Gotov Primjer Maturskog Rada

  • View
    3.683

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gotov maturski rad :D

Text of Gotov Primjer Maturskog Rada

JU II Srednja kola CazinVrsta kole : Poslovno pravni tehniarMATURSKI RADTE!: Politika asorti"anaentor :Uenik : #eirevi$ irela %r&'anovi$ (aris Cazin)"aj)*+,-./odinaSadr'aj: 1. UVOD.................................................................................................................. 32. Pojam asortimana............................................................................................... 52.1 Prometne usluge u politici asortimana..........................................................62.2 Dinamika i ivotni ciklus asortimana.............................................................72.3 ivotni ciklus proi!voi"a u asortimanu..........................................................#2.$ %trategija asortimana.................................................................................... #2.5 &valitet ro'e................................................................................................ 1(2.6 )i!ici u asortimanu...................................................................................... 122.7 &lasi*kacija ro'a u asortimanu...................................................................1$2.# +unkcija !ali,a u asortimanu.......................................................................162.- O'lici !ali,a ro'e......................................................................................... 162.1( O'navljanje !ali,a..................................................................................... 1#3. .aklju/ak.......................................................................................................... 1-$. 0iteratura.......................................................................................................... 2(21. UVOD Ter"in asorti"an &potre0ljava se esto & razliiti" znaenji"a) ne sa"o & praksi ne/o i& ekono"skoj teoriji. Sa stanovita proizvo1aa proizvodni pro/ra" i asorti"an "o/& 0itiidentini poj"ovi akose"isli navarija2ijeodre1eno/proizoda. Pre"ato"e) proizvodnis&0jekat i"a asorti"an ako & pro2es& proizvodnje o0lik&je vie varijanti isto/ proizvoda.U to" s"isl& proizvo1a &/lja /ovori o asorti"an& &/lja 3 ko"ad) ko2ka) orah i sitni &/alj4)kao i proizvo1a televizora o svo" asorti"an& 3 pre"a veliini ekrana4. %akle) proizvodneor/aniza2ije koriste poja" asorti"an za vie verzija isto/ proizvoda. Sa stanovita posrednika & ro0no" pro"et& prodajni pro/ra" pro"etne or/aniza2ije senaziva asorti"an tr/ovine. Prodajni pro/ra" tr/ovinske or/aniza2ije predstavlja asorti"an)koji je sastavljen ododre1enekoliinero0eraznih/r&pairo0nih vrsta poartikli"a kojisl&'e pod"irivanj& razliitih potre0a. Pre"a ovoj de5ini2iji ro0ne /r&pe sainjavaj& srodni artikli po sirovini ili na"jeni) aro0ne vrste se "e1& so0o" razlik&j& po koliini pakovanja) po veliini) po 0oja"a i dezeni"ai slino. Proizvo1a je po pravil& je kreator &sl&/a i na eksl&zivnoj osnovi "o'e ih trans5eriratipreko posrednika na potroaa) odnosno korisnika ro0e. 6&pa2 se javlja kao na0avlja na prodajno" "jest& posrednika) dakle k&pa2 se s&oava saprodajni"linija"aposrednika. 7aprodajno""jest&"o'e0iti zast&pljenajednaili vieprodajnih linija proizvoda koji s& na"jenjeni razliiti" potre0a"a potroaa. 8to je ve$i 0rojprodajnih linija) to i"a"o ve$& irin& asorti"ana. !sorti"an "o'e 0iti d&0ok i plitak sa vie ili "anje selek2ionih 5aktora & jednoj prodajnojliniji. Selek2ioni 5aktori s&ele"enti koji ineproizvodspe2ijalnopodo0ni"zaodre1en&svrh& i &slove kod potroaa. !sorti"an "o'e 0iti irok i &zak) sa vie ili "anje prodajnihlinija & pro/ra"& plas"ana jedno/ prodajno/ "jesta. !sorti"an je /&st ili visokokonzistentan ako s& prodajne linije sastavljene od proizvoda koji zadovoljavaj& iste potre0epotroaa. !ko se &projektovanj& prodajnih linija pri"jenj&je kriterij proizodne klase)posti'e se visoka konzistentnost asorti"ana. U istoj prodajnoj liniji "o/& se na$i artikli s razliiti" 2ijena"a. 9azliite 2ijene s& izrazrazliito/ kvaliteta svako/ artikla na"jenjeno/ istoj potre0i potroaa. 7a di"enzije prodajno/ asorti"ana &tje2ajne s& dvije /r&pe 5aktora : ,. Eksterni 5aktori koji djel&j& iz okr&'enja na privredni s&0jekt koji 5or"ira prodajniasorti"an*. Interni 5aktori koji djel&j& & or/aniza2iji privredno/ s&0jekta.Proizvod na"jenjen potronji do'ivljava etiri 5aze 'ivotno/ 2ikl&sa & s5eri pro"eta : ,. Uvo1enje)*. 9ast)-. Sazrijevanje):. Iz0a2ivanje.3 U politi2i proizvoda proizvodne or/aniza2ije /lavnin& proizvodno/ pro/ra"a tre0a dasainjavaj& proizvodi & 5azi sazrijevanja. ;dr'avanje do"inantno/ asorti"ana & pro"etnojor/aniza2iji "ora se vriti za /lavne konven2ionalne ro0e sa kratki" potroaki" 2ikl&so". Prodajni pro/ra" pro"ete or/aniza2ije "o'e se sastojati iz vie pred"etnih klasa) pro/ra"se "o'e razlikovati pri"jeno" jedne ili vie prodajnih "etoda)& ovisnosti od &slova kojipo/od&j& pri"jeni svake "etode pose0no. Prodajni pro/ra" "o'e i"ati ve$& ili "anj& konzistentnost prod&ktnih klasa. 6onzistentnes& napri"jer) potre0e porodine ishrane i opre"anje k&hinje) potre0e &tok& od"ora irekrea2ije itd. Iz0or asorti"ana &n&tar prodajno/ pro/ra"a za&zi"a 2entralno "jesto & "arketin/ "iks&tr/ovinske or/aniza2ije) jer se po oda0rano" asorti"an& projekt&je "etodprodaje i vri iz0or"etode prodaje) a zati" vri iz0or podo0ne loka2ije.U iz0or& asorti"ana "o/& se pri"jeniti dvije osnovne strate/ije :,. Strate/ija diverzi5ika2ije *. Strate/ija spe2ijaliza2ije Svi &esni2i & ro0no" pro"et& : potroa) distri0&ter i proizvo1a zainteresirani s& &ve$oj ili "anjoj "jeri za kvalitet ro0i) odnosno za razliite ele"ente kvaliteta. Poja" kvaliteta3lat.