ppt skizo lanjut

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  1/21

  SKIZOFRENIA

  BERKELANJUTANPembimbing : dr. Abdullah Shahab SKJPre!en"an : Alman Pra"ama #analu

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  2/21

  Iden"i"a! a!ienNama : Tn. S

  Umur : $% "ahun

  Jeni! &elamin : la&i'la&i

  Pendidi&an : S( )"ama"*

  +arga Negara : Ind,ne!ia

  Su&u Bang!a : #ela-u

  S"a"u! Per&ainan : Telah meni&ah

  Pe&er/aan : Pe"ani

  Agama : I!lam

  Alama" : Tan/ung Sa&"i0 Laha"

  #RS : 1 Juli 12%3

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  3/21

  Ria-a" !i&ia"ri&Keluhan u"ama : O! meng,4eh !endiri !er"a !ering &elu-uranmalam.

  RPP :O! di baa &e Rumah Sa&i" Ernaldi Bahar ada "anggal 1 Juli 12%3

  &arena meng,4eh !endiri0 &elu-uran malam0 dan !u!ah "idur.

  $ "ahun -ang lalu O! mulai !u&a melamun dan "er&adangmeng,4eh !endiri. O! dibaa ber,ba" &e d,&"er umum dan

  &eluhan "er!ebu" mulai ber&urang.

  5 bulan !ebelum #RS0 O! mengalami &eluhan !erua. O! men/adi!u!ah "idur dan mulai &elu-uran menda"angi rumah'rumah"e"angga di malam hari. O! /uga "erliha" !edang meng,br,ldengan !e!e,rang. O! menga&u meliha" dan mendengar bi!i&an'bi!i&an dari nene& m,-angn-a dengan ma&!ud memin"a ilmu

  darin-a. O! /uga !ering marah'marah "erhada i!"rin-a. Ke"i&amarah0 O! memban"ing iring. a&"i6i"a! !ehari'hari

  Keluarga O! menga"a&an baha erubahan ada O! "er/adi !e"elahO! ulang dari be"ung. Keluarga O! menga&u baha O!ber"eng&ar dengan &a&a&n-a di&arena&an O! "ida& dierb,leh&anun"u& menguru! dan membaa ibu O! &e rumah O!.

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  4/21

  !ebelumn-a

  Riwayat Gangguan Psikiatrik Sebelumnya

  Kira'&ira $ "ahun lalu0 O! ernah menderi"a gangguan/ia "e"ai "ida& di raa" di Rumah Sa&i". O! ber,ba"ada d,&"er umum dan mengalami erbai&an.

  Riwayat Kondisi Medis Umum

  Ria-a" "rauma )'*

  Ria-a" &e/ang )'*

  Ria-a" al&,h,l )'*

  Ria-a" mer,&,& )7*

  Ria-a" Nar&,ba )'*

  Ria-a" alergi )'*

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  5/21

  Lan/u"anPenggunaan Zat Psikoaktif

  Keluarga O! men-ang&al &,n!um!i al&,h,l danenggunaan 8a"'8a" !i&,a&"i9 ,leh O!. O! adalaher,&,&0 namun /umlah r,&,& -ang dihabi!&an dalam %hari adalah 5 bung&u!.

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  6/21

  a-a e uanribadi

  Riwayat Premorbid

  Riwayat lahir : O! lahir !e4ara n,rmal0 4u&u bulan dandi",l,ng ,leh du&un.

  Riwayat masa kanak-kanak : #enuru" &eluarga0 O!O! adalah ana& -ang eriang dan ban-a& "eman. O!adalah ana& -ang enuru".

  Riwayat masa remaja : O! adalah ana& eriang danban-a& "eman.

  Situasi Kehidupan Sekarang

  Selama ini0 O! "inggal ber!ama i!"ri dan ana&'ana&n-adi (e!a Sindang Pan/ang0 Tan/ung Sa&"i0 Laha". O! lebih!ering berada di rumah dan /arang mela&u&an &egia"an.

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  7/21

  Ria-a" &eluargaRia-a" &eluarga dengan &eluhan en-a&i" -ang

  !ama dengan O! di!ang&al.

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  8/21

  S"a"u! men"aleskripsi Umum !

  Penamilan :O! adalah la&i'la&i beru!ia $% "ahun0 ber"ubuh "inggi0berambu" luru! dan a&aian O! "ama& rai0 O! /uga"ida& mengguna&an ala! &a&i.

  Si&a "erhada emeri&!a : K,n"a& ma"a )7* dan&,,era"i9.

  Keadaan Mood dan "fek !

  #,,d : eu"imi&

  A9e& : labilKe!era!ian : "ida& !era!i dalam i&iran0 era!aan0 danerila&u.

  Pembi#araan

  Tida& !e!uai

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  9/21

  Lan/u"anGangguan Persepsi

  alu!ina!i dan llu!i : halu!ina!i audi",ri& ; 6i!ual )7*0ilu!i )7*

  (eer!,nali!a!i dan dereliali!a!i : deer!,nali!a!i )'*

  Pikiran

  Pr,!e! dan ben"u& i&ir : in&,heren0

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  10/21

  Lan/u"anKesadaran dan Kognisi

  Ting&a" &e!adaran : >,m,! men"i! "erganggu

  Orien"a!i :

  +a&"u : bai&

  Tema": bai&

  Orang : bai&

  (a-a Inga"(a-a inga" /ang&a an/ang : bai&

  (a-a inga" /ang&a ende& : bai&

  K,n!en"ra!i dan erha"ian : bai&

  Kemamuan memba4a dan menuli! : "ida& daa" dinilai0&arena O! men,la& un"u& memba4a dan menuli!.

  ? Kemamuan 6i!u,!a!ial :

  @ O! daa" men/ela!&an er/alanan dari rumah &e Rumah Sa&i"Ernaldi Bahar.

  @ Pengendalian $mpuls

  Imul!i6i"a! ma!ih "er&endali.

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  11/21

  Lan/u"an@ aya %ilai

  ? (a-a nilai !,!ial : bai&? Penilaian reali"a : RTA "erganggu dalam hal i&iran

  dan era!aan.

  ? Tili&an: (era/a" %0 O! men-ang&al enuh bahadirin-a !a&i".

  @ &araf apat iper#aya

  ? Pen/ela!an -ang diberi&an ,leh O! &urang daa"dier4a-a.

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  12/21

  lan/u"

  @ S"a"u! in"ernu!

  ? KU : 4u&u !"abil? Ke!adaran : 4,m,! men"i!

  ? Tanda 6i"al : T( %%2C mmg0 N D mn"0 RR 12mn"0 Tem : a9ebri!

  ? Keala : TAK? Th,ra : TAK

  ? Abd,men : TAK

  ? E&!"remi"a! : TAK

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  13/21

  Lan/u"an@ S"a"u! neur,l,gi&u!

  ? =>S : E3#CG$? Fung!i !en!,ri& "ida& "erganggu

  ? Fung!i m,",ri& : bai&

  ? E&!"rairamidal !indr,m : "rem,r )'*0 Bradi&nine!ia )'*0

  rigidi"a! )'*? Re

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  14/21

  berma&na

  Berda!ar&an aan4ara !i&ia"ri didaa"&an in9,rma!i bahaO! !e,rang la&i'la&i beru!ia $% "ahun a!al Tan/ung Sa&"i0 Laha"0!udah meni&ah0 beragama i!lam0 endidi&an "era&hir Se&,lah(a!ar dan O! be&er/a !ebagai e"ani. O! dibaa &e Rumah Sa&i"Ernaldi Bahar Palembang ada "anggal 1 Juli 12%3 dengan &eluhanmeng,4eh !endiri dan &elu-uran malam.

  O! ber"ubuh "inggi0 rambu" luru!0 a&aiann-a rai dan "ida&

  mengguna&an ala! &a&i. Selama emeri&!aan O! "ama&&,,era"i9 dalam men/aab er"an-aan dari emeri&!a. O! !eringmen/aab !e!uai dengan aa -ang di"an-a&an ,leh emeri&!a!er"a dengan nada -ang !edi&i" "inggi. Te"ai0 &a"a'&a"a O! /ugamel,n4a"'l,n4a" !aa" memberi&an /aaban.

  O! memili&i m,,d eu"imi& dengan a9e& labil. O! /uga "ama&"ida& !era!i dalam hal i&iran0 era!aan dan erila&u. Pada O!di"emu&an adan-a halu!ina!i audi",ri& dan halu!ina!i 6i!ual0 ilu!idan aham "ida& di"emu&an. Pr,!e! dan ben"u& i&iran O! beruain&,heren dengan r,du&"i6i"a! !edi&i" dan "ida& &,n"inu. O!men,la& enuh baha dirin-a !a&i". Pen/ela!an O! /uga "ida&

  daa" dier4a-a.

  l i di i&

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  15/21

  F,rmula!i diagn,!"i&@ O! merua&an er,&,& dengan /umlah 5 bung&u!hari.

  Te"ai ria-a" minum al&,h,l dan enggunaan Na8adi!ang&al !ehingga &emung&inan gangguan men"aldan erila&u a&iba" 8a" !i&,a&"i9 di!ing&ir&an.

  @ (iagn,!i! Ai! I didaa"&an halu!ina!i audi,6i!ual

  "e"ai "ida& "erdaa" aham. Kri"eria "er!ebu" "ida&memenuhi &ri"eria !&i8,9renia manaun. Kemung&inandiagn,!i! !&i8,9renia TT

  @ (iagn,!i! ai! II "ida& ada

  @ (iagn,!i! ai! III "ida& ada

  @ (iagn,!i! ai! IG di&e"ahui adan-a !"re!!,r dari&eluarga

  @ (iagn,!i! ai! G =AF !4ale C2'$%

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  16/21

  E6alua!i mul"ia&!ial

  @ A&!i! I : F12.2 S&i8,9renia TT ber&elan/u"an

  @ A&!i! II : "ida& ada diagn,!i!

  @ A&!i! III : "ida& ada diagn,!i!

  @ A&!i! IG : ma!alah &eluarga

  @ A&!i! G : C2'$%

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  17/21

  (a9"ar ma!alah

  @ "' (rganobiologik

  ? Tida& ada &eluarga -ang memili&i &eluhan -ang!ama dengan O!.

  @ )' Psikologik

  ? O! dinilai memili&i ge/ala !i&,!i! -ang di"andai

  adan-a halu!ina!i audi",ri& dan 6i!ual "e"ai "ida&"erdaa" aham.

  @ *' +ingkungan dan Sosial ,konomi

  ? O! adalah ana& bung!u dan "inggal dengan i!"ri dan

  ana&n-a.

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  18/21

  Pr,gn,!i!

  @ u, ad 6i"am : b,nam

  @ u, ad 9un4"i,nam : dubia ad b,nam

  @ u, ad !ana!i,nam : b,nam

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  19/21

  en4anaena"ala&!anaan

  @ P!i&,9arma&a

  ? Galdime IG am? L,d,mer I# am

  ? >l,8aine %1$ mg

  ? al,erid,l 1%0$ mg

  ? TP 11 mg

  @ P!i&,"erai

  ? Terhada enderi"a

  @ #emberi&an edu&a!i un"u& ber!,!iali!a!i danengendalian em,!i

  @ #emberi&an ela"ihan un"u& memerbai&i &uali"a! hidu

  ? Terhada &eluarga

  @ Pen/ela!an mengenai &eadaan a!ien

  F ll

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  20/21

  F,ll, u

 • 7/25/2019 ppt skizo lanjut

  21/21

  Terima &a!ih