Prelegeri Politici Comerciale I

  • Published on
    04-Jul-2015

  • View
    235

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Politici comerciale (sem. II 2009/2010)Lect. univ. dr. Vlad Topan</p> <p> Liber schimb</p> <p> Protec ionism</p> <p>Importan a teoriei i limitele studiilor empirice Exemplul 1: ara X reduce barierele comerciale, iar ulterior lucrurile merg bine (de pild PIB/locuitor cre te) LS: lucrurile merg bine datorit reducerii barierelor comerciale P: lucrurile merg bine datorit faptului c nc mai exist bariere comerciale (n ciuda liberaliz rii)</p> <p>Exemplul 2: ara X reduce barierele comerciale, iar ulterior lucrurile merg r u (de pild PIB/locuitor scade) LS: lucrurile merg r u din cauza faptului c nc mai exist bariere comerciale (n-au fost reduse suficient/total) P: lucrurile merg r u din cauza faptului c s-au diminuat/redus barierele comerciale</p> <p>Exemplul 3: ara X cre te nivelul protec iei comerciale, iar ulterior lucrurile merg bine (PIB/loc cre te) LS: lucrurile merg bine n ciuda n spririi protec iei; cel mai probabil alte m suri cu caracter liberal sunt r spunz toare de cursul fast al lucrurilor P: lucrurile merg bine datorit n spririi protec iei</p> <p>Exemplul 4: ara X cre te nivelul protec iei comerciale, iar ulterior lucrurile merg r u (PIB/loc scade) LS: Lucrurile merg r u din cauza nivelului sporit al protec iei P: Lucrurile merg r u deoarece protec ia n-a fost n sprit ndeajuns</p> <p>Importan a teoriei i limitele studiilor empirice cont. Contemplarea unei situa ii istorice concrete nu poate tran a disputa cu privire la cauzele prosperit ii/s r ciei (succesului/insuccesului unei m suri de politic economic ) deoarece n tiin ele sociale interpretarea ns i a faptelor depinde de teoria cu care acestea sunt decodificate ( citite ) Dezbaterea nu poate fi tran at dect la nivel teoretic, prin expunerea teoriilor concurente care explic n mod diferit fenomenele n discu ie; n m sura n care sus in lucruri contrare i contradictorii nu pot fi adev rate toate simultan</p> <p>Liberul schimb - argumenteTeorema fundamental a schimbului Avantajele: absolut, comparativ, competitiv Argumentul diversit ii Argumentul stimulentelor Argumentul calculului economic Argumentul prin reducere la absurd mpotriva barierelor comerciale Argumentul etic </p> <p>Protec ionismul - argumente Economice Argumentul industriilor incipiente Argumentul dumpingului economic Argumentul raportului de schimb (terms of trade) Argumentul balan ei comerciale Argumentul structurii/compozi iei comer ului interna ional al unei ri Argumentul politicii industriale i al politicii comerciale strategice Argumentul veniturilor la buget Argumentul locurilor de munc Dumpingul social (inclusiv munca copiilor) i argumentul social n general Dumpingul ecologic i argumentul ecologic n general Argumentul cultural Argumentul sectorului strategic i cel al securit ii na ionale n general Argumentul comer ului corect (fair trade)</p> <p> Non-economice</p> <p> Non-argumentul protej rii economiei na ionale</p> <p>Teorema fundamental a schimbului Da i fiind: 2 indivizi (A i B) Dou bunuri economice (m rfuri fizice, servicii, bani propriet i n general) a apar innd lui A i b apar innd lui B Cu ierarhiile de preferin de a a natur nct pentru A, b este mai important/valoros dect a (b&gt;a), iar pentru B, a este mai important/valoros dect b (a&gt;b)</p> <p> Atunci: Schimbul are loc Schimbul este reciproc avantajos</p> <p>Teorema fundamental a schimbului (continuare) Dou calific ri Teorema nu descrie agresiunea, ci schimbul liber, voluntar Teorema nu ine n caz de eroare natural Dac mi s-a defectat televizorul i m gr besc s cump r repede o lamp (c ci presupun c aceast component s-a defectat), iar la revenirea acas constat ca am un TV cu tranzistori, schimbul anterior (bani contra lamp ) nu mai pare avantajos; ex-ante p rea avantajos; ex-post este considerat o gre eal cine-i de vin (errare humanum est)</p> <p> Teorema reformulat sintetic: schimburile nonagresive i non-eronate sunt ntotdeauna reciproc avantajoase</p> <p>Teorema fundamental a schimbului (continuare) Teorema implic o dubl inegalitate a schimbului i nicidecum o echivalen a acestuia Teoria schimburilor echivalente Presupune o teorie obiectiv a valorii Implic faptul c se poate c tiga din schimburi numai ca urmare a exploat rii sau fraudei Pia a devine o jungl / joc cu sum nul (cineva poate c tiga numai dac altcineva pierde)</p> <p> Teoria dublei inegalit i a schimbului Presupune o teorie subiectiv a valorii Poate explica schimbul reciproc avantajos Pia a devine o aren a cooper rii sociale joc cu sum pozitiv n care to i participan ii pot c tiga</p> <p>Teorema fundamental a schimbului (cont.) Cine c tig mai mult (A sau B)? D.p.d.v. Economic problema e irelevant ct vreme fiecare din p r ile care se angajeaz n schimb c tig mai mult dect dac nu ar face-o Apare problema imposibilit ii compara iilor interpersonale de utilitate Problema invidiei 1 (A versus B)</p> <p> Problema ter ilor Sunt ei afecta i? Proprietatea lor fizic r mne intact Nimeni nu poate de ine proprietatea asupra valorii propriet ii sale</p> <p> Problema invidiei 2 (ter i versus A i/sau B)</p> <p>Teorema fundamental a schimbului (cont.) Aplica ii ale teoremei fundamentale Autohtoni i str ini Boga i i s raci Dezvolta i i n dezvoltare Cultural avansa i versus cultural napoia i Cel puternic i cel slab Cre tinul i p gnul</p> <p> (Obs.: dac se ntrunesc condi iile cerute de teorem , schimburile ntre cei de mai sus r mn reciproc avantajoase, n ciuda diferen elor men ionate)</p> <p>Argumentul avantajelor Avantajul absolut (Adam Smith)</p> <p> Avantajul comparatic (David Ricardo; Robert Torrens; James Mill)</p> <p> Avantajul competitiv (Michael Porter)</p> <p>Principiul avantajului absolut Adam Smith (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) Pe insula lui Crusoe care prinde bine pe ti, vine Vineri, care tie s cnte mai bine dect o face Crusoe ( i nu prea se pricepe la prins pe ti); dac fiecare se specializeaz pe ceea ce face mai bine, att fiecare n parte, ct i comunitatea (amndoi la un loc), o duce mai bine (specializarea i schimbul liber sunt rentabile) Ce se ntmpl vine Vineri care se pricepe mai bine i la pescuit i la cntat?</p> <p>Principiul avantajului comparativ (sau legea ricardian a asocierii ) David Ricardo (On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817) Principiul avantajului comparativ Vineri se pricepe mai bine dect Crusoe la ambele: prins pe ti i cntat Se pricepe mult mai bine la cntat dect la prins pe ti Dac fiecare se specializeaz acolo unde are avantajul (dezavantajul) relativ mai mare (mic), fiecare n parte c tig , i comnitatea o dat cu ei (Vineri cnt ; Crusoe prinde pe te). Specializarea i schimbul liber sunt rentabile</p> <p>Implica ii ale legii ricardiene a asocierii Cel puternic/priceput/eficient are motive s coopereze cu cel slab/nepriceput/ineficient Orict de slab/nepriceput/ineficient ar fi cineva, tot are avantaje comparative (acolo unde este relativ cel mai pu in slab ) Pia a i comer ul nu sunt o jungl ; concuren a economic (oamenii sunt/pot fi parteneri) difer de competi ia biologic (animalele sunt, n sens mai strict, n concuren pentru hran ) Diversitatea/inegalitatea are consecin e/implica ii benefice</p> <p>Tr s turile avantajului comparativ Are caracter dinamic Se poate modifica n timp (se modific gusturile/preferin ele, tehnologia, oamenii, condi iile naturale) nu se poate determina tiin ific ( i, deci, nici din birou, nici din sala de clas ) Se determin pe baza calculelor economice (de profitabilitate) n termeni monetari</p> <p> Are caracter antreprenorial</p> <p> Trebuie judecat la nivelul de detaliere relevant Problema comer ului intraprodus/intraindustrial</p> <p>Avantajul competitiv Michael E. Porter (The Competitive Advantage of Nations, 1990) Diamantul lui Porter : Determinan ii factoriali Determinan ii cererii Industriile din amonte i aval Strategiile de firm , structura pie ei i rivalit ile strategice dintre firme Politicile guvernamentale ansa</p> <p> Firmele trebuie s se specializeze acolo unde diamantul e mai tare (indic o pozi ie mai favorabil ) Pn la urm viziunea e micro sau macro? (ambiguitate)</p> <p> Sl biciune: este un argument de tipul: dac ai de toate, atunci i merge bine (aproape tautologic)</p> <p>Avantaje - concluzie Criteriul sintetic n care trebuie s se reg seasc , pn la urm , oricare dintre avantajele discutate este acela al profitabilit ii n termeni monetari (altfel e greu s ne d m seama de ce ar mai fi oportun s le numim avantaje )</p> <p>Argumentul diversit ii Chiar dac liberalizarea comercial nu aduce dup sine cre tere economic (n termeni de PIB/locuitor, de pild ), n m sura n care gama sortimental se diversific , prosperitatea (n sensul mai bunei adecv ri la nevoile de consum) spore te</p> <p>Argumentul stimulentelor Stimulentele/incitativele (bune sau rele) deriv din conexiunea (mai strns sau mai lax ) eforturi rezultate n regim LS: stimulente tari Conexiune efort-rezultat strns ; concuren liber mai puternic motiva ia de a fi eficient; judec ile antreprenoriale corecte aduc profit i cot de pia sporite, iar cele proaste aduc pierderi i chiar faliment; se opereaz cu constrngeri bugetare tari (o entitate economic i poate continua activitatea n exerci iul n+1 numai cu resursele atrase la pia n exerci iul n) Demotivarea implicit de a apela la canalele politice deoarece acestea nu prea mai exist , iar efortul de creare/re-creare a acestora este considerabil</p> <p> n regim P: stimulente slabe/perverse Conexiune efort-rezultat mai slab /lax (datorit protec iei); concuren distorsionat /slabit motiva ie mai redus de eficientizare; constrngeri bugetare relativ mai slabe (agen ii i pot baza activitatea i pe resurse ne-atrase n condi ii de pia de ex. subven iile) Motiva ie nspre utilizarea tot mai intens ( i chiar l rgirea) a canalelor politice ( politizarea sferei comerciale de activitate )</p> <p>Argumentul calculului economic Ludwig von Mises, Calculul economic n societatea socialist , 1920. socialism = absen a propriet ii private (sau proprietate de stat/comun ; na ionalizare) asupra f.d.p. absen a pie elor pentru f.d.p. (nu exist schimburi ntre proprietarii f.d.p. i proprietarii de moned ) absen a pre urilor monetare pentru f.d.p. imposibilitatea calcul rii costurilor de produc ie imposibilitatea calcul rii profiturilor i pierderilor imposibilitatea select rii ra ionale a proiectelor alternative de investi ii</p> <p> Selectarea proiectelor investi ionale (implicit liniilor de produc ie i tuturor coordonatelor concrete ale acestora) se face n strict conformitate cu criteriul calculului economic n termeni monetari numai n regim de liber schimb. Orice pas n direc ia protec iei nseamn abdicarea par ial (la limit total ) de la acest principiu, i deci induce insule de haos calcula ional .</p> <p>Argumentul prin reducere la absurd mpotriva barierelor comreciale Murray N. Rothbard, F. Bastiat, Henry Hazlitt S presupunem c taxele vamale sunt bune, n virtutea unui argument oarecare (men in locurile de munc n interior; sau duc la cre terea PIB/loc) pentru o ar (s zicem Romnia); atunci ele ar trebui s aib acela i efect i la nivel sub-na ional/regional adic s fie bune pentru Muntenia; mai mult, ele ar trebui s aib acelea i efecte benefice (amintite mai sus) i la nivel de jude (s zicem Ilfov); apoi ora (Bucure ti); idem cartier (Pantelimon); idem strad ( os. Pantelimon); idem bloc, apartament familie etc.; limita logic este individul autarhic acesta ns nu ar trece dincolo de nivelul de subzisten .</p> <p>Argumentul etic Principiul non-agresiunii fa de non-agresori C ile legitime ( economice ; pa nice) de dobndire a propriet ii/avu iei Preluarea n proprietate (prin utilizare) a resurselor anterior nede inute de nimeni (homesteading; John Locke) Produc ie Schimb Transferuri unilaterale: cadouri, dona ii, sponsoriz ri, mo teniri</p> <p> C ile nelegitime ( politice ; agresive) Jaful; furtul Taxarea n general orice modalitatea alta dect cele enumerate la c ile economice</p> <p> Protec ia comercial presupune corectarea (sub amenin area cu for a) conduitei anumitor actori din pia (importatori) chiar dac ace tia sunt non-agresori, nu a f cut nim nui nimic i nu datoreaz nim nui nimic. Prin urmare, orice protec ie comercial este nedreapt /injust (n afar una facultativ , la care agen ii comerciali na ionali s se supun de bun voie, din convingere).</p> <p>Protec ionismul argumente economiceArgumentul industriilor incipiente Argumentul dumpingului economic Argumentul raportului de schimb (terms of trade) Argumentul balan ei comerciale Argumentul structurii/compozi iei comer ului interna ional al unei ri Argumentul politicii industriale i al politicii comerciale strategice Argumentul veniturilor la buget Teza de fundal: protec ia poate fi, n anumite cazuri, mai eficient dect liberul schimb</p> <p>Argumentul industriilor incipiente Argumentul: anumite industrii na ionale noi ( incipiente ; tinere ) nu pot face fa la nceput competi iei str ine; o vor putea face, se presupune, la un moment dat n viitor; prin urmare, ntre timp ar trebui protejate (temporar, n principiu) prin taxe vamale/contingente/prohibiri etc. Alexander Hamilton (1755-1804), Friedrich List (17891846), Mihail Manoilescu (1891-1950), Raul Prebisch (1901-1986) Argumentul st la baza doctrinelor de tip industrializare (SUA) sau substituirea importurilor (America Latin ) Exist un argument paralel i analog pe linia industriilor mature/b trne (sau cu probleme structurale )</p> <p> Este implicit faptul c , cel pu in temporar, vor fi men inute industrii neprofitabile conform standardelor concuren ei de pe pia (pia a interna ional ) Pe baza c ror criterii (problem de calcul economic) vor fi selec ionate industriile care merit protec ia? Va fi aceasta acordat tuturor firmelor/ini iativelor/industriilor noi? (Dac nu, ctor industrii, i care?) Obs.: punctul crucial este acela c verdictul prezent al pie ei este neluat n seam (industriile nu sunt nc profitabile); cum anume este judecat profitabilitatea viitoare? (trebuie oferite motive suficiente n prezent, i anume la momentul ini ierii politicii de protec ie)</p> <p>Argumentul industriilor incipiente probleme/critici</p> <p> Problema precedent este agravat de faptul urm tor: date fiind noile avantaje oferite incipien ei / nout ii , ntreprinz torii sunt stimula i (problem de stimulente) s vin (s se nghesuie, chiar) cu tot felul de idei i planuri noi care s se califice pentru protec ie</p> <p>Argumentul industriilor incipiente probleme/critici cont. Ct de lung s fie termenul de acordare a protec iei? i pe ce criterii se judec aceast problem (istoric, s-a ntmplat adesea ca protec ie oferit sub pretextul incipien ei s se permanentizeze de exemplu industria siderurgic n SUA) Problem metodologic : analogia biologic este inadecvat pentru descrierea fenomenelor inten ionale (ac iunile umane de exemplu ini ierea sau nchiderea de firme) Ce nseamn tn r n economie? Discu ia se aplic i la concepte precum ciclul de via al produsului Edith Penrose, Biological Analogies in the Theory of the Firm, American Economic Review, 1952.</p> <p> Inconsecven : de ce nu sunt protejate industriile incipiente inclusiv de competitori autohtoni?</p> <p>Argumentul balan ei co...</p>