Click here to load reader

Postrzeganie kwestii ciśnienia w oponach wśród kierowców – piąty pomiar

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Postrzeganie kwestii ciśnienia w oponach wśród kierowców – piąty pomiar. Hill & Knowlton. Warszawa, wrzesień 2011. Informacje o badaniu. * patrz: aneks – Omnibus. Podsumowanie. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Postrzeganie kwestii ciśnienia w oponach wśród kierowców – piąty pomiar

Platinum 2011Hill & Knowlton
Termin i miejsce badania
29 sierpnia – 5 wrzenia 2011 (poprzednie pomiary: 23-30 sierpnia 2010, 21-26 listopada 2008, 8-16 listopada 2007 i 21-28 sierpnia 2006)
Technika badawcza
Cel badania
Identyfikacja czynników wpywajcych zdaniem kierowców na bezpieczestwo i ekonomik jazdy oraz ustalenie, jakie miejsce wród tych czynników zajmuje kwestia cinienia w oponach. Opis podstawowych zachowa kierowców zwizanych z pomiarem cinienia: kto, jak czsto, dlaczego i w jakich okolicznociach mierzy cinienie, czy robi to samodzielnie czy korzysta z pomocy.
Próba
W wiadomoci kierowców gównym czynnikiem odpowiadajcym za bezpieczestwo jazdy niezmiennie s sprawne hamulce. W porównaniu z zeszym rokiem wicej kierowców zdaje sobie spraw ze znaczenia jakoci opon, jednak kwestia cinienia w koach jest przez wikszo pomijana.
W porównaniu z wczeniejszymi pomiarami kierowcy zaczli bardziej wielowymiarowo postrzega kwesti zuycia paliwa: za gówne czynniki uznaj – w równym stopniu – pojemno silnika, rodzaj trasy (w miecie czy poza nim) oraz – powizane z ni – dynamik jazdy i stanie w korkach. Oznacza to, e w wikszym stopniu przywizuj obecnie znaczenie do czynników zewntrznych – niezwizanych bezporednio z samym autem.
Za gówne determinanty tempa zuywania si opon kierowcy uwaaj stan dróg i dynamik jazdy (hamowanie i przypieszanie). Do czsto wspominaj take o kwestii jakoci opon oraz geometrii kó. Praktycznie nie zmienia si natomiast poziom wiedzy w kwestii cinienia w oponach (23 proc.).
Gówn konsekwencj nieodpowiedniego cinienia w koach jest, zdaniem kierowców, szybsze zuywanie si opon i wiksze zuycie paliwa. Zdecydowanie rzadziej myl o kwestiach bezpieczestwa jazdy.
Spada udzia kierowców systematycznie sprawdzajcych cinienie w koach: w 2006 roku przeszo trzy czwarte kontrolowao te kwesti nie rzadziej ni raz na trzy miesice, obecnie postpuje tak 59 proc. kierowców. Jednoczenie powoli spada odsetek kierowców, którzy w ogóle nie potrafi okreli, jaki jest prawidowy poziom cinienia w oponach ich samochodu (39 proc. w 2007 roku,
27 proc. obecnie).
*
Zdecydowana wikszo kierowców zmienia opony na zimowe. Gównym motywem s kwestie bezpieczestwa jazdy. Osoby jedce przez cay rok na tych samych oponach robi to przede wszystkim ze wzgldów finansowych.
Trzy czwarte kierowców kontroluje stan techniczny pojazdu przed dusz podró. Jednak
w tej grupie zaledwie 38 proc. pamita o sprawdzeniu stanu technicznego opon i iloci powietrza w nich.
Co pity kierowca sprawdza stan techniczny samochodu czciej ni raz w roku. Najczciej przegld jest wykonywany w lokalnym warsztacie.
Gównym czynnikiem wpywajcym na wybór opon jest ich cena. Wyjwszy ten czynnik,
dla wikszoci kierowców nie ma adnego elementu, który miaby dominujcy wpyw na ich decyzje zakupowe: takiej roli nie odgrywa ani bezpieczestwo, ani trwao produktu, ani ekonomika jazdy – bardziej interesuje ich zrównowaona oferta.
Podsumowanie
bezpieczestwa i ekonomiki jazdy
decyduj przede wszystkim sprawne hamulce.
2. Które elementy samochodu s w najwikszym stopniu odpowiedzialne za bezpieczestwo?
[mona byo wskaza wicej ni jeden czynnik]
Podobnie jak w poprzednich pomiarach wikszo kierowców uwaa, e za bezpieczestwo jazdy odpowiadaj gównie sprawne hamulce. Kolejne wane elementy to ukad kierowniczy, pasy bezpieczestwa i zawieszenie.
Jako opon jest zdaniem kierowców równie wana
jak powysze elementy – w porównaniu z zeszym rokiem wzroso postrzegane znaczenie tego czynnika
*
Kierowcy s przekonani, e zuycie paliwa zaley gównie
od pojemnoci silnika i rodzaju trasy (jazda w miecie lub poza nim)
3. Co Pana(i) zdaniem ma najwikszy wpyw na to, ile paliwa zuywa samochód?
[mona byo wskaza wicej ni jeden czynnik]
Wskazania powyej 3%
Na poziom zuycia paliwa, zdaniem kierowców, wpywa wiele czynników, z których cztery najwaniejsze to: rodzaj trasy, pojemno silnika, dynamika jazdy i korki
(36-40 proc.). W porównaniu z wczeniejszymi pomiarami wyranie wzroso postrzegane znaczenie pojemnoci silnika, stanu technicznego samochodu oraz stania w korkach, spado za – dynamiki jazdy.
Odsetek kierowców wskazujcych istotn rol cinienia
w oponach dla zuycia paliwa jest relatywnie may i wynosi 15 proc., podobnie jak w wypadku oceny czynników bezpieczestwa jazdy. Jest to wynik dwa razy mniejszy
ni jeszcze w 2007 roku.
*
o szybszym zuywaniu si opon
4. Co Pana(i) zdaniem ma najwikszy wpyw na to, jak szybko zuywaj si opony?
Stan nawierzchni dróg oraz hamowanie i przypieszanie maj, zdaniem kierowców, najwikszy wpyw na szybko zuywania si opon (41-44 proc.). Jako opon ma znaczenie wedug co trzeciego kierowcy. Mniej ni co czwarty (23 proc.) wie, e istotne jest take cinienie w oponach.
*
Szybsze zuycie opon i ich zniszczenie to nadal najczciej wskazywany efekt jazdy na le napompowanych oponach
5. Jakie konsekwencje dla jazdy samochodem i jego eksploatacji ma, Pana(i) zdaniem, zbyt niskie cinienie w oponach?
Wskazania powyej 1%
W porównaniu z pocztkiem pomiarów wyranie spad odsetek osób, które wiedz, e jednym ze skutków zego cinienia w oponach jest szybsze ich zuywanie si (spadek o 16 punktów) – wci jest
*
W celu okrelenia wanoci poszczególnych aspektów bezpieczestwa jazdy, oszczdnoci paliwa i opon wykorzystano jedn z form techniki conjoint: metod Maximum Difference Scalling. W ramach tej metody, odmiennie ni w tradycyjnym podejciu, poszczególne czynniki nie s oceniane na skali. Badani dokonywali wyboru w ramach 12 zestawów, z których kady skada si z czterech czynników - respondent za kadym razem wskazywa ten czynnik z zestawu, który jego zdaniem ma najwikszy wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem, oszczdno paliwa i zuycie opon, jak i ten, który jego zdaniem jest najmniej istotny. Dziki tej metodzie moliwe byo ujawnienie hierarchii wanoci wszystkich czynników ujtych w badaniu i sprawdzenie na ile deklaracje wprost (z innych pyta) rzeczywicie oddaj to co jest wane dla kierowców, a co jest tylko racjonalizacj swoich postaw i zachowa, bd wynika z zawenia kontekstu pytania.
Wybory respondentów zostay poddane analizie hierarchiczno-bayesowskiej i w efekcie uzyskano dla kadego respondenta liczbow miar wanoci kadego czynnika.
Kolejny slajd prezentuje odsetki wskaza dla kadego aspektu jako najwaniejszego elementu, drugiego pod wzgldem wanoci i trzeciego pod wzgldem wanoci.
Wano aspektów bezpieczestwa jazdy
6. Porozmawiajmy teraz o wszystkich czynnikach majcych wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem, oszczdno paliwa
i zuycie opon. Przedstawi Panu(i) róne zestawy, z których kady skada si z czterech czynników. W kadym zestawie prosz wskaza ten czynnik, który jest dla Pana(i) najwaniejszy w czasie jazdy samochodem. A nastpnie prosz wskaza z tego zestawu czynnik najmniej wany dla Pana(i) w czasie jazdy samochodem
10 pierwszych wskaza
Czynnikami, które wedug kierowców maj najwikszy wpyw na bezpieczestwo jazdy, s sprawne hamulce oraz prdko stosowna do warunków. Dostrzegane jest jeszcze znaczenie zmczenia kierowcy. Inne czynniki, w tym cinienie w oponach, spychane s na dalszy plan.
Kolejno czynników ustalona na podstawie wyników biecego pomiaru.
Mimo e 91% badanych zgadza si ze stwierdzeniem, e cinienie w oponach wpywa na bezpieczestwo jazdy, to najwaniejszym czynnikiem warunkujcym bezpieczn jazd s wedug kierowców sprawne hamulce.
2011 [N=468]
2006 [N=409]
2007 [N=383]
2008 [N=408]
2010 [N=393]
15
25
31
7
31
33
19
40
22
19
35
15
29
16
15
20
19
12
13
13
22
7
16
23
*
7. Jak czsto ma Pan(i) sprawdzane cinienie w oponach Pana(i) samochodu?
Prosz wzi pod uwag wszystkie sytuacje – i samodzielnie, i w warsztacie.
Stale spada liczba kierowców, którzy regularnie
kontroluj poziom cinienia w oponach
Czstotliwo
Poowa kierowców przyznaje, e sprawdza poziom cinienia w oponach rzadziej ni raz w miesicu,
4 proc. – nie robi tego w ogóle. Coraz wiksza grupa nie potrafi powiedzie, co jaki czas kontroluje stan opon pod tym wzgldem (ju 16 proc.), co moe sugerowa spadek poziomu wiadomoci.
Wród kierowców sprawdzajcych cinienie w oponach przeszo co trzeci (37 proc.) kontroluje
*
poziom cinienia w oponach swojego samochodu
8. Czy pamita Pan(i) ile wynosi prawidowy poziom cinienia w oponach Pana(i) samochodu? – ogó respondentów
Prawidowy poziom cinienia
Od 2008 roku spada odsetek kierowców,
którzy w ogóle nie potrafi okreli, jaki jest prawidowy poziom cinienia w oponach
ich samochodu (z 38 proc. do 27 proc.). Wielko grupy kierowców dokadnie znajcych te parametr jest praktycznie staa i oscyluje wokó 40 proc.
*
Wikszo kierowców (88 proc.) zmienia opony letnie na zimowe, natomiast 9 proc. jedzi cay rok na tych samych oponach.
9. Czy na zim zmienia Pan(i) opony letnie na zimowe czy te jedzi Pan(i) przez cay rok na tych samych oponach?
12. Kiedy naley zmienia opony letnie na zimowe?
Kiedy zmienia opony?
Stosowanie opon zimowych
Zdecydowana wikszo kierowców stosuje zarówno opony letnie, jak i zimowe. W porównaniu z zeszym rokiem dwukrotnie spad odsetek kierowców jedcych cay rok na tych samych oponach (z 17 do 9 proc.).
*
Wikszo kierowców (88%) zmienia opony letnie na zimowe, natomiast 9% jedzi cay rok na tych samych oponach
9. Czy na zim zmienia Pan(i) opony letnie na opony zimowe czy te jedzi Pan(i) przez cay rok na tych samych oponach?
10. Dlaczego na zim zmienia Pan(i) opony letnie na opony zimowe?
11. Dlaczego na zim nie zmienia Pan(i) opon letnich na opony zimowe?
Dlaczego zmienia
Dlaczego nie zmienia
*
13. Czy przed dalszymi podróami samochodem sprawdza Pan(i) stan techniczny samochodu
14 Co sprawdza Pan(i) w samochodzie przed dalek podró?
Wikszo kierowców (76 proc.) sprawdza
stan techniczny samochodu przed dalsz podró
Kontrola stanu technicznego samochodu przed podró
Zakres kontroli
N=358
*
Pan/-i naprawy i przegldy techniczne swojego auta?
Co pity kierowca sprawdza stan techniczny
samochodu czciej ni raz w roku.
Czstotliwo wykonywania przegldów technicznych
Miejsce napraw i przegldów technicznych
*
18. Prosz uszeregowa nastpujce elementy bezpieczestwa w samochodzie
w kolejnoci od najwaniejszego do najmniej wanego, Pana/-i zdaniem.
Im wysza rednia liczba punktów, tym wysze miejsce w hierarchii.
Zdecydowanie czciej wskazywane przez osoby
w wieku 30-59 lat ni przez osoby powyej 60. roku ycia (4,3-4,5 vs. 3,8).
Ogó kierowców
Mczyni / kobiety
Najwyej w kontekcie bezpieczestwa jazdy oceniane s hamulce. W dalszej kolejnoci kierowcy wymieniaj zawieszenie
i opony. O znaczeniu ostatniego z tych elementów zdecydowanie czciej pamitaj kierowcy w wieku 30-59 lat ni osoby po 60. roku ycia.
Kobiety oceniaj znaczenie oleju silnikowego oraz wiate dla bezpieczestwa jazdy wyej ni mczyni. Mczyni za czciej zwracaj uwag na zawieszenie pojazdów.
Rónica istotna statycznie
z 95-procentow ufnoci.
19. Przy zakupie opon, co decyduje o wyborze danej opony?
Ogó kierowców
Mczyni / kobiety
Waniejsze dla osób po 30. roku ycia ni dla modszych (31 proc. vs. 18 proc.).
O wyborze opon decyduje przede wszystkim ich cena (62 proc.).
W dalszej kolejnoci licz si take marka, parametry techniczne
i ywotno. Inne czynniki wyboru maj znaczenie dla mniej ni
co pitego kierowcy.
Parametry techniczne opon s waniejsze dla osób po 30. roku ycia ni dla modszych kierowców.
Mczyni przykadaj wiksz wag do marki produktu oraz jego parametrów technicznych. Kobiety za czciej kieruj si sugestiami sprzedawców.
Rónica istotna statycznie
z 95-procentow ufnoci.
*
20. Porozmawiajmy teraz o osigach opon, które zaoy(a)by Pan(i) w swoim samochodzie. Osigi opon moemy podzieli na 3 obszary – bezpieczestwo, trwao i oszczdno paliwa. Które opony wybra(a)by Pan(i) do swojego auta? Opony róni si od siebie osigami
– ich osigi w kadym obszarze zaznaczono gwiazdkami, od jednej do czterech gwiazdek.
Wyjwszy cen, adna z cech opon nie ma dla kierowców priorytetowego znaczenia – wol wywaenie cech.
Gówn cech, któr kieruj si kierowcy przy zakupie opon, jest ich cena (por. slajd 22). Wyjwszy ten czynnik,
dla wikszoci kierowców nie ma adnego elementu, który miaby dominujcy wpyw na ich decyzje zakupowe: takiej roli nie odgrywa ani bezpieczestwo, ani trwao produktu, ani ekonomika jazdy – 60 proc. kierowców preferuje wywaone cechy we wszystkich tych kategoriach.
Trwao produktu lub oszczdno paliwa, a zatem czynniki o charakterze kosztowym, s szczególnie wane dla blisko co czwartego kierowcy (23 proc.) – nawet kosztem bezpieczestwa jazdy. Czciej taka postawa charakteryzuje modych kierowców (do 29. roku ycia) oraz osoby z wyksztaceniem niszym.
Opony
30 lat lub wicej [N=341]
Nisze [N=144]
B
Do badania losowane s rejony badawcze / punkty startowe z operatu Pesel, który jest baz adresow wszystkich mieszkaców kraju. Do kadego pomiaru omnibusowego losowanych jest niezalenie 200 punktów startowych. Próba pobierana jest warstwowo. Algorytm losowania adresów (punktów startowych) uwzgldnia podzia administracyjny i urbanizacyjny kraju na regiony, województwa oraz typy miejscowoci (wie, miasta do 20 tys., 20-200 tys. i ponad 200 tys. mieszkaców). Zastosowany algorytm bazuje na specjalnie przygotowanych danych wyjciowych ze „Spisu ludnoci i mieszka” (GUS 2002). W celu uzyskania reprezentatywnoci danych otrzymane wyniki s poddawane procedurze waenia. Algorytm waenia oparty jest na danych GUS-u pochodzcych z Badania Aktywnoci Ekonomicznej Ludnoci z I kwartau 2011 roku.
Omnibus
I.
Pe
20–50 tys. 9%
50–200 tys. 23%
powyej 200 tys. 14%
2010 [N=393]
2011 [N=468]
Kiedy spadnie nieg
Wiksze zuycie paliwa
Gorsze prowadzenie auta. ciganie na jedn stron
Wiksze opory toczenia
Lepsza amortyzacja nierównoci
Niepotrzebny wydatek, szkoda
jed zawsze mam odnieone
jed zim
Pogoda, agodne zimy, niewiele dni
nienych
sprawdzaj
16
9
6
7
7
27
23
19
20
22
18
13
9
12
15
15
13
9
3
3
5
7
4
1
2
2
3
3
13
15
12
16
14
1
2
2
5
7
1
0
0
2
4
3
10
12
3
4
8
9
8
11
16
13
14
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2006 [N=421]
2007 [N=423]
2008 [N=408]
2010 [N=393]
2011 [N=468]
czciej ni raz w miesicuraz na miesicraz na 2 miesice
raz na 3 miesice raz na 4 miesice raz na 5 miesicy
raz na pó roku raz na rokrzadziej ni raz na rok
w ogóle nie jest sprawdzanenie wiem
21
20
26
27
33
30
39
38
32
2740
41
49
36
41
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2006 [N=421]
2007 [N=423]
2008 [N=408]
2010 [N=393]
2011 [N=468]
Nie, nie pamitam
36
28
11
5517
53
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Mczyni [N=299]
Kobiety [N=169]
bezpieczestwo
zim na zimowych oponach
Bienik opon dostosowany do
samochód
Raz na rokRzadziej
Service, Wash Master
2010 [N=393]
2011 [N=468]
Nie, jed cay rok na tych samych oponach
Nie wiem
miecie czy w trasie