Click here to load reader

Strategija razvoja turizma 2015 2020 Vukovarsko srijemska ... contents/GVU2CVMJXAMY2ZLK/  · PDF file1 vukovarsko- srijemska Županija strategija razvoja turizma vukovarsko – srijemske

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategija razvoja turizma 2015 2020 Vukovarsko srijemska ... contents/GVU2CVMJXAMY2ZLK/...

 • 1

  VUKOVARSKO- SRIJEMSKA UPANIJA

  STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA VUKOVARSKO SRIJEMSKE UPANIJE

  (2015-2020.GODINE)

  VUKOVAR, veljaa, 2015. g.

 • 2

  NAZIV PROJEKTA: Strategija razvoja turizma Vukovarsko-srijemske upanije DATUM: Veljaa, 2015. g. NARUITELJ: Vukovarsko srijemska upanija IZVOAI:

  - Adria Bonus d.o.o. Pore - Visoka poslovna kola s p. j. Vinjan (Pore)

  VODITELJ PROJEKTA: prof. dr. sc. Zdenko Tomi SURADNICI NA PROJEKTU: prof. dr. sc. Zdenko Tomi dr. sc. Berislav Bolfek dr. sc. Anita Ilak Peruri dr. sc. Mladen Rajko dr. sc. Linda Jurakovi dr. sc. Sandra okevi dr. sc. Zoran Jeremi mr. sc. Branka akin mr.sc Nikolina ergo-Chiavalon Kreo Alihodi, oec SAVJET PROJEKTA: 1. dr. sc. ordano Peruri, znanstveni savjetnik 2. prof. dr. sc. Lenko Uravi 3. Stevo ufi, dipl. oec.

  4. Marijan Pavliek, prof 5. dr. sc. Mario Banoi LEKTURA: dr.sc. Linda Jurakovi

 • 3

  Sadraj: 1. UVOD .............................................................................................. 5 2. POLAZNA OSNOVA .................................................................... 7

  2. 1. Ocjena postojeeg stanja turizma ................................................................................... 7 2. 1. 1. SWOT analiza ........................................................................................................ 7 2. 1. 2 Poboljanje postojee ponude prema trinim zahtjevima ...................................... 9

  2. 2 Nova strategija razvoja turizma Republike Hrvatske .................................................... 11 3.TRINI ELEMENTI .................................................................... 16

  3. 1 Trina pozicija turizma na ruralnom prostoru ............................................................. 16 3.2 Trina kretanja i trendovi .............................................................................................. 18 3.3 Primjeri dobre prakse prema iskustvima stranih drava ( Slovenija, Italija ) ................ 21 3. 4 Neusklaenost ponude i potranje ................................................................................. 28 3. 5. Odabrana trita ............................................................................................................ 31 3. 6. Trino pozicioniranje destinacije ................................................................................ 35

  4. GLOBALNA DRUTVENO-EKONOMSKA KRETANJA ........ 37 5. RAZVOJNE MOGUNOSTI ....................................................... 39

  5. 1. Mogui pravci razvoja .................................................................................................. 41 5. 2. Oekivani efekti ........................................................................................................... 43 5. 3. Opredjeljenje za varijantu ............................................................................................ 45

  6. RAZVOJNA STRATEGIJA I CILJEVI ........................................ 46 6. 1. Vizija odabrana varijanta .......................................................................................... 46 6. 2. Odabrani model razvoja ............................................................................................... 47 6. 3. Najznaajniji ciljevi razvoja ......................................................................................... 47

  7. POBOLJANJE PONUDE ............................................................ 50 7.1. Poboljanje postojeeg stanja ........................................................................................ 51 7.2. Novi proizvodi (ponuda) ............................................................................................... 60 7.3. Novi proizvodi od strateke vanosti za razvoj turizma u ............................................ 67 Vukovarsko-srijemskoj upaniji .......................................................................................... 67

  8. DESTINACIJSKI MENADMENT I MARKETING .................. 73 8.1. Destinacijski menadment ............................................................................................. 73 8. 2. Destinacijski marketing ................................................................................................ 78

  8.2.1 Definiranje marketinkog spleta za destinaciju ....................................................... 82 8. 2. 2. Brendiranje destinacije ......................................................................................... 89

  9. MENADMENT I MARKETING U REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKATA ..................................................................................... 91

  9. 1. Menadment u realizaciji projekata ........................................................................... 91 9. 2. Marketing u realizaciji razvojnih projekata ................................................................. 92 9. 3. Odsjek za turizam Agencija za razvoj HRAST .................................................... 92

  10. SUSTAV UPRAVLJANJA TURIZMOM U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ UPANIJI .................................................................. 94 11. PLAN PROVEDBE .................................................................. 97

  11.1 Ciljevi,zadaci,rokovi i aktivnosti ................................................................................. 97 11.2. Strateki ciljevi, razvojni prioriteti i mjere Vukovarsko- ......................................... 103 srijemske upanije .............................................................................................................. 103

 • 4

  12. SAETAK STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ UPANIJI ................................ 109

  12.1 Uvodno postojee stanje turizma ............................................................................ 109 12.2 Vizija i strateki ciljevi hrvatskog turizma do 2020. godine ...................................... 110 12.3 Trina pozicija turizma na ruralnom prostoru .......................................................... 111 12.4 Trino pozicioniranje destinacije .............................................................................. 112 12.5 Globalno drutveno ekonomska kretanja ................................................................ 114 12.6 Odabrani model razvoja ............................................................................................. 114

  12.6.1 Najznaajniji ciljevi razvoja ................................................................................ 115 12.6.2 Mogui pravci razvoja ......................................................................................... 116 12.6.3 Oekivani efekti .................................................................................................. 117 12.6.4. Planirani prihodi ................................................................................................. 119 12.6.5 Strategija rasta ..................................................................................................... 120 2.6.6 Poboljanje ponude ............................................................................................... 122 12.6.7 Novi proizvodi ( ponuda ) ................................................................................... 126

  12.7 Menadment i marketing u realizaciji razvojnih projekata ....................................... 131 12.7. 1. Menadment u realizaciji projekata ................................................................ 131 12.7. 2. Marketing u realizaciji razvojnih projekata ...................................................... 132 12.7. 3. Odsjek za turizam Agencija za razvoj HRAST ........................................ 132

  12.8 Plan provedbe ............................................................................................................. 134 13. Izvori .......................................................................................... 140

 • 5

  1. UVOD

  Strategija razvoja turizma Vukovarsko - srijemske upanije predstavlja okvirni razvojni dokument, bolje reeno, strateka opredjeljenja razvoja turizma upanije, s namjerom otvaranja procesa stratekog planiranja turizma za gradove i opine Izrada projekta Strategije razvoja turizma u Vukovarsko - srijemskoj upaniji slijedi kao logian nastavak projekta "Analiza postojeeg stanja turizma Vukovarsko - srijemske upanije". Oba projekta ine cjelinu i na taj nain ih treba tretirati. Stoga rezultati i zakljuci projekta "Analiza postojeeg stanja turizma Vukovarsko - srijemske upanije" predstavljaju jednim djelom, polaznu osnovu za koncipiranje Strategije razvoja turizma u Vukovarsko - srijemskoj upaniji . Hipoteza da turizam svojim multiplikativnim efektima potie ukupni drutveno-ekonomski razvoj, bila je nit vodilja na nain da i turizam na ruralnom prostoru izaziva iste efekte te ide u prilog razvoju ukupnog ruralnog prostora. Opredijelili smo s

Search related