of 30 /30
Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija 1 UVOD Plan civilne zaštite za područje Vukovarsko-srijemske županije izrađuje se i donosi poradi utvrđivanja: a) organizacije, aktiviranja i djelovanja organiziranih snaga civilne zaštite (zapovjedništva civilne zaštite, specijalističkih timova civilne zaštite, timova civilne zaštite opće namjene JLS, povjerenika civilne zaštite, voditelja skloništa, udruga građana i pravnih osoba koje sudjeluju u provođenju mjera civilne zaštite) na području županije, b) organizacije provođenja mjera civilne zaštite : - sklanjanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, - evakuacije stanovništva, stoke, materijalnih i kulturnih dobara, - zbrinjavanja ugroženog i stradalog stanovništva, stoke, materijalnih i kulturnih dobara. Plan se temelji na procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, za područje Vukovarsko-srijemske Županije, a sastoji se od slijedećih dokumenata: 1. Ustroj civilne zaštite 2. Mjera sklanjanje 3. Mjera evakuacija 4. Mjera zbrinjavanje

Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija · Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija 4 1. USTROJ 1.1. Ustroj specijalisti čkih timova civilne zaštite Vukovarsko-srijemska

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija · Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska...

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  1

  UVOD Plan civilne zaštite za područje Vukovarsko-srijemske županije izrađuje se i donosi poradi utvrđivanja: a) organizacije, aktiviranja i djelovanja organiziranih snaga civilne zaštite (zapovjedništva civilne zaštite, specijalističkih timova civilne zaštite, timova civilne zaštite opće namjene JLS, povjerenika civilne zaštite, voditelja skloništa, udruga građana i pravnih osoba koje sudjeluju u provođenju mjera civilne zaštite) na području županije, b) organizacije provođenja mjera civilne zaštite : - sklanjanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, - evakuacije stanovništva, stoke, materijalnih i kulturnih dobara, - zbrinjavanja ugroženog i stradalog stanovništva, stoke, materijalnih i kulturnih dobara. Plan se temelji na procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, za područje Vukovarsko-srijemske Županije, a sastoji se od slijedećih dokumenata: 1. Ustroj civilne zaštite 2. Mjera sklanjanje 3. Mjera evakuacija 4. Mjera zbrinjavanje

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  2

  Sadržaj: 1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE 1.1. Ustroj tima civilne zaštite 1.2. Mobilizacija-pozivanje tima civilne zaštite 1.3. Organizacija prihvata pripadnika tima CZ i materijalno-tehničkih sredstava 1.4. Organizacija povrata tima CZ u stanje mirovanja 2. MJERA SKLANJANJA 2.1. Pregled skloništa, podrumskih i drugih objekata pogodnih za sklanjanje 2.2. Organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu 2.3. Zadaće snaga civilne zaštite 3. MJERA EVAKUACIJE 3.1. Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka 3.2. Organizacija i operativne snage za provođenje mjere evakuacije 3.3. Pregled osoba koje podliježu evakuaciji 3.4. Pregled mjesta prikupljanja i prihvata 3.5. Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju 3.6. Pregled prometnih sredstava i drugih lokacija za evakuaciju 3.7. Organizacija veterinarske evakuacije 3.8. Popis materijalnih i kulturnih dobara koje treba evakuirati 4. MJERA ZBRINJAVANJA 4.1. Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka 4.2. Organizacija i operativne snage za provođenje mjere zbrinjavanja 4.3. Mjesta i lokacije prihvata 4.4. Kapaciteti za zbrinjavanje materijalnih dobara 4.5. Kapaciteti za zbrinjavanje stoke i namirnica životinjskog i biljnog porijekla 4.6. Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje 4.7. Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba 4.8. Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne i psihološke pomoći 4.9. Humanitarne i druge organizacije (koje pomažu u zbrinjavanju) 4.10. Veterinarsko zbrinjavanje 5. PRILOZI Prilog br.1. Popisi Prilog br.2. Odluke Prilog br.3. Sheme Prilog br.4. Zahtjevi Prilog br.5. Izvješća Prilog br.6. Upute Prilog br.7. Ostalo Prilog br.8. Pozivi

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  3

  6. KARTE OBJEKTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE: Karta br. 1. – Objekti kritične infrastrukture – elektroenergetika Karta br. 2. – Objekti kritične infrastrukture – trase eksploatacije i cijevni transport plina i nafte Karta br. 3. – Objekti kritične infrastrukture – razvrstaj državnih i županijskih cesta Karta br. 4. – Objekti kritične infrastrukture – promet Karta br. 5. – Objekti kritične infrastrukture – Promet i telekomunikacije MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA: Karta br. 6. – Gotove operativne snage Karta br. 7. – Hrvatske vode – obrana od poplave (Sektor I. „Biđ-Bosut“) Karta br. 8. – Moguće poplavne zone Karta br. 9. – Mjera potres Karta br. 10. – Prostorna karta indeksa ugroženosti od tuče područja VSŽ Karta br. 11. – Izvori tehničko-tehnoloških incidenata (nafta i plin – magistralni putovi) Karta br. 12. – Izvori tehničko-tehnoloških incidenata ( Plinsko – naftni sustav VSŽ) Karta br. 13. – Radna karta tehničko-tehnološke nesreće (Gospodarski subjekti i cestovni

  promet) Karta br. 14. – Mogući epidemiološki izvori ugroze CIVILNA ZAŠTITA Karta br. 15. – Radna karta - mjera sklanjanje Karta br. 16. – Radna karta - mjera evakuacija Karta br. 17. – Radna karta – mjera zbrinjavanje

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  4

  1. USTROJ

  1.1. Ustroj specijalističkih timova civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija je Odlukom Županijske skupštine Klasa: 810-05/09-02/01 Ur. broj: 2196/1-03-09-3 od 21. prosinca 2009. godine ustrojila Specijalističke timove civilne zaštite slijedeće strukture:

  SPECIJALISTIČKI TIM CZ za spašavanje iz vode

  (36 pripadnika)

  Zapovjednik tima

  Bolničar tima

  Zamjenik Zapovjednika tima

  1. SKUPINA

  Zapovjednik skupine

  Vođa 1. ekipe

  Vođa 2. ekipe

  1. član ekipe

  2. SKUPINA

  Zapovjednik skupine

  Vođa 1. ekipe

  3. SKUPINA

  Zapovjednik skupine

  2. član ekipe

  3. član ekipe

  4. član ekipe

  4. član ekipe

  3. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  Vođa 2. ekipe

  4. član ekipe

  3. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  4. član ekipe

  3. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  Vođa 1. ekipe

  Vođa 2. ekipe

  4. član ekipe

  3. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  4. član ekipe

  3. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  5

  SPECIJALISTIČKI TIM CZ za RKBN zaštitu (29 pripadnika)

  Zapovjednik tima

  Liječnik

  Zamjenik Zapovjednika tima

  1. SKUPINA uzorkovanje RKBN kontaminacije

  Zapovjednik skupine

  Vođa 1. ekipe

  Vođa 2. ekipe

  1. član ekipe

  2. SKUPINA za dekontaminaciju

  Zapovjednik skupine

  Vođa 3. ekipe

  2. član ekipe

  3. član ekipe

  1. član ekipe

  2. član ekipe

  3. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  Vođa 4. ekipe

  1. član ekipe

  3. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  2. član ekipe

  1. član ekipe

  Vođa 1. ekipe

  Vođa 3. ekipe

  Vođa 2. ekipe

  2. član ekipe

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  6

  SPECIJALISTIČKI TIM CZ za logistiku

  (99 pripadnika)

  Zapovjednik tima

  Bolničar tima

  Zamjenik Zapovjednika tima

  1. SKUPINA za izuzimanje i prihvat MS iz

  zonskih skladišta

  Zapovjednik skupine

  2. SKUPINA za organizaciju i sigurnost u

  prihvatnim kampovima

  Zapovjednik skupine

  3. SKUPINA za pripravu hrane i pitke vode

  Vođa 3. ekipe Vođa 2. ekipe Vođa 1. ekipe Vođa 4. ekipe

  Vođa 1.ekipe

  4. SKUPINA za sanitaciju

  Vođa 2.ekipe

  Vođa 3.ekipe

  Vođa 4.ekipe

  Članovi ekipe (1-5)

  4.ekipe

  Vođa 1.ekipe

  Članovi ekipe (1-4)

  4.ekipe

  Vođa 2.ekipe

  Vođa 3.ekipe

  Vođa 4.ekipe

  Članovi ekipe (1-5)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-5)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-5)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-4)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-4)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-4)

  4.ekipe

  Vođa 1.ekipe

  Vođa 2.ekipe

  Vođa 3.ekipe

  Vođa 4.ekipe

  Članovi ekipe (1-6)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-6)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-6)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-6)

  4.ekipe

  Vođa 5.ekipe

  Članovi ekipe (1-2)

  4.ekipe

  Vođa 6.ekipe

  Vođa 7.ekipe

  Vođa 8.ekipe

  Članovi ekipe (1-2)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-2)

  4.ekipe

  Članovi ekipe (1-2)

  4.ekipe

  Član ekipe Član ekipe Član ekipe Član ekipe

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  7

  SPECIJALISTIČKI TIM CZ za spašavanje iz ruševina

  (30 pripadnika) *

  Upravljačko osoblje

  Zapovjednik tima

  Časnik za vezu

  Strukturalni inženjer

  PRETRAGA SPAŠAVANJE LOGISTIČKI DIO MEDICINSKI DIO

  Zapovjednik skupine

  Tehničko pretraživanje

  Tehničko pretraživanje

  Tehničko pretraživanje

  Tehničko pretraživanje

  Vodič potražnih pasa

  Vodič potražnih pasa

  Vodič potražnih pasa

  Zapovjednik 1. skupine

  Zapovjednik 2. skupine

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Spasilac

  Liječnik

  Medicinski tehničar/

  veterinarski tehničar

  Zapovjednik skupine

  RKBN stručnjak

  Logističar/kuhar

  Koordinator

  Radiooperater

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  8

  Župan Vukovarsko-srijemske županije, u slučaju potresa, ne raspolaže sa specijalističkim timom CZ za spašavanje iz ruševina te stoga, a prije nego što zatraži pomoć sa razine Republike Hrvatske, angažirat će navedene timove ustrojene na razini gradova Vinkovaca, Vukovara i Županje (svaki grad ima po jedan tim), u skladu sa potrebama i stanjem na terenu.

  Popuna Specijalističkih timova CZ obveznicima i materijalni ustroj (popuna materijalno-tehničkim sredstvima) dana je u prilogu br. 1.18. Gradovi i općine na području VSŽ svojim su odlukama ustrojili i timove civilne zaštite opće namjene – prilog br. 1.19. i potrebit broj povjerenika civilne zaštite za područje svoje odgovornosti – prilog br. 1.17.

  1.2. Mobilizacija – pozivanje specijalističkih timova civilne zaštite Kada razmjere katastrofe i velike nesreće nadilaze mogućnosti i kapacitete (ljudske i materijalno-tehničke) operativnih – gotovih snaga za zaštitu i spašavanje i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije glede sanacije stanja, Stožer za zaštitu i spašavanje i Zapovjedništvo civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, nakon Procjene cjelokupne situacije na terenu, predlaže Županu Vukovarsko-srijemske županije donošenje Odluke o mobilizaciji specijalističkih timova CZ Vukovarsko-srijemske županije (prilog br. 2.4.). Odluku o pozivanju specijalističkih timova Župan Vukovarsko-srijemske županije može donijeti i samostalno.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  9

  NAČINI POZIVANJA

  Mjesto okupljanja: Zgrada Vukovarsko-srijemske županije, Županijska ulica br. 9 Vrijeme mobilizacije: 2 sata

  1. NAČIN POZIVANJA 2. NAČIN POZIVANJA 3. NAČIN POZIVANJA ŽUPANIJSKI CENTAR 112 TEKLIĆKI SUSTAV * (vlastiti) MEĐUSOBNO POZIVANJE **

  Pozivom na tel. br. 112 zahtijeva pozivanje specijalističkih timova CZ prema unaprijed dostavljenom planu pozivanja (prilog br. 1.18.) Zahtjev za pozivanja (aktiviranje) članova specijalističkih timova CZ (prilog br. 4.3.) u pisanoj formi dostavlja naknadno ŽC 112 na telefaks: 032/332-631

  Ukoliko Župan Vukovarsko-srijemske županije procijeni i samostalno odluči da je potrebno pozvati specijalističke timove CZ, odlazi na mjesto okupljanja odakle, putem ŽC 112, traži aktiviranje teklićkog sustava za pozivanje članova istih

  Dežurni smjene u ŽC 112, nakon provjere identiteta pozivatelja – Župana Vukovarsko-srijemske županije (osobni podaci), pristupa pozivanju članova timova CZ.

  Dežurni smjene u ŽC 112, nakon provjere identiteta pozivatelja – Župana Vukovarsko-srijemske županije (osobni podaci), pristupa pozivanju dovoljnog broja teklića (jedan teklić može uručiti najviše 15 poziva) iz JLS u kojoj stanuju pripadnici specijalističkih timova CZ ***

  Po završetku pozivanja, dežurni smjene ŽC 112 izvještava Župana Vukovarsko-srijemske županije o broju i imenima obaviještenih pripadnika specijalističkih timova CZ.

  Teklići sa čelnikom JLS (koga uzbunjuje i upoznaje sa zadaćom – signalom za mobilizaciju), odlazi u sjedište JLS i izuzimaju pozive pripadnika specijalističkih timova CZ, koje oni pozivaju, i odlaze na teren

  Za one pripadnike specijalističkih timova CZ koji nisu obaviješteni i one koji se nisu pojavili na mjestu okupljanja do M+2, Župan Vukovarsko-srijemske županije traži od Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar, aktiviranje teklićkog sustava (prilog br. 4.2.) kako bi se istima uručili mobilizacijski pozivi

  Teklići uručuju, uz potpisivanje dostavnica primatelja, pozive pripadnicima specijalističkih timova CZ prema mjestu stanovanja

  Po završetku uručivanja poziva, teklići se vraćaju i dokaz o izvršenoj zadaći (dostavnica), kao i neuručene pozive sa upisanim razlogom neuručivanja, ostavljaju čelniku JLS.

  T I J

  E K

  P

  O S

  T U

  P A

  NJ A

  Po završetku mobilizacije specijalističkih timova CZ tj. dolaska istih na mjesto okupljanja, Župan Vukovarsko-srijemske županije izvještava ŽC 112 (prilog br. 5.2.) o završenoj mobilizaciji (uručenim i neuručenim pozivima). Čelnik JLS dostavlja dostavnice i neuručene pozive u Ured Župana

  odmah (vozilom) ili poštom ukoliko to nije žurno

  Sustav međusobnog pozivanja provesti prema shemi

  (prilog br. 3.2.) uz obvezu izvješćivanja

  prethodnog (onoga od koga je pozvan) o učinjenom ****

  * prije odlaska na teren tj. otpočinjanja uručivanja poziva, teklići se (po potrebi) upoznaju sa UPUTAMA ZA TEKLIĆA (prilog br. 6.2.) ** podukom za vrijeme smotriranja ili nekakvom drugom prigodom, upoznati i analizirati SHEMU MEĐUSOBNOG POZIVANJA (prilog. br. 3.2.) i prema istoj izvršiti pozivanje

  pripadnika specijalističkih timova CZ Vukovarsko-srijemske županije *** ŽC 112 ima popis teklića i njihovih zamjenika koji pozivaju članove specijalističkih timova CZ **** svaki zapovjednik skupine i vođa ekipe ima shemu međusobnog pozivanja za cijeli tim kako ne bi došlo do prekida u sustavu pozivanja ukoliko je neki od njih nedostupan

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  10

  1.3. Organizacija prihvata pripadnika specijalističkih timova civilne zaštite i materijalno-tehničkih sredstava

  Radnje i postupci Rukovođenje Izvršenje/ Suradnja

  Predaja dokumenata iz Plana zapovjednicima tima CZ: - Popisa pripadnika tima (prilog 1.18.) - Mobilizacijskih poziva, ako je mob. izvršena telefonom (prilog 8.2) - Izvještaj o odazivu pripadnika (prilog 5.2) - Zapisnik o privremenom izuzimanju pokretnine (prilog 7.4.) - Zapisnik o povratu privremeno izuzete pokretnine (prilog 7.5.) - Dnevnika rada zapovjednika tima i dnevnike rada zapovjednika skupina.

  Načelnik stožera Zapovjednik

  zapovjedništva CZ

  Zapovjednici timova CZ

  Pozivanje vlasnika pokretnine (po potrebi - iz popisa) da izvrše predaju sredstva. Ukoliko ih ne može obavijestiti telefonom načelnik stožera traži upotrebu teklića.

  Načelnik stožera PU ZIS Vukovar

  Zapovjednici timova CZ

  Praćenje tijeka pristizanja ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava Poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih slabosti (popuna dodatnim ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima)

  Zapovjednik zapovjedništva

  CZ

  Zapovjednici timova CZ

  Prijem završnog izvješća o mobilizaciji i popuni tima CZ Izvještavanje PU ZIS Vukovar

  Načelnik stožera Zapovjednik

  zapovjedništva CZ

  PU ZIS Vukovar

  Pripadnici specijalističkih timova civilne zaštite koriste osobnu opremu koju su zadužili i drže je kod kuće (Prilog 18. Materijalno – tehnički ustroj specijalističkih timova ), kao i opremu ili materijalno tehnička sredstva pravnih osoba s kojima izvršavaju zajedničke poslove u zaštiti i spašavanju. Povjerenici civilne zaštite koriste osobna prijevozna sredstva, sustav veza, pribor za rad kao i opremu i materijalno – tehnička sredstva građana u mjestu djelovanja. Voditelji skloništa i prostora za sklanjanje koriste opremu i sredstva vlasnika objekata za sklanjanje.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  11

  Postupanje zapovjednika specijalističkih timova CZ i zapovjednika skupina

  Radnje i postupci Rukovođenje Izvršenje/ Suradnja

  Predaja dokumenata iz Plana zapovjednicima skupina: - Popisa pripadnika skupina (prilog 1.18) - Mobilizacijskih poziva, ako je mob. izvršena telefonom (prilog 8.2) - Izvještaja o odazivu pripadnika (prilog 5.2) - dnevnike rada zapovjednika skupina.

  Zapovjednici timova CZ

  Zamjenici zapovjednika Zapovjednici

  skupina

  Po dolasku prvog pripadnika Tima, istog zadužuje da na ulazu obavijesti pridošle pripadnike tima o obvezi prijavljivanja i mjestu za prijavu.

  Zapovjednici timova CZ

  prvi pristigli pripadnik

  Provjera identiteta pripadnika (predočenje iskaznice pripadnika CZ) Uručenje mobilizacijskih poziva (ako prethodno to nije učinio teklić)

  Zapovjednici skupina

  pripadnici skupine

  Zaduženje - osobne opreme (samo reflektirajući prsluk i kapa, kišne kabanice), - druge oprema koja im se stavi na raspolaganje

  Zapovjednici skupina

  pripadnici skupine

  Izrada popisa odazvanih i popisa neodazvanih pripadnika (svaki sat i završno na M + 3) Dostava izvješća i odrezaka mob. poziva zamjeniku zapovjednika tima CZ

  Zapovjednici skupina

  Zamjenici zapovjednika

  tima

  Izvještavanje o odzivu (prilog 5.2) Zapovjednici timova CZ

  Zapovjednik zapovjedništva

  CZ Prijem vlasnika vozila - zapovjednik Tima sačinjava Zapisnik o preuzimanju pokretnine (prilog br.7.4)

  Zapovjednici timova CZ

  Vlasnici materijalno-

  tehničkih sredstva

  Izvještava načelnika Stožera o završenom preuzimanju pokretnine

  Zapovjednik zapovjedništva

  CZ

  Načelnik stožera

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  12

  1.4. Organizacija povrata specijalističkih timova civilne zaštite u stanje mirovanja

  Radnje i postupci Rukovođenje Izvršenje/Suradnja

  Točno utvrđivanje vremena angažiranja timova

  Načelnik stožera Zapovjednik

  zapovjedništva CZ Zapovjednici timova CZ

  Organizacija čišćenja osobne i skupne opreme prije njihove pohrane u skladište.

  Zapovjednici skupina Pripadnici skupina

  Povrat osobne opreme i sredstva. Zapovjednici skupina Pripadnici skupina

  Razduživanje osobne opreme i sredstava. Ukoliko neki dio opreme i sredstva nedostaje upisuju razloge zbog kojih se ne može izvršiti povrat (uništeno, izgubljeno, ukradeno)

  Zapovjednici skupina Pripadnici skupina

  Predaja lista privremenog izuzimanja/povrata MTS-a načelniku stožera ZIS

  Zapovjednik zapovjedništva

  CZ Zapovjednici timova CZ

  Zatvaranje dnevnika rada zapovjednika Skupina i tima CZ i dostava istih Načelniku stožera.

  Zapovjednici timova CZ Zapovjednici skupina

  Organizacija isplate naknada za vrijeme provedeno u postrojbi (prilog 7.2)

  Načelnik stožera Djelatnici županije

  Priprema i izdavanje potvrda o angažiranju za pripadnike timova CZ koji su u radnom odnosu (prilog 7.1)

  Načelnik stožera Zapovjednik

  zapovjedništva CZ Tajnik stožera

  Povrat materijalno-tehničkih sredstava

  Radnje i postupci Rukovođenje Izvršenje/Suradnja

  Povrat materijalno-tehničkih sredstava temeljem zapisnika o privremenom preuzimanju pokretnine (prilog 7.4)

  Načelnik stožera Zapovjednik

  zapovjedništva CZ

  Zapovjednici timova CZ

  Ispunjavanje zapisnika o povratu privremeni izuzete pokretnine* (prilog 7.5).

  Načelnik stožera Zapovjednik

  zapovjedništva CZ

  Zapovjednici timova CZ

  * Ako se materijalno-tehničko sredstvo vraća oštećeno, zapovjednik tima CZ utvrđuje da li je šteta ustanovljena prilikom preuzimanja ili je nastala angažiranjem sredstva za potrebe zaštite i spašavanja. Ukoliko je šteta nastala prilikom angažiranja sredstva za potrebe zaštite i spašavanja, vrsta i mjesto oštećenja unosi se u zapisnik o povratu privremeno izuzete pokretnine.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  13

  2. MJERA SKLANJANJA Sklanjanje stanovništva je nužna mjera civilne zaštite koja se provodi u slučaju: - ugroza od tehničko – tehnoloških nesreća u: - stacionarnim objektima (prilog br. 1.28.), - cestovnom prometu: - D2 i D55 – transport opasnih tvari iz luke Vukovar, - državna autocesta Zagreb Lipovac) - željezničkom prometu - točka 3.4.12. mjere tehničko tehnološke nesreće - radiološko biološko kemijskih opasnosti - najave orkanskih vjetrova - ratne opasnosti i terorizma Provodi se u okviru samozaštite (stanovništvo je provodi samostalno) ili organiziranim mjerama civilne zaštite (uz pomoć povjerenika civilne zaštite – prilog br. 1.17. i aktivista crvenog križa – prilog br. 1.30.).

  Stanovništvo će se sklanjati u pogodne objekte : - po mjestu stanovanja- u najbliža i najpogodnija skloništa i prostore za sklanjanje - po mjestu rada- u prostore za sklanjanje a u nedostatku istih u najbliže javne prostore, - na javnom mjestu- u najbliža skloništa i prostore za sklanjanje - sve stanovništvo koje se na znak opasnosti nađe izvan mjesta rada ili boravka. 2.1. Pregled skloništa, podrumskih i drugih objekata pogodnih za sklanjanje

  Na području Vukovarsko-srijemske županije ima skloništa osnovne zaštite (samo u gradovima) dok ostalih objekata pogodnih za sklanjanje ima u svim JLS (gradovima i općinama) poglavito u javnim objektima. Njihov broj, kapacitet i stanje zadovoljavaju potrebe Vukovarsko-srijemske županije za sklanjanje stanovništva. 2.1.1. Lokacije skloništa - prilog.br. 1.42. i zemljovid

  2.1.2. Lokacije prostora za sklanjanje (po gradovima i općinama – prilog br. 1.42.)

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  14

  2.2. Organizacija sklanjanja i boravka u skloništu

  NAČELNIK STOŽERA ZiS

  ŽUPAN

  ČLAN STOŽERA ZiS za zbrinjavanje stanovništva

  UGROŽENO PODRUČJE

  NA TEMELJU INFORMACIJA SA

  TERENA

  ODLUKU

  O PODRUČJIMA ČIJE JE STANOVNIŠTVO POTREBNO

  SKLONITI SA SLIJEDEĆIM ZADAĆAMA:

  2

  praćenje situacije

  1

  1

  2. Dovođenje u funkciju objekata za sklanjanje ljudi (prilog br. 1.42.) Povjerenici CZ Odgovorne osobe i uposleni u objektima

  3. Obavještavanje o Odluci stanovništva na koje se ista odnosi putem ŽC112 i/ili medija (prilog br. 1.21.) Povjerenici CZ Članovi Mjesnih odbora

  4. Izrada popisa razmještaja stanovništva po naseljima i objektima za smještaj (prilog br. 1.43.) Načelnik Stožera ZiS Član Stožera za zbrinjavanje

  5. Dostava pregleda razmještaja u objekte za smještaj (prilog br. 1.43.) Član Stožera za zbrinjavanje Povjerenici CZ

  6. Utvrđivanje odgovorne osobe za svaki objekt za smještaj (prilog br. 1.43.) Načelnik Stožera ZiS Član Stožera za zbrinjavanje

  7. Upute o ponašanju u objektu za sklanjanje istaći na vidnim mjestima (prilog br. 6.5.) Član Stožera za zbrinjavanje

  Odgovorne osobe u objektima

  1. Obavještavanje Stožera i Zapovjedništva o Odluci sklanjanja stanovništva Načelnik Stožera ZiS Povjerenici CZ

  T I J E K P O S T U P A NJ A NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNIK

  8. Nadzor provođenja odredaba («kućnog reda») iz Uputa Odgovorne osobe u objektu Stanovništvo u objektima

  3

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  15

  2.2.1. Organizacija sklanjanja (zadaće nositelja) Odluku o sklanjanju stanovništva sa ugroženog područja, ne duljeg od 48 sati (preko tog vremena je evakuacija), donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije samostalno ili na prijedlog Stožera za zaštitu i spašavanje. Kako u danoj situaciji, nastupu opasnosti ili nepogode – nesreće, ne bi došlo do panike niti drugih oblika nepromišljenog i neodgovarajućeg ponašanja, a samim tim i ometanja tijeka organiziranog sklanjanja, za nositelje organiziranog sklanjanja i stanovništvo izrađene su upute (prilog br. 6.5.) koje su isti usvojili (naučili) i stoje im na raspolaganju glede pravilnih načina postupanja s obzirom na okolnosti u kojima ih krizna situacija zatekne. Zadaće snaga civilne zaštite

  NOSITELJ ZADAĆA

  Voditelj skloništa i zamjenik voditelja

  Vrše prihvat stanovništva u skloništu i raspored po prostorijama Osigurava rad uređaja za filtroventilaciju Osigurava kućni red u skloništu Vodi evidencije ulaska i izlaska osoba u sklonište Provodi informiranje osoba u skloništu o stanju, poduzetim mjerama i narednim aktivnostima Uspostavlja vezu s povjerenicima CZ i zapovjedništvom CZ

  Povjerenici CZ

  Surađuju s predsjednicima MO i voditeljima skloništa radi organizacije sklanjanja Organiziraju sklanjanje stanovništva koje se sklanja u podrume i ostale prostore pogodne za sklanjanje Surađuju s zapovjedništvom CZ u svezi organizacije i provođenja sklanjanja

  Zapovjedništvo CZ Koordiniraju sklanjanje te usmjeravaju rad povjerenika i voditelja skloništa Predlažu stožeru ZIS mjere za povečanje efikasnosti sklanjanja u odnosu na nastalu ugrozu

  Timovi CZ ON JLS

  Zajedno s redovnim službama osiguravaju pristupne putove do skloništa (uklanjanje prepreka, ruševina i sl.) za nesmetano provođenje sklanjanja Vrše raščišćavanje ulaza i izlaza iz skolništa, osiguravaju dopremu osnovnih životnih namirnica i drugo

  Komunalna poduzeća i obrti Dovođenje objekata za sklanjanje u dobro sanitarno-higijennsko stanje

  Građevinske tvrtke Pomažu u izvođenju radova na ojačavanju prostora za sklanjanje Osiguravaju ljudstvo sa alatom i tehnikom

  Transportne tvrtke Vrše dovoz pijeska i građevinskog materijala za ojačavanje prostora za sklanjanje

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  16

  Evakuacijom (koju zapovijeda i provodi), Župan Vukovarsko-srijemske županije, uz pomoć operativnih snaga sa područja Vukovarsko-srijemske županije, planski i organizirano izmješta stanovništvo iz ugroženog područja na vremensko razdoblje dulje od 48 sati te organizira njihovo prihvaćanje i razmještanje u manje ugrožena područja koja pružaju uvjete zaštite.

  3.1. Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka

  ŽUPAN OPERATIVNO POSTUPANJE

  RA

  SP

  OL

  IVI

  KA

  PA

  CIT

  ET

  I

  2. Donošenje odluke o evakuaciji (prilog br. 2.7.)

  3. Kontaktiranje susjednih županija glede mogućnosti zbrinjavanja (prilog br.1.1.)

  Zapovjedništvo

  CZ

  4. Uspostava kontakta sa HŽ (kolodvor Vinkovci i Vukovar – prilog br. 1.2.) i autobusnim kolodvorima zbog osiguranja prijevoza stanovništva (prilog br. 27.)

  Načelnik Stožera ZiS

  5. Kontaktiranje Policijske uprave i nadležne policijske postaje zbog prometnog osiguranja evakuacije (prilog br. 1.22.)

  6. Umnožavanje i distribuiranje stanovništvu Upute o napuštanju mjesta prebivališta u slučaju evakuacije (prilog br. 6.6.)

  1. Procjena situacije i određivanje početka evakuacije

  Župan

  T I J E K P O S T U P A NJ A

  NOSITELJ AKTIVNOSTI

  SURADNIK

  7. Organiziranje info punktova (na lokacijama) za stanovništvo koje se evakuira: organiziranim prijevozom - na punktovima definiranim mjerom evakuacije vlastitim prijevozom - na punktovima definiranim mjerom evakuacije

  Stožer ZiS

  8. Prihvat prijevoznih sredstava na mjestu prikupljanja na polaznim postajama glavnih i pomoćnih pravaca evakuacije (tablica u točki

  4.2.5. ove mjere CZ)

  Načelnik Stožera ZiS

  Član Stožera ZiS za zbrinjavanje i evakuaciju

  Član Stožera ZiS za komunalne djelatnosti

  Član Stožera ZiS predstavnik policije

  Član Stožera ZiS za

  komunalne djelatnost

  Načelnici stožera ZiS JLS

  Povjerenici CZ JLS

  Zapovjednici timova CZ opće namjene JLS

  ZA SMJEŠTAJ EVAKUIRANOG STANOVNIŠTVA

  ZA SMJEŠTAJ EVAKUIRANE STOKE

  ZA SMJEŠTAJ EVAKUIRANIH MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA

  Prilog br. 1.47.

  Prilog br. 1.15.; 1.42. i 1.50.

  Prilog br. 1.42.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  17

  3.2. Organizacija i operativne snage za provođenje mjere evakuacije 3.2.1. Organizacija provođenja evakuacije

  ŽUPAN

  PODRUČJE

  SA KOGA SE PROVODI

  EVAKUACIJA točka izlaza

  MJESTO PRIKUPLJANJA

  1. ETAPA EVAKUACIJE

  2. ETAPA EVAKUACIJE

  3. ETAPA EVAKUACIJE

  ZDRAVSTVENE USTANOVE

  MJESTO PRIHVATA U MJESTU

  RAZMJEŠTAJA

  RODBINA, PRIJATELJI I DR.

  ODBORI – SKUPINE ZA PRIHVAT U MJESTIMA

  RAZMJEŠTAJA

  1

  2 3

  4

  4

  4

  5 7

  6

  5

  5

  TIJEK EVAKUACIJE 1-7

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  18

  3.2.2. Operativne snage za provođenje evakuacije (prilog br. 1.46.) Evakuaciju stanovništva organiziraju i kontroliraju njeno provođenje stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva CZ i povjerenici CZ na područjima svoje odgovornosti. Stožer zaštite i spašavanja i zapovjedništvo CZ Vukovarsko-srijemske županije, po dobivanju zapovjedi, aktiviraju i organiziraju operativne snage za provođenje evakuacije: - stožere zaštite i spašavanja i zapovjedništva CZ JLS – prilog br. 1.1. - povjerenike civilne zaštite – prilog br.1.17. - prijevozna sredstava (autobuse) – prilog br.1.27. - nadležne policijske postaje – prilog br. 1.22. - zdravstvene ustanove – prilog br. 1.6. - povjerenike crvenog križa i centre za socijalnu skrb – prilog br.1.30. - osnovne i srednje škole – prilog br.1.15. - dječje vrtiće i domove za stare i nemočne – prilog br. 1.16. - vatrogasne postrojbe – prilog br.1.5. - specijalističke i timove CZ opće namjene JLS – prilog br.1.18. i prilog br.1.19. - udruge građana – prilog br.1.29. 3.3. Pregled osoba koje podliježu evakuaciji

  Obvezi evakuacije za slučaj prirodne ili civilizacijske ugroze katastrofalnih razmjera, podliježu slijedeće kategorije građana, a prema raspoloživim i okvirnim podacima, na području Vukovarsko-srijemske županije takvih je:

  KATEGORIJA GRAĐANA BROJ ZA EVAKUACIJU

  (OKVIRNI PODACI)

  trudnice 2.000 majke s djecom do 7 godina 7.000 djeca do navršene 15-te godine života 14.000 bolesne, nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama 1.500 žene preko 60 godina života 18.000 muškarci preko 65 godina života 5.500 U K U P N O : 48.000

  * podaci o broju osoba, u 2012. godini, koje podliježu evakuaciji, oko ___% od ukupnog broja stanovnika Vukovarsko-srijemske županije, u pojedinoj kategoriji, dani su okvirno uvažavajući predvidive indekse porasta.

  3.4. Pregled mjesta prikupljanja i prihvata

  Za razliku od mjesta prikupljanja, koje je unaprijed određeno za svako naseljeno mjesto na području Vukovarsko-srijemske županije, mjesta prihvata nije bilo moguće detaljnije precizirati. Razlog tomu je što se ne može unaprijed predvidjeti vrsta i opseg - razmjere ugroze, a sukladno istom niti vrsta evakuacije, što uvjetuje i definiranje mjesta prihvata.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  19

  3.4.1. Mjesta prikupljanja

  Rajon i mjesto prikupljanja Vukovarsko-srijemska županija je odredila za svoje stanovništvo (tablica što slijedi) i ista su poglavito izvan naseljenog mjesta i na prostoru koji pruža povoljne uvjete zaštite, a nalazi se na pravcu provođenja evakuacije.

  MJESTO PRIKUPLJANJA

  JL

  S

  OBJEKT EKIPA ZA PRIHVAT PRIJEM m/v i MJESTO

  UKRCAVANJA

  MJESTO PRIHVATA

  1 2 3 4 5 Dvorac - Ilok Jedna skupina Tima CZ ON Parkiralište Nogometno igralište Jedna skupina Tima CZ ON

  Ilo

  k

  Zgrade MO Bapska, Mohovo, Šaredgrad

  Po jedna ekipa iz skupine za svaki MO

  Slobodni prostor oko objekta

  Jedna skupina Tima CZ ON Jedna skupina Tima CZ ON

  Oto

  k

  Zgrada MO Komletinci Jedna skupina Tima CZ ON «LENIJE» sportska dvorana Jedna skupina Tima CZ ON

  Parkiralište ispred dvorane

  Željeznički i autobusni kolodvor Jedna skupina Tima CZ ON

  Autobusni peroni, Parkiralište ispred

  željezničkog kolodvora «KONZUM» - plato Tri ekipe skupine Tima CZ ON Parkiralište V

  inko

  vci

  Zgrada MO Mirkovci Dvije ekipe iz skupine Tima CZ ON Za

  sluč

  aj e

  vaku

  acije

  sta

  novn

  ištv

  a sa

  pro

  stor

  a cij

  ele

  Ž

  up

  an

  ije,

  mje

  sto

  prih

  vata

  su

  S

  tari

  Mik

  anov

  ci

  (kra

  jnja

  za

  padn

  a točka

  Ž

  upan

  ije)

  odak

  le

  je,

  po

  potr

  ebi,

  mog

  nast

  avak

  ev

  akua

  cije

  izva

  n po

  druč

  ja Ž

  upan

  ije.

  Gradski stadion Ispred glavnog ulaza na stadion Veterinarska stanica Dvorište Sajmište - vašarište Parkiralište «Vodovoda“

  Šuma – «Đergaj» Parkiralište «Medike» i «Građevinara» Zgrada MO Sotin

  Vu

  ko

  va

  r

  Zgrada MO Lipovača

  Dvije ekipe iz skupine Tima CZ ON

  Igralište NK Graničar Ispred istočnog ulaza Igralište NK Sladorana Županja Prostor ispred igrališta

  Žu

  pa

  nja

  Igralište NK Županja 77

  Tri ekipe iz skupine Tima CZ ON

  Prostor ispred igrališta Zgrada općine – u sjedištu Osnovne škole – u sjedištu

  Po jedna skupina Tima CZ ON

  Osnovna škola u svakom naseljenom mjestu

  OPĆ

  INE

  Zgrade MO u svakom naseljenom mjestu

  Po jedna ili dvije ekipe iz skupine za svaki MO

  Za

  sv

  ak

  i d

  rug

  i s

  luč

  aj e

  vak

  ua

  cij

  e, o

  dred

  iti ć

  e se

  mje

  sto

  prih

  vata

  u o

  visn

  osti

  o vr

  sti i

  ops

  egu

  ugro

  ze.

  3.4.2. Mjesta prihvata

  Definirano mjesto prihvata, za slučaj evakuacije stanovništva sa područja cijele Vukovarsko-srijemske županije, je krajnja zapadna točka (naseljeno mjesto) Županije – Stari Mikanovci odakle će se, po potrebi, produžiti evakuacija na prostore izvan Županije. Mjesta prihvata za djelomičnu evakuacije će se neposredno utvrditi u danoj situaciji sa odgovornim u mjestima u koja se provodi evakuacija.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  20

  3.5. Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju

  Pri evakuaciji stanovništva sa područja Vukovarsko-srijemske županije koristiti i uključivati se na najbliže glavne i pomoćne pravce evakuacije u ovisnosti od mjesta stanovanja ili trenutnog boravka na terenu, sa krajnjim odredištem (na području Županije) Stari Mikanovci.

  Za evakuaciju stanovništva sa područja Vukovarsko-srijemske županije u neku od susjednih županija, koristiti slijedeće pravce evakuacije:

  PRAVAC Vrsta Broj

  POLAZNA POSTAJA

  RELACIJA KRAJNJA POSTAJA

  1 Ilok Mohovo – Sotin – Vukovar – Nuštar – Vinkovci – Ivankovo

  2 Tovarnik Ilača – Orolik – Stari Jankovci – Vinkovci – Ivankovo

  3 Nijemci Otok – Privlaka – Andrijaševci – Retkovci – Vođinci

  GL

  AV

  NI

  PR

  AV

  CI

  4 Gunja Bošnjaci – Županja – Gradište – Cerna – Andrijaševci 1 Mikluševci Tompojevci – Čakovci – Berak – Orolik 2 2 Lipovac Apševci – Podgrađe – Nijemci 3 3 Vera Bobota – Pačetin – Nuštar 1 4 Korođ Tordinci – Ostrovo – Nuštar 1 5 Podrinje Markušica – Gaboš – Jarmina 1 P

  OM

  NI

  PR

  AV

  CI

  6 Strošinci Soljani – Vrbanja – Drenovci – Gunja uključen

  je n

  a

  gla

  vn

  i p

  rava

  c:

  4

  Sta

  ri M

  ikan

  ovci

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  21

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  22

  3.6. Pregled prometnih sredstava za evakuaciju

  Procjena da bi se čak ¾ ili 75% stanovništva samo evakuiralo, pokazuje se realnom s obzirom na broj i vrste registriranih motornih vozila na području Županije.

  REGISTRIRANA CESTOVNA m/v Vrste vozila

  UKUPNO mopedi i motocikli

  osobna vozila autobusi teretna i radna

  vozila ostala vozila

  58.788 3.241 44.852 159 4.044 6.492 Izvor: Statistički ljetopis RH za 2007. god.

  Transportna sredstva (autobuse), za prevoženje stanovništva planiranog za evakuaciju, daju «POLET» Vinkovci i «ČAZMATRANS» Vukovar (prilog br. 1.27.). Sa polaznih postaja glavnih pravaca (tablica iz točke 4.2.5.), u razmacima po 20-30 minuta, polazi i prometuje 10 autobusa na svakom glavnom pravcu («Čazmatrans» - pravci – 1 i 2; «Polet» - pravci 3 i 4), dok sa polaznih postaja pomoćnih pravaca, u istim vremenskim intervalima, polazi i prometuje po 5 autobusa («Čazmatrans» - pravci 1 i 3; «Polet» - pravci 2,4 i 5; Privatni autobusi - pravac 6) na svakom pomoćnom pravcu.

  U slučaju potrebe, autobusi prevoze u turama, dok se ne evakuira svo stanovništvo, a vrijeme za novi polazak sa polazne postaje glavnog pravca je cca 4 sata, dok je novi polazak sa polazne postaje pomoćnog pravca svakih sat i 30 minuta.

  Eventualno nedostajuća vozila (autobusi) angažiraju se od drugih pravnih osoba i privatnih prijevoznika (prilog br. 1.23.B i prilog br. 1.26.) preko Policijske uprave Vukovarsko-srijemske.

  3.7. Organizacija veterinarske evakuacije (prilog br. 1.48.) Veterinarsku evakuaciju provesti će Veterinarske stanice na području Vukovarsko-srijemske županije (prilog br. 1.7.) s pripadajućim ambulantama uz angažiranje ukupnih ljudskih i materijalnih kapaciteta farmi koje se evakuiraju. Ako nisu angažirane na drugim zadacima, u evakuaciju uključiti specijalističke timove CZ (prilog br. 1.18.), timove CZ opće namjene (prilog br. 1.19.) i lovačke udruge (prilog br. 1.29.) U slučaju nedostatka prijevoznih sredstava u vlasništvu imaoca stoke, aktivirati teretna vozila ostalih pravnih osoba – prilog br. 1.26. Pregled objekata za smještaj stoke i stočne hrane – prilog br. 1.47.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  23

  3.8. Organizacija evakuacije materijalnih dobara Kad se donese odluka o evakuaciji materijalnih dobara sa ugroženog područja koristiti tablicu (prilog br. 1.45.) za izradu operativnog plana evakuacije na način da se: 1. identificiraju pravne osobe čija materijalna dobra će se evakuirati 2. utvrde trenutne količine dobara koje će se evakuirati i potreba za pomoći u ljudstvu i prijevoznim sredstvima 3. angažira nedostajući broj prijevoznih sredstava (prilog br. 1.26.)

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  24

  Zbrinjavanje, koje podrazumijeva osiguranje smještaja, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi, provodi se na području Vukovarsko-srijemske županije za osobe koje su evakuirane sa područja drugih županija uslijed ugroženosti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća na njihovom području. 4.1. Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka

  NAZIV NOSITELJA ZBRINJAVANJA

  KAPACITETI ZADAĆA OPERATIVNI POSTUPAK

  Skupština Vukovarsko-srijemske županije

  - osnivanje i opremanje prognaničkog naselja (po potrebi)

  - prehrana ugroženog stanovništva

  - podizanje šatorskog naselja ili izrada drvenih montažnih kućica - osiguranje potrebne opreme za smještaj u prognaničkom naselju - osnivanje pučke kuhinje i osiguranje namirnica i ostalih potrepština

  Društva Crvenog križa VSŽ prilog br. 1.30. - prihvat stradalog stanovništva - potraga za nestalim i raseljenim

  osobama

  - osnivanje punktova za prihvat stradalog i prognanog stanovništva - formiranje službe traženja u svrhu pronalaženja nestalih i raseljenih

  osoba

  ZZJZ i Zdravstvene ustanove prilog br. 1.6. - pružanje medicinske pomoći ugroženom i stradalom stanovništvu - stalno pružanje zdravstvenih usluga i poduzimanje mjera higijensko-

  epidemiološke zaštite

  JVP i DVD-a prilog br. 1.5. - osiguranje dovoljnih količina pitke vode - dovoz cisternama pitke vode iz ispravnih izvorišta - crpilišta

  Sanitarna inspekcija prilog br. 1.11. - kontrola ispravnosti hrane i vode za piće

  - stalno ispitivanje kakvoće namirnica za pripremu hrane, sanitarno-higijenskih uvjeta u objektima za pripremu hrane i stanovanje i izvorišta-crpilišta za opskrbu pitkom vodom

  Trgovine prilog br. 1.24. - osiguranje dovoljnih količina tjestenina - opskrba pučke kuhinje dovoljnim količinama tjestenina za pripremu

  hrane

  Tvrtke iz oblasti graditeljstva prilog br. 1.23. - osiguranje potrebnog građevinskog materijala - sudjelovanje u podizanju šatorskog naselja ili izgradnji drvenih

  montažnih kućica

  Centri za socijalnu skrb prilog br. 1.30. - pružanje psiho-socijalne pomoći - organiziranje radnih skupina i rad sa stradalnicima na

  psiho-socijalnoj rehabilitaciji i ublažavanju traumatičnih stanja izazvanih katastrofama ili ratnim razaranjima

  Veterinarski zavod Vinkovci Veterinarske ustanove prilog br. 1.7.

  - pružanje veterinarske pomoći evakuiranoj stoci

  - zbrinjavanje stoke u objekte namijenjene toj svrsi - veterinarska zaštita i pomoć stoci

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  25

  4.2. Organizacija i operativne snage za provođenje mjere zbrinjavanja

  ŽUPAN 2 1

  3

  dostavlja informaciju o potrebi zbrinjavanja većeg broja ljudi sa drugih područja (broj i struktura)

  STOŽER ZiS

  OPERATIVNE SNAGE

  (prilog br.1.4.)

  2. Procjena mogućnosti prihvata većeg broja ljudi sa drugih područja i izvješćivanje Županijskog stožera ZiS

  3. Donošenje Odluke o zbrinjavanju ugroženog stanovništva sa drugih područja

  Načelnik Stožera ZiS 4. Mobiliziranje specijalističkih i timova CZ opće namjene JLS

  Odgovorne osobe za svaki objekt

  5. Obavješćivanje domaćeg stanovništva o Odluci prihvata većeg broja stanovništva sa drugih područje

  6. Dovođenje u funkciju objekata (skloništa i prostora za sklanjanje) za prijem ljudi: - čišćenje prostora i provjera uporabljivosti sanitarnog čvora - organiziranje prostora za boravak

  - organiziranje prostora za prehranu - organiziranje informativnog punkta - postavljanje pokretnih sanitarnih čvorova - umnožavanje i istjecanje «kućnog reda» u objektu

  1. Pozivanje stožera ZiS i Zapovjedništva CZ Župan

  Vukovarsko-srijemske županije

  T I J E K P O S T U P A NJ A

  NOSITELJ AKTIVNOSTI

  SURADNIK

  8. Organizacija prijema i razmještaja u objekte: - evidentiranje osoba koje ulaze u objekt (prilog br. 1.44.)

  - prijava osoba za zdravstvenu skrb - prijava osoba za koje rodbina ne zna što im se dogodilo - evidentiranje osoba koje trajno napuštaju objekt - upoznavanje sa «kućnim redom»

  Županijski centar 112

  7. Dostava pregleda – popisa razmještaja stanovništva po naseljima i objektima (prilog 1.43.)

  Stožera ZiS

  Načelnik Stožera ZiS

  Povjerenici CZ, Zapovjednici

  specijalističkih i timova CZ ON JLS,

  Građani

  Član Stožera ZiS za

  komunalne djelatnosti, Povjerenici CZ,

  Pripadnici specijalističkih timova i timova CZ ON

  JLS

  Član Stožera ZiS za zbrinjavanje

  JVP i DVD-a (Prilog br. 1.5.) Zdravstvene ustanove (prilog 1.6.) Veterinarske ustanove (prilog br. 1.7.) Specijalistički i timovi CZ opće namjene (prilog br. 1.18. i 1.19.)

  Županijski centar 112

  Povjerenici CZ Grado/načelnici JLS

  Član Stožera ZiS za zbrinjavanje

  Povjerenici CZ

  9. Dostava popisa traženih osoba Županijskoj organizaciji Crvenog križa Načelnik Stožera ZiS

  ORGANIZACIJA PROVOĐENJA ZBRINJAVANJA

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  26

  4.3. Mjesta i lokacije prihvata

  Za sve stanovništvo, materijalna dobra i stoku sa drugih područja, koji se zbrinjavaju na području Vukovarsko-srijemske županije, definirani su smještajni kapaciteti:

  4.3.1. Kapaciteti za smještaj u čvrstim objektima

  Na području Vukovarsko-srijemske županije u skloništima i drugim prostorima u javnim i privatnim objektima (prilog br. 1.42.), ima dovoljno mjesta za smještaj i zbrinjavanje ugroženog stanovništva. Navedeni objekti su prilagođeni (struja, voda, sanitarni čvor, klupe za sjedenje) za prihvat i smještaj većeg broja ljudi o čemu skrbe jedinice lokalne samouprave svaka na svom području.

  4.3.2. Lokacije za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja

  Kako su kapaciteti za smještaj u postojećim čvrstim objektima sasvim dovoljni za smještaj ugroženog stanovništva, (cca 4000 mjesta u skloništima u gradovima Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja) te oko 120.000 mjesta u prostorima za sklanjanje diljem Županije (u JLS), to nema potrebe za podizanjem šatorskih i drugih privremenih naselja. Ukoliko bi se ipak ukazala potreba za dodatnim kapacitetima za smještaj stanovništva, evakuiranog sa ugroženih prostora, aktiviralo bi se prognaničko naselje „Blace“ kapaciteta cca 2500 ljudi s tim da bi se nedostajući broj čvrstih objekata nadomjestio šatorskim i montažnim naseljima na slijedećim lokacijama:

  RED. BR.

  TIP NASELJA

  LOKACIJA KAPACITET POTREBNI SADRŽAJ

  1.

  Šatorsko naselje

  Nogometna igrališta: Ilok

  Vinkovci Vukovar Županja

  2. Montažno naselje Blace (Rokovci)

  - šatori za smještaj - trpezarijski šator - šator za medicinsku trijažu - skladište - šator za kuhinju

  4.3.3. Mogućnosti smještaja u objektima privatnih osoba

  Vukovarsko-srijemska županija raspolaže sa dovoljno smještajnih kapaciteta (prilog br. 1.42.) tako da niti nema potrebe za zbrinjavanje unesrećenih u objektima (kućama) privatnih osoba. Međutim, ukoliko se takva potreba i nametne, realne su mogućnosti za smještaj 2000-5000 osoba. Postupak smještaja: potrebe za smještaj određenog broja osoba u objekte privatnih osoba utvrđuje Županijski stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite u suradnji s stožerima zaštite i spašavanja gradova i općina. Čelnici JLS temeljem ovlasti (mogu mobilizirati pokretnine i nepokretnine na području JLS) nalažu privremeni smještaj u dijelu objekta koji vlasnik ne koristi za osobne potrebe, nakon čega počinje razmještaj i trajniji smještaj. Smještaj može trajati najviše do 30 dana.

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  27

  4.3.4. Kapaciteti za zbrinjavanje materijalnih dobara

  REDNI BROJ

  MATERIJALNO DOBRO LOKACIJA ZBRINJAVANJA

  1 Hrana

  2 Roba široke potrošnje

  3 Proizvodi od tijesta

  4 Gotovi proizvodi

  Trgovački centri na području županije - prilog br.1.24.

  5 Školski inventar i pribor Osnovne i srednje škole – prilog br. 1.15.

  6 Umjetna gnojiva

  7 Kemijska zaštitna sredstva Poljoprivredne zadruge – prilog br.1.49. Poljoprivredne ljekarne u sklopu zadruga

  8 Građevinski materijal Pravne osobe građevinske djelatnosti – prilog 1.23.

  9 Nafta i naftni derivati Benzinske postaje - prilog br.1.28. Poljoprivredne zadruge– prilog br.1.49. 10 Lijekovi i sanitarni materijal Zdravstvene ustanove – prilog br.1.6.

  11 Ostalo Skladišta zatvorenog tipa – prilog br. 1.50.

  4.3.5. Kapaciteti za zbrinjavanje stoke i namirnica životinjskog i biljnog porijekla

  REDNI BROJ

  MATERIJALNO DOBRO LOKACIJA ZBRINJAVANJA*

  1 Stoka Stočne farme sukladno kapacitetima - prilog br. 1.47.

  2 Kukuruz

  3 Pšenica Skladišta zatvorenog tipa– prilog br. 1.50. Silosi – prilog br. 1.51.

  4 Sijeno

  5 Slama Uz postojeće farme – prilog br. 1.47.

  6 Svježe meso

  7 Suhomesnati proizvodi Hladnjače – prilog br. 1.23. i prilog br. 1.52.

  8 Namirnice biljnog porijekla Poljoprivredne zadruge – prilog br.1.49.

  4.4. Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje Vrste i broj ekipa za prihvat ovisi od broja stanovništva koje treba zbrinuti, a sastav i zadaće istih su:

  VRSTA EKIPE SASTAV EKIPE Z A D A Ć A

  Ekipa prve medicinske pomoći

  (PMP)

  1 liječnik opće prakse 2-3 medicinske sestre

  - skrbi o lijekovima i sanitetskom materijali, - pruža PMP svim bolesnim i ozlijeđenim, - provode mjere prevencije bolesti i vrše izolaciju

  zaraženih i širenja epidemije.

  Ekipa za njegu ranjenih, oboljelih i onemoćalih osoba

  1-2 medicinska tehničara 2-3 medicinske sestre

  - skrbi o ozlijeđenim, oboljelim i onemoćalim

  osobama, starima i djeci

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  28

  VRSTA EKIPE SASTAV EKIPE Z A D A Ć A

  Ekipa za socijalni rad 1 socijalni radnik 1 službenik

  - skrbi o smještaju, ishrani i minimalnim novčanim i drugim primanjima potrebnim za život

  Higijensko-epidemiološka ekipa

  1 medicinski tehničar 1 veterinarski tehničar

  - skrbi o opremi i sredstvima za održavanje higijene,

  - provodi higijenske mjere među ugroženim stanovništvom i epidemiološke mjere zaštite vode i namirnica

  Ekipa službe traženja i obavješćivanja

  1 županijski službenik 1 djelatnik Područnog

  ureda za zaštitu i spašavanje (ŽC 112)

  - dežurstvo na sredstvima veze i prijam informacija o traženim osobama,

  - uspostava i održavanje veze s nadležnim stožerom zaštite i spašavanja

  4.5. Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba

  Kako se radi o ljudima koji su ostali bez osnovnih sredstava i uvjeta za život, u zbrinjavanju stanovništva (osiguranju smještaja, prehrane, sanitarnih i drugih potreba) se angažiraju pravne osobe sa područja Vukovarsko-srijemske županije čija je to redovita djelatnost (prilog br. 1.2. i 1.24.).

  4.5.1. Osiguranje prehrane

  Za stanovništvo koje se zbrinjava na području Vukovarsko-srijemske županije u skloništima i ostalim prostorima za sklanjanje, drugim adaptiranim prostorima u sklopu javnih objekata te u objektima privatnih osoba kao i u šatorskim i privremenim naseljima (po potrebi), osigurava se prehrana na način:

  TIJEK POSTUPANJA NOSITELJ

  AKTIVNOSTI SURADNIK

  1 2 3

  1. Stavljanje u stanje pripravnosti vlasnike objekata za pripremu hrane (prilog br. 1.24.)

  Član stožera ZiS za zbrinjavanje

  2. Utvrđivanje količina potrebnih namirnica (3 obroka dnevno) na temelju broja ljudi koje treba zbrinuti

  Načelnik Stožera ZiS Član stožera ZiS

  za zbrinjavanje 3. Upućivanje zahtjeva RH za osiguranjem broja obroka

  koji se ne mogu pripremiti kapacitetima Vukovarsko-srijemske županije (po potrebi)

  Župan Vukovarsko-srijemske

  županije

  Župan Stožera ZiS

  4. Organiziranje pripreme hrane Član stožera ZiS za zbrinjavanje Vlasnici objekata za

  pripremu hrane

  5. Dostava hrane u objekte smještaja Načelnik Stožera ZiS Član stožera ZiS za komunalne djelatnosti

  6. Prijem humanitarne pomoći u zgradi Vukovarsko-srijemske županije Načelnik Stožera ZiS

  Član stožera ZiS za zbrinjavanje

  Vodom za piće su opskrbljeni svi objekti u kojima se može pripremati hrana, kao i svi prostori za smještaj stanovništva u javnim objektima (škole, dječji vrtići, domovi – društveni, kulture, lovački, (prilog br. 1.15., 1.16. i 1.42.).

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  29

  4.5.2. Osiguranje sanitarnih potreba

  Sanitarne potrebe (WC, WC-papir, sapun, papir za ruke, ručnici) osigurani su u objektima za smještaj i iz mjesnih izvora (pričuva prodavaonica na terenu), a po potrebi se izgrađuju poljski WC-i.

  4.6. Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne i psihološke pomoći

  TIJEK POSTUPANJA NOSITELJ

  AKTIVNOSTI SURADNIK

  1. Stavljanje u stanje pripravnosti kapaciteta za zdravstveno zbrinjavanje (zdravstvene ustanove – prilog br. 1.6.)

  Član stožera ZiS za zdravstveno zbrinjavanje

  2. Upućivanje popisa osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć liječnicima u zdravstvenim ustanovama

  Načelnik Stožera ZiS Član stožera ZiS za

  zdravstveno zbrinjavanje

  3. Organiziranje pružanja zdravstvene zaštite Član stožera ZiS za

  zdravstveno zbrinjavanje

  Liječnici u zdravstvenim ustanovama

  4. Upućivanje zahtjeva (po potrebi) za angažiranjem dodatnih liječničkih ekipa primarne zaštite i tima za psihološku pomoć (prilog br. 4.7.)

  Župan Vukovarsko-srijemske županije

  Član stožera ZiS za zdravstveno zbrinjavanje

  5. Organiziranje prijevoza pacijenata kojima je potrebna bolnička njega i skrb

  Načelnik Stožera ZiS

  Član stožera ZiS za zdravstveno zbrinjavanje

  6. Organiziranje dostave lijekova kroničnim bolesnicima Član stožera ZiS za

  zdravstveno zbrinjavanje

  Ljekarne

  4.7. Humanitarne i druge organizacije (koje pomažu u zbrinjavanju)

  RED. BR.

  NAZIV HUMANITARNE ILI DRUGE

  ORGANIZACIJE

  SJEDIŠTE (ADRESA)

  ZADAĆA *

  1. Zdravstvene ustanove prilog br. 1.6.

  2. Povjerenici crvenog križa prilog br. 1.30.

  3. Centri za socijalnu skrb prilog br. 1.30.

  - provođenje mjera prve medicinske pomoći - pomoć u organizaciji zbrinjavanja ljudi

  4. Udruge građana prilog br. 1.28. - prikupljanje novčane pomoći (za kupnju lijekova, školskog pribora, pribora za trudnice, dječje hrane i dr.)

  5. Komunalna poduzeća prilog br. 1.8.

  6. Inspekcijske službe prilog .br. 1.11.

  - vodoopskrba, sanitarne potrebe, održavanje objekata za smještaj, održavanje čistoće, skrb o grijanju, elektroopskrbi i sl.

  7. - podizanje šatorskog i/ili privremenog naselja (po potrebi, - adaptacija podrumskih i drugih prostora za smještaj

  8.

  Pravne osobe iz područja graditeljstva

  prilog br. 1.23. - ustrojavanje stručnih ekipa u mjestima prihvat (servisi raznih

  vrsta, radionice – mehaničarske, elektro i bravarska struke)

  9. Vlasnici prostora za zbrinjavanje prilog br. 1.42.

  10. Pravne osobe za pripremu hrane prilog br. 1.24. i prilog br. 1.42.

  - smještaj i prehrana stradalog stanovništva

  * navedenim organizacijama, gdje je to god moguće, pomažu i pripadnici specijalističkih i timova CZ opće namjene JLS

 • Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemska županija

  30

  4.8. Veterinarsko zbrinjavanje Nositelj veterinarskog zbrinjavanja su Veterinarske stanice Vinkovci, Vukovar i Županja sa pripadajućim ambulantama – prilog br.1.7. Liječenje i, nakon izlječenja, smještaj na farme ili prinudno klanje i skladištenje mesa i podjela istog stanovništvu, izvršit će se na farmama i drugim kapacitetima za smještaj stoke na području Vukovarsko-srijemske županije (prilog br. 1.47.).

  Popis klaonica i stacionarnih hladnjača – prilog br.1.52. Popis pokretnih hladnjača – prilog br. 1.24.

  plan cz vsž uvod2a vsž ustroj cz2 vsž sklanjanje3 vsž evakuacija4 vsž zbrinjavanje