Click here to load reader

Pravila Za Izradu Maturskog Rada

 • View
  57

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravila Za Izradu Maturskog Rada

Text of Pravila Za Izradu Maturskog Rada

 • 1

  STRUNI ISPIT U ETVOROGODINJIM STRUNIM KOLAMA

  EKONOMSKI TEHNICAR

  KATALOG STRUNOG RADA

 • Ispitni katalog pripremili: Mirjana Kaluerovi, Ekonomska kola Mirko Veovi Boana Vujadinovi, Ekonomska kola Mirko Veovi Mr Milica Vojinovi, Ekonomska kola Mirko Veovi

  Biljana Luki, Ekonomska kola Mirko Veovi Marina Klikovac, Ekonomska kola Mirko Veovi

  Sran Obradovi, Centar za struno obrazovanje Vesna Lazovi, Ispitni centar

 • 3

  SADRAJ 1. Uvod ....4 2. Ciljevi ispita ....... 5

 • 3. Trajanje ispita ......5 4. Okvirni spisak tema ...........6 5. Uputstvo za izradu strunog rada .......14 6. Opte smjernice za ocjenjivanje ....... .18 7. Dozvoljena pomagala ...........21 7. Literatura ..........21

  1. UVOD

  Struni ispit, kao standardizovana eksterna provjera kolskih postignua uenika na kraju strunog obrazovanja, uvodi se u obrazovni sistem Crne Gore kolske 2010/11. godine. Na osnovu Zakona o strunom obrazovanju, (Sl. list RCG, br. 64/2002, br. 49/07 i br.45/10) struni ispit se polae eksterno nakon zavrene etvorogodinje strune kole (lan 82). U skladu sa navedenim zakonom struni ispit organizovae Ispitni centar.

  Struni ispit na kraju etvorogodinjeg srednjokolskog obrazovanja, u

  skladu sa obrazovnim programom, ine ispit iz maternjeg jezika i knjievnosti, ispit iz matematike ili stranog jezika, ispit iz jednog struno-teorijskog predmeta (po izboru uenika) i struni rad iz predmeta od znaaja za struku za koji se uenik osposobljava.

  Provjeravaju se znanja, sposobnosti i vjetine koje se zasnivaju na kljunim

  djelovima obrazovnog programa Ekonomski tehniar, a treba da ih posjeduju uenici na kraju kolovanja u etvorogodinjim strunim kolama.

 • 5

  Ispitni katalog strunog rada daje uputstva za nain realizacije strunog rada, pri emu se procjenjuje sposobnost uenika za: struni rad, samostalnu strunu obradu, snalaenje u rjeavanju odreenog problema, obraivanje teme kao i elaboriranje iste.

  Struni rad se polae na nain utvren Ispitnim katalogom strunog rada, u

  skladu sa obrazovnim programom. Ovaj ispitni katalog namijenjen je prvenstveno uenicima i nastavnicima.

  2. CILJEVI ISPITA

  Uenik treba da sintetizuje i primjeni steena znanja u cilju rjeavanja

  teorijskih ili praktinih problema. Ciljevi izrade strunog rada su: upoznavanje uenika sa odreenom oblau naune discipline kroz

  detaljniju izradu jedne teme iz te oblasti ueniku se prua prilika da savlada: osnove samostalnog naunog i

  strunog rada, odgovarajuu metodologiju i stil pisanja korienje i ispravno navoenje strune i ue literature i terminologije

 • 3. TRAJANJE ISPITA

  -priprema rada 90 dana -odbrana rada do 30 min -metode izvoenja - usmeno

  4. OKVIRNI SPISAK TEMA

  1. Podjela preduzea prema veliini

  2. Podjela preduzea prema zadacima u reprodukciji

  3. Poslovna sredstva preduzea

  4. Amortizacija osnovnih sredstava

  5. Kapacitet osnovnih sredstava

  6. Obim potrebnih obrtnih sredstava

 • 7

  7. Izvori sredstava preduzea

  8. Utroci elemenata proizvodnje

  9. Fiksni i varijabilni trokovi

  10. Uticaj dinamike trokova na rentabilnost poslovanja preduzea

  11. Kretanje ukupnih trokova u zavisnosti od obima proizvodnje

  12. Podjela trokova prema nainu obrauna

  13. Kalkulacija cijene kotanja

  14. Ukupni prihod kao rezultat poslovanja preduzea

  15. Fiziki proizvod kao rezulatat poslovanja preduzea

  16. Dobit kao rezultat poslovanja i faktor reprodukcije preduzea

  17. Raspodjela rezulatata poslovanja preduzea

  18. Pojam,znacaj i obraun zarada

  19. Produktivnost kao ekonomski princip poslovanja preduzea

  20. Ekonominost kao ekonomski princip poslovanja preduza

  21. Rentabilnost kao ekonomski princip poslovanja preduza

  22. Razvoj kao predpostavka opstanka preduzea

  23. Investicije-ulaganja u razvoj

  24. Sistem ciljeva i zadataka preduzea

  25. Komponente i nivoi menadmenta

  26. Drutva lica kao oblik organizovanja preduzea

  27. Drutva kapitala kao oblik organizovanja preduzea

  28. Organizaciona struktura preduzea

  29. Osnivanje i prestanak rada preduzea

  30. Savremene integracije preduzea

  31. Metode procjene sloenosti poslova

  32. Metodi ocjene sposobnosti radnika

  33. Motivi radnika

  34. Organizaciona kultura i klima

 • 35. Organizacija unutranjeg transporta

  36. Organizacija odravanja opreme

  37. Organizacija funkcije upravljanja

  38. Organizacija funkcije rukovoenja

  39. Metodi i tehnike rukovoenja

  40. Organizacija funkcije izvrenja

  41. Meuzavisnost primarnih i sekundarnih funkcija u preduzeu i problem njihovog razgranienja

  42. Organizacija funkcije proizvodnje

  43. Izbor optimalnog tipa proizvodje

  44. Planiranje proizvodnje

  45. Priprema proizvodnje

  46. Kontrola proizvodnje

  47. Organizacija funkcije nabavke

  48. Organizacija funkcije prodaje

  49. Organizacija funkcije skladitenja

  50. Organizacija funkcije transporta

  51. Organizacija funkcije marketinga

  52. Segmentacija trita i izbor marketing strategije

  53. Proizvod kao instrument marketinga

  54. Cijena kao instrument marketinga

  55. Kanali prodaje kao instrument marketinga

  56. Promocija kao instrument marketinga

  57. Ekonomska propaganda kao instrument marketinga

  58. Marketing miks koncept

  59. Upravljenje marketing aktivnou

  60. Pokazatelji uspjenosti poslovanja preduzea

  61. Pojava ,vrste i razvoj banaka

 • 9

  62. Banka preduzee

  63. Organizacioni oblici banaka

  64. Centralna banka Crne Gore

  65. Upravljanje Centralnom bankom Crne Gore

  66. Kontrolna funkcija Centralne banke Crne Gore

  67. Poslovna banka

  68. Predmet poslovanja poslovne banke

  69. Upravljanje poslovnom bankom

  70. Poslovanje banke

  71. Naela bankarskog poslovanja

  72. Vrste bankarskih poslova

  73. Pasivni bankarski poslovi

  74. Aktivni bankarski poslovi

  75. Neutralni bankarski poslovi

  76. Sopstveni bankarski poslovi

  77. Kratkoroni krediti

  78. Dugoroni krediti

  79. Kreditiranje investicija

  80. Kamata i kamatna politika

  81. Poslovi banaka sa inostranstvom

  82. Sistem meunarodnog plaanja

  83. Bankarski menadment

  84. Planiranje kao osnova bankarskog poslovanja

  85. Emisija dugoronih hartija od vrijednosti

  86. Emisija kratkoronih hartija od vrijednosti

  87. Finansijsko trite

  88. Devizno trite

  89. Trite kapitala i dugoronih hartija od vrijednosti

 • 90. Kratkorono zaduivanje kod drugih banaka

  91. Depoziti po vienju

  92. Analiza kreditnog rizika

  93. Kratkorono kreditiranje privrede

  94. Poslovna uspjenost banke

  95. Informacioni sistem u bankarstvu

  96. Berza i berzansko poslovanje

  97. Principi bankarskog poslovanja

  98. Ocjena boniteta traioca kredita

  99. Svjetska banka

  100. Meunarodni monetarni fond

  101. Trite hartija od vrijednosti

  102. Osnovi pokazatelji proizvodnje

  103. Pojam,nastanak i razvoj novca

  104. Vrste i vrijednost novca

  105. Ponuda,tranja novca i monetarna ravnotea

  106. Inflacija

  107. Deflacija

  108. Uloga centralnih i poslovnih banaka u regulisanju novcanih tokova

  109. Pojam,nastanak i znaaj osiguranja

  110. Vrste i finansiranje osiguranja

  111. Javne finansije i javni sektor

  112. Javni rashodi

  113. Klasifikacija javnih rashoda

  114. Obim,granica i efekti javnih rashoda

  115. Javni rashodi i osnovni oblici dravne intervencije

  116. Javni prihodi,elementi,ciljevi i dejstva oporezivanja

  117. Elementi,ciljevi i dejstva oporezivanja

 • 11

  118. Poreska naela

  119. Poreski sistem

  120. Budet

  121. Budetska naela i principi

  122. Budetska ravnotea

  123. Budetska procedura

  124. Budetski sistem

  125. Finansiranje budetskih potreba

  126. Znaaj meunarodnog finansiranja za Crnu Goru

  127. Meunarodne finansijske organizacije

  128. Meunarodno kretanje kapitala

  129. Evro trite

  130. Platni bilans

  131. Finansijsko poslovanje sa inostranstvom

  132. Sredstva medjunarodnih plaanja

  133. Devizni kurs

  134. Pojam i znaaj poslovnih finansija

  135. Organizacija obavljanja finansijskih poslova

  136. Finansiranje preduzaa

  137. Finansiranje iz internih izvora

  138. Finansiranje iz eksternih izvora

  139. Finansijsko planiranje

  140. Vrste finansijskih planova

  141. Poslovi i finansijske funkcije

  142. Finansijska politika u preduzeu

  143. Naela finansijske politike

  144. Pravila finansiranja

  145. Finansijska sluba u preduzeu i njeni organizacioni oblici

 • 146. Pokazatelji finansijske analize

  147. Finansijska kontrola

  148. Upravljane gotovinom

  149. Upravljanje potraivanjima

  150. Upravljanje zalihama

  151. Platni promet

  152. Instrumenti platnog prometa

  153. Pojam,karakteristike i vrste mjenice

  154. Zajednika ulaganja

  155. Platni promet sa inostranstvom

  156. Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom

  157. Likvidnost i politaka likvidnosti

  158. Specifini oblici finansiranja

  159. Finansijski derivati

  160. Sanacija preduzea

  161. Analiza finansijskog poloaja

  162. Evidencija stalnih sredstava

  163. Pribavljanje stalnih sredstava i izvori finansi

Search related