REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ... ... djelatnosti 26.000.000,00 11.975.276,25 46,06 61112Porez

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ... ... djelatnosti 26.000.000,00 11.975.276,25 46,06...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE Klasa: 400-08/16-01/07 Urbroj: 2196/1-05-16-1 Vinkovci, 05.rujna 2016. god.

  ŽUPAN

  Predmet : Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije

  od 01.01.-30.6.2016. godinu Poštovani,

  U privitku dopisa dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko- srijemske županije za 01.01.-30.6. 2016. godinu.

  S poštovanjem,

  Pročelnik

  mr.sc. Sandra Adžaga

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPAN Klasa: 400-08/16-01/07 Urbroj: 2196/1-01-16-2 Vinkovci, 05.rujna 2016. god.

  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

  Predmet : Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije

  od 01.01.-30.6.2016. godinu Poštovani,

  U privitku dopisa dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko- srijemske županije za 01.01.-30.6. 2016. godinu.

  S poštovanjem,

  Župan

  Božo Galić, dipl.ing.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE OD

  01.01. – 30.6. 2016. GODINU

  Vinkovci, 05. rujna 2016. godine

 • Plan 2016 IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 605.644.701,00 297.925.416,36 49,19 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.622.000,00 578.824,01 35,69 3 Rashodi poslovanja 569.626.341,44 283.858.452,01 49,83 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 39.631.101,00 10.006.012,11 25,25

  RAZLIKA-MANJAK -1.990.741,44 4.639.776,25 -233,07

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.706.400,00 104.762,72 2,23 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.715.658,56 2.063.970,05 76,00

  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 1.990.741,44 -1.959.207,33 -98,42

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA) 9 Vlastiti izvori 0,00 0,00

  VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00 2.680.568,92 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Broj konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA Plan 2016 IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

  6 Prihodi poslovanja 605.644.701,00 297.925.416,36 49,19 61 Prihodi od poreza 28.918.000,00 14.436.626,96 49,92 611 Porez i prirez na dohodak 23.558.000,00 13.939.163,04 59,17 613 Porez na imovinu 90.000,00 181.765,93 201,96 614 Porezi na robu i suluge 5.250.000,00 315.697,99 6,01 616 Ostali prihodi od poreza 20.000,00 0,00 0,00

  63 Pomoćiiz inozenstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 124.923.570,00 51.276.269,37 41,05 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 8.407.326,00 492.116,68 5,85 633 Pomoći iz proračuna 23.644.656,00 14.038.322,45 59,37 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 960.960,50 0,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 77.406.589,00 30.755.500,74 39,73 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijw nadležan 15.464.999,00 5.029.369,00 32,52 64 Prihodi od imovine 9.928.388,00 7.264.692,58 73,17 641 Prihodi od financijske imovine 242.000,00 2.476.656,85 1.023,41 642 Prihodi od nefinancijske imovine 9.686.388,00 4.788.035,73 49,43 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 13.738.000,00 20.284.803,54 147,65 651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.665.000,00 1.661.378,72 45,33 652 Prihodi po posebnim propisima 10.073.000,00 18.623.424,82 184,88 66 Ostali prihodi 39.840.782,00 23.515.704,57 59,02 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu 37.615.604,00 20.580.212,57 54,71 663 Tekuće donacije od trgovačkih društava 2.225.178,00 2.935.492,00 131,92 67 Prihodi iz nadl. Pror. I od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza 388.295.961,00 179.742.117,00 46,29 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 388.295.961,00 179.742.117,00 46,29 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 1.405.202,34 0,00 681 Kazne i pravne mjere 0,00 533,34 0,00 683 Ostali prihodi 0,00 1.404.669,00 0,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.622.000,00 578.824,01 35,69

  71 Primici od prodaje neproizvedene imovine 1.600.000,00 437.438,01 27,34 711 Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva 1.600.000,00 437.438,01 27,34 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 22.000,00 141.386,00 642,66 721 Prihodi od prodaje građ. Objekata 0,00 4.971,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 22.000,00 136.415,00 620,07 3 Rashodi poslovanja 569.626.341,44 283.858.452,01 49,83

  31 Rashodi za zaposlene 275.734.777,00 140.326.425,07 50,89 311 Plaće 228.333.503,00 115.980.088,07 50,79 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.831.651,00 4.466.677,28 50,58

  IZVRŠENJEPRORAČUNA OD 1.-6.2016. GODINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 • 313 Doprinosi na plaće 38.569.623,00 19.879.659,72 51,54 32 Materijalni rashodi 245.769.198,00 118.891.217,86 48,38 321 Naknade troškova zaposlenima 20.124.847,00 6.800.096,29 33,79 322 Rashodi za materijal i energiju 152.972.959,00 80.806.528,70 52,82 323 Rashodi za usluge 47.949.504,00 23.001.094,10 47,97 324 Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa 693.000,00 809.189,09 116,77 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.028.888,00 7.474.309,68 31,11 34 Financijski rashodi 1.984.530,68 3.587.430,83 180,77 342 Kamate za primljene zajmove 606.228,68 247.428,57 40,81 343 Ostali financijski rashodi 1.378.302,00 3.340.002,26 242,33 35 Subvencije 6.510.000,00 3.184.439,03 48,92 351 Subvencije kred. Instituc. 3.733.000,00 2.560.719,17 68,60 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.777.000,00 623.719,86 22,46 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 21.965.600,00 11.275.507,59 51,33 363 Pomoći unutar opće države 21.965.600,00 11.275.507,59 51,33 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.263.781,00 941.866,73 41,61 371 0,00 3.572,05 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.263.781,00 938.294,68 41,45 38 Ostali rashodi 15.398.454,76 5.651.564,90 36,70 381 Tekuće donacije 9.358.454,76 4.379.135,29 46,79 382 Kapitalne donacije 5.300.000,00 893.735,93 16,86 383 205.846,00 386 Kapitalne pomoći 740.000,00 172.847,68 23,36 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.631.101,00 10.006.012,11 25,25

  41 Rashodi za autorska prava 307.588,20 7.911,00 2,57 412 Nematerijalna imovina 307.588,20 7.911,00 2,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.296.355,18 9.071.057,30 29,94 421 Građevinski objekti 21.747.390,00 6.218.695,48 28,60 422 Postrojenja i oprema 7.164.161,19 1.799.945,23 25,12 423 Prijevozna sredstva 1.270.271,49 1.031.891,59 81,23 424 Dijela likovnih umjetnika 5.000,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 109.532,50 20.525,00 18,74 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini 9.027.157,62 927.043,81 10,27 451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte 7.109.782,62 189.583,83 2,67 452 Dodatna ulaganja na postrojenja i opremu 217.375,00 75.162,52 34,58 454 Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu 1.700.000,00 662.297,46 38,96

  B-RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  Broj konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA Plan 2016 IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

  8 Primici od finacijske imovine i zaduživanja 4.706.400,00 104.762,72 2,23 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 317.000,00 89.283,45 28,17 812 Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 52.000,00 2.000,00 3,85 813 Primici (povrat) zajmova danih bankama 255.000,00 87.283,45 34,23 816 Povrat zajmova - trgovačka društva 10.000,00 0,00 0,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 15.000,00 15.479,27 103,20 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru 15.000,00 15.479,27 103,20 84 Primici od zaduživanja 4.374.400,00 0,00 0,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od fin. Institucija 4.374.400,00 0,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i