Prelegeri Politici Comerciale I

  • View
    237

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Prelegeri Politici Comerciale I

Politici comerciale (sem. II 2009/2010)Lect. univ. dr. Vlad Topan

Liber schimb

Protec ionism

Importan a teoriei i limitele studiilor empirice Exemplul 1: ara X reduce barierele comerciale, iar ulterior lucrurile merg bine (de pild PIB/locuitor cre te) LS: lucrurile merg bine datorit reducerii barierelor comerciale P: lucrurile merg bine datorit faptului c nc mai exist bariere comerciale (n ciuda liberaliz rii)

Exemplul 2: ara X reduce barierele comerciale, iar ulterior lucrurile merg r u (de pild PIB/locuitor scade) LS: lucrurile merg r u din cauza faptului c nc mai exist bariere comerciale (n-au fost reduse suficient/total) P: lucrurile merg r u din cauza faptului c s-au diminuat/redus barierele comerciale

Exemplul 3: ara X cre te nivelul protec iei comerciale, iar ulterior lucrurile merg bine (PIB/loc cre te) LS: lucrurile merg bine n ciuda n spririi protec iei; cel mai probabil alte m suri cu caracter liberal sunt r spunz toare de cursul fast al lucrurilor P: lucrurile merg bine datorit n spririi protec iei

Exemplul 4: ara X cre te nivelul protec iei comerciale, iar ulterior lucrurile merg r u (PIB/loc scade) LS: Lucrurile merg r u din cauza nivelului sporit al protec iei P: Lucrurile merg r u deoarece protec ia n-a fost n sprit ndeajuns

Importan a teoriei i limitele studiilor empirice cont. Contemplarea unei situa ii istorice concrete nu poate tran a disputa cu privire la cauzele prosperit ii/s r ciei (succesului/insuccesului unei m suri de politic economic ) deoarece n tiin ele sociale interpretarea ns i a faptelor depinde de teoria cu care acestea sunt decodificate ( citite ) Dezbaterea nu poate fi tran at dect la nivel teoretic, prin expunerea teoriilor concurente care explic n mod diferit fenomenele n discu ie; n m sura n care sus in lucruri contrare i contradictorii nu pot fi adev rate toate simultan

Liberul schimb - argumenteTeorema fundamental a schimbului Avantajele: absolut, comparativ, competitiv Argumentul diversit ii Argumentul stimulentelor Argumentul calculului economic Argumentul prin reducere la absurd mpotriva barierelor comerciale Argumentul etic

Protec ionismul - argumente Economice Argumentul industriilor incipiente Argumentul dumpingului economic Argumentul raportului de schimb (terms of trade) Argumentul balan ei comerciale Argumentul structurii/compozi iei comer ului interna ional al unei ri Argumentul politicii industriale i al politicii comerciale strategice Argumentul veniturilor la buget Argumentul locurilor de munc Dumpingul social (inclusiv munca copiilor) i argumentul social n general Dumpingul ecologic i argumentul ecologic n general Argumentul cultural Argumentul sectorului strategic i cel al securit ii na ionale n general Argumentul comer ului corect (fair trade)

Non-economice

Non-argumentul protej rii economiei na ionale

Teorema fundamental a schimbului Da i fiind: 2 indivizi (A i B) Dou bunuri economice (m rfuri fizice, servicii, bani propriet i n general) a apar innd lui A i b apar innd lui B Cu ierarhiile de preferin de a a natur nct pentru A, b este mai important/valoros dect a (b>a), iar pentru B, a este mai important/valoros dect b (a>b)

Atunci: Schimbul are loc Schimbul este reciproc avantajos

Teorema fundamental a schimbului (continuare) Dou calific ri Teorema nu descrie agresiunea, ci schimbul liber, voluntar Teorema nu ine n caz de eroare natural Dac mi s-a defectat televizorul i m gr besc s cump r repede o lamp (c ci presupun c aceast component s-a defectat), iar la revenirea acas constat ca am un TV cu tranzistori, schimbul anterior (bani contra lamp ) nu mai pare avantajos; ex-ante p rea avantajos; ex-post este considerat o gre eal cine-i de vin (errare humanum est)

Teorema reformulat sintetic: schimburile nonagresive i non-eronate sunt ntotdeauna reciproc avantajoase

Teorema fundamental a schimbului (continuare) Teorema implic o dubl inegalitate a schimbului i nicidecum o echivalen a acestuia Teoria schimburilor echivalente Presupune o teorie obiectiv a valorii Implic faptul c se poate c tiga din schimburi numai ca urmare a exploat rii sau fraudei Pia a devine o jungl / joc cu sum nul (cineva poate c tiga numai dac altcineva pierde)

Teoria dublei inegalit i a schimbului Presupune o teorie subiectiv a valorii Poate explica schimbul reciproc avantajos Pia a devine o aren a cooper rii sociale joc cu sum pozitiv n care to i participan ii pot c tiga

Teorema fundamental a schimbului (cont.) Cine c tig mai mult (A sau B)? D.p.d.v. Economic problema e irelevant ct vreme fiecare din p r ile care se angajeaz n schimb c tig mai mult dect dac nu ar face-o Apare problema imposibilit ii compara iilor interpersonale de utilitate Problema invidiei 1 (A versus B)

Problema ter ilor Sunt ei afecta i? Proprietatea lor fizic r mne intact Nimeni nu poate de ine proprietatea asupra valorii propriet ii sale

Problema invidiei 2 (ter i versus A i/sau B)

Teorema fundamental a schimbului (cont.) Aplica ii ale teoremei fundamentale Autohtoni i str ini Boga i i s raci Dezvolta i i n dezvoltare Cultural avansa i versus cultural napoia i Cel puternic i cel slab Cre tinul i p gnul

(Obs.: dac se ntrunesc condi iile cerute de teorem , schimburile ntre cei de mai sus r mn reciproc avantajoase, n ciuda diferen elor men ionate)

Argumentul avantajelor Avantajul absolut (Adam Smith)

Avantajul comparatic (David Ricardo; Robert Torrens; James Mill)

Avantajul competitiv (Michael Porter)

Principiul avantajului absolut Adam Smith (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) Pe insula lui Crusoe care prinde bine pe ti, vine Vineri, care tie s cnte mai bine dect o face Crusoe ( i nu prea se pricepe la prins pe ti); dac fiecare se specializeaz pe ceea ce face mai bine, att fiecare n parte, ct i comunitatea (amndoi la un loc), o duce mai bine (specializarea i schimbul liber sunt rentabile) Ce se ntmpl vine Vineri care se pricepe mai bine i la pescuit i la cntat?

Principiul avantajului comparativ (sau legea ricardian a asocierii ) David Ricardo (On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817) Principiul avantajului comparativ Vineri se pricepe mai bine dect Crusoe la ambele: prins pe ti i cntat Se pricepe mult mai bine la cntat dect la prins pe ti Dac fiecare se specializeaz acolo unde are avantajul (dezavantajul) relativ mai mare (mic), fiecare n parte c tig , i comnitatea o dat cu ei (Vineri cnt ; Crusoe prinde pe te). Specializarea i schimbul liber sunt rentabile

Implica ii ale legii ricardiene a asocierii Cel puternic/priceput/eficient are motive s coopereze cu cel slab/nepriceput/ineficient Orict de slab/nepriceput/ineficient ar fi cineva, tot are avantaje comparative (acolo unde este relativ cel mai pu in slab ) Pia a i comer ul nu sunt o jungl ; concuren a economic (oamenii sunt/pot fi parteneri) difer de competi ia biologic (animalele sunt, n sens mai strict, n concuren pentru hran ) Diversitatea/inegalitatea are consecin e/implica ii benefice

Tr s turile avantajului comparativ Are caracter dinamic Se poate modifica n timp (se modific gusturile/preferin ele, tehnologia, oamenii, condi iile naturale) nu se poate determina tiin ific ( i, deci, nici din birou, nici din sala de clas ) Se determin pe baza calculelor economice (de profitabilitate) n termeni monetari

Are caracter antreprenorial

Trebuie judecat la nivelul de detaliere relevant Problema comer ului intraprodus/intraindustrial

Avantajul competitiv Michael E. Porter (The Competitive Advantage of Nations, 1990) Diamantul lui Porter : Determinan ii factoriali Determinan ii cererii Industriile din amonte i aval Strategiile de firm , structura pie ei i rivalit ile strategice dintre firme Politicile guvernamentale ansa

Firmele trebuie s se specializeze acolo unde diamantul e mai tare (indic o pozi ie mai favorabil ) Pn la urm viziunea e micro sau macro? (ambiguitate)

Sl biciune: este un argument de tipul: dac ai de toate, atunci i merge bine (aproape tautologic)

Avantaje - concluzie Criteriul sintetic n care trebuie s se reg seasc , pn la urm , oricare dintre avantajele discutate este acela al profitabilit ii n termeni monetari (altfel e greu s ne d m seama de ce ar mai fi oportun s le numim avantaje )

Argumentul diversit ii Chiar dac liberalizarea comercial nu aduce dup sine cre tere economic (n termeni de PIB/locuitor, de pild ), n m sura n care gama sortimental se diversific , prosperitatea (n sensul mai bunei adecv ri la nevoile de consum) spore te

Argumentul stimulentelor Stimulentele/incitativele (bune sau rele) deriv din conexiunea (mai strns sau mai lax ) eforturi rezultate n regim LS: stimulente tari Conexiune efort-rezultat strns ; concuren liber mai puternic motiva ia de a fi eficient; judec ile antreprenoriale corecte aduc profit i cot de pia sporite, iar cele proaste aduc pierderi i chiar faliment; se opereaz cu constrngeri bugetare tari (o entitate economic i poate continua activitatea n exerci iul n+1 numai cu resursele atrase la pia n exerci iul n) Demotivarea implicit de a apela la canalele politice deoarece acestea nu prea mai exist , iar efortul de creare/re-creare a acestora este considerabil

n regim P: stimulente slabe/perverse Conexiune efort-rezultat mai slab /lax (datorit protec iei); concuren distorsionat /slabit motiva ie mai redus de eficientizare; constrngeri bugetare relativ mai slabe (agen ii i pot baza activitatea i pe resurse ne-atrase n condi ii de pia de ex. subven iile) Motiva ie nspre utilizarea tot mai intens ( i chiar l rgirea) a canalelor politice ( politizarea sferei comerciale de activitate )

Argumentul calculului economic Ludwig von Mises, Calculul economic n societatea socialist