Click here to load reader

Izzivi razvoja študijskih programov

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nacionalni (letni) posvet. Izzivi razvoja študijskih programov. prof. dr. Dušan Lesjak. Portorož, 8. - 9. 5. 2006. Uvodna razmišljanja. Faze življenjskega cikla študijskih programov: Razvoj Izvedba Evalvacija (sprotna, letna, večletna) Spreminjanje/prenova/razvoj Ugašanje/ukinjanje - PowerPoint PPT Presentation

Text of Izzivi razvoja študijskih programov

 • Izzivi razvoja tudijskih programovprof. dr. Duan LesjakNacionalni (letni) posvet Portoro, 8. - 9. 5. 2006

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Uvodna razmiljanjaFaze ivljenjskega cikla tudijskih programov:RazvojIzvedbaEvalvacija (sprotna, letna, veletna)Spreminjanje/prenova/razvojUgaanje/ukinjanje

  Vidiki razvoja:Mednarodna primerljivost/internacionalizacijaAkademski: reference uiteljev in zavodaTrni: tudentje, delodajalci, konkurencaEkonomski (ekonomika izobraevanja)

  Bolonjski proces je prilonost za

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • EU usmeritveBOLONJSKI PROCESprepoznavnost in primerljivost diplom3 stopnje izobraevanjanabirni in prenosni kreditni sistemmobilnost tudentov, uiteljev, raziskovalcevsodelovanje pri zagotavljanju kakovostievropska dimenzija visokega olstva veja zaposljivost diplomantovkrajanje asa tudija, vendar ne na raun njegove kakovostiVseivljenjsko uenje in kvalifikacije/trg dela in trajnostna zaposljivostTuning projekt/visokoolsko izobraevanjeDublinski deskriptorji/razlikovanje stopenjLisbona2010

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Nekateri nacionalni mejniki 2003 - Uredba o financiranju V 2004 - 2008 2004 ZViS; Uvedba bolonjskih stopenj 2005 - razprava o EOK in NOK 2006 SURS; Uredba o kvalifikacijah (8 ravni) 2006 ZViS; Agencijo nadomesti Svet RS za V, ustreznost starih in novih naslovov, financiranje 1. in 2. stopnje 2006 - ZSZN 2006 - Nacionalni program visokega olstva 2006 - Priprava novega sistema financiranja?

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Visokoolsko izobraevanje v SLOV tudijskem letu 2005/2006:92.204 dodiplomskih tudentov (40.308 VS in 51.896 UNI), (UL 57.845, UM 24.982, UP 5.536, samostojni 3.841),8.344 podiplomskih tudentov (UL 4.845, UM 1.610, UP 728, samostojni 1.161)

  V tudijskem letu 2004/2005:6.137 (5.333 FTE) uiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (UL 3.990, 3.787 FTE; UM 1.360, 1.231 FTE; UP 395, 167 FTE; samostojni: 392, 146 FTE).

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Visokoolsko izobraevanje v SLOtudijski programi (razpisani in akreditirani): Pred bolonjo okoli 600,Bolonjskih (prenovljenih in novih) blizu 200.Visokoolski zavodi: Javni: UL 22 F, 3 A, 1 V; UM 12 F, 1 V; UP: 3 F, 2 V Samostojni (zasebni):Koncesionirani: GEA-VP LJ, VUP NM, UNG (Politehnika)Nekoncesionirani: 5 F (ISH, PM Bled, FDE Brdo, Evro PF Nova Gorica); 3 V (VK Celje, VP Maribor, VG Celje)

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Vijeolsko izobraevanje v SLO

  14.246 tudentov (4.785 rednih in 9.461 izrednih) v 05/06,1.299 (388 FTE) strokovnih delavcev in sodelavcev v 04/05,51 zavodov (24 javnih in koncesioniranih, 27 zasebnih) v 05/06,22 razlinih tudijskih programov v 05/06,10.576 vpisnih mest (2.880 rednih) za 06/07.

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Nekateri izzivi visokega olstva v SLOKonkurennost in kakovost terciarnega izobraevanja glede na mednarodna merila ter internacionalizacija.

  Izmenjava znanja med gospodarstvom in terciarnim izobraevanjem.

  Financiranje visokega olstva: masa sredstev v % BDP in alokacija sredstev, odgovornost (zavodov/uiteljev in tudentov) ter preglednost poslovanja/nadzor.

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Razlikovanje bolonjskih stopenjSURS / EOK / 6., 7. in 8. raven izobrazbe (kvalifikacije)

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Dileme razvoja programov Zasnova modela visokoolskega izobraevanja:3 + 2, 4 + 1, 5 + 0Splono/temeljno in posebno/aplikativno, zaposljivost kompetence diplomanta!tevilo programov na 1. in 2. bolonjski stopnji:iz ve na manj, iz manj na ve, enako (razlinost strok, zaposljivost)tudenti in nadaljevanje tudija po diagonali (2 poklica)Zgradba programov - smeri/usmeritve/moduli - predmeti:vsaj 30% razlinosti med programi, vsaj 50% iz temeljnega tudijskega podroja,tevilo obveznih predmetov in tevilo uiteljevobvezni in izbirni predmeti, vsaj 10% poljubne izbirnosti (odprtosti)mobilnost (nacionalno im mednarodno) do 30 KT (obveznih in izbirnih predmetov)predmeti (vsebina, kompetence, metode pouevanja, preverjanja in ocenjevanja)Ekonomika izobraevanja in kakovost na vseh nivojih!

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Primer FM / Bolonja Zasnova modela 3 + 2+ 3, razvoj programov po stopnjah:1. stopnja: 1 VS, 1 UNI 1. izvedba 2005/2006, e akreditirane manje spremembe za 2006/20072. stopnja: 4 od 7 programov akreditiranih, razpisani za 2006/20073. stopnja: snovanje modela (sofinancirano iz strukturnih skladov)

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

  Drag the side handles to change the width of the text block.

  1. stopnja3 leta

  2. stopnja2 leti

  Z

  3. stopnja3 leta

  Z

  BOLONJSKI MODEL 3 + 2 + 3

  Redni nain tudijaIzredni nain tudijatudij na daljavo e-izobraevanje tudij po delih upotevan koncept LLL

  Z

 • Snovanje programa 1. stopnje

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

  Izdelava unih nartov

  Zastopanost strokovnih podroij

  MODEL TUDIJSKEGA PROGRAMA

  Bolonjska deklaracija, mednarodne raziskave, Tuning, EMFD, ZVIS 2004, Merila

  Kompetenni profil diplomanta

  Splone in predmetno-specifine kompetence

  Uitelji (katedre)

  Diplomanti FM

  Delodajalci

  RAZISKAVA

 • Raziskava kompetenc dipl. 1. st.Vzorec, raziskovalna metoda:Uitelji FM, fokusne skupine po katedrah; razprava.tudenti in diplomanti FM; vpraalnik. Delodajalci vodje kadrovskih slub; vpraalnik.

  Razlikovalno podroje:Pomen znanja, spretnosti in vein, inovativnosti...Zastopanost posameznih strokovnih podroij.Opredelitev kompetenc diplomanta.Osebnostne lastnosti diplomanta.

  Ugotavljanje morebitnih razlik med VS in UNI.

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

 • Rezultati - primerjava VS in UNIVsebinska podroja/ poslovne vede

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

  Chart2

  22.666666666723.8333333333

  19.166666666719.8333333333

  12.333333333312.8333333333

  8.16666666678.5

  7.66666666678.1666666667

  10.833333333311.3333333333

  5.333333333312

  13.53.1666666667

  VS

  UNI

  kategorije

  diplomantidelodajalci

  kategorije

  vsuniDIPLOMANTIvsuniDELODAJALCI

  Znanje3.5469613263.81097560983.6789684679Znanje3.53.73076923083.6153846154

  Spretnosti in veine3.70329670333.38036809823.5418324007Spretnosti in veine3.423.53.46

  Inovativnost pri delu3.58791208793.58536585373.5866389708Inovativnost pri delu3.44230769233.753.5961538462

  Osebnostne lastnosti3.48066298343.46341463413.4720388088Osebnostne lastnosti3.49019607843.53846153853.5143288084

  Zunanji videz2.64285714292.66463414632.6537456446Zunanji videz2.52.53846153852.5192307692

  Samostojnost pri delu3.67032967033.69512195123.6827258108Samostojnost pri delu3.61538461543.82352941183.7194570136

  Drugo (vpiite):odnos do ljudI3.833333333343.9166666667Drugo (vpiite): sposobnost realizacije teoretinih znanj in idej444

  Drugo: pozitivno razmiljanje44

  Drugo: samoiniciatiovnost444

  Drugo: logino razmiljanje444

  Drugo: samozavest444

  Drugo: iznajdljivost444

  Drugo: delovne izkunje444

  kategorije

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  DIPLOMANTI

  DELODAJALCI

  podroja

  diplomantidelodajalciakademiki

  VSUNIDIPLOMANTIVSUNIDELODAJALCIVSUNIUITELJI

  Ekonomske in poslovne vede21.833333333322.813432835822.323383084629.805555555635.578947368432.69225146222.666666666723.833333333323.25

  Upravne in organizacijske vede12.191358024712.537313432812.364335728812.027777777811.263157894711.645467836319.166666666719.833333333319.5

  Management lovekih virov (HRM)12.067901234610.992537313411.53021927411.2510.131578947410.690789473712.333333333312.833333333312.5833333333

  Pravne vede10.166666666711.485074626910.82587064686.88888888897.05263157896.97076023398.16666666678.58.3333333333

  Aplikativno jezikoslovje (tuji poslovni jeziki)11.666666666712.373134328412.019900497510.777777777810.368421052610.57309941527.66666666678.16666666677.9166666667

  Informacijsko komunikacijske in tehnoloke vede10.419753086410.022388059710.22107057318.63888888899.55263157899.095760233910.833333333311.333333333311.0833333333

  Raziskovalna metodologija7.351851851911.47761194039.41473189614.56.68421052635.59210526325.3333333333128.6666666667

  Praktino usposabljanje14.29012345688.343283582111.316703519413.52777777789.368421052611.448099415213.53.16666666678.3333333333

  podroja

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  DIPLOMANTI

  DELODAJALCI

  Sheet3

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  DIPLOMANTI

  DELODAJALCI

  UITELJI

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  VS

  UNI

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  VS

  UNI

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  VS

  UNI

 • Rezultati - primerjava VS in UNIKompetence diplomantov

  Portoro, 8. - 9. 5. 2006

  Chart1

  2.57783.234

  3.483.5306

  3.38783.6939

  2.823.6531

  3.563.449

  3.26533.5625

  3.263.7551

  3.043.5714

  3.14293.5417

  3.323.6531

  3.223.8367

  3.02043.7755

  3.32653.7083

  3.33.551

  3.283.4375

  3.42863.9

  3.363.6458

  3.543.5714

  3.343.551

  3.263.6042

  VS

  UNI

  vsota-neponderirana

  delodajalcidiplomanti

  KOMPETENCEDELODAJALCIDIPLOMANTI

  uporabe teoretinih izhodi za nadaljnje raziskovanje1161522684835461029

  uporabe informacijske tehnologije1741733475885281116

  kritinega in analitinega miljenja1661813476115551166

  snovanja dolgoronih nartov1411793205635471110

  snovanja operativnih nartov1781693476194951114

  organiziranja dela v spremenjenih okoliinah1601713316205281148

  sprejemanja odloit