Click here to load reader

Posodobitev gimnazijskih programov

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Posodobitev gimnazijskih programov. Izobraževalno srečanje šolskih razvojnih timov v Portorožu, 19. 4., 20. 4. 2013 mag. Vesna Trančar , mag. Melita Šemrl. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Posodobitev gimnazijskih programov

Posodobitev gimnazijskih programov

Izobraevalno sreanje olskih razvojnih timov v Portorou, 19. 4., 20. 4. 2013

mag. Vesna Tranar, mag. Melita emrl

Posodobitev gimnazijskih programov

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjsko uenje prednostne usmeritve: Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

Priprava kolektiva k spremembamPriprava kolektiva k uenju in sodelovanju Priprava kolektiva pri vkljuevanju v timeSkupno iskanje olskih razvojnih prioritet in k njim naravnane aktivnosti uiteljev in dijakovOzaveanje kolektiva o novih pristopih pri pouevanju in jih prepriati, da je to dobra pot

Kaj nam je najbolj uspelo pri delu s kolektivom?ZAETKI

Spremljanje in podpora sodelavcem pri izvajanju posodobitvenih aktivnostiSpodbujanje medkolegialnih hospitacij z namenom razvijanja kritinega prijateljevanja Skupno nartovanje, uresnievanje posodobitvenega narta oleKoordinacija uiteljeve dejavnosti s timi za KP, MP, TP

Kaj nam je najbolj uspelo pri delu s kolektivom?DANES

Pogovor v dvojePohvalaUresnievanje idej kolektivaPravilna izbira asa za skupna sreanja in delavnice

Kaj je najbolj delovalo pri pridobivanju kolegov?

Uitelji ostajajo odprti za uvajanje novosti v pedagoko delo Uitelji so uvideli smiselnost novih pristopov k pouevanjuUitelji se aktivno vkljuujejo projekt predvsem na podroju KPUitelji razvijajo skupne priprave, gradiva kot dokument izvajanja TP in KPVsako leto izvedemo vsaj tri zastavljene MP in KPKolektiv je v okviru KP, MP, TP sledi smernici = razvijanje kompetence vseivljenjskega uenja Izmenjava dobrih didaktinih priporoil med profesorjiKolektiv sledi zastavljenim vsebinskim in procesnim ciljemS katerimi uinki posodobitev smo najbolj zadovoljni?

Ohraniti motivacijo uiteljev, da nadaljujejo v preizkuenem in nauenemNadgradnja in ohranjanje evalvacije za sodelavce o uspenosti in teavah pri izvajanju aktivnosti v okviru posodobitev strokovnih gimnazijSpodbudne izmenjave izkuenj uiteljev, nastalih med TP in MP ter KP

Kaj si elimo nadgraditi in spremeniti?

Ohranjanje stikov z izvajalci projekta Posodobitev strokovnih gimnazijNjihova podpora olam v primeru dodatnih vpraanjLetna sreanja SeminarjiDelavnice

Kaj bi e potrebovali? Analiza vpraalnika za kolektiv Posodobitev gimnazijskega programa

DijakiTimsko deloUvajanje novostiPosodobitev poukaRazvijanje cilja- vseivljenjskega uenjaSodobne metode poukaDrugane tehnike dela in oblik pouevanjaSodelovanje s sodelavciSpodbude vodje RT, vodenje lanic RTPestrost dela Interaktivno delo

Kaj vas je pri delu motiviralo? Novosti pri nainu delaPovezovanje s temami in uiteljiSkupen nart timskega pouevanja in izpeljavaPozitiven odnos dijakovTimsko deloUmestitev projektov v izobraevalni nartPotrpeljivost lanic RT Kaj vam je bilo ve?Tehnino podporoasovno organizacijo timskih izpeljavNezainteresiranost nekaterih sodelavcev za drugaen nain delaPrilagoditev urnikaPotreba po postopnem vpeljevanju sprememb

Kaj vam ni bilo ve oziroma, kaj bi spremenili?