,orogenezei alpino-himalayene, și munții care o mărginesc la n

la nord-est !aucazul" și la sud

Page 3: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 3/10

Marea Neagră este o mare semiînchisă din bazinul atlantic,componentă a Mării Mediterane, de care se leagă prin mărileMarmara $i %gee $i str&mtorile 'osfor $i (ardanele#

)tatele ri*erane Mării Negre sunt+ om&nia, craina,.edera/ia usă, 0eorgia, 1urcia $i 'ulgaria#

2d&ncimea medie a Mării Negre este de 3#453 m#2d&ncimea maximă atinge 4#434 m către parteacentral-sudică, într-un punct situat la 333 6m de/ărmul sudic, pe linia care une$te !apul !hersonescraina" cu !apul 7erempe 1urcia"8 în apropierede 9alta 4#4:; m#

Page 4: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 4/10

Marea Neagră are o suprafa/ă de <3=#<>> 6m?, împreună cu anexa sa, Marea 2zo*, o suprafa/ă totalăde <@3#<A: 6m?# 2d&ncimea medie este de 3#453 miar ad&ncime maximă de 4#4@> m# )e situează întrecoordonatele geograBce <:C@<D $i <;C=>D latitudine

nordică $i 45C45D $i <3C<4D longitudine estică#

0%N%2EF121F

Page 5: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 5/10

Gn Marea Neagră se *arsă numeroase Hu*iimari+ (unărea, Nistru, 'ug, Nipru, rioni, 7&z&l-Frma6,etc# (in acest moti* salinitatea sa este foartescăzută, aproximati* 3@-44I, în compara/ie cu ceaa oceanului planetar# Ea gurile de *ărsare ale (unăriisalinitatea este $i mai scăzută, aproximati* =-3:I#

)2EFNF121%2

Page 6: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 6/10

 1emperatura medie anuală în sectorul rom&nesc este deJ34,@C!, depă$ind cu 4C! temperatura medie a aerului#Farna temperaturile scad destul de mult, deoarece bat*&nturile de nord-est, care pro*oacă *aluri mari,periculoase pentru na*iga/ie# Gn iernile reci, în zonalitorală nordică, marea înghea/ă#

TEMPERATURA

Page 7: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 7/10

)ub inHuen/a *&nturilor se formează un curent circular,diriKat de linia /ărmurilor, care, datorită peninsulei !rimeea,se împarte în două ramuri închise+ estică $i *estică# ncurent de suprafa/ă transportă din 'osfor apele mai dulciale Mării Negre spre Marea Mediterană# Gnsă în ad&ncime seformează un curent in*ers, care transportă ape cu salinitate

mare# (in cauza lipsei de circula/ie *erticală, la ad&ncimimari nu pătrunde suBcient oxigen $i se formează hidrogensulfurat, extrem de ostil *ie/ii#

!%NLFF

Page 8: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 8/10

Gn Marea Neagră trăiesc circa 3#@:: de specii deanimale, în special ne*ertebrate, pe$ti, delBn $ichiar c&te*a foci în regiunea capului !aliacra# (inpunct de *edere economic, cele mai importantespecii de pe$ti sunt scrumbiile, pălămida, hamsiile,sta*rizii $i sturionii+ morunul, nisetrul $i păstruga#

.2N2

Page 9: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 9/10

 12MFE%

 Lărmurile Mării Negre sunt pu/in dantelate# ătrundereauscatului în mare se face, de obicei, pe distan/e scurte, subformă de capuri# Gntre acestea, golfurile au deschideri largi,ceea ce le imprimă caracterul de băi $i sunt pu/in prielniceadăpostirii *aselor pe furtună 0olful 'urgas, 0olful arna,0olful )inop, 0olful )amsun", sau sunt colmatate la ie$ire decuren/ii orizontali $i transformate în limane EimanulNistrului"# !ele mai pronun/ate capuri care pătrund spre larg,sunt marcate cu faruri ca repere de na*iga/ie, la litoralul*estic remarc&ndu-se+ !ap Midia, !ap 1uzla, !ap )abla, !ap!aliacra, !ap %mine, alături de golfurile 'urgas $i arna, la/ărmul bulgar#

Page 10: Prezentare Mare Neagra

7/25/2019 Prezentare Mare Neagra

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-mare-neagra 10/10

FLUVII ȘI RÂURI CARE SEVARSĂ ÎN MAREA NEAGRĂ

)unt mai multe Hu*ii și r&uri care se *arsă înMarea Neagră# Gn zona europeană principalelesunt !asimcea, (unărea, Nistru, Nipru, 'ugul

de )ud și !ubanul#