of 24 /24
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U VUKOVARSKO- SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI Vinkovci, 5. 12. 2013. 1

[PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALIZA UPITNIKA - pozicija županije, gradova i općina u odnosu na EU strateške prioritete, Prezentacija 5. 12. 2013.

Text of [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Page 1: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U VUKOVARSKO-

SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Vinkovci, 5. 12. 2013.

1

Page 2: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Ivana Maletić, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu

Page 3: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Popunjene upitnike dostavilo je 61 % JLP(R)S odnosno njih 19 od ukupno 31 te se cjelokupna analiza i izvedeni zaključci temelje na ograničenom ali reprezentativnom uzorku

Ukupan broj projekata/projektnih ideja prikupljenih upitnikom je 161 i to u vrijednosti oko 785 milijuna kuna *

Napomena: ovo je okvirni iznos jer značajan broj projekata na razini projektne ideje i nemaju definiranu vrijednost projekta ili je ona procijenjena

3

Page 4: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Jedan od ključnih kriterija za prijavu na natječaje koji se raspisuju iz strukturnih fondova jest kriterij ispunjenja svih preduvjeta i pripremljenost sve tražene dokumentacije prije podnošenja prijave na natječaj

25 % projekata potpuno spremno (196 milijuna kuna)32% projekata u nekoj od faza pripreme (251milijuna kuna) 43% projekata na razini ideje (337 milijuna kuna)

4

Page 5: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Ukupni broj registriranih projekata 262 u vrijednosti 5,6 mlrd kuna

Primjeri projekata: ◦ Obnova i unaprjeđenje magistralnog

željezničkog pravca Vinkovci-Vukovar 2.2 mlrd kuna

◦ Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara 418 mil kuna

◦ Sanacija i izgradnja sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje 290 mil kn

◦ Županijska luka Ilok 200 mil kn

5

Page 6: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

PODRUČJE BROJ PROJEKATA

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA 131 81,4 Komunalna 58 44,3 Društvena 58 44,3 Gospodarska 15 11,4PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURA 21 13,0ZAŠTITA OKOLIŠA 8 5,0TRŽIŠTE RADA 1 0,6ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVE 0 0

UKUPNO: 161 100

6

Page 7: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

PODRUČJE BROJ PROJEKATA

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA 131 81,4%Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)

58191029

32,8%17,2%50,0%

Društvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.)

582295

211

38,0%15,5%

8,6%36,2%

1,7%

Gospodarska Poduzetnički inkubatori Gospodarske zone Ostalo (podrška SME)

15564

33,3%40,0%26,7%

7

Page 8: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

PODRUČJE IZNOS

JAVNA INFRASTRUKTURA – KOMUNALNA

Vodovod i kanalizacijaSustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda II faza, LovasIzgradnja kanalizacijske mreže, VođinciIzgradnja sustava odvodnje, Borovo

22.882.000 kuna

9.000.000 kuna48.000.000 kuna

GOSPODARENJE OTPADOMReciklažno dvorište, Drenovci 7.500.000 kuna

OSTALO (GROBLJA, RASVJETA, NERAZVRSTANE CESTE I SL)Osnovna infrastruktura za komunalne usluge, DrenovciUređenje gradske šetnice po kruni savskog nasipa, Županja

7.500.000 kuna 3.900.000 kuna

Page 9: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

9

PODRUČJE IZNOSJAVNA INFRASTRUKTURA - DRUŠTVENAKULTURAObnova spomeničke baštine u VukovaruMađarska etno kuća, LovasAdaptacija doma kulture, Stari Mikanovci

32.000.000 kuna 2.288.000 kuna 1.968.000 kuna

OBRAZOVANJEGastro akademija Slavonije, Baranje i SrijemaDogradnja OŠ, TordinciIzgradnja dječjeg vrtića i jaslica, IlokŠkolsko-sportska dvorana, Štitar

27.793.500 kuna 8.159.896 kuna 6.000.000 kuna 6.000.000 kuna

ZDRAVSTVO / SOCIJALNA SKRB Dom za starije i nemoćne, LovasNovi model infrastrukture za aktivno i zdravo starenje, Ilok

3.814.000 kuna12.000.000 kuna

TURIZAM I SPORTTematski turistički park, ŽupanjaIzgradnja bio-ekološkog centra te uređenje poučnih staza s infrastrukturom na području Virovi, OtokIzgradnja kulturno-turističkog kompleksa u Starim Jankovcima

26.250.000 kuna 3.432.000 kuna

Page 10: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

10

PODRUČJE IZNOSJAVNA INFRASTRUKTURA - GOSPODARSKA

GOSPODARSKE ZONE/INKUBATORICentar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvoCentar kompetencija za slavonski hrastDogradnja prostora za institucije koje pružaju potporu poduzetnicima, NijemciPoduzetnički inkubator za poljoprivredu i prateće djelatnosti, DrenovciInfrastrukturni objekti poslovne zone Velebit, GunjaNastavak izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Otok

30.509.000 kuna22.882.000 kuna 3.814.000 kuna 5.000.000 kuna 5.500.000 kuna

2.675.000 kuna

2.670.000 kuna

PROMETNA INFRASTRUKTURASanacija lokalnih cesta, NegoslavciIzgradnja II faze prometnice u ulici Konjuša, GunjaIzgradnja prometnice s parkiralištem i nogostupom, Štitar

4.800.000 kuna3.205.108 kuna

594.373 kuna

Page 11: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

11

PODRUČJE IZNOS

ZAŠTITA OKOLIŠAEnergetska učinkovitost u zgradarstvu, LovasKogeneracijsko postrojenje na biomasu za staklenike, Drenovci

6.865.000 kuna29.000.000 kuna

TRŽIŠTE RADAJOB Club, Drenovci 500.000 kuna

Page 12: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Razina društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Vukovarsko-srijemske županije, zahtijeva značajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali samo takva ulaganja nisu dovoljna za postizanje sveukupnog, a posebice gospodarskog razvoja

Nužno je povećati udio drugih ulaganja:◦ poticanje poduzetništva i zapošljavanje najvažniji su

prioritet u budućem sedmogodišnjem razdoblju ◦ energetska učinkovitost i obnovljiva energija ◦ poticanje inovacija u najširem smislu riječi nešto je što

se posebno naglašava i ističe u svim sektorskim i fondovskim dokumentima.

12

Page 13: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

U promišljanju integriranog lokalnog razvoja na principu „odozdo prema gore“ treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD – Community lead local development), koji je jedna od važnih značajki politike ruralnog razvoja. Ovo je pristup integriranog lokalnog razvoja odozdo prema gore, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija.

Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od važnijih budućih odrednica je pomoć u pripremi projekata, jačanju kapaciteta, povezivanje i umrežavanje aktera lokalnog razvoja.

13

Page 14: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

35% je aktivno sudjelovalo u izradi i donošenju ŽRS

53% sudjelovalo je formalno

14

Page 15: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

79% JLP(R)S je navelo da nije bilo uključeno u proces pripreme nacionalne Strategije pametne specijalizacije regija koju priprema Ministarstvo gospodarstva

21% navelo je da je sudjelovalo tek formalno

15

Page 16: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

1. DRVNI KLASTER2. VINSKI KLASTER

16

Page 17: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Zakonom o proračunu definirano donošenje Plana razvojnih programa kao strateškog dokumenta na razini općina, gradova i županije.

Prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju nije Županijska razvojna strategija definirana kao strateški dokument koji objedinjava prioritete iz planova razvojnih programa.

17

Page 18: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

ESI fondovi jedan su od najbitnijih instrumenata kojima će se utjecati na rast i razvoj Hrvatske i koji će doprinositi provedbi strategije Europa 2020

Ulaganja iz ESI fondova mora se koncentrirati na limitirani broj prioriteta

18

Page 19: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

1. Povećati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati rast temeljen na korištenju vlastitog znanja (doprinosi glavnim ciljevima zaposlenosti, istraživanja i razvoja te obrazovanja)

2. Smanjiti siromaštvo i jačati socijalnu uključenost (doprinosi ciljevima smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti te obrazovanja)

3. Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete života (doprinosi ciljevima prilagodbe klimatskim promjenama i energetike, smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti te obrazovanja)

19

Page 20: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

1. konkurentnost - Razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeća

2. zeleno življenje - Promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite priprodnih resursa

3. povezanost - Održiva i moderna prometna i mrežna infrastruktura

4. zapošljivost - Povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja

5. siromaštvo - Smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti

6. javne usluge - Učinkovita javna uprava i pravosuđe

20

Page 21: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

Europska komisija identificirala je niz preduvjeta koji su ključni za uspješnu implementaciju prioriteta

Hrvatska Vlada mora poduzeti aktivnosti na rješavanju preduvjeta kako bi se sredstva mogla uspješno povući:1. postojanje strategije za jačanje administrativne učinkovitosti,

uključujući reformu javne uprave2. razviti nacionalnu ili regionalnu strategiju istraživanja i

inovacija za pametnu specijalizaciju3. razviti sveobuhvatni nacionalni plan prometa4. dizajnirati nacionalnu digitalnu strategiju i operativni nacionalni

plan za širokopojasnu mrežu5. postojanje nacionalnog i/ili regionalnog okvira za cjeloživotno

učenje u skladu s politikom na razini Unije

21

Page 22: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

6. u ribarstvu treba uspostaviti administrativne kapacitete za prikupljanje obveznih podataka za upravljanje ribarstvom, kao i provođenje sustava kontrola, inspekcija i ovrhe7. razviti višegodišnji strateški plan za akvakulturu8. postojanje mehanizma koji osigurava učinkovitu provedbu i primjenu EU Zakona o državnim potporama9. postojanje prikladnog statističkog sustava i indikatora rezultata10. osigurati da su uspostavljeni prikladni kapaciteti za

provođenje nabave, u upotrebi potrebni obrasci i procedure

22

Page 23: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

11. dizajnirati politike tržišta rada sukladno EU regulativi i uputama12. modernizirati institucije na tržištu rada koje su ojačane sukladno uputama za zapošljavanje Unije13. osigurati učinkovitu provedbu EU regulative u sektorima upravljanja otpadom i vodama, kao i horizontalnih odredbi koje se tiču procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš14. transpozicija Direktive o obnovljivoj energiji u nacionalne zakone

23

Page 24: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Vukovarsko-srijemske županije

24