of 16 /16
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž U P A N Klasa: 810-01/14-01/01 Ur.broj:2196/1-01-14-1 Vukovar, 31. siječnja 2014. Temeljem članka 29. stavak 1. alineja 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07/, 38/09 i 127/10) i članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik broj 04/13), donosim Z a k l j u č a k I. Prihvaćam Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko- srijemskoj županiji u 2013. godini koji je utvrdio i donio Županijski stožer zaštite i spašavanja na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2014. godine. II. Prijedlog Izvješća iz točke I. ovoga Zaključka biti će dostavljen Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. ŽUPAN Božo Galić, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na...

Page 1: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž U P A N

Klasa: 810-01/14-01/01 Ur.broj:2196/1-01-14-1 Vukovar, 31. siječnja 2014. Temeljem članka 29. stavak 1. alineja 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07/, 38/09 i 127/10) i članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik broj 04/13), donosim

Z a k l j u č a k

I.

Prihvaćam Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2013. godini koji je utvrdio i donio Županijski stožer zaštite i spašavanja na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2014. godine.

II.

Prijedlog Izvješća iz točke I. ovoga Zaključka biti će dostavljen Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. ŽUPAN Božo Galić, dipl. ing.

Page 2: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž U P A N

Klasa: 810-01/14-01/02 Ur.broj:2196/1-01-14-1 Vukovar, 31. siječnja 2014. Temeljem članka 29. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07/, 38/09 i 127/10) i članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik broj 04/13), donosim

Z a k l j u č a k

I.

Prihvaćam Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini koji je utvrdio i donio Županijski stožer zaštite i spašavanja na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2014. godine.

II.

Prijedlog Smjernica iz točke I. ovoga Zaključka biti će dostavljen Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. ŽUPAN Božo Galić, dipl. ing.

Page 3: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA -P R I J E D L O G-

Klasa: 810-03/14-01/01 Ur.broj: 2196/1-03-14-1 Vukovar,

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI

Vukovar, siječanj 2014.god.

Page 4: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

I. UVOD U Vukovarsko-srijemskoj županiji je i u 2013. godini, kao i u prethodnoj, nastavljen proces daljnjega razvoja sustava zaštite i spašavanja, u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite i spašavanja, kao i odgovornost za rješavanje kriznih situacija izazvanih pojavom prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća. Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2013. godinu, utvrđene su obveze glede daljnjeg kontinuiranog stvaranja uvjeta za osiguranje:

- blagovremene identifikacije, procjene i temeljitoga praćenja rizika za nastanak mogućih nesreća,

- korištenja znanja, postojećih resursa, inovacija i edukacije s ciljem razvoja i izgradnje sustava zaštite i spašavanja, te njegove otpornosti na svim razinama,

- smanjenja postojećih rizika i jačanja pripravnosti za učinkovito djelovanje kao odgovor na potencijalne nesreće.

Posebna pozornost posvećena je izvršnom dijelu sustava zaštite i spašavanja, a to su operativne snage s naglaskom na daljnjem osposobljavanju, opremanju i uvježbavanju:

- stožera zaštite i spašavanja na regionalnoj i lokalnim razinama, - službi pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost, - vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, - zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite.

II. OPERATIVNE SNAGE

1. Stožer zaštite i spašavanja Stožer zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije održao je, što u punom sastavu, što kao uži stručni tim tijekom 2013. godine, ukupno 9 sjednica, od čega 2 redovite, 4 izvanredne sjednice, 3 stručnog tima ili radne skupine, na kojima je razmatrao: -Pripremu za turističku sezonu u VSŽ za 2013. godinu, -Pripreme za protupožarnu sezonu u VSŽ za 2013. godinu, -Nacrt prijedloga Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnihosoba od interesa za zaštitu i spašavanje VSŽ, -Stanje sigurnosti na području Županije prilikom poplava Dunava -Izvješće o provedbi aktivnosti u okviru turističke sezone 2013. god. -Izvješće o provedbi aktivnosti u okviru protupožarne sezone 2013. god. -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. -Informacija o održanoj 11. Koordinaciji djelatnika Zaštite i spašavanja u županijama i velikim gradovima RH, te 2. Skupštini Nacionalne platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa -Informacija o provedenom upravnom nadzoru stanja ZiS-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji -Ponuda Braniteljske zadruge „Aktivan život“ za ažuriranje i usklađivanje Županijske procjene ugroženosti, Plana ZiS-a i Plana CZ Vukovarsko-srijemske županije -Informacija o imenovanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera ZiS Vukovarsko-srijemske županije i zapovjednice, zamjenika zapovjednice i članova Zapovjedništva CZ Vukovarsko-srijemske županije -Informacija o daljnjem financiranju opremanja i osposobljavanja specijalističkih timova CZ -Prijedlog Odluke o nabavi opreme za članove Stožera ZiS i Zapovjedništva CZ

Page 5: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

Pod predsjedanjem vukovarsko-srijemskoga župana održane su 4 izvanredne sjednice Županijskoga stožera ZiS. Prva sjednica održana je 07. lipnja, na kojoj je razmatrano stanje vodotoka na području VSŽ. Zaključeno je da se oformi stručni tim Stožera koji će pratiti stanje, poduzimati konkretne mjere i o svemu informirati javnost putem priopćenja, te suradnja s Hrv. vodama i pod njihovom neposrednom koordinacijom obavljati sve pripremne radnje na uspostavi obrane od poplava, kao i u intervencijama na ugroženim područjima. Druga izvanredna sjednica održana je 10. lipnja s istom temom na kojoj su doneseni slijedeći zaključci: Angažirati dodatne snage za punjenje vreća na deponiji Priljevo, Angažirati snage DVD-a na punjenju vreća pijeskom, Staviti u stanje pripravnosti JVP i DVD s potrebnim kapacitetima za ispumpavanje vode zbog procjeđivanja nasipa, kao i u podrumima kuća i gospodarskih objekata, Osigurati logističku potporu svim sudionicima u obrani od poplava (hrana, voda , lopate i ostale potrepštine), Prema potrebi izvršiti evakuaciju ljudi i stoke u ugroženim područjima, Sve aktinosti oko priprema za obranu od poplava i poduzimanju akcija spašavanja koordinirati sa Hrv. vodama, Staviti u stanje pripravnosti kapacitete HGSS-a stanice u Vinkovcima, Organizirati stalno dežurstvo Stručnoga tima Stožera kako bi se osiguralo kontinuirano praćenje situacije, te osiguralo poduzimanje blagovremenih mjera u slučaju pojave incidentnih situacija,Stalno izvješćivati javnost o situaciji i poduzetim mjerama glede priprema za obranu poplavom ugroženih područja Županije. Treća izvanredna sjednica održana je 13. lipnja s istom temom na kojoj su doneseni slijedeći zaključci: I dalje kontinuirano pratiti stanje na terenu i u skladu sa situacijom poduzimati potrebne mjere, Donijeti Odluku o proglašenju stanja neposredne prijetnje za područja gradova Vukovara i Iloka i općine Lovas, Izvijestiti sve mjerodavne institucije i javnost preko sredstava informiranja. Zajedno sa županom, zamjenicima župana, načelnikom i članovima stručnog tima Stožera i predstavnicima Hrv. voda i HV-a običi teren i upoznati se sa svim pripremama koje su do sada obavljene, kao i o mogućim mjerama koje je potrebno poduzeti do dolaska vodnog vala na područje VSŽ. Pratiti stanje na svim vodotocima, poglavito na rijekama Dunav i Vuka u nadolazećim danima kada se očekuje vrh vodnoga vala i koordinirano s Hrv.vodama i PUZS-om Vukovar poduzimati potrebne mjere na otklanjanju svih opasnosti. Četvrta izvanredna sjednica održana je 20. lipnja s istom temom na kojoj je župan izvjestio da je na temelju Rješenja Hrv. voda, donio Rješenje o prekidu izvanrednog stanja obrane od poplava na poplavom ugroženom području VSŽ i Odluku o ukidanju stanja neposredne prijetnje za područja gradova Vukovar i Ilok i općinu Lovas koja je donešena 13. lipnja 2013.god., ali i dalje ostaje u stanju visoke pripravnosti. Uz zahvalu svim sudionicima tijekom provedbe obrane od poplave, župan je naglasio kako je pokazana spremnost i organiziranost. Pokazalo se potrebnim poboljšati uvezanost stožera županije sa stožerima gradova i općina u događaju, poraditi na komunikaciji čelnika, kao i nabaviti odore članovima stožera i zapovjedništva ZiS-a.

Page 6: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

-u sklopu 10. Koordinacije djelatnika ZiS-a u županijama i velikim gradovima RH, održane travnju 2013 godine, a čiji domaćin je bila Zadarska županija, razmatrana je aktualna problematika u sustavu zaštite i spašavanja u županijama i gradovima sjedištima županija koji su članovi nacionalne koordinacije, te održana pokazna vježba operativnih snaga ZiS-a ZŽ -10. i 11. listopada 2013. god. u Virovitici je održana 11. Koordinacija djelatnika Zaštite i spašavanja u županijama i velikim gradovima RH, te 2. Skupština Nacionalne platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Na tim događanjima sudjelovala je delegacija Vukovarsko-srijemske županije.U sklopu tih aktivnosti, održana je pokazna vježba žurnih službi Virovitičko-podravske županije, u kojoj su prikazane mogućnosti operativnih snaga u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara u katastrofama i velikim nesrećama, na kojoj su nazočili i predstavnici naše županije. Županijska skupština je donijela Odluku o imenovanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera ZiS Vukovarsko-srijemske županije i zapovjednice, zamjenika zapovjednice i članova Zapovjedništva CZ Vukovarsko-srijemske županije s tim da je za novog načelnika Stožera ZiS-a imenovan zamjenik župana Zdravko Kelić. Inicijativom novog načelnika Stožera sazvan je sastanak Povjerenstva za sufinanciranje opremanja i osposobljavanja specijalističkih timova Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2010-2014. dana 15.10.2013. Glavni zaključak sastanka je bio da se intenziviraju i da se točno utvrde prava i obveze svakog potpisnika, da se napravi Aneks Ugovora, te financijska situacija. Inicijativom novog načelnika Stožera sazvan je radni sastanakstručnog tima Stožera sa predstavnicima HAC d.o.o. i HAC ONC d.o.o. u vezi problematike koja nastaja kod zastoja na autocesti na našem području za vrijeme ljetnih i zimskih ekstremnih temperatura. Zaključci sastanka su:napraviti približnu financijsku simulaciju temeljem podataka o količni prometa i ostalim informacijama koje će se dobiti od predstavnika HAC-a, nakon toga uključiti HAK, ministarstva finanacija, prometa i turizma te tražiti da se te institucije točno očituju dali žele sudjelovati u zatvaranju financijske konstrukcije.. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je Županija u potpunosti normativno uredila područje zaštite i spašavanja, kao i sve jedinica lokalne samouprave. Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini, utvrđena je obveza izrade operativnih planova zaštite i spašavanja i civilne zaštite za sve nositelje, u skladu sa zakonskim obvezama. Uvidom u stanje od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar, utvrđeno je da su i Županija i gradovi i općine izradili i donijeli svoje planove zaštite i spašavanja i planove civilne zaštite.

2. Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite

S obzirom da je, opremanje specijalističkom opremom tima za RKBN zaštitu (prioritet u opremanju), u tijeku, opremanje tima za spašavanje iz vode, tima za logistiku i timova za spašavanje iz ruševina do sada još nije planirano, nameće se potreba da se s opremanjem ovih timova ne ide do daljnjeg. Planirano je da se ovi timovi počnu opremati specijalističkom opremom 2014. No, s obzirom na trenutno stanje vezano za osiguranjem financijskih sredstava za nabavu opreme za specijalističke timove na županijskoj razini, navedeni rok se neće moći ispoštovati. Stoga nema potrebe, jer su timovi su već ustrojeni – popunjeni ljudstvom, za ustrojavanjem specijalističkih timova za spašavanje iz ruševina, koji bi postojali samo na papiru (kao i ranije ustrojeni specijalistički timovi na županijskoj razini). Što se tiće popunjenosti specijalističkog tima za spašavanje iz vode postojeći broj ronilaca je sasvim dovoljan. U postupku je proces zamjene pripadnika koji su se u međuvremenu odselili s područja županije, ili su se zaposlili u MUP-u, odnosno MORH-u.

Page 7: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

Stanje sustava zaštite i spašavanja i popunjenost timova civilne Županije, gradova i općina, na dan 31. 12. 2013. godine, prikazano je u slijedećoj tablici:

IZRADA P O P U N A

Plan ZiS i CZ Stožer ZiS Tim CZ opće namjene

JLS

Proc

jena

*

O

vlaš

teni

k **

Izrađe

n Pl

an Usvojen Plan

(Gradsko/ Općinsko

vjeće)

Popu

na

Sjed

nice

Sto

žera

u

2013

. god

.

Izm

jena

čla

na

Stož

era

Zapo

vjed

ništ

vo C

Z

Povj

eren

ici C

Z

Tekl

ići

Po

form

aciji

Pop

una

Raz

lika

Smot

riran

je

(201

3. g

od.)

***

VSŽ + + 26.09.2012. + 12 +

Ilok + BZ

+ 15.06. 2012. + 2 + + + 51 51 0 -

Otok + + 08.06. 2011. + 1 + + + 51 51 0 +

Vinkovci + IN

+ 29.12. 2010. + 1 + + + 66 65 - 1 +

Vukovar + + 23.04. 2012. + 11 + - + 66 66 0 -

GR

AD

Županja + BZ

+ 08.05. 2012. + 1 + + + 61 59 - 2 -

Andrijaševci + * S + 15.11. 2011. + 1 + + 42 42 0 -

Babina Greda + BZ + 17.03. 2012. + - + + 42 38 -3 -

Bogdanovci + * ZI + 05.05. 2012. + - + + 33 33 0 -

Borovo + + 18.01. 2012. + - + + 42 42 0 -

Bošnjaci + + 26.06. 2012. + 1 + + 33 33 0 -

Cerna + * 29.12. 2011. + - + + 42 42 0 -

Drenovci + + 13.09. 2012. + 1 + + 33 32 -1 -

Gradište +

BZ

+ 10.10. 2012. + - + + 33 33 0 -

Gunja + * S + 15.12. 2011. + - + + 36 36 0 -

Ivankovo + BZ + 13.03. 2012. + 1 + + 51 51 0 -

Jarmina + ZI + 12.09. 2012. + - + + 33 33 0 -

Lovas + + 08.02. 2012. + 3 + + 33 33 0 -

Markušica + + 18.05. 2012. + 1 + + 33 33 0 -

Negoslavci +

BZ

+ 15.03. 2012. + - + + 33 32 -1 -

Nijemci + IN + 02.03. 2011. + 1 + + 60 60 0 -

Nuštar + BZ + 17.04. 2012. + - - - 51 42 -3 -

Privlaka + + 04.01. 2012. + - + + 33 31 -2 -

St. Jankovci + IN

+ 14.10. 2011. + 1 + + 33 31 -2 -

St. Mikanovci + + 17.05. 2012. + - + + 42 42 0 -

Štitar + + 06.03. 2012. + - + + 33 33 0 -

Tompojevci + *

BZ

+ 06.09. 2011. + 1 + + 33 33 0 +

Tordinci + * S + 01.06. 2012. + - + + 42 42 0 -

Tovarnik + BZ + 28.12. 2011. + 2 + + 42 42 0 -

Trpinja + ZI + 19.03. 2012. + - + + 33 33 0 -

Vođinci + + 24.04. 2012. + - + + 42 30 -12 -

O P

Ć I

N A

Vrbanja + BZ

+ 23.02. 2012. + -

Svi s

tože

ri za

štite

i sp

ašav

anja

pon

ovo

su im

enov

ani (

i pop

unje

ni) n

akon

loka

lnih

izbo

ra

+ + 51 51 0 - * JLS koje su 2011. god. (Andrijaševci i Gunja) i 2013. god. (Bogdanovci, Tompojevci i Tordinci) izvršile izmjene i dopune Procjene ugroženosti

** BZ–Braniteljska zadruga „Aktivan život“ (21); IN–IN konzalting d.o.o. (5); ZI–ZaštitaInspekt d.o.o. (3); S–samostalno (3)

*** Smotriranja nisu provođena zbog lokalnih izbora osim u 3 JLS koje su to učinili koncem 2011. Ili početkom 2012. god.

Page 8: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

SPECIJALISTIČKI TIMOVI CZ

RK

BN

SPA

ŠAVA

NJE

IZ V

OD

E

LOG

ISTI

KA

SPA

ŠAVA

NJE

IZ R

UŠE

VIN

A1

JLS

PO F

OR

MA

CIJ

I

POPU

NJE

NO

PO F

OR

MA

CIJ

I

POPU

NJE

NO

PO F

OR

MA

CIJ

I

POPU

NJE

NO

PO F

OR

MA

CIJ

I

POPU

NJE

NO

VSŽ 29 29 36 92 99 973

Ilok Otok

Vinkovci 30 0 Vukovar 30 0 G

RA

D

Županja

30 0 Izvor podataka: Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar. 3.Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava zaštite i spašavanja, od interesa je za svaku društvenu zajednicu pa tako i za Vukovarsko-srijemsku županiju u cjelini. Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 139/04, 174/04, 38/09 i 90/10) i podzakonskim aktima koji detaljnije uređuju područja vezana za ustroj, zapovijedanje, zaštitnu opremu, osposobljavanje, tehniku i opremu.

Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.

Vatrogasne postrojbe mogu biti: a) profesionalne javne vatrogasne postrojbe c) profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu b) dobrovoljna vatrogasna društva d) dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu.

Planom zaštite od požara općine, grada, županije, utvrđuju se zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva koja imaju definirano područje odgovornosti (središnja postrojba ili društvo). Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima struke, na području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna postrojba obvezna je sudjelovati u vatrogasnoj ntervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa.

Page 9: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 1993. godine. Ustroj i djelovanje utvrđeno je na temelju Zakona o udrugama, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu. Vatrogasnu zajednicu čine udružene članice, i to: Vatrogasne zajednice gradova i općina, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i javne vatrogasne postrojbe.

Djelatnost zaštite od požara na području naše županije provode: - 3 javne vatrogasne postrojbe - 28 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i - 25 ostalih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi koje nisu utvrđene Planovima zaštite od požara

- 1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu - 1 dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu Ustrojene su vatrogasne zajednice u gradovima Vinkovci, Vukovar i Otok te općinama

Cerna, Drenovci i Vrbanja. Cijele se godine provodi program stručnog osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih kadrova za izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara.

U 2013. godini izvršeno je stručno osposobljavanje : - za zvanje vatrogasac 1 tečaj, - za zvanje vatrogasac I kl. 4 tečaja, - za zvanje dočasnik 2 tečaja, - za zvanje dočasnik I kl. 2 tečaja, - za zvanje časnik 1 tečaj.

Sve Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva provode teorijsku nastavu i vježbe prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. U provedbi posebnih mjera zaštite od požara za vrijeme obavljanja žetvenih radova održan je sastanak sa zapovjednicima svih društava i utvrđena obveza provođenja svih zadataka utvrđenih Programom Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu, a na temelju programa, koje su donijele jedinice lokalne samouprave. Za vrijeme obavljanja žetvenih radova u svim središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima organizirano je cjelodnevno vatrogasno dežurstvo. Nadzor je obavio županijski vatrogasni zapovjednik. U provedenom nadzoru ustanovljeno je da je organizirano cjelodnevno dežurstvo u društvima za vrijeme obavljanja žetvenih radova. U razdoblju od 01.siječnja do 30.studenog 2013.god. na području vatrogasne zajednice vukovarsko-srijemske županije, Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imale su 451 intervenciju. Financiranje djelatnosti županijske zajednice vrši se iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije. Financiranje javnih vatrogasnih postrojbi vrši se iz državnog proračuna putem minimalnih financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovitih djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i proračuna gradova. inanciranje djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava vrši se iz proračuna gradova i općina. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DO 31.12.2013. GODINE - Ukupni prihodi do 31.12.2013. godini iznose = 359.055,36 kuna. - Ukupni rashodi do 31.12.2013. godini iznose = 287.661,43 kuna

Detaljnija izvješća o djelovanju vatrogastva na području Županije u 2013. godini, biti će prikazana u izvješću Županijskog vatrogasnog zapovjednika i Županijske vatrogasne zajednice.

Page 10: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

4. Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti Županija je, dostavom izvadaka iz Odluke, svojim pravnim osobama utvrdila zadaće glede njihovoga sudjelovanja u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara od posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Budući su jedinice lokalne samouprave izradile i donijele vlastite planove zaštite i spašavanja i civilne zaštite, ovlaštenici koji su iste planove izradili, bili su dužni pravnim osobama utvrditi njihove zadaće u svezi izvršavanja konkretnih zadaća o čemu zasad nemamo povratnu informaciju 4.1. Društvo Crvenoga križa Vukovarsko-srijemske županije Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, kao zajednica udruga gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, sukladno Statutu i Programu rada, izmeĐu ostaloga ima zadatke koordiniranja i usmjeravanja rada gradskih društava Crvenog križa na području Vukovarsko-srijemske županije, poticanja na razvoj i postizanje ujednačenih rezultata u osnovnim djelatnostima Crvenog križa u svim dijelovima Vukovarsko-srijemske županije, te izvješćivanje Hrvatskog Crvenog križa o stanju djelatnosti na području Vukovarsko-srijemske županije, ukazivanje na specifične situacije, a posebno izvješćivanje o izvršenju povjerenih zadaća. Ravnatelj Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije član je Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije. Vukovarsko-srijemska županija ima površinu 2.445 km², gdje po popisu iz 2011. godine živi 190.404 stanovnika. Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije koordinira radom gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, koja djeluju na području 31 jedinice lokalne uprave i samouprave, 5 gradova i 26 općina, kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa Ilok: djeluje na području grada Iloka i naselja koja su u sastavu

grada – Šarengrad, Bapska i Mohovo. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci: djeluje na području grada Vinkovaca, grada Otoka i općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Stari Mikanovci, Privlaka, Stari Jankovci, Tordinci i Vođinci. Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar: djeluje na području grada Vukovara i općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja. Gradsko društvo Crvenog križa Županja : djeluje na području grada Županje i općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja. Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije je tijekom 2013. godine koordiniralo djelovanjem gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Vinkovci u situacijama neposredne prijetnje elementarnom nepogodom, organiziranjem edukacija, kao i prilikom pokaznih vježbi spremnosti, obučenosti i opremljenosti timova za djelovanje u katastrofama. DCK Vukovarsko-srijemske županije organiziralo je 04. i 05.10.2013. u Iloku seminar „Služba traženja u ratu i miru“ na kojemu je sudjelovalo 25 povjerenika Službe traženja iz jedinica lokalne samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije. Pregled izvršenih aktivnosti u 2013. god.

Page 11: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

GDCK ILOK: Ravnatelj GDCK Ilok je član Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Iloka, te sudjeluje u njegovom radu. U 2013. godini GDCK Ilok u suradnji sa Odjelom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek provelo je 8 akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kojima je prikupljeno 308 doza krvi. Akcije su se provodile u Slovačkom domu, a 12. prosinca u restoranu Doma za starije i nemoćne osobe organizirana je svečana dodjela priznanja višestrukim darovateljima krvi. GDCK Ilok je u 2013. godini provodilo obuku iz prve pomoći za vozače koju je uspješno prošlo 54 kandidata te prvu pomoć za radnike na radu koju je završilo 9 kandidata. Provodili smo i obuku iz prve pomoći za učenike koji su sudjelovali na meĐužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. Socijalno ugroženim graĐanima i obiteljima podijeljena su 62 prehrambeno higijenska paketa. Nakon velike kiše i bujice koja je poplavila kuće u ulici Matije Gupca i uz Drljanski potok graĐanima se pomoglo davanjem na korištenje 8 isušivača vlage, te u suradnji sa ekipom za čišćenje bunara GDCK Vukovar ispumpano je 8 poplavljenih bunara uz Drljanski potok. Nakon visokog vodostaja Dunava u lipnju takoĐer se pomoglo graĐanima posudbom isušivača vlage. GDCK Ilok redovito obilazi socijalno ugrožene osobe koje nisu uključene u sustav socijalne pomoći, a žive u teškim uvjetima. GDCK VINKOVCI: Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci član je Stožera zaštite i spašavanja član je Stožera zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca, a referent zdravstvenih djelatnosti član je Zapovjedništva Stožera zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca: SLUŽBA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA: GDCK Vinkovci je s pripremama za opremanje Službe za pomoć u katastrofama započelo 2003. godine. Uz podršku Gradskog poglavarstva Vinkovci i u suradnji sa subjektima nadležnim za problematiku katastrofa i snabdijevanja pitkom vodom: Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Civilnom zaštitom, Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije, Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, Sanitarnom inspekcijom, Veterinarskom zavodom, Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom, tijekom 2004. godine održan je niz stručno-konzultativnih pripremnih sastanaka i započet projekt formiranja Službe za pomoć u katastrofama. GDCK Vinkovci ima sve materijalno-tehničke (skladišni prostor, koji s obzirom na veličinu i opremljenost rezervama šatora, kreveta, pokrivača, hrane i higijene, te komunikacijski izuzetno povoljnu lokaciju u užem središtu grada, s izlazom na dvije ulice, odgovara svim zahtjevima izvanrednih situacija, potom vozila, pumpe, agregate, podvodnu lampu i ostalu oprema tima za čišćenje bunara) i kadrovske (veliki broj volontera obučenih za pružanje prve pomoći, profesionalce i volontere u skladištu, iskusni tim za čišćenje bunara) preduvjete za formiranje Službe za pomoć u katastrofama. Mobilni pročišćivač za vodu: Ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj SR Njemačke je 09.05.2005. godine u okviru zajedničkog projekta s .448 šuarNje3a �þ

Page 12: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

Njemačka strana se pobrinula i za obuku ekipe za rukovanje ovim aparatom koju su, uz prevoĐenje

prof. Irene Tomić, vodili instruktor Njemačkog Crvenog križa Walter Striegel i njegovi pomoćnici

Carsten Stotz i Timo Köbele. Tim je sačinjen uz pomoć rukovoditelja nadležnih institucija, a čine ga predstavnici: Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Županijskog centra 112 Boris Mendeš, Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije Goran Gašpić, Veterinarskog zavoda Vinkovci Josip Mareljić, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Darko Čengić, MORH-a Ratko Jerković, te Javne vatrogasne postrojbe grada Vinkovaca Bruno Sić, Ante Vidović, Mario Dodig i Tomislav Marošević, te profesionalci i volonteri GDCK Vinkovci: Ivan Kovačević, Darko Jurković, Miroslav Füzy, Dane Klobučar, Marko Bilić, Tihana Kovačević, Tomislav Filipović i Danijela Nemec. Kvalitetu teoretskog i praktičnog dijela obuke, kao i stupanj obučenosti tima, potvrĐuju nalazi Veterinarskog zavoda Vinkovci uraĐeni na pokaznim vježbama, koji pokazuju optimalne vrijednosti svih parametara kemijsko-fizikalne i mikrobiološke ispravnosti pročišćene vode, odnosno da pretraženi uzorak vode udovoljava zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode. Kao završni dio projekta, posredstvom Njemačkog Crvenog križa Okruga Emmendingen, Ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj SR Njemačke darovalo je 02.11.2006. Gradskom društvu Crvenog križa izuzetno vrijednu donaciju: višenamjensko vozilo Ford „transit tourneo“ i opremu za terenski rad, ukupne vrijednosti 32.000 eura. Tijekom 2013. održano je i više sastanaka s predstavnicima Županijskog centra 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje, s ciljem dogovora sudjelujućih institucija, ustanova i udruga oko zajedničkih aktivnosti na provedbi ovog zahtjevnog programa. Tim za djelovanje u katastrofama GDCK Vinkovci bio je tijekom lipnja 2013. u stalnoj pripravnosti za djelovanje na poplavom ugroženom području djelovanja GDCK Vukovar i GDCK Ilok. Voditelj tima za asanaciju bunara GDCK Vinkovci Darko Jurković je kao instruktor Hrvatskog Crvenog križa za obuku za rad s mobilnim pročišćivačem za vodu sudjelovao na edukaciji 25 volontera Crvenog križa Osječko-baranjske županije, održanom u Dardi od 16.- 19.05.2013. Asanacija bunara: Hrvatski Crveni križ započeo je program asanacije bunara 1997. godine. Program ima za cilj osigurati izvor pitke vode uz zadovoljavajuće higijenske uvjete, povećati svijest stanovništva o sanitarnim standardima, u suradnji s lokalnim zdravstvenim ustanovama izbjeći zdravstvene rizike koji se prenose vodom, a u konačnici postići europske ekološke standarde. Važno je naglasiti da je za korisnike ovaj posao besplatan.Tim za asanaciju bunara čine tri osobe: uz voditelja tima Darka Jurkovića, na intervencijuizlaze još dva pomoćnika. Tim koristi opremu doniranu od Njemačkog Crvenog križa Okruga Emmendingen: vozilo, prikolicu, agregat, muljnu pumpu s cijevima, poljski set za analizu vode, toranj s koloturom za spuštanje u bunar, podvodnu lampu i drugu opremu. Postupak asanacije je slojevit i provodi se po standardima MeĐunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: prvo se vrši anketiranje vlasnika bunara, pa nakon se analize upitnika utvrĐuju prioriteti, nakon čega voditelj tima uzima uzorak vode i obavlja biološku analizu na fekalne koliformne bakterije i kemijsku analizu vode na nitrate. Ako je moguće sanirati, pristupa se pranju stijenke bunara, crpljenju vode, vađenju raznih predmeta iz i sa površine vode, nakon čega se vrši tretiranje vode izosanom. Nakon određenog vremena vrši se ponovna analiza kvalitete vode i - ako se utvrdi da je ispravna – pristupa se ispumpavanju, a ako je potrebno popravku i uređenju nadgrađa i okoliša bunara. Tijekom 2013. tim je obradio 202 bunara, biološki i kemijski analizirao vodu iz 202 bunara, tretirao

57 i sanirao 146 bunara.

Page 13: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

Edukacija iz prve pomoći: Održano je 45 tečajeva prve pomoći za vozače na kojima je bilo ukupno 593 kandidata. Održana su 3 tečaja prve pomoći radnicima na radu na kojima je bilo 16 kandidata. U 23 osnovne škole održana su 23 tečaja prve pomoći na kojima je sudjelovalo 350 učenika. U 7 srednjih škola održano je 7 tečajeva prve pomoći na kojima je sudjelovalo 120 učenika. Održan je jedan tečaj prve pomoći na kojemu je bilo 25 pripadnika Odreda izviĐača Vinkovci. Organizirano je i provedeno 6 pokaznih vježbi za graĐanstvo, koje provelo ukupno 80 volontera. Natjecanje Mladih Crvenog križa održano 16.03.2013. bilo je po 14 godinu zaredom najmasovnije u Hrvatskoj jer je sudjelovalo ukupno 25 škola s preko 250 sudionika. Ekipa Gimnazije M.A.Reljkovića je potom, nakon pobjede na MeĐužupanijskom natjecanju, osvojila i naslov viceprvaka na Državnom natjecanju Mladih HCK u Novom Vinodolskom. Na smotriranju članova timova civilne zaštite referent zdravstvenih djelatnosti GDCK Vinkovci Ivan Kovačević demonstrirao je pravilno pružanje prve pomoći, za 60 članova tima CZ opće namjene Grada Vinkovaca 18.10.2013. i za 15 članova tima CZ opće namjene Grada Otoka 20.11.2013. Na stručnom skupu „Sigurnost djece u vrtićima“, na kojemu je sudjelovalo 40 odgojiteljica iz vrtića Vukovarsko-srijemske županije, održanom u Ivankovu 21.11.2013., održan je tečaj prve pomoći uz zorno prikazivanje ozljeda i pokaznu vježbu prve pomoći, a provelo je ukupno 15 profesionalaca i volontera GDCK Vinkovci. Upozoravanje na opasnosti od mina: U suradnji s Protueksplozijskim odjelom PU Vukovarsko-srijemske i Hrvatskim centrom za razminiranje, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci održalo je program upozoravanja na opasnosti od mina za 70 učenika Osnovne škole Slakovci 24.04.2013., potom za 150 učenika OŠ Nikole Tesle Mirkovci 24.10.2013., te sudjelovalo u programu „Manje oružja – manje tragedija“ za 80 djece iz vrtića i nižih razreda osnovne škole u Starim Jankovcima 06.12.2013. Do sada je Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci u sklopu projekta „Igralište za djecu u minama okruženim mjestima, uz prateći edukacijski program, otvorilo ukupno 51 igralište, kao sigurne oaze za igru unatoč minskom okruženju, od kojih je 20 u Vinkovcima, a 31 u selima Vukovarsko-srijemske županije. Dragovoljno darivanje krvi: Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci organiziralo je tijekom 2013. godine 54 akcije DDK kojima je pristupilo ukupno 2.008 osoba, od kojih je 1.751 osoba dala krv, od kojih je bilo 1.506 muškaraca i 245 žena. Krv su prvi put dale 232 osobe, što je 13,25%, dok je prosjek novih darovatelja u Republici Hrvatskoj 7 %. Humanitarna pomoć: Tijekom 2013. godine podijeljeno je 1.200 obiteljskih paketa hrane i 8 štednjaka na kruto gorivo. Za slučaj elementarnih nepogoda u 2014. godini pripremljeno je 100 obiteljskih paketa hrane.

Page 14: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

GDCK VUKOVAR: Ravnateljica GDCK Vukovar članica je Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Vukovara. SLUŽBA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA: 11.03.2013. sastanak Stožera zaštite i spašavanja – analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2012. godini i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2013. godini. 06.06.2013. sastanak Stožera zaštite i spašavanja – obrana od poplave zbog obilnih kiša 25.10.2013. smotriranje timova Civilne zaštite u Općini Tompojevci OBRANA OD POPLAVE NA DUNAVU Od 07.06. do 18.06.2013. vršene su mjere obrane od poplave Dunava u organizaciji Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Vukovara i Hrvatskih voda kao nositelja aktivnosti na obrani od poplave, te ostalih operativnih snaga u procesu zaštite i spašavanja Grada Vukovar. U akciji su sudjelovali volonteri Crvenog križa, civilna zaštita, pripadnici Hrvatske vojske i gradske tvrtke. Ravnateljica Crvenog križa Vukovar sudjelovala je svakodnevno u radu Stožera za zaštitu i spašavanje. Interventni tim Crvenog križa Vukovar svakodnevno je dežurao u prostorijama Crvenog križa (10 volontera i 3 djelatnika Crvenog križa) koji su na poziv 112 i Stožera ZiS Grada Vukovara odmah pristupili akciji opskrbe vodom i hranom za civilnu zaštitu i građane koji svakodnevno sudjeluju u punjenju vreća s pijeskom gdje je bilo uključeno oko 200 ljudi. Također su posjećeni građani kojima je bila potrebna pomoć zbog poplavljenih kuća ili druge nastale štete. Humanitarna pomoć koja je izdana odnosi se na vodu i hranu: voda 200 kom., čaše PVC 15 kom, kruh 25 kom., mesnih narezaka 100 kom, napolitanke 20 komada. Članovi Gradskog interventnog tima bili su u pripravnosti kako bi u slučaju potrebe osigurali smještaj za veći broj ljudi u sportskoj dvorani OŠ Dragutina Tadijanovića-Vukovar. Opremom Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar za katastrofe (pumpa za ispumpavanje vode i isušivači) sanirani su poplavljeni podrumi obiteljskih kuća. · 20.06.2013. ukinuto je izvanredno stanje na Dunavu. Dragovoljno darivanje krvi: Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar je tijekom godine imalo 560 darovanih doza krvi u 13. akcija koje su organizirane tijekom godine. HUMANITARNE AKTIVNOSTI: Humanitarno sabirna akcija «Solidarnost na djelu» 2013., prikupljeno je: 1.850 kg odjeće, 57 pari obuće i 2.681,50 kuna. Seminar-edukacija za povjerenike Službe traženja – 4. i 5. listopad 2013.g. održan u Iloku 1. Jelena Krstinić, roĐ. 04.08.1986.g.Vukovar, Vij.kneza Branimira 6/2 – 097 7842802 2. StefanTeofilović,roĐ.29.05.1991.g. Vukovar, Olajnica 1/8 0981373887 3. Ivana Antolović, 04.10.1986.g. Vukovar, TrgRepublike 3/16 0998328294 4. Miroslav Čulig, 24.01.1968,g. Tompojevci Radićeva 33 098494605 5. Radovan Rkman, 11.05.1985.g. Vukovar, Nova 26 , 0989343107 samo su dio edukacijske cjeline koju su dužni proći članovi interventne jedinice i koja se na području provodi posljednje dvije godine otkad je i formirana jedinica.

Page 15: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

Unutar jedinice, pojedini članovi osposobljeni su i podijeljeni u manje timove za specifične poslove koje Crveni križ obavlja u slučaju većih nesreća i katastrofa – organizaciju smještaja, psihosocijalnu podršku, obnavljanje obiteljskih veza, prvu pomoć, osiguranje pitke vode i promociju higijene, te organizaciju prihvata i distribucije humanitarne pomoći. Potrebno je obnavljanje rezervi materijalnih sredstava za djelovanje u katastrofama. GDCK Županja: Ravnateljica GDCK Županja članica je Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Županje. Gradsko društvo Crvenog križa Županja se tijekom proteklih godina osiguralo sa jednim dijelom opreme potrebne za djelovanje u ovim izvanrednim prilikama. Opremljeni su sa četiri šatora koja mogu primiti 28 osoba, krevetima, madracima, posteljinom, sanitetskim materijalom, zalihama odreĐenih vrsta prehrambenih i higijenskih potrepština i građevinskog alata. U slučaju potrebe u mogućnosti su dnevno iz kuhinje Crvenog križa u Županji isporučiti oko 200 obroka. Također su u mogućnosti i svoje odmaralište u Rogoznici staviti u upotrebu, sa 90 smještajnih mjesta i kuhinjom koja može dnevno prirediti oko 300 obroka. GDCK Županja posjeduje i profesionalnu praonicu rublja (perilice, sušilice, glačala). Iz sredstava Sabirne akcije „Solidarnost na djelu“ kupili su 2011. godine višenamjensko vozilo za potrebe priprema i djelovanja u katastrofama. Vrijednost vozila iznosi 84.979,47 kn. U 2013. godini osposobili su i 150 članova mladeži Crvenog križa za pružanje prve pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. Na Natjecanju Mladih GDCK Županja 16.03.2013. sudjelovalo je 12 ekipa osnovnih škola i 3 ekipe srednjih škola.Pokaznu vježbu prve pomoći 14.09.2013. provelo je 30 profesionalaca i volontera, apromatralo je 200 građana. U prosincu 2013. GDCK Županja kupilo je vanjski vježbovni automatski defibrilator s lutkom, u vrijednosti od 9.375,00 kn. U 2013. godini GDCK Županja prikupilo je 1.302 doze krvi, a prvi put krv su dale 94 osobe. U suradnji s Gradom Županjom i Crvenim križem Tuzlanskog kantona GDCK Županja je prijavilo projekt „Prekograničnom suradnjom za zajednicu sigurniju od požara i poplava“ na natječaj Europske unije, a rezultati se očekuju krajem 2014. godine. Gradsko društvo Crvenog križa Županja je i tijekom 2013. godine imalo troškove vezane uz funkciju zaštite i spašavanja. To su troškovi registracije i održavanja vozila, troškovi skladištenja opreme i zaliha. 5. Udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje 5.1. HGSS – stanica Vinkovci U svojoj petoj godini djelovanja, tijekom 2013. godine Stanica Vinkovci imala je ukupno 143 razne aktivnosti, odnosno 3.620 čovjek/sati. Broj članova Stanice povećao se za 6 ljudi u odnosu na 2012.godinu, tako da Stanica danas ima 23 čovjeka (1 spšavatelja, 9 pripravnika, 13 suradnika). AKCIJE: - akcije na području VSŽ 7 (4 potrage, 3 spašavanja na vodi) - akcije na ostalom području RH 5 (4 potrage, 1 spašavanja na vodi)

Page 16: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · -Analiza povećanog broja utapanja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2013. god. ... kao i o mogućim mjerama koje

OBUKA: - tečajevi HGSS-a - ljetni 4 - speleo 1 - prva pomoć 3 - divlje vode 2 Od kapitalne opreme nabavljen je aluminijski čamac sa pripadajućom opremom, koji je strateški vrlo bitan, jer sa 11 ljudi obučenih za spašavanje sa vode, a pribavljeno i kombi vozilo iz donacije HRT-a. Sada Stanica ima 4 vozila (1 osobno, 1 kombi, 2 terenska) i 2 plovila (gumeni i aluminijski čamac 5.2. Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“ Klub podvodnih aktivnosti, u skladu s Programom aktivnosti za 2013. godini, provodio je niz vježbi usavršavanja znanja i vještina pod vodom, i to:

- 20.03.2013.god. potraga za utopljenikom zimska luka u Vukovaru - 23.03.2013.god. potrga za utopljenikom zimska luka u Vukovaru - 11.05.2013.god. ekološka akcija GUWAA na rijeci Dunav i korito rijeke Vuka - 10.06.2013.god. obrana od poplave (postavljanje balona u odvodne cijevi) - 06.07.2013.god. ekološka akcija Banja Vinkovci - 12.07.2013.god. Ljubuški, ekoakcija na rijeci Trebižat - 07.08.2013.god. vađenje sajle u Aljmašu na Dunavu za Agenciju za vodne putove - 30.08.2013.god. ekološka akcija Sl.Brod na rijeci Savi - 19.10.2013.god. ekološka akcija na Jarunu Zagreb - 18.12.2013.god. vađenje potopljenog broda na Dunavu (nakon havarije kod Aljmaša)

U vremenskom periodu od svibnja do listopada 2013.godine članovi kluba pretraživali su korito rijeke Save kod mjesta Bošnjaci, u potrazi za prvim Hrvatskim parobrodom „SLOGA“ koji je plovio riječnim tokom a potonuo 1845.godine. U navedenom vremenu vršili smo i edukaciju članova rad s padobranima (liftovi) vađenje tereta s dna, te pretragu terena na jezeru Banja u Vinkovcima.

IV. SURADNJA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U mjesecu listopadu predstavnici Stožera ZiS-a i DUZS bili su na obljetnici 120. Godina vatrogastva u Brčkom, kojom prilikom je dogovoreno intenziviranje suradnje.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Antun Žagar, ing. graf.