332
REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradonačelnik __________________________________________________________ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2016. Zagreb, rujan 2016.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

__________________________________________________________

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2016.

Zagreb, rujan 2016.

Page 2: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

SADRŽAJ: UVODNE NAPOMENE 1. Opći dio

1.1. Sažetak Općeg dijela 1

1.2. A. Račun prihoda i rashoda 2

1.3. B. Račun financiranja 30

1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja 39

2. Posebni dio

2.1. Organizacijska klasifikacija 40

2.2. Ekonomska klasifikacija 41

2.3. Programska klasifikacija 106

2.3.1. Ured gradonačelnika 106

2.3.2. Ured za javnu nabavu 111

2.3.3. Gradski kontrolni ured 112

2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

2.3.5. Služba za mjesnu samoupravu 118

2.3.6. Gradski ured za opću upravu 124

2.3.7. Gradski ured za financije 125

2.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 127

2.3.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 132

2.3.10. Gradski ured za zdravstvo 155

2.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 162

2.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,

komunalne poslove i promet 168

2.3.13. Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada 174

2.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 177

2.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije 179

2.3.16. Gradski ured za branitelje 181

2.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 183

2.3.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 184

2.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 187

2.3.20. Stručna služba gradonačelnika 192

2.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 194

2.3.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 209

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 215

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 217

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 218

6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 222

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 249

Page 3: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

UVODNE NAPOMENE Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) definiran je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja gradonačelniku odnosno predstavničkom tijelu. Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

• planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,

• izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,

• stanju duga,

• ostvarenju postavljenih planova i

• uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13). Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

I. opći dio proračuna; II. posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te razini

odjeljka ekonomske klasifikacije; III. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; IV. izvještaj o korištenju proračunske zalihe; V. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, VI. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, VII. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

I. Opći dio proračuna čini A Račun prihoda i rashoda, B Račun financiranja s analitičkim prikazom na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan je proračun donesen od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 29. travnja 2016. II. Posebni dio proračuna sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama, organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj. III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove Grada Zagreba na početku i na kraju izvještajnog razdoblja. IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, datumu te iznosu sredstava iz proračunske zalihe po zaključcima gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe. V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju, stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji na početku i na kraju izvještajnog razdoblja i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i kraju izvještajnog razdoblja. VI. Izvještaj o provedbi razvojnih programa sadrži tabelarni prikaz izvršenja plana razvojnih programa. VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz I. Općeg dijela proračuna. Obrazloženje za proračunsku godinu sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz II. Posebnog dijela proračuna s ciljevima i rezultatatima koji su se postigli provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar programa za izvještajno razdoblje.

Page 4: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 38. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46 sjednici, 20 listopada 2016. donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2016.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15), ostvaren je u prvom polugodištu 2016. godine kako slijedi: (u kunama)

NAZIV PLAN 2016. IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PLAN 2016. PRORAČUNSKI

KORISNICI

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PRORAČUNSKI KORISNICI

PLAN 2016. UKUPNO

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

UKUPNO

1 2 3 4 5 6(2+4) 7(3+5)

1.PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6

6.636.300.000,00 3.264.211.851,40 1.668.929.400,00 876.988.239,00 8.305.229.400,00 4.141.200.090,40

2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7

161.900.000,00 19.629.721,46 333.600,00 794.215,00 162.233.600,00 20.423.936,46

3. UKUPNO PRIHODI (1+2) 6.798.200.000,00 3.283.841.572,86 1.669.263.000,00 877.782.454,00 8.467.463.000,00 4.161.624.026,86

4.RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3

6.040.518.772,00 2.666.824.142,77 1.492.115.600,00 787.320.145,82 7.532.634.372,00 3.454.144.288,59

5.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4

710.421.228,00 186.641.238,24 210.054.400,00 27.169.375,11 920.475.628,00 213.810.613,35

6. UKUPNO RASHODI (4+5) 6.750.940.000,00 2.853.465.381,01 1.702.170.000,00 814.489.520,93 8.453.110.000,00 3.667.954.901,94

7. RAZLIKA (3 - 6) 47.260.000,00 430.376.191,85 -32.907.000,00 63.292.933,07 14.353.000,00 493.669.124,92

NAZIV PLAN 2016. IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PLAN 2016. PRORAČUNSKI

KORISNICI

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PRORAČUNSKI KORISNICI

PLAN 2016. UKUPNO

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

UKUPNO

8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8

201.800.000,00 6.602.572,88 32.907.000,00 1.735.315,00 234.707.000,00 8.337.887,88

9.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5

249.060.000,00 129.585.226,74 0,00 27.916.423,00 249.060.000,00 157.501.649,74

10.RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE

-47.260.000,00 -122.982.653,86 32.907.000,00 -26.181.108,00 -14.353.000,00 -149.163.761,86

NAZIV PLAN 2016. IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PLAN 2016. PRORAČUNSKI

KORISNICI

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PRORAČUNSKI KORISNICI

PLAN 2016. UKUPNO

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

UKUPNO

11.UKUPNO PRIHODI I PRIMICI(3+8)

7.000.000.000,00 3.290.444.145,74 1.702.170.000,00 879.517.769,00 8.702.170.000,00 4.169.961.914,74

12. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9) 7.000.000.000,00 2.983.050.607,75 1.702.170.000,00 842.405.943,93 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68

13. RAZLIKA (11-12) 0,00 307.393.537,99 0,00 37.111.825,07 0,00 344.505.363,06

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja s analitičkim prikazom daju se kako slijedi:

1

Page 5: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6 PRIHODI POSLOVANJA 3.085.233.944,54 6.636.300.000,00 6.636.300.000,00 3.264.211.851,40 105,80 49,19

61 Prihodi od poreza 2.297.730.519,87 4.959.300.000,00 4.959.300.000,00 2.507.178.267,34 109,12 50,56

611 Porez i prirez na dohodak 2.210.152.033,87 4.645.000.000,00 4.645.000.000,00 2.397.173.036,16 108,46 51,616111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.876.817.693,21 1.980.522.450,69 105,536112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 168.373.865,76 176.337.733,92 104,736113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 40.162.020,74 44.236.443,85 110,146114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 106.904.461,81 141.172.877,64 132,066115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 29.682.539,21 58.253.579,88 196,266116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 4.432.237,04 4.200.265,17 94,776117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 16.220.783,90 7.550.314,99 46,55

613 Porezi na imovinu 67.428.418,21 171.600.000,00 171.600.000,00 90.160.125,62 133,71 52,546131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 51.497,54 18.040,21 35,036132 Porez na nasljedstava i darove 1.993.542,80 2.600.716,06 130,466134 Povremeni porezi na imovinu 65.383.377,87 87.541.369,35 133,89

614 Porezi na robu i usluge 20.150.067,79 142.700.000,00 142.700.000,00 19.845.105,56 98,49 13,916142 Porez na promet 12.873.919,53 11.557.783,58 89,786145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6.965.548,26 8.063.066,98 115,766147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 310.600,00 224.255,00 72,20

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 66.176.048,37 178.000.000,00 178.000.000,00 48.373.137,22 73,10 27,18

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 897.121,61 3.100.000,00 3.100.000,00 1.065.519,76 118,77 34,37

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 897.121,61 1.065.519,76 118,77

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 68.100.000,00 68.100.000,00 30.998.870,55 89,87 45,52

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 30.998.870,55 89,87

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 33.400.000,00 33.400.000,00 3.688.754,80 23,34 11,04

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 313.375,806342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 3.375.379,00 21,36

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.534.000,00 18,45 6,036351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 2.534.000,00 18,45

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.251.885,98 31.400.000,00 31.400.000,00 10.085.992,11 805,66 32,12

2

Page 6: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.041.896,03 39.154,88 3,766382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 209.989,95 10.046.837,23 4.784,44

64 Prihodi od imovine 206.267.239,61 440.000.000,00 440.000.000,00 201.890.481,40 97,88 45,88

641 Prihodi od financijske imovine 555.192,06 2.700.000,00 2.700.000,00 975.172,80 175,65 36,12

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 552.189,87 974.344,80 176,456414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,006416 Prihodi od dividendi 3.002,19 828,00 27,58

642 Prihodi od nefinancijske imovine 205.661.977,96 436.800.000,00 436.800.000,00 200.870.186,38 97,67 45,99

6421 Naknade za koncesije 18.236.967,49 11.742.971,44 64,396422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 51.780.313,54 66.324.282,50 128,096423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 15.421.964,86 15.168.934,29 98,366424 Naknade za ceste 104.350.937,28 95.985.633,46 91,986429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 15.871.794,79 11.648.364,69 73,39

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.069,59 500.000,00 500.000,00 45.122,22 90,12 9,02

6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima 50.069,59 45.122,22 90,12

6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 486.039.836,85 1.004.100.000,00 1.004.100.000,00 479.112.788,60 98,57 47,72

651 Upravne i administrativne pristojbe 23.238.840,75 50.000.000,00 50.000.000,00 25.932.112,60 111,59 51,86

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 10.276.351,35 12.696.726,71 123,556513 Ostale upravne pristojbe i naknade 12.283.240,63 12.500.828,09 101,776514 Ostale pristojbe i naknade 679.248,77 734.557,80 108,14

652 Prihodi po posebnim propisima 53.023.772,56 114.100.000,00 114.100.000,00 54.104.649,24 102,04 47,42

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 3.066.913,50 2.096.854,81 68,376524 Doprinosi za šume 155.996,40 276.838,40 177,466526 Ostali nespomenuti prihodi 49.800.862,66 51.730.956,03 103,88

653 Komunalni doprinosi i naknade 409.777.223,54 840.000.000,00 840.000.000,00 399.076.026,76 97,39 47,51

6531 Komunalni doprinosi 55.180.468,88 47.514.162,54 86,116532 Komunalne naknade 354.456.079,56 350.919.545,92 99,00

3

Page 7: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6533 Naknade za priključak 140.675,10 642.318,30 456,60

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi oddonacija 1.970.546,17 0,00 0,00 177.510,81 9,01

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.970.546,17 0,00 0,00 177.510,81 9,01

6631 Tekuće donacije 1.970.546,17 177.510,81 9,01

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 27.049.753,67 54.900.000,00 54.900.000,00 27.479.666,03 101,59 50,05

681 Kazne i upravne mjere 9.350.623,84 17.000.000,00 17.000.000,00 10.567.914,36 113,02 62,166819 Ostale kazne 9.350.623,84 10.567.914,36 113,02

683 Ostali prihodi 17.699.129,83 37.900.000,00 37.900.000,00 16.911.751,67 95,55 44,626831 Ostali prihodi 17.699.129,83 16.911.751,67 95,55

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.387.678,05 161.900.000,00 161.900.000,00 19.629.721,46 80,49 12,12

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.593.740,54 72.500.000,00 72.500.000,00 6.409.260,12 60,50 8,84

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 10.375.491,23 70.000.000,00 70.000.000,00 6.178.362,35 59,55 8,83

7111 Zemljište 10.375.491,23 6.178.362,35 59,55

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 218.249,31 2.500.000,00 2.500.000,00 230.897,77 105,80 9,24

7124 Ostala prava 218.249,31 223.697,84 102,507126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 7.199,93

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 13.793.937,51 89.400.000,00 89.400.000,00 13.220.461,34 95,84 14,79

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 13.791.377,51 89.400.000,00 89.400.000,00 13.220.461,34 95,86 14,79

7211 Stambeni objekti 13.791.377,51 13.220.461,34 95,867212 Poslovni objekti 0,00 0,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7221 Uredska oprema i namještaj 2.560,00 0,00 0,00

UKUPNO 3.109.621.622,59 6.798.200.000,00 6.798.200.000,00 3.283.841.572,86 105,60 48,30

4

Page 8: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6 PRIHODI POSLOVANJA 0,00 1.668.929.400,00 1.668.929.400,00 876.988.239,00 52,55

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 111.277.300,00 111.277.300,00 24.331.517,00 21,87

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 0,00 539.006,00

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00 539.006,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 2.069.535,00

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 1.098.064,006322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 27.734,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 818.642,006324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 125.095,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 4.732.335,00

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 3.709.474,006332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 1.022.861,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 2.448.314,00

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 2.289.195,006342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 159.119,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 0,00 0,00 52.552,00

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 52.552,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 111.277.300,00 111.277.300,00 8.903.873,00 8,00

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 8.866.229,006362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 0,00 37.644,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 5.585.902,00

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 5.312.680,006382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 273.222,00

64 Prihodi od imovine 0,00 0,00 0,00 10.630.806,00

641 Prihodi od financijske imovine 0,00 0,00 0,00 714.245,00

6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 3.034,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,00 439.583,006414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 223.059,00

5

Page 9: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutneklauzule 0,00 30.970,00

6416 Prihodi od dividendi 0,00 13.227,006419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 4.372,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 9.916.561,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 8.597.892,006423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,00 11.423,006425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 0,00 1.800,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 1.305.446,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 0,00 254.105.400,00 254.105.400,00 203.888.693,00 80,24

651 Upravne i administrativne pristojbe 0,00 0,00 0,00 46,00

6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 46,00

652 Prihodi po posebnim propisima 0,00 254.105.400,00 254.105.400,00 203.888.647,00 80,24

6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 202.854.313,006527 Naknade od financijske imovine 0,00 868.995,006528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s

invaliditetom 0,00 165.339,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi oddonacija 0,00 301.546.700,00 301.546.700,00 118.603.113,00 39,33

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 242.642.000,00 242.642.000,00 107.278.842,00 44,216614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 8.559.542,006615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 98.719.300,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 58.904.700,00 58.904.700,00 11.324.271,00 19,22

6631 Tekuće donacije 0,00 9.383.013,006632 Kapitalne donacije 0,00 1.941.258,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,57

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,57

6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 516.767.736,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0,00 0,00 2.766.374,00

6

Page 10: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

683 Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00 2.766.374,00

6831 Ostali prihodi 0,00 2.766.374,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 333.600,00 333.600,00 794.215,00 238,07

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 1.560,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 0,00 0,00 1.560,007113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine 0,00 1.560,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 333.600,00 333.600,00 792.655,00 237,61

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 333.600,00 333.600,00 615.697,00 184,56

7211 Stambeni objekti 0,00 214.282,007212 Poslovni objekti 0,00 398.343,007214 Ostali građevinski objekti 0,00 3.072,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 49.557,00

7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 450,007226 Sportska i glazbena oprema 0,00 10.000,007227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 39.107,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 127.401,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 127.401,00

UKUPNO 0,00 1.669.263.000,00 1.669.263.000,00 877.782.454,00 52,59

7

Page 11: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6 PRIHODI POSLOVANJA 3.085.233.944,54 8.305.229.400,00 8.305.229.400,00 4.141.200.090,40 134,23 49,86

61 Prihodi od poreza 2.297.730.519,87 4.959.300.000,00 4.959.300.000,00 2.507.178.267,34 109,12 50,56

611 Porez i prirez na dohodak 2.210.152.033,87 4.645.000.000,00 4.645.000.000,00 2.397.173.036,16 108,46 51,61

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.876.817.693,21 1.980.522.450,69 105,536112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 168.373.865,76 176.337.733,92 104,736113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 40.162.020,74 44.236.443,85 110,146114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 106.904.461,81 141.172.877,64 132,066115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 29.682.539,21 58.253.579,88 196,266116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 4.432.237,04 4.200.265,17 94,776117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 16.220.783,90 7.550.314,99 46,55

613 Porezi na imovinu 67.428.418,21 171.600.000,00 171.600.000,00 90.160.125,62 133,71 52,54

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 51.497,54 18.040,21 35,036132 Porez na nasljedstava i darove 1.993.542,80 2.600.716,06 130,466134 Povremeni porezi na imovinu 65.383.377,87 87.541.369,35 133,89

614 Porezi na robu i usluge 20.150.067,79 142.700.000,00 142.700.000,00 19.845.105,56 98,49 13,91

6142 Porez na promet 12.873.919,53 11.557.783,58 89,786145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6.965.548,26 8.063.066,98 115,766147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 310.600,00 224.255,00 72,20

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 66.176.048,37 289.277.300,00 289.277.300,00 72.704.654,22 109,87 25,13

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 0,00 539.006,00

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00 539.006,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 897.121,61 3.100.000,00 3.100.000,00 3.135.054,76 349,46 101,13

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 1.098.064,006322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 27.734,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 818.642,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 897.121,61 1.065.519,76 118,776324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 125.095,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 68.100.000,00 68.100.000,00 35.731.205,55 103,59 52,47

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 3.709.474,006331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 34.491.279,03 30.998.870,55 89,87

8

Page 12: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 1.022.861,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 33.400.000,00 33.400.000,00 6.137.068,80 38,83 18,37

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 313.375,806341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 2.289.195,006342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 159.119,006342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.803.728,75 3.375.379,00 21,36

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.586.552,00 18,84 6,166351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 52.552,006351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.732.033,00 2.534.000,00 18,45

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 111.277.300,00 111.277.300,00 8.903.873,00 8,00

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 8.866.229,006362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 0,00 37.644,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.251.885,98 31.400.000,00 31.400.000,00 15.671.894,11 1.251,86 49,91

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 5.312.680,006381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.041.896,03 39.154,88 3,766382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 273.222,006382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 209.989,95 10.046.837,23 4.784,44

64 Prihodi od imovine 206.267.239,61 440.000.000,00 440.000.000,00 212.521.287,40 103,03 48,30

641 Prihodi od financijske imovine 555.192,06 2.700.000,00 2.700.000,00 1.689.417,80 304,29 62,57

6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 3.034,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,00 439.583,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 552.189,87 974.344,80 176,456414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 223.059,006414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,006415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne

klauzule 0,00 30.970,00

6416 Prihodi od dividendi 0,00 13.227,006416 Prihodi od dividendi 3.002,19 828,00 27,586419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 4.372,00

9

Page 13: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

642 Prihodi od nefinancijske imovine 205.661.977,96 436.800.000,00 436.800.000,00 210.786.747,38 102,49 48,266421 Naknade za koncesije 18.236.967,49 11.742.971,44 64,396422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 8.597.892,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 51.780.313,54 66.324.282,50 128,096423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,00 11.423,006423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 15.421.964,86 15.168.934,29 98,366424 Naknade za ceste 104.350.937,28 95.985.633,46 91,986425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 0,00 1.800,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 1.305.446,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 15.871.794,79 11.648.364,69 73,39

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.069,59 500.000,00 500.000,00 45.122,22 90,12 9,026432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 50.069,59 45.122,22 90,12

6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 486.039.836,85 1.258.205.400,00 1.258.205.400,00 683.001.481,60 140,52 54,28

651 Upravne i administrativne pristojbe 23.238.840,75 50.000.000,00 50.000.000,00 25.932.158,60 111,59 51,866512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 10.276.351,35 12.696.726,71 123,556513 Ostale upravne pristojbe i naknade 12.283.240,63 12.500.828,09 101,776514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 46,006514 Ostale pristojbe i naknade 679.248,77 734.557,80 108,14

652 Prihodi po posebnim propisima 53.023.772,56 368.205.400,00 368.205.400,00 257.993.296,24 486,56 70,07

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 3.066.913,50 2.096.854,81 68,376524 Doprinosi za šume 155.996,40 276.838,40 177,466526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 202.854.313,006526 Ostali nespomenuti prihodi 49.800.862,66 51.730.956,03 103,886527 Naknade od financijske imovine 0,00 868.995,006528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s

invaliditetom 0,00 165.339,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 409.777.223,54 840.000.000,00 840.000.000,00 399.076.026,76 97,39 47,51

6531 Komunalni doprinosi 55.180.468,88 47.514.162,54 86,11

10

Page 14: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

6532 Komunalne naknade 354.456.079,56 350.919.545,92 99,006533 Naknade za priključak 140.675,10 642.318,30 456,60

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi oddonacija 1.970.546,17 301.546.700,00 301.546.700,00 118.780.623,81 6.027,80 39,39

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 242.642.000,00 242.642.000,00 107.278.842,00 44,216614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 8.559.542,006615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 98.719.300,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.970.546,17 58.904.700,00 58.904.700,00 11.501.781,81 583,68 19,53

6631 Tekuće donacije 0,00 9.383.013,006631 Tekuće donacije 1.970.546,17 177.510,81 9,016632 Kapitalne donacije 0,00 1.941.258,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,57

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 516.767.736,00 51,576731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 516.767.736,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 27.049.753,67 54.900.000,00 54.900.000,00 30.246.040,03 111,82 55,09

681 Kazne i upravne mjere 9.350.623,84 17.000.000,00 17.000.000,00 10.567.914,36 113,02 62,16

6819 Ostale kazne 9.350.623,84 10.567.914,36 113,02

683 Ostali prihodi 17.699.129,83 37.900.000,00 37.900.000,00 19.678.125,67 111,18 51,92

6831 Ostali prihodi 0,00 2.766.374,006831 Ostali prihodi 17.699.129,83 16.911.751,67 95,55

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.387.678,05 162.233.600,00 162.233.600,00 20.423.936,46 83,75 12,59

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.593.740,54 72.500.000,00 72.500.000,00 6.410.820,12 60,52 8,84

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 10.375.491,23 70.000.000,00 70.000.000,00 6.179.922,35 59,56 8,83

7111 Zemljište 10.375.491,23 6.178.362,35 59,557113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine 0,00 1.560,00

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 218.249,31 2.500.000,00 2.500.000,00 230.897,77 105,80 9,24

7124 Ostala prava 218.249,31 223.697,84 102,507126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 7.199,93

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 13.793.937,51 89.733.600,00 89.733.600,00 14.013.116,34 101,59 15,62

11

Page 15: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 13.791.377,51 89.733.600,00 89.733.600,00 13.836.158,34 100,32 15,42

7211 Stambeni objekti 0,00 214.282,007211 Stambeni objekti 13.791.377,51 13.220.461,34 95,867212 Poslovni objekti 0,00 398.343,007212 Poslovni objekti 0,00 0,007214 Ostali građevinski objekti 0,00 3.072,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.560,00 0,00 0,00 49.557,00 1.935,82

7221 Uredska oprema i namještaj 2.560,00 0,00 0,007225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 450,007226 Sportska i glazbena oprema 0,00 10.000,007227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 39.107,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 127.401,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 127.401,00

SVEUKUPNO 3.109.621.622,59 8.467.463.000,00 8.467.463.000,00 4.161.624.026,86 133,83 49,15

12

Page 16: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3 RASHODI POSLOVANJA 2.686.736.626,43 6.041.234.972,00 6.040.518.772,00 2.666.824.142,77 99,26 44,15

31 Rashodi za zaposlene 742.461.362,33 1.539.134.641,00 1.537.779.892,00 773.073.062,93 104,12 50,27

311 Plaće (Bruto) 616.123.460,83 1.272.963.634,00 1.271.624.055,00 641.442.846,17 104,11 50,44

3111 Plaće za redovan rad 612.406.442,73 637.540.329,47 104,103112 Plaće u naravi 281.741,42 243.378,28 86,383113 Plaće za prekovremeni rad 1.039.276,68 1.012.586,38 97,433114 Plaće za posebne uvjete rada 2.396.000,00 2.646.552,04 110,46

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 46.706.533,00 46.682.083,00 22.215.236,71 110,92 47,59

3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 22.215.236,71 110,92

313 Doprinosi na plaće 106.309.108,18 219.464.474,00 219.473.754,00 109.414.980,05 102,92 49,85

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.880.000,00 1.884.827,24 100,263132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.044.521,76 96.860.072,26 102,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.384.586,42 10.670.080,55 102,75

32 Materijalni rashodi 976.623.593,83 2.523.928.331,00 2.518.383.780,00 949.836.826,81 97,26 37,72

321 Naknade troškova zaposlenima 37.692.161,39 78.380.200,00 78.402.053,00 38.232.708,88 101,43 48,76

3211 Službena putovanja 1.992.399,85 2.298.301,11 115,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.239.726,81 34.441.887,01 100,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.455.334,73 1.484.660,76 102,023214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.700,00 7.860,00 167,23

322 Rashodi za materijal i energiju 214.974.702,16 393.998.409,00 393.336.652,00 186.993.537,44 86,98 47,54

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.665.100,65 14.380.279,26 105,233222 Materijal i sirovine 68.738.526,38 56.427.385,26 82,093223 Energija 128.123.937,23 111.060.460,72 86,683224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.628.978,09 3.094.866,77 117,723225 Sitni inventar i auto gume 1.398.788,16 1.204.465,98 86,113227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 419.371,65 826.079,45 196,98

323 Rashodi za usluge 607.585.025,32 1.887.394.451,00 1.882.443.974,00 625.259.425,60 102,91 33,22

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.068.845,08 16.986.561,07 105,713232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.404.431,51 280.715.424,16 102,673233 Usluge promidžbe i informiranja 5.445.842,32 3.777.599,01 69,37

13

Page 17: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3234 Komunalne usluge 37.042.037,31 39.601.648,28 106,913235 Zakupnine i najamnine 196.505.176,50 205.749.168,50 104,703236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.307.633,73 6.792.495,05 107,693237 Intelektualne i osobne usluge 35.060.229,93 31.334.701,59 89,373238 Računalne usluge 10.464.599,35 11.878.526,87 113,513239 Ostale usluge 27.286.229,59 28.423.301,07 104,17

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 3.053.000,00 3.107.350,00 1.387.159,68 110,54 44,643241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 1.387.159,68 110,54

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.116.799,12 161.102.271,00 161.093.751,00 97.963.995,21 85,10 60,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.107.536,78 23.554.622,76 97,713292 Premije osiguranja 3.471.367,67 2.760.729,46 79,533293 Reprezentacija 849.423,03 1.204.400,34 141,793294 Članarine i norme 284.874,19 731.016,48 256,613295 Pristojbe i naknade 1.495.785,12 2.388.002,28 159,653299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.907.812,33 67.325.223,89 79,29

34 Financijski rashodi 61.412.140,49 110.391.300,00 110.314.800,00 46.756.745,07 76,14 42,38

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 43.790.843,93 80.686.000,00 80.686.000,00 39.870.441,61 91,05 49,413423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 43.790.843,93 39.870.441,61 91,05

343 Ostali financijski rashodi 17.621.296,56 29.705.300,00 29.628.800,00 6.886.303,46 39,08 23,24

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.262.576,96 3.810.449,05 116,793432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 212,703433 Zatezne kamate 1.048.904,74 1.839.928,88 175,413434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.309.814,86 1.235.712,83 9,28

35 Subvencije 310.157.271,33 646.016.000,00 642.447.000,00 299.129.624,41 96,44 46,56

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 595.410.000,00 593.511.000,00 292.583.686,38 95,10 49,30

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 292.583.686,38 95,10

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora 2.511.642,80 50.606.000,00 48.936.000,00 6.545.938,03 260,62 13,38

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.291.329,62 6.237.242,08 272,21

14

Page 18: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 220.313,18 308.695,95 140,12

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.688.335,33 70.109.100,00 70.109.100,00 31.818.384,52 140,24 45,38

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 51.739.600,00 51.739.600,00 21.771.547,29 96,94 42,083631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 21.771.547,29 96,943632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 196.507,66 18.369.000,00 18.369.000,00 10.046.837,23 5.112,69 54,693681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 88.687,66 0,00 0,003682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 107.820,00 10.046.837,23 9.318,16

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 198.403.064,33 420.475.900,00 420.730.500,00 185.956.617,65 93,73 44,20

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 198.403.064,33 420.475.900,00 420.730.500,00 185.956.617,65 93,73 44,203721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 98.855.010,45 101.090.782,15 102,263722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 99.548.053,88 84.865.835,50 85,25

38 Ostali rashodi 374.990.858,79 731.179.700,00 740.753.700,00 380.252.881,38 101,40 51,33

381 Tekuće donacije 180.090.771,26 452.344.700,00 463.036.200,00 205.470.154,00 114,09 44,373811 Tekuće donacije u novcu 180.090.771,26 205.470.154,00 114,09

382 Kapitalne donacije 8.959.323,33 27.523.000,00 27.523.000,00 10.946.882,37 122,18 39,773821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.560,00 3.798.325,96 148.372,113822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 8.956.763,33 7.148.556,41 79,81

383 Kazne, penali i naknade štete 8.882.114,86 23.510.000,00 23.250.000,00 13.116.077,67 147,67 56,41

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 8.882.114,86 13.116.077,67 147,67

386 Kapitalne pomoći 177.058.649,34 227.802.000,00 226.944.500,00 150.719.767,34 85,12 66,41

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima u javnom sektoru 177.058.649,34 150.519.767,34 85,01

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 200.000,00

15

Page 19: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 96.077.316,25 709.705.028,00 710.421.228,00 186.641.238,24 194,26 26,27

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.492.615,83 23.745.700,00 23.498.400,00 9.121.178,65 140,49 38,82

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 6.474.015,83 19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 122,78 42,39

4111 Zemljište 6.474.015,83 7.949.016,15 122,78

412 Nematerijalna imovina 18.600,00 4.745.700,00 4.748.400,00 1.172.162,50 6.301,95 24,69

4123 Licence 15.000,00 1.075.787,50 7.171,924124 Ostala prava 3.600,00 96.375,00 2.677,08

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 84.722.163,84 572.452.328,00 572.350.828,00 159.557.004,35 188,33 27,88

421 Građevinski objekti 67.940.064,97 503.624.076,00 501.875.376,00 139.209.160,25 204,90 27,74

4211 Stambeni objekti 39.588,75 0,00 0,004212 Poslovni objekti 21.755.593,75 48.169.996,83 221,414213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 218.245,80 25.108.963,22 11.504,904214 Ostali građevinski objekti 45.926.636,67 65.930.200,20 143,56

422 Postrojenja i oprema 11.809.327,82 48.776.252,00 50.453.452,00 15.776.517,38 133,59 31,27

4221 Uredska oprema i namještaj 2.798.645,46 5.784.406,28 206,694222 Komunikacijska oprema 51.273,38 258.993,75 505,124223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.061.489,14 1.917.167,92 180,614224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.859.261,24 5.103.148,88 87,104225 Instrumenti, uređaji i strojevi 48.000,00 110.518,64 230,254226 Sportska i glazbena oprema 0,00 130.260,844227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.990.658,60 2.472.021,07 124,18

423 Prijevozna sredstva 384.217,76 2.060.000,00 2.055.000,00 86.402,75 22,49 4,20

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 384.217,76 86.402,75 22,49

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.677.500,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.744.068,24 102,49 36,59

4241 Knjige 2.552.500,00 2.498.158,24 97,874243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 125.000,00 245.910,00 196,73

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 50.000,00 50.000,00 13.125,00 26,25

4252 Osnovno stado 0,00 13.125,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.911.053,29 10.442.000,00 10.417.000,00 1.727.730,73 90,41 16,59

16

Page 20: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

A. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

4262 Ulaganja u računalne programe 539.693,29 418.234,17 77,494264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.371.360,00 1.309.496,56 95,49

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.862.536,58 113.507.000,00 114.572.000,00 17.963.055,24 369,42 15,68

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 113.507.000,00 114.572.000,00 17.963.055,24 369,42 15,68

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 17.963.055,24 369,42

UKUPNO 2.782.813.942,68 6.750.940.000,00 6.750.940.000,00 2.853.465.381,01 102,54 42,27

17

Page 21: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.492.115.600,00 1.492.115.600,00 787.320.145,82 52,77

31 Rashodi za zaposlene 0,00 928.415.120,00 928.415.120,00 428.296.393,20 46,13

311 Plaće (Bruto) 0,00 781.392.600,00 781.392.600,00 348.845.526,09 44,64

3111 Plaće za redovan rad 0,00 334.423.379,093112 Plaće u naravi 0,00 183.918,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 4.272.713,003114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 9.965.516,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 14.907.540,00 14.907.540,00 10.412.914,68 69,85

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 10.412.914,68

313 Doprinosi na plaće 0,00 132.114.980,00 132.114.980,00 69.037.952,43 52,26

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 1.390.431,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 60.947.640,493133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 6.699.880,94

32 Materijalni rashodi 0,00 557.418.270,00 557.418.270,00 349.592.072,86 62,72

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 46.936.180,00 46.936.180,00 37.300.386,78 79,47

3211 Službena putovanja 0,00 6.873.096,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 26.606.163,693213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3.396.909,113214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 424.217,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 276.029.380,00 276.029.380,00 174.716.166,27 63,30

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 17.823.025,183222 Materijal i sirovine 0,00 113.152.701,263223 Energija 0,00 29.346.954,713224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 7.780.256,533225 Sitni inventar i auto gume 0,00 4.705.283,793227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.907.944,80

323 Rashodi za usluge 0,00 208.866.310,00 208.866.310,00 122.508.762,83 58,65

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 7.444.573,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.988.707,053233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.217.975,65

18

Page 22: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3234 Komunalne usluge 0,00 16.755.190,453235 Zakupnine i najamnine 0,00 5.953.875,493236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 8.773.389,353237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 23.855.122,783238 Računalne usluge 0,00 6.255.324,753239 Ostale usluge 0,00 17.264.603,52

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.147.600,00 3.147.600,00 3.402.348,56 108,093241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.402.348,56

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 22.438.800,00 22.438.800,00 11.664.408,42 51,983291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 1.508.288,793292 Premije osiguranja 0,00 3.301.418,233293 Reprezentacija 0,00 2.039.866,523294 Članarine i norme 0,00 574.179,983295 Pristojbe i naknade 0,00 1.822.498,063296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 214.822,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.203.334,84

34 Financijski rashodi 0,00 3.861.310,00 3.861.310,00 2.536.585,69 65,69

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 263.600,00 263.600,00 28.763,07 10,91

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 2.506,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 17.289,07

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 8.968,00

343 Ostali financijski rashodi 0,00 3.597.710,00 3.597.710,00 2.507.822,62 69,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.274.169,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 69.946,003433 Zatezne kamate 0,00 1.006.575,623434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 157.132,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 3.094.345,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 12.516,00

19

Page 23: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 12.516,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 2.927.198,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 154.631,00

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 863.900,00 863.900,00 814.095,07 94,23

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 863.900,00 863.900,00 814.095,07 94,233721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 575.548,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 238.547,07

38 Ostali rashodi 0,00 1.557.000,00 1.557.000,00 2.986.654,00 191,82

381 Tekuće donacije 0,00 117.000,00 117.000,00 100.797,00 86,153811 Tekuće donacije u novcu 0,00 95.195,003812 Tekuće donacije u naravi 0,00 5.602,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 2.865.857,00 199,02

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 2.810.906,003833 Naknade šteta zaposlenicima 0,00 9.680,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 24.325,003835 Ostale kazne 0,00 20.946,00

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 20.000,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 20.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 210.054.400,00 210.054.400,00 27.169.375,11 12,93

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 90.000,00 90.000,00 713.015,50 792,24

412 Nematerijalna imovina 0,00 90.000,00 90.000,00 713.015,50 792,24

4123 Licence 0,00 681.468,504124 Ostala prava 0,00 24.765,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 6.782,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 130.553.400,00 130.553.400,00 25.002.233,45 19,15

421 Građevinski objekti 0,00 84.382.000,00 84.382.000,00 5.577.953,84 6,61

20

Page 24: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

4212 Poslovni objekti 0,00 5.364.891,844214 Ostali građevinski objekti 0,00 213.062,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 39.503.300,00 39.503.300,00 15.911.830,91 40,284221 Uredska oprema i namještaj 0,00 5.391.388,594222 Komunikacijska oprema 0,00 463.983,254223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 660.975,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 5.281.070,124225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 549.060,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 1.728.602,164227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 1.836.751,79

423 Prijevozna sredstva 0,00 4.539.200,00 4.539.200,00 677.467,00 14,924231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 677.467,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.983.300,00 1.983.300,00 2.705.412,00 136,414241 Knjige 0,00 1.177.800,004242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 1.450.850,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,004244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 76.762,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 0,00 0,00 2.710,00

4252 Osnovno stado 0,00 2.710,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 145.600,00 145.600,00 126.859,70 87,13

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 118.532,704263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 202,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 8.125,00

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,004312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 2.960,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 79.411.000,00 79.411.000,00 1.451.166,16 1,83

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 79.411.000,00 79.411.000,00 1.371.619,16 1,73

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 1.371.619,16

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 79.547,00

21

Page 25: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 79.547,00

UKUPNO 0,00 1.702.170.000,00 1.702.170.000,00 814.489.520,93 47,85

22

Page 26: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3 RASHODI POSLOVANJA 2.686.736.626,43 7.533.350.572,00 7.532.634.372,00 3.454.144.288,59 128,56 45,86

31 Rashodi za zaposlene 742.461.362,33 2.467.549.761,00 2.466.195.012,00 1.201.369.456,13 161,81 48,71

311 Plaće (Bruto) 616.123.460,83 2.054.356.234,00 2.053.016.655,00 990.288.372,26 160,73 48,24

3111 Plaće za redovan rad 0,00 334.423.379,093111 Plaće za redovan rad 612.406.442,73 637.540.329,47 104,103112 Plaće u naravi 0,00 183.918,003112 Plaće u naravi 281.741,42 243.378,28 86,383113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 4.272.713,003113 Plaće za prekovremeni rad 1.039.276,68 1.012.586,38 97,433114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 9.965.516,003114 Plaće za posebne uvjete rada 2.396.000,00 2.646.552,04 110,46

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 61.614.073,00 61.589.623,00 32.628.151,39 162,91 52,98

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 10.412.914,683121 Ostali rashodi za zaposlene 20.028.793,32 22.215.236,71 110,92

313 Doprinosi na plaće 106.309.108,18 351.579.454,00 351.588.734,00 178.452.932,48 167,86 50,76

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 1.390.431,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.880.000,00 1.884.827,24 100,263132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 60.947.640,493132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.044.521,76 96.860.072,26 102,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 6.699.880,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.384.586,42 10.670.080,55 102,75

32 Materijalni rashodi 976.623.593,83 3.081.346.601,00 3.075.802.050,00 1.299.428.899,67 133,05 42,25

321 Naknade troškova zaposlenima 37.692.161,39 125.316.380,00 125.338.233,00 75.533.095,66 200,39 60,26

3211 Službena putovanja 1.992.399,85 2.298.301,11 115,353211 Službena putovanja 0,00 6.873.096,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 26.606.163,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.239.726,81 34.441.887,01 100,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.455.334,73 1.484.660,76 102,023213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3.396.909,113214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 424.217,00

23

Page 27: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.700,00 7.860,00 167,23

322 Rashodi za materijal i energiju 214.974.702,16 670.027.789,00 669.366.032,00 361.709.703,71 168,26 54,04

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 17.823.025,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.665.100,65 14.380.279,26 105,233222 Materijal i sirovine 0,00 113.152.701,263222 Materijal i sirovine 68.738.526,38 56.427.385,26 82,093223 Energija 0,00 29.346.954,713223 Energija 128.123.937,23 111.060.460,72 86,683224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.628.978,09 3.094.866,77 117,723224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 7.780.256,533225 Sitni inventar i auto gume 0,00 4.705.283,793225 Sitni inventar i auto gume 1.398.788,16 1.204.465,98 86,113227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 419.371,65 826.079,45 196,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.907.944,80

323 Rashodi za usluge 607.585.025,32 2.096.260.761,00 2.091.310.284,00 747.768.188,43 123,07 35,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 7.444.573,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.068.845,08 16.986.561,07 105,713232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.988.707,053232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.404.431,51 280.715.424,16 102,673233 Usluge promidžbe i informiranja 5.445.842,32 3.777.599,01 69,373233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.217.975,653234 Komunalne usluge 0,00 16.755.190,453234 Komunalne usluge 37.042.037,31 39.601.648,28 106,913235 Zakupnine i najamnine 0,00 5.953.875,493235 Zakupnine i najamnine 196.505.176,50 205.749.168,50 104,703236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 8.773.389,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.307.633,73 6.792.495,05 107,693237 Intelektualne i osobne usluge 35.060.229,93 31.334.701,59 89,373237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 23.855.122,783238 Računalne usluge 0,00 6.255.324,753238 Računalne usluge 10.464.599,35 11.878.526,87 113,513239 Ostale usluge 27.286.229,59 28.423.301,07 104,17

24

Page 28: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3239 Ostale usluge 0,00 17.264.603,52

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 6.200.600,00 6.254.950,00 4.789.508,24 381,66 76,57

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.402.348,563241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.254.905,84 1.387.159,68 110,54

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.116.799,12 183.541.071,00 183.532.551,00 109.628.403,63 95,23 59,733291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 1.508.288,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.107.536,78 23.554.622,76 97,713292 Premije osiguranja 0,00 3.301.418,233292 Premije osiguranja 3.471.367,67 2.760.729,46 79,533293 Reprezentacija 0,00 2.039.866,523293 Reprezentacija 849.423,03 1.204.400,34 141,793294 Članarine i norme 284.874,19 731.016,48 256,613294 Članarine i norme 0,00 574.179,983295 Pristojbe i naknade 0,00 1.822.498,063295 Pristojbe i naknade 1.495.785,12 2.388.002,28 159,653296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 214.822,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.203.334,843299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.907.812,33 67.325.223,89 79,29

34 Financijski rashodi 61.412.140,49 114.252.610,00 114.176.110,00 49.293.330,76 80,27 43,17

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 43.790.843,93 80.949.600,00 80.949.600,00 39.899.204,68 91,11 49,29

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 2.506,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 17.289,07

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 43.790.843,93 39.870.441,61 91,05

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 8.968,00

343 Ostali financijski rashodi 17.621.296,56 33.303.010,00 33.226.510,00 9.394.126,08 53,31 28,273431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.274.169,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.262.576,96 3.810.449,05 116,79

25

Page 29: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 69.946,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 212,703433 Zatezne kamate 0,00 1.006.575,623433 Zatezne kamate 1.048.904,74 1.839.928,88 175,413434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.309.814,86 1.235.712,83 9,283434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 157.132,00

35 Subvencije 310.157.271,33 646.016.000,00 642.447.000,00 299.129.624,41 96,44 46,56

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 595.410.000,00 593.511.000,00 292.583.686,38 95,10 49,30

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 307.645.628,53 292.583.686,38 95,10

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora 2.511.642,80 50.606.000,00 48.936.000,00 6.545.938,03 260,62 13,38

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.291.329,62 6.237.242,08 272,213523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 220.313,18 308.695,95 140,12

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.688.335,33 70.109.100,00 70.109.100,00 34.912.729,52 153,88 49,80

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 32.917,51 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 51.739.600,00 51.739.600,00 21.784.063,29 97,00 42,10

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 12.516,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.458.910,16 21.771.547,29 96,943632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 2.927.198,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 196.507,66 18.369.000,00 18.369.000,00 10.201.468,23 5.191,38 55,54

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 88.687,66 0,00 0,003682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 107.820,00 10.046.837,23 9.318,16

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 198.403.064,33 421.339.800,00 421.594.400,00 186.770.712,72 94,14 44,30

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 198.403.064,33 421.339.800,00 421.594.400,00 186.770.712,72 94,14 44,30

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 575.548,00

26

Page 30: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 98.855.010,45 101.090.782,15 102,263722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 238.547,073722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 99.548.053,88 84.865.835,50 85,25

38 Ostali rashodi 374.990.858,79 732.736.700,00 742.310.700,00 383.239.535,38 102,20 51,63

381 Tekuće donacije 180.090.771,26 452.461.700,00 463.153.200,00 205.570.951,00 114,15 44,393811 Tekuće donacije u novcu 180.090.771,26 205.470.154,00 114,093811 Tekuće donacije u novcu 0,00 95.195,003812 Tekuće donacije u naravi 0,00 5.602,00

382 Kapitalne donacije 8.959.323,33 27.523.000,00 27.523.000,00 10.946.882,37 122,18 39,773821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.560,00 3.798.325,96 148.372,113822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 8.956.763,33 7.148.556,41 79,81

383 Kazne, penali i naknade štete 8.882.114,86 24.950.000,00 24.690.000,00 15.981.934,67 179,93 64,73

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 2.810.906,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 8.882.114,86 13.116.077,67 147,673833 Naknade šteta zaposlenicima 0,00 9.680,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 24.325,003835 Ostale kazne 0,00 20.946,00

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 20.000,00

386 Kapitalne pomoći 177.058.649,34 227.802.000,00 226.944.500,00 150.719.767,34 85,12 66,41

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima u javnom sektoru 177.058.649,34 150.519.767,34 85,01

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 96.077.316,25 919.759.428,00 920.475.628,00 213.810.613,35 222,54 23,23

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.492.615,83 23.835.700,00 23.588.400,00 9.834.194,15 151,47 41,69

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 6.474.015,83 19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 122,78 42,39

4111 Zemljište 6.474.015,83 7.949.016,15 122,78

412 Nematerijalna imovina 18.600,00 4.835.700,00 4.838.400,00 1.885.178,00 10.135,37 38,96

27

Page 31: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

4123 Licence 0,00 681.468,504123 Licence 15.000,00 1.075.787,50 7.171,924124 Ostala prava 3.600,00 96.375,00 2.677,084124 Ostala prava 0,00 24.765,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 6.782,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 84.722.163,84 703.005.728,00 702.904.228,00 184.559.237,80 217,84 26,26

421 Građevinski objekti 67.940.064,97 588.006.076,00 586.257.376,00 144.787.114,09 213,11 24,704211 Stambeni objekti 39.588,75 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 5.364.891,844212 Poslovni objekti 21.755.593,75 48.169.996,83 221,414213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 218.245,80 25.108.963,22 11.504,904214 Ostali građevinski objekti 0,00 213.062,004214 Ostali građevinski objekti 45.926.636,67 65.930.200,20 143,56

422 Postrojenja i oprema 11.809.327,82 88.279.552,00 89.956.752,00 31.688.348,29 268,33 35,23

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 5.391.388,594221 Uredska oprema i namještaj 2.798.645,46 5.784.406,28 206,694222 Komunikacijska oprema 0,00 463.983,254222 Komunikacijska oprema 51.273,38 258.993,75 505,124223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 660.975,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.061.489,14 1.917.167,92 180,614224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 5.281.070,124224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.859.261,24 5.103.148,88 87,104225 Instrumenti, uređaji i strojevi 48.000,00 110.518,64 230,254225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 549.060,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 1.728.602,164226 Sportska i glazbena oprema 0,00 130.260,844227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.990.658,60 2.472.021,07 124,184227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 1.836.751,79

423 Prijevozna sredstva 384.217,76 6.599.200,00 6.594.200,00 763.869,75 198,81 11,584231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 677.467,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 384.217,76 86.402,75 22,49

28

Page 32: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.677.500,00 9.483.300,00 9.483.300,00 5.449.480,24 203,53 57,464241 Knjige 0,00 1.177.800,004241 Knjige 2.552.500,00 2.498.158,24 97,874242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 1.450.850,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 125.000,00 245.910,00 196,734243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,004244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 76.762,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 50.000,00 50.000,00 15.835,00 31,67

4252 Osnovno stado 0,00 2.710,004252 Osnovno stado 0,00 13.125,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.911.053,29 10.587.600,00 10.562.600,00 1.854.590,43 97,05 17,564262 Ulaganja u računalne programe 0,00 118.532,704262 Ulaganja u računalne programe 539.693,29 418.234,17 77,494263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 202,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 8.125,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.371.360,00 1.309.496,56 95,49

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 2.960,00

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 2.960,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.862.536,58 192.918.000,00 193.983.000,00 19.414.221,40 399,26 10,01

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 192.918.000,00 193.983.000,00 19.334.674,40 397,63 9,974511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 1.371.619,164511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.862.536,58 17.963.055,24 369,42

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 79.547,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 79.547,00

SVEUKUPNO 2.782.813.942,68 8.453.110.000,00 8.453.110.000,00 3.667.954.901,94 131,81 43,39

29

Page 33: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 323.162,06 201.800.000,00 201.800.000,00 6.602.572,88 2.043,12 3,27

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 240.254,91 1.600.000,00 1.600.000,00 243.362,71 101,29 15,21

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima 240.254,91 300.000,00 300.000,00 243.362,71 101,29 81,12

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 240.254,91 243.362,71 101,29

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima ujavnom sektoru 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnogsektora 0,00 0,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 82.907,15 200.000,00 200.000,00 183.964,03 221,89 91,98

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava ujavnom sektoru 81.947,15 200.000,00 200.000,00 183.964,03 224,49 91,98

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 81.947,15 183.964,03 224,49

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društavaizvan javnog sektora 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 960,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 6.175.246,14 3,09

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 6.175.246,14

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 6.175.246,14

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

30

Page 34: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnogsektora 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 120.797.809,39 249.060.000,00 249.060.000,00 129.585.226,74 107,27 52,03

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 0,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00

52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 0,00 0,00 0,00 0,00

522 Izdaci za obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00

5221 Obveznice - tuzemne 0,00 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 40.600,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 120.797.809,39 249.040.000,00 249.040.000,00 129.544.626,74 107,24 52,02

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 124,72 58,55

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 9.977.401,29 124,72

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 112.797.809,39 232.000.000,00 232.000.000,00 119.567.225,45 106,00 51,54

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 112.797.809,39 119.567.225,45 106,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnikaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Page 35: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -120.474.647,33 -47.260.000,00 -47.260.000,00 -122.982.653,86 102,08 260,23

32

Page 36: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 32.907.000,00 32.907.000,00 1.735.315,00 5,27

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.327.517,00 8,85

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.017,00 0,01

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 0,00 1.017,00

813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

8134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnomsektoru 0,00 300.000,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 0,00 0,00 1.026.500,00

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 1.000.000,00

8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 0,00 26.500,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 0,00 0,00 112.749,00

833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 112.749,00

8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 112.749,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 17.907.000,00 17.907.000,00 295.049,00 1,65

841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucijai tijela EU te inozemnih vlada 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 0,00 0,00

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 3.907.000,00 3.907.000,00 0,00 0,00

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 277.556,00

8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvanjavnog sektora 0,00 277.556,00

33

Page 37: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 0,00 0,00 17.493,00

8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 17.493,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 27.916.423,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamau javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

5134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 300.000,00

515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 0,00 0,00 21.700.000,00

5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama -tuzemni 0,00 21.700.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,00 2.916.423,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 2.887.234,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 0,00 2.778.986,00

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 108.248,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnikaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 29.189,00

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 29.189,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 32.907.000,00 32.907.000,00 -26.181.108,00 79,56

34

Page 38: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 323.162,06 234.707.000,00 234.707.000,00 8.337.887,88 2.580,09 3,55

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 240.254,91 16.600.000,00 16.600.000,00 1.570.879,71 653,84 9,46

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima 240.254,91 15.300.000,00 15.300.000,00 244.379,71 101,72 1,60

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 240.254,91 243.362,71 101,29

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima u tuzemstvu 0,00 1.017,00

813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

8134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnomsektoru 0,00 300.000,00

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima ujavnom sektoru 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnogsektora 0,00 0,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 300.000,00 300.000,00 1.026.500,00 342,17

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 0,00

8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija - tuzemni 0,00 1.000.000,00

8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 0,00 26.500,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 82.907,15 200.000,00 200.000,00 296.713,03 357,89 148,36

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava ujavnom sektoru 81.947,15 200.000,00 200.000,00 183.964,03 224,49 91,98

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 81.947,15 183.964,03 224,49

35

Page 39: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 112.749,00

8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 112.749,00

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društavaizvan javnog sektora 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 960,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 217.907.000,00 217.907.000,00 6.470.295,14 2,97

841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucijai tijela EU te inozemnih vlada 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 0,00 0,00

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 0,00 3.907.000,00 3.907.000,00 6.175.246,14 158,06

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 6.175.246,148422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 277.556,00 0,14

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnogsektora 0,00 0,00

8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvanjavnog sektora 0,00 277.556,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 0,00 0,00 0,00 17.493,00

8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 17.493,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 120.797.809,39 249.060.000,00 249.060.000,00 157.501.649,74 130,38 63,24

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamau javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 300.000,00

36

Page 40: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

5134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 300.000,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00

515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijamaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,005153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 0,00 0,00 21.700.000,00

5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama -tuzemni 0,00 21.700.000,00

52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire 0,00 0,00 0,00 0,00

522 Izdaci za obveznice 0,00 0,00 0,00 0,00

5221 Obveznice - tuzemne 0,00 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 20.000,00 40.600,00 203,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 40.600,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnogsektora 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 120.797.809,39 249.040.000,00 249.040.000,00 132.461.049,74 109,66 53,19

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 124,72 58,55

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnomsektoru 8.000.000,00 9.977.401,29 124,72

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 112.797.809,39 232.000.000,00 232.000.000,00 122.454.459,45 108,56 52,78

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 112.797.809,39 119.567.225,45 106,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektora 0,00 2.778.986,00

37

Page 41: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKSI-VI 2015. 2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 2) (5 / 4)

1 2 3 4 5 6 7

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 108.248,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnikaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 29.189,00

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 29.189,00

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društavaizvan javnog sektora 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -120.474.647,33 -14.353.000,00 -14.353.000,00 -149.163.761,86 123,81 1.039,25

PRIHODI I PRIMICI 3.109.944.784,65 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 3.290.444.145,74 105,80 47,01

PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 1.702.170.000,00 1.702.170.000,00 879.517.769,00 51,67

PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO 3.109.944.784,65 8.702.170.000,00 8.702.170.000,00 4.169.961.914,74 134,08 47,92

RASHODI I IZDACI 2.903.611.752,07 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 2.983.050.607,75 102,74 42,62

RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 1.702.170.000,00 1.702.170.000,00 842.405.943,93 49,49

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.903.611.752,07 8.702.170.000,00 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68 131,75 43,96

38

Page 42: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

1 2

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 6.602.572,88

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 243.362,71

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 243.362,71

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 243.362,71

81212 Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje 168.362,71

81212 Povrat zajma danog XV Gimnaziji 75.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 183.964,03

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 183.964,03

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 183.964,03

83212 Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d. 143.364,03

83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – Vodoprivreda Zagreb d.d. 40.600,00

84 Primici od zaduživanja 6.175.246,14

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 6.175.246,14

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 6.175.246,14

84222 Primeljeni kredit od HBOR-a 6.175.246,14

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 129.585.226,74

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 40.600,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.600,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.600,00

53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.600,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 129.544.626,74

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 9.977.401,29

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 9.977.401,29

54312 URIHO - Kajzerica 9.977.401,29

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 119.567.225,45

5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 119.567.225,45

54432 Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100284874 19.109.773,81

54432 Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100311954 19.060.870,69

54432 Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100341653 18.808.597,15

54432 Zagrebačka banka – 190 mil. kuna – investicijski projekti partija 5100359444 23.734.625,43

54432 Zagrebačka banka – kupnja Gredelja – partija 5100337866 25.637.576,14

54432 Privredna banka – kupnja Zagrepčanke – partija 5100284874 13.215.782,23

39

Page 43: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

R.B. RAZDJELI IZVORNI PLAN 2016. TEKUĆI PLAN 2016.IZVRŠENJE I.-VI.

2016.

PLAN 2016.PRORAČUNSKI

KORISNICI-FINANCIRANJE

DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I

NAMJENSKIH PRIHODA

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

PRORAČUNSKI KORISNICI

PLAN 2016.UKUPNO

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.

UKUPNO

INDEX4/3*100

INDEX6/5*100

INDEX8/7*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. URED GRADONAČELNIKA 132.089.000 132.089.000 58.709.408,05 132.089.000 58.709.408,05 44,45 - 44,45

Glava 01 Ured 122.669.000 122.669.000 53.705.390,16 122.669.000 53.705.390,16 43,78 - 43,78

Proračunska zaliha 819.306,83 819.306,83

Glava 03 Nacionalne manjine 9.420.000 9.420.000 4.184.711,06 9.420.000 4.184.711,06 44,42 - 44,42

2. URED ZA JAVNU NABAVU 13.085.000 13.085.000 6.622.698,43 13.085.000 6.622.698,43 50,61 - 50,61

3. GRADSKI KONTROLNI URED 6.162.000 6.162.000 2.786.954,43 6.162.000 2.786.954,43 45,23 - 45,23

4.GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

26.205.000 40.482.000 8.791.550,78 40.482.000 8.791.550,78 21,72 - 21,72

Glava 01 Ured 26.205.000 34.461.000 7.479.490,53 34.461.000 7.479.490,53 21,70 - 21,70

Glava 02 Zavod za prostorno uređenje 0 6.021.000 1.312.060,25 6.021.000 1.312.060,25 21,79 - 21,79

5. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU 310.000.000 310.000.000 43.305.298,90 310.000.000 43.305.298,90 13,97 - 13,97

Glava 01 Služba 30.000.000 30.000.000 11.848.476,50 30.000.000 11.848.476,50 39,49 - 39,49

Glava 02 Gradske četvrti 280.000.000 280.000.000 31.456.822,40 280.000.000 31.456.822,40 11,23 - 11,23

6. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU 52.063.000 52.063.000 22.193.995,79 52.063.000 22.193.995,79 42,63 - 42,63

7. GRADSKI URED ZA FINANCIJE 222.009.000 221.749.000 104.924.700,04 221.749.000 104.924.700,04 47,32 - 47,32

8.GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

821.504.000 821.504.000 425.657.268,48 821.504.000 425.657.268,48 51,81 - 51,81

9.GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

2.223.636.000 2.226.982.000 1.093.544.748,64 251.980.000 155.423.131,38 2.478.962.000 1.248.967.880,02 49,10 61,68 50,38

Glava 01 Ured 200.604.000 197.604.000 98.814.067,77 0 197.604.000 98.814.067,77 50,01 - 50,01

Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje 872.591.000 872.591.000 439.760.139,24 23.600.000 14.679.394,00 896.191.000 454.439.533,24 50,40 62,20 50,71

Glava 03 Osnovno školstvo 228.096.000 228.096.000 106.241.137,41 65.400.000 49.664.911,63 293.496.000 155.906.049,04 46,58 75,94 53,12

Glava 04 Srednje školstvo 142.468.000 142.468.000 59.758.444,08 44.480.000 32.829.277,65 186.948.000 92.587.721,73 41,95 73,81 49,53

Glava 05 Djelatnost kulture 445.153.000 445.153.000 226.421.886,65 78.000.000 39.017.646,34 523.153.000 265.439.532,99 50,86 50,02 50,74

Proračunska zaliha 100.000,00 100.000,00

Glava 06 Sport 334.724.000 341.070.000 162.449.073,49 40.500.000 19.231.901,76 381.570.000 181.680.975,25 47,63 47,49 47,61

10. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO 195.664.000 195.664.000 99.678.550,71 1.310.821.000 614.632.756,30 1.506.485.000 714.311.307,01 50,94 46,89 47,42

Glava 01 Ured 94.114.000 94.082.000 39.593.245,56 94.082.000 39.593.245,56 42,08 - 42,08

Glava 02 Javnozdravstvene ustanove 101.550.000 101.582.000 60.085.305,15 1.310.821.000 614.632.756,30 1.412.403.000 674.718.061,45 59,15 46,89 47,77

11.GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

99.154.000 99.154.000 35.616.304,71 4.389.000 0,00 103.543.000 35.616.304,71 35,92 0,00 34,40

Glava 01 Ured 45.764.500 45.694.500 8.978.872,02 0 45.694.500 8.978.872,02 19,65 - 19,65

Proračunska zaliha 165.000,00 165.000,00

Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu 53.389.500 53.459.500 26.472.432,69 4.389.000 57.848.500 26.472.432,69 49,52 0,00 45,76

12.GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET

1.601.525.000 1.583.902.000 490.311.912,08 1.583.902.000 490.311.912,08 30,96 - 30,96

Glava 01 Ured 1.593.286.000 1.581.684.000 488.093.912,08 1.581.684.000 488.093.912,08 30,86 - 30,86

Glava 02 Zavod za prostorno uređenje 8.239.000 2.218.000 2.218.000,00 2.218.000 2.218.000,00 100,00 - 100,00

13.GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

478.182.000 478.182.000 227.862.537,44 478.182.000 227.862.537,44 47,65 - 47,65

14.GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

33.517.000 33.392.000 12.535.511,54 33.392.000 12.535.511,54 37,54 - 37,54

15.URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

7.700.000 7.700.000 2.584.213,18 7.700.000 2.584.213,18 33,56 - 33,56

16. GRADSKI URED ZA BRANITELJE 21.781.000 21.781.000 7.071.487,18 21.781.000 7.071.487,18 32,47 - 32,47

Glava 01 Ured 21.787.000 6.811.237,18 21.787.000 6.811.237,18 31,26 - 31,26

Proračunska zaliha 260.250,00 260.250,00

17.GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

7.433.000 7.433.000 3.454.510,66 7.433.000 3.454.510,66 46,48 - 46,48

18.STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

28.836.000 28.836.000 11.422.890,51 28.836.000 11.422.890,51 39,61 - 39,61

19. URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA 103.933.000 103.933.000 47.914.221,08 277.000 0,00 104.210.000 47.914.221,08 46,10 0,00 45,98

Glava 01 Ured 26.894.000 26.894.000 9.510.839,55 0 26.894.000 9.510.839,55 35,36 - 35,36

Proračunska zaliha 173.759,93 173.759,93

Glava 02 Javna vatrogasna postrojba 77.039.000 77.039.000 38.229.621,60 277.000 77.316.000 38.229.621,60 49,62 0,00 49,45

20. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA 67.964.000 68.349.000 38.859.634,07 68.349.000 38.859.634,07 56,85 - 56,85

21.GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

446.472.000 446.472.000 203.159.624,45 134.703.000 72.350.056,25 581.175.000 275.509.680,70 45,50 53,71 47,41

Glava 01 Ured 354.326.000 354.326.000 157.882.020,70 0 354.326.000 157.882.020,70 44,56 - 44,56

Proračunska zaliha 275.000,00 275.000,00

Glava 02 Ustanove socijalne zaštite 92.146.000 92.146.000 43.463.919,75 134.703.000 72.350.056,25 226.849.000 115.813.976,00 47,17 53,71 51,05

Proračunska zaliha 1.538.684,00 1.538.684,00

22.GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

101.086.000 101.086.000 36.042.586,60 101.086.000 36.042.586,60 35,66 - 35,66

U K U P N O 7.000.000.000 7.000.000.000 2.983.050.607,75 1.702.170.000 842.405.943,93 8.702.170.000 3.825.456.551,68 42,62 49,49 43,96

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

40

Page 44: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2016. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 119.379.000,00 118.879.000,00 52.344.281,26 44,03

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 52.282.000,00 52.282.000,00 27.308.814,74 52,23311 Plaće (Bruto) 43.108.000,00 43.108.000,00 22.644.510,84 52,533111 Plaće za redovan rad 22.378.445,99

3112 Plaće u naravi 17.012,89

3113 Plaće za prekovremeni rad 249.051,96

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.810.000,00 1.810.000,00 787.919,20 43,533121 Ostali rashodi za zaposlene 787.919,20

313 Doprinosi na plaće 7.364.000,00 7.364.000,00 3.876.384,70 52,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.493.254,07

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 383.130,63

32 MATERIJALNI RASHODI 53.512.000,00 53.012.000,00 21.433.090,75 40,43321 Naknade troškova zaposlenima 2.080.000,00 2.080.000,00 1.330.727,09 63,983211 Službena putovanja 469.862,56

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 807.171,39

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 53.693,14

322 Rashodi za materijal i energiju 20.581.500,00 20.581.500,00 9.848.560,24 47,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 538.277,60

3223 Energija 8.145.548,99

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 980.646,72

3225 Sitni inventar i auto gume 28.005,68

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 156.081,25

323 Rashodi za usluge 26.896.500,00 26.386.500,00 8.792.316,22 33,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 99.761,75

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.628.143,04

3233 Usluge promidžbe i informiranja 752.942,13

3234 Komunalne usluge 2.229.278,23

3235 Zakupnine i najamnine 2.937.185,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.682,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 974.487,93

3238 Računalne usluge 89.777,54

3239 Ostale usluge 78.058,10

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00 65.546,88 81,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.546,88

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.874.000,00 3.884.000,00 1.395.940,32 35,943291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 13.439,733292 Premije osiguranja 156.980,30

3293 Reprezentacija 409.086,38

3294 Članarine i norme 262.655,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 553.778,91

34 FINANCIJSKI RASHODI 85.000,00 85.000,00 41.771,50 49,14343 Ostali financijski rashodi 85.000,00 85.000,00 41.771,50 49,14

41

Page 45: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.707,13

3433 Zatezne kamate 39.064,37

35 SUBVENCIJE 11.300.000,00 11.300.000,00 2.499.941,75 22,12352

i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

11.300.000,00 11.300.000,00 2.499.941,75 22,123522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 2.499.941,75

38 OSTALI RASHODI 2.200.000,00 2.200.000,00 1.060.662,52 48,21381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00 1.060.662,52 48,213811 Tekuće donacije u novcu 1.060.662,52

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.290.000,00 3.790.000,00 1.361.108,90 35,91

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.290.000,00 3.790.000,00 1.361.108,90 35,91422 Postrojenja i oprema 3.290.000,00 3.790.000,00 1.361.108,90 35,914221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.358.334,90

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.774,00

UKUPNO GLAVA 122.669.000,00 122.669.000,00 53.705.390,16 43,78

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 9.369.000,00 9.339.000,00 4.148.010,06 44,42

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.986.000,00 1.976.320,00 764.974,22 38,71311 Plaće (Bruto) 1.602.000,00 1.594.030,00 644.908,05 40,463111 Plaće za redovan rad 644.908,05

312 Ostali rashodi za zaposlene 108.000,00 106.140,00 9.100,00 8,573121 Ostali rashodi za zaposlene 9.100,00

313 Doprinosi na plaće 276.000,00 276.150,00 110.966,17 40,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 99.983,91

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 10.982,26

32 MATERIJALNI RASHODI 7.331.000,00 7.310.680,00 3.357.685,57 45,93321 Naknade troškova zaposlenima 211.000,00 211.000,00 111.514,57 52,853211 Službena putovanja 47.678,57

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 45.680,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.696,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.460,00

322 Rashodi za materijal i energiju 449.000,00 449.000,00 224.450,72 49,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.490,72

3223 Energija 86.460,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 20.500,00

3225 Sitni inventar i auto gume 24.000,00

323 Rashodi za usluge 2.535.000,00 2.535.000,00 1.219.836,73 48,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 227.323,28

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 101.170,00

3234 Komunalne usluge 52.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 86.818,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 531.000,00

42

Page 46: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3238 Računalne usluge 23.420,00

3239 Ostale usluge 171.105,45

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 508.000,00 508.000,00 250.167,41 49,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250.167,41

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.628.000,00 3.607.680,00 1.551.716,14 43,013291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.150.562,813292 Premije osiguranja 14.340,00

3293 Reprezentacija 359.393,33

3295 Pristojbe i naknade 4.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.420,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 52.000,00 52.000,00 25.350,27 48,75343 Ostali financijski rashodi 52.000,00 52.000,00 25.350,27 48,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.350,27

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.000,00 81.000,00 36.701,00 45,31

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 51.000,00 81.000,00 36.701,00 45,31422 Postrojenja i oprema 51.000,00 81.000,00 36.701,00 45,314221 Uredska oprema i namještaj 36.701,00

UKUPNO GLAVA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 819.306,83

38 OSTALI RASHODI 0,00 819.306,83381 Tekuće donacije 0,00 819.306,833811 Tekuće donacije u novcu 819.306,83

UKUPNO 0,00 0,00 819.306,83

43

Page 47: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.884.000,00 10.884.000,00 5.325.739,74 48,93311 Plaće (Bruto) 9.124.000,00 9.124.000,00 4.454.773,47 48,823111 Plaće za redovan rad 4.445.150,14

3112 Plaće u naravi 9.623,33

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 194.000,00 194.000,00 104.200,00 53,713121 Ostali rashodi za zaposlene 104.200,00

313 Doprinosi na plaće 1.566.000,00 1.566.000,00 766.766,27 48,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 690.981,23

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 75.785,04

32 MATERIJALNI RASHODI 2.200.000,00 2.200.000,00 1.296.958,69 58,95321 Naknade troškova zaposlenima 425.000,00 425.000,00 190.151,51 44,743211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 157.816,51

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.335,00

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 2.546,00 16,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.546,00

323 Rashodi za usluge 1.455.000,00 1.430.000,00 718.281,65 50,233233 Usluge promidžbe i informiranja 615.631,25

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 101.950,40

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 55.000,00 21.876,98 39,783241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.876,98

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000,00 275.000,00 364.102,55 132,403293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 360.715,05

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.387,50

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61

44

Page 48: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.961.000,00 5.954.250,00 2.727.846,22 45,81311 Plaće (Bruto) 4.974.000,00 4.974.000,00 2.292.040,04 46,083111 Plaće za redovan rad 2.282.859,46

3112 Plaće u naravi 9.180,58

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 135.000,00 128.250,00 41.575,33 32,423121 Ostali rashodi za zaposlene 41.575,33

313 Doprinosi na plaće 852.000,00 852.000,00 394.230,85 46,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 355.266,22

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 38.964,63

32 MATERIJALNI RASHODI 199.500,00 206.250,00 59.108,21 28,66321 Naknade troškova zaposlenima 141.000,00 139.000,00 43.691,34 31,433211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 39.891,34

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.800,00

322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 749,00 8,323221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 749,00

323 Rashodi za usluge 7.500,00 17.300,00 12.940,00 74,803236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.940,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 12.350,00 756,59 6,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 756,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 28.600,00 971,28 3,403293 Reprezentacija 971,28

3294 Članarine i norme 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 1.500,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 1.500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23

45

Page 49: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 23.435.000,00 28.012.000,00 7.215.916,78 25,76

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.238.000,00 12.642.000,00 5.537.765,73 43,80311 Plaće (Bruto) 8.369.460,00 10.369.460,00 4.606.186,06 44,423111 Plaće za redovan rad 4.579.833,24

3112 Plaće u naravi 26.352,82

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 413.000,00 473.000,00 170.245,09 35,993121 Ostali rashodi za zaposlene 170.245,09

313 Doprinosi na plaće 1.455.540,00 1.799.540,00 761.334,58 42,313132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 686.086,25

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 75.248,33

32 MATERIJALNI RASHODI 10.820.000,00 12.993.000,00 1.678.071,05 12,92321 Naknade troškova zaposlenima 821.000,00 821.000,00 254.171,77 30,963211 Službena putovanja 91.002,07

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 155.223,71

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.945,99

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 5.117,00 25,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.117,00

323 Rashodi za usluge 9.584.000,00 11.732.000,00 1.338.991,43 11,413233 Usluge promidžbe i informiranja 30.731,62

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.307.909,81

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00 28.386,72 35,483241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.386,72

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.000,00 340.000,00 51.404,13 15,123293 Reprezentacija 16.885,33

3294 Članarine i norme 34.368,80

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 80,00 4,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 80,00 4,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.325.000,00 2.325.000,00 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.770.000,00 6.449.000,00 263.573,75 4,09

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.770.000,00 6.449.000,00 263.573,75 4,09422 Postrojenja i oprema 70.000,00 70.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.700.000,00 6.379.000,00 263.573,75 4,134262 Ulaganja u računalne programe 0,00

46

Page 50: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 263.573,75

UKUPNO GLAVA 26.205.000,00 34.461.000,00 7.479.490,53 21,70

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 5.676.000,00 1.299.757,82 22,90

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.071.000,00 984.701,71 24,19311 Plaće (Bruto) 3.335.000,00 788.530,93 23,643111 Plaće za redovan rad 788.530,93

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 50.843,40 29,913121 Ostali rashodi za zaposlene 50.843,40

313 Doprinosi na plaće 566.000,00 145.327,38 25,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 127.597,41

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 17.729,97

32 MATERIJALNI RASHODI 1.603.000,00 314.537,76 19,62321 Naknade troškova zaposlenima 149.000,00 42.383,78 28,453211 Službena putovanja 7.290,22

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 30.596,06

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.497,50

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 191.000,00 54.547,30 28,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 51.574,49

3223 Energija 2.972,81

323 Rashodi za usluge 1.176.000,00 189.511,62 16,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.649,51

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.554,48

3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.903,75

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 157.023,35

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 7.130,53

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 28.095,06 32,293291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 12.689,263292 Premije osiguranja 5.262,02

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 6.840,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.303,78

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 518,35 25,92343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 518,35 25,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 518,35

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 345.000,00 12.302,43 3,57

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 345.000,00 12.302,43 3,57422 Postrojenja i oprema 140.000,00 11.729,31 8,384221 Uredska oprema i namještaj 11.729,31

426 Nematerijalna proizvedena imovina 205.000,00 573,12 0,284262 Ulaganja u računalne programe 573,12

UKUPNO GLAVA 0,00 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79

47

Page 51: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 25.700.000,00 25.800.000,00 11.680.676,90 45,27

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 18.787.000,00 18.787.000,00 9.190.922,24 48,92311 Plaće (Bruto) 15.396.000,00 15.396.000,00 7.648.867,94 49,683111 Plaće za redovan rad 7.632.534,84

3112 Plaće u naravi 16.333,10

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 750.000,00 750.000,00 242.713,81 32,363121 Ostali rashodi za zaposlene 242.713,81

313 Doprinosi na plaće 2.641.000,00 2.641.000,00 1.299.340,49 49,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.170.917,10

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 128.423,39

32 MATERIJALNI RASHODI 6.902.000,00 7.002.000,00 2.489.754,66 35,56321 Naknade troškova zaposlenima 640.000,00 640.000,00 251.736,90 39,333211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 247.166,90

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.570,00

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 9.964,51 24,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.964,51

323 Rashodi za usluge 6.112.000,00 6.212.000,00 2.175.692,02 35,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.826.251,49

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.404,27

3234 Komunalne usluge 275.545,79

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 70.490,47

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.000,00 70.000,00 48.531,23 69,333241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.531,23

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 3.830,00 9,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.830,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 11.000,00 11.000,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 11.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.300.000,00 4.200.000,00 167.799,60 4,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.300.000,00 4.200.000,00 167.799,60 4,00421 Građevinski objekti 4.200.000,00 4.100.000,00 165.000,00 4,024214 Ostali građevinski objekti 165.000,00

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,804221 Uredska oprema i namještaj 2.799,60

UKUPNO GLAVA 30.000.000,00 30.000.000,00 11.848.476,50 39,49

48

Page 52: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 223.945.278,00 223.504.078,00 29.677.431,70 13,28

32 MATERIJALNI RASHODI 223.945.278,00 223.504.078,00 29.677.431,70 13,28323 Rashodi za usluge 194.720.278,00 194.399.078,00 18.061.997,74 9,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.530.762,80

3237 Intelektualne i osobne usluge 531.234,94

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.225.000,00 29.105.000,00 11.615.433,96 39,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 10.926.611,153299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 688.822,81

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 56.054.722,00 56.495.922,00 1.779.390,70 3,15

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 56.054.722,00 56.495.922,00 1.779.390,70 3,15421 Građevinski objekti 55.908.722,00 55.550.022,00 1.511.396,95 2,724212 Poslovni objekti 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 1.511.396,95

422 Postrojenja i oprema 146.000,00 945.900,00 267.993,75 28,334221 Uredska oprema i namještaj 267.993,75

UKUPNO GLAVA 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23

49

Page 53: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 38.097.000,00 38.097.000,00 18.872.438,26 49,54311 Plaće (Bruto) 31.230.000,00 31.230.000,00 15.622.066,54 50,023111 Plaće za redovan rad 15.244.506,07

3112 Plaće u naravi 13.590,79

3113 Plaće za prekovremeni rad 363.969,68

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.542.000,00 1.542.000,00 582.808,60 37,803121 Ostali rashodi za zaposlene 582.808,60

313 Doprinosi na plaće 5.325.000,00 5.325.000,00 2.667.563,12 50,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.403.908,35

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 263.654,77

32 MATERIJALNI RASHODI 13.864.000,00 13.864.000,00 3.321.435,25 23,96321 Naknade troškova zaposlenima 1.610.000,00 1.610.000,00 744.365,07 46,233211 Službena putovanja 15.508,38

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 717.639,69

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.217,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.584.000,00 3.584.000,00 664.564,83 18,543221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 380.487,14

3222 Materijal i sirovine 284.077,69

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 8.519.000,00 8.519.000,00 1.836.222,71 21,553231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.635.330,76

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 164.920,04

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.455,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 25.953,16

3239 Ostale usluge 5.563,75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 150.000,00 76.282,64 50,863241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 76.282,64

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 102.000,00 102.000,00 122,28 0,12343 Ostali financijski rashodi 102.000,00 102.000,00 122,28 0,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 122,28

3433 Zatezne kamate 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

UKUPNO GLAVA 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63

50

Page 54: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 70.009.000,00 69.749.000,00 24.210.832,96 34,71

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.281.000,00 20.281.000,00 9.464.575,69 46,67311 Plaće (Bruto) 16.302.000,00 16.302.000,00 7.926.976,07 48,633111 Plaće za redovan rad 7.836.856,50

3112 Plaće u naravi 10.044,89

3113 Plaće za prekovremeni rad 80.074,68

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.200.000,00 1.200.000,00 190.500,00 15,883121 Ostali rashodi za zaposlene 190.500,00

313 Doprinosi na plaće 2.779.000,00 2.779.000,00 1.347.099,62 48,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.213.925,15

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 133.174,47

32 MATERIJALNI RASHODI 2.113.000,00 2.113.000,00 625.267,28 29,59321 Naknade troškova zaposlenima 888.000,00 888.000,00 301.556,18 33,963211 Službena putovanja 17.545,83

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 273.083,35

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.927,00

322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 200.000,00 34.746,10 17,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.746,10

323 Rashodi za usluge 645.000,00 645.000,00 189.623,33 29,403233 Usluge promidžbe i informiranja 3.353,46

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.720,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 181.489,87

3239 Ostale usluge 60,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 29.171,17 58,343241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.171,17

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 330.000,00 70.170,50 21,263293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 40.000,00

3295 Pristojbe i naknade 28.220,50

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.950,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 37.065.000,00 37.065.000,00 13.851.741,47 37,37342 Kamate za primljene kredite i zajmove 24.838.000,00 24.838.000,00 11.136.736,42 44,843423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 11.136.736,42

343 Ostali financijski rashodi 12.227.000,00 12.227.000,00 2.715.005,05 22,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.528.356,55

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 14,70

3433 Zatezne kamate 186.633,80

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

38 OSTALI RASHODI 10.550.000,00 10.290.000,00 269.248,52 2,62381 Tekuće donacije 5.020.000,00 5.020.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

51

Page 55: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

383 Kazne, penali i naknade štete 5.500.000,00 5.240.000,00 269.248,52 5,143831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 269.248,52

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 152.000.000,00 152.000.000,00 80.713.867,08 53,10

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 152.000.000,00 152.000.000,00 80.713.867,08 53,10

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 152.000.000,00 152.000.000,00 80.713.867,08 53,105443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora 80.713.867,08

UKUPNO GLAVA 222.009.000,00 221.749.000,00 104.924.700,04 47,32

52

Page 56: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 821.484.000,00 821.484.000,00 425.657.268,48 51,82

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 16.290.000,00 16.290.000,00 7.823.120,11 48,02311 Plaće (Bruto) 13.430.000,00 13.430.000,00 6.540.876,42 48,703111 Plaće za redovan rad 6.531.566,93

3112 Plaće u naravi 9.309,49

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 560.000,00 560.000,00 163.700,00 29,233121 Ostali rashodi za zaposlene 163.700,00

313 Doprinosi na plaće 2.300.000,00 2.300.000,00 1.118.543,69 48,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.007.989,98

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 110.553,71

32 MATERIJALNI RASHODI 14.518.000,00 14.532.000,00 3.188.586,32 21,94321 Naknade troškova zaposlenima 723.000,00 723.000,00 222.832,75 30,823211 Službena putovanja 35.341,15

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 183.496,60

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.995,00

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 3.081,51 6,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.081,51

323 Rashodi za usluge 10.065.000,00 9.943.000,00 1.999.964,30 20,113233 Usluge promidžbe i informiranja 235.175,42

3234 Komunalne usluge 798.744,03

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 965.694,85

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 15.768,46 31,543241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.768,46

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.630.000,00 3.766.000,00 946.939,30 25,143291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 815,603293 Reprezentacija 10.605,10

3295 Pristojbe i naknade 4.020,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 931.498,60

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.253.000,00 3.253.000,00 2.393.482,66 73,58342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.250.000,00 3.250.000,00 2.392.990,66 73,633423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 2.392.990,66

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 492,00 16,403431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 492,00

35 SUBVENCIJE 543.516.000,00 539.947.000,00 252.828.612,05 46,82351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 504.210.000,00 502.311.000,00 248.782.615,77 49,533512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 248.782.615,77

352i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

39.306.000,00 37.636.000,00 4.045.996,28 10,753522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 3.737.300,333523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 308.695,95

53

Page 57: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 11.500.000,00 11.500.000,00 4.053.200,00 35,25

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.500.000,00 11.500.000,00 4.053.200,00 35,253722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.053.200,00

38 OSTALI RASHODI 232.407.000,00 235.962.000,00 155.370.267,34 65,85381 Tekuće donacije 4.305.000,00 8.717.500,00 4.850.500,00 55,643811 Tekuće donacije u novcu 4.850.500,00

383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

386 Kapitalne pomoći 227.602.000,00 226.744.500,00 150.519.767,34 66,383861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 150.519.767,34

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 20.000,00 20.000,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 20.000,00 20.000,00 0,00532

javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

20.000,00 20.000,00 0,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 0,00

UKUPNO GLAVA 821.504.000,00 821.504.000,00 425.657.268,48 51,81

54

Page 58: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 200.603.000,00 197.603.000,00 98.814.067,77 50,01

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.521.400,00 25.521.400,00 13.373.934,79 52,40311 Plaće (Bruto) 21.030.197,00 21.030.197,00 11.277.024,93 53,623111 Plaće za redovan rad 11.253.828,81

3112 Plaće u naravi 14.756,82

3113 Plaće za prekovremeni rad 8.439,30

312 Ostali rashodi za zaposlene 716.093,00 716.093,00 216.566,50 30,243121 Ostali rashodi za zaposlene 216.566,50

313 Doprinosi na plaće 3.775.110,00 3.775.110,00 1.880.343,36 49,813132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.694.439,95

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 185.903,41

32 MATERIJALNI RASHODI 123.154.600,00 120.154.600,00 58.981.274,69 49,09321 Naknade troškova zaposlenima 1.075.100,00 1.075.100,00 491.615,13 45,733211 Službena putovanja 18.790,36

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 463.737,27

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.087,50

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 20.790,20 51,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.790,20

323 Rashodi za usluge 121.091.000,00 118.091.000,00 57.912.308,84 49,043233 Usluge promidžbe i informiranja 22.549,22

3235 Zakupnine i najamnine 57.753.104,13

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.750,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 129.905,49

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 148.000,00 148.000,00 86.377,59 58,363241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 86.377,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800.500,00 800.500,00 470.182,93 58,743291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 447.034,473293 Reprezentacija 2.115,76

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.032,70

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 6.000,00 30,32 0,51343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 30,32 0,513431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30,32

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 500.500,00 500.500,00 147.000,00 29,37362

i tijelima EUPomoći međunarodnim organizacijama te institucijama

500,00 500,00 0,003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 147.000,00 29,403631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 147.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 39.445.000,00 39.445.000,00 20.938.212,84 53,08

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.445.000,00 39.445.000,00 20.938.212,84 53,083721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.528.917,84

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.409.295,00

38 OSTALI RASHODI 11.975.500,00 11.975.500,00 5.373.615,13 44,87381 Tekuće donacije 11.975.500,00 11.975.500,00 5.373.615,13 44,87

55

Page 59: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3811 Tekuće donacije u novcu 5.373.615,13

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000,00 1.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.000,00 1.000,00 0,00422 Postrojenja i oprema 1.000,00 1.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

UKUPNO GLAVA 200.604.000,00 197.604.000,00 98.814.067,77 50,01

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 868.591.000,00 868.591.000,00 439.061.588,73 50,55

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 599.900.000,00 599.900.000,00 308.842.537,33 51,48311 Plaće (Bruto) 495.000.000,00 495.000.000,00 255.593.431,53 51,643111 Plaće za redovan rad 255.593.431,53

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000.000,00 20.000.000,00 10.131.918,57 50,663121 Ostali rashodi za zaposlene 10.131.918,57

313 Doprinosi na plaće 84.900.000,00 84.900.000,00 43.117.187,23 50,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38.871.813,15

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 4.245.374,08

32 MATERIJALNI RASHODI 175.981.000,00 175.981.000,00 80.846.459,34 45,94321 Naknade troškova zaposlenima 22.370.000,00 22.370.000,00 10.910.072,70 48,773211 Službena putovanja 55.866,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 10.722.206,70

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 132.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 105.881.000,00 105.881.000,00 48.188.497,31 45,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.206.168,60

3222 Materijal i sirovine 27.080.335,15

3223 Energija 15.567.417,26

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 303.316,30

3225 Sitni inventar i auto gume 31.260,00

323 Rashodi za usluge 39.195.000,00 39.195.000,00 18.632.212,79 47,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.031.257,22

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.493.864,98

3233 Usluge promidžbe i informiranja 78.763,00

3234 Komunalne usluge 5.595.528,21

3235 Zakupnine i najamnine 5.449.699,38

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500.300,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 105.300,00

3238 Računalne usluge 210.000,00

3239 Ostale usluge 167.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 6.169,44 15,423241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.169,44

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.495.000,00 8.495.000,00 3.109.507,10 36,603291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.093.241,933292 Premije osiguranja 277.207,23

3293 Reprezentacija 199,46

3295 Pristojbe i naknade 481.126,01

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.257.732,47

56

Page 60: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

34 FINANCIJSKI RASHODI 210.000,00 210.000,00 101.608,00 48,38343 Ostali financijski rashodi 210.000,00 210.000,00 101.608,00 48,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 101.608,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 1.000.000,00 447.790,04 44,78363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 447.790,04 44,783631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 447.790,04

38 OSTALI RASHODI 91.500.000,00 91.500.000,00 48.823.194,02 53,36381 Tekuće donacije 91.500.000,00 91.500.000,00 48.823.194,02 53,363811 Tekuće donacije u novcu 48.823.194,02

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.000.000,00 4.000.000,00 698.550,51 17,46

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.000.000,00 4.000.000,00 698.550,51 17,46422 Postrojenja i oprema 3.500.000,00 3.500.000,00 698.550,51 19,964221 Uredska oprema i namještaj 100.647,73

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 597.902,78

423 Prijevozna sredstva 500.000,00 500.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

UKUPNO GLAVA 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 22.044.000,00 22.044.000,00 13.374.327,51 60,67

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.325.500,00 9.325.500,00 3.274.511,67 35,11311 Plaće (Bruto) 8.045.000,00 8.045.000,00 2.288.291,90 28,443111 Plaće za redovan rad 1.893.073,90

3112 Plaće u naravi 99.552,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 295.666,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 116.000,00 116.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 1.164.500,00 1.164.500,00 986.219,77 84,693132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 703.793,85

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 282.425,92

32 MATERIJALNI RASHODI 12.682.700,00 12.682.700,00 9.817.940,84 77,41321 Naknade troškova zaposlenima 1.315.300,00 1.315.300,00 794.839,30 60,433211 Službena putovanja 274.084,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 513.177,30

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.578,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.376.000,00 7.376.000,00 5.464.629,69 74,093221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.469.280,40

3222 Materijal i sirovine 1.530.913,85

3223 Energija 23.757,74

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 913.330,70

3225 Sitni inventar i auto gume 1.260.522,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 266.825,00

323 Rashodi za usluge 2.889.800,00 2.889.800,00 2.409.149,64 83,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 235.222,78

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 670.094,45

3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.854,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32.270,41

57

Page 61: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3237 Intelektualne i osobne usluge 595.298,00

3238 Računalne usluge 333.996,00

3239 Ostale usluge 508.414,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 545.000,00 545.000,00 473.685,56 86,913241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 473.685,56

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 556.600,00 556.600,00 675.636,65 121,393291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 33.992,073292 Premije osiguranja 228.856,76

3293 Reprezentacija 17.667,54

3294 Članarine i norme 28.650,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 6.702,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 359.768,28

34 FINANCIJSKI RASHODI 35.800,00 35.800,00 189.425,00 529,12342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 14.933,003422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.506,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 8.008,00

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društavai obrtnika izvan javnog sektora 4.419,00

343 Ostali financijski rashodi 35.800,00 35.800,00 174.492,00 487,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 131.954,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 1.377,00

3433 Zatezne kamate 25.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 16.161,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 3.120,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.120,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.120,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 0,00 67.900,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 67.900,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 67.900,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 21.430,00381 Tekuće donacije 0,00 20.680,003811 Tekuće donacije u novcu 20.680,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 750,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 500,00

3835 Ostale kazne 250,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.556.000,00 1.556.000,00 1.199.156,49 77,07

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.556.000,00 1.556.000,00 1.199.156,49 77,07422 Postrojenja i oprema 1.556.000,00 1.556.000,00 1.060.466,49 68,154221 Uredska oprema i namještaj 341.699,27

4222 Komunikacijska oprema 16.648,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 150.460,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 121.155,00

4226 Sportska i glazbena oprema 120.932,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 309.572,22

423 Prijevozna sredstva 0,00 119.660,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 119.660,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 2.710,004252 Osnovno stado 2.710,00

58

Page 62: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 16.320,004262 Ulaganja u računalne programe 16.320,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 105.910,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 0,00 105.910,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 0,00 105.910,005445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih

tuzemnih financijskih institucija izvan javnogsektora 105.910,00

UKUPNO 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 207.704.135,00 207.704.135,00 99.995.922,85 48,14

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 37.282.531,00 37.282.531,00 16.014.649,76 42,95311 Plaće (Bruto) 31.000.000,00 31.000.000,00 13.391.590,27 43,203111 Plaće za redovan rad 13.391.590,27

312 Ostali rashodi za zaposlene 950.000,00 950.000,00 331.624,88 34,913121 Ostali rashodi za zaposlene 331.624,88

313 Doprinosi na plaće 5.332.531,00 5.332.531,00 2.291.434,61 42,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.066.460,40

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 224.974,21

32 MATERIJALNI RASHODI 149.028.604,00 149.028.604,00 83.146.493,16 55,79321 Naknade troškova zaposlenima 3.427.000,00 3.427.000,00 1.618.233,68 47,223211 Službena putovanja 346.470,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 871.513,68

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 400.250,00

322 Rashodi za materijal i energiju 78.860.031,00 78.860.031,00 43.255.066,23 54,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.268.220,00

3222 Materijal i sirovine 13.292.476,55

3223 Energija 26.366.872,68

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 673.734,00

3225 Sitni inventar i auto gume 653.763,00

323 Rashodi za usluge 53.113.573,00 53.113.573,00 28.984.356,07 54,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.361.777,72

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.776.758,79

3233 Usluge promidžbe i informiranja 122.410,00

3234 Komunalne usluge 6.004.973,37

3235 Zakupnine i najamnine 641.447,28

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.450.520,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.974.638,91

3238 Računalne usluge 287.270,00

3239 Ostale usluge 364.560,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.628.000,00 13.628.000,00 9.288.837,18 68,163291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 4.169.209,263292 Premije osiguranja 305.760,00

3293 Reprezentacija 106.380,00

3294 Članarine i norme 105.110,00

59

Page 63: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.602.377,92

34 FINANCIJSKI RASHODI 773.000,00 773.000,00 390.710,00 50,54343 Ostali financijski rashodi 773.000,00 773.000,00 390.710,00 50,543431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 186.930,00

3433 Zatezne kamate 57.650,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 146.130,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 120.000,00 120.000,00 63.598,01 53,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 120.000,00 63.598,01 53,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 63.598,01

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,52

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,523722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 103.568,92

38 OSTALI RASHODI 500.000,00 500.000,00 276.903,00 55,38381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 276.903,00 55,383811 Tekuće donacije u novcu 276.903,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.391.865,00 20.391.865,00 6.245.214,56 30,63

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.391.865,00 20.391.865,00 6.245.214,56 30,63421 Građevinski objekti 17.006.454,00 17.006.454,00 5.045.761,60 29,674212 Poslovni objekti 5.045.761,60

422 Postrojenja i oprema 2.385.411,00 2.385.411,00 1.189.526,72 49,874221 Uredska oprema i namještaj 554.161,34

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 635.365,38

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

1.000.000,00 1.000.000,00 9.926,24 0,994241 Knjige 9.926,24

UKUPNO GLAVA 228.096.000,00 228.096.000,00 106.241.137,41 46,58

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 61.748.000,00 61.748.000,00 49.664.911,63 80,43

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.837.500,00 15.837.500,00 5.740.070,69 36,24311 Plaće (Bruto) 14.801.000,00 14.801.000,00 5.740.070,69 38,783111 Plaće za redovan rad 5.740.070,69

312 Ostali rashodi za zaposlene 100.500,00 100.500,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 936.000,00 936.000,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 45.745.500,00 45.745.500,00 43.924.840,94 96,02321 Naknade troškova zaposlenima 1.873.500,00 1.873.500,00 14.306.244,14 763,613211 Službena putovanja 2.902.281,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 10.943.325,14

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 398.138,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 62.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 34.299.000,00 34.299.000,00 24.429.115,47 71,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.808.898,00

3222 Materijal i sirovine 18.268.429,47

3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 2.013.619,00

60

Page 64: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3225 Sitni inventar i auto gume 97.236,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 240.933,00

323 Rashodi za usluge 6.313.000,00 6.313.000,00 4.224.562,53 66,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.415.132,49

3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.309,63

3234 Komunalne usluge 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 286.756,72

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 125.498,69

3239 Ostale usluge 2.379.865,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.210.000,00 3.210.000,00 964.918,80 30,063291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 269.112,743292 Premije osiguranja 150.894,00

3293 Reprezentacija 121.644,00

3294 Članarine i norme 134.990,00

3295 Pristojbe i naknade 276.153,06

3296 Troškovi sudskih postupaka 12.125,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 91.000,00 91.000,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 91.000,00 91.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

38 OSTALI RASHODI 74.000,00 74.000,00 0,00381 Tekuće donacije 74.000,00 74.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.652.000,00 3.652.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.652.000,00 3.652.000,00 0,00421 Građevinski objekti 395.000,00 395.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.997.000,00 2.997.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

250.000,00 250.000,00 0,004241 Knjige 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

UKUPNO 65.400.000,00 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6

61

Page 65: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3 RASHODI POSLOVANJA 129.962.659,00 129.962.659,00 57.458.903,02 44,21

32 MATERIJALNI RASHODI 88.627.659,00 88.627.659,00 45.102.068,51 50,89321 Naknade troškova zaposlenima 17.587.000,00 17.587.000,00 9.481.575,19 53,913211 Službena putovanja 170.790,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 9.070.970,19

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 239.815,00

322 Rashodi za materijal i energiju 44.582.228,00 44.582.228,00 24.237.221,42 54,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.283.242,00

3222 Materijal i sirovine 8.904.162,41

3223 Energija 13.523.960,80

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 412.149,21

3225 Sitni inventar i auto gume 113.707,00

323 Rashodi za usluge 21.170.000,00 21.170.000,00 7.950.624,99 37,563231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 795.390,65

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.280.726,33

3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.750,00

3234 Komunalne usluge 1.772.914,65

3235 Zakupnine i najamnine 1.572.012,82

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 627.293,26

3237 Intelektualne i osobne usluge 632.027,28

3238 Računalne usluge 65.520,00

3239 Ostale usluge 118.990,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.288.431,00 5.288.431,00 3.432.646,91 64,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.999.070,703292 Premije osiguranja 56.553,00

3293 Reprezentacija 41.356,00

3294 Članarine i norme 3.203,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.332.464,21

34 FINANCIJSKI RASHODI 335.000,00 335.000,00 171.222,38 51,11343 Ostali financijski rashodi 335.000,00 335.000,00 171.222,38 51,113431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 79.045,00

3433 Zatezne kamate 59.080,38

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 33.097,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 40.000.000,00 40.000.000,00 11.679.625,08 29,20

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000.000,00 40.000.000,00 11.679.625,08 29,203722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.679.625,08

38 OSTALI RASHODI 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,60381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,603811 Tekuće donacije u novcu 505.987,05

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.505.341,00 12.505.341,00 2.299.541,06 18,39

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12.505.341,00 12.505.341,00 2.299.541,06 18,39421 Građevinski objekti 8.975.000,00 8.975.000,00 1.815.763,16 20,234212 Poslovni objekti 1.815.763,16

422 Postrojenja i oprema 2.530.341,00 2.530.341,00 483.045,90 19,094221 Uredska oprema i namještaj 133.653,24

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 349.392,66

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

1.000.000,00 1.000.000,00 732,00 0,074241 Knjige 732,00

UKUPNO GLAVA 142.468.000,00 142.468.000,00 59.758.444,08 41,95

62

Page 66: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 39.497.000,00 39.497.000,00 29.216.231,55 73,97

32 MATERIJALNI RASHODI 39.115.000,00 39.115.000,00 25.553.766,21 65,33321 Naknade troškova zaposlenima 3.780.000,00 3.780.000,00 1.883.787,10 49,843211 Službena putovanja 1.224.404,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 173.181,10

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 419.486,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 66.716,00

322 Rashodi za materijal i energiju 15.009.000,00 15.009.000,00 4.450.537,58 29,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.384.886,59

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 1.927.152,20

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 609.021,79

3225 Sitni inventar i auto gume 389.948,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 139.529,00

323 Rashodi za usluge 15.891.000,00 15.891.000,00 15.045.431,08 94,683231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 953.996,79

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.630.235,67

3233 Usluge promidžbe i informiranja 528.919,00

3234 Komunalne usluge 2.441.379,35

3235 Zakupnine i najamnine 1.139.787,18

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 5.213.862,09

3238 Računalne usluge 722.118,00

3239 Ostale usluge 1.415.133,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 459.000,00 459.000,00 1.329.244,00 289,603241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.329.244,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.976.000,00 3.976.000,00 2.844.766,45 71,553291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003292 Premije osiguranja 195.325,00

3293 Reprezentacija 502.461,00

3294 Članarine i norme 82.089,00

3295 Pristojbe i naknade 662.573,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 27.416,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.374.902,45

34 FINANCIJSKI RASHODI 339.000,00 339.000,00 383.831,62 113,22343 Ostali financijski rashodi 339.000,00 339.000,00 383.831,62 113,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 155.907,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 1.414,00

3433 Zatezne kamate 226.510,62

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 3.091.225,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 9.396,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.396,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,003661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 2.927.198,00

63

Page 67: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 154.631,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 0,00 119.672,72

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 119.672,723721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 96.336,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 23.336,72

38 OSTALI RASHODI 43.000,00 43.000,00 67.736,00 157,53381 Tekuće donacije 43.000,00 43.000,00 32.786,00 76,253811 Tekuće donacije u novcu 32.786,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 14.950,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.400,00

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 2.400,00

3835 Ostale kazne 10.150,00

384proračunaPrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg

0,00 20.000,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan

općeg proračuna 20.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.983.000,00 4.983.000,00 3.308.611,10 66,40

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 24.338,00412 Nematerijalna imovina 0,00 24.338,004123 Licence 22.547,00

4124 Ostala prava 1.791,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.983.000,00 4.983.000,00 3.253.522,10 65,29421 Građevinski objekti 107.000,00 107.000,00 208.385,84 194,754212 Poslovni objekti 208.385,84

422 Postrojenja i oprema 4.331.000,00 4.331.000,00 2.933.620,26 67,744221 Uredska oprema i namještaj 1.637.998,07

4222 Komunikacijska oprema 70.560,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.122,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 44.972,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 34.127,00

4226 Sportska i glazbena oprema 341.533,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 770.308,19

423 Prijevozna sredstva 300.000,00 300.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

220.000,00 220.000,00 104.495,00 47,504241 Knjige 104.495,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 7.021,00 28,084262 Ulaganja u računalne programe 6.819,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 202,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 0,00 30.751,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 25.444,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.444,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 5.307,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.307,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 304.435,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 0,00 300.000,00513

financijskim institucijama u javnom sektoruIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 300.000,005134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u

javnom sektoru 300.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 0,00 4.435,00

64

Page 68: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

545društava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

0,00 4.435,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih

trgovačkih društava izvan javnog sektora 4.435,00

UKUPNO 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 438.448.000,00 438.448.000,00 223.300.853,31 50,93

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 260.237.560,00 260.237.560,00 135.027.096,06 51,89311 Plaće (Bruto) 215.654.883,00 215.654.883,00 111.947.094,82 51,913111 Plaće za redovan rad 111.947.094,82

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.300.000,00 7.300.000,00 4.272.358,18 58,533121 Ostali rashodi za zaposlene 4.272.358,18

313 Doprinosi na plaće 37.282.677,00 37.282.677,00 18.807.643,06 50,453132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.948.477,17

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 1.859.165,89

32 MATERIJALNI RASHODI 78.267.940,00 78.267.940,00 38.806.472,81 49,58321 Naknade troškova zaposlenima 10.245.000,00 10.245.000,00 4.900.693,95 47,833211 Službena putovanja 510.517,50

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 4.386.345,45

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.831,00

322 Rashodi za materijal i energiju 25.092.000,00 25.092.000,00 12.674.738,92 50,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.140.016,17

3222 Materijal i sirovine 2.054.547,48

3223 Energija 9.331.165,62

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 80.681,75

3225 Sitni inventar i auto gume 68.327,90

323 Rashodi za usluge 37.560.100,00 37.560.100,00 18.885.580,51 50,283231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 620.731,52

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 664.058,32

3233 Usluge promidžbe i informiranja 818.321,00

3234 Komunalne usluge 1.899.481,89

3235 Zakupnine i najamnine 583.627,43

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.171.566,86

3238 Računalne usluge 721.829,25

3239 Ostale usluge 5.405.964,24

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.370.840,00 5.370.840,00 2.345.459,43 43,673291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 658.204,413292 Premije osiguranja 1.489.477,13

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 14.583,00

3295 Pristojbe i naknade 120,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 183.074,89

34 FINANCIJSKI RASHODI 162.500,00 162.500,00 138.761,00 85,39343 Ostali financijski rashodi 162.500,00 162.500,00 138.761,00 85,393431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 138.317,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 198,00

65

Page 69: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3433 Zatezne kamate 246,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,88363 Pomoći unutar općeg proračuna 45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,883631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.875.534,03

38 OSTALI RASHODI 54.280.000,00 54.280.000,00 28.452.989,41 52,42381 Tekuće donacije 54.280.000,00 54.280.000,00 28.452.989,41 52,423811 Tekuće donacije u novcu 28.452.989,41

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.705.000,00 6.705.000,00 3.121.033,34 46,55

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 6.705.000,00 6.705.000,00 3.121.033,34 46,55422 Postrojenja i oprema 1.145.000,00 1.145.000,00 363.160,84 31,724221 Uredska oprema i namještaj 16.900,00

4222 Komunikacijska oprema 5.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 106.000,00

4226 Sportska i glazbena oprema 130.260,84

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 105.000,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

5.500.000,00 5.500.000,00 2.733.410,00 49,704241 Knjige 2.487.500,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 245.910,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 60.000,00 24.462,50 40,774262 Ulaganja u računalne programe 24.462,50

UKUPNO GLAVA 445.153.000,00 445.153.000,00 226.421.886,65 50,86

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 69.294.800,00 69.294.800,00 33.864.063,68 48,87

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 14.103.200,00 14.103.200,00 6.711.064,53 47,59311 Plaće (Bruto) 11.317.500,00 11.317.500,00 5.323.604,12 47,043111 Plaće za redovan rad 5.232.036,12

3112 Plaće u naravi 30.926,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 16.169,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 44.473,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 639.000,00 639.000,00 379.074,70 59,323121 Ostali rashodi za zaposlene 379.074,70

313 Doprinosi na plaće 2.146.700,00 2.146.700,00 1.008.385,71 46,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 881.247,51

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 127.138,20

32 MATERIJALNI RASHODI 54.046.100,00 54.046.100,00 26.411.330,15 48,87321 Naknade troškova zaposlenima 3.873.600,00 3.873.600,00 1.616.960,55 41,743211 Službena putovanja 1.245.682,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 56.912,55

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 267.375,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 46.991,00

322 Rashodi za materijal i energiju 4.647.600,00 4.647.600,00 2.631.203,70 56,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 898.904,70

3222 Materijal i sirovine 644.499,15

3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 306.063,00

3225 Sitni inventar i auto gume 346.151,85

66

Page 70: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 435.585,00

323 Rashodi za usluge 41.177.500,00 41.177.500,00 19.359.161,32 47,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.238.298,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.339.163,44

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.089.785,00

3234 Komunalne usluge 159.379,11

3235 Zakupnine i najamnine 2.346.596,57

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 191.102,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.222.201,12

3238 Računalne usluge 661.469,75

3239 Ostale usluge 2.111.166,33

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.103.600,00 1.103.600,00 966.463,00 87,573241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 966.463,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.243.800,00 3.243.800,00 1.837.541,58 56,653291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003292 Premije osiguranja 114.956,47

3293 Reprezentacija 955.389,00

3294 Članarine i norme 82.068,00

3295 Pristojbe i naknade 357.125,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 35.010,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 292.993,11

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.145.500,00 1.145.500,00 619.480,00 54,08342 Kamate za primljene kredite i zajmove 263.600,00 263.600,00 6.947,00 2,643423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 3.832,00

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društavai obrtnika izvan javnog sektora 3.115,00

343 Ostali financijski rashodi 881.900,00 881.900,00 612.533,00 69,463431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500.237,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 32.054,00

3433 Zatezne kamate 55.377,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 24.865,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 0,00 122.189,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 122.189,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 122.189,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.705.200,00 8.705.200,00 5.140.787,66 59,05

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 25.186,00412 Nematerijalna imovina 0,00 25.186,004123 Licence 18.404,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 6.782,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.205.200,00 7.205.200,00 5.112.641,66 70,96421 Građevinski objekti 0,00 166.312,004212 Poslovni objekti 166.312,00

422 Postrojenja i oprema 3.104.100,00 3.104.100,00 2.228.123,16 71,784221 Uredska oprema i namještaj 604.053,00

4222 Komunikacijska oprema 119.401,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 36.281,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.470,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 24.989,00

4226 Sportska i glazbena oprema 1.227.709,16

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 213.220,00

67

Page 71: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

423 Prijevozna sredstva 2.482.200,00 2.482.200,00 231.969,00 9,354231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 231.969,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

1.513.300,00 1.513.300,00 2.475.794,00 163,604241 Knjige 948.182,00

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima islično) 1.450.850,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 76.762,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.600,00 105.600,00 10.443,50 9,894262 Ulaganja u računalne programe 10.443,50

43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIHPOHRANJENIH VRIJEDNOSTI 0,00 2.960,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 2.960,004312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične

vrijednosti 2.960,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 12.795,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 0,00 12.795,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 0,00 2.338,005445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih

tuzemnih financijskih institucija izvan javnogsektora 2.338,00

545društava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

0,00 10.457,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih

trgovačkih društava izvan javnog sektora 10.457,00

UKUPNO 78.000.000,00 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02

Glava 06. SPORT

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 334.200.800,00 340.396.800,00 162.112.473,49 47,62

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 51.999.050,00 51.056.731,00 23.712.585,06 46,44311 Plaće (Bruto) 44.606.350,00 43.782.541,00 20.329.778,97 46,433111 Plaće za redovan rad 20.329.778,97

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.004.500,00 971.160,00 450.823,45 46,423121 Ostali rashodi za zaposlene 450.823,45

313 Doprinosi na plaće 6.388.200,00 6.303.030,00 2.931.982,64 46,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.614.960,94

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 317.021,70

32 MATERIJALNI RASHODI 29.396.750,00 30.035.069,00 12.886.352,75 42,90321 Naknade troškova zaposlenima 1.276.500,00 1.268.853,00 590.418,94 46,533212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 579.468,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.950,00

322 Rashodi za materijal i energiju 17.531.350,00 16.738.193,00 7.725.953,65 46,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.067,55

3222 Materijal i sirovine 568.710,98

3223 Energija 7.017.345,73

68

Page 72: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 104.048,46

3225 Sitni inventar i auto gume 9.457,73

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.323,20

323 Rashodi za usluge 10.588.900,00 12.028.023,00 4.569.980,16 37,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.279,13

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 869.511,69

3234 Komunalne usluge 298.241,99

3235 Zakupnine i najamnine 2.768.390,57

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.532,06

3237 Intelektualne i osobne usluge 164.836,43

3239 Ostale usluge 441.188,29

35 SUBVENCIJE 57.200.000,00 57.200.000,00 33.138.754,20 57,93351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 57.200.000,00 57.200.000,00 33.138.754,20 57,933512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 33.138.754,20

38 OSTALI RASHODI 195.605.000,00 202.105.000,00 92.374.781,48 45,71381 Tekuće donacije 195.605.000,00 202.105.000,00 92.374.781,48 45,713811 Tekuće donacije u novcu 92.374.781,48

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 523.200,00 673.200,00 336.600,00 50,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 523.200,00 673.200,00 336.600,00 50,00422 Postrojenja i oprema 523.200,00 673.200,00 336.600,00 50,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 336.600,00

UKUPNO GLAVA 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 40.290.000,00 40.290.000,00 19.165.966,76 47,57

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.850.000,00 7.850.000,00 3.411.255,94 43,46311 Plaće (Bruto) 4.820.000,00 4.820.000,00 2.425.005,58 50,313111 Plaće za redovan rad 2.311.494,58

3112 Plaće u naravi 9.806,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 103.705,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.160.000,00 1.160.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 1.870.000,00 1.870.000,00 986.250,36 52,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 915.834,06

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 70.416,30

32 MATERIJALNI RASHODI 32.345.000,00 32.345.000,00 15.701.109,82 48,54321 Naknade troškova zaposlenima 810.000,00 810.000,00 285.330,06 35,233211 Službena putovanja 510,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 265.871,06

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.949,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.090.000,00 7.090.000,00 4.315.224,35 60,863221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.468,47

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 2.924.929,27

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 963.061,54

3225 Sitni inventar i auto gume 227.864,27

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 159.900,80

69

Page 73: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 23.370.000,00 23.370.000,00 10.240.189,41 43,823231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 531.865,87

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.096.873,31

3233 Usluge promidžbe i informiranja 79.237,00

3234 Komunalne usluge 3.875.265,01

3235 Zakupnine i najamnine 475.712,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.958,94

3237 Intelektualne i osobne usluge 962.637,57

3238 Računalne usluge 133.255,00

3239 Ostale usluge 3.063.384,71

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.075.000,00 1.075.000,00 860.366,00 80,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 22.020,003292 Premije osiguranja 599.254,00

3293 Reprezentacija 5.430,00

3295 Pristojbe i naknade 10.727,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 47.264,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.671,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 95.000,00 95.000,00 53.601,00 56,42343 Ostali financijski rashodi 95.000,00 95.000,00 53.601,00 56,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 24.921,00

3433 Zatezne kamate 28.680,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 210.000,00 210.000,00 65.935,00 31,40

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 210.000,00 210.000,00 65.935,00 31,40422 Postrojenja i oprema 210.000,00 210.000,00 65.935,00 31,404222 Komunikacijska oprema 7.527,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 33.330,00

4226 Sportska i glazbena oprema 25.078,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

UKUPNO 40.500.000,00 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 100.000,00381 Tekuće donacije 0,00 100.000,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 100.000,00

70

Page 74: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 94.064.000,00 94.032.000,00 39.593.245,56 42,11

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.744.000,00 7.744.000,00 3.656.418,18 47,22311 Plaće (Bruto) 6.325.000,00 6.325.000,00 3.073.522,46 48,593111 Plaće za redovan rad 3.066.478,48

3112 Plaće u naravi 7.043,98

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 268.000,00 268.000,00 54.000,00 20,153121 Ostali rashodi za zaposlene 54.000,00

313 Doprinosi na plaće 1.151.000,00 1.151.000,00 528.895,72 45,953132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 476.621,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 52.274,72

32 MATERIJALNI RASHODI 62.090.000,00 62.058.000,00 27.507.279,72 44,33321 Naknade troškova zaposlenima 310.000,00 310.000,00 101.898,58 32,873211 Službena putovanja 14.017,94

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 80.339,64

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.541,00

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 10.106,20 33,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.106,20

323 Rashodi za usluge 54.610.000,00 54.578.000,00 23.559.409,98 43,173233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 3.636.626,05

3235 Zakupnine i najamnine 16.526.062,16

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.951.300,96

3237 Intelektualne i osobne usluge 261.511,45

3238 Računalne usluge 149.062,50

3239 Ostale usluge 34.846,86

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 13.931,80 34,833241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.931,80

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.100.000,00 7.100.000,00 3.821.933,16 53,833291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 15.975,243293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 49.388,86

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.756.569,06

34 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 30.000,00 10.080,00 33,60343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 10.080,00 33,603431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.666.300,00 33,33

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000.000,00 5.000.000,00 1.666.300,00 33,333722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.666.300,00

38 OSTALI RASHODI 19.200.000,00 19.200.000,00 6.753.167,66 35,17381 Tekuće donacije 19.200.000,00 19.200.000,00 6.753.167,66 35,173811 Tekuće donacije u novcu 6.753.167,66

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00

71

Page 75: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

UKUPNO GLAVA 94.114.000,00 94.082.000,00 39.593.245,56 42,08

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 70.993.000,00 71.025.000,00 54.257.214,43 76,39

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.981.000,00 3.981.000,00 1.635.939,63 41,09311 Plaće (Bruto) 3.373.000,00 3.373.000,00 1.420.691,20 42,123111 Plaće za redovan rad 1.420.691,20

312 Ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 35.000,00 17.500,02 50,003121 Ostali rashodi za zaposlene 17.500,02

313 Doprinosi na plaće 573.000,00 573.000,00 197.748,41 34,513132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 176.626,93

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 21.121,48

32 MATERIJALNI RASHODI 65.418.000,00 65.450.000,00 52.139.699,22 79,66321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 110.000,00 55.579,23 50,533211 Službena putovanja 10.000,02

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 25.000,02

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.579,19

322 Rashodi za materijal i energiju 1.316.000,00 1.316.000,00 168.680,81 12,823221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.249,98

3223 Energija 57.500,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 35.347,50

3225 Sitni inventar i auto gume 14.583,33

323 Rashodi za usluge 12.957.000,00 12.989.000,00 1.811.776,12 13,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.666,65

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.001.151,02

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.999,98

3234 Komunalne usluge 25.000,02

3235 Zakupnine i najamnine 4.999,98

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 424.011,77

3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00

3238 Računalne usluge 30.000,00

3239 Ostale usluge 249.946,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.035.000,00 51.035.000,00 50.103.663,06 98,183291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 40.000,023292 Premije osiguranja 15.000,00

3293 Reprezentacija 2.500,02

3294 Članarine i norme 10.000,02

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.036.163,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 594.000,00 594.000,00 64.908,93 10,93342 Kamate za primljene kredite i zajmove 588.000,00 588.000,00 61.908,93 10,533423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 61.908,93

343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 3.000,00 50,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00

72

Page 76: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,65 41,67

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,65 41,673722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 416.666,65

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.557.000,00 30.557.000,00 5.828.090,72 19,07

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 186.000,00 186.000,00 15.787,50 8,49412 Nematerijalna imovina 186.000,00 186.000,00 15.787,50 8,494123 Licence 15.787,50

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 26.014.000,00 26.014.000,00 5.463.896,38 21,00421 Građevinski objekti 582.000,00 582.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 23.075.000,00 23.075.000,00 5.452.146,38 23,634221 Uredska oprema i namještaj 267.228,75

4222 Komunikacijska oprema 82.768,75

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.102.148,88

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

423 Prijevozna sredstva 1.360.000,00 1.360.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 997.000,00 997.000,00 11.750,00 1,184262 Ulaganja u računalne programe 11.750,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 4.357.000,00 4.357.000,00 348.406,84 8,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.357.000,00 4.357.000,00 348.406,84 8,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 348.406,84

UKUPNO GLAVA 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 1.120.431.000,00 1.120.431.000,00 570.820.538,02 50,95

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 803.786.000,00 803.786.000,00 367.649.345,37 45,74311 Plaće (Bruto) 677.145.000,00 677.145.000,00 299.611.218,80 44,253111 Plaće za redovan rad 290.185.068,80

3112 Plaće u naravi 43.634,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 4.123.841,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 5.258.675,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 11.530.000,00 11.530.000,00 8.345.621,98 72,383121 Ostali rashodi za zaposlene 8.345.621,98

313 Doprinosi na plaće 115.111.000,00 115.111.000,00 59.692.504,59 51,863131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.390.431,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.798.032,07

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 5.504.041,52

32 MATERIJALNI RASHODI 312.810.000,00 312.810.000,00 199.019.808,23 63,62321 Naknade troškova zaposlenima 30.509.000,00 30.509.000,00 16.021.839,77 52,523211 Službena putovanja 1.052.394,98

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 13.123.235,98

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.606.480,81

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 239.728,00

73

Page 77: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

322 Rashodi za materijal i energiju 166.017.000,00 166.017.000,00 114.756.238,19 69,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.167.738,02

3222 Materijal i sirovine 84.001.673,00

3223 Energija 17.742.199,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 2.238.098,50

3225 Sitni inventar i auto gume 1.941.357,67

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 665.172,00

323 Rashodi za usluge 105.840.000,00 105.840.000,00 63.626.584,33 60,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.074.773,35

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.097.528,98

3233 Usluge promidžbe i informiranja 423.870,02

3234 Komunalne usluge 8.218.800,98

3235 Zakupnine i najamnine 1.689.247,02

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.396.181,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.717.993,00

3238 Računalne usluge 3.931.262,00

3239 Ostale usluge 7.076.927,98

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 960.000,00 960.000,00 584.135,00 60,853241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 584.135,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.484.000,00 9.484.000,00 4.031.010,94 42,503291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.061.191,983292 Premije osiguranja 1.845.687,00

3293 Reprezentacija 377.474,98

3294 Članarine i norme 228.888,98

3295 Pristojbe i naknade 435.263,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 82.505,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.909.000,00 1.909.000,00 998.536,07 52,31342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 5.449,073423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 5.449,07

343 Ostali financijski rashodi 1.909.000,00 1.909.000,00 993.087,00 52,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 363.519,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 5.241,00

3433 Zatezne kamate 513.389,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 110.938,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 486.000,00 486.000,00 265.901,35 54,71

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 486.000,00 486.000,00 265.901,35 54,713721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 118.591,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 147.310,35

38 OSTALI RASHODI 1.440.000,00 1.440.000,00 2.886.947,00 200,48381 Tekuće donacije 0,00 36.940,003811 Tekuće donacije u novcu 36.940,00

383 Kazne, penali i naknade štete 1.440.000,00 1.440.000,00 2.850.007,00 197,923831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.808.006,00

3833 Naknade šteta zaposlenicima 9.680,00

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 21.925,00

3835 Ostale kazne 10.396,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 190.390.000,00 190.390.000,00 16.333.232,28 8,58

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 90.000,00 90.000,00 645.366,50 717,07

74

Page 78: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

412 Nematerijalna imovina 90.000,00 90.000,00 645.366,50 717,074123 Licence 640.517,50

4124 Ostala prava 4.849,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 112.389.000,00 112.389.000,00 14.603.219,62 12,99421 Građevinski objekti 83.880.000,00 83.880.000,00 5.203.256,00 6,204212 Poslovni objekti 4.990.194,00

4214 Ostali građevinski objekti 213.062,00

422 Postrojenja i oprema 26.752.000,00 26.752.000,00 8.869.050,62 33,154221 Uredska oprema i namještaj 2.807.638,25

4222 Komunikacijska oprema 105.280,25

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 397.977,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.125.246,12

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 368.789,00

4226 Sportska i glazbena oprema 13.350,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.770,00

423 Prijevozna sredstva 1.757.000,00 1.757.000,00 325.838,00 18,554231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 325.838,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

0,00 125.123,004241 Knjige 125.123,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 79.952,004262 Ulaganja u računalne programe 71.827,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 8.125,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 77.911.000,00 77.911.000,00 1.084.646,16 1,39

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 77.911.000,00 77.911.000,00 1.010.406,16 1,304511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.010.406,16

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 74.240,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 74.240,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.478.986,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 0,00 24.700.000,00515

financijskim institucijama izvan javnog sektoraIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 3.000.000,005153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan

javnog sektora 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 21.700.000,005181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim

financijskim institucijama - tuzemni 21.700.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 0,00 2.778.986,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 0,00 2.778.986,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.778.986,00

UKUPNO 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

75

Page 79: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 36.964.500,00 36.894.500,00 8.163.373,96 22,13

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.697.500,00 9.697.500,00 4.733.854,66 48,82311 Plaće (Bruto) 8.070.500,00 8.070.500,00 3.978.800,64 49,303111 Plaće za redovan rad 3.969.619,94

3112 Plaće u naravi 9.180,70

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 244.000,00 244.000,00 70.700,00 28,983121 Ostali rashodi za zaposlene 70.700,00

313 Doprinosi na plaće 1.383.000,00 1.383.000,00 684.354,02 49,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 616.714,17

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 67.639,85

32 MATERIJALNI RASHODI 14.945.000,00 15.096.000,00 2.321.537,70 15,38321 Naknade troškova zaposlenima 276.000,00 276.000,00 114.480,74 41,483211 Službena putovanja 9.430,19

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 104.150,55

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 900,00

322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 14.000,00 7.788,47 55,633221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.788,47

323 Rashodi za usluge 13.961.000,00 14.082.000,00 2.134.271,22 15,163233 Usluge promidžbe i informiranja 48.392,12

3234 Komunalne usluge 66.170,22

3235 Zakupnine i najamnine 104.062,50

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250.853,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 158.600,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 1.506.192,88

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 53.000,00 22.237,70 41,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.237,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 671.000,00 671.000,00 42.759,57 6,373291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.507,093293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.620,16

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.632,32

34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 7.000,00 1.571,67 22,45343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 1.571,67 22,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.571,67

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 250.000,00 250.000,00 150.000,00 60,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 150.000,00 60,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00

38 OSTALI RASHODI 12.065.000,00 11.844.000,00 956.409,93 8,08381 Tekuće donacije 12.055.000,00 11.834.000,00 956.409,93 8,083811 Tekuće donacije u novcu 956.409,93

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 0,00

76

Page 80: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.800.000,00 8.800.000,00 815.498,06 9,27

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.800.000,00 8.800.000,00 815.498,06 9,27421 Građevinski objekti 7.200.000,00 7.200.000,00 815.498,06 11,334214 Ostali građevinski objekti 815.498,06

422 Postrojenja i oprema 1.600.000,00 1.600.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

UKUPNO GLAVA 45.764.500,00 45.694.500,00 8.978.872,02 19,65

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 53.389.500,00 53.459.500,00 26.472.432,69 49,52

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 14.230.500,00 14.230.500,00 6.987.299,64 49,10311 Plaće (Bruto) 12.091.500,00 12.091.500,00 5.919.244,79 48,953111 Plaće za redovan rad 5.919.244,79

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00

313 Doprinosi na plaće 2.089.000,00 2.089.000,00 1.018.054,85 48,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 892.972,47

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 125.082,38

32 MATERIJALNI RASHODI 19.558.000,00 19.628.000,00 9.425.295,82 48,02321 Naknade troškova zaposlenima 1.047.000,00 1.047.000,00 435.440,00 41,593211 Službena putovanja 32.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 392.840,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.300,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 300,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.592.000,00 5.592.000,00 3.175.554,76 56,793221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 146.250,00

3222 Materijal i sirovine 1.887.710,00

3223 Energija 1.103.210,00

3225 Sitni inventar i auto gume 37.984,76

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 400,00

323 Rashodi za usluge 12.734.000,00 12.804.000,00 5.735.371,33 44,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 175.260,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.383.583,49

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.037,00

3234 Komunalne usluge 1.287.533,00

3235 Zakupnine i najamnine 125.117,67

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 242.729,77

3238 Računalne usluge 38.550,00

3239 Ostale usluge 375.560,40

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.000,00 185.000,00 78.929,73 42,663291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 18.929,733293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 31.000,00 31.000,00 13.000,00 41,94343 Ostali financijski rashodi 31.000,00 31.000,00 13.000,00 41,94

77

Page 81: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA19.570.000,00 19.570.000,00 10.046.837,23 51,34363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.201.000,00 1.201.000,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 18.369.000,00 18.369.000,00 10.046.837,23 54,693681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.046.837,23

UKUPNO GLAVA 53.389.500,00 53.459.500,00 26.472.432,69 49,52

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 4.389.000,00 4.389.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.381.300,00 4.381.300,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 199.000,00 199.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 1.400.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 2.453.300,00 2.453.300,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 30.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 299.000,00 299.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 7.700,00 7.700,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 7.700,00 7.700,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 165.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 165.000,00

78

Page 82: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

381 Tekuće donacije 0,00 165.000,003811 Tekuće donacije u novcu 165.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 165.000,00

79

Page 83: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVE I PROMETGlava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVEI PROMET

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 1.132.796.000,00 1.124.898.000,00 355.655.273,01 31,62

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 113.592.000,00 111.188.000,00 53.268.680,64 47,91311 Plaće (Bruto) 94.330.000,00 92.330.000,00 44.788.505,46 48,513111 Plaće za redovan rad 44.776.532,88

3112 Plaće u naravi 8.323,09

3113 Plaće za prekovremeni rad 3.649,49

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.242.000,00 3.182.000,00 795.377,55 25,003121 Ostali rashodi za zaposlene 795.377,55

313 Doprinosi na plaće 16.020.000,00 15.676.000,00 7.684.797,63 49,023132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.925.252,20

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 759.545,43

32 MATERIJALNI RASHODI 968.704.000,00 963.360.000,00 284.977.693,58 29,58321 Naknade troškova zaposlenima 3.320.000,00 3.320.000,00 1.799.663,89 54,213211 Službena putovanja 35.437,25

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 1.661.850,64

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 102.376,00

322 Rashodi za materijal i energiju 68.870.000,00 69.090.000,00 27.117.573,28 39,253221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.630.460,29

3223 Energija 25.487.112,99

323 Rashodi za usluge 893.594.000,00 888.000.000,00 253.273.870,80 28,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 230.115.773,28

3233 Usluge promidžbe i informiranja 186.094,74

3234 Komunalne usluge 2.492.062,93

3235 Zakupnine i najamnine 1.258.657,70

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 147.975,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.793.580,37

3239 Ostale usluge 16.279.726,78

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 360.000,00 360.000,00 166.180,24 46,163241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 166.180,24

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.560.000,00 2.590.000,00 2.620.405,37 101,173293 Reprezentacija 31.626,96

3295 Pristojbe i naknade 164.001,36

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.424.777,05

34 FINANCIJSKI RASHODI 11.550.000,00 11.400.000,00 1.928.816,16 16,92342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 10.000,00 0,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 11.540.000,00 11.390.000,00 1.928.816,16 16,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.661,51

3433 Zatezne kamate 874.964,60

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.008.190,05

35 SUBVENCIJE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.250.000,01 25,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000.000,00 5.000.000,00 1.250.000,01 25,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.250.000,01

80

Page 84: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 100.000,00 100.000,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

38 OSTALI RASHODI 33.850.000,00 33.850.000,00 14.230.082,62 42,04381 Tekuće donacije 4.000.000,00 4.000.000,00 150.000,00 3,753811 Tekuće donacije u novcu 150.000,00

382 Kapitalne donacije 25.850.000,00 25.850.000,00 10.926.882,37 42,273821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.778.325,96

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 7.148.556,41

383 Kazne, penali i naknade štete 4.000.000,00 4.000.000,00 3.153.200,25 78,833831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3.153.200,25

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 443.450.000,00 439.746.000,00 122.461.237,78 27,85

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 336.300.000,00 331.531.000,00 104.846.589,38 31,62421 Građevinski objekti 331.450.000,00 330.385.000,00 103.800.666,57 31,424212 Poslovni objekti 15.599.197,45

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 25.108.963,22

4214 Ostali građevinski objekti 63.092.505,90

423 Prijevozna sredstva 100.000,00 100.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.750.000,00 1.046.000,00 1.045.922,81 99,994264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.045.922,81

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 107.150.000,00 108.215.000,00 17.614.648,40 16,28

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 107.150.000,00 108.215.000,00 17.614.648,40 16,284511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.614.648,40

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 58,55

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 58,55

543društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 58,555431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

društava u javnom sektoru 9.977.401,29

UKUPNO GLAVA 1.593.286.000,00 1.581.684.000,00 488.093.912,08 30,86

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 7.624.000,00 1.948.000,00 1.948.000,00 100,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.889.000,00 1.818.000,00 1.818.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 4.855.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 1.520.000,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 30.000,00 30.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00

313 Doprinosi na plaće 834.000,00 268.000,00 268.000,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 240.000,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 28.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.732.000,00 129.000,00 129.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 193.000,00 44.000,00 44.000,00 100,003211 Službena putovanja 1.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 40.000,00

81

Page 85: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 235.000,00 44.000,00 44.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000,00

3223 Energija 4.000,00

323 Rashodi za usluge 1.185.000,00 9.000,00 9.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 2.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.000,00 32.000,00 32.000,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 20.000,003292 Premije osiguranja 0,00

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 7.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 615.000,00 270.000,00 270.000,00 100,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 615.000,00 270.000,00 270.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 150.000,00 10.000,00 10.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 465.000,00 260.000,00 260.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 260.000,00

UKUPNO GLAVA 8.239.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 100,00

82

Page 86: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 370.682.000,00 371.157.000,00 181.019.562,92 48,77

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 35.164.000,00 35.164.000,00 17.620.973,52 50,11311 Plaće (Bruto) 29.226.000,00 29.226.000,00 14.613.246,20 50,003111 Plaće za redovan rad 14.461.722,31

3112 Plaće u naravi 12.186,70

3113 Plaće za prekovremeni rad 139.337,19

312 Ostali rashodi za zaposlene 967.000,00 967.000,00 514.805,77 53,243121 Ostali rashodi za zaposlene 514.805,77

313 Doprinosi na plaće 4.971.000,00 4.971.000,00 2.492.921,55 50,153132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.246.527,96

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 246.393,59

32 MATERIJALNI RASHODI 273.465.000,00 273.940.000,00 130.393.690,22 47,60321 Naknade troškova zaposlenima 960.000,00 960.000,00 494.807,28 51,543211 Službena putovanja 1.050,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 472.325,52

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.431,76

322 Rashodi za materijal i energiju 2.180.000,00 2.180.000,00 1.125.075,90 51,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.959,50

3223 Energija 1.101.116,40

323 Rashodi za usluge 264.395.000,00 264.910.000,00 127.293.959,48 48,053232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.148.217,49

3233 Usluge promidžbe i informiranja 66.576,00

3234 Komunalne usluge 11.873.688,14

3235 Zakupnine i najamnine 111.516.578,25

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.400,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 642.591,35

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 1.044.908,25

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 156.983,44 78,493241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 156.983,44

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.730.000,00 5.690.000,00 1.322.864,12 23,253293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.322.864,12

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 54.053.000,00 54.053.000,00 26.942.643,83 49,84342 Kamate za primljene kredite i zajmove 52.000.000,00 52.000.000,00 26.278.805,60 50,543423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 26.278.805,60

343 Ostali financijski rashodi 2.053.000,00 2.053.000,00 663.838,23 32,343431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.352,72

3433 Zatezne kamate 616.789,73

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 34.695,78

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 4.000.000,00 4.000.000,00 833.166,69 20,83

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000.000,00 4.000.000,00 833.166,69 20,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 833.166,69

83

Page 87: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

38 OSTALI RASHODI 4.000.000,00 4.000.000,00 5.229.088,66 130,73383 Kazne, penali i naknade štete 4.000.000,00 4.000.000,00 5.229.088,66 130,733831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.229.088,66

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 27.500.000,00 27.025.000,00 7.949.016,15 29,41

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 42,39411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 19.000.000,00 18.750.000,00 7.949.016,15 42,394111 Zemljište 7.949.016,15

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.500.000,00 8.275.000,00 0,00421 Građevinski objekti 8.500.000,00 8.275.000,00 0,004211 Stambeni objekti 0,00

4212 Poslovni objekti 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 80.000.000,00 80.000.000,00 38.893.958,37 48,62

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 40.600,00532

javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

0,00 40.600,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 40.600,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 80.000.000,00 80.000.000,00 38.853.358,37 48,57

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 80.000.000,00 80.000.000,00 38.853.358,37 48,575443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora 38.853.358,37

UKUPNO GLAVA 478.182.000,00 478.182.000,00 227.862.537,44 47,65

84

Page 88: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 33.177.000,00 33.052.000,00 12.454.118,54 37,68

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 24.974.000,00 24.974.000,00 11.842.595,42 47,42311 Plaće (Bruto) 20.532.000,00 20.532.000,00 9.898.512,90 48,213111 Plaće za redovan rad 9.879.945,46

3112 Plaće u naravi 9.730,03

3113 Plaće za prekovremeni rad 8.837,41

312 Ostali rashodi za zaposlene 912.000,00 912.000,00 259.139,14 28,413121 Ostali rashodi za zaposlene 259.139,14

313 Doprinosi na plaće 3.530.000,00 3.530.000,00 1.684.943,38 47,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.518.408,35

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 166.535,03

32 MATERIJALNI RASHODI 8.202.000,00 8.077.000,00 611.523,12 7,57321 Naknade troškova zaposlenima 877.000,00 877.000,00 354.826,25 40,463211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 354.826,25

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 186.000,00 186.000,00 57.109,36 30,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.090,00

3223 Energija 56.019,36

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 7.064.000,00 6.939.000,00 190.248,16 2,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90.858,26

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 22.804,99

3235 Zakupnine i najamnine 6.075,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 69.459,91

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 8.445,81 21,113241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.445,81

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 893,54 2,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 893,54

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 340.000,00 340.000,00 81.393,00 23,94

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 340.000,00 340.000,00 81.393,00 23,94426 Nematerijalna proizvedena imovina 340.000,00 340.000,00 81.393,00 23,944262 Ulaganja u računalne programe 81.393,00

UKUPNO GLAVA 33.517.000,00 33.392.000,00 12.535.511,54 37,54

85

Page 89: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 7.681.000,00 7.681.000,00 2.584.213,18 33,64

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.556.000,00 3.556.000,00 1.757.398,33 49,42311 Plaće (Bruto) 3.019.000,00 3.019.000,00 1.498.093,81 49,623111 Plaće za redovan rad 1.488.658,19

3112 Plaće u naravi 9.435,62

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 70.000,00 18.804,35 26,863121 Ostali rashodi za zaposlene 18.804,35

313 Doprinosi na plaće 467.000,00 467.000,00 240.500,17 51,503132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 216.729,80

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 23.770,37

32 MATERIJALNI RASHODI 3.820.000,00 3.820.000,00 826.244,32 21,63321 Naknade troškova zaposlenima 371.000,00 371.000,00 157.609,48 42,483211 Službena putovanja 69.616,58

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 35.087,90

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.905,00

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 2.559,14 12,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.559,14

323 Rashodi za usluge 3.049.000,00 3.059.000,00 527.336,44 17,243231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.312,72

3233 Usluge promidžbe i informiranja 831,25

3235 Zakupnine i najamnine 70.985,17

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 452.507,30

3238 Računalne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 10.697,82 26,743241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.697,82

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000,00 330.000,00 128.041,44 38,803291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003293 Reprezentacija 6.001,91

3294 Članarine i norme 121.339,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,13

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 570,53 11,41343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 570,53 11,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 570,53

38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 0,00381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.000,00 19.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 19.000,00 19.000,00 0,00422 Postrojenja i oprema 19.000,00 19.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

UKUPNO GLAVA 7.700.000,00 7.700.000,00 2.584.213,18 33,56

86

Page 90: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 21.781.000,00 21.781.000,00 6.811.237,18 31,27

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.088.000,00 8.088.000,00 3.919.809,52 48,46311 Plaće (Bruto) 6.741.000,00 6.741.000,00 3.250.436,83 48,223111 Plaće za redovan rad 3.250.072,87

3112 Plaće u naravi 363,96

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 190.000,00 190.000,00 110.204,87 58,003121 Ostali rashodi za zaposlene 110.204,87

313 Doprinosi na plaće 1.157.000,00 1.157.000,00 559.167,82 48,333132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 503.901,43

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 55.266,39

32 MATERIJALNI RASHODI 863.000,00 863.000,00 320.455,42 37,13321 Naknade troškova zaposlenima 325.000,00 325.000,00 132.871,16 40,883211 Službena putovanja 2.727,74

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 99.975,54

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.167,88

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 16.050,62 80,253221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.050,62

323 Rashodi za usluge 422.000,00 422.000,00 144.259,48 34,183233 Usluge promidžbe i informiranja 2.388,07

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 141.871,41

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00 22.433,72 28,043241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.433,72

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 16.000,00 4.840,44 30,253291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 4.840,443293 Reprezentacija 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 7.000,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 5.700.000,00 5.700.000,00 1.380.901,35 24,23

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.700.000,00 5.700.000,00 1.380.901,35 24,233722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.380.901,35

38 OSTALI RASHODI 7.123.000,00 7.123.000,00 1.190.070,89 16,71381 Tekuće donacije 5.280.000,00 5.280.000,00 970.070,89 18,373811 Tekuće donacije u novcu 970.070,89

382 Kapitalne donacije 1.643.000,00 1.643.000,00 20.000,00 1,223821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00

386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,003862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima izvan javnogsektora 200.000,00

UKUPNO GLAVA 21.781.000,00 21.781.000,00 6.811.237,18 31,27

87

Page 91: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 260.250,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 260.250,00381 Tekuće donacije 0,00 260.250,003811 Tekuće donacije u novcu 260.250,00

UKUPNO 0,00 0,00 260.250,00

88

Page 92: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 7.433.000,00 7.433.000,00 3.454.510,66 46,48

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.557.000,00 6.557.000,00 3.225.529,31 49,19311 Plaće (Bruto) 5.463.000,00 5.463.000,00 2.669.055,21 48,863111 Plaće za redovan rad 2.644.953,33

3112 Plaće u naravi 10.254,86

3113 Plaće za prekovremeni rad 13.847,02

312 Ostali rashodi za zaposlene 158.000,00 158.000,00 106.320,01 67,293121 Ostali rashodi za zaposlene 106.320,01

313 Doprinosi na plaće 936.000,00 936.000,00 450.154,09 48,093132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 405.662,08

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 44.492,01

32 MATERIJALNI RASHODI 875.500,00 875.500,00 228.981,35 26,15321 Naknade troškova zaposlenima 210.000,00 234.000,00 121.613,68 51,973211 Službena putovanja 18.346,57

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 64.517,11

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.750,00

322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 12.000,00 7.343,13 61,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.343,13

323 Rashodi za usluge 590.000,00 566.000,00 79.155,47 13,993233 Usluge promidžbe i informiranja 21.154,27

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 470,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 50.975,20

3239 Ostale usluge 6.556,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 6.125,90 40,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.125,90

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.500,00 48.500,00 14.743,17 30,403291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 13.510,723293 Reprezentacija 232,45

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 500,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 7.433.000,00 7.433.000,00 3.454.510,66 46,48

89

Page 93: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 27.906.000,00 27.906.000,00 11.411.527,32 40,89

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.071.000,00 10.071.000,00 4.509.551,99 44,78311 Plaće (Bruto) 8.407.800,00 8.407.800,00 3.783.320,65 45,003111 Plaće za redovan rad 3.732.550,29

3112 Plaće u naravi 9.180,64

3113 Plaće za prekovremeni rad 41.589,72

312 Ostali rashodi za zaposlene 265.100,00 265.100,00 75.500,00 28,483121 Ostali rashodi za zaposlene 75.500,00

313 Doprinosi na plaće 1.398.100,00 1.398.100,00 650.731,34 46,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 586.414,84

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 64.316,50

32 MATERIJALNI RASHODI 12.439.000,00 12.359.000,00 3.662.003,42 29,63321 Naknade troškova zaposlenima 670.000,00 670.000,00 145.219,75 21,673211 Službena putovanja 39.787,26

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 100.466,49

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.966,00

322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 180.000,00 47.995,16 26,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.995,16

3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 4.435.000,00 4.355.000,00 430.043,87 9,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.687,50

3233 Usluge promidžbe i informiranja 303.100,24

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.280,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 86.769,88

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 1.206,25

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 510.000,00 510.000,00 160.797,51 31,533241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 160.797,51

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.644.000,00 6.644.000,00 2.877.947,13 43,323291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 2.778.509,733292 Premije osiguranja 0,00

3293 Reprezentacija 96.562,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.875,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 86.000,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 86.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 10.000,00 10.000,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

38 OSTALI RASHODI 5.380.000,00 5.380.000,00 3.239.971,91 60,22381 Tekuće donacije 5.380.000,00 5.380.000,00 3.239.971,91 60,223811 Tekuće donacije u novcu 3.239.971,91

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 930.000,00 930.000,00 11.363,19 1,22

90

Page 94: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.000,00 30.000,00 0,00412 Nematerijalna imovina 30.000,00 30.000,00 0,004123 Licence 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 900.000,00 900.000,00 11.363,19 1,26422 Postrojenja i oprema 700.000,00 700.000,00 11.363,19 1,624221 Uredska oprema i namještaj 11.363,19

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

UKUPNO GLAVA 28.836.000,00 28.836.000,00 11.422.890,51 39,61

91

Page 95: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 21.179.000,00 21.179.000,00 9.378.565,10 44,28

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.088.000,00 4.088.000,00 2.161.997,32 52,89311 Plaće (Bruto) 3.413.000,00 3.413.000,00 1.824.958,17 53,473111 Plaće za redovan rad 1.817.517,03

3112 Plaće u naravi 5.429,78

3113 Plaće za prekovremeni rad 2.011,36

312 Ostali rashodi za zaposlene 98.000,00 98.000,00 33.800,00 34,493121 Ostali rashodi za zaposlene 33.800,00

313 Doprinosi na plaće 577.000,00 577.000,00 303.239,15 52,553132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 273.267,80

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 29.971,35

32 MATERIJALNI RASHODI 3.280.000,00 3.280.000,00 386.084,55 11,77321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00 300.000,00 66.513,84 22,173211 Službena putovanja 12.145,32

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 45.195,52

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.173,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.100.000,00 1.100.000,00 19.505,63 1,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.430,63

3222 Materijal i sirovine 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.075,00

323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 254.262,66 16,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 79.125,32

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 54.110,86

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.820,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.562,50

3238 Računalne usluge 35.362,50

3239 Ostale usluge 66.281,48

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.000,00 75.000,00 31.653,68 42,203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.653,68

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 305.000,00 305.000,00 14.148,74 4,643293 Reprezentacija 3.302,03

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.846,71

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 83,23 8,32343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 83,23 8,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 83,23

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 50.000,00 50.000,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

38 OSTALI RASHODI 13.760.000,00 13.760.000,00 6.830.400,00 49,64381 Tekuće donacije 13.760.000,00 13.760.000,00 6.830.400,00 49,643811 Tekuće donacije u novcu 6.830.400,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.715.000,00 5.715.000,00 132.274,45 2,31

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.715.000,00 3.715.000,00 132.274,45 3,56

92

Page 96: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.155.000,00 2.155.000,00 132.274,45 6,144221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 71.225,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 36.121,95

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 24.927,50

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 60.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 2.000.000,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

UKUPNO GLAVA 26.894.000,00 26.894.000,00 9.510.839,55 35,36

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 76.529.000,00 76.529.000,00 37.841.501,71 49,45

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 65.249.000,00 65.249.000,00 33.634.611,44 51,55311 Plaće (Bruto) 51.298.844,00 51.298.844,00 26.012.703,09 50,713111 Plaće za redovan rad 24.778.151,05

3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.234.552,04

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.700.000,00 1.700.000,00 1.294.896,20 76,173121 Ostali rashodi za zaposlene 1.294.896,20

313 Doprinosi na plaće 12.250.156,00 12.250.156,00 6.327.012,15 51,653131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.884.827,24

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.008.148,14

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 434.036,77

32 MATERIJALNI RASHODI 11.259.000,00 11.259.000,00 4.194.916,00 37,26321 Naknade troškova zaposlenima 1.951.000,00 1.951.000,00 970.717,47 49,753211 Službena putovanja 60.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 882.717,47

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 4.122.000,00 4.122.000,00 1.933.003,04 46,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 224.500,55

3222 Materijal i sirovine 26.625,00

3223 Energija 815.558,08

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 257.242,83

3225 Sitni inventar i auto gume 59.076,58

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 550.000,00

323 Rashodi za usluge 4.830.000,00 4.830.000,00 1.021.088,76 21,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 80.840,58

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 573.268,82

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.984,38

3234 Komunalne usluge 148.654,77

3235 Zakupnine i najamnine 68.383,80

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.350,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00

3238 Računalne usluge 46.112,50

93

Page 97: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3239 Ostale usluge 69.493,91

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 356.000,00 356.000,00 270.106,73 75,873291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 14.845,163292 Premije osiguranja 245.249,78

3293 Reprezentacija 7.734,29

3294 Članarine i norme 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.477,50

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 21.000,00 21.000,00 11.974,27 57,02343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 11.974,27 57,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.474,27

3433 Zatezne kamate 1.500,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 510.000,00 510.000,00 388.119,89 76,10

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 510.000,00 510.000,00 388.119,89 76,10422 Postrojenja i oprema 400.000,00 400.000,00 385.591,14 96,404221 Uredska oprema i namještaj 100.000,00

4222 Komunikacijska oprema 100.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 100.000,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 85.591,14

426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 110.000,00 2.528,75 2,304262 Ulaganja u računalne programe 2.528,75

UKUPNO GLAVA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 277.000,00 277.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 277.000,00 277.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 77.000,00 77.000,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 121.000,00 121.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 68.000,00 68.000,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00

UKUPNO 277.000,00 277.000,00 0,00

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6

94

Page 98: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3 RASHODI POSLOVANJA 173.759,93

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 173.759,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 173.759,933299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.759,93

UKUPNO 0,00 0,00 173.759,93

95

Page 99: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 57.656.000,00 57.856.000,00 33.501.537,32 57,91

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.752.000,00 19.752.000,00 10.084.533,01 51,06311 Plaće (Bruto) 16.480.000,00 16.480.000,00 8.303.338,71 50,383111 Plaće za redovan rad 8.301.384,61

3112 Plaće u naravi 1.954,10

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 442.000,00 442.000,00 356.760,23 80,713121 Ostali rashodi za zaposlene 356.760,23

313 Doprinosi na plaće 2.830.000,00 2.830.000,00 1.424.434,07 50,333132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.283.647,06

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 140.787,01

32 MATERIJALNI RASHODI 37.603.000,00 37.803.000,00 23.218.423,59 61,42321 Naknade troškova zaposlenima 700.000,00 700.000,00 356.209,43 50,893211 Službena putovanja 21.118,42

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 297.008,51

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.082,50

322 Rashodi za materijal i energiju 51.000,00 51.000,00 6.150,00 12,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.150,00

323 Rashodi za usluge 36.519.000,00 36.719.000,00 22.755.321,35 61,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.559.158,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.313.536,31

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.743,74

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.750,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.147.084,57

3238 Računalne usluge 9.731.048,73

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 74.404,01 37,203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 74.404,01

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.000,00 133.000,00 26.338,80 19,803291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 5.242,553293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 11.000,00

3295 Pristojbe i naknade 4.680,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.416,25

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 50,72 5,07343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 50,72 5,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,72

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 300.000,00 300.000,00 198.530,00 66,18

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 300.000,00 198.530,00 66,183721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 198.530,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.308.000,00 10.493.000,00 5.358.096,75 51,06

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE4.436.000,00 4.436.000,00 1.060.000,00 23,90412 Nematerijalna imovina 4.436.000,00 4.436.000,00 1.060.000,00 23,904123 Licence 1.060.000,00

96

Page 100: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.872.000,00 6.057.000,00 4.298.096,75 70,96422 Postrojenja i oprema 5.172.000,00 5.357.000,00 4.264.555,00 79,614221 Uredska oprema i namještaj 4.264.555,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 700.000,00 33.541,75 4,794262 Ulaganja u računalne programe 33.541,75

UKUPNO GLAVA 67.964.000,00 68.349.000,00 38.859.634,07 56,85

97

Page 101: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 354.295.900,00 354.295.900,00 157.882.020,70 44,56

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.301.100,00 11.301.100,00 5.794.638,52 51,27311 Plaće (Bruto) 9.416.200,00 9.416.200,00 4.761.035,31 50,563111 Plaće za redovan rad 4.699.147,23

3112 Plaće u naravi 9.909,51

3113 Plaće za prekovremeni rad 51.978,57

312 Ostali rashodi za zaposlene 286.400,00 286.400,00 226.431,56 79,063121 Ostali rashodi za zaposlene 226.431,56

313 Doprinosi na plaće 1.598.500,00 1.598.500,00 807.171,65 50,503132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 727.392,98

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 79.778,67

32 MATERIJALNI RASHODI 18.974.000,00 18.974.000,00 5.208.548,23 27,45321 Naknade troškova zaposlenima 423.100,00 423.100,00 162.440,33 38,393211 Službena putovanja 10.744,60

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 149.085,73

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.610,00

322 Rashodi za materijal i energiju 137.800,00 137.800,00 11.247,00 8,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.607,00

3222 Materijal i sirovine 2.640,00

3223 Energija 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 11.377.800,00 11.377.800,00 4.858.273,17 42,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 31.118,74

3235 Zakupnine i najamnine 3.952.424,16

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.791,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 481.368,48

3238 Računalne usluge 240.000,00

3239 Ostale usluge 149.570,79

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 150.000,00 64.364,97 42,913241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.364,97

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.885.300,00 6.885.300,00 112.222,76 1,633291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 95.282,763292 Premije osiguranja 0,00

3293 Reprezentacija 6.802,60

3295 Pristojbe i naknade 1.806,50

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.330,90

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.807.000,00 1.807.000,00 576.760,55 31,92343 Ostali financijski rashodi 1.807.000,00 1.807.000,00 576.760,55 31,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 576.760,55

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

35 SUBVENCIJE 29.000.000,00 29.000.000,00 9.412.316,40 32,46351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 29.000.000,00 29.000.000,00 9.412.316,40 32,463512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.412.316,40

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 603.600,00 603.600,00 87.625,21 14,52

98

Page 102: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

363 Pomoći unutar općeg proračuna 603.600,00 603.600,00 87.625,21 14,523631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 87.625,21

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 271.481.000,00 271.481.000,00 133.670.187,62 49,24

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 271.481.000,00 271.481.000,00 133.670.187,62 49,243721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 85.496.167,62

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 48.174.020,00

38 OSTALI RASHODI 21.129.200,00 21.129.200,00 3.131.944,17 14,82381 Tekuće donacije 21.129.200,00 21.129.200,00 3.131.944,17 14,823811 Tekuće donacije u novcu 3.131.944,17

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.100,00 30.100,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.100,00 30.100,00 0,00422 Postrojenja i oprema 30.100,00 30.100,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

UKUPNO GLAVA 354.326.000,00 354.326.000,00 157.882.020,70 44,56

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 91.109.100,00 91.099.100,00 43.231.372,33 47,46

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 36.068.900,00 35.676.900,00 17.334.390,00 48,59311 Plaće (Bruto) 31.194.400,00 30.690.600,00 14.972.700,00 48,793111 Plaće za redovan rad 13.495.900,00

3112 Plaće u naravi 15.000,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 49.800,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.412.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 779.000,00 796.500,00 377.700,00 47,423121 Ostali rashodi za zaposlene 377.700,00

313 Doprinosi na plaće 4.095.500,00 4.189.800,00 1.983.990,00 47,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.781.590,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 202.400,00

32 MATERIJALNI RASHODI 32.914.500,00 33.048.400,00 15.485.932,33 46,86321 Naknade troškova zaposlenima 2.216.500,00 2.224.000,00 1.054.301,14 47,413211 Službena putovanja 115.300,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 789.901,14

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 147.000,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 12.973.500,00 12.884.900,00 6.293.200,00 48,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.093.200,00

3222 Materijal i sirovine 2.326.100,00

3223 Energija 2.394.200,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 227.200,00

3225 Sitni inventar i auto gume 164.300,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 88.200,00

323 Rashodi za usluge 14.049.800,00 14.283.600,00 6.603.294,98 46,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.169.200,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.901.654,29

99

Page 103: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.100,00

3234 Komunalne usluge 1.122.400,00

3235 Zakupnine i najamnine 315.100,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 204.900,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 365.200,00

3238 Računalne usluge 184.620,69

3239 Ostale usluge 1.255.120,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 2.400,00 48,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.669.700,00 3.650.900,00 1.532.736,21 41,983291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 75.100,003292 Premije osiguranja 194.900,00

3293 Reprezentacija 48.800,00

3294 Članarine i norme 9.500,00

3295 Pristojbe i naknade 12.800,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.191.636,21

34 FINANCIJSKI RASHODI 210.800,00 204.300,00 88.500,00 43,32343 Ostali financijski rashodi 210.800,00 204.300,00 88.500,00 43,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80.900,00

3433 Zatezne kamate 4.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.600,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 21.889.900,00 22.144.500,00 10.322.550,00 46,61

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.889.900,00 22.144.500,00 10.322.550,00 46,613721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.288.550,00

38 OSTALI RASHODI 25.000,00 25.000,00 0,00381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.036.900,00 1.046.900,00 232.547,42 22,21

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 93.700,00 96.400,00 96.375,00 99,97412 Nematerijalna imovina 93.700,00 96.400,00 96.375,00 99,974124 Ostala prava 96.375,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 943.200,00 950.500,00 136.172,42 14,33422 Postrojenja i oprema 783.200,00 795.500,00 32.659,62 4,114221 Uredska oprema i namještaj 6.673,37

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.986,25

423 Prijevozna sredstva 100.000,00 95.000,00 86.402,75 90,954231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 86.402,75

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 50.000,00 50.000,00 13.125,00 26,254252 Osnovno stado 13.125,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 3.985,05 39,854262 Ulaganja u računalne programe 3.985,05

UKUPNO GLAVA 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 134.144.800,00 134.144.800,00 71.214.106,67 53,09

100

Page 104: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 77.512.920,00 77.512.920,00 41.510.145,00 53,55311 Plaće (Bruto) 65.264.100,00 65.264.100,00 33.457.335,00 51,263111 Plaće za redovan rad 29.061.635,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 28.998,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 4.366.702,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.362.040,00 1.362.040,00 1.688.218,00 123,953121 Ostali rashodi za zaposlene 1.688.218,00

313 Doprinosi na plaće 10.886.780,00 10.886.780,00 6.364.592,00 58,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.648.733,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 715.859,00

32 MATERIJALNI RASHODI 56.015.670,00 56.015.670,00 29.163.276,67 52,06321 Naknade troškova zaposlenima 4.498.780,00 4.498.780,00 2.391.385,86 53,163211 Službena putovanja 173.741,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 2.043.637,86

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 173.303,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 704,00

322 Rashodi za materijal i energiju 40.069.780,00 40.069.780,00 18.669.217,29 46,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.053.849,00

3222 Materijal i sirovine 8.707.185,79

3223 Energija 6.728.916,50

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 737.062,00

3225 Sitni inventar i auto gume 442.204,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 10.863.710,00 10.863.710,00 7.603.684,52 69,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 410.417,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.739.678,71

3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.001,00

3234 Komunalne usluge 2.060.366,00

3235 Zakupnine i najamnine 15.776,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 131.877,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.143.131,00

3238 Računalne usluge 347.725,31

3239 Ostale usluge 709.712,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 48.821,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.821,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 583.400,00 583.400,00 450.168,00 77,163291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 121.972,003292 Premije osiguranja 166.445,00

3293 Reprezentacija 59.800,00

3294 Članarine i norme 17.494,00

3295 Pristojbe i naknade 80.657,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 3.800,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 238.310,00 238.310,00 291.712,00 122,41342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 1.434,003427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava

i obrtnika izvan javnog sektora 1.434,00

343 Ostali financijski rashodi 238.310,00 238.310,00 290.278,00 121,813431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 97.631,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 29.860,00

101

Page 105: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3433 Zatezne kamate 157.619,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.168,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 377.900,00 377.900,00 238.432,00 63,09

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 377.900,00 377.900,00 238.432,00 63,093721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 238.432,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 10.541,00381 Tekuće donacije 0,00 10.391,003811 Tekuće donacije u novcu 4.789,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.602,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 150,003835 Ostale kazne 150,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 558.200,00 558.200,00 1.121.652,58 200,94

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 18.125,00412 Nematerijalna imovina 0,00 18.125,004124 Ostala prava 18.125,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 558.200,00 558.200,00 767.758,58 137,54422 Postrojenja i oprema 553.200,00 553.200,00 754.635,38 136,414221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 144.567,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.805,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 108.382,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 492.881,38

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 13.123,20 262,464262 Ulaganja u računalne programe 13.123,20

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINI 0,00 335.769,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 335.769,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 335.769,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 14.297,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVA 0,00 14.297,00

545društava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

0,00 14.297,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih

trgovačkih društava izvan javnog sektora 14.297,00

UKUPNO 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 1.393.684,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 424.975,50323 Rashodi za usluge 0,00 424.975,503239 Ostale usluge 424.975,50

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 0,00 693.708,50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 693.708,503722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 693.708,50

38 OSTALI RASHODI 0,00 275.000,00381 Tekuće donacije 0,00 275.000,003811 Tekuće donacije u novcu 275.000,00

102

Page 106: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 420.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 420.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 420.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 420.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 1.813.684,00

103

Page 107: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 63 RASHODI POSLOVANJA 31.834.100,00 31.834.100,00 9.670.801,62 30,38

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.385.100,00 9.381.100,00 4.115.140,14 43,87311 Plaće (Bruto) 7.900.500,00 7.896.500,00 3.446.023,86 43,643111 Plaće za redovan rad 3.436.843,26

3112 Plaće u naravi 9.180,60

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 117.440,00 117.440,00 76.400,00 65,053121 Ostali rashodi za zaposlene 76.400,00

313 Doprinosi na plaće 1.367.160,00 1.367.160,00 592.716,28 43,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 534.133,77

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 58.582,51

32 MATERIJALNI RASHODI 7.925.000,00 7.929.000,00 989.734,29 12,48321 Naknade troškova zaposlenima 601.000,00 601.000,00 178.776,08 29,753211 Službena putovanja 58.916,58

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 94.591,20

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.268,30

322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 24.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 6.864.000,00 6.868.000,00 683.065,72 9,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 638,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 78.862,50

3235 Zakupnine i najamnine 8.437,50

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 467.792,72

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 127.335,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 96.000,00 96.000,00 17.467,97 18,203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.467,97

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000,00 340.000,00 110.424,52 32,483291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003293 Reprezentacija 53.845,04

3294 Članarine i norme 56.028,40

3295 Pristojbe i naknade 551,08

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 1.386,95 34,67343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 1.386,95 34,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.386,95

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 240.000,00 240.000,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00 240.000,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem

prijenosa sredstava EU 0,00

38 OSTALI RASHODI 14.280.000,00 14.280.000,00 4.564.540,24 31,96381 Tekuće donacije 4.780.000,00 4.780.000,00 100.000,00 2,093811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

104

Page 108: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

383 Kazne, penali i naknade štete 9.500.000,00 9.500.000,00 4.464.540,24 47,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4.464.540,24

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 69.251.900,00 69.251.900,00 26.371.784,98 38,08

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 69.251.900,00 69.251.900,00 26.371.784,98 38,08421 Građevinski objekti 68.301.900,00 68.301.900,00 26.055.073,91 38,154212 Poslovni objekti 25.709.274,62

4214 Ostali građevinski objekti 345.799,29

422 Postrojenja i oprema 950.000,00 950.000,00 316.711,07 33,344223 Oprema za održavanje i zaštitu 316.711,07

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

UKUPNO GLAVA 101.086.000,00 101.086.000,00 36.042.586,60 35,66

105

Page 109: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2016. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 77.705.000,00 77.770.000,00 37.162.243,31 47,78Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 77.705.000,00 77.770.000,00 37.162.243,31 47,78Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 64.360.000,00 64.425.000,00 34.006.183,38 52,78311 Plaće (Bruto) 43.058.000,00 43.058.000,00 22.644.510,84 52,593111 Plaće za redovan rad 22.378.445,99

3112 Plaće u naravi 17.012,89

3113 Plaće za prekovremeni rad 249.051,96

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.810.000,00 1.810.000,00 787.919,20 43,533121 Ostali rashodi za zaposlene 787.919,20

313 Doprinosi na plaće 7.354.000,00 7.354.000,00 3.876.384,70 52,713132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.493.254,07

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 383.130,63

321 Naknade troškova zaposlenima 2.050.000,00 2.050.000,00 1.304.916,45 63,653211 Službena putovanja 469.862,56

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 807.171,39

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.882,50

322 Rashodi za materijal i energiju 2.060.000,00 2.060.000,00 749.289,46 36,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.510,25

3223 Energija 533.346,57

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 11.219,46

3225 Sitni inventar i auto gume 19.131,93

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 156.081,25

323 Rashodi za usluge 5.953.000,00 6.008.000,00 3.303.642,84 54,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.841,75

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 148.114,69

3233 Usluge promidžbe i informiranja 254.532,13

3234 Komunalne usluge 21.288,28

3235 Zakupnine i najamnine 1.865.142,63

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.682,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 932.367,93

3239 Ostale usluge 59.672,93

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00 65.546,88 81,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.546,88

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.910.000,00 1.920.000,00 1.232.201,51 64,183291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 13.439,733293 Reprezentacija 409.086,38

3294 Članarine i norme 262.655,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 547.020,40

343 Ostali financijski rashodi 85.000,00 85.000,00 41.771,50 49,143431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.707,13

3433 Zatezne kamate 39.064,37

Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA 1.300.000,00 1.300.000,00 498.410,00 38,34

106

Page 110: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 1.300.000,00 498.410,00 38,343233 Usluge promidžbe i informiranja 498.410,00

Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZASUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA 10.000.000,00 10.000.000,00 2.499.941,75 25,00

352i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

10.000.000,00 10.000.000,00 2.499.941,75 25,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 2.499.941,75

Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJEPOSLOVNIM PROCESIMA 745.000,00 745.000,00 157.708,18 21,17

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 25.810,64 86,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.810,64

323 Rashodi za usluge 710.000,00 710.000,00 131.897,54 18,583233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 42.120,00

3238 Računalne usluge 89.777,54

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZASUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIMPUBLIKACIJAMA 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00352

i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

1.300.000,00 1.300.000,00 0,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 0,00

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 1.300.000,00 1.300.000,00 610.063,83 46,93

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 1.300.000,00 1.300.000,00 610.063,83 46,93

Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM 300.000,00 300.000,00 123.213,83 41,07381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 123.213,83 41,073811 Tekuće donacije u novcu 123.213,83

Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNESURADNJE 500.000,00 500.000,00 127.000,00 25,40381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 127.000,00 25,403811 Tekuće donacije u novcu 127.000,00

Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENOUGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKE IMEĐUNARODNE SURADNJE 500.000,00 500.000,00 359.850,00 71,97381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 359.850,00 71,973811 Tekuće donacije u novcu 359.850,00

Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 960.000,00 960.000,00 450.598,69 46,94Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZPROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 960.000,00 960.000,00 450.598,69 46,94

Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTISPOLOVA 600.000,00 600.000,00 162.171,05 27,03381 Tekuće donacije 600.000,00 600.000,00 162.171,05 27,033811 Tekuće donacije u novcu 162.171,05

Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NAPODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 200.000,00 200.000,00 188.427,64 94,21

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 188.427,64 94,213811 Tekuće donacije u novcu 188.427,64

Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK 60.000,00 60.000,00 0,00

107

Page 111: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

311 Plaće (Bruto) 50.000,00 50.000,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 10.000,00 10.000,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 42.704.000,00 42.639.000,00 15.482.484,33 36,31Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE 42.704.000,00 42.639.000,00 15.482.484,33 36,31Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKOODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREMEGRADSKE UPRAVE 13.936.500,00 13.871.500,00 3.802.641,51 27,41322 Rashodi za materijal i energiju 1.486.500,00 1.486.500,00 969.427,26 65,223224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje 969.427,26

323 Rashodi za usluge 11.300.000,00 10.735.000,00 1.480.028,35 13,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.480.028,35

422 Postrojenja i oprema 1.150.000,00 1.650.000,00 1.353.185,90 82,014223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.353.185,90

Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 2.140.000,00 2.140.000,00 7.923,00 0,37

422 Postrojenja i oprema 2.140.000,00 2.140.000,00 7.923,00 0,374221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.149,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.774,00

Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI 26.627.500,00 26.627.500,00 11.671.919,82 43,83322 Rashodi za materijal i energiju 17.035.000,00 17.035.000,00 8.129.843,52 47,723221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 508.767,35

3223 Energija 7.612.202,42

3225 Sitni inventar i auto gume 8.873,75

323 Rashodi za usluge 7.633.500,00 7.633.500,00 3.378.337,49 44,263231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 79.920,00

3234 Komunalne usluge 2.207.989,95

3235 Zakupnine i najamnine 1.072.042,37

3239 Ostale usluge 18.385,17

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.959.000,00 1.959.000,00 163.738,81 8,363292 Premije osiguranja 156.980,30

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.758,51

UKUPNO GLAVA 122.669.000,00 122.669.000,00 53.705.390,16 43,78

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADAZAGREBA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆANACIONALNIH MANJINA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

311 Plaće (Bruto) 1.602.000,00 1.594.030,00 644.908,05 40,463111 Plaće za redovan rad 644.908,05

312 Ostali rashodi za zaposlene 108.000,00 106.140,00 9.100,00 8,573121 Ostali rashodi za zaposlene 9.100,00

108

Page 112: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

313 Doprinosi na plaće 276.000,00 276.150,00 110.966,17 40,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 99.983,91

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 10.982,26

321 Naknade troškova zaposlenima 211.000,00 211.000,00 111.514,57 52,853211 Službena putovanja 47.678,57

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 45.680,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.696,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.460,00

322 Rashodi za materijal i energiju 449.000,00 449.000,00 224.450,72 49,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.490,72

3223 Energija 86.460,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 20.500,00

3225 Sitni inventar i auto gume 24.000,00

323 Rashodi za usluge 2.535.000,00 2.535.000,00 1.219.836,73 48,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 227.323,28

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 101.170,00

3234 Komunalne usluge 52.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 86.818,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 531.000,00

3238 Računalne usluge 23.420,00

3239 Ostale usluge 171.105,45

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 508.000,00 508.000,00 250.167,41 49,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250.167,41

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.628.000,00 3.607.680,00 1.551.716,14 43,013291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.150.562,813292 Premije osiguranja 14.340,00

3293 Reprezentacija 359.393,33

3295 Pristojbe i naknade 4.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.420,00

343 Ostali financijski rashodi 52.000,00 52.000,00 25.350,27 48,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.350,27

422 Postrojenja i oprema 51.000,00 81.000,00 36.701,00 45,314221 Uredska oprema i namještaj 36.701,00

UKUPNO GLAVA 9.420.000,00 9.420.000,00 4.184.711,06 44,42

URED GRADONAČELNIKA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 0,00 438.423,23

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 0,00 438.423,23

Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNESURADNJE 0,00 438.423,23381 Tekuće donacije 0,00 438.423,233811 Tekuće donacije u novcu 438.423,23

Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 0,00 380.883,60Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ

109

Page 113: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 0,00 380.883,60

Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NAPODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 0,00 380.883,60

381 Tekuće donacije 0,00 380.883,603811 Tekuće donacije u novcu 380.883,60

UKUPNO 0,00 0,00 819.306,83

SVEUKUPNO RAZDJEL 132.089.000,00 132.089.000,00 58.709.408,05 44,45

110

Page 114: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61311 Plaće (Bruto) 9.124.000,00 9.124.000,00 4.454.773,47 48,823111 Plaće za redovan rad 4.445.150,14

3112 Plaće u naravi 9.623,33

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 194.000,00 194.000,00 104.200,00 53,713121 Ostali rashodi za zaposlene 104.200,00

313 Doprinosi na plaće 1.566.000,00 1.566.000,00 766.766,27 48,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 690.981,23

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 75.785,04

321 Naknade troškova zaposlenima 425.000,00 425.000,00 190.151,51 44,743211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 157.816,51

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.335,00

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 2.546,00 16,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.546,00

323 Rashodi za usluge 1.455.000,00 1.430.000,00 718.281,65 50,233233 Usluge promidžbe i informiranja 615.631,25

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 101.950,40

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 55.000,00 21.876,98 39,783241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.876,98

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000,00 275.000,00 364.102,55 132,403293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 360.715,05

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.387,50

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61

SVEUKUPNO RAZDJEL 13.085.000,00 13.085.000,00 6.622.698,43 50,61

111

Page 115: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23311 Plaće (Bruto) 4.974.000,00 4.974.000,00 2.292.040,04 46,083111 Plaće za redovan rad 2.282.859,46

3112 Plaće u naravi 9.180,58

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 135.000,00 128.250,00 41.575,33 32,423121 Ostali rashodi za zaposlene 41.575,33

313 Doprinosi na plaće 852.000,00 852.000,00 394.230,85 46,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 355.266,22

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 38.964,63

321 Naknade troškova zaposlenima 141.000,00 139.000,00 43.691,34 31,433211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 39.891,34

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.800,00

322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 749,00 8,323221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 749,00

323 Rashodi za usluge 7.500,00 17.300,00 12.940,00 74,803236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.940,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 12.350,00 756,59 6,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 756,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 28.600,00 971,28 3,403293 Reprezentacija 971,28

3294 Članarine i norme 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 1.500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO GLAVA 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23

SVEUKUPNO RAZDJEL 6.162.000,00 6.162.000,00 2.786.954,43 45,23

112

Page 116: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 10.892.000,00 13.321.000,00 5.964.239,42 44,77Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 10.892.000,00 13.321.000,00 5.964.239,42 44,77Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 10.892.000,00 13.321.000,00 5.964.239,42 44,77311 Plaće (Bruto) 8.170.000,00 10.170.000,00 4.576.673,67 45,003111 Plaće za redovan rad 4.550.320,85

3112 Plaće u naravi 26.352,82

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 413.000,00 473.000,00 170.245,09 35,993121 Ostali rashodi za zaposlene 170.245,09

313 Doprinosi na plaće 1.417.000,00 1.761.000,00 755.079,01 42,883132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 680.447,28

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 74.631,73

321 Naknade troškova zaposlenima 350.000,00 350.000,00 199.516,94 57,003211 Službena putovanja 39.809,74

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 155.223,71

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.483,49

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 5.117,00 25,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.117,00

323 Rashodi za usluge 340.000,00 340.000,00 194.772,19 57,293233 Usluge promidžbe i informiranja 2.642,12

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 191.780,07

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00 28.386,72 35,483241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.386,72

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 125.000,00 34.368,80 27,503293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 34.368,80

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 80,00 4,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 1.277.000,00 1.277.000,00 313.663,17 24,56

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 1.277.000,00 1.277.000,00 313.663,17 24,56

Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI 80.000,00 80.000,00 2.418,00 3,02321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 2.418,00 12,093211 Službena putovanja 2.418,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGEAKTIVNOSTI 183.000,00 183.000,00 12.590,66 6,88321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 12.590,66 31,483211 Službena putovanja 12.590,66

113

Page 117: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

323 Rashodi za usluge 103.000,00 103.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100015. CH4LLENGE 250.000,00 250.000,00 31.239,50 12,50311 Plaće (Bruto) 85.200,00 85.200,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 14.800,00 14.800,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 21.937,50 21,943233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 21.937,50

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 9.302,00 31,013293 Reprezentacija 9.302,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100018. SOCIALCAR 378.000,00 378.000,00 56.430,13 14,93311 Plaće (Bruto) 114.260,00 114.260,00 29.512,39 25,833111 Plaće za redovan rad 29.512,39

313 Doprinosi na plaće 23.740,00 23.740,00 6.255,57 26,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.638,97

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 616,60

321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 20.662,17 51,663211 Službena putovanja 20.662,17

323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

Projekt T100019. SINERGI 58.000,00 58.000,00 4.875,00 8,41321 Naknade troškova zaposlenima 26.000,00 26.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 17.000,00 17.000,00 4.875,00 28,683233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.875,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100020. EUROPAN 13 280.000,00 280.000,00 200.000,00 71,43321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 200.000,00 80,003237 Intelektualne i osobne usluge 200.000,00

Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP 48.000,00 48.000,00 6.109,88 12,73321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 6.109,88 40,733211 Službena putovanja 6.109,88

114

Page 118: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 23.000,00 23.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE 500.000,00 6.352.000,00 150.360,00 2,37Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 200.000,00 6.052.000,00 124.325,00 2,05Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 5.552.000,00 124.325,00 2,24323 Rashodi za usluge 1.848.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.704.000,00 124.325,00 3,364264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 124.325,00

Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAVPROSTORNOG UREĐENJA 200.000,00 200.000,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZAOBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOMGRADNJOM 300.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA 300.000,00 300.000,00 26.035,00 8,68Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVISTATISTIKE I DEMOGRAFIJE 300.000,00 300.000,00 26.035,00 8,68

323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 25.735,00 12,873237 Intelektualne i osobne usluge 25.735,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 300,00 0,304264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 300,00

Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 110.000,00 110.000,00 0,00Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 110.000,00 110.000,00 0,00Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZZAŠTITU OKOLIŠA 110.000,00 110.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 110.000,00 110.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ 13.426.000,00 13.401.000,00 1.051.227,94 7,84Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE 13.125.000,00 13.100.000,00 961.898,64 7,34Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADAZAGREBA 1.535.000,00 1.525.000,00 57.409,26 3,76

321 Naknade troškova zaposlenima 190.000,00 190.000,00 1.484,26 0,783211 Službena putovanja 1.484,26

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

323 Rashodi za usluge 720.000,00 720.000,00 25.925,00 3,603233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.925,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00 590.000,00 30.000,00 5,084262 Ulaganja u računalne programe 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00

Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O

115

Page 119: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA 1.350.000,00 1.335.000,00 195.338,61 14,63

321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 70.000,00 11.389,86 16,273211 Službena putovanja 7.927,36

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.462,50

323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 75.000,00 62,503233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00

422 Postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.100.000,00 1.085.000,00 108.948,75 10,044262 Ulaganja u računalne programe 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 108.948,75

Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM UZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA 500.000,00 500.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI 7.415.000,00 7.415.000,00 709.150,77 9,56321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

323 Rashodi za usluge 6.645.000,00 6.645.000,00 709.150,77 10,673233 Usluge promidžbe i informiranja 20.604,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 688.546,27

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 700.000,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJERIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DOSISKA 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.325.000,00 2.325.000,00 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU 301.000,00 301.000,00 89.329,30 29,68Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM 301.000,00 301.000,00 89.329,30 29,68323 Rashodi za usluge 266.000,00 266.000,00 81.595,97 30,683233 Usluge promidžbe i informiranja 7.485,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 74.110,97

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 7.733,33 30,933293 Reprezentacija 7.583,33

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

UKUPNO GLAVA 26.205.000,00 34.461.000,00 7.479.490,53 21,70

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79311 Plaće (Bruto) 3.335.000,00 788.530,93 23,64

116

Page 120: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3111 Plaće za redovan rad 788.530,93

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 50.843,40 29,913121 Ostali rashodi za zaposlene 50.843,40

313 Doprinosi na plaće 566.000,00 145.327,38 25,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 127.597,41

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 17.729,97

321 Naknade troškova zaposlenima 149.000,00 42.383,78 28,453211 Službena putovanja 7.290,22

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 30.596,06

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.497,50

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 191.000,00 54.547,30 28,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 51.574,49

3223 Energija 2.972,81

323 Rashodi za usluge 1.176.000,00 189.511,62 16,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.649,51

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.554,48

3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.903,75

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 157.023,35

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 7.130,53

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 28.095,06 32,293291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 12.689,263292 Premije osiguranja 5.262,02

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 6.840,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.303,78

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 518,35 25,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 518,35

422 Postrojenja i oprema 140.000,00 11.729,31 8,384221 Uredska oprema i namještaj 11.729,31

426 Nematerijalna proizvedena imovina 205.000,00 573,12 0,284262 Ulaganja u računalne programe 573,12

UKUPNO GLAVA 0,00 6.021.000,00 1.312.060,25 21,79

SVEUKUPNO RAZDJEL 26.205.000,00 40.482.000,00 8.791.550,78 21,72

117

Page 121: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 20.838.000,00 21.058.000,00 9.854.425,41 46,80Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 20.838.000,00 21.058.000,00 9.854.425,41 46,80Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 20.838.000,00 21.058.000,00 9.854.425,41 46,80311 Plaće (Bruto) 15.396.000,00 15.396.000,00 7.648.867,94 49,683111 Plaće za redovan rad 7.632.534,84

3112 Plaće u naravi 16.333,10

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 750.000,00 750.000,00 242.713,81 32,363121 Ostali rashodi za zaposlene 242.713,81

313 Doprinosi na plaće 2.641.000,00 2.641.000,00 1.299.340,49 49,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.170.917,10

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 128.423,39

321 Naknade troškova zaposlenima 640.000,00 640.000,00 251.736,90 39,333211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 247.166,90

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.570,00

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 9.964,51 24,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.964,51

323 Rashodi za usluge 1.250.000,00 1.470.000,00 349.440,53 23,773233 Usluge promidžbe i informiranja 3.404,27

3234 Komunalne usluge 275.545,79

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 70.490,47

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.000,00 70.000,00 48.531,23 69,333241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.531,23

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 3.830,00 9,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.830,00

343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 11.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00

Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,80Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,80Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,80

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 2.799,60 2,804221 Uredska oprema i namještaj 2.799,60

Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 9.062.000,00 8.842.000,00 1.991.251,49 22,52Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 9.062.000,00 8.842.000,00 1.991.251,49 22,52Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 4.862.000,00 4.742.000,00 1.826.251,49 38,51323 Rashodi za usluge 4.862.000,00 4.742.000,00 1.826.251,49 38,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.826.251,49

Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZPROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE 4.200.000,00 4.100.000,00 165.000,00 4,02

118

Page 122: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

421 Građevinski objekti 4.200.000,00 4.100.000,00 165.000,00 4,024214 Ostali građevinski objekti 165.000,00

UKUPNO GLAVA 30.000.000,00 30.000.000,00 11.848.476,50 39,49

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program D01. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23Program 1001. GRADSKE ČETVRTI 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 9.153.260,00 9.153.260,00 942.641,39 10,30323 Rashodi za usluge 6.613.630,00 6.599.630,00 349.133,68 5,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 326.493,42

3237 Intelektualne i osobne usluge 22.640,26

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.592.000,00 1.592.000,00 586.282,71 36,833291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 584.327,713299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.955,00

421 Građevinski objekti 941.630,00 941.630,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 20.000,00 7.225,00 36,134221 Uredska oprema i namještaj 7.225,00

Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD -MEDVEŠČAK 10.671.935,00 10.671.935,00 789.949,15 7,40

323 Rashodi za usluge 7.631.855,00 7.631.855,00 82.839,15 1,093232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.605,10

3237 Intelektualne i osobne usluge 37.234,05

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.529.000,00 1.529.000,00 587.947,50 38,453291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 587.947,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

421 Građevinski objekti 1.505.080,00 1.475.080,00 112.400,00 7,624214 Ostali građevinski objekti 112.400,00

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 36.000,00 6.762,50 18,784221 Uredska oprema i namještaj 6.762,50

Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE 10.674.775,00 10.674.775,00 1.769.965,99 16,58323 Rashodi za usluge 6.957.615,00 6.957.615,00 1.074.903,51 15,453232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.066.392,81

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.510,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.612.000,00 1.612.000,00 614.466,23 38,123291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 587.230,293299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.235,94

421 Građevinski objekti 2.055.160,00 2.055.160,00 79.308,75 3,864214 Ostali građevinski objekti 79.308,75

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 1.287,50 2,584221 Uredska oprema i namještaj 1.287,50

Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR 14.452.130,00 14.452.130,00 1.216.335,67 8,42323 Rashodi za usluge 8.646.580,00 8.546.580,00 489.480,33 5,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 465.727,74

3237 Intelektualne i osobne usluge 23.752,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.588.000,00 1.588.000,00 647.314,56 40,763291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 586.962,32

119

Page 123: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.352,24

421 Građevinski objekti 4.211.550,00 4.011.550,00 79.540,78 1,984214 Ostali građevinski objekti 79.540,78

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 306.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA -ŽITNJAK 18.356.855,00 18.356.855,00 1.433.877,16 7,81

323 Rashodi za usluge 12.516.174,00 12.535.974,00 533.941,42 4,263232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 491.919,97

3237 Intelektualne i osobne usluge 42.021,45

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.069.000,00 2.032.000,00 788.432,69 38,803291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 744.333,393299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.099,30

421 Građevinski objekti 3.765.681,00 3.765.681,00 104.040,55 2,764212 Poslovni objekti 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 104.040,55

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 23.200,00 7.462,50 32,174221 Uredska oprema i namještaj 7.462,50

Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -ISTOK 13.028.020,00 13.028.020,00 2.698.560,27 20,71

323 Rashodi za usluge 9.934.000,00 9.800.000,00 1.786.827,85 18,233232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.738.689,40

3237 Intelektualne i osobne usluge 48.138,45

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.709.000,00 1.709.000,00 679.804,24 39,783291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 654.575,213299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.229,03

421 Građevinski objekti 1.379.020,00 1.319.020,00 144.390,68 10,954214 Ostali građevinski objekti 144.390,68

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 200.000,00 87.537,50 43,774221 Uredska oprema i namještaj 87.537,50

Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -ZAPAD 24.536.470,00 24.536.470,00 2.454.537,81 10,00

323 Rashodi za usluge 19.341.720,00 19.343.720,00 1.379.354,01 7,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.329.885,96

3237 Intelektualne i osobne usluge 49.468,05

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.148.000,00 2.085.000,00 809.545,24 38,833291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 761.667,023299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.878,22

421 Građevinski objekti 3.040.750,00 3.040.750,00 198.751,06 6,544214 Ostali građevinski objekti 198.751,06

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 67.000,00 66.887,50 99,834221 Uredska oprema i namještaj 66.887,50

Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA -SJEVER 12.615.660,00 12.615.660,00 818.553,62 6,49

323 Rashodi za usluge 9.083.400,00 9.031.400,00 73.525,36 0,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.525,31

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,05

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.643.000,00 1.676.000,00 679.828,26 40,563291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 653.895,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.933,19

120

Page 124: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

421 Građevinski objekti 1.883.260,00 1.883.260,00 40.375,00 2,144214 Ostali građevinski objekti 40.375,00

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 25.000,00 24.825,00 99,304221 Uredska oprema i namještaj 24.825,00

Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA -JUG 15.676.460,00 15.676.460,00 3.391.410,13 21,63

323 Rashodi za usluge 11.790.060,00 11.790.060,00 2.822.892,73 23,943232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.797.360,63

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.532,10

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.512.000,00 1.512.000,00 568.517,40 37,603291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 544.742,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.774,73

421 Građevinski objekti 2.368.400,00 2.368.400,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC 13.664.125,00 13.664.125,00 760.932,03 5,57323 Rashodi za usluge 5.617.055,00 5.617.055,00 182.690,74 3,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.201,34

3237 Intelektualne i osobne usluge 41.489,40

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.400.000,00 562.408,71 40,173291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 514.602,103299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.806,61

421 Građevinski objekti 6.641.070,00 6.639.570,00 8.370,08 0,134214 Ostali građevinski objekti 8.370,08

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 7.500,00 7.462,50 99,504221 Uredska oprema i namještaj 7.462,50

Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA 22.180.030,00 22.180.030,00 1.383.662,88 6,24323 Rashodi za usluge 14.431.410,00 14.431.410,00 501.523,05 3,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 462.107,91

3237 Intelektualne i osobne usluge 39.415,14

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.047.000,00 2.047.000,00 852.076,10 41,633291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 803.367,233299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.708,87

421 Građevinski objekti 5.695.620,00 5.695.620,00 28.563,73 0,504214 Ostali građevinski objekti 28.563,73

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 1.500,00 25,004221 Uredska oprema i namještaj 1.500,00

Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA 10.943.360,00 10.943.360,00 1.597.153,26 14,59323 Rashodi za usluge 8.748.300,00 8.748.300,00 1.070.520,24 12,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.044.988,14

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.532,10

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.299.000,00 1.309.000,00 513.933,02 39,263291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 478.792,613299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.140,41

421 Građevinski objekti 890.060,00 880.060,00 9.812,50 1,114214 Ostali građevinski objekti 9.812,50

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 2.887,50 48,134221 Uredska oprema i namještaj 2.887,50

Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC 13.401.400,00 13.401.400,00 1.184.479,00 8,84

121

Page 125: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 9.151.860,00 9.150.360,00 516.890,66 5,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 493.752,26

3237 Intelektualne i osobne usluge 23.138,40

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.426.000,00 1.426.000,00 569.516,75 39,943291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 549.742,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.774,75

421 Građevinski objekti 2.817.540,00 2.817.540,00 90.852,84 3,224214 Ostali građevinski objekti 90.852,84

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 7.500,00 7.218,75 96,254221 Uredska oprema i namještaj 7.218,75

Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED -VRAPČE 15.411.895,00 15.411.895,00 1.463.619,70 9,50

323 Rashodi za usluge 11.074.205,00 11.040.205,00 922.638,79 8,363232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 908.011,09

3237 Intelektualne i osobne usluge 14.627,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.354.000,00 1.354.000,00 508.530,91 37,563291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 476.326,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.204,01

421 Građevinski objekti 2.977.690,00 2.977.690,00 21.750,00 0,734214 Ostali građevinski objekti 21.750,00

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 40.000,00 10.700,00 26,754221 Uredska oprema i namještaj 10.700,00

Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME 11.201.730,00 11.201.730,00 780.833,64 6,97323 Rashodi za usluge 7.755.640,00 7.748.140,00 299.049,14 3,863232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.517,04

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.532,10

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 959.000,00 959.000,00 402.021,58 41,923291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 339.026,373299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.995,21

421 Građevinski objekti 2.481.090,00 2.481.090,00 76.700,42 3,094214 Ostali građevinski objekti 76.700,42

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 13.500,00 3.062,50 22,694221 Uredska oprema i namještaj 3.062,50

Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE 41.574.148,00 41.574.148,00 4.324.427,63 10,40323 Rashodi za usluge 32.952.227,00 32.952.227,00 2.453.148,21 7,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.411.126,76

3237 Intelektualne i osobne usluge 42.021,45

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.980.000,00 3.917.000,00 1.676.904,88 42,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.542.397,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.507,18

421 Građevinski objekti 4.635.921,00 4.660.921,00 194.374,54 4,174214 Ostali građevinski objekti 194.374,54

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 44.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA 22.457.747,00 22.457.747,00 4.445.883,07 19,80323 Rashodi za usluge 12.474.547,00 12.474.547,00 3.522.638,87 28,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.485.457,92

3237 Intelektualne i osobne usluge 37.180,95

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.358.000,00 1.358.000,00 567.903,18 41,823291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 516.675,06

122

Page 126: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.228,12

421 Građevinski objekti 8.619.200,00 8.537.000,00 322.166,02 3,774214 Ostali građevinski objekti 322.166,02

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 88.200,00 33.175,00 37,614221 Uredska oprema i namještaj 33.175,00

UKUPNO GLAVA 280.000.000,00 280.000.000,00 31.456.822,40 11,23

SVEUKUPNO RAZDJEL 310.000.000,00 310.000.000,00 43.305.298,90 13,97

123

Page 127: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 51.363.000,00 51.363.000,00 21.975.378,29 42,78311 Plaće (Bruto) 31.230.000,00 31.230.000,00 15.622.066,54 50,023111 Plaće za redovan rad 15.244.506,07

3112 Plaće u naravi 13.590,79

3113 Plaće za prekovremeni rad 363.969,68

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.542.000,00 1.542.000,00 582.808,60 37,803121 Ostali rashodi za zaposlene 582.808,60

313 Doprinosi na plaće 5.325.000,00 5.325.000,00 2.667.563,12 50,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.403.908,35

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 263.654,77

321 Naknade troškova zaposlenima 1.610.000,00 1.610.000,00 744.365,07 46,233211 Službena putovanja 15.508,38

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 717.639,69

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.217,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.884.000,00 2.884.000,00 445.947,33 15,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 161.869,64

3222 Materijal i sirovine 284.077,69

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 8.519.000,00 8.519.000,00 1.836.222,71 21,553231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.635.330,76

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 164.920,04

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.455,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 25.953,16

3239 Ostale usluge 5.563,75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 150.000,00 76.282,64 50,863241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 76.282,64

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

343 Ostali financijski rashodi 102.000,00 102.000,00 122,28 0,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 122,28

3433 Zatezne kamate 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJEDRŽAVLJANSTVA 700.000,00 700.000,00 218.617,50 31,23

322 Rashodi za materijal i energiju 700.000,00 700.000,00 218.617,50 31,233221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 218.617,50

UKUPNO GLAVA 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63

SVEUKUPNO RAZDJEL 52.063.000,00 52.063.000,00 22.193.995,79 42,63

124

Page 128: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 41.971.000,00 41.711.000,00 13.017.986,62 31,21Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 41.971.000,00 41.711.000,00 13.017.986,62 31,21Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 36.096.000,00 35.836.000,00 12.640.856,92 35,27311 Plaće (Bruto) 16.002.000,00 16.002.000,00 7.786.056,25 48,663111 Plaće za redovan rad 7.695.936,68

3112 Plaće u naravi 10.044,89

3113 Plaće za prekovremeni rad 80.074,68

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.200.000,00 1.200.000,00 190.500,00 15,883121 Ostali rashodi za zaposlene 190.500,00

313 Doprinosi na plaće 2.724.000,00 2.724.000,00 1.325.252,00 48,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.194.267,63

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 130.984,37

321 Naknade troškova zaposlenima 888.000,00 888.000,00 301.556,18 33,963211 Službena putovanja 17.545,83

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 273.083,35

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.927,00

322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 200.000,00 34.746,10 17,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.746,10

323 Rashodi za usluge 645.000,00 645.000,00 189.623,33 29,403233 Usluge promidžbe i informiranja 3.353,46

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.720,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 181.489,87

3239 Ostale usluge 60,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 29.171,17 58,343241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.171,17

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 230.000,00 41.950,00 18,243293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 40.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.950,00

343 Ostali financijski rashodi 8.607.000,00 8.607.000,00 2.472.753,37 28,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.472.246,63

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 14,70

3433 Zatezne kamate 492,04

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 5.500.000,00 5.240.000,00 269.248,52 5,143831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 269.248,52

Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00381 Tekuće donacije 5.000.000,00 5.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI 875.000,00 875.000,00 377.129,70 43,10

125

Page 129: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

311 Plaće (Bruto) 300.000,00 300.000,00 140.919,82 46,973111 Plaće za redovan rad 140.919,82

313 Doprinosi na plaće 55.000,00 55.000,00 21.847,62 39,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.657,52

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 2.190,10

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 28.220,50 28,223295 Pristojbe i naknade 28.220,50

343 Ostali financijski rashodi 420.000,00 420.000,00 186.141,76 44,323433 Zatezne kamate 186.141,76

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA 180.038.000,00 180.038.000,00 91.906.713,42 51,05Program 1001. JAVNI DUG 180.038.000,00 180.038.000,00 91.906.713,42 51,05Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 180.038.000,00 180.038.000,00 91.906.713,42 51,05342 Kamate za primljene kredite i zajmove 24.838.000,00 24.838.000,00 11.136.736,42 44,843423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 11.136.736,42

343 Ostali financijski rashodi 3.200.000,00 3.200.000,00 56.109,92 1,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 56.109,92

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 152.000.000,00 152.000.000,00 80.713.867,08 53,105443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora 80.713.867,08

UKUPNO GLAVA 222.009.000,00 221.749.000,00 104.924.700,04 47,32

SVEUKUPNO RAZDJEL 222.009.000,00 221.749.000,00 104.924.700,04 47,32

126

Page 130: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 20.108.000,00 20.200.500,00 8.509.408,87 42,12Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 20.108.000,00 20.200.500,00 8.509.408,87 42,12Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 20.108.000,00 20.200.500,00 8.509.408,87 42,12311 Plaće (Bruto) 13.430.000,00 13.430.000,00 6.540.876,42 48,703111 Plaće za redovan rad 6.531.566,93

3112 Plaće u naravi 9.309,49

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 560.000,00 560.000,00 163.700,00 29,233121 Ostali rashodi za zaposlene 163.700,00

313 Doprinosi na plaće 2.300.000,00 2.300.000,00 1.118.543,69 48,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.007.989,98

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 110.553,71

321 Naknade troškova zaposlenima 580.000,00 580.000,00 220.427,60 38,003211 Službena putovanja 32.936,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 183.496,60

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.995,00

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 3.081,51 6,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.081,51

323 Rashodi za usluge 1.195.000,00 1.287.500,00 431.894,09 33,553233 Usluge promidžbe i informiranja 2.642,12

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 428.901,97

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 15.768,46 31,543241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.768,46

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.920.000,00 1.920.000,00 14.625,10 0,763293 Reprezentacija 10.605,10

3295 Pristojbe i naknade 4.020,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 492,00 16,403431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 492,00

532javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

20.000,00 20.000,00 0,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 0,00

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 475.000,00 455.000,00 67.924,70 14,93

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 475.000,00 455.000,00 67.924,70 14,93

Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIHFONDOVA 475.000,00 455.000,00 67.924,70 14,93321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

323 Rashodi za usluge 400.000,00 380.000,00 67.924,70 17,873237 Intelektualne i osobne usluge 67.924,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,00

127

Page 131: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 24.130.000,00 23.222.500,00 713.953,58 3,07Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 18.150.000,00 17.242.500,00 0,00Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM 18.150.000,00 17.242.500,00 0,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 950.000,00 0,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

386 Kapitalne pomoći 17.150.000,00 16.292.500,00 0,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 0,00

Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENIZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA IENERG.UČINOVITOST 5.980.000,00 5.980.000,00 713.953,58 11,94Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATATRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 5.980.000,00 5.980.000,00 713.953,58 11,94

323 Rashodi za usluge 980.000,00 980.000,00 245.000,00 25,003237 Intelektualne i osobne usluge 245.000,00

386 Kapitalne pomoći 5.000.000,00 5.000.000,00 468.953,58 9,383861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 468.953,58

Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI 260.000,00 250.000,00 0,00Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 260.000,00 250.000,00 0,00Projekt K100004. TERME ZAGREB 260.000,00 250.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 210.000,00 200.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00 50.000,00 0,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA 100.167.000,00 100.074.500,00 98.289.097,00 98,22Program 1001. ZAŠTITA VODA 100.167.000,00 100.074.500,00 98.289.097,00 98,22Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 100.167.000,00 100.074.500,00 98.289.097,00 98,22323 Rashodi za usluge 1.850.000,00 1.757.500,00 829.994,03 47,233234 Komunalne usluge 798.744,03

3237 Intelektualne i osobne usluge 31.250,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.250.000,00 3.250.000,00 2.392.990,66 73,633423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 2.392.990,66

386 Kapitalne pomoći 95.067.000,00 95.067.000,00 95.066.112,31 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 95.066.112,31

Glavni program P05. PROMET 612.744.000,00 611.345.800,00 303.702.651,45 49,68Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ 612.744.000,00 611.345.800,00 303.702.651,45 49,68Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 611.600.000,00 610.259.000,00 303.702.651,45 49,77351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 490.000.000,00 488.659.000,00 244.664.750,00 50,073512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 244.664.750,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.500.000,00 11.500.000,00 4.053.200,00 35,253722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.053.200,00

386 Kapitalne pomoći 110.100.000,00 110.100.000,00 54.984.701,45 49,943861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 54.984.701,45

Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOGPODRUČJA 1.144.000,00 1.086.800,00 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.144.000,00 1.086.800,00 0,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH

128

Page 132: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

NEPOGODA 500.000,00 500.000,00 0,00

Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIHNEPOGODA 500.000,00 500.000,00 0,00

Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 500.000,00 500.000,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

Glavni program R01. GOSPODARSTVO 57.167.000,00 58.412.700,00 9.861.992,13 16,88Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA 57.167.000,00 58.412.700,00 9.861.992,13 16,88Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOGI SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 40.986.000,00 41.866.000,00 4.570.185,88 10,92

323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 32.775,00 6,563233 Usluge promidžbe i informiranja 32.775,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 880.000,00 1.030.000,00 313.414,60 30,433291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 313.414,60

352i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

38.706.000,00 37.036.000,00 3.445.996,28 9,303522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 3.150.300,333523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 295.695,95

381 Tekuće donacije 900.000,00 3.300.000,00 778.000,00 23,583811 Tekuće donacije u novcu 778.000,00

Aktivnost A100002. BIOCENTAR 1.016.000,00 965.200,00 311.470,85 32,27351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.016.000,00 965.200,00 311.470,85 32,273512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 311.470,85

Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB -TPZ D.O.O. 8.785.000,00 8.385.000,00 2.592.490,88 30,92

323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 3.124,88 0,623237 Intelektualne i osobne usluge 3.124,88

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 8.000.000,00 7.600.000,00 2.589.366,00 34,073512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.589.366,00

386 Kapitalne pomoći 285.000,00 285.000,00 0,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnomsektoru 0,00

Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKORAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o. 3.000.000,00 3.000.000,00 1.217.028,92 40,57

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.000.000,00 3.000.000,00 1.217.028,92 40,573512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.217.028,92

Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA 300.000,00 300.000,00 815,60 0,27329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 815,60 5,443291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 815,60

381 Tekuće donacije 285.000,00 285.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM 1.710.000,00 1.625.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.710.000,00 1.625.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA 800.000,00 1.730.000,00 670.000,00 38,73381 Tekuće donacije 800.000,00 1.730.000,00 670.000,00 38,733811 Tekuće donacije u novcu 670.000,00

Projekt T100004. ZAGREB CONNECT 570.000,00 541.500,00 500.000,00 92,34

129

Page 133: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 140.000,00 133.000,00 133.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 19.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 114.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 266.000,00 224.500,00 84,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 224.500,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 142.500,00 142.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 142.500,00

Glavni program R02. TURIZAM 5.953.000,00 7.043.000,00 4.512.240,75 64,07Program 1001. TURIZAM 5.953.000,00 7.043.000,00 4.512.240,75 64,07Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU 900.000,00 1.000.000,00 940.698,30 94,07323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 2.993,30 5,993237 Intelektualne i osobne usluge 2.993,30

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 137.705,00 91,803299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 137.705,00

352i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 587.000,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 13.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA UTURIZMU 570.000,00 570.000,00 352.775,00 61,89

323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 32.775,00 16,393233 Usluge promidžbe i informiranja 32.775,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 250.000,00 83,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00

Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT 303.000,00 303.000,00 105.010,20 34,66321 Naknade troškova zaposlenima 113.000,00 113.000,00 2.405,15 2,133211 Službena putovanja 2.405,15

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

323 Rashodi za usluge 160.000,00 160.000,00 96.726,05 60,453233 Usluge promidžbe i informiranja 96.726,05

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 5.879,00 19,603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.879,00

Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoBprojekt 20.000,00 20.000,00 6.458,75 32,29

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 6.458,75 64,593233 Usluge promidžbe i informiranja 6.458,75

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKARUTA 2.020.000,00 2.020.000,00 19.837,50 0,98

323 Rashodi za usluge 2.020.000,00 2.020.000,00 19.837,50 0,983233 Usluge promidžbe i informiranja 19.837,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA -ZAGREB ISTOK 140.000,00 140.000,00 97.461,00 69,62

130

Page 134: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 140.000,00 140.000,00 97.461,00 69,623233 Usluge promidžbe i informiranja 24.961,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 72.500,00

Projekt T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJIRAZVOJA GOSPODARSTVA 2.000.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.990.000,00

UKUPNO GLAVA 821.504.000,00 821.504.000,00 425.657.268,48 51,81

SVEUKUPNO RAZDJEL 821.504.000,00 821.504.000,00 425.657.268,48 51,81

131

Page 135: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 24.519.093,00 24.569.093,00 11.568.602,12 47,09Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 24.519.093,00 24.569.093,00 11.568.602,12 47,09Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 24.519.093,00 24.569.093,00 11.568.602,12 47,09311 Plaće (Bruto) 18.335.000,00 18.335.000,00 8.854.104,24 48,293111 Plaće za redovan rad 8.830.908,12

3112 Plaće u naravi 14.756,82

3113 Plaće za prekovremeni rad 8.439,30

312 Ostali rashodi za zaposlene 716.093,00 716.093,00 216.566,50 30,243121 Ostali rashodi za zaposlene 216.566,50

313 Doprinosi na plaće 3.197.000,00 3.197.000,00 1.506.283,03 47,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.357.406,38

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 148.876,65

321 Naknade troškova zaposlenima 600.000,00 600.000,00 269.326,41 44,893211 Službena putovanja 8.055,23

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 252.183,68

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.087,50

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 20.790,20 51,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.790,20

323 Rashodi za usluge 780.000,00 830.000,00 144.940,90 17,463233 Usluge promidžbe i informiranja 14.674,22

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.750,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 123.516,68

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.000,00 120.000,00 86.377,59 71,983241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 86.377,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 729.000,00 729.000,00 470.182,93 64,503291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 447.034,473293 Reprezentacija 2.115,76

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.032,70

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 30,32 1,523431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30,32

Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA IOBRAZOVANJA 176.084.907,00 173.034.907,00 87.245.465,65 50,42

Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE 3.886.000,00 3.886.000,00 1.049.154,29 27,00Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH 2.500.000,00 2.500.000,00 325.720,71 13,03381 Tekuće donacije 2.500.000,00 2.500.000,00 325.720,71 13,033811 Tekuće donacije u novcu 325.720,71

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50,00381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE 750.000,00 750.000,00 525.000,00 70,00381 Tekuće donacije 750.000,00 750.000,00 525.000,00 70,003811 Tekuće donacije u novcu 525.000,00

Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA 150.000,00 150.000,00 6.388,81 4,26323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 6.388,81 4,263237 Intelektualne i osobne usluge 6.388,81

Projekt T100003. "JA ČITAM" 101.000,00 101.000,00 0,00

132

Page 136: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100004. "ČRNKAS" 130.000,00 130.000,00 82.509,64 63,47323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

381 Tekuće donacije 122.000,00 122.000,00 82.509,64 67,633811 Tekuće donacije u novcu 82.509,64

422 Postrojenja i oprema 1.000,00 1.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH" 50.000,00 50.000,00 9.535,13 19,07321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 9.535,13 47,683211 Službena putovanja 9.535,13

323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZAUKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA 5.000,00 5.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 172.198.907,00 169.148.907,00 86.196.311,36 50,96Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARDTE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA 39.445.000,00 39.445.000,00 20.938.212,84 53,08

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.445.000,00 39.445.000,00 20.938.212,84 53,083721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.528.917,84

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.409.295,00

Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA 7.888.000,00 7.888.000,00 4.168.999,78 52,85381 Tekuće donacije 7.888.000,00 7.888.000,00 4.168.999,78 52,85

133

Page 137: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3811 Tekuće donacije u novcu 4.168.999,78

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI,RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 495.000,00 495.000,00 171.385,00 34,62

381 Tekuće donacije 495.000,00 495.000,00 171.385,00 34,623811 Tekuće donacije u novcu 171.385,00

Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJEODRASLIH 100.000,00 100.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SASVEUČILIŠTEM U ZAGREBU 500.000,00 500.000,00 147.000,00 29,40

363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 147.000,00 29,403631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 147.000,00

Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNIOBJEKTI 120.000.000,00 116.950.000,00 57.753.104,13 49,38

323 Rashodi za usluge 120.000.000,00 116.950.000,00 57.753.104,13 49,383235 Zakupnine i najamnine 57.753.104,13

Projekt T100001. DISIMPE 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100002. LAK-URU 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 500,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

362i tijelima EUPomoći međunarodnim organizacijama te institucijama

500,00 500,00 0,003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU 0,00

381 Tekuće donacije 500,00 500,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA UKORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI 2.000,00 2.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 500,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

134

Page 138: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE USUSTAV OBRAZOVANJA 3.000,00 3.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KAJEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25) 50.000,00 50.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 35.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE ODGODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE 5.000,00 5.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

135

Page 139: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNIKOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOMOBRAZOVANJU 3.690.907,00 3.690.907,00 3.017.609,61 81,76311 Plaće (Bruto) 2.695.197,00 2.695.197,00 2.422.920,69 89,903111 Plaće za redovan rad 2.422.920,69

313 Doprinosi na plaće 578.110,00 578.110,00 374.060,33 64,703132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 337.033,57

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 37.026,76

321 Naknade troškova zaposlenima 387.600,00 387.600,00 212.753,59 54,893211 Službena putovanja 1.200,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 211.553,59

323 Rashodi za usluge 16.000,00 16.000,00 7.875,00 49,223233 Usluge promidžbe i informiranja 7.875,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 14.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

UKUPNO GLAVA 200.604.000,00 197.604.000,00 98.814.067,77 50,01

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVAPREDŠKOLSKOG ODGOJA 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVAPREDŠKOLSKOG ODGOJA 776.991.000,00 776.991.000,00 390.238.394,71 50,22

311 Plaće (Bruto) 495.000.000,00 495.000.000,00 255.593.431,53 51,643111 Plaće za redovan rad 255.593.431,53

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000.000,00 20.000.000,00 10.131.918,57 50,663121 Ostali rashodi za zaposlene 10.131.918,57

313 Doprinosi na plaće 84.900.000,00 84.900.000,00 43.117.187,23 50,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38.871.813,15

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 4.245.374,08

321 Naknade troškova zaposlenima 22.370.000,00 22.370.000,00 10.910.072,70 48,773211 Službena putovanja 55.866,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 10.722.206,70

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 132.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 105.881.000,00 105.881.000,00 48.188.497,31 45,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.206.168,60

3222 Materijal i sirovine 27.080.335,15

3223 Energija 15.567.417,26

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 303.316,30

3225 Sitni inventar i auto gume 31.260,00

136

Page 140: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 39.195.000,00 39.195.000,00 18.632.212,79 47,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.031.257,22

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.493.864,98

3233 Usluge promidžbe i informiranja 78.763,00

3234 Komunalne usluge 5.595.528,21

3235 Zakupnine i najamnine 5.449.699,38

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500.300,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 105.300,00

3238 Računalne usluge 210.000,00

3239 Ostale usluge 167.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 6.169,44 15,423241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.169,44

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.395.000,00 8.395.000,00 3.109.507,10 37,043291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.093.241,933292 Premije osiguranja 277.207,23

3293 Reprezentacija 199,46

3295 Pristojbe i naknade 481.126,01

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.257.732,47

343 Ostali financijski rashodi 210.000,00 210.000,00 101.608,00 48,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 101.608,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 447.790,04 44,783631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 447.790,04

Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI IDRUGE POMOĆI 91.500.000,00 91.500.000,00 48.823.194,02 53,36

381 Tekuće donacije 91.500.000,00 91.500.000,00 48.823.194,02 53,363811 Tekuće donacije u novcu 48.823.194,02

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOGODGOJA 4.000.000,00 4.000.000,00 698.550,51 17,46

422 Postrojenja i oprema 3.500.000,00 3.500.000,00 698.550,51 19,964221 Uredska oprema i namještaj 100.647,73

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 597.902,78

423 Prijevozna sredstva 500.000,00 500.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 100.000,00 100.000,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

UKUPNO GLAVA 872.591.000,00 872.591.000,00 439.760.139,24 50,40

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20311 Plaće (Bruto) 8.045.000,00 8.045.000,00 2.288.291,90 28,443111 Plaće za redovan rad 1.893.073,90

137

Page 141: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3112 Plaće u naravi 99.552,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 295.666,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 116.000,00 116.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 1.164.500,00 1.164.500,00 986.219,77 84,693132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 703.793,85

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 282.425,92

321 Naknade troškova zaposlenima 1.315.300,00 1.315.300,00 794.839,30 60,433211 Službena putovanja 274.084,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 513.177,30

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.578,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.376.000,00 7.376.000,00 5.464.629,69 74,093221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.469.280,40

3222 Materijal i sirovine 1.530.913,85

3223 Energija 23.757,74

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 913.330,70

3225 Sitni inventar i auto gume 1.260.522,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 266.825,00

323 Rashodi za usluge 2.889.800,00 2.889.800,00 2.409.149,64 83,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 235.222,78

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 670.094,45

3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.854,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32.270,41

3237 Intelektualne i osobne usluge 595.298,00

3238 Računalne usluge 333.996,00

3239 Ostale usluge 508.414,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 545.000,00 545.000,00 473.685,56 86,913241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 473.685,56

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 556.600,00 556.600,00 675.636,65 121,393291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 33.992,073292 Premije osiguranja 228.856,76

3293 Reprezentacija 17.667,54

3294 Članarine i norme 28.650,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 6.702,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 359.768,28

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 14.933,003422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.506,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 8.008,00

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društavai obrtnika izvan javnog sektora 4.419,00

343 Ostali financijski rashodi 35.800,00 35.800,00 174.492,00 487,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 131.954,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 1.377,00

3433 Zatezne kamate 25.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 16.161,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.120,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.120,00

138

Page 142: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 67.900,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 67.900,00

381 Tekuće donacije 0,00 20.680,003811 Tekuće donacije u novcu 20.680,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 750,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 500,00

3835 Ostale kazne 250,00

422 Postrojenja i oprema 1.556.000,00 1.556.000,00 1.060.466,49 68,154221 Uredska oprema i namještaj 341.699,27

4222 Komunikacijska oprema 16.648,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 150.460,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 121.155,00

4226 Sportska i glazbena oprema 120.932,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 309.572,22

423 Prijevozna sredstva 0,00 119.660,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 119.660,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 2.710,004252 Osnovno stado 2.710,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 16.320,004262 Ulaganja u računalne programe 16.320,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 0,00 105.910,005445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih

tuzemnih financijskih institucija izvan javnogsektora 105.910,00

UKUPNO 23.600.000,00 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE 228.096.000,00 228.096.000,00 106.241.137,41 46,58Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZAOSNOVNO ŠKOLSTVO 111.293.469,00 111.293.469,00 59.918.974,50 53,84

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIHŠKOLA 92.701.604,00 92.701.604,00 54.492.389,08 58,78

321 Naknade troškova zaposlenima 1.527.000,00 1.527.000,00 746.720,00 48,903211 Službena putovanja 346.470,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 400.250,00

322 Rashodi za materijal i energiju 50.860.031,00 50.860.031,00 29.962.589,68 58,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.268.220,00

3223 Energija 26.366.872,68

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 673.734,00

3225 Sitni inventar i auto gume 653.763,00

323 Rashodi za usluge 36.913.573,00 36.913.573,00 22.218.157,53 60,193231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.368.925,59

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.776.758,79

3233 Usluge promidžbe i informiranja 122.410,00

3234 Komunalne usluge 6.004.973,37

3235 Zakupnine i najamnine 641.447,28

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.450.520,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 201.292,50

139

Page 143: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3238 Računalne usluge 287.270,00

3239 Ostale usluge 364.560,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.628.000,00 2.628.000,00 1.174.211,87 44,683292 Premije osiguranja 305.760,00

3293 Reprezentacija 106.380,00

3294 Članarine i norme 105.110,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 656.961,87

343 Ostali financijski rashodi 773.000,00 773.000,00 390.710,00 50,543431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 186.930,00

3433 Zatezne kamate 57.650,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 146.130,00

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIHŠKOLA 18.591.865,00 18.591.865,00 5.426.585,42 29,19

421 Građevinski objekti 17.006.454,00 17.006.454,00 5.045.761,60 29,674212 Poslovni objekti 5.045.761,60

422 Postrojenja i oprema 1.585.411,00 1.585.411,00 380.823,82 24,024221 Uredska oprema i namještaj 55.521,25

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 325.302,57

Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOMŠKOLSTVU 116.802.531,00 116.802.531,00 46.322.162,91 39,66

Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK 39.302.531,00 39.302.531,00 16.949.761,45 43,13311 Plaće (Bruto) 31.000.000,00 31.000.000,00 13.391.590,27 43,203111 Plaće za redovan rad 13.391.590,27

312 Ostali rashodi za zaposlene 950.000,00 950.000,00 331.624,88 34,913121 Ostali rashodi za zaposlene 331.624,88

313 Doprinosi na plaće 5.332.531,00 5.332.531,00 2.291.434,61 42,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.066.460,40

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 224.974,21

321 Naknade troškova zaposlenima 1.900.000,00 1.900.000,00 871.513,68 45,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 871.513,68

363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 120.000,00 63.598,01 53,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 63.598,01

Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,52372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 103.568,92 0,523722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 103.568,92

Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIMŠKOLAMA 500.000,00 500.000,00 276.903,00 55,38

381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 276.903,00 55,383811 Tekuće donacije u novcu 276.903,00

Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE 26.000.000,00 26.000.000,00 13.292.476,55 51,12322 Rashodi za materijal i energiju 26.000.000,00 26.000.000,00 13.292.476,55 51,123222 Materijal i sirovine 13.292.476,55

Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 4.000.000,00 4.000.000,00 4.169.209,26 104,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000.000,00 4.000.000,00 4.169.209,26 104,233291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 4.169.209,26

Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNEAKTIVNOSTI 4.800.000,00 4.800.000,00 3.908.318,18 81,42

323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 1.992.852,13 79,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.992.852,13

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.300.000,00 1.915.466,05 83,283299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.915.466,05

140

Page 144: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.029.950,00 67,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000.000,00 3.000.000,00 2.029.950,00 67,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.029.950,00

Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 3.800.000,00 3.800.000,00 1.937.101,57 50,98323 Rashodi za usluge 3.800.000,00 3.800.000,00 1.937.101,57 50,983237 Intelektualne i osobne usluge 1.937.101,57

Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI 4.400.000,00 4.400.000,00 2.836.244,84 64,46323 Rashodi za usluge 4.400.000,00 4.400.000,00 2.836.244,84 64,463237 Intelektualne i osobne usluge 2.836.244,84

Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIHŠKOLA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000.000,00 2.000.000,00 0,003223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00

Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIHŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 8.400.000,00 8.400.000,00 818.629,14 9,75

323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 1.600.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00

422 Postrojenja i oprema 800.000,00 800.000,00 808.702,90 101,094221 Uredska oprema i namještaj 498.640,09

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 310.062,81

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

1.000.000,00 1.000.000,00 9.926,24 0,994241 Knjige 9.926,24

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILIPARTNERSTVO ZA EU 100.000,00 100.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

UKUPNO GLAVA 228.096.000,00 228.096.000,00 106.241.137,41 46,58

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 65.400.000,00 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 65.400.000,00 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 65.400.000,00 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94311 Plaće (Bruto) 14.801.000,00 14.801.000,00 5.740.070,69 38,783111 Plaće za redovan rad 5.740.070,69

312 Ostali rashodi za zaposlene 100.500,00 100.500,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 936.000,00 936.000,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.873.500,00 1.873.500,00 14.306.244,14 763,61

141

Page 145: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3211 Službena putovanja 2.902.281,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 10.943.325,14

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 398.138,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 62.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 34.299.000,00 34.299.000,00 24.429.115,47 71,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.808.898,00

3222 Materijal i sirovine 18.268.429,47

3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 2.013.619,00

3225 Sitni inventar i auto gume 97.236,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 240.933,00

323 Rashodi za usluge 6.313.000,00 6.313.000,00 4.224.562,53 66,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.415.132,49

3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.309,63

3234 Komunalne usluge 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 286.756,72

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 125.498,69

3239 Ostale usluge 2.379.865,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.210.000,00 3.210.000,00 964.918,80 30,063291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 269.112,743292 Premije osiguranja 150.894,00

3293 Reprezentacija 121.644,00

3294 Članarine i norme 134.990,00

3295 Pristojbe i naknade 276.153,06

3296 Troškovi sudskih postupaka 12.125,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 91.000,00 91.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

381 Tekuće donacije 74.000,00 74.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

421 Građevinski objekti 395.000,00 395.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.997.000,00 2.997.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

250.000,00 250.000,00 0,004241 Knjige 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

UKUPNO 65.400.000,00 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94

142

Page 146: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO 142.468.000,00 142.468.000,00 59.758.444,08 41,95Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZASREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE 85.317.569,00 85.317.569,00 43.655.408,61 51,17

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIHŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 74.812.228,00 74.812.228,00 41.839.645,45 55,93

321 Naknade troškova zaposlenima 17.587.000,00 17.587.000,00 9.481.575,19 53,913211 Službena putovanja 170.790,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 9.070.970,19

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 239.815,00

322 Rashodi za materijal i energiju 39.582.228,00 39.582.228,00 24.237.221,42 61,233221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.283.242,00

3222 Materijal i sirovine 8.904.162,41

3223 Energija 13.523.960,80

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 412.149,21

3225 Sitni inventar i auto gume 113.707,00

323 Rashodi za usluge 16.520.000,00 16.520.000,00 7.447.291,71 45,083231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 795.390,65

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.280.726,33

3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.750,00

3234 Komunalne usluge 1.772.914,65

3235 Zakupnine i najamnine 1.572.012,82

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 627.293,26

3237 Intelektualne i osobne usluge 128.694,00

3238 Računalne usluge 65.520,00

3239 Ostale usluge 118.990,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 788.000,00 788.000,00 502.334,75 63,753292 Premije osiguranja 56.553,00

3293 Reprezentacija 41.356,00

3294 Članarine i norme 3.203,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 401.222,75

343 Ostali financijski rashodi 335.000,00 335.000,00 171.222,38 51,113431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 79.045,00

3433 Zatezne kamate 59.080,38

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 33.097,00

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIHŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 10.505.341,00 10.505.341,00 1.815.763,16 17,28

421 Građevinski objekti 8.975.000,00 8.975.000,00 1.815.763,16 20,234212 Poslovni objekti 1.815.763,16

422 Postrojenja i oprema 1.530.341,00 1.530.341,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEMŠKOLSTVU 57.150.431,00 57.150.431,00 16.103.035,47 28,18

Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 2.000.431,00 2.000.431,00 1.999.070,70 99,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000.431,00 2.000.431,00 1.999.070,70 99,933291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.999.070,70

Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM

143

Page 147: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

ŠKOLAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,60

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 505.987,05 50,603811 Tekuće donacije u novcu 505.987,05

Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNEAKTIVNOSTI 1.600.000,00 1.600.000,00 931.241,46 58,20

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 1.600.000,00 931.241,46 58,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 931.241,46

Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI 650.000,00 650.000,00 503.333,28 77,44323 Rashodi za usluge 650.000,00 650.000,00 503.333,28 77,443237 Intelektualne i osobne usluge 503.333,28

Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOGJAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 10.467.239,98 52,34

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 10.467.239,98 52,343722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.467.239,98

Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 1.212.385,10 6,06372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 1.212.385,10 6,063722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.212.385,10

Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIHŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000.000,00 5.000.000,00 0,003223 Energija 0,00

Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIHŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 6.800.000,00 6.800.000,00 483.777,90 7,11

323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 4.000.000,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00

422 Postrojenja i oprema 1.000.000,00 1.000.000,00 483.045,90 48,304221 Uredska oprema i namještaj 133.653,24

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 349.392,66

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

1.000.000,00 1.000.000,00 732,00 0,074241 Knjige 732,00

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILIPARTNERSTVO ZA EU 100.000,00 100.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

UKUPNO GLAVA 142.468.000,00 142.468.000,00 59.758.444,08 41,95

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81321 Naknade troškova zaposlenima 3.780.000,00 3.780.000,00 1.883.787,10 49,843211 Službena putovanja 1.224.404,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 173.181,10

144

Page 148: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 419.486,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 66.716,00

322 Rashodi za materijal i energiju 15.009.000,00 15.009.000,00 4.450.537,58 29,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.384.886,59

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 1.927.152,20

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 609.021,79

3225 Sitni inventar i auto gume 389.948,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 139.529,00

323 Rashodi za usluge 15.891.000,00 15.891.000,00 15.045.431,08 94,683231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 953.996,79

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.630.235,67

3233 Usluge promidžbe i informiranja 528.919,00

3234 Komunalne usluge 2.441.379,35

3235 Zakupnine i najamnine 1.139.787,18

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 5.213.862,09

3238 Računalne usluge 722.118,00

3239 Ostale usluge 1.415.133,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 459.000,00 459.000,00 1.329.244,00 289,603241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.329.244,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.976.000,00 3.976.000,00 2.844.766,45 71,553291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003292 Premije osiguranja 195.325,00

3293 Reprezentacija 502.461,00

3294 Članarine i norme 82.089,00

3295 Pristojbe i naknade 662.573,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 27.416,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.374.902,45

343 Ostali financijski rashodi 339.000,00 339.000,00 383.831,62 113,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 155.907,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 1.414,00

3433 Zatezne kamate 226.510,62

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 9.396,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.396,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.927.198,003661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 2.927.198,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 154.631,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 154.631,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 119.672,723721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 96.336,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 23.336,72

381 Tekuće donacije 43.000,00 43.000,00 32.786,00 76,253811 Tekuće donacije u novcu 32.786,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 14.950,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.400,00

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 2.400,00

3835 Ostale kazne 10.150,00

145

Page 149: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

384proračunaPrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg

0,00 20.000,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan

općeg proračuna 20.000,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 24.338,004123 Licence 22.547,00

4124 Ostala prava 1.791,00

421 Građevinski objekti 107.000,00 107.000,00 208.385,84 194,754212 Poslovni objekti 208.385,84

422 Postrojenja i oprema 4.331.000,00 4.331.000,00 2.933.620,26 67,744221 Uredska oprema i namještaj 1.637.998,07

4222 Komunikacijska oprema 70.560,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.122,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 44.972,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 34.127,00

4226 Sportska i glazbena oprema 341.533,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 770.308,19

423 Prijevozna sredstva 300.000,00 300.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

220.000,00 220.000,00 104.495,00 47,504241 Knjige 104.495,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 7.021,00 28,084262 Ulaganja u računalne programe 6.819,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 202,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 25.444,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.444,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 5.307,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.307,00

513financijskim institucijama u javnom sektoruIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 300.000,005134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u

javnom sektoru 300.000,00

545društava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

0,00 4.435,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih

trgovačkih društava izvan javnog sektora 4.435,00

UKUPNO 44.480.000,00 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program G01. PROGRAM KULTURE 445.153.000,00 445.153.000,00 226.421.886,65 50,86Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI 395.773.000,00 395.773.000,00 200.005.894,85 50,54Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA UKULTURI 308.428.400,00 308.428.400,00 159.471.889,81 51,70

311 Plaće (Bruto) 215.110.000,00 215.110.000,00 111.718.572,59 51,943111 Plaće za redovan rad 111.718.572,59

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.300.000,00 7.300.000,00 4.272.358,18 58,533121 Ostali rashodi za zaposlene 4.272.358,18

313 Doprinosi na plaće 37.190.000,00 37.190.000,00 18.768.337,23 50,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.913.056,22

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 1.855.281,01

146

Page 150: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

321 Naknade troškova zaposlenima 9.220.000,00 9.220.000,00 4.383.216,45 47,543212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 4.379.385,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.831,00

322 Rashodi za materijal i energiju 20.207.000,00 20.207.000,00 10.463.255,57 51,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 885.020,07

3222 Materijal i sirovine 157.058,23

3223 Energija 9.278.665,62

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 75.683,75

3225 Sitni inventar i auto gume 66.827,90

323 Rashodi za usluge 14.940.000,00 14.940.000,00 7.390.905,36 49,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 381.785,52

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 433.284,26

3234 Komunalne usluge 1.847.731,89

3235 Zakupnine i najamnine 319.349,43

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.622.015,78

3238 Računalne usluge 619.333,25

3239 Ostale usluge 2.167.405,23

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.302.400,00 4.302.400,00 2.338.223,43 54,353291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 658.204,413292 Premije osiguranja 1.485.979,13

3294 Članarine i norme 11.085,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 182.954,89

343 Ostali financijski rashodi 159.000,00 159.000,00 137.021,00 86,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 137.021,00

Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIHUSTANOVA 28.002.000,00 28.002.000,00 13.983.660,00 49,94

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000.000,00 1.000.000,00 504.979,50 50,503211 Službena putovanja 504.979,50

322 Rashodi za materijal i energiju 4.740.000,00 4.740.000,00 2.138.991,35 45,133221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 242.498,10

3222 Materijal i sirovine 1.896.493,25

323 Rashodi za usluge 22.262.000,00 22.262.000,00 11.339.689,15 50,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 228.950,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 215.774,06

3233 Usluge promidžbe i informiranja 805.823,00

3235 Zakupnine i najamnine 259.028,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.514.553,08

3238 Računalne usluge 101.500,00

3239 Ostale usluge 3.214.061,01

Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE 45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,88363 Pomoći unutar općeg proračuna 45.500.000,00 45.500.000,00 20.875.534,03 45,883631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.875.534,03

Aktivnost A100005. ZAGREB FILM 3.700.000,00 3.700.000,00 1.926.997,61 52,08381 Tekuće donacije 3.700.000,00 3.700.000,00 1.926.997,61 52,083811 Tekuće donacije u novcu 1.926.997,61

Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM 1.200.000,00 1.200.000,00 110.000,00 9,17381 Tekuće donacije 1.200.000,00 1.200.000,00 110.000,00 9,173811 Tekuće donacije u novcu 110.000,00

Aktivnost A100008. POGON-ZAGREBAČKI CENTAR ZANEZAVISNU KULTURU I MLADE 1.200.000,00 1.200.000,00 516.780,06 43,07

311 Plaće (Bruto) 534.983,00 534.983,00 228.522,23 42,72

147

Page 151: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3111 Plaće za redovan rad 228.522,23

313 Doprinosi na plaće 92.017,00 92.017,00 39.305,83 42,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.420,95

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 3.884,88

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 12.498,00 49,993211 Službena putovanja 5.538,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 6.960,00

322 Rashodi za materijal i energiju 145.000,00 145.000,00 72.492,00 49,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.498,00

3222 Materijal i sirovine 996,00

3223 Energija 52.500,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 4.998,00

3225 Sitni inventar i auto gume 1.500,00

323 Rashodi za usluge 310.000,00 310.000,00 154.986,00 50,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.996,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.498,00

3234 Komunalne usluge 51.750,00

3235 Zakupnine i najamnine 5.250,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 34.998,00

3238 Računalne usluge 996,00

3239 Ostale usluge 24.498,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00 14.500,00 7.236,00 49,903292 Premije osiguranja 3.498,00

3294 Članarine i norme 3.498,00

3295 Pristojbe i naknade 120,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120,00

343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 1.740,00 49,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.296,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 198,00

3433 Zatezne kamate 246,00

422 Postrojenja i oprema 75.000,00 75.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 6.630.000,00 6.630.000,00 3.121.033,34 47,07422 Postrojenja i oprema 1.070.000,00 1.070.000,00 363.160,84 33,944221 Uredska oprema i namještaj 16.900,00

4222 Komunikacijska oprema 5.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 106.000,00

4226 Sportska i glazbena oprema 130.260,84

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 105.000,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

5.500.000,00 5.500.000,00 2.733.410,00 49,704241 Knjige 2.487.500,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 245.910,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 60.000,00 24.462,50 40,774262 Ulaganja u računalne programe 24.462,50

Projekt T100002. KULTURA-TEHNOLOGIJA-UČENIK 112.600,00 112.600,00 0,00311 Plaće (Bruto) 9.900,00 9.900,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 660,00 660,00 0,00

148

Page 152: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

323 Rashodi za usluge 48.100,00 48.100,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.940,00 53.940,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATAPRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILIPARTNERSTVO ZA EU 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA 49.380.000,00 49.380.000,00 26.415.991,80 53,50Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 1.900.000,00 1.900.000,00 1.054.440,00 55,50381 Tekuće donacije 1.900.000,00 1.900.000,00 1.054.440,00 55,503811 Tekuće donacije u novcu 1.054.440,00

Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO 3.200.000,00 3.200.000,00 1.679.000,00 52,47381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.200.000,00 1.679.000,00 52,473811 Tekuće donacije u novcu 1.679.000,00

Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST 2.200.000,00 2.200.000,00 1.211.093,63 55,05381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00 1.211.093,63 55,053811 Tekuće donacije u novcu 1.211.093,63

Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST 8.500.000,00 8.500.000,00 4.458.460,00 52,45381 Tekuće donacije 8.500.000,00 8.500.000,00 4.458.460,00 52,453811 Tekuće donacije u novcu 4.458.460,00

Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST 5.670.000,00 5.670.000,00 2.273.000,00 40,09381 Tekuće donacije 5.670.000,00 5.670.000,00 2.273.000,00 40,093811 Tekuće donacije u novcu 2.273.000,00

Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 3.200.000,00 3.200.000,00 1.705.500,00 53,30381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.200.000,00 1.705.500,00 53,303811 Tekuće donacije u novcu 1.705.500,00

Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU 460.000,00 460.000,00 340.200,00 73,96381 Tekuće donacije 460.000,00 460.000,00 340.200,00 73,963811 Tekuće donacije u novcu 340.200,00

Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST 7.450.000,00 7.450.000,00 3.977.600,00 53,39381 Tekuće donacije 7.450.000,00 7.450.000,00 3.977.600,00 53,393811 Tekuće donacije u novcu 3.977.600,00

Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKIAMATERIZAM 5.900.000,00 5.900.000,00 3.614.300,00 61,26

381 Tekuće donacije 5.900.000,00 5.900.000,00 3.614.300,00 61,263811 Tekuće donacije u novcu 3.614.300,00

Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE IKULTURNE PRAKSE 2.500.000,00 2.500.000,00 1.361.150,00 54,45

381 Tekuće donacije 2.500.000,00 2.500.000,00 1.361.150,00 54,453811 Tekuće donacije u novcu 1.361.150,00

Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA IMEĐUGRADSKA SURADNJA 8.400.000,00 8.400.000,00 4.741.248,17 56,44

381 Tekuće donacije 8.400.000,00 8.400.000,00 4.741.248,17 56,443811 Tekuće donacije u novcu 4.741.248,17

UKUPNO GLAVA 445.153.000,00 445.153.000,00 226.421.886,65 50,86

149

Page 153: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 78.000.000,00 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 78.000.000,00 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 78.000.000,00 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02311 Plaće (Bruto) 11.317.500,00 11.317.500,00 5.323.604,12 47,043111 Plaće za redovan rad 5.232.036,12

3112 Plaće u naravi 30.926,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 16.169,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 44.473,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 639.000,00 639.000,00 379.074,70 59,323121 Ostali rashodi za zaposlene 379.074,70

313 Doprinosi na plaće 2.146.700,00 2.146.700,00 1.008.385,71 46,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 881.247,51

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 127.138,20

321 Naknade troškova zaposlenima 3.873.600,00 3.873.600,00 1.616.960,55 41,743211 Službena putovanja 1.245.682,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 56.912,55

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 267.375,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 46.991,00

322 Rashodi za materijal i energiju 4.647.600,00 4.647.600,00 2.631.203,70 56,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 898.904,70

3222 Materijal i sirovine 644.499,15

3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 306.063,00

3225 Sitni inventar i auto gume 346.151,85

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 435.585,00

323 Rashodi za usluge 41.177.500,00 41.177.500,00 19.359.161,32 47,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.238.298,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.339.163,44

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.089.785,00

3234 Komunalne usluge 159.379,11

3235 Zakupnine i najamnine 2.346.596,57

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 191.102,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.222.201,12

3238 Računalne usluge 661.469,75

3239 Ostale usluge 2.111.166,33

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.103.600,00 1.103.600,00 966.463,00 87,573241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 966.463,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.243.800,00 3.243.800,00 1.837.541,58 56,653291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003292 Premije osiguranja 114.956,47

3293 Reprezentacija 955.389,00

3294 Članarine i norme 82.068,00

3295 Pristojbe i naknade 357.125,00

150

Page 154: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3296 Troškovi sudskih postupaka 35.010,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 292.993,11

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 263.600,00 263.600,00 6.947,00 2,643423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 3.832,00

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društavai obrtnika izvan javnog sektora 3.115,00

343 Ostali financijski rashodi 881.900,00 881.900,00 612.533,00 69,463431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500.237,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 32.054,00

3433 Zatezne kamate 55.377,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 24.865,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 122.189,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 122.189,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 25.186,004123 Licence 18.404,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 6.782,00

421 Građevinski objekti 0,00 166.312,004212 Poslovni objekti 166.312,00

422 Postrojenja i oprema 3.104.100,00 3.104.100,00 2.228.123,16 71,784221 Uredska oprema i namještaj 604.053,00

4222 Komunikacijska oprema 119.401,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 36.281,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.470,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 24.989,00

4226 Sportska i glazbena oprema 1.227.709,16

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 213.220,00

423 Prijevozna sredstva 2.482.200,00 2.482.200,00 231.969,00 9,354231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 231.969,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

1.513.300,00 1.513.300,00 2.475.794,00 163,604241 Knjige 948.182,00

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima islično) 1.450.850,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 76.762,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.600,00 105.600,00 10.443,50 9,894262 Ulaganja u računalne programe 10.443,50

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 2.960,004312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične

vrijednosti 2.960,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 0,00 2.338,005445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih

tuzemnih financijskih institucija izvan javnogsektora 2.338,00

545društava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

0,00 10.457,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih

trgovačkih društava izvan javnog sektora 10.457,00

UKUPNO 78.000.000,00 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02

151

Page 155: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Glava 06. SPORT

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU 150.000.000,00 150.000.000,00 83.953.034,48 55,97381 Tekuće donacije 150.000.000,00 150.000.000,00 83.953.034,48 55,973811 Tekuće donacije u novcu 83.953.034,48

Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00381 Tekuće donacije 30.000.000,00 30.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 13.000.000,00 13.000.000,00 7.746.800,00 59,59381 Tekuće donacije 13.000.000,00 13.000.000,00 7.746.800,00 59,593811 Tekuće donacije u novcu 7.746.800,00

Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA 59.700.000,00 59.700.000,00 33.138.754,20 55,51323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 57.200.000,00 57.200.000,00 33.138.754,20 57,933512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 33.138.754,20

Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJESPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJESPORTSKIM OBJEKTIMA 73.619.000,00 73.465.000,00 34.167.147,24 46,51311 Plaće (Bruto) 44.606.350,00 43.782.541,00 20.329.778,97 46,433111 Plaće za redovan rad 20.329.778,97

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.004.500,00 971.160,00 450.823,45 46,423121 Ostali rashodi za zaposlene 450.823,45

313 Doprinosi na plaće 6.388.200,00 6.303.030,00 2.931.982,64 46,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.614.960,94

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 317.021,70

321 Naknade troškova zaposlenima 1.276.500,00 1.268.853,00 590.418,94 46,533212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 579.468,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.950,00

322 Rashodi za materijal i energiju 17.496.350,00 16.703.193,00 7.725.953,65 46,253221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.067,55

3222 Materijal i sirovine 568.710,98

3223 Energija 7.017.345,73

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 104.048,46

3225 Sitni inventar i auto gume 9.457,73

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.323,20

323 Rashodi za usluge 2.323.900,00 3.763.023,00 1.801.589,59 47,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.279,13

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 869.511,69

3234 Komunalne usluge 298.241,99

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.532,06

3237 Intelektualne i osobne usluge 164.836,43

3239 Ostale usluge 441.188,29

422 Postrojenja i oprema 523.200,00 673.200,00 336.600,00 50,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 336.600,00

Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJESPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA 4.265.000,00 4.265.000,00 2.130.335,76 49,95

152

Page 156: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 4.265.000,00 4.265.000,00 2.130.335,76 49,953235 Zakupnine i najamnine 2.130.335,76

Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE 140.000,00 140.000,00 47.177,50 33,70322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00

381 Tekuće donacije 105.000,00 105.000,00 47.177,50 44,933811 Tekuće donacije u novcu 47.177,50

Aktivnost A100010. UPRAVLJANJEMONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,66 41,67

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,66 41,673235 Zakupnine i najamnine 416.666,66

Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK 500.000,00 500.000,00 221.388,15 44,28323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 221.388,15 44,283235 Zakupnine i najamnine 221.388,15

Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 2.500.000,00 9.000.000,00 627.769,50 6,98381 Tekuće donacije 2.500.000,00 9.000.000,00 627.769,50 6,983811 Tekuće donacije u novcu 627.769,50

UKUPNO GLAVA 334.724.000,00 341.070.000,00 162.449.073,49 47,63

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 40.500.000,00 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 40.500.000,00 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 40.500.000,00 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49311 Plaće (Bruto) 4.820.000,00 4.820.000,00 2.425.005,58 50,313111 Plaće za redovan rad 2.311.494,58

3112 Plaće u naravi 9.806,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 103.705,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.160.000,00 1.160.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 1.870.000,00 1.870.000,00 986.250,36 52,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 915.834,06

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 70.416,30

321 Naknade troškova zaposlenima 810.000,00 810.000,00 285.330,06 35,233211 Službena putovanja 510,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 265.871,06

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.949,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.090.000,00 7.090.000,00 4.315.224,35 60,863221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.468,47

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 2.924.929,27

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 963.061,54

3225 Sitni inventar i auto gume 227.864,27

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 159.900,80

323 Rashodi za usluge 23.370.000,00 23.370.000,00 10.240.189,41 43,82

153

Page 157: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 531.865,87

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.096.873,31

3233 Usluge promidžbe i informiranja 79.237,00

3234 Komunalne usluge 3.875.265,01

3235 Zakupnine i najamnine 475.712,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.958,94

3237 Intelektualne i osobne usluge 962.637,57

3238 Računalne usluge 133.255,00

3239 Ostale usluge 3.063.384,71

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.075.000,00 1.075.000,00 860.366,00 80,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 22.020,003292 Premije osiguranja 599.254,00

3293 Reprezentacija 5.430,00

3295 Pristojbe i naknade 10.727,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 47.264,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.671,00

343 Ostali financijski rashodi 95.000,00 95.000,00 53.601,00 56,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 24.921,00

3433 Zatezne kamate 28.680,00

422 Postrojenja i oprema 210.000,00 210.000,00 65.935,00 31,404222 Komunikacijska oprema 7.527,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 33.330,00

4226 Sportska i glazbena oprema 25.078,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

UKUPNO 40.500.000,00 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program G01. PROGRAM KULTURE 0,00 100.000,00Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA 0,00 100.000,00Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 0,00 100.000,00381 Tekuće donacije 0,00 100.000,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 100.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 2.475.616.000,00 2.478.962.000,00 1.248.967.880,02 50,38

154

Page 158: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 8.944.000,00 8.944.000,00 4.028.335,07 45,04Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 8.944.000,00 8.944.000,00 4.028.335,07 45,04Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 8.944.000,00 8.944.000,00 4.028.335,07 45,04311 Plaće (Bruto) 6.325.000,00 6.325.000,00 3.073.522,46 48,593111 Plaće za redovan rad 3.066.478,48

3112 Plaće u naravi 7.043,98

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 268.000,00 268.000,00 54.000,00 20,153121 Ostali rashodi za zaposlene 54.000,00

313 Doprinosi na plaće 1.151.000,00 1.151.000,00 528.895,72 45,953132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 476.621,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 52.274,72

321 Naknade troškova zaposlenima 310.000,00 310.000,00 101.898,58 32,873211 Službena putovanja 14.017,94

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 80.339,64

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.541,00

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 10.106,20 33,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.106,20

323 Rashodi za usluge 700.000,00 700.000,00 186.511,45 26,643233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 186.511,45

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 13.931,80 34,833241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.931,80

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 49.388,86 54,883293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 49.388,86

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 10.080,00 33,603431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00

Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 85.170.000,00 85.138.000,00 35.564.910,49 41,77Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 85.170.000,00 85.138.000,00 35.564.910,49 41,77Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA IDEZINSEKCIJA 13.110.000,00 13.110.000,00 3.785.688,55 28,88

323 Rashodi za usluge 13.110.000,00 13.110.000,00 3.785.688,55 28,883234 Komunalne usluge 3.636.626,05

3238 Računalne usluge 149.062,50

Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOPUMRLIH I OSTALO 3.330.000,00 3.330.000,00 1.359.401,31 40,82

323 Rashodi za usluge 3.330.000,00 3.330.000,00 1.359.401,31 40,823236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.346.971,31

3239 Ostale usluge 12.430,00

Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD 200.000,00 200.000,00 22.416,86 11,21323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 22.416,86 11,213239 Ostale usluge 22.416,86

155

Page 159: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽAZAGREB 5.000.000,00 5.000.000,00 2.083.333,30 41,67

381 Tekuće donacije 5.000.000,00 5.000.000,00 2.083.333,30 41,673811 Tekuće donacije u novcu 2.083.333,30

Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZAPREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA 550.000,00 550.000,00 180.440,00 32,81

381 Tekuće donacije 550.000,00 550.000,00 180.440,00 32,813811 Tekuće donacije u novcu 180.440,00

Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZZDRAVSTVO 4.250.000,00 4.250.000,00 1.844.420,60 43,40

381 Tekuće donacije 4.250.000,00 4.250.000,00 1.844.420,60 43,403811 Tekuće donacije u novcu 1.844.420,60

Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIHDAVATELJA KRVI 5.050.000,00 5.050.000,00 1.666.300,00 33,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000.000,00 5.000.000,00 1.666.300,00 33,333722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.666.300,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNOVEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA 2.250.000,00 2.250.000,00 393.449,05 17,49

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 15.975,24 6,393291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 15.975,24

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 377.473,81 18,873811 Tekuće donacije u novcu 377.473,81

Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE 350.000,00 350.000,00 145.833,30 41,67381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 145.833,30 41,673811 Tekuće donacije u novcu 145.833,30

Aktivnost A100019. POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA ISPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKAPOLIKLINIKA 2.200.000,00 2.200.000,00 916.666,65 41,67381 Tekuće donacije 2.200.000,00 2.200.000,00 916.666,65 41,673811 Tekuće donacije u novcu 916.666,65

Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00

Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENEZAŠTITE 8.180.000,00 8.180.000,00 4.428.809,38 54,14

323 Rashodi za usluge 1.420.000,00 1.420.000,00 672.240,32 47,343235 Zakupnine i najamnine 672.240,32

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.760.000,00 6.760.000,00 3.756.569,06 55,573299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.756.569,06

Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADAZAGREBA 32.000.000,00 32.000.000,00 15.853.821,84 49,54

323 Rashodi za usluge 32.000.000,00 32.000.000,00 15.853.821,84 49,543235 Zakupnine i najamnine 15.853.821,84

Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA 2.200.000,00 2.200.000,00 75.000,00 3,41323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 75.000,00 37,503237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00 0,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

156

Page 160: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA" 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 400.000,00

Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENEEKOLOGIJE 3.600.000,00 3.568.000,00 1.604.329,65 44,96

323 Rashodi za usluge 3.600.000,00 3.568.000,00 1.604.329,65 44,963236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.604.329,65

Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH 950.000,00 950.000,00 0,00381 Tekuće donacije 950.000,00 950.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAMPROMICANJA DOJENJA 200.000,00 200.000,00 55.000,00 27,50

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 55.000,00 36,673811 Tekuće donacije u novcu 55.000,00

Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE IPREVENCIJU OVISNOSTI 750.000,00 750.000,00 250.000,00 33,33

381 Tekuće donacije 750.000,00 750.000,00 250.000,00 33,333811 Tekuće donacije u novcu 250.000,00

UKUPNO GLAVA 94.114.000,00 94.082.000,00 39.593.245,56 42,08

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI -ZDRAVSTVENE USTANOVE 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15

Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TEFIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA SINVALIDITETOM 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,65 41,67372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,65 41,673722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 416.666,65

Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECEGRADA ZAGREBA 2.159.000,00 2.159.000,00 1.080.079,23 50,03

311 Plaće (Bruto) 1.000.000,00 1.000.000,00 499.999,98 50,003111 Plaće za redovan rad 499.999,98

312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 30.000,00 15.000,00 50,003121 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00

313 Doprinosi na plaće 158.000,00 158.000,00 79.000,02 50,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.000,02

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 9.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 110.000,00 55.579,23 50,533211 Službena putovanja 10.000,02

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 25.000,02

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.579,19

322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 250.000,00 133.333,31 53,333221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.249,98

3223 Energija 57.500,00

3225 Sitni inventar i auto gume 14.583,33

323 Rashodi za usluge 470.000,00 470.000,00 226.666,63 48,23

157

Page 161: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.666,65

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.999,98

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.999,98

3234 Komunalne usluge 25.000,02

3235 Zakupnine i najamnine 4.999,98

3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00

3238 Računalne usluge 30.000,00

3239 Ostale usluge 40.000,02

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000,00 135.000,00 67.500,06 50,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 40.000,023292 Premije osiguranja 15.000,00

3293 Reprezentacija 2.500,02

3294 Članarine i norme 10.000,02

343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 3.000,00 50,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00

Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA 311.000,00 311.000,00 155.500,02 50,00311 Plaće (Bruto) 240.000,00 240.000,00 120.000,00 50,003111 Plaće za redovan rad 120.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 2.500,02 50,003121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,02

313 Doprinosi na plaće 48.000,00 48.000,00 24.000,00 50,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.499,98

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 2.500,02

323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 9.000,00 50,003239 Ostale usluge 9.000,00

Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNOZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR" 2.500.000,00 2.532.000,00 624.958,45 24,68

323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.532.000,00 624.958,45 24,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 424.011,77

3239 Ostale usluge 200.946,68

Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJAZDRAVSTVENIH USTANOVA 50.000.000,00 50.000.000,00 49.627.829,72 99,26

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000.000,00 50.000.000,00 49.627.829,72 99,263299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.627.829,72

Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKAPOLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA IOSNOVNIM ŠKOLAMA 500.000,00 500.000,00 208.333,30 41,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 208.333,30 41,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 208.333,30

Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIHZDRAVSTVENIH USTANOVA 180.000,00 180.000,00 11.750,00 6,53

426 Nematerijalna proizvedena imovina 180.000,00 180.000,00 11.750,00 6,534262 Ulaganja u računalne programe 11.750,00

Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOGZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD 400.000,00 400.000,00 199.999,98 50,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 199.999,98 50,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 199.999,98

Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE -ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU 2.500.000,00 2.500.000,00 895.439,61 35,82

311 Plaće (Bruto) 2.133.000,00 2.133.000,00 800.691,22 37,543111 Plaće za redovan rad 800.691,22

313 Doprinosi na plaće 367.000,00 367.000,00 94.748,39 25,82

158

Page 162: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 85.126,93

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 9.621,46

Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENEUSTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 42.000.000,00 42.000.000,00 6.864.748,19 16,34

322 Rashodi za materijal i energiju 1.066.000,00 1.066.000,00 35.347,50 3,323224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje 35.347,50

323 Rashodi za usluge 9.969.000,00 9.969.000,00 951.151,04 9,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 951.151,04

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 588.000,00 588.000,00 61.908,93 10,533423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 61.908,93

412 Nematerijalna imovina 186.000,00 186.000,00 15.787,50 8,494123 Licence 15.787,50

421 Građevinski objekti 582.000,00 582.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 23.075.000,00 23.075.000,00 5.452.146,38 23,634221 Uredska oprema i namještaj 267.228,75

4222 Komunikacijska oprema 82.768,75

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.102.148,88

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

423 Prijevozna sredstva 1.360.000,00 1.360.000,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 817.000,00 817.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.357.000,00 4.357.000,00 348.406,84 8,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 348.406,84

UKUPNO GLAVA 101.550.000,00 101.582.000,00 60.085.305,15 59,15

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89311 Plaće (Bruto) 677.145.000,00 677.145.000,00 299.611.218,80 44,253111 Plaće za redovan rad 290.185.068,80

3112 Plaće u naravi 43.634,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 4.123.841,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 5.258.675,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 11.530.000,00 11.530.000,00 8.345.621,98 72,383121 Ostali rashodi za zaposlene 8.345.621,98

313 Doprinosi na plaće 115.111.000,00 115.111.000,00 59.692.504,59 51,863131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.390.431,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.798.032,07

159

Page 163: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 5.504.041,52

321 Naknade troškova zaposlenima 30.509.000,00 30.509.000,00 16.021.839,77 52,523211 Službena putovanja 1.052.394,98

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 13.123.235,98

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.606.480,81

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 239.728,00

322 Rashodi za materijal i energiju 166.017.000,00 166.017.000,00 114.756.238,19 69,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.167.738,02

3222 Materijal i sirovine 84.001.673,00

3223 Energija 17.742.199,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 2.238.098,50

3225 Sitni inventar i auto gume 1.941.357,67

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 665.172,00

323 Rashodi za usluge 105.840.000,00 105.840.000,00 63.626.584,33 60,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.074.773,35

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.097.528,98

3233 Usluge promidžbe i informiranja 423.870,02

3234 Komunalne usluge 8.218.800,98

3235 Zakupnine i najamnine 1.689.247,02

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.396.181,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.717.993,00

3238 Računalne usluge 3.931.262,00

3239 Ostale usluge 7.076.927,98

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 960.000,00 960.000,00 584.135,00 60,853241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 584.135,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.484.000,00 9.484.000,00 4.031.010,94 42,503291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.061.191,983292 Premije osiguranja 1.845.687,00

3293 Reprezentacija 377.474,98

3294 Članarine i norme 228.888,98

3295 Pristojbe i naknade 435.263,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 82.505,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 5.449,073423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 5.449,07

343 Ostali financijski rashodi 1.909.000,00 1.909.000,00 993.087,00 52,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 363.519,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 5.241,00

3433 Zatezne kamate 513.389,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 110.938,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 486.000,00 486.000,00 265.901,35 54,713721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 118.591,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 147.310,35

381 Tekuće donacije 0,00 36.940,003811 Tekuće donacije u novcu 36.940,00

383 Kazne, penali i naknade štete 1.440.000,00 1.440.000,00 2.850.007,00 197,923831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.808.006,00

3833 Naknade šteta zaposlenicima 9.680,00

160

Page 164: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 21.925,00

3835 Ostale kazne 10.396,00

412 Nematerijalna imovina 90.000,00 90.000,00 645.366,50 717,074123 Licence 640.517,50

4124 Ostala prava 4.849,00

421 Građevinski objekti 83.880.000,00 83.880.000,00 5.203.256,00 6,204212 Poslovni objekti 4.990.194,00

4214 Ostali građevinski objekti 213.062,00

422 Postrojenja i oprema 26.752.000,00 26.752.000,00 8.869.050,62 33,154221 Uredska oprema i namještaj 2.807.638,25

4222 Komunikacijska oprema 105.280,25

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 397.977,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.125.246,12

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 368.789,00

4226 Sportska i glazbena oprema 13.350,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.770,00

423 Prijevozna sredstva 1.757.000,00 1.757.000,00 325.838,00 18,554231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 325.838,00

424vrijednostiKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene

0,00 125.123,004241 Knjige 125.123,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 79.952,004262 Ulaganja u računalne programe 71.827,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 8.125,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 77.911.000,00 77.911.000,00 1.010.406,16 1,304511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.010.406,16

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 74.240,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 74.240,00

515financijskim institucijama izvan javnog sektoraIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim

0,00 3.000.000,005153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan

javnog sektora 3.000.000,00

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 21.700.000,005181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim

financijskim institucijama - tuzemni 21.700.000,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 0,00 2.778.986,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.778.986,00

UKUPNO 1.310.821.000,00 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.506.485.000,00 1.506.485.000,00 714.311.307,01 47,42

161

Page 165: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 10.237.500,00 10.283.500,00 4.890.432,18 47,56Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 10.237.500,00 10.283.500,00 4.890.432,18 47,56Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 10.237.500,00 10.283.500,00 4.890.432,18 47,56311 Plaće (Bruto) 8.070.500,00 8.070.500,00 3.978.800,64 49,303111 Plaće za redovan rad 3.969.619,94

3112 Plaće u naravi 9.180,70

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 244.000,00 244.000,00 70.700,00 28,983121 Ostali rashodi za zaposlene 70.700,00

313 Doprinosi na plaće 1.383.000,00 1.383.000,00 684.354,02 49,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 616.714,17

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 67.639,85

321 Naknade troškova zaposlenima 276.000,00 276.000,00 114.480,74 41,483211 Službena putovanja 9.430,19

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 104.150,55

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 900,00

322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 14.000,00 7.788,47 55,633221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.788,47

323 Rashodi za usluge 169.000,00 185.000,00 3.342,12 1,813233 Usluge promidžbe i informiranja 2.642,12

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,00

3238 Računalne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 53.000,00 22.237,70 41,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.237,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 51.000,00 7.156,82 14,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.507,093293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.620,16

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.029,57

343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 1.571,67 22,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.571,67

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 0,00

Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 23.837.000,00 23.721.000,00 2.599.982,99 10,96Program 1004. POLJOPRIVREDA 15.170.000,00 14.949.000,00 956.087,83 6,40Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 1.020.000,00 1.020.000,00 194.812,50 19,10323 Rashodi za usluge 770.000,00 770.000,00 149.812,50 19,463233 Usluge promidžbe i informiranja 45.750,00

3235 Zakupnine i najamnine 104.062,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 45.000,00 18,003811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00

Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE 260.000,00 260.000,00 150.000,00 57,69363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 150.000,00 60,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00

162

Page 166: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI 9.440.000,00 9.219.000,00 331.167,61 3,59381 Tekuće donacije 9.440.000,00 9.219.000,00 331.167,61 3,593811 Tekuće donacije u novcu 331.167,61

Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJUPOLJOPRIVREDE 400.000,00 400.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI 3.550.000,00 3.550.000,00 280.107,72 7,89323 Rashodi za usluge 3.520.000,00 3.520.000,00 270.107,72 7,673233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 66.170,22

3237 Intelektualne i osobne usluge 132.750,00

3239 Ostale usluge 71.187,50

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 10.000,00 33,333811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI 500.000,00 500.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 450.000,00 480.000,00 602,75 0,13Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOGZEMLJIŠTA 400.000,00 430.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 400.000,00 430.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE 50.000,00 50.000,00 602,75 1,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 602,75 1,213299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 602,75

Program 1006. ŠUMARSTVO 7.430.000,00 7.430.000,00 1.435.005,38 19,31Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA 170.000,00 170.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADAZAGREBA 7.200.000,00 7.200.000,00 1.435.005,38 19,93

323 Rashodi za usluge 7.200.000,00 7.200.000,00 1.435.005,38 19,933239 Ostale usluge 1.435.005,38

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA 60.000,00 60.000,00 0,00381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Program 1007. LOVSTVO 787.000,00 862.000,00 208.287,03 24,16Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI 307.000,00 382.000,00 163.287,03 42,75323 Rashodi za usluge 2.000,00 77.000,00 1.000,00 1,303237 Intelektualne i osobne usluge 1.000,00

381 Tekuće donacije 305.000,00 305.000,00 162.287,03 53,213811 Tekuće donacije u novcu 162.287,03

163

Page 167: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM 300.000,00 300.000,00 45.000,00 15,00381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 45.000,00 15,003811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA IRIBOLOVSTVA 180.000,00 180.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 180.000,00 180.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA IVETERINARSTVO 11.690.000,00 11.690.000,00 1.488.456,85 12,73

Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 10.940.000,00 10.940.000,00 1.238.303,35 11,32Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA 650.000,00 650.000,00 122.955,29 18,92381 Tekuće donacije 650.000,00 650.000,00 122.955,29 18,923811 Tekuće donacije u novcu 122.955,29

Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJAŽIVOTINJA 540.000,00 540.000,00 275.000,00 50,93

323 Rashodi za usluge 130.000,00 130.000,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 35.000,00 50,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00

381 Tekuće donacije 340.000,00 340.000,00 240.000,00 70,593811 Tekuće donacije u novcu 240.000,00

Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE 9.700.000,00 9.700.000,00 840.348,06 8,66323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 24.850,00 4,143237 Intelektualne i osobne usluge 24.850,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

421 Građevinski objekti 7.100.000,00 7.100.000,00 815.498,06 11,494214 Ostali građevinski objekti 815.498,06

422 Postrojenja i oprema 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN 50.000,00 50.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIHBOLESTI 750.000,00 750.000,00 250.153,50 33,35

Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 750.000,00 750.000,00 250.153,50 33,35323 Rashodi za usluge 750.000,00 750.000,00 250.153,50 33,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250.153,50

UKUPNO GLAVA 45.764.500,00 45.694.500,00 8.978.872,02 19,65

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 11.200.000,00 11.270.000,00 4.193.645,46 37,21Program 1006. ŠUMARSTVO 11.200.000,00 11.270.000,00 4.193.645,46 37,21Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 11.200.000,00 11.270.000,00 4.193.645,46 37,21311 Plaće (Bruto) 2.256.000,00 2.256.000,00 1.040.144,79 46,113111 Plaće za redovan rad 1.040.144,79

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00

164

Page 168: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

313 Doprinosi na plaće 399.000,00 399.000,00 178.904,85 44,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 161.222,47

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 17.682,38

321 Naknade troškova zaposlenima 127.000,00 127.000,00 52.040,00 40,983211 Službena putovanja 32.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 19.440,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 300,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 300,00

322 Rashodi za materijal i energiju 123.000,00 123.000,00 49.554,76 40,293221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.250,00

3222 Materijal i sirovine 1.710,00

3223 Energija 23.210,00

3225 Sitni inventar i auto gume 8.984,76

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 400,00

323 Rashodi za usluge 8.205.000,00 8.275.000,00 2.804.071,33 33,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.260,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.238.583,49

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.037,00

3234 Komunalne usluge 17.533,00

3235 Zakupnine i najamnine 109.117,67

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 92.729,77

3238 Računalne usluge 26.250,00

3239 Ostale usluge 287.560,40

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 18.929,73 47,323291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 18.929,73

Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA IVETERINARSTVO 42.189.500,00 42.189.500,00 22.278.787,23 52,81

Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 42.189.500,00 42.189.500,00 22.278.787,23 52,81Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADAZAGREBA 22.200.000,00 22.200.000,00 12.231.950,00 55,10

311 Plaće (Bruto) 9.534.000,00 9.534.000,00 4.879.100,00 51,183111 Plaće za redovan rad 4.879.100,00

313 Doprinosi na plaće 1.638.000,00 1.638.000,00 839.150,00 51,233132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 731.750,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 107.400,00

321 Naknade troškova zaposlenima 910.000,00 910.000,00 383.400,00 42,133212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 373.400,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.469.000,00 5.469.000,00 3.126.000,00 57,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 131.000,00

3222 Materijal i sirovine 1.886.000,00

3223 Energija 1.080.000,00

3225 Sitni inventar i auto gume 29.000,00

323 Rashodi za usluge 4.494.000,00 4.494.000,00 2.931.300,00 65,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 150.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.145.000,00

3234 Komunalne usluge 1.270.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 16.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.000,00

165

Page 169: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00

3238 Računalne usluge 12.300,00

3239 Ostale usluge 88.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 125.000,00 60.000,00 48,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 13.000,00 43,333431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.000,00

Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOOVRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072 19.989.500,00 19.989.500,00 10.046.837,23 50,26

311 Plaće (Bruto) 301.500,00 301.500,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 52.000,00 52.000,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.201.000,00 1.201.000,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 18.369.000,00 18.369.000,00 10.046.837,23 54,693681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.046.837,23

UKUPNO GLAVA 53.389.500,00 53.459.500,00 26.472.432,69 49,52

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 199.000,00 199.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 1.400.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

166

Page 170: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 2.453.300,00 2.453.300,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 30.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 299.000,00 299.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

343 Ostali financijski rashodi 7.700,00 7.700,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

UKUPNO 4.389.000,00 4.389.000,00 0,00

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 0,00 165.000,00Program 1004. POLJOPRIVREDA 0,00 165.000,00Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 0,00 165.000,00381 Tekuće donacije 0,00 165.000,003811 Tekuće donacije u novcu 165.000,00

UKUPNO 0,00 0,00 165.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 103.543.000,00 103.543.000,00 35.616.304,71 34,40

167

Page 171: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVE I PROMETGlava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVEI PROMET

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 164.732.000,00 162.328.000,00 76.891.496,90 47,37Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 164.732.000,00 162.328.000,00 76.891.496,90 47,37Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 164.732.000,00 162.328.000,00 76.891.496,90 47,37311 Plaće (Bruto) 94.330.000,00 92.330.000,00 44.788.505,46 48,513111 Plaće za redovan rad 44.776.532,88

3112 Plaće u naravi 8.323,09

3113 Plaće za prekovremeni rad 3.649,49

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.242.000,00 3.182.000,00 795.377,55 25,003121 Ostali rashodi za zaposlene 795.377,55

313 Doprinosi na plaće 16.020.000,00 15.676.000,00 7.684.797,63 49,023132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.925.252,20

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 759.545,43

321 Naknade troškova zaposlenima 3.320.000,00 3.320.000,00 1.799.663,89 54,213211 Službena putovanja 35.437,25

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 1.661.850,64

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 102.376,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 1.520.000,00 1.630.460,29 107,273221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.630.460,29

323 Rashodi za usluge 30.150.000,00 30.050.000,00 14.652.509,36 48,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 186.094,74

3235 Zakupnine i najamnine 1.258.657,70

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 147.975,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.418.440,99

3239 Ostale usluge 10.641.340,93

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 360.000,00 360.000,00 166.180,24 46,163241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 166.180,24

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460.000,00 490.000,00 291.986,07 59,593293 Reprezentacija 31.626,96

3295 Pristojbe i naknade 164.001,36

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.357,75

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 10.000,00 0,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 11.540.000,00 11.390.000,00 1.928.816,16 16,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.661,51

3433 Zatezne kamate 874.964,60

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.008.190,05

383 Kazne, penali i naknade štete 4.000.000,00 4.000.000,00 3.153.200,25 78,833831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3.153.200,25

Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 0,00Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 100.000,00 100.000,00 0,00Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 100.000,00 100.000,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 100.000,00 100.000,00 0,00

168

Page 172: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA NAOBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 209.140.000,00 209.140.000,00 50.339.803,55 24,07

Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMADRUŠTVENIH DJELATNOSTI 209.140.000,00 209.140.000,00 50.339.803,55 24,07

Projekt K100001. USTANOVE KULTURE 30.500.000,00 29.860.000,00 5.152.267,94 17,25421 Građevinski objekti 17.700.000,00 17.700.000,00 4.661.104,81 26,334212 Poslovni objekti 4.661.104,81

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.800.000,00 12.160.000,00 491.163,13 4,044511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 491.163,13

Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 6.000.000,00 6.640.000,00 231.458,13 3,49421 Građevinski objekti 4.300.000,00 4.085.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.700.000,00 2.555.000,00 231.458,13 9,064511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 231.458,13

Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI 78.990.000,00 78.990.000,00 32.564.906,53 41,23421 Građevinski objekti 8.000.000,00 7.600.000,00 10.442.523,90 137,404212 Poslovni objekti 10.442.523,90

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 53.950.000,00 54.350.000,00 12.144.981,34 22,354511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.144.981,34

543društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

17.040.000,00 17.040.000,00 9.977.401,29 58,555431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

društava u javnom sektoru 9.977.401,29

Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI 29.900.000,00 29.900.000,00 395.943,74 1,32421 Građevinski objekti 21.000.000,00 21.000.000,00 395.943,74 1,894212 Poslovni objekti 395.943,74

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.900.000,00 8.900.000,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI 18.000.000,00 18.000.000,00 1.685.028,40 9,36421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.000.000,00 16.000.000,00 1.685.028,40 10,534511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.685.028,40

Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 25.750.000,00 25.750.000,00 9.815.130,03 38,12372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

382 Kapitalne donacije 22.850.000,00 22.850.000,00 7.148.556,41 31,283822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 7.148.556,41

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.800.000,00 2.800.000,00 2.666.573,62 95,234511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.666.573,62

Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 20.000.000,00 20.000.000,00 495.068,78 2,48421 Građevinski objekti 9.000.000,00 8.550.000,00 99.625,00 1,174212 Poslovni objekti 99.625,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.000.000,00 11.450.000,00 395.443,78 3,454511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 395.443,78

Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE 7.150.000,00 1.298.000,00 1.297.832,19 99,99Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 7.150.000,00 1.298.000,00 1.297.832,19 99,99Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 6.850.000,00 1.298.000,00 1.297.832,19 99,99323 Rashodi za usluge 2.100.000,00 252.000,00 251.909,38 99,963233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 251.909,38

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.750.000,00 1.046.000,00 1.045.922,81 99,99

169

Page 173: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.045.922,81

Aktivnost A100005. IZRADA URBANIST. PLANOVA ZAOBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOMGRADNJOM 300.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 11.710.000,00 11.710.000,00 2.870.391,16 24,51Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 11.710.000,00 11.710.000,00 2.870.391,16 24,51Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE 1.000.000,00 1.000.000,00 378.328,23 37,83

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 378.328,23 37,833239 Ostale usluge 378.328,23

Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADAZAGREBA 100.000,00 100.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADAZAGREBA 10.000,00 10.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA 10.200.000,00 10.200.000,00 2.492.062,93 24,43323 Rashodi za usluge 10.200.000,00 10.200.000,00 2.492.062,93 24,433234 Komunalne usluge 2.492.062,93

Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST 400.000,00 400.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI 612.104.000,00 608.758.000,00 255.195.289,29 41,92Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 447.200.000,00 443.854.000,00 185.175.788,22 41,72Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 18.000.000,00 18.000.000,00 6.188.314,80 34,38323 Rashodi za usluge 18.000.000,00 18.000.000,00 6.188.314,80 34,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.188.314,80

Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 98.000.000,00 98.000.000,00 43.590.567,60 44,48323 Rashodi za usluge 98.000.000,00 98.000.000,00 43.590.567,60 44,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.590.567,60

Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 200.700.000,00 197.354.000,00 88.551.918,77 44,87323 Rashodi za usluge 195.700.000,00 192.354.000,00 87.301.918,76 45,393232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.301.918,76

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000.000,00 5.000.000,00 1.250.000,01 25,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.250.000,01

Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNERASVJETE 125.500.000,00 125.500.000,00 46.220.735,68 36,83

322 Rashodi za materijal i energiju 67.570.000,00 67.570.000,00 25.487.112,99 37,723223 Energija 25.487.112,99

323 Rashodi za usluge 57.930.000,00 57.930.000,00 20.733.622,69 35,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.733.622,69

Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.000.000,00 5.000.000,00 624.251,37 12,49

323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 624.251,37 12,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 624.251,37

Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9.504.000,00 9.504.000,00 2.444.238,20 25,72

Projekt K100001. PLINOVOD 100.000,00 100.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA 4.000.000,00 4.000.000,00 2.444.238,20 61,11

170

Page 174: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.328.419,30 116,423299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.328.419,30

421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00 115.818,90 5,794214 Ostali građevinski objekti 115.818,90

Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVAVODOOPSKRBE I ODVODNJE 5.404.000,00 5.404.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 654.000,00 654.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

421 Građevinski objekti 4.750.000,00 4.750.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA 104.700.000,00 104.700.000,00 44.937.011,89 42,92

Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE 60.000.000,00 60.000.000,00 39.915.436,48 66,53421 Građevinski objekti 60.000.000,00 60.000.000,00 39.915.436,48 66,534214 Ostali građevinski objekti 39.915.436,48

Projekt K100003. JAVNA RASVJETA 25.000.000,00 25.000.000,00 2.412.045,06 9,65421 Građevinski objekti 25.000.000,00 25.000.000,00 2.412.045,06 9,654214 Ostali građevinski objekti 2.412.045,06

Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ 16.500.000,00 16.500.000,00 862.671,26 5,23421 Građevinski objekti 16.500.000,00 16.500.000,00 862.671,26 5,234214 Ostali građevinski objekti 862.671,26

Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.200.000,00 3.200.000,00 1.746.859,09 54,59

421 Građevinski objekti 3.200.000,00 3.200.000,00 1.746.859,09 54,594214 Ostali građevinski objekti 1.746.859,09

Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 19.500.000,00 19.500.000,00 6.404.791,50 32,85Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE 9.000.000,00 9.000.000,00 2.239.434,00 24,88323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 2.089.434,00 41,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.089.434,00

381 Tekuće donacije 4.000.000,00 4.000.000,00 150.000,00 3,753811 Tekuće donacije u novcu 150.000,00

Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIHPROGRAMA 10.000.000,00 10.000.000,00 4.165.357,50 41,65

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

382 Kapitalne donacije 3.000.000,00 3.000.000,00 3.778.325,96 125,943821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.778.325,96

421 Građevinski objekti 6.000.000,00 6.000.000,00 387.031,54 6,454214 Ostali građevinski objekti 387.031,54

Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR 500.000,00 500.000,00 0,00421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 31.200.000,00 31.200.000,00 16.233.459,48 52,03

Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA 30.000.000,00 30.000.000,00 16.104.002,67 53,68421 Građevinski objekti 30.000.000,00 30.000.000,00 16.104.002,67 53,684214 Ostali građevinski objekti 16.104.002,67

Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI 1.000.000,00 1.000.000,00 129.456,81 12,95421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 129.456,81 12,954214 Ostali građevinski objekti 129.456,81

Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTAZA POS 100.000,00 100.000,00 0,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00

171

Page 175: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI 100.000,00 100.000,00 0,00421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Glavni program P05. PROMET 588.350.000,00 588.350.000,00 101.499.098,99 17,25Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA ISIGURNOST U PROMETU 25.350.000,00 25.350.000,00 5.839.378,25 23,04

Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAVUPRAVLJANJA PROMETOM 17.250.000,00 17.250.000,00 5.716.148,25 33,14

323 Rashodi za usluge 17.250.000,00 17.250.000,00 5.716.148,25 33,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 456.090,63

3239 Ostale usluge 5.260.057,62

Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU 2.100.000,00 2.100.000,00 123.230,00 5,87323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 123.230,00 6,163237 Intelektualne i osobne usluge 123.230,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTISUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 6.000.000,00 6.000.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIHCESTA 563.000.000,00 563.000.000,00 95.659.720,74 16,99

Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 329.500.000,00 329.500.000,00 66.571.309,29 20,20323 Rashodi za usluge 329.500.000,00 329.500.000,00 66.571.309,29 20,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 66.571.309,29

Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 227.500.000,00 227.500.000,00 28.942.248,95 12,72323 Rashodi za usluge 107.300.000,00 107.300.000,00 2.414.101,64 2,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.414.101,64

421 Građevinski objekti 120.200.000,00 120.200.000,00 26.528.147,31 22,074213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 25.108.963,22

4214 Ostali građevinski objekti 1.419.184,09

Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIHOBJEKATA 6.000.000,00 6.000.000,00 146.162,50 2,44

323 Rashodi za usluge 6.000.000,00 6.000.000,00 146.162,50 2,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 146.162,50

UKUPNO GLAVA 1.593.286.000,00 1.581.684.000,00 488.093.912,08 30,86

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 8.239.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 100,00Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 8.239.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 100,00Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 8.239.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 4.855.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 1.520.000,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 30.000,00 30.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00

313 Doprinosi na plaće 834.000,00 268.000,00 268.000,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 240.000,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 28.000,00

172

Page 176: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

321 Naknade troškova zaposlenima 193.000,00 44.000,00 44.000,00 100,003211 Službena putovanja 1.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 40.000,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 235.000,00 44.000,00 44.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000,00

3223 Energija 4.000,00

323 Rashodi za usluge 1.185.000,00 9.000,00 9.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 2.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.000,00 32.000,00 32.000,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 20.000,003292 Premije osiguranja 0,00

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 7.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00

422 Postrojenja i oprema 150.000,00 10.000,00 10.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 465.000,00 260.000,00 260.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 260.000,00

UKUPNO GLAVA 8.239.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 100,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.601.525.000,00 1.583.902.000,00 490.311.912,08 30,96

173

Page 177: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 43.104.000,00 43.104.000,00 24.861.482,86 57,68Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 43.104.000,00 43.104.000,00 24.861.482,86 57,68Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 43.104.000,00 43.104.000,00 24.861.482,86 57,68311 Plaće (Bruto) 29.226.000,00 29.226.000,00 14.613.246,20 50,003111 Plaće za redovan rad 14.461.722,31

3112 Plaće u naravi 12.186,70

3113 Plaće za prekovremeni rad 139.337,19

312 Ostali rashodi za zaposlene 967.000,00 967.000,00 514.805,77 53,243121 Ostali rashodi za zaposlene 514.805,77

313 Doprinosi na plaće 4.971.000,00 4.971.000,00 2.492.921,55 50,153132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.246.527,96

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 246.393,59

321 Naknade troškova zaposlenima 960.000,00 960.000,00 494.807,28 51,543211 Službena putovanja 1.050,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 472.325,52

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.431,76

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 23.959,50 59,903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.959,50

323 Rashodi za usluge 520.000,00 520.000,00 79.871,75 15,363233 Usluge promidžbe i informiranja 66.576,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.400,00

3239 Ostale usluge 11.895,75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 156.983,44 78,493241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 156.983,44

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 910.000,00 910.000,00 612.225,67 67,283293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 612.225,67

343 Ostali financijski rashodi 1.310.000,00 1.310.000,00 602.973,04 46,033431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.352,72

3433 Zatezne kamate 590.620,32

383 Kazne, penali i naknade štete 4.000.000,00 4.000.000,00 5.229.088,66 130,733831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.229.088,66

532javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

0,00 40.600,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 40.600,00

Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 429.378.000,00 429.378.000,00 201.963.978,72 47,04Program 1001. STANOVI 215.683.000,00 215.683.000,00 104.080.648,25 48,26Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA 4.983.000,00 4.983.000,00 2.651.851,63 53,22322 Rashodi za materijal i energiju 740.000,00 740.000,00 214.935,27 29,053223 Energija 214.935,27

323 Rashodi za usluge 4.150.000,00 4.150.000,00 2.402.220,58 57,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.421.115,59

3234 Komunalne usluge 244.257,49

3239 Ostale usluge 736.847,50

343 Ostali financijski rashodi 93.000,00 93.000,00 34.695,78 37,31

174

Page 178: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 34.695,78

Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI 4.000.000,00 4.000.000,00 833.166,69 20,83372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000.000,00 4.000.000,00 833.166,69 20,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 833.166,69

Aktivnost A100004. SOPNICA 202.700.000,00 202.700.000,00 100.595.629,93 49,63323 Rashodi za usluge 202.700.000,00 202.700.000,00 100.595.629,93 49,633235 Zakupnine i najamnine 100.595.629,93

Projekt K100002. NABAVA STANOVA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00421 Građevinski objekti 4.000.000,00 4.000.000,00 0,004211 Stambeni objekti 0,00

Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 165.520.000,00 164.980.000,00 77.672.698,62 47,08Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 5.270.000,00 5.155.000,00 1.662.254,98 32,25322 Rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 1.400.000,00 886.181,13 63,303223 Energija 886.181,13

323 Rashodi za usluge 3.870.000,00 3.755.000,00 776.073,85 20,673232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 307.249,27

3234 Komunalne usluge 129.990,93

3235 Zakupnine i najamnine 42.668,65

3239 Ostale usluge 296.165,00

Aktivnost A100004. SOPNICA 23.750.000,00 23.550.000,00 10.878.279,67 46,19323 Rashodi za usluge 23.750.000,00 23.550.000,00 10.878.279,67 46,193235 Zakupnine i najamnine 10.878.279,67

Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 136.500.000,00 136.275.000,00 65.132.163,97 47,79342 Kamate za primljene kredite i zajmove 52.000.000,00 52.000.000,00 26.278.805,60 50,543423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora 26.278.805,60

421 Građevinski objekti 4.500.000,00 4.275.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

544kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

javnog sektora 80.000.000,00 80.000.000,00 38.853.358,37 48,575443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora 38.853.358,37

Program 1003. ZEMLJIŠTE 7.225.000,00 6.975.000,00 81.944,13 1,17Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 1.600.000,00 1.600.000,00 81.944,13 5,12323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 1.600.000,00 81.944,13 5,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.488,50

3234 Komunalne usluge 52.496,63

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.959,00

Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA IRJEŠENJA 625.000,00 625.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 605.000,00 605.000,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA 5.000.000,00 4.750.000,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000.000,00 4.750.000,00 0,004111 Zemljište 0,00

Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI SUPRAVLJANJEM IMOVINOM 40.950.000,00 41.740.000,00 20.128.687,72 48,22

Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S

175

Page 179: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM 27.700.000,00 28.490.000,00 12.642.674,61 44,38

323 Rashodi za usluge 26.900.000,00 27.730.000,00 12.479.939,57 45,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 392.364,13

3234 Komunalne usluge 11.446.943,09

3237 Intelektualne i osobne usluge 640.632,35

3238 Računalne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800.000,00 760.000,00 162.735,04 21,413295 Pristojbe i naknade 162.735,04

Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU 9.250.000,00 9.250.000,00 6.938.109,70 75,01343 Ostali financijski rashodi 250.000,00 250.000,00 19.293,75 7,723433 Zatezne kamate 19.293,75

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.000.000,00 9.000.000,00 6.918.815,95 76,884111 Zemljište 6.918.815,95

Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA 4.000.000,00 4.000.000,00 547.903,41 13,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000.000,00 4.000.000,00 547.903,41 13,703295 Pristojbe i naknade 547.903,41

Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA 5.700.000,00 5.700.000,00 1.037.075,86 18,19Program 1001. ZAŠTITA VODA 5.700.000,00 5.700.000,00 1.037.075,86 18,19Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZAPROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA 5.700.000,00 5.700.000,00 1.037.075,86 18,19

323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

343 Ostali financijski rashodi 400.000,00 400.000,00 6.875,66 1,723433 Zatezne kamate 6.875,66

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000.000,00 5.000.000,00 1.030.200,20 20,604111 Zemljište 1.030.200,20

UKUPNO GLAVA 478.182.000,00 478.182.000,00 227.862.537,44 47,65

SVEUKUPNO RAZDJEL 478.182.000,00 478.182.000,00 227.862.537,44 47,65

176

Page 180: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 26.577.000,00 26.577.000,00 12.401.417,29 46,66Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 26.577.000,00 26.577.000,00 12.401.417,29 46,66Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 26.577.000,00 26.577.000,00 12.401.417,29 46,66311 Plaće (Bruto) 20.532.000,00 20.532.000,00 9.898.512,90 48,213111 Plaće za redovan rad 9.879.945,46

3112 Plaće u naravi 9.730,03

3113 Plaće za prekovremeni rad 8.837,41

312 Ostali rashodi za zaposlene 912.000,00 912.000,00 259.139,14 28,413121 Ostali rashodi za zaposlene 259.139,14

313 Doprinosi na plaće 3.530.000,00 3.530.000,00 1.684.943,38 47,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.518.408,35

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 166.535,03

321 Naknade troškova zaposlenima 877.000,00 877.000,00 354.826,25 40,463211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 354.826,25

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 186.000,00 186.000,00 57.109,36 30,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.090,00

3223 Energija 56.019,36

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 464.000,00 464.000,00 137.546,91 29,643231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90.858,26

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 22.804,99

3235 Zakupnine i najamnine 6.075,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 16.758,66

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 8.445,81 21,113241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.445,81

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 893,54 2,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 893,54

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 3.340.000,00 3.215.000,00 81.393,00 2,53Program 1001. INFORMATIZACIJA 3.340.000,00 3.215.000,00 81.393,00 2,53Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA 3.340.000,00 3.215.000,00 81.393,00 2,53323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 2.875.000,00 0,003238 Računalne usluge 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 340.000,00 340.000,00 81.393,00 23,944262 Ulaganja u računalne programe 81.393,00

Glavni program P07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI 3.600.000,00 3.600.000,00 52.701,25 1,46Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA 3.600.000,00 3.600.000,00 52.701,25 1,46Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA IKUĆNIH BROJEVA 3.300.000,00 3.300.000,00 52.701,25 1,60

323 Rashodi za usluge 3.300.000,00 3.300.000,00 52.701,25 1,60

177

Page 181: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3239 Ostale usluge 52.701,25

Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 200.000,00 200.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE 100.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

UKUPNO GLAVA 33.517.000,00 33.392.000,00 12.535.511,54 37,54

SVEUKUPNO RAZDJEL 33.517.000,00 33.392.000,00 12.535.511,54 37,54

178

Page 182: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.886.000,00 3.886.000,00 1.825.410,08 46,97Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 3.886.000,00 3.886.000,00 1.825.410,08 46,97Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 3.886.000,00 3.886.000,00 1.825.410,08 46,97311 Plaće (Bruto) 3.019.000,00 3.019.000,00 1.498.093,81 49,623111 Plaće za redovan rad 1.488.658,19

3112 Plaće u naravi 9.435,62

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 70.000,00 18.804,35 26,863121 Ostali rashodi za zaposlene 18.804,35

313 Doprinosi na plaće 467.000,00 467.000,00 240.500,17 51,503132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 216.729,80

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 23.770,37

321 Naknade troškova zaposlenima 140.000,00 140.000,00 52.765,40 37,693211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 35.087,90

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.677,50

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 2.393,00 23,933221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.393,00

323 Rashodi za usluge 85.000,00 85.000,00 1.585,00 1,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 885,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 10.697,82 26,743241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.697,82

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 570,53 11,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 570,53

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 3.814.000,00 3.814.000,00 758.803,10 19,90

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 3.814.000,00 3.814.000,00 758.803,10 19,90

Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA UBRUXELLESU 1.154.000,00 1.144.000,00 530.627,77 46,38

321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 166,14 1,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 166,14

323 Rashodi za usluge 885.000,00 885.000,00 402.420,19 45,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.312,72

3235 Zakupnine i najamnine 70.985,17

3237 Intelektualne i osobne usluge 329.122,30

179

Page 183: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 190.000,00 128.041,44 67,393293 Reprezentacija 6.001,91

3294 Članarine i norme 121.339,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,13

422 Postrojenja i oprema 19.000,00 19.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATAZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU 2.035.000,00 2.030.000,00 192.116,58 9,46

321 Naknade troškova zaposlenima 95.000,00 95.000,00 69.616,58 73,283211 Službena putovanja 69.616,58

323 Rashodi za usluge 1.930.000,00 1.925.000,00 122.500,00 6,363235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 122.500,00

3238 Računalne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZAKORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE 625.000,00 640.000,00 36.058,75 5,63

321 Naknade troškova zaposlenima 96.000,00 96.000,00 35.227,50 36,703213 Stručno usavršavanje zaposlenika 35.227,50

323 Rashodi za usluge 149.000,00 164.000,00 831,25 0,513233 Usluge promidžbe i informiranja 831,25

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

UKUPNO GLAVA 7.700.000,00 7.700.000,00 2.584.213,18 33,56

SVEUKUPNO RAZDJEL 7.700.000,00 7.700.000,00 2.584.213,18 33,56

180

Page 184: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 8.958.000,00 8.958.000,00 4.240.264,94 47,33Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 8.958.000,00 8.958.000,00 4.240.264,94 47,33Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 8.958.000,00 8.958.000,00 4.240.264,94 47,33311 Plaće (Bruto) 6.741.000,00 6.741.000,00 3.250.436,83 48,223111 Plaće za redovan rad 3.250.072,87

3112 Plaće u naravi 363,96

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 190.000,00 190.000,00 110.204,87 58,003121 Ostali rashodi za zaposlene 110.204,87

313 Doprinosi na plaće 1.157.000,00 1.157.000,00 559.167,82 48,333132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 503.901,43

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 55.266,39

321 Naknade troškova zaposlenima 325.000,00 325.000,00 132.871,16 40,883211 Službena putovanja 2.727,74

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 99.975,54

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.167,88

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 16.050,62 80,253221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.050,62

323 Rashodi za usluge 422.000,00 422.000,00 144.259,48 34,183233 Usluge promidžbe i informiranja 2.388,07

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 141.871,41

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 80.000,00 22.433,72 28,043241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.433,72

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 16.000,00 4.840,44 30,253291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 4.840,443293 Reprezentacija 0,00

343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI 12.823.000,00 12.823.000,00 2.570.972,24 20,05Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 12.823.000,00 12.823.000,00 2.570.972,24 20,05Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJAHRVI-a DOMOVINSKOG RATA 1.950.000,00 1.950.000,00 647.255,08 33,19

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.950.000,00 1.950.000,00 647.255,08 33,193722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 647.255,08

Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA ISTRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 500.000,00 500.000,00 59.511,27 11,90

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 500.000,00 59.511,27 11,903722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 59.511,27

Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA IDOMOVINSKOG RATA 3.000.000,00 3.000.000,00 412.379,74 13,75

381 Tekuće donacije 3.000.000,00 3.000.000,00 412.379,74 13,753811 Tekuće donacije u novcu 412.379,74

Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA

181

Page 185: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 550.000,00 550.000,00 46.250,00 8,41

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 550.000,00 550.000,00 46.250,00 8,413722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 46.250,00

Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZANEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANEGRADA ZAGREBA 1.000.000,00 1.000.000,00 43.431,25 4,34381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 43.431,25 4,343811 Tekuće donacije u novcu 43.431,25

Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKEBRANITELJE 580.000,00 580.000,00 95.009,90 16,38

381 Tekuće donacije 580.000,00 580.000,00 95.009,90 16,383811 Tekuće donacije u novcu 95.009,90

Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJISMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIHBRANITELJA 1.200.000,00 1.200.000,00 376.265,00 31,36372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.200.000,00 1.200.000,00 376.265,00 31,363722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 376.265,00

Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00 19.250,00 19,25381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 19.250,00 19,253811 Tekuće donacije u novcu 19.250,00

Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOGZLOČINA SILOVANJA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 400.000,00

Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIHBRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA 1.500.000,00 1.500.000,00 251.620,00 16,77

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.500.000,00 1.500.000,00 251.620,00 16,773722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 251.620,00

Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIHBRANITELJA 200.000,00 200.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100015. OČUVANJE VRIJEDNOSTIDOMOVINSKOG RATA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00

386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,003862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima izvan javnogsektora 200.000,00

Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRBO HRVATSKIM BRANITELJIMA 1.643.000,00 1.643.000,00 20.000,00 1,22

382 Kapitalne donacije 1.643.000,00 1.643.000,00 20.000,00 1,223821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00

UKUPNO GLAVA 21.781.000,00 21.781.000,00 6.811.237,18 31,27

GRADSKI URED ZA BRANITELJE - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI 0,00 260.250,00Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 0,00 260.250,00Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA IDOMOVINSKOG RATA 0,00 260.250,00

381 Tekuće donacije 0,00 260.250,003811 Tekuće donacije u novcu 260.250,00

UKUPNO 0,00 0,00 260.250,00SVEUKUPNO RAZDJEL 21.781.000,00 21.781.000,00 7.071.487,18 32,47

182

Page 186: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.866.000,00 6.866.000,00 3.377.481,46 49,19Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.866.000,00 6.866.000,00 3.377.481,46 49,19Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 6.866.000,00 6.866.000,00 3.377.481,46 49,19311 Plaće (Bruto) 5.463.000,00 5.463.000,00 2.669.055,21 48,863111 Plaće za redovan rad 2.644.953,33

3112 Plaće u naravi 10.254,86

3113 Plaće za prekovremeni rad 13.847,02

312 Ostali rashodi za zaposlene 158.000,00 158.000,00 106.320,01 67,293121 Ostali rashodi za zaposlene 106.320,01

313 Doprinosi na plaće 936.000,00 936.000,00 450.154,09 48,093132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 405.662,08

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 44.492,01

321 Naknade troškova zaposlenima 155.000,00 155.000,00 64.974,56 41,923211 Službena putovanja 457,45

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 64.517,11

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 12.000,00 7.343,13 61,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.343,13

323 Rashodi za usluge 78.000,00 78.000,00 58.765,39 75,343233 Usluge promidžbe i informiranja 21.154,27

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 470,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 30.585,12

3239 Ostale usluge 6.556,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 6.125,90 40,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.125,90

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.500,00 48.500,00 14.743,17 30,403291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 13.510,723293 Reprezentacija 232,45

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE 567.000,00 567.000,00 77.029,20 13,59Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 567.000,00 567.000,00 77.029,20 13,59Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE IPROJEKTIRANJE 567.000,00 567.000,00 77.029,20 13,59

321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 79.000,00 56.639,12 71,703211 Službena putovanja 17.889,12

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.750,00

323 Rashodi za usluge 512.000,00 488.000,00 20.390,08 4,183233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 20.390,08

3239 Ostale usluge 0,00

UKUPNO GLAVA 7.433.000,00 7.433.000,00 3.454.510,66 46,48

SVEUKUPNO RAZDJEL 7.433.000,00 7.433.000,00 3.454.510,66 46,48

183

Page 187: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 28.486.000,00 28.486.000,00 11.422.890,51 40,10Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBEGRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 28.486.000,00 28.486.000,00 11.422.890,51 40,10

Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKESKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 10.862.000,00 10.942.000,00 4.756.675,87 43,47

311 Plaće (Bruto) 8.407.800,00 8.407.800,00 3.783.320,65 45,003111 Plaće za redovan rad 3.732.550,29

3112 Plaće u naravi 9.180,64

3113 Plaće za prekovremeni rad 41.589,72

312 Ostali rashodi za zaposlene 265.100,00 265.100,00 75.500,00 28,483121 Ostali rashodi za zaposlene 75.500,00

313 Doprinosi na plaće 1.398.100,00 1.398.100,00 650.731,34 46,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 586.414,84

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 64.316,50

321 Naknade troškova zaposlenima 320.000,00 320.000,00 109.030,11 34,073211 Službena putovanja 3.597,62

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 100.466,49

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.966,00

322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 90.000,00 40.537,33 45,043221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.537,33

323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 97.081,44 32,363236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.280,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 62.801,44

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 10.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 475,00 0,863293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 475,00

343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 86.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKESKUPŠTINE 11.944.000,00 11.864.000,00 4.581.311,87 38,62

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 7.457,83 18,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.457,83

323 Rashodi za usluge 2.445.000,00 2.365.000,00 232.787,43 9,843233 Usluge promidžbe i informiranja 207.612,74

3237 Intelektualne i osobne usluge 23.968,44

3239 Ostale usluge 1.206,25

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400.000,00 400.000,00 118.222,50 29,563241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 118.222,50

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.359.000,00 6.359.000,00 2.875.072,13 45,213291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 2.778.509,73

184

Page 188: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3292 Premije osiguranja 0,00

3293 Reprezentacija 96.562,40

381 Tekuće donacije 2.700.000,00 2.700.000,00 1.347.771,98 49,923811 Tekuće donacije u novcu 1.347.771,98

Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGAJAVNA PRIZNANJA 1.030.000,00 1.030.000,00 795.487,43 77,23

323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 95.487,50 63,663233 Usluge promidžbe i informiranja 95.487,50

381 Tekuće donacije 880.000,00 880.000,00 699.999,93 79,553811 Tekuće donacije u novcu 699.999,93

Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKESKUPŠTINE 1.800.000,00 1.800.000,00 1.192.200,00 66,23

381 Tekuće donacije 1.800.000,00 1.800.000,00 1.192.200,00 66,233811 Tekuće donacije u novcu 1.192.200,00

Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA 350.000,00 350.000,00 81.164,65 23,19321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00 36.189,64 45,243211 Službena putovanja 36.189,64

323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 100.000,00 42.575,01 42,583241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.575,01

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 2.400,00 2,403293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.400,00

Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKESKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1.250.000,00 1.250.000,00 16.050,69 1,28

323 Rashodi za usluge 320.000,00 320.000,00 4.687,50 1,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.687,50

3238 Računalne usluge 0,00

412 Nematerijalna imovina 30.000,00 30.000,00 0,004123 Licence 0,00

422 Postrojenja i oprema 700.000,00 700.000,00 11.363,19 1,624221 Uredska oprema i namještaj 11.363,19

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOSTSPOLOVA 250.000,00 250.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 120.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 950.000,00 950.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

185

Page 189: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3239 Ostale usluge 0,00

Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 350.000,00 350.000,00 0,00

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 350.000,00 350.000,00 0,00

Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZAMEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU 350.000,00 350.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 150.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

UKUPNO GLAVA 28.836.000,00 28.836.000,00 11.422.890,51 39,61

SVEUKUPNO RAZDJEL 28.836.000,00 28.836.000,00 11.422.890,51 39,61

186

Page 190: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.144.000,00 5.144.000,00 2.446.236,12 47,56Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 5.144.000,00 5.144.000,00 2.446.236,12 47,56Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 5.144.000,00 5.144.000,00 2.446.236,12 47,56311 Plaće (Bruto) 3.413.000,00 3.413.000,00 1.824.958,17 53,473111 Plaće za redovan rad 1.817.517,03

3112 Plaće u naravi 5.429,78

3113 Plaće za prekovremeni rad 2.011,36

312 Ostali rashodi za zaposlene 98.000,00 98.000,00 33.800,00 34,493121 Ostali rashodi za zaposlene 33.800,00

313 Doprinosi na plaće 577.000,00 577.000,00 303.239,15 52,553132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 273.267,80

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 29.971,35

321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00 300.000,00 66.513,84 22,173211 Službena putovanja 12.145,32

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 45.195,52

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.173,00

322 Rashodi za materijal i energiju 170.000,00 170.000,00 19.505,63 11,473221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.430,63

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.075,00

323 Rashodi za usluge 405.000,00 405.000,00 152.708,68 37,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 79.125,32

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 54.110,86

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.820,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.562,50

3239 Ostale usluge 90,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.000,00 75.000,00 31.653,68 42,203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.653,68

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 13.773,74 13,123293 Reprezentacija 3.302,03

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.471,71

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 83,23 8,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 83,23

Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,27Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,27Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNATIJELA 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,27

422 Postrojenja i oprema 460.000,00 460.000,00 61.049,45 13,274222 Komunikacijska oprema 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 36.121,95

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 24.927,50

Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNEZAJEDNICE GRADA ZAGREBA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00

381 Tekuće donacije 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00

187

Page 191: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3811 Tekuće donacije u novcu 6.500.400,00

Glavni program B02. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 8.290.000,00 8.290.000,00 503.153,98 6,07Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB 8.290.000,00 8.290.000,00 503.153,98 6,07Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 660.000,00 660.000,00 330.000,00 50,00381 Tekuće donacije 660.000,00 660.000,00 330.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 330.000,00

Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIHSITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA 60.000,00 60.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVUZAŠTITE I SPAŠAVANJA 100.000,00 100.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADAZAGREBA 3.310.000,00 3.310.000,00 137.791,48 4,16

322 Rashodi za materijal i energiju 930.000,00 930.000,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 470.000,00 470.000,00 66.191,48 14,083231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 66.191,48

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 375,00 0,193299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 375,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

422 Postrojenja i oprema 1.600.000,00 1.600.000,00 71.225,00 4,454222 Komunikacijska oprema 71.225,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 60.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

Aktivnost A100011. RAZVOJGEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNESITUACIJE 40.000,00 40.000,00 35.362,50 88,41323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 35.362,50 88,413238 Računalne usluge 35.362,50

Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJAINFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA 95.000,00 95.000,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 95.000,00 95.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJEPOSLJEDICA POTRESA 250.000,00 250.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOGUPOZORAVANJA POMAKA TLA 250.000,00 250.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA 25.000,00 25.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I

188

Page 192: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 2.000.000,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE POSTAJESESVETE 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.500.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

UKUPNO GLAVA 26.894.000,00 26.894.000,00 9.510.839,55 35,36

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADAZAGREBA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNEVATROGASNE POSTROJBE 36.419.494,00 36.419.494,00 13.456.193,39 36,95

311 Plaće (Bruto) 22.449.494,00 22.449.494,00 8.742.703,09 38,943111 Plaće za redovan rad 8.328.151,05

3114 Plaće za posebne uvjete rada 414.552,04

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00 1.000.000,00 594.896,20 59,493121 Ostali rashodi za zaposlene 594.896,20

313 Doprinosi na plaće 5.700.000,00 5.700.000,00 2.127.012,15 37,323131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 634.827,24

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.348.148,14

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 144.036,77

321 Naknade troškova zaposlenima 528.000,00 528.000,00 260.476,20 49,333212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 255.476,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.411.000,00 2.411.000,00 1.042.003,04 43,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 104.500,55

3222 Materijal i sirovine 19.625,00

3223 Energija 255.558,08

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 127.242,83

3225 Sitni inventar i auto gume 35.076,58

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 500.000,00

323 Rashodi za usluge 4.144.000,00 4.144.000,00 587.995,98 14,193231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.840,58

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.288,54

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.984,38

3234 Komunalne usluge 33.654,77

3235 Zakupnine i najamnine 45.383,80

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.350,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 69.493,91

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.000,00 187.000,00 101.106,73 54,073291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 14.845,163292 Premije osiguranja 76.249,78

3293 Reprezentacija 7.734,29

189

Page 193: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3294 Članarine i norme 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.477,50

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00

Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNEPOSTROJBE 510.000,00 510.000,00 388.119,89 76,10

422 Postrojenja i oprema 400.000,00 400.000,00 385.591,14 96,404221 Uredska oprema i namještaj 100.000,00

4222 Komunikacijska oprema 100.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 100.000,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 85.591,14

426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 110.000,00 2.528,75 2,304262 Ulaganja u računalne programe 2.528,75

Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 40.109.506,00 40.109.506,00 24.385.308,32 60,80

311 Plaće (Bruto) 28.849.350,00 28.849.350,00 17.270.000,00 59,863111 Plaće za redovan rad 16.450.000,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 820.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 700.000,00

313 Doprinosi na plaće 6.550.156,00 6.550.156,00 4.200.000,00 64,123131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.250.000,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.660.000,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 290.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.423.000,00 1.423.000,00 710.241,27 49,913211 Službena putovanja 60.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 627.241,27

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.711.000,00 1.711.000,00 891.000,00 52,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.000,00

3222 Materijal i sirovine 7.000,00

3223 Energija 560.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 130.000,00

3225 Sitni inventar i auto gume 24.000,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.000,00

323 Rashodi za usluge 686.000,00 686.000,00 433.092,78 63,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 55.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 172.980,28

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00

3234 Komunalne usluge 115.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 23.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00

3238 Računalne usluge 46.112,50

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 169.000,00 169.000,00 169.000,00 100,003292 Premije osiguranja 169.000,00

343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 11.974,27 57,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.474,27

3433 Zatezne kamate 1.500,00

UKUPNO GLAVA 77.039.000,00 77.039.000,00 38.229.621,60 49,62

190

Page 194: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 277.000,00 277.000,00 0,00

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 277.000,00 277.000,00 0,00Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 277.000,00 277.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 77.000,00 77.000,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 121.000,00 121.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 68.000,00 68.000,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00

UKUPNO 277.000,00 277.000,00 0,00

URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 0,00 173.759,93Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 0,00 173.759,93Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 0,00 173.759,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 173.759,933299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.759,93

UKUPNO 0,00 0,00 173.759,93

SVEUKUPNO RAZDJEL 104.210.000,00 104.210.000,00 47.914.221,08 45,98

191

Page 195: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 30.004.000,00 30.204.000,00 16.897.794,28 55,95Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 30.004.000,00 30.204.000,00 16.897.794,28 55,95Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 21.489.000,00 21.689.000,00 11.123.528,23 51,29311 Plaće (Bruto) 16.480.000,00 16.480.000,00 8.303.338,71 50,383111 Plaće za redovan rad 8.301.384,61

3112 Plaće u naravi 1.954,10

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 442.000,00 442.000,00 356.760,23 80,713121 Ostali rashodi za zaposlene 356.760,23

313 Doprinosi na plaće 2.830.000,00 2.830.000,00 1.424.434,07 50,333132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.283.647,06

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 140.787,01

321 Naknade troškova zaposlenima 700.000,00 700.000,00 356.209,43 50,893211 Službena putovanja 21.118,42

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 297.008,51

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.082,50

322 Rashodi za materijal i energiju 51.000,00 51.000,00 6.150,00 12,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.150,00

323 Rashodi za usluge 367.000,00 567.000,00 381.331,41 67,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.743,74

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.750,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 376.837,67

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 74.404,01 37,203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 74.404,01

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 118.000,00 118.000,00 22.319,65 18,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.223,403293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 11.000,00

3295 Pristojbe i naknade 4.680,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.416,25

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 50,72 5,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,72

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 300.000,00 198.530,00 66,183721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 198.530,00

Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJEGRADA 8.500.000,00 8.500.000,00 5.770.246,90 67,89

323 Rashodi za usluge 8.500.000,00 8.500.000,00 5.770.246,90 67,893237 Intelektualne i osobne usluge 5.770.246,90

Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD 15.000,00 15.000,00 4.019,15 26,79329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 4.019,15 26,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 4.019,15

Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 37.960.000,00 38.145.000,00 21.961.839,79 57,57Program 1001. INFORMATIZACIJA 37.960.000,00 38.145.000,00 21.961.839,79 57,57

192

Page 196: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJEINFORMATIČKE OPREME 13.737.000,00 13.922.000,00 9.578.091,31 68,80

323 Rashodi za usluge 8.565.000,00 8.565.000,00 5.313.536,31 62,043232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.313.536,31

422 Postrojenja i oprema 5.172.000,00 5.357.000,00 4.264.555,00 79,614221 Uredska oprema i namještaj 4.264.555,00

Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 19.663.000,00 19.663.000,00 10.824.590,48 55,05323 Rashodi za usluge 14.527.000,00 14.527.000,00 9.731.048,73 66,993238 Računalne usluge 9.731.048,73

412 Nematerijalna imovina 4.436.000,00 4.436.000,00 1.060.000,00 23,904123 Licence 1.060.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 700.000,00 33.541,75 4,794262 Ulaganja u računalne programe 33.541,75

Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIHKOMUNIKACIJA 4.560.000,00 4.560.000,00 1.559.158,00 34,19

323 Rashodi za usluge 4.560.000,00 4.560.000,00 1.559.158,00 34,193231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.559.158,00

UKUPNO GLAVA 67.964.000,00 68.349.000,00 38.859.634,07 56,85

SVEUKUPNO RAZDJEL 67.964.000,00 68.349.000,00 38.859.634,07 56,85

193

Page 197: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 12.463.400,00 12.463.400,00 6.342.854,79 50,89Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 12.463.400,00 12.463.400,00 6.342.854,79 50,89Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 12.463.400,00 12.463.400,00 6.342.854,79 50,89311 Plaće (Bruto) 9.220.000,00 9.220.000,00 4.761.035,31 51,643111 Plaće za redovan rad 4.699.147,23

3112 Plaće u naravi 9.909,51

3113 Plaće za prekovremeni rad 51.978,57

312 Ostali rashodi za zaposlene 286.400,00 286.400,00 226.431,56 79,063121 Ostali rashodi za zaposlene 226.431,56

313 Doprinosi na plaće 1.565.000,00 1.565.000,00 807.171,65 51,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 727.392,98

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 79.778,67

321 Naknade troškova zaposlenima 420.000,00 420.000,00 162.440,33 38,683211 Službena putovanja 10.744,60

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 149.085,73

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.610,00

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 8.607,00 28,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.607,00

323 Rashodi za usluge 740.000,00 740.000,00 310.997,47 42,033233 Usluge promidžbe i informiranja 22.818,74

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.060,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 286.118,73

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 150.000,00 64.364,97 42,913241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.364,97

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 1.806,50 4,013293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 1.806,50

343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZAOSOBE S INVALIDITETOM 341.862.600,00 341.862.600,00 151.539.165,91 44,33

Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 279.912.800,00 279.912.800,00 132.872.091,44 47,47Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVISTANOVANJA 17.020.000,00 17.020.000,00 8.170.870,52 48,01

323 Rashodi za usluge 520.000,00 520.000,00 195.028,50 37,513237 Intelektualne i osobne usluge 195.028,50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.500.000,00 16.500.000,00 7.975.842,02 48,343721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.975.842,02

Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGEPOMOĆI 70.030.000,00 70.030.000,00 34.840.669,61 49,75

323 Rashodi za usluge 530.000,00 530.000,00 297.589,06 56,153238 Računalne usluge 240.000,00

3239 Ostale usluge 57.589,06

343 Ostali financijski rashodi 1.800.000,00 1.800.000,00 576.760,55 32,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 576.760,55

194

Page 198: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 67.700.000,00 67.700.000,00 33.966.320,00 50,173721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.394.200,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.572.120,00

Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZNAKNADE 300.000,00 300.000,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG IHUMANITARNOG ZNAČENJA 4.935.000,00 4.689.000,00 153.700,00 3,28

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,00

381 Tekuće donacije 4.930.000,00 4.684.000,00 153.700,00 3,283811 Tekuće donacije u novcu 153.700,00

Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOGPONAŠANJA DJECE I MLADEŽI 3.485.000,00 3.485.000,00 102.450,00 2,94

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,00

381 Tekuće donacije 3.480.000,00 3.480.000,00 102.450,00 2,943811 Tekuće donacije u novcu 102.450,00

Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNIPROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.500.000,00 1.500.000,00 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNEZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVEOBITELJSKOG NASILJA 500.000,00 500.000,00 226.089,77 45,22381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 226.089,77 45,223811 Tekuće donacije u novcu 226.089,77

Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNOVEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU 3.810.000,00 4.056.000,00 1.191.437,64 29,37

322 Rashodi za materijal i energiju 95.000,00 95.000,00 2.640,00 2,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3222 Materijal i sirovine 2.640,00

3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 755.000,00 755.000,00 93.933,98 12,443233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.731,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 221,25

3239 Ostale usluge 91.981,73

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 540.000,00 540.000,00 103.613,66 19,193291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 95.282,763299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.330,90

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 720.000,00 720.000,00 321.750,00 44,693722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 321.750,00

381 Tekuće donacije 1.700.000,00 1.946.000,00 669.500,00 34,403811 Tekuće donacije u novcu 669.500,00

Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITEOD NASILJA U OBITELJI 70.000,00 70.000,00 0,00

195

Page 199: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA USUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE 200.000,00 200.000,00 50.000,00 25,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 50.000,00 25,003811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00

Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZAUČENIKE I STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA 2.311.000,00 2.311.000,00 1.689.761,69 73,12

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.311.000,00 2.311.000,00 1.689.761,69 73,123721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.689.761,69

Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 50,00381 Tekuće donacije 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 750.000,00

Aktivnost A100016. DONATORI 100.000,00 100.000,00 9.600,00 9,60372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 9.600,00 9,603722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.600,00

Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ 91.000.000,00 91.000.000,00 43.114.240,00 47,38372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 91.000.000,00 91.000.000,00 43.114.240,00 47,383722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 43.114.240,00

Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 80.600.000,00 80.600.000,00 42.129.600,00 52,27372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.600.000,00 80.600.000,00 42.129.600,00 52,273721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 42.129.600,00

Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATIONCENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION 877.000,00 877.000,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 78.500,00 78.500,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 13.400,00 13.400,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 35.600,00 35.600,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.800,00 11.800,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 439.200,00 439.200,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

381 Tekuće donacije 274.400,00 274.400,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

422 Postrojenja i oprema 21.100,00 21.100,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMAZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA 1.413.800,00 1.413.800,00 443.672,21 31,38

311 Plaće (Bruto) 77.400,00 77.400,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

196

Page 200: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

313 Doprinosi na plaće 13.100,00 13.100,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.900,00 1.900,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 8.400,00 8.400,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 167.100,00 167.100,00 8.300,00 4,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.300,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 21.000,00 6.802,60 32,393293 Reprezentacija 6.802,60

363 Pomoći unutar općeg proračuna 164.400,00 164.400,00 87.625,21 53,303631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 87.625,21

381 Tekuće donacije 960.500,00 960.500,00 340.944,40 35,503811 Tekuće donacije u novcu 340.944,40

Aktivnost A100023. PONOVNO AKTIVNI - OD SOCIJALNEPOMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI 161.000,00 161.000,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 40.300,00 40.300,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 7.000,00 7.000,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.200,00 1.200,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.400,00 1.400,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3222 Materijal i sirovine 0,00

323 Rashodi za usluge 15.300,00 15.300,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 12.500,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

381 Tekuće donacije 74.300,00 74.300,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

422 Postrojenja i oprema 9.000,00 9.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJUSOCIJALNIH USLUGA 50.000,00 50.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Aktivnost A100025. EASI-INOVACIJE U SOCIJALNIMPOLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA 50.000,00 50.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 44.344.800,00 44.344.800,00 14.714.650,31 33,18

197

Page 201: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SINVALIDITETOM 1.964.800,00 1.964.800,00 239.410,00 12,18

323 Rashodi za usluge 144.800,00 144.800,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.700.000,00 1.700.000,00 239.410,00 14,083722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 239.410,00

Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SINVALIDITETOM 29.000.000,00 29.000.000,00 9.412.316,40 32,46

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 29.000.000,00 29.000.000,00 9.412.316,40 32,463512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.412.316,40

Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTAOSOBA S INVALIDITETOM 4.030.000,00 4.030.000,00 839.260,00 20,83

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,00

381 Tekuće donacije 4.010.000,00 4.010.000,00 839.260,00 20,933811 Tekuće donacije u novcu 839.260,00

Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZAUČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM 2.350.000,00 2.350.000,00 1.306.763,91 55,61

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.350.000,00 2.350.000,00 1.306.763,91 55,613721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.306.763,91

Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 7.000.000,00 7.000.000,00 2.916.900,00 41,67372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 7.000.000,00 2.916.900,00 41,673722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.916.900,00

Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE -USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 17.605.000,00 17.605.000,00 3.952.424,16 22,45

Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE 14.400.000,00 14.400.000,00 3.952.424,16 27,45323 Rashodi za usluge 8.400.000,00 8.400.000,00 3.952.424,16 47,053235 Zakupnine i najamnine 3.952.424,16

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000.000,00 6.000.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE 3.205.000,00 3.205.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,00

381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.200.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

UKUPNO GLAVA 354.326.000,00 354.326.000,00 157.882.020,70 44,56

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZAOSOBE S INVALIDITETOM 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE -USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRBZAGREB 7.731.000,00 7.476.400,00 3.646.250,00 48,77

198

Page 202: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

321 Naknade troškova zaposlenima 220.000,00 217.200,00 108.700,00 50,053211 Službena putovanja 47.100,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 61.600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.145.000,00 2.037.800,00 967.900,00 47,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 444.000,00

3223 Energija 474.900,00

3225 Sitni inventar i auto gume 28.200,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.800,00

323 Rashodi za usluge 5.098.000,00 4.966.700,00 2.459.150,00 49,513231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 938.800,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 256.800,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00

3234 Komunalne usluge 195.600,00

3235 Zakupnine i najamnine 196.600,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.800,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 49.800,00

3238 Računalne usluge 48.000,00

3239 Ostale usluge 732.750,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 137.000,00 130.200,00 55.800,00 42,863291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 4.000,003292 Premije osiguranja 17.600,00

3293 Reprezentacija 24.800,00

3294 Članarine i norme 1.000,00

3295 Pristojbe i naknade 8.400,00

343 Ostali financijski rashodi 131.000,00 124.500,00 54.700,00 43,943431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 53.100,00

3433 Zatezne kamate 1.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600,00

Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZADOMOVE ZA STARIJE OSOBE 16.730.100,00 16.730.100,00 8.001.794,98 47,83

311 Plaće (Bruto) 7.302.200,00 7.302.200,00 3.647.400,00 49,953111 Plaće za redovan rad 2.831.400,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 816.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 218.300,00 218.300,00 106.800,00 48,923121 Ostali rashodi za zaposlene 106.800,00

313 Doprinosi na plaće 1.256.000,00 1.256.000,00 622.200,00 49,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 563.400,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 58.800,00

321 Naknade troškova zaposlenima 806.700,00 806.700,00 395.000,00 48,963211 Službena putovanja 6.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 376.400,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.661.920,00 3.661.920,00 1.833.600,00 50,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 378.000,00

3222 Materijal i sirovine 779.400,00

3223 Energija 474.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 110.400,00

3225 Sitni inventar i auto gume 60.600,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 31.200,00

323 Rashodi za usluge 3.239.580,00 3.239.580,00 1.303.374,98 40,23

199

Page 203: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73.800,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 726.954,29

3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.200,00

3234 Komunalne usluge 348.600,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 28.800,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 58.200,00

3238 Računalne usluge 43.620,69

3239 Ostale usluge 10.200,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.000,00 91.000,00 40.200,00 44,183291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 3.000,003292 Premije osiguranja 34.200,00

3295 Pristojbe i naknade 3.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 45.400,00 45.400,00 19.000,00 41,853431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.000,00

3433 Zatezne kamate 3.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 61.100,00 61.100,00 28.800,00 47,143721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.600,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.200,00

422 Postrojenja i oprema 47.900,00 47.900,00 5.420,00 11,324221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.420,00

Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMAZA STARIJE OSOBE 2.850.000,00 2.850.000,00 1.168.336,21 40,99

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.850.000,00 2.850.000,00 1.168.336,21 40,993299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.168.336,21

Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEVIZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1.501.000,00 1.755.600,00 130.150,00 7,41

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.501.000,00 1.755.600,00 130.150,00 7,413722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 130.150,00

Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADAZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENOPUČANSTVO 37.300.000,00 37.300.000,00 18.672.902,42 50,06311 Plaće (Bruto) 8.821.100,00 8.489.300,00 4.327.000,00 50,973111 Plaće za redovan rad 3.735.800,00

3112 Plaće u naravi 15.000,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 49.800,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 526.400,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 350.500,00 368.000,00 179.600,00 48,803121 Ostali rashodi za zaposlene 179.600,00

313 Doprinosi na plaće 1.348.600,00 1.447.600,00 698.900,00 48,283132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 622.800,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 76.100,00

321 Naknade troškova zaposlenima 605.100,00 615.100,00 304.500,00 49,503211 Službena putovanja 9.800,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 274.900,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.800,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.738.400,00 1.758.400,00 873.600,00 49,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 94.800,00

200

Page 204: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3223 Energija 604.200,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 89.600,00

3225 Sitni inventar i auto gume 50.000,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 35.000,00

323 Rashodi za usluge 3.439.500,00 3.634.800,00 1.766.700,00 48,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.700,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 731.400,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 37.400,00

3234 Komunalne usluge 411.400,00

3235 Zakupnine i najamnine 79.800,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 115.600,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 43.000,00

3238 Računalne usluge 23.500,00

3239 Ostale usluge 265.900,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 2.400,00 48,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 282.000,00 272.000,00 137.800,00 50,663291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 15.000,003292 Premije osiguranja 90.000,00

3293 Reprezentacija 12.200,00

3295 Pristojbe i naknade 800,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.800,00

343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 15.000,00 7.200,00 48,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.800,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.400,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.322.800,00 20.322.800,00 10.161.200,00 50,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.400,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.148.800,00

412 Nematerijalna imovina 93.700,00 96.400,00 96.375,00 99,974124 Ostala prava 96.375,00

422 Postrojenja i oprema 168.300,00 170.600,00 27.239,62 15,974221 Uredska oprema i namještaj 6.673,37

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.566,25

423 Prijevozna sredstva 100.000,00 95.000,00 86.402,75 90,954231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 86.402,75

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 3.985,05 39,854262 Ulaganja u računalne programe 3.985,05

Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVEOBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB 4.218.000,00 4.218.000,00 2.105.700,00 49,92

311 Plaće (Bruto) 2.301.000,00 2.277.000,00 1.144.200,00 50,253111 Plaće za redovan rad 1.144.200,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 38.200,00 38.200,00 19.000,00 49,743121 Ostali rashodi za zaposlene 19.000,00

313 Doprinosi na plaće 368.400,00 363.700,00 182.600,00 50,213132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 164.600,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 18.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 58.400,00 58.700,00 29.000,00 49,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 29.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 608.800,00 597.400,00 300.600,00 50,323221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.400,00

201

Page 205: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3222 Materijal i sirovine 137.000,00

3223 Energija 101.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 2.400,00

3225 Sitni inventar i auto gume 4.800,00

323 Rashodi za usluge 763.200,00 805.000,00 391.400,00 48,623231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43.800,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.200,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.200,00

3234 Komunalne usluge 42.400,00

3235 Zakupnine i najamnine 24.800,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 39.500,00

3238 Računalne usluge 31.400,00

3239 Ostale usluge 184.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000,00 69.000,00 34.700,00 50,293291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 14.000,003292 Premije osiguranja 15.400,00

3293 Reprezentacija 3.400,00

3294 Članarine i norme 1.200,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00

343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 1.800,00 45,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.800,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 5.000,00 2.400,00 48,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.400,00

Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKIBOLESNE ODRASLE OSOBE 20.000,00 20.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZAREHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" 4.524.000,00 4.524.000,00 2.254.000,00 49,82

311 Plaće (Bruto) 3.210.000,00 3.062.000,00 1.568.000,00 51,213111 Plaće za redovan rad 1.568.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 107.000,00 107.000,00 53.400,00 49,913121 Ostali rashodi za zaposlene 53.400,00

313 Doprinosi na plaće 395.000,00 395.000,00 197.400,00 49,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 180.000,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 17.400,00

321 Naknade troškova zaposlenima 89.000,00 89.000,00 44.400,00 49,893212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 44.400,00

322 Rashodi za materijal i energiju 334.000,00 344.000,00 168.800,00 49,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.000,00

3222 Materijal i sirovine 61.800,00

3223 Energija 70.800,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 9.800,00

3225 Sitni inventar i auto gume 2.400,00

323 Rashodi za usluge 347.000,00 475.000,00 204.200,00 42,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.200,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.400,00

3234 Komunalne usluge 17.400,00

202

Page 206: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.800,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 122.200,00

3238 Računalne usluge 12.800,00

3239 Ostale usluge 2.400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 17.000,00 48,573292 Premije osiguranja 15.800,00

3294 Članarine i norme 400,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 800,00 40,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 800,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 15.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJUSILVER 3.770.000,00 3.770.000,00 1.542.525,00 40,92

311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 2.000.000,00 833.100,00 41,663111 Plaće za redovan rad 833.100,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 30.000,00 12.500,00 41,673121 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00

313 Doprinosi na plaće 344.000,00 344.000,00 143.100,00 41,603132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.000,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 18.100,00

321 Naknade troškova zaposlenima 180.000,00 180.000,00 74.300,00 41,283211 Službena putovanja 20.600,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 33.100,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 551.000,00 551.000,00 229.000,00 41,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.100,00

3222 Materijal i sirovine 75.300,00

3223 Energija 83.100,00

3225 Sitni inventar i auto gume 12.500,00

323 Rashodi za usluge 520.000,00 520.000,00 215.600,00 41,463231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.500,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.100,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.500,00

3234 Komunalne usluge 20.600,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 29.000,00

3238 Računalne usluge 10.300,00

3239 Ostale usluge 20.600,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 19.800,00 39,603291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 3.100,003292 Premije osiguranja 10.300,00

3293 Reprezentacija 1.500,00

3294 Članarine i norme 4.000,00

3295 Pristojbe i naknade 600,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00

343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 2.000,00 40,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00

422 Postrojenja i oprema 40.000,00 40.000,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

203

Page 207: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 50.000,00 50.000,00 13.125,00 26,254252 Osnovno stado 13.125,00

Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA UZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ" 1.600.000,00 1.600.000,00 115.561,14 7,22

311 Plaće (Bruto) 809.000,00 809.000,00 81.000,00 10,013111 Plaće za redovan rad 81.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 22.000,00 22.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 133.000,00 133.000,00 14.790,00 11,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.990,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 1.800,00

321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 70.000,00 5.101,14 7,293211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 5.101,14

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 89.000,00 89.000,00 1.700,00 1,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.700,00

3223 Energija 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 140.000,00 140.000,00 12.370,00 8,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.200,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 2.170,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 34.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,00

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 600,00 20,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 600,00

422 Postrojenja i oprema 300.000,00 300.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNUREHABILITACIJU 2.700.000,00 2.700.000,00 1.236.100,00 45,78

311 Plaće (Bruto) 1.455.600,00 1.455.600,00 727.800,00 50,003111 Plaće za redovan rad 727.800,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 13.000,00 6.400,00 49,233121 Ostali rashodi za zaposlene 6.400,00

313 Doprinosi na plaće 250.500,00 250.500,00 125.000,00 49,903132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 112.800,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 12.200,00

321 Naknade troškova zaposlenima 187.300,00 187.300,00 93.300,00 49,813211 Službena putovanja 31.800,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 27.000,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.400,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 103.700,00 103.700,00 50.800,00 48,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.200,00

204

Page 208: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3223 Energija 20.400,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 1.200,00

3225 Sitni inventar i auto gume 5.800,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.200,00

323 Rashodi za usluge 342.800,00 342.800,00 171.300,00 49,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.200,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 58.800,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.800,00

3234 Komunalne usluge 7.200,00

3235 Zakupnine i najamnine 13.900,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.900,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 14.500,00

3238 Računalne usluge 15.000,00

3239 Ostale usluge 37.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.700,00 119.700,00 59.100,00 49,373291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 36.000,003292 Premije osiguranja 11.600,00

3293 Reprezentacija 6.900,00

3294 Članarine i norme 2.900,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700,00

343 Ostali financijski rashodi 5.400,00 5.400,00 2.400,00 44,443431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.800,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600,00

422 Postrojenja i oprema 222.000,00 222.000,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Aktivnost A100015. CENTAR ZA AUTIZAM 5.000,00 5.000,00 0,00381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE -SREDSTVA IZNAD STANDARDA 9.196.900,00 9.196.900,00 4.590.600,00 49,91

311 Plaće (Bruto) 5.295.500,00 5.295.500,00 2.644.200,00 49,933111 Plaće za redovan rad 2.574.600,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 69.600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.741.680,00 3.741.680,00 1.867.200,00 49,903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00

3222 Materijal i sirovine 1.272.600,00

3223 Energija 565.800,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 13.800,00

323 Rashodi za usluge 159.720,00 159.720,00 79.200,00 49,593234 Komunalne usluge 79.200,00

UKUPNO GLAVA 92.146.000,00 92.146.000,00 43.463.919,75 47,17

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program Z01. FINANCIRANJE IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTIPRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIHPRIHODA 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

205

Page 209: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIHKORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH INAMJENSKIH PRIHODA 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71311 Plaće (Bruto) 65.264.100,00 65.264.100,00 33.457.335,00 51,263111 Plaće za redovan rad 29.061.635,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 28.998,00

3114 Plaće za posebne uvjete rada 4.366.702,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.362.040,00 1.362.040,00 1.688.218,00 123,953121 Ostali rashodi za zaposlene 1.688.218,00

313 Doprinosi na plaće 10.886.780,00 10.886.780,00 6.364.592,00 58,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.648.733,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 715.859,00

321 Naknade troškova zaposlenima 4.498.780,00 4.498.780,00 2.391.385,86 53,163211 Službena putovanja 173.741,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 2.043.637,86

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 173.303,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 704,00

322 Rashodi za materijal i energiju 40.069.780,00 40.069.780,00 18.669.217,29 46,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.053.849,00

3222 Materijal i sirovine 8.707.185,79

3223 Energija 6.728.916,50

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje 737.062,00

3225 Sitni inventar i auto gume 442.204,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 10.863.710,00 10.863.710,00 7.603.684,52 69,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 410.417,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.739.678,71

3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.001,00

3234 Komunalne usluge 2.060.366,00

3235 Zakupnine i najamnine 15.776,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 131.877,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.143.131,00

3238 Računalne usluge 347.725,31

3239 Ostale usluge 709.712,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 48.821,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.821,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 583.400,00 583.400,00 450.168,00 77,163291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 121.972,003292 Premije osiguranja 166.445,00

3293 Reprezentacija 59.800,00

3294 Članarine i norme 17.494,00

3295 Pristojbe i naknade 80.657,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 3.800,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 1.434,003427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava

i obrtnika izvan javnog sektora 1.434,00

343 Ostali financijski rashodi 238.310,00 238.310,00 290.278,00 121,813431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 97.631,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 29.860,00

3433 Zatezne kamate 157.619,00

206

Page 210: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.168,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 377.900,00 377.900,00 238.432,00 63,093721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 238.432,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

381 Tekuće donacije 0,00 10.391,003811 Tekuće donacije u novcu 4.789,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.602,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 150,003835 Ostale kazne 150,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 18.125,004124 Ostala prava 18.125,00

422 Postrojenja i oprema 553.200,00 553.200,00 754.635,38 136,414221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4222 Komunikacijska oprema 144.567,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.805,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 108.382,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 492.881,38

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 13.123,20 262,464262 Ulaganja u računalne programe 13.123,20

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 335.769,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 335.769,00

545društava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

0,00 14.297,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih

trgovačkih društava izvan javnog sektora 14.297,00

UKUPNO 134.703.000,00 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZAOSOBE S INVALIDITETOM 0,00 1.813.684,00

Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 0,00 215.000,00Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNOVEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU 0,00 215.000,00

381 Tekuće donacije 0,00 215.000,003811 Tekuće donacije u novcu 215.000,00

Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 0,00 60.000,00Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTAOSOBA S INVALIDITETOM 0,00 60.000,00

381 Tekuće donacije 0,00 60.000,003811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00

Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE -USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 0,00 1.538.684,00

Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADAZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENOPUČANSTVO 0,00 1.538.684,00323 Rashodi za usluge 0,00 424.975,503239 Ostale usluge 424.975,50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 693.708,503722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 693.708,50

422 Postrojenja i oprema 0,00 420.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 420.000,00

207

Page 211: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

UKUPNO 0,00 0,00 1.813.684,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 581.175.000,00 581.175.000,00 275.509.680,70 47,41

208

Page 212: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS2016. 2016. I-VI 2016. (5 / 4)

1 2 3 4 5 6Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 9.005.440,00 9.005.440,00 4.104.740,73 45,58Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 9.005.440,00 9.005.440,00 4.104.740,73 45,58Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 9.005.440,00 9.005.440,00 4.104.740,73 45,58311 Plaće (Bruto) 7.050.000,00 7.050.000,00 3.271.302,73 46,403111 Plaće za redovan rad 3.262.122,13

3112 Plaće u naravi 9.180,60

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 117.440,00 117.440,00 76.400,00 65,053121 Ostali rashodi za zaposlene 76.400,00

313 Doprinosi na plaće 1.220.000,00 1.220.000,00 562.663,32 46,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 507.052,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 55.611,32

321 Naknade troškova zaposlenima 295.000,00 295.000,00 122.331,40 41,473211 Službena putovanja 2.471,90

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot 94.591,20

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.268,30

322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 19.000,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 140.000,00 140.000,00 5.638,00 4,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 638,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 5.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 8.438,85 21,103241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.438,85

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 56.579,48 47,153293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine i norme 56.028,40

3295 Pristojbe i naknade 551,08

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 1.386,95 34,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.386,95

Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM 5.825.000,00 5.825.000,00 972.934,30 16,70Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 3.160.000,00 3.160.000,00 959.434,30 30,36Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKUUČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 1.950.000,00 1.950.000,00 626.545,73 32,13

323 Rashodi za usluge 550.000,00 550.000,00 125.121,44 22,753237 Intelektualne i osobne usluge 77.283,94

3239 Ostale usluge 47.837,50

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 345.799,29 34,584214 Ostali građevinski objekti 345.799,29

422 Postrojenja i oprema 400.000,00 400.000,00 155.625,00 38,914223 Oprema za održavanje i zaštitu 155.625,00

Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ

209

Page 213: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

ENERGIJU 610.000,00 610.000,00 161.086,07 26,41

323 Rashodi za usluge 210.000,00 210.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

422 Postrojenja i oprema 400.000,00 400.000,00 161.086,07 40,274223 Oprema za održavanje i zaštitu 161.086,07

Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA 600.000,00 600.000,00 171.802,50 28,63323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 171.802,50 28,633237 Intelektualne i osobne usluge 171.802,50

Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI ISTRATEGIJE GRADA ZAGREBA 630.000,00 630.000,00 0,00

Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADAZAGREBA 50.000,00 50.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 400.000,00 400.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE 100.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UNEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA 80.000,00 80.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIHIZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA 2.035.000,00 2.035.000,00 13.500,00 0,66

Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIHIZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI 2.035.000,00 2.035.000,00 13.500,00 0,66

323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 13.500,00 38,573233 Usluge promidžbe i informiranja 13.500,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE 130.000,00 130.000,00 0,00Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJAI UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 130.000,00 130.000,00 0,00

Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NAPODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 100.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIMPROMJENAMA 30.000,00 30.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNASURADNJA 70.178.560,00 70.178.560,00 26.301.560,05 37,48

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NAMEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 70.178.560,00 70.178.560,00 26.301.560,05 37,48

Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS" 30.000,00 30.000,00 687,50 2,29321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

210

Page 214: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 687,50 6,883233 Usluge promidžbe i informiranja 687,50

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN ISTRUČNE PREZENTACIJE 300.000,00 300.000,00 145.466,25 48,49

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,003223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 215.000,00 215.000,00 124.872,00 58,083233 Usluge promidžbe i informiranja 64.675,00

3235 Zakupnine i najamnine 4.375,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.737,50

3239 Ostale usluge 49.084,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 20.594,25 51,493293 Reprezentacija 20.594,25

Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJASJEVEROZAPADNE HRVATSKE 400.000,00 400.000,00 100.000,00 25,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 100.000,00 25,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE IMEĐUNARODNE AKTIVNOSTI 35.000,00 35.000,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100006. "NEEC IN SEE" 5.000,00 5.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7) 43.000,00 43.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 43.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE) 363.500,00 363.500,00 60.183,11 16,56311 Plaće (Bruto) 60.000,00 60.000,00 29.021,59 48,373111 Plaće za redovan rad 29.021,59

313 Doprinosi na plaće 11.000,00 11.000,00 4.991,72 45,383132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.498,35

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 493,37

321 Naknade troškova zaposlenima 26.000,00 26.000,00 18.560,80 71,393211 Službena putovanja 18.560,80

323 Rashodi za usluge 46.500,00 46.500,00 7.609,00 16,363237 Intelektualne i osobne usluge 5.546,00

3239 Ostale usluge 2.063,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) 67.862.000,00 67.862.000,00 25.758.176,38 37,96311 Plaće (Bruto) 120.000,00 120.000,00 21.059,19 17,553111 Plaće za redovan rad 21.059,19

313 Doprinosi na plaće 20.600,00 20.600,00 3.622,17 17,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.264,17

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 358,00

211

Page 215: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 35.000,00 14.870,40 42,493211 Službena putovanja 14.870,40

323 Rashodi za usluge 142.500,00 142.500,00 9.350,00 6,563235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 9.350,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00 240.000,00 0,003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem

prijenosa sredstava EU 0,00

421 Građevinski objekti 67.301.900,00 67.301.900,00 25.709.274,62 38,204212 Poslovni objekti 25.709.274,62

Projekt T100028. Urban - LEDS 30.000,00 30.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE) 319.000,00 319.000,00 93.867,90 29,43311 Plaće (Bruto) 180.000,00 176.000,00 29.464,29 16,743111 Plaće za redovan rad 29.464,29

313 Doprinosi na plaće 31.000,00 31.000,00 5.067,85 16,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.566,96

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 500,89

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 42.000,00 46.000,00 26.860,00 58,393235 Zakupnine i najamnine 3.125,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.735,00

3239 Ostale usluge 14.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.000,00 16.000,00 9.029,12 56,433241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.029,12

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 23.446,64 58,623293 Reprezentacija 23.446,64

Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020) 83.300,00 83.300,00 34.916,05 41,92311 Plaće (Bruto) 30.000,00 30.000,00 25.297,67 84,333111 Plaće za redovan rad 25.297,67

313 Doprinosi na plaće 5.300,00 5.300,00 4.352,14 82,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.921,14

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 431,00

321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 5.266,24 13,173211 Službena putovanja 5.266,24

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020) 413.800,00 413.800,00 108.262,86 26,16311 Plaće (Bruto) 280.500,00 280.500,00 69.878,39 24,913111 Plaće za redovan rad 69.878,39

313 Doprinosi na plaće 48.300,00 48.300,00 12.019,08 24,883132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.831,15

212

Page 216: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 1.187,93

321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 15.623,74 39,063211 Službena putovanja 15.623,74

323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 937,50 2,683235 Zakupnine i najamnine 937,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 9.804,15 98,043293 Reprezentacija 9.804,15

Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg CentralEurope) 293.960,00 293.960,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 180.000,00 180.000,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 30.960,00 30.960,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

323 Rashodi za usluge 33.000,00 33.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 15.457.000,00 15.457.000,00 4.663.351,52 30,17Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 265.000,00 265.000,00 2.123,50 0,80Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITEOKOLIŠA 265.000,00 265.000,00 2.123,50 0,80

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 2.123,50 10,623211 Službena putovanja 2.123,50

323 Rashodi za usluge 220.000,00 220.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 0,00

Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA 1.690.000,00 1.690.000,00 196.687,78 11,64Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NAMJERNIM POSTAJAMA 1.200.000,00 1.200.000,00 168.062,78 14,01

323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.200.000,00 168.062,78 14,013237 Intelektualne i osobne usluge 168.062,78

Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZAMJERENJE KVALITETE ZRAKA 190.000,00 190.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

422 Postrojenja i oprema 150.000,00 150.000,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITEZRAKA 300.000,00 300.000,00 28.625,00 9,54

323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 28.625,00 9,543237 Intelektualne i osobne usluge 28.625,00

Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 12.272.000,00 12.272.000,00 4.464.540,24 36,38Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC -

213

Page 217: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRUDINEC 11.500.000,00 11.500.000,00 4.464.540,24 38,82

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 9.500.000,00 9.500.000,00 4.464.540,24 47,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4.464.540,24

Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZIGOSPODARENJA OTPADOM 772.000,00 772.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 750.000,00 750.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 22.000,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ 200.000,00 200.000,00 0,00Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJUODRŽIVOG RAZVOJA 120.000,00 120.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJUZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA 80.000,00 80.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ODBUKE 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1.030.000,00 1.030.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA 490.000,00 490.000,00 0,00Program 1001. ZAŠTITA VODA 490.000,00 490.000,00 0,00Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITUVODA 300.000,00 300.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMAMJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITEIZVORIŠTA 190.000,00 190.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

UKUPNO GLAVA 101.086.000,00 101.086.000,00 36.042.586,60 35,66

SVEUKUPNO RAZDJEL 101.086.000,00 101.086.000,00 36.042.586,60 35,66

SVEUKUPNO PRORAČUN 8.702.170.000,00 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68 43,96

214

Page 218: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA UVOD Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15).

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, a u godišnju obvezu uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava te dospjele nepodmirene obveze. Izdane suglasnosti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba i javnim ustanovama kojih je Grad osnivač i većinski vlasnik ulaze u kreditnu opterećenost ako su u godišnjem financijskom izvješću za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak, ako se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar te za zaduživanje ustanova kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U 2016. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. (Narodne novine 26/16) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10).

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. 1. DO 30. 6. 2016. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2016. PO KREDITIMA GRADA

U Proračunu Grada Zagreba za 2016. u Računu financiranja planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Tijekom prvog polugodišta 2016. grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima, pa je s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 80.713.867,08 kuna, a s osnove kamata 11.136.736,42 kune. Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2016. po financijskim kreditima iznosi 530.482.160,76 kuna. Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu Zagrebačke banke za Gredelj te je do 30. lipnja 2016. s osnove povrata glavnice otplatio 25.637.576,14 kuna, a s osnove kamata 16.848.452,77 kuna. Robni kredit Privredne banke za Zagrepčanku otplaćen je tijekom prvog polugodišta s osnova povrata glavnice u iznosu od 13.215.782,23 kune, a s osnove kamata 9.430.352,83 kune. Robni kredit za Kajzericu otplaćen je do 30. lipnja 2016. u iznosu od 9.977.401,29 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 789.861.476,29 kuna.

215

Page 219: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj KREDIT PARTIJA STANJE 1.1.2016. OTPLATE U 2016. NOVI KREDIT U 2016. STANJE 30.6.2016.

1. 150 mil. kn investicijski projekti (2011.)

ZAGREBAČKA BANKA 36.098.893 19.109.774 16.989.119 5100284874

2. 150 mil. kn investicijski projekti (2012.)

ZAGREBAČKA BANKA 73.909.674 19.060.871 54.848.803 5100311954

3. 150 mil. kn investicijski projekti (2013.)

ZAGREBAČKA BANKA 112.453.842 18.808.597 93.645.245 5100341653

4. 190 mil. kn investicijski projekti (2014.)

ZAGREBAČKA BANKA 190.000.000 23.734.625 166.265.375 5100359444

5. 190 mil. kn investicijski projekti (2015.)

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 190.000.000 190.000.000 5114216740

6. 18 mil. kn projekt

energetske učinkovitosti (2015.)

HBOR 63507 2.558.373 8.733.619

UKUPNO 602.462.409 80.713.867 530.482.161

7. Robni kredit ZAGREBAČKA BANKA - GREDELJ 532.697.429 25.637.576

507.059.852

8. Robni kredit PRIVREDNA BANKA - ZAGREPČANKA 288.920.005 13.215.782 275.704.223

9. Robni kredit URIHO - KAJZERICA 17.074.803 9.977.401 7.097.401

UKUPNO 838.692.236 48.830.760 789.861.476

SVEUKUPNO 1.441.154.645 129.544.627 1.320.343.637

216

Page 220: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Redni broj

Organizacijska klasifikacija

Ekonomska klasifikacija Datum Namjena Iznos

1 2 3 4 5 6

1. 0101 3811 29.1.2016. Grad Vukovar - financijska potpora Gradu Vukovaru za sufinanciranje opremanja dnevnog boravka za građane treće životne dobi

25.000,00

2. 1601 3811 29.1.2016.Udruga Žene u Domovinskom ratu iz Zagreba - financijska potpora za troškove obilježavanja 25. godišnjice "Prve mirovne inicijative majki 18.1.1991." 37.750,00

UTROŠENO: siječanj 62.750,00

3. 0101 3811 1.3.2016.Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica Sindikata gradske uprave Grada Zagreba - sufinanciranje organizacije 22. sportskih susreta članova sindikata službenika i namještenika Zaton - Zadar

150.000,00

4. 1601 3811 15.3.2016. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - sufinanciranje projekta "Pomozimo studentima - djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnog računala (laptopa)"

7.500,00

5. 1101 3811 22.3.2016. Općina Gunja - financijska potpora za nabavku pilića i hrane za piliće stanovnicima Gunje 165.000,00

6. 0101 3811 23.3.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - za financiranje troškova prijevoza posmrtnih ostataka iz Italije u Hrvatsku, supruge gospodina Mirka Šikića, uglednog člana Hrvatske zajednice u Rimu

15.180,00

7. 0101 3811 23.3.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - za troškove sufinanciranja gostovanja spisateljice Dubravke Ugrešić u Italiji povodom izlaske njezine knjige Europa in Seppia u talijanskom prijevodu

12.903,00

8. 1901 3299 25.3.2016. Udruga Svetog Jurja - financijska potpora za organizaciju Foruma pod nazivom "Critical Energy Infrastructure Protection"

25.000,00

9. 2101 3811 25.3.2016.Grad Vukovar - za sufinanciranje troškova provođenja Neurofeedback terapije i terapije senzoričke integracije kod djece s teškoćama u razvoju 60.000,00

10. 0101 3811 30.3.2016. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - financijska potpora za financiranje troškova trećeg Turnira prijateljstva u suradnji s udrugom Hrvatsko-talijanski mozaik Rim

20.466,00

UTROŠENO: ožujak 456.049,00

11. 0905 3811 8.4.2016. Scuderia d.o.o. - za sufinanciranje manifestacije 3. Tjedna dizajna Zagreb, u kući za ljude i umjetnost "Lauba", te na više lokacija u središtu Zagreba

100.000,00

12. 0101 3811 11.4.2016. Hrvatskoj kapucinskoj provinciji sv. Leopolda Bogdana Mandića - financijska potpora za organizaciju izlaganja relikvija sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu

20.000,00

13. 0101 3811 14.4.2016. Hrvatskom nacionalnom vijeću, Subotica, Republika Srbija - sufinanciranje organizacije tradicionalnog Prela mladeži u Subotici

24.526,43

14. 0101 3811 22.4.2016. Islamska zajednica u Hrvatskoj - financijska potpora za sufinanciranje obilježavanja 100 godina islama u Hrvatskoj

75.000,00

15. 0101 3811 25.4.2016. Župa sv. Filipa i Jakova apostola - financijska potpora za sufinanciranje aktivnosti vezanih za organizaciju festivala duhovne glazbe "Bonofest" u Vukovaru

30.000,00

16. 0101 3811 25.4.2016. Župa sv Petra i Pavla u Bešićima - financijska potpora za sufinanciranje nabave orgulja (harmonija)

40.120,75

17. 1901 3299 26.4.2016. Udruga Hrvatski forum za urbanu sigurnost - financijska potpora za sufinanciranje održavanja 8. međunarodne konferencije " Sigurnost gradova SIGG 2016."

20.000,00

18. 2101 3811 26.4.2016.Novi sindikat, Zagreb - financijska potpora za podmirenje troškova obilježavanja Međunarodnog praznika rada 1. svibnja na Jarunu 80.000,00

19. 2101 3811 26.4.2016.Hrvatska udruga radničkih sindikata, Županijski ured Zagreb - financijska potpora za troškove organizacije manifestacije XVI. radničke sportske igre Grada Zagreba 30. travnja 2016. na jezeru Jarun

60.000,00

20. 0101 3811 28.4.2016. Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan, Derventa, BiH - financijska potpora za sufinanciranje organizacije proslave sv. Marka na Plehanu

50.183,10

21. 1901 3299 28.4.2016.Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" - pomoć u sufinanciranju hitne nabave reagensa i spremnika za tekući dušik, u svrhu izvedbe projekta "Istraživanje imunopatogenetskih mehanizama hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom"

73.759,93

UTROŠENO: travanj 573.590,21

22. 2101 3811 2.5.2016.Savez samostalnih sindikata Hrvatske - finacijska potpora za troškove obilježavanja Međunarodnog praznika rada 50.000,00

23. 0101 3811 4.5.2016. Župa sv.Juraja mučenika, Derventa, BiH - financijska potpora za sufinanciranje izvođenja radova obnove kapelice Rođenja Blažene Djevice Marije u selu Polje

10.105,95

24. 2101 3811 6.5.2016.Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica sindikata gradske uprave Grada Zagreba - financijska potpora za troškove obilježavanja Međunarodnog praznika rada i otvaranja prostora Podružnice sindikata

25.000,00

25. 1901 3299 9.5.2016.Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb - financijska pomoć u nabavi dvije prikolice za prijevoz čamaca za spašavanje te jedan vanbrodski motor 55.000,00

26. 2102 3239 17.423,0027. 2102 3722 114.261,00

28. 2102 4227 9.5.2016.Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba-financijska potpora za nabavu plinskih kotlova i termos posuda za prijenos hrane 420.000,00

29. 2102 3239 407.552,5030. 2102 3722 579.447,50

31. 0101 3811 30.5.2016.Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Soblincu - financijska potpora za proslavu posvete župne crkve 80.000,00

32. 1601 3811 30.5.2016.Udruga Bleiburger Ehrenzug - Počasni Bleiburški vod sa sjedištem u Zagrebu, financijska potpora za organizaciju obljetnice komemoracije tragedije na Bleiburškom polju u Austriji 15.000,00

UTROŠENO:svibanj 1.773.789,95

33. 0101 3811 6.6.2016.Župa svih svetih , Sesvete - financijska potpora za sufinanciranje troškova manifestacije Dani zahvale i zajedništva u Sesvetama 80.000,00

34. 0101 3811 8.6.2016.Župa sv. Petra i Pavla, Kulina, Derventa - financijska potpora za sufinanciranje aktivnosti uređenja unutrašnjosti župne crkve radi održavanja mlade mise mladomisnika vlč. Ante Zubaka

30.473,80

35. 0101 3811 8.6.2016.KUD Vedra nota - financijska potpora za financiranje troškova autobusa u projektu "DJECA HRVATSKE DJECI EUROPE - SARAJEVO" 21.600,00

36. 0101 3811 15.6.2016.Župa sv. Antuna Padovanskog - financijska potpora za sufinanciranje organizacije "Antunova 2016." 20.000,00

37. 0101 3811 15.6.2016.Zaposlena d.o.o. - financijska potpora za sufinanciranje troškova održavanja manifestacije "Žena godine 2016." 20.000,00

38. 1601 3811 29.6.2016.Zajednica udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba - financijska potpora za organizaciju obilježavanja Dana branitelja Grada Zagreba 2016. 200.000,00

39. 0101 3811 30.6.2016.Općina Kijevo - financijska potpora za održavanje kulturne manifestacije "Kijevo lito 2016 - književna večer" 30.000,00

40. 0101 3811 30.6.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji - financijska potpora za troškove obilježavanja Dana državnosti RH u Italiji 37.900,00

41. 0101 3811 30.6.2016.Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Francuskoj - financijska potpora za troškove obilježavanja Dana državnosti RH u Francuskoj 25.847,80

UTROŠENO:lipanj 465.821,60 UTROŠENO: siječanj - lipanj 3.332.000,76

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016.

(plan 5.000.000,00 kuna)Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2016. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 3.332.000,76 kuna ili 66,64% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba - financijska potpora za podmirenje troškova organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir

Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba-financijska potpora za podmirenje troškova organizacije pripreme i podjele bakalara povodom Badnjaka

9.5.2016.

12.5.2016.

217

Page 221: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu, te ustanovi kojih je osnivač. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

Grad je ishodovao suglasnost ministra financija na davanje jamstva Grada Zagreba Zagrebačkom holdingu d.o.o. za refinanciranje obveznica koje dospijevaju u 2017.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. Grad Zagreb nije izdao suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu niti ustanovama kojih je osnivač.

218

Page 222: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA

(u kn)

Redni broj KORISNIK STANJE 1.1.2016. OTPLATE U 2016. STANJE 30.6.2016.

1. ZGH d.o.o. -podružnica ZET 114.928.724 44.594.718 70.334.006

2. ZGH d.o.o. - podružnica ZET 51.228.325 7.960.190 43.268.136

3. ZGH d.o.o. - podružnica Robni terminali Zagreb 64.595.149 10.096.697 54.498.451

4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 31.538.501 3.544.632 27.993.869

5. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 34.548.996 3.593.402 30.955.594

6. GSKG d.o.o. 489.943 154.342 335.601

GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 6. 297.329.638 69.943.982 227.385.656

7. DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK 175.905 175.905 0

8. KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 9.925.429 2.500.000 7.425.429

GRADSKE USTANOVE UKUPNO 7. - 8. 10.101.334 2.675.905 7.425.429

SVEUKUPNO 1. - 8. 307.430.972 72.619.887 234.811.085

219

Page 223: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA ZA KREDITE NA DAN 30.6.2016.

Redni broj

Datum odluke o davanju jamstva

Datum izdavanja jamstva

Naziv financijske institucije

Naziv korisnika - namjena -

Valutna jedinica

Iznos jamstva u valuti

Iznos u kn - povučeni kredit

do 30.6.2016.

Posljednja godina

dospijeća

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 14.7.2004. 17.8.2004. HBOR VODOOPSKRBA I ODVODNJA

d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje

HRK 85.000.000 84.327.484 2020.

2. 27.10.2005. 7.11.2005. PBZ VODOOPSKRBA I ODVODNJA

d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje

HRK 85.000.000 85.000.000 2020.

3. 12.12.2002.

izmjena: 7.2.2007.

24.2.2003. dodatak jamstvu

3.7.2007. HBOR

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET

Nabava 70 tramvaja EUR 118.362.550 866.343.201 2017.

4. 27.4.2004

aneks: 28.6.2007.

18.10.2007. ZABA -

KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET

Obnova tramvajskog podsustava EUR 21.160.298 154.306.775 2019.

5. 28.6.2007. 18.10.2007. ZABA –

KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ROBNI TERMINALI

Gradnja osnovne škole u Sesvetskim Selima, te osnovne, srednje škole i vrtića u Sopnici -

Jelkovcu

EUR 26.839.702 195.387.095 2019.

6. 14.7.2004. 10.9.2004. ZABA GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada EUR 900.000 4.932.803 2020.

UKUPNO GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING 1. - 6. HRK

1.390.297.358

7. 30.3.2006. 2.6.2006. RAIFFEISENBANK KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"

Nabava medicinske opreme i nabava radova

HRK 50.000.000 49.925.000 2017.

SVEUKUPNO 1. - 7. HRK

1.440.222.358

  

220

Page 224: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2016.

Redni broj KORISNIK IZDANA SUGLASNOST ISKORIŠTENI IZNOS DO 30.6.2016.

OTPLAĆENO DO 30.6.2016. OSTALO ZA OTPLATU

1 2 3 4 5 6=4-5

1. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. OBVEZNICE

EUR 300.000.000

0 2.253.821.100 KUNA 2.298.441.300 2.253.821.100

2. ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. podružnica Zagrebparking

55.006.172 44.993.828 KUNA 100.000.000 100.000.000

3. ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. podružnica Upravljanje

projektima

420.000.000 480.000.000 KUNA 900.000.000 900.000.000

4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

69.235.908 15.764.092 KUNA 85.000.000 85.000.000

5. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

EUR 40.600.000

148.716.855 142.918.536 KUNA 304.500.000 291.635.391

6. ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza

KUNA 140.000.000 140.000.000 51.333.333 88.666.667

7. ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza

KUNA 152.000.000 152.000.000 55.733.333 96.266.667

8. ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. reprogram kratkoročnih obveza

KUNA 100.000.000 100.000.000 36.666.667 63.333.333

UKUPNO GLAVNICA EUR 340.600.000

KUNA 4.079.941.300 768.635.391 836.692.268 3.185.764.223

221

Page 225: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

I011001 Poljoprivreda Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

01101               400.000,00     0,00broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa

14/9 20/0

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

01301 5.155.000,00 1.662.254,98 broj uređenih prostora             35 15

Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 01301 136.275.000,00 65.132.163,97 broj kupljenih prostora 2 2

RO11001 Razvoj gospodarstvaProjekt T100002.OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM

00801 1.625.000,00 0,00  izrađena studija izvodljivosti 1 0

R011001 Razvoj gospodarstva

Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA,MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

00801 41.866.000,00 4.570.185,88broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima

40/ 700 18/

R011001 Razvoj gospodarstva

Aktivnost A100003. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB ‐ TPZ d.o.o.

00801 3.000.000,00 1.217.028,92a)broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe b)broj odobrenih potpora inovatorima

a)200b)25

a)29b)28

C1.P2‐M1 Jačanje tehnološke infrastrukture  

R011001 Razvoj gospodarstvaAktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ‐ TPZ d.o.o.

00801 8.385.000,00 2.592.490,88broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara

20/ 1500 22/1539

C1.P2‐M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije

R011001 Razvoj gospodarstva

Aktivnost A100002. BIOCENTAR 00801 965.200,00 311.470,85

projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio‐tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti

1 projekt/131 projekt/8

C1.P2‐M3 Poticanje kreativnih industrija 

P031004 Program uređenja Grada

Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE 01201 9.000.000,00 2.239.434,00 broj manifestacija 10 5

P031004 Program uređenja GradaAktivnost K100004. TERME ZAGREB 00801 250.000,00 0,00 realizacija Projekta izgradnje sportsko‐rekreacijske zone Zagreb 1 projekt ‐

R021001 TurizamAktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU 

00801 1.000.000,00 940.698,30broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja

35 28

Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

01102         22.200.000,00                 12.231.950,00    

Projekt K100001. EFRR‐PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU ‐ prva faza RC1.1.05‐0072

01102         19.989.500,00                 10.046.837,23    

Program u proračunu

I021001 Skrb o životinjama

Strateški cilj MjerePosebni cilj

C1. Kon

kurentno

 gospo

darstvo

C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga

C1.P1‐M1 Jačanje poslovne infrastrukture

C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja 

J011002 Poslovni prostori

C1.P1‐M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike

Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultata

C1.P2‐M4 Razvoj turizma

broj posjetitelja/broj korisnika edukacija                                    200.000/20.000 159.409 / 10.262

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

222

Page 226: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

I011001 PoljoprivredaAktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 01101           1.020.000,00                       359.812,50    broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija                 10/ 13 3/2

I011001 Poljoprivreda

Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI 01101           9.219.000,00                       331.167,61    

broj korisnika mjerabroj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadimabroj stoke/košnica/gospodarstava s dopunskim djelatnostima

350785  farmi/ 130 pčelara/600 ha3330 grla/ 10600 košnica/57

broj korisnika mjera nije moguće iskazati jer je natječaj za PMV raspisan 28.6.2016./786 farmi/586 ha/3610 grla/ 11000 košnica/22 gospodarstva sa 62 djelatnosti u Gradu Zagrebu

Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

01101               430.000,00     0,00   površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je  revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha

220 0

Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE 01101                 50.000,00                               602,75    broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište                         prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2

3751.349.014

134                                                     119,8501 

260.829.700,00 101.636.097,87

C1.P2‐M5 Razvoj poljoprivredno‐prehrambene proizvodnje

I011005 Poljoprivredno zemljište

Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva

223

Page 227: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

broj održanih javnih radnih aktivnosti 40 25

broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe 250 171

S011001 Opći programi socijalne zaštite

Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE

02101 200.000,00 50.000,00broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima

9/9/9/10.300 4/100/7/150

S011002 Skrb za osobe s invaliditetom

Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

02101 29.000.000,00 9.412.316,40broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom

306/72 334/70

30.200.000,00 9.505.747,65

43.431,25

C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada 

01601 1.000.000,00

Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala

H031001 Skrb o braniteljima

C2.Razvoj ljudskih po

tencijala m

m

C2.P2‐M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije

Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

C2.P2‐M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja

224

Page 228: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

P021001 Zaštita okoliša

Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

02201 265.000,00 2.123,50 broj provedenih postupaka PUO i SPUO 1 0

Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA

02201 120.000,00 0,00 broj donesenih dokumenta 1 0

Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA

02201 80.000,00 0,00 sufinanciranje programa  10 0

Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA 01101               170.000,00     0,00površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih  ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba

42556

425                                                     5                                                         6                                          

Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK‐ŠUMA GRADA ZAGREBA

01101           7.200.000,00                   1.435.005,38    povećanje  šuma u javnom vlasništvu  u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha

42511,210,68

395,08                                        11,21                                                0,68

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

01101                 60.000,00     0,00 broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa

125

5/0

Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 01102         11.270.000,00                   4.193.645,56    broj korisnika edukacija                                                                        broj manifestacija                               broj posjetitelja u Haulikovu salonu

4550121400

2271100

P021001 Zaštita okoliša Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA

01201 100.000,00 0,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture

Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA 01201 30.000.000,00 16.104.002,67 broj saniranih klizišta 9 5

P021001 Zaštita okoliša Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI  VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA

00401 110.000,00 0,001. tiskanje Strategije2. izložba3. okrugli stol

011

000

Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI 01101               382.000,00                       163.287,03    broj čuvara u čuvarskoj službi 60 65

Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM 01101               300.000,00                         45.000,00    broj zajedničkih lovišta 11 11

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

01101               180.000,00     0,00broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa 10/5 12/0                                              

Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA  01101               650.000,00                       122.955,29    broj financiranih programa‐projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije‐sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča

15/ 230/ 140/ 7 11/0

Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

01101               540.000,00                       275.000,00    broj provedenih manifestacija 5 5

Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE 01101           9.700.000,00                       840.348,06    postotak dovršenosti projekta 75% 20%

I021001 Skrb o životinjama

I011006 Šumarstvo

C3. Zaštita okoliša

 i od

rživo gospod

aren

je prirod

nim re

sursim

a i ene

rgijom m

m

C3.P1‐M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba

C3.P1‐M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti 

C3.P1‐M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama

C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša 

I011007 Lovstvo

P021004 Održivi razvoj

225

Page 229: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA

02201 1.200.000,00 168.062,78 broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka 84 36

Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA

02201 190.000,00 0,00 broj osuvremenjenih,  unaprijeđenih i novih mjernih postaja 2 0

Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

00801 100.074.500,00 98.289.097,00 stupanj realizacije Projekta 99% 99%

Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA

01301 5.700.000,00 1.037.075,86 broj stečenih m2 15.000 5.000

Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA

02201 300.000,00 0,00broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika

1 0

Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA

02201 190.000,00 0,00 broj provedenih mjera iz Programa  1 0

C3.P1‐M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova

P021005 Zaštita od buke

Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

02201 1.030.000,00 0,00 strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke 1 0

Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC ‐ PRUDINEC

02201 11.500.000,00 4.464.540,24 broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada 250 250

Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI  GOSPODARENJA OTPADOM

02201 772.000,00 0,00uspostavljen sustav cjelovitog/održivog  gospodarenja otpadom

2 0

Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

00801 17.242.500,00 0,00Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba

1 ‐

Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

02201 1.950.000,00 626.545,73broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava

80/7/25 0 / 2 / 2

Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI  VEZANE UZ ENERGIJU

02201 610.000,00 161.086,07broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja

286/20 0/14

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U 

NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA

02201 80.000,00 0,00 izrada Plana energetske učinkovitosti 1 0

K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva Projekt T100001. POTICANJE UPORABE 

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

02201 2.035.000,00 13.500,00 broj potpisanih ugovora o sufinanciraju 100 67 pristiglih prijava

P021002 Zaštita zraka

P041001 Zaštita voda

P021003 Gospodarenje otpadom

C3.P1‐M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka

C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja  

C3.P2‐M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva

K011001 Sustavno gospodarenje energijom

C3.P1‐M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom

C3.P1‐M8 Provedba mjera za zaštitu voda

226

Page 230: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva

Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA

02201 100.000,00 0,00 sufinanciranje programa  10 0

Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"

02201 30.000,00 687,50broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove na temu provedbe SEAP‐a

3 0

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE 

02201 300.000,00 145.466,25broj održanih  konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača

500/ 43.500 kom/ 5030+događanja u DV, OŠ i SŠ(cca 387)/28.000kom

Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

02201 400.000,00 100.000,00 provedba aktivnosti prema ugovoru 100% 50%

Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

02201 35.000,00 0,00broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI

 6  /  3 0

Projekt T100009. "i‐SCOPE" (FP7) 02201 43.000,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

0% 0%

Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE) 02201 363.500,00 60.183,11provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 17%

Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) 02201 67.862.000,00 25.758.176,38broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela sa led rasvjetom u sustavu javne rasvjete  

  33  / 941 4 /250

C3.P2‐M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima  industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete

K011001 Sustavno gospodarenje energijom

Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA 

02201 600.000,00 171.802,50broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje

246 142

Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA

02201 50.000,00 0,00 izrada energetske bilance 1 kom ‐

Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE 02201 100.000,00 0,00 izrada strategija, planova i programa 1 kom ‐

K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva

Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA

02201 30.000,00 0,00 izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama ‐ faze 0 0

K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada

C3.P2‐M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada

227

Page 231: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

C3.P2‐M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava  Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi 

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada

Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 

02201 400.000,00 0,00 izrada energetskog sustava ‐ faze 3 3.faza

274.314.500,00 154.177.590,91Ukupno C3.  Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom

228

Page 232: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada

C4.P1‐M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja

P011001 Prostorno planiranje

Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA

01200   00401

6.850.000,00 1.422.157,19 broj donesenih planova 10 3

E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 01201 25.750.000,00 9.815.130,03 broj objekata 40 50

P011001 Prostorno planiranje

Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE

01701 567.000,00 77.029,20broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova

1 5

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Projekt  T100020. EUROPAN 13 00401 280.000,00 200.000,00 provedba međunarodnog natječaja 1 1

I011001 PoljoprivredaAktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI 01101 3.550.000,00 280.107,72 broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3 2210/ 229.753 2080/222.098

P031004 Program uređenja GradaAktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

01201 10.000.000,00 4.165.357,50 broj objekata 10 4

C4.P2‐M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe 

P111001 Strateško planiranje

Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI  00401 7.415.000,00 709.150,77

1. broj radionica i javnih rasprava2. broj izrađenih stručnih podloga3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja4. broj provedenih javnih natječaja

1. 62. 43. 2

4. 2

1. 32. 53. 1

4. 1

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Projekt  T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI

00401 80.000,00 2.418,00 nastavak aktivnosti projekta 1 1

Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

01201 329.500.000,00 66.571.309,29kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži

105 km 21 km

Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

01201 227.500.000,00 28.942.248,95 metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta 31000/283 3720/36

C4.P3‐M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže

C4.P2‐M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora 

C4. U

napređ

ivan

je prostornih kvalite

ta i funkcija Grada

 mm

C4. U

napređ

ivan

je prostornih kvalite

ta i funkcija Grada

 mm

C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada

P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta

C4.P2‐M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine

C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava 

229

Page 233: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

00801 610.259.000,00 303.702.651,45

 1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava    3. % naknada ZET‐u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi

100% 50%

Projekt  T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA 

00801 1.086.800,00 0,00

% subvencija za  sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko‐zagorske županije. 

100% 0%

C4.P3‐M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)

P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM

01201 17.250.000,00 5.716.148,25broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa

10/1720 7/421

Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA

01201 10.200.000,00 2.492.062,93nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

01201 1.000.000,00 378.328,23nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

01201 18.000.000,00 6.188.314,80 komada slivnika 60.000 25.485

Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 01201 98.000.000,00 43.590.567,60 četvorni metar  očiščene pješačko‐prometne površine 970.000.000 471.000.000

Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

01201 197.354.000,00 88.551.918,77 četvorni metar  održavane površine 15.548.983 9.875.000

Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE

01201 125.500.000,00 46.220.735,68 broj rasvjetnih mjesta 125.000

Sva rasvjetna mjesta održavaju se u funkcionalno ispravnom stanju. Potrošeno je 39.178.650 kWh električne energije. Ukupno su obavljene 17.622 intervencije na sustavu JR.

Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

01201 5.000.000,00 624.251,37nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

C4.P3‐M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja

P021001 Zaštita okoliša

P031001 Održavanje komunalne infrastrukture

C4.P3‐M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa

P051002 Javni gradski prijevoz

230

Page 234: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE 01201 60.000.000,00 39.915.436,48 metara kvadratnih uređenih javnih površina 60.000 42.000

Projekt K100003. JAVNA RASVJETA 01201 25.000.000,00 2.412.045,06 broj izgrađenih rasvjetnih mjesta 2.900 280

Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ 01201 16.500.000,00 862.671,26 metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima 12.500 2.600

Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI  VEZNE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

01201 3.200.000,00 1.746.859,09nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti

C4.P4‐M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza 

P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU 01201 2.100.000,00 123.230,00 broj projekata 5 0

1.801.941.800,00 654.710.129,62Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada 

P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa

231

Page 235: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja

C5.P1‐M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada

J011001 Stanovi

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA 01301 4.983.000,00 2.651.851,63 uređeni  stanovi 80 40

Aktivnost A100004. SOPNICA 01301 202.700.000,00 100.595.629,93 najam stanova 1.881 1.878

Projekt K100002. NABAVA STANOVA 01301 4.000.000,00 0,00 broj kupljenih stanova 22 0

A021001 Opremanje javne uprave

Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

01901 460.000,00 61.049,45broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima

komunikacijski sustav ‐ povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS

komunikacijski sustav‐ nabavljen monofazni agregat za komunikacijski centar, osigurane licence za komunikacijske sustavepomoćna oprema za zis‐ nabavljena 4 kompleta pomoćne opreme za ZIS (alati za tehničke intervencije i spašavanje iz ruševina)

B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

01901 13.000.000,00 6.500.400,00osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila

3800, sanacija triju krovišta, 102 vatrogasna vozila

osposobljeno 427 članova ,           napravljen Plan raspodjele stredstava za održavanje objekata u iznosu od 1.700.000,00 kn utrošeno 424.000,00 kn ,                                potpisan ugovor za nabavu 1 vozila i objavljeni natječaji za nabavu 7 vozila

Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 01901 660.000,00 330.000,00 akcije spašavanja/tečajevi/vježbe 150/ 25/ 30 43/13/21

Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

01901 60.000,00 0,00rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe ‐ upotreba građevinskih strojeva

/ /

B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb

C5. U

napređ

ivan

je kvalitete življenja mm

C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme

B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb

C5.P2‐M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada

J011001 Stanovi

C5.P2‐M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda

232

Page 236: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

01901 3.310.000,00 137.791,48broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi ‐ USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite

edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja URAS timova/ oprema za 950 pripadnika 

6 edukacija zapovjedništava CZ gradskih četvrti Grada Zagreba, vježba "Motel Plitvice 2016"

Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO‐INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

01901 40.000,00 35.362,50broj slojeva (layera) prostornih podataka/broj korištenih GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila

nadopunjava‐nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima

nadopunjavanje baze podataka i migracija istih na novu GIS platformu. Produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima

Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA

01901 95.000,00 0,00stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti

daljnje usklađivanje sa zakonom

daljnje usklađivanje sa zakonom

Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA

01901 250.000,00 0,00procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje ‐ popis objekata (stvaranje baze podataka)

nadogradnja baze podataka

daljnja nadogradnja baze podataka

233

Page 237: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

intervencije

nastava: praktična i teorijska 47060 h 13300 h

rad u radionici te čišćenje vozila i opreme 10270 h 2400 h

analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti

95468 h 16478 h

intervencije (požari, tehničke i ostale)

nastava: praktična i teorijska 47060 h 13300 h

rad u radionici te čišćenje vozila i opreme 10270 h 2400 h

analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti

95468 h 40000 h

Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

01902 510.000,00 388.119,89

povećanje kvalitete rada Operativno‐komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju kordinaciju Centra veze s vatrogascima prije i za vrijeme intervencije

Povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm) 

Centar veze je povezan s dislociranim vatrogasnim postajama(zvučnim i svjetlosnim alarmom).

Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv

13.456.193,39Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

36.419.494,00

24.385.308,3201902

Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv

40.109.506,00Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ‐ DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

01902

234

Page 238: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE

02102 16.730.100,00 8.001.794,98broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući

3650                             67                                   1900                         340

3708                        41                                  1540                         206

Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE

02102 2.850.000,00 1.168.336,21 broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti 7042 3875

Aktivnost A1000021. CORE CENTRE ‐ Cordination centre for gerontology service provision

02101 877.000,00 0,00

One‐Stop‐Shop za savjetovanje korisnika                                         o odabiru i pristupu socijalnim uslugama za starije osobe temeljem individualnih potreba korisnikaKoordinacijski centar pružatelja socijalnih usluga za efikasnije i efektivnije pružanje socijalnu usluga na području Grada Zagreba temeljenih na individualnim potrebama korisnika

4

1

0

0

broj ugovorenih programa 6 4

broj korisnika pružene potpore 15 10

Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

02101 500.000,00 226.089,77 broj individualni i telefonskih savjetovanja. 2.000

Savjetovalište socijalne zaštite ‐ 255Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja ‐ 444Savjetovalište za osobe s invaliditetom ‐ 150

Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM

02101 1.964.800,00 239.410,00 broj dodijeljenih potpora/broj korisnika. 22/5000 10/2 850

Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

02101 4.030.000,00 899.260,00broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.

159/ 11000 12/6 900

Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM

02101 2.350.000,00 1.306.763,91 broj stipendista‐učenika/broj stipendista studenata. 23/32 26/31

Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

02101 7.000.000,00 2.916.900,00broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom 50/70 45/81

S011001 Opći programi socijalne zaštite

Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG  PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI

02101 3.485.000,00 102.450,00 broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured  200 5

Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM ‐ ZAGREB"

02102 4.524.000,00 2.254.000,00broj korisnika/ broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka

500/ 30/ 100 103/37/159

59.511,27

400Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA  HRVI‐a DOMOVINSKOG RATA

647.255,08

Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

500.000,00

broj upućenih HRVI‐a na medicinsku rehabilitaciju1.950.000,00

S011002 Skrb za osobe s invaliditetom

01601

S011003 Programi socijalne zaštite ‐ ustanove socijalne zaštite

C5.P2‐M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice 

C5.P2‐M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice

C5.P2‐M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice

01601

H031001 Skrb o braniteljima

S011003 Programi socijalne zaštite ‐ ustanove socijalne zaštite

54

235

Page 239: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER 

02102 3.770.000,00 1.542.525,00 broj korisnika/broj školovanih pasa. 160/ 70 234/11

Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB

02102 2.700.000,00 1.236.100,00 1. broj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije1. broj korisnika:300

75

Aktivnost A100015 CENTAR ZA AUTIZAM 02102 5.000,00 0,00 1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga

1.broj korisnika smještaja:(60)2.broj korisnika usluga(110)

Ustanova nije osnovana u izvještajnom razdoblju

F051001 Djelovanje za mlade

Aktivnost A100008. POGON ‐ ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE

00905 1.200.000,00 516.780,06upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu  ‐ broj zauzetih dana u godini

a) pogon Mislavova 300‐320 dana               b) pogon Jedinstvo  280 ‐ 300 dana

a) pogon Mislavova 150 dana       b) pogon Jedinstvo  140 dana

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

00905 308.428.400,00 159.471.889,81 podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova 100% 51,70%

Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA

00905 28.002.000,00 13.983.660,00 broj financiranih ustanova 33 ustanove u kulturi 49,94%

Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

00905 45.500.000,00 20.875.534,03 broj premijernih izvedbi 10 8

Aktivnost 100005. ZAGREB FILM 00905 3.700.000,00 1.926.997,61a) broj produciranih animiranih filmova                                   b)restauracija filmova

a) 3                                b) 2

a) 0                                b) 10

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

00905 6.630.000,00 3.121.033,34a)  postotak opremljenosti                  b) broj nabavljenih svezakac) broj nabavljenih muzejskih eksponata

a ) ‐                              b) 74.000 svezaka          c) 1.000

a ) ‐                              b) 33.998 svezaka                            c) 473

G011001 Javne potrebe u kulturi

C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture

C5.P3‐M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi

236

Page 240: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 00905 1.900.000,00 1.054.440,00 broj sufinanciranih programa 61 34

Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO 00905 3.200.000,00 1.679.000,00 broj sufinanciranih knjiga i publikacija 155 knjiga i62 časopisa 20 knjiga i 31 časopis

Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST 00905 2.200.000,00 1.211.093,63 broj financiranih programa65 programa muzejska i 18 programa umjetničke zbirke

20 programa muzejska i 6 programa umjetničke zbirke

Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST 00905 8.500.000,00 4.458.460,00 broj financiranih programa 100 36

Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST 00905 5.670.000,00 2.273.000,00 broj financiranih programa 80 10

Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 00905 3.200.000,00 1.805.500,00 broj financiranih programa 220 65

Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU 00905 460.000,00 340.200,00 broj financiranih programa 6 5

Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST 00905 7.450.000,00 3.977.600,00 broj financiranih programa 66 8

Aktivnost A100009. KULTURNO‐UMJETNIČKI AMATERIZAM

00905 5.900.000,00 3.614.300,00 broj financiranih programa 190 60

Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

00905 2.500.000,00 1.361.150,00 broj financiranih programa 180 41

Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA

00905 8.400.000,00 4.741.248,17 broj financiranih programa 180 41

E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

Projekt K100001. USTANOVE KULTURE 01201 29.860.000,00 5.152.267,94 broj objekata 10 12

F051001 Djelovanje za mladeProjekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

00901 150.000,00 6.388,81  broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekatasukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima

1

Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

00901 39.445.000,00 20.938.212,84

broj korisnika:a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

a) 55b) 465c) 190

a) 54b) 456c) 167

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA

00901 495.000,00 171.385,00 broj korisnika programasukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima

4

Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO‐OBRAZOVNI OBJEKTI

00901 116.950.000,00 57.753.104,13 broj novosagrađenih odgojno‐obrazovnih objekata 17 16

Projekt T100010. FERTEO ‐ OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)

00901 50.000,00 0,00veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu

‐ ‐

G011002 Nezavisna produkcija

F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja

C5.P3‐M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu  odgoja i obrazovanja 

237

Page 241: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

00902 776.991.000,00 390.238.394,71 broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića               34620 34620

Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

00902 91.500.000,00 48.823.194,02 broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima 4900 5069

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

00902 4.000.000,00 698.550,51broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjihvrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) ‐u postotku

62,30 34,00

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

00903 92.701.604,00 54.492.389,08 podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova ‐ ‐

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

00903 18.591.865,00 5.426.585,42odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

24,11 13,00

Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK 00903 39.302.531,00 16.949.761,45 broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka 107 107

A100002 NABAVA UDŽBENIKA 00903 20.000.000,00 103.568,92broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika

oko 61.000 ‐

Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

00903 500.000,00 276.903,00broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje

10 10

Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE 00903 26.000.000,00 13.292.476,55 broj učenika za koje se sufinancira prehrana oko 43.000 oko 43.000

Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

00903 4.000.000,00 4.169.209,26 broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu 113/ 6 sjednica 113/ 1 sjednica

Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

00903 4.800.000,00 3.908.318,18a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanjab) broj OŠ uključenih u program Prve pomoćic) broj OŠ uključenih u program natjecanja

a) 112b) 103c) 123

a) 59b) 5‐provodi se krajem godinec) 123

Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI 00903 3.000.000,00 2.029.950,00 broj škola uključenih u program Škola u prirodi 109 80

Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

00903 3.800.000,00 1.937.101,57 broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane  46 46

Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI 00903 4.400.000,00 2.836.244,84a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi

a) 109b) 441c) 339

a) 106b) 452c) 363

Projekt K100005.ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

00903 8.400.000,00 818.629,14odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda

59,82 36,00

Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

00904 74.812.228,00 41.839.645,45 podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova ‐ ‐

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

00904 10.505.341,00 1.815.763,16odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

19,48 5,00

F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu

F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo

F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove

F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja

238

Page 242: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

00904 2.000.431,00 1.999.070,70a) broj škola  i UD                                      b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu

a) 82                             b) 6 sjednica

a) 82                             b) 1 sjednica

Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA

00904 1.000.000,00 505.987,05broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje

20 19

Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

00904 1.600.000,00 931.241,46

a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoćib) broj SŠ uključenih u program natjecanjac) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš" 

a) 50b) 60c) 90

a) provodi se krajem godineb) 88c) 80

Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI 00904 650.000,00 503.333,28a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi 

a) 17b) 37c) 37

a) 19b) 34c) 34

Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA

00904 20.000.000,00 10.467.239,98mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika

oko 6160 oko 8.107

Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

00904 6.800.000,00 483.777,90odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda

54,55 18,00

Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

01201 6.640.000,00 231.458,13 broj objekata 6 8

Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI 01201 78.990.000,00 32.564.906,53 broj objekata 26 28

broj korisnika 550 228

broj usluga 25.000 9.332

povećana razina znanja ciljne skupine 12.000 korisnika 0

usvojene zdrave životne navike u svezi s pravilnom prehranom, povećanom tjelesnom aktivnosti, nepušenjem, nepijenjem, smanjenjem trenda ovisnosti o drogama, smanjenjem broja drugih ovisničkih ponašanja (internet, kocka)

5.500 korisnika 0

povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti

2.300 korisnika 0

Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

01002 1.000.000,00 416.666,65Projekt "Hospicijske kućne posjete"  ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"  ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnika

214/ 473 97 korisnika/210 korisnika

2.200.000,00

145.833,30

H011002 Javnozdravstveni programi ‐ zdravstvene ustanove

F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu

75.000,00

Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE

01001

Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA

01001 350.000,00

E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

C5.P3‐M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko‐kvalitetnih zdravstvenih usluga 

H011001 Općezdravstveni programi

239

Page 243: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"

01002 2.532.000,00 624.958,45

1. Program "Preventivna mobilna mamografija" ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. 3. Program monitoringa peludi : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. 4. Program biometeorološke prognoze:  praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, savjeti liječnika. 3. Savjetovalište za mlade ‐ pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ‐ pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV‐om" ‐pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije           

1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100  žena                                  2. dnevno praćenje 365 dana     3. 1) 1.200                          2) 1.400                      4. 1) 8.000     2) 14.000          5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine

1. izvršeno 1.158                      2. izvršeno 182     3.1. a)  710korisnika ginekološkog pregleda         b) 417 korisnika pregleda školskog liječnika        c) 184 korisnika ambulantne terapije i savjetovanja   3.2. 1460 usluga 4.  nije u aktivnosti A.Š.          5. nije izvršeno 

Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA‐PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA

01002 500.000,00 208.333,301.broj korisnika                                                                               2. broj usluga

1. 3.000 korisnika‐djece2. 30.000 usluga

1.    1659                 2.    22.400

Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB ‐ZAPAD

01002 400.000,00 199.999,981.broj korisnika                                                                                   2. broj usluga

1. 3900 korisnika           2.  7.700 usluga

 1. 2400 korisnika     2. 4337 usluga

I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 01101               750.000,00                       250.153,50    broj uklonjenih lešina životinja                                                         kg nusproizvoda životinjskog podrijetla

700                               1500

581 lešina, 19700kg nusproizvoda

Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI 01201 29.900.000,00 395.943,74 broj objekata 6 10

Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 01201 20.000.000,00 495.068,78 broj objekata 13 11

E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

240

Page 244: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU 00906 150.000.000,00 83.953.034,48

a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova            b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti                        c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima       d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima

a) 74 i 1.180                 b) 40.000                         c) 13.500                    d) 301

a)72 i 780                         b)20.000                                           c) 12.532                           d) 67

Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 00906 13.000.000,00 7.746.800,00 broj velikih sportskih priredbi 9 do 15 5

Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE 00901 750.000,00 525.000,00 broj sufinanicranih programa izviđačkih udruga 19 20

Aktivnost A100006. ARENA ‐ POLIVALENTNA DVORANA

00906 59.700.000,00 33.138.754,20plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura

‐ ‐

Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

00906 73.465.000,00 34.167.147,24 broj sportskih objekata  18 20

Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA

00906 4.265.000,00 2.130.335,76a) broj sportskih objekata gradskog značaja                               b) broj školskih sportskih objekata                                                     c) broj drugih sportskih objekata

a) 24                                  b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole                                 c) 93

a) 39                                      b)6 fakulteta + osnovne i srednje škole                                                  c)  91          

Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

00906 9.000.000,00 627.769,50 broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem  12 15

E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI 01201 18.000.000,00 1.685.028,40 broj objekata 17 6

broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje  300 0

broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs

400 350

Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA ‐ TROŠKOVI STANOVANJA

02101 17.020.000,00 8.170.870,52 broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja 2650 2834

Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI

02101 70.030.000,00 34.840.669,61broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući

12.400/10.600/355/100/467              

12.154/10.501/358/39/486

Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

02101 300.000,00 0,00broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći

4500 0

Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA

02101 4.689.000,00 153.700,00broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda. 

120 6

Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV.BRANITELJA

46.250,00550.000,0001601

C5.P3‐M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama

C5.P3‐M5 Jačanje standarda socijalnih usluga 

F041001 Sportski programi

S011001 Opći programi socijalne zaštite

H031001 Skrb o braniteljima

241

Page 245: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO‐SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE

02101 1.500.000,00 0,00 broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu  1187 0

Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU

02101 4.056.000,00 1.406.437,64broj provedenih programa i aktovnosti iz područja socijalne politike

5054 ‐ PRORAČUNSKA ZALIHA

Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA  ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI

02101 70.000,00 0,00

broj provedenih mjera i aktivnosti  iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. ‐ 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti

40 7

Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA

02101 2.311.000,00 1.689.761,69 broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija  60 60

Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT" 02101 1.500.000,00 750.000,00

broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobibroj korisnika organiziranog stanovanja 

5764

625 4

Aktivnost A100016. DONATORI 02101 100.000,00 9.600,00

pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama:usluga smještaja/usluga dostava obroka

02

0                                               2

Aktivnost A100019. ZET‐PRIJEVOZ 02101 91.000.000,00 43.114.240,00 broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte  87.00074.607 Odjel za soc skrb 11.951 Sektora za OSI

Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE 02101 14.400.000,00 3.952.424,16redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom;  zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju

24                            5 ‐

Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE 02101 3.205.000,00 0,00 broj korisnika i broj aktivnosti prenoćišta 140 0

Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

02102 7.476.400,00 3.646.250,00u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno‐financijske rashode

‐ 0

Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

02102 1.755.600,00 130.150,00 broj korisnika sredstava za ogrjev  1700 0

Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ‐ PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO

02102 37.300.000,00 20.211.586,42

broj korisnika pomoći: ‐ pučke kuhinje ‐ obiteljskih paketa‐ pomoći djeci u mliječnoj hrani 

4481                              2185                                142

4.394                        1467                             100

Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE ‐ ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA ‐ ZAGREB"

02102 4.218.000,00 2.105.700,00 broj korisnika smještaja 100 47

Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

02102 20.000,00 0,00broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka

303

0

S011003 Programi socijalne zaštite ‐ ustanove socijalne zaštite

242

Page 246: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

C5.P3‐M6 Razvoj tehnicke kulture F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja

Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA 00901 7.888.000,00 4.168.999,78

a) broj realiziranih programab) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programec) broj korisnika programa

a)700b)98c)34.000

a) 546b)110c)18.870

2.945.809.300,00 1.408.101.515,57Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja

243

Page 247: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA 00101 1.300.000,00 498.410,00 učestalost izlaženja publikacija/broj stranica mjesečno /32 6 brojeva/32 stranice

broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima

9.500 7.218

broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)

47 0

broj subvencioniranih sadržaja u elektronskim publikacijama – portalima (objave)

5.400,00 ‐

Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM 00101 300.000,00 123.213,83planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu

12 5

Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA

00101 500.000,00 565.423,23broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje

sukladno utvrđenom godišnjem planu

14

RO11001 Razvoj gospodarstva Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA  00801 300.000,00 815,60

broj provedenih projekata zaštite potrošača/broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima

6/5/5.000/5.100 građana

Aktivnost A100001.  UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

00101 600.000,00 162.171,05broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva

25 23

Aktivnost 100002.  SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 

00101 200.000,00 569.311,24 postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika 100% 100%

F051001 Djelovanje za mladeAktivnost A100002. UDRUGE MLADIH 00901 2.500.000,00 325.720,71

broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade

185 16

2.499.941,75Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA

00101 10.000.000,00

C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja

A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela

C6. U

napređ

ivan

je su

stava up

ravljanja razvojem

 mm C6.P1‐M1 Razvoj partnerstva sa 

civilnim društvom i poslovnim asocijacijama

C021001Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

244

Page 248: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga

135 26

broj obrazovno‐sportskih programa braniteljskih udruga 83 16

broj programa pomoći članovima udruge 34 0

broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja

3 0

jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja 15 10

broj termina održanih savjetovanja 168 55

broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja 400 77

broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba 15 X 50.000,00 kn 13 X 50.000,00 kn

broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine  1 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn

broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz 2 X 12.000,00 kn 0

Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE

01801 1.800.000,00 1.192.200,00 broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb 100 83

C6.P1‐M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama

C011001 Vijeća nacionalnih manjina

Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

00102 9.420.000,00 4.184.711,06osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba

100% 44%

Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA

00401 1.525.000,00 57.409,26

a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020.b) provedena ex ante evaluacija strategijec) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan

a)0b)0c)1(godišnje      izvješće)

a)0b)0c)1(godišnje      izvješće)

Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM 00401 301.000,00 89.329,301. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka2. broj izložbi i promocija3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura

103515

553

795.487,431.030.000,00

580.000,00

672.629,7401601

01601

3.000.000,00

01801

Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE

Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA

Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem

C6.P2‐M1 Razvoj sustava strateškog planiranja

A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba

P111001 Strateško planiranje

H031001 Skrb o braniteljima

95.009,90

245

Page 249: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI

00401 183.000,00 12.590,66 priprema projekata 2 1

Projekt  T100015. CH4LLENGE 00401 250.000,00 31.239,50 provedba projekta 1 1

Projekt  T100018. SOCIALCAR 00401 378.000,00 56.430,13 provedba projekta 1 1

Projekt  T100019. SINERGI 00401 58.000,00 4.875,00 provedba projekta 1 1

PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

00801 455.000,00 67.924,70 broj odobrenih projekata/broj prijavljenih projekata  2/3 ‐

broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja

u skladu s godišnjim planom nabave

4

broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja

u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave

76

broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacijau skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave

14

Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

00101 2.140.000,00 7.923,00 postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela 85%

A031001 InformatizacijaAktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA 01401 3.215.000,00 81.393,00

nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 01401 200.000,00 0,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE 01401 100.000,00 0,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 01301 1.600.000,00 81.944,13 površina u m2 uređena 250.000 2.500

Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA 01301 4.750.000,00 0,00 stečeno u m2 7.000 0

P011001 Prostorno planiranje

Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

00401 200.000,00 0,001. broj skupova podataka u ZG geoportalu2. broj servisa u ZG geoportalu3. broj posjetitelja ZG geoportala

2012200000

186100000

P011002 Statistika Grada Zagreba

Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE

00401 300.000,00 26.035,001. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba

92/8/110%10%

35/2/1

3.802.641,51

C6.P3‐M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada 

00101 13.871.500,00

J011003 Zemljište

C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom

J011005 Objekti gradske uprave

C6.P3‐M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

C6.P2‐M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih  fondova

C6.P3‐M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada 

P071001 Katastarsko uređenje Grada

Aktivnost 100001.  TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE

246

Page 250: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

P111001 Strateško planiranje

Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA

00401 1.335.000,00 195.338,61

1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima2. broj provedenih prostornih analiza3. broj obrađenih zahtjeva za podacima

70%1550

65%720

J011003 ZemljišteProjekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA

01301 625.000,00 0,00 broj provedenih ovrha 15 0

P071001 Katastarsko uređenje GradaAktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA

01401 3.300.000,00 52.701,25nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐

A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba

Aktivnost A100008.  INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

01801 1.250.000,00 16.050,69 implementacija sustava za snimanja 1 0

osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave    

80% 40%

razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa

85% 40%

osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata 60% 20%

osiguravanje neometanosti poslovanja 70% 35%

potpora razvijenim informacijskim sustavima 75% 25%

primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave 95% 50%

30%

broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima

u skladu s definiranim ustrojem

24

broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa

90 26

uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi

1 1

157.708,18

1.559.158,00 osiguravanje neometane komunikacije uprave

10.824.590,48

9.578.091,31

Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

02001 19.663.000,00

13.922.000,00

4.560.000,0002001

00101 745.000,00

C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća

C6.P4‐M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima

A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela

C6.P4‐M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća

A031001 Informatizacija

02001Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

60%

247

Page 251: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Program u proračunuStrateški cilj MjerePosebni cilj Aktivnost/projekt u proračunu Pokazatelj rezultataPLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.Organ. klasif.

PLAN 2016. IZVRŠENJE I ‐ VI 2016.

Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU

01501 1.144.000,00 530.627,77broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija

3 2

broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr.zainteresiranih dionika

5 3

uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela,institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba

‐ 1

broj uspostavljenih i održavanih komunikacijskih kanala 3 3

uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (programi Unije,fondovi EU,Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini,financijski insturumenti te drugi međunarodni izvori financiranja) u elektroničnome obliku

1 1

uspostavljena i ažurirana Baza partnera na projektu ‐ ‐

C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada

C6.P5‐M2 Identifikacija,  unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba 

F051001 Djelovanje za mlade

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE 00901 200.000,00 100.000,00 godišnji broj nastupa 470 200

110.470.500,00 39.247.222,35

36.058,75

192.116,58

11

uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU,financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja

2.030.000,0001501

C6.P4‐M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije

A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

A01100018 Aktivnost  PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU

Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

01501 640.000,00

Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem

248

Page 252: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračun Grada Zagreba za 2016. Gradska Skupština je usvojila 22. prosinca 2015. u ukupnom iznosu od 8.702.170.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15). Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 29. travnja 2016. donio Zaključak o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela. Novina u Proračunu Grada Zagreba za 2016. u odnosu na ranije godine, bilo je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u plan prihoda i rashoda proračuna, pa su tako u Proračunu Grada Zagreba za 2016. po prvi puta iskazani vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu, Javne vatrogasne postrojbe, Javne ustanove Maksimir i ZOO. Na rashodnoj strani proračuna iskazani su svi rashodi i izdaci koji se financiraju vlastitim i namjenskim prihodima i primicima. Ove ustanove i nadalje su na svojim računima ostvarivale navedene prihode te sa svojih računa podmirivale obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj – lipanj 2016., u dijelu koji se odnosi na prihode i rashode proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 4.169.961.914,74 kune što je 47,92% od planiranog godišnjeg iznosa. u kn

Naziv Plan 2016. Ostvareno I.-VI. 2016. %

Proračun 7.000.000.000,00 3.290.444.145,74 47,01

Proračunski korisnici 1.702.170.000,00 879.517.769,00 51,67

Ukupno 8.702.170.000,00 4.169.961.914,74 47,92

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2016. iznosili su 3.825.456.551,68 kuna što je 43,96 % od planiranog godišnjeg iznosa. u kn

Naziv Plan 2016. Izvršeno I.-VI. 2016. % Proračun 7.000.000.000,00 2.983.050.607,75 42,62 Proračunski korisnici 1.702.170.000,00 842.405.943,93 49,49

Ukupno 8.702.170.000,00 3.825.456.551,68 43,96

249

Page 253: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

PRIHODI I PRIMICI A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u prvom polugodištu 2016., ostvareni su u iznosu od 3.290.444.145,74 kune što je 47,01% od planiranog godišnjeg iznosa, a ostvareni iznos je za 180.499.361,00 kunu veći nego u istom razdoblju prethodne godine. To su: 1. PRIHODI POSLOVANJA, 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE, 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA. 1. PRIHODI POSLOVANJA su u prvom polugodištu 2016. ostvareni u iznosu od 3.264.211.851,40 kuna što je 49,19% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

• prihodi od poreza; • pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna; • prihodi od imovine; • prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada; • prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija; • kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2016. ostvareni u iznosu od 2.507.178.267,34 kune, odnosno 50,56% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 76,20% To su:

• porez i prirez na dohodak, • porezi na imovinu, • porezi na robu i usluge.

. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 2.397.173.036,16 kuna ili 51,61% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvareni iznos veći je nego u istom razdoblju prethodne godine za 8,46%. Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 72,85%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak regulirano je Zakonom o porezu na dohodak, a raspodjela između Države i Grada uređena je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspodjela prihoda od poreza i prireza na dohodak: do 31.12.2014. od 01.01.2015. I Udio Grada Zagreba 84,5% 82,5%

- nenamjenski dio 72,5% 76,5% - udio za decentralizirane funkcije 12,0% 6,0%

II Udio koji država raspoređuje 15,5% 17,5% - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 15,5% 16,0% - pomoći za projekte sufinancirane sredstvima EU 0,0% 1,5%

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18%, a u prvom polugodištu ostvareno je 437.597.866,76 kuna prireza porezu na dohodak što je za 10,83% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 90.160.125,62 kune ili 52,54% od planiranih. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 87.541.369,35 kuna. Zakonom o porezu na promet nekretnina propisana je porezna stopa od 5%, a Gradu Zagrebu pripada 80% prihoda ostvarenog na području Grada. Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 19.845.105,56 kuna ili 13,91% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila čiji je razrez i naplata u drugom polugodištu. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom su polugodištu 2016. ostvarene u iznosu od 48.373.137,22 kune ili 27,18% od godišnjeg plana i to:

250

Page 254: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

• za najamninu Arene 14.278.125,00 kuna; • za sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite

učenike srednjih škola 12.215.594,92 kuna; • za projekte financirane od strane institucija i tijela EU i pomoći

iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 11.151.511,87 kuna; • za projekte sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost 3.405.379,00 kuna; • za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.534.000,00 kuna; • za programe u predškolskom odgoju 2.419.874,53 kune; • za subvencioniranje kamata za poduzetnike 2.030.276,10 kuna; • za zapošljavanje volontera 283.375,80 kuna; • ostalo 55.000,00 kuna.

Prihodi od imovine su u prvom polugodištu 2016. ostvareni u iznosu od 201.890.481,40 kuna ili 45,88% od godišnjega plana. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 975.172,80 kuna, a čine ih uglavnom kamate na depozite po viđenju. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 200.870.186,38 kuna ili 45,99% od godišnjeg plana. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 95.985.633,46 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu ceste, za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti. Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 11.742.971,44 kune, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu i gospodarsko korištenje voda, opskrbu plinom, opskrbu toplinskom energijom i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u iznosu od 6.180.359,00 kuna i obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 3.689.213,52 kune. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 66.324.282,50 kuna i to: od zakupa poslovnih objekata 30.669.435,63 kune, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 23.307.078,82 kune, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 210.401,36 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 12.137.366,69 kuna. Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 15.168.934,29 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, eksploataciju mineralnih sirovina, prenamjenu poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji prihod u toj grupi je prihod od spomeničke rente ostvaren u iznosu od 11.292.219,46 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostora, a ostvareni prihod u prvom polugodištu iznosio je 11.648.364,69 kuna. Prihodi od kamata za dane zajmove ostvarene su u iznosu od 45.122,22 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 479.112,788,60 kuna ili 47,72% od planiranih.

251

Page 255: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 25.932.112,60 kuna što je 51,86% od godišnjeg plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, boravišne pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 54.104.649,24 kune, što je 47,42% od planiranih. To su: vodni doprinos, doprinosi za šume i prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge. Najznačajniji prihod u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja sa ostvarenih 45.874.301,74 kune prihoda u prvom polugodištu. Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja utvrđuje se primjenom kriterija i mjerila, ovisno o mjesečnom prihodu. Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 399.076.026,76 kune što je 47,51% u odnosu na plan. Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13-pročišćeni tekst, 22/14), a u prvom polugodištu naplaćeno je 47.514.162,54 kuna prihoda od komunalnog doprinosa. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete. Prihodi od komunalne naknade iznosili su 350.919.545,92 kuna. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01,23/03, 22/09,18/10 i 25/13) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija te za javnu rasvjetu. Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 642.318,30 kuna i odnose se na ugovore iz ranijeg razdoblja. Izmjenama Odluke o priključivanju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 25/13) brisane odredbe o plaćanju naknade. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 177.510,81 kunu, a odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 27.479.666,03 kune, što je 50,05% od planiranih. Čine ih kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi ostvareni u gradskom uredu za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 19.629.721,46 kuna ili 12,12% od planiranih. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i prihode prema ugovorima o pravu građenja, a ostvareni su u iznosu od 6.409.260,12 kuna ili 8,84%. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.220.461,34 kune, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, nadstojničkih stanova i kućica u Retkovcu i Botincu. Prihodi od prodaje ostalih gradskih stanova i od poslovnih objekata nisu ostvareni. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja. U prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 6.602.572,88 kuna, od čega se iznos od 6.175.246,14 kune odnosi na provođenje mjera energetske učinkovitosti po ugovoru sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, iznos od 243.362,71 kuna odnosi na povrat zajmova, a iznos od 183.964,03 kune na prihode od prodaje dionica. B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 879.517.769,00 kuna što je 51,67% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici.

252

Page 256: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA u kn

Skupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje I-VI 2016.

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 277.000,00 128.843,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 600,00

UKUPNO 277.000,00 129.443,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITESkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 5.133.000,00 2.187.487,0064 Prihodi od imov ine 14.400,0065 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 127.000.000,00 66.819.845,0066 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.365.000,00 1.800.809,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 205.000,00 6.067,00

UKUPNO 134.703.000,00 70.828.608,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVESkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 100.000.000,00 6.893.318,0064 Prihodi od imov ine 1.441.063,0065 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 70.000.000,00 47.535.763,0066 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 109.821.000,00 55.674.126,0067 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov ornih obv eza 1.002.000.000,00 516.764.019,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 1.912.790,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 86.930,0081 Primljeni pov rati glav nica danih zajmov a i depozita 15.000.000,00 1.027.517,0084 Primici od zaduživ anja 14.000.000,00 0,00

UKUPNO 1.310.821.000,00 631.335.526,00

253

Page 257: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTUSkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.PREDŠKOLSKI ODGOJ

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 445.855,00

64 Prihodi od imov ine 105.338,00

65 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.100.000,00 3.481.581,00

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 21.500.000,00 13.115.835,00

68 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 200.705,00

72 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 35.248,00

84 Primici od zaduživ anja 184.583,00

UKUPNO 23.600.000,00 17.569.145,00OSNOVNO ŠKOLSTVO

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 552.300,00 1.276.581,00

64 Prihodi od imov ine 175.041,00

65 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 14.985.000,00 48.326.482,00

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 49.589.700,00 7.232.364,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov ornih obv eza 3.717,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 53.784,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 236.000,00 77.192,0084 Primici od zaduživ anja 37.000,00 0,00

UKUPNO 65.400.000,00 57.145.161,00SREDNJE ŠKOLSTVO

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 1.574.000,00 6.366.707,00

64 Prihodi od imov ine 62.413,00

65 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 21.875.000,00 17.207.359,00

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 17.090.000,00 10.650.659,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 442.880,0071 Prihodi od prodaje neproizv edene dugotrajne imov ine 1.560,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 71.000,00 104.237,0081 Primljeni pov rati glav nica danih zajmov a i depozita 300.000,0083 Primici od prodaje dionica i udjela u glav nici 112.749,0084 Primici od zaduživ anja 3.870.000,00 17.493,00

UKUPNO 44.480.000,00 35.266.057,00KULTURA

63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 4.018.000,00 7.111.236,00

64 Prihodi od imov ine 102.834,00

65 Prihodi od uprav nih i administrativ nih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18.145.400,00 20.517.663,00

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 55.810.000,00 14.468.910,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 74.191,0072 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 26.600,00 458.709,0084 Primici od zaduživ anja 92.973,00

UKUPNO 78.000.000,00 42.826.516,00SPORT

64 Prihodi od imov ine 8.716.119,00

66 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.500.000,00 12.903.866,00

72 Prihodi od prodaje proizv edene dugotrajne imov ine 24.272,00

UKUPNO 40.500.000,00 21.644.257,00SVEUKUPNO GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 251.980.000,00 174.451.136,00

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVUSkupina Naziv Plan 2016. Ostvarenje

I-VI 2016.63 Pomoći iz inozemstv a i od subjekata unutar općeg proračuna 50.333,0064 Prihodi od imov ine 13.598,0066 Prihodi od prodaje proizv oda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.389.000,00 2.627.701,0068 Kazne, uprav ne mjere i ostali prihodi 81.424,00

UKUPNO 4.389.000,00 2.773.056,00

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.702.170.000,00 879.517.769,00

254

Page 258: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

RASHODI I IZDACI

A. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba, bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, planirani u iznosu od 7.000.000.000,00 kuna, za razdoblje siječanj – lipanj 2016. izvršeni su u iznosu od 2.983.050.607,75 kuna što je 42,62% od godišnjeg plana. Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2016. su: 1. RASHODI POSLOVANJA

• rashodi za zaposlene, • materijalni rashodi, • financijski rashodi, • subvencije, • pomoći, • naknade građanima i kućanstvima i druge naknade, • ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE • rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, • rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, • rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA • izdaci za dane zajmove i depozite, • izdaci za dionice i udjele u glavnici, • izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 2.666.824.142,77 kuna ili 44,15% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), doprinose na plaće za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite (Hitna stomatološka služba; Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver, domovi za starije i nemoćne osobe), zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 773.073.062,93 kune. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 949.836.826,81 kunu. Ova skupina rashoda obuhvaća: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); rashode za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo). Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 46.756.745,07 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (39.870.441,61 kunu), za podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda (3.810.449,05 kuna).

255

Page 259: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Subvencije su izvršene u iznosu od 299.129.624,41 kunu, a klasificiraju se prema primateljima na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora:

KORISNIK IZNOS

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru: 292.583.686,38 kn

ZET 244.664.750,00 kn

BIO CENTAR 311.470,85 kn

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. 2.589.366,00 kn

Potpore poduzetnicima preko Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. 1.217.028,92 kn

Arena – polivalentna dvorana 33.138.754,20 kn

Botanički vrt 1.250.000,01 kn

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO 8.657.365,54 kn

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – Lada d.o.o. 754.950,86 kn

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

6.545.938,03 kn

U K U P N O : 299.129.624,41 kn

Pomoći se sastoje od pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u ukupnom iznosu od 21.771.547,29 kuna. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 20.875.534,03 kune.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 10.046.837,23 kune za realizaciju projekta modernizacije ZOO vrta. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 185.956.617,65 kuna, a dijele se na naknade u novcu i naknade naravi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard, te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 101.090.782,15 kuna.

Sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršena su u iznosu od 84.865.835,50 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina Ostali rashodi izvršena je u iznosu od 380.252.881,38 kuna, a dijeli se na: tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.

256

Page 260: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 205.470.154,00 kuna.

Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 175.907.470,09 kuna. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

TEKUĆE DONACIJE IZNOS

Sredstva za financiranje programa tehničke kulture 4.168.999,78 kn

Sredstva za sufinanciranje programa sporta 83.953.034,48 kn

Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama 171.385,00 kn

Zagrebačke mažoretkinje 100.000,00 kn

Velike sportske priredbe 7.746.800,00 kn

Održavanje sportskih objekata 627.769,50 kn

Udruge mladih 325.720,71 kn

Izviđačke udruge 525.000,00 kn

„Črnkas“ 82.509,64 kn

Sport za sve 47.177,50 kn

Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći 48.823.194,02 kn

Donacije privatnim osnovnim školama 276.903,00 kn

Donacije privatnim srednjim školama 505.987,05 kn

Zagreb film 1.926.997,61 kn

Histrionski dom 110.000,00 kn

Sredstva za financiranje programa nezavisne produkcije :

Knjižnična djelatnost 1.054.440,00 kn

Izdavaštvo 1.679.000,00 kn

Muzejska djelatnost 1.211.093,63 kn

Kazališna djelatnost 4.458.460,00 kn

Glazbena djelatnost 2.273.000,00 kn

Likovna djelatnost 1.805.500,00 kn

Centri za kulturu 340.200,00 kn

Filmska djelatnost 3.977.600,00 kn

Kulturno-umjetnički amaterizam 3.614.300,00 kn

Inovativne umjetničke i kulturne prakse 1.361.150,00 kn

Međunarodna, međužupanijska i međugradska suradnja 4.741.248,17 kn

U K U P N O : 175.907.470,09 kn

Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, ukupno je utrošeno 11.390.432,72 kune.

257

Page 261: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

TEKUĆE DONACIJE IZNOS

Gradsko društvo Crvenog križa 2.083.333,30 kn

Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka 180.440,00 kn

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo 1.844.420,60 kn

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja 377.473,81 kn

Palijativna skrb i hospicije 145.833,30 kn

Poliklinika za medicinu rada i sporta s med.bio.labaratorijem – poliklinika za sportsku medicinu 916.666,65 kn

Zaklada Hrvatska kuća srca 500.000,00 kn

Zaklada Hrvatska kuća disanja 400.000,00 kn

Grad Zagreb – program promicanja dojenja 55.000,00 kn

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti 250.000,00 kn

Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata 672.629,74 kn

Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba 43.431,25 kn

Savjetovalište za hrvatske branitelje 95.009,90 kn

Partnerstvo za EU fondove 19.250,00 kn

Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja 400.000,00 kn

Programi socijalnog i humanitarnog značenja 153.700,00 kn

Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži 102.450,00 kn

Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja 226.089,77 kn

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu 884.500,00 kn

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike 50.000,00 kn

Zaklada Zajednički put 750.000,00 kn

Re-Start – Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada 340.944,40 kn

Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom 899.260,00 kn

U K U P N O : 11.390.432,72 kn

Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 18.172.251,19 kuna se daje u nastavku:

TEKUĆE DONACIJE IZNOS

Europski dom 123.213,83 kn

Udruge koje djeluju na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje 565.423,23 kn

Ljetovanje djece društveno ugroženih obitelji u sklopu međugradske i međunarodne suradnje 359.850,00 kn

Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova 162.171,05 kn

Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava 569.311,24 kn

258

Page 262: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Pravna klinika 100.000,00 kn

Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva 778.000,00 kn

Promocija obrtništva 670.000,00 kn

Zagreb Connect 142.500,00 kn

Razvoj turizma u Gradu Zagrebu 200.000,00 kn

Sufinanciranje projekata u turizmu 70.000,00 kn

Lokalni sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva 2.990.000,00 kn

Razvoj poljoprivrede 210.000,00 kn

Potpore u poljoprivredi 331.167,61 kn

Gradski vrtovi 10.000,00 kn

Zaštita divljači i udruge u području lovstva i ribolovstva 162.287,03 kn

Gospodarenje lovištem 45.000,00 kn

Donacije udrugama i unapređenje zaštite zdravlja životinja 362.955,29 kn

Prigodne manifestacije 150.000,00 kn

Funkcioniranja Gradske Skupštine 1.347.771,98 kn

Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja 699.999,93 kn

Pokroviteljstva Gradske Skupštine 1.192.200,00 kn

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba 6.500.400,00 kn

Gorska služba spašavanja 330.000,00 kn

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske 100.000,00 kn

U K U P N O : 18.172.251,19 kn

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 10.946.882,37 kuna. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama utrošene su za uređenje grada izvan redovnih programa (3.778.325,96 kuna) i za Ustanovu za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima (20.000,00 kuna) a kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture (7.148.556,41 kunu). Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 13.116.077,67 kuna i obuhvaćaju naknade vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec te naplate po pravomoćnim sudskim rješenjima. Kapitalne pomoći u iznosu od 150.719.767,34 kune utrošene su najvećim dijelom za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (54.984.701,45 kuna) i za podmirenje obveza Zagrebačkih otpadnih voda (95.066.112,31 kunu). 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 186.641.238,24 kune. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 9.121.178,65 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 7.949.016,15 kuna utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada. Temeljem pravomoćnih rješenja isplaćena je naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu od 6.918.815,95 kuna, a za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba 1.030.200,20 kuna.

259

Page 263: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su u iznosu od 1.172.162,50 kuna, najvećim dijelom za kupnju licenci. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 159.557.004,35 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina. Na građevinske objekte je ukupno utrošeno 139.209.160,25 kuna. Sredstva planirana za poslovne objekte utrošena su u iznosu od 48.169.996,83 kuna. Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u prvoj polovici 2016. utrošeno je 15.599.197,45 kuna za objekte ustanova kulture, školskih objekata te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi. U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 5.045.761,60 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 1.815.763.16 kuna. Za radove na energetskoj obnovi objekata u sklopu projekta „ZagEE“ utrošeno je 25.709.274,62 kune. Za ceste, željeznice i ostale prometne objekte utrošeno je 25.108.963,22 kune. Za skupinu rashoda planiranih na ostalim građevinskim objektima utrošeno je 65.930.200,20 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za: ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Službi za mjesnu samoupravu – Gradske četvrti (iz Plana malih komunalnih akcija) – 1.511.396,95 kuna, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa 44.937.011,89 kuna te za sanaciju klizišta 16.104.002,67 kuna. U grupama rashoda za postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti te za nematerijalnu proizvedenu imovinu utrošena su sredstva u iznosu od 20.347.844,10 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu urbanističkih planova. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 17.963.055,24 kune. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2016. za razdoblje siječanj – lipanj 2016). 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 129.585.226,74 kune ili 52,03% od planiranog iznosa, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2016. ostvareni su u iznosu od 842.405.943,93 kune što je 49,49% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI

PLAN 2016.PRORAČUNSKI KORISNICI-

FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

IZVRŠENJE I.-VI. 2016.PRORAČUNSKI KORISNICI

INDEX3/2*100

1 2 3 4GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 251.980.000,00 155.423.131,38 61,68Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje 23.600.000,00 14.679.394,00 62,20

Glava 03 Osnovno školstvo 65.400.000,00 49.664.911,63 75,94

Glava 04 Srednje školstvo 44.480.000,00 32.829.277,65 73,81

Glava 05 Djelatnost kulture 78.000.000,00 39.017.646,34 50,02

Glava 06 Sport 40.500.000,00 19.231.901,76 47,49GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89

Glava 02 Javnozdravstvene ustanove 1.310.821.000,00 614.632.756,30 46,89GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO 4.389.000,00 0,00 0,00Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu 4.389.000,00 0,00URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA 277.000,00 0,00 0,00

Glava 02 Javna vatrogasna postrojba 277.000,00 0,00GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

Glava 02 Ustanove socijalne zaštite 134.703.000,00 72.350.056,25 53,71

U K U P N O 1.702.170.000,00 842.405.943,93 49,49

260

Page 264: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve i rezultate koji su ostvareni provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar razdjela. Razdjel 1. Ured gradonačelnika U Uredu gradonačelnika u prvom polugodištu 2016. ostvareni su sljedeći ciljevi: Cilj 1. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • pravovremenim planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada

gradonačelnika i gradskih upravnih tijela – 1.490, • organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika – 217, • prijemom stranaka, obradom njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te

prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka – 237; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 15.610)

• planiranjem, pripremom i realizacijom svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika:

o prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora – 33;

o izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja – 1; o pripremljene protokolarne aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 12; o pripremljeni programi u povodu državnih praznika, blagdana – 17; o organizirana sudjelovanja gradonačelnika i zamjenika na događanjima – 1.211; o organizirane svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 3; o dodijeljena javna priznanja Grada Zagreba – 40; o obrađeno 100% zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku.

Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:

o 766 organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari, 2.411 dostavljenih odgovora na upite medija; 1.516 distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave,

o praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela (7.128 medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima),

o koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija – 236. • razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga,

upita i predstavki putem: o davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i

predstavke građana (92% riješenih prijedloga, upita i predstavki građana), o komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema

strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava, o pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena

kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave.

• informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:

o angažiranja profesionalnih agencija, o suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana.

• subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavom programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb:

261

Page 265: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

o u tijeku je Natječaj za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika,

o sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. do 30. lipnja nije subvencioniran niti jedan programski sadržaj jer se javni poziv planira u srpnju.

• izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova putem:

o angažiranja nakladnika, tiskara i distributera suradnje s odabranim subjektima (Grad Zagreb je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, 9. 5. 2016. objavio poziv za nadmetanje za „Nakladnički servis za izradu, tiskanje i distribuciju publikacije Grada Zagreba“. Jedini ponuditelj je bio AGM, Zagrebački holding d.o.o.,Zagreb. U tijeku je finalizacija realizacije ponudbenog postupka,

o publikacija izlazi mjesečno na 32 stranice za 2016. u nakladi od 50.000 primjeraka. Cilj 3. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • izradom i ažuriranjem Kataloga pozitivnih propisa iz nadležnosti Ureda – 1, • izradom prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenjem novih akata te izradom

stručnih materijala; broj danih primjedaba i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda – 5; broj izrađenih akata i stručnih materijala – 368,

• obradom zahtjeva i odgovora na pitanja i prijedloge unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka – 176,

• davanjem mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (15 obrađenih zahtjeva za uporabu grba, zastave te naziva Grad Zagreb).

Cilj 4. Djelotvorna, učinkovita, transparentna, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava - unaprijediti upravljanje poslovnim procesima, rukovođenje te organizaciju tijela Gradske uprave, sa svrhom postizanja izvrsnosti poslovanja i pružanja boljih usluga građanima. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog

unapređenja poslovnih procesa putem: o izrađeni su akti potrebni za uspostavu, razvoj i implementaciju sustava za upravljanje

poslovnim procesima i promjenama (5 akata: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama; ažurirano je i odobreno 11 radnih uputa i obrazaca iz područja Upravljanja poslovnim procesima),

o održano je 26 radionica sa 24 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti,

o realizirane su planirane pretpostavke za unapređenje poslovanja uvođenjem novih poslovnih i organizacijskih rješenja upravljanja poslovnim procesima, proveden je projekt Troškovna analiza ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba, analiza vremena i troška ljudskih resursa i realizirani ciljevi projekta, izrađena je inicijativa za pokretanje projekta Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu za definirana poslovna područja radi poboljšanja operativnih procesa Grada s krajnjim ciljem poboljšanja ukupne poslovne uspješnosti te je izrađena inicijativa za pokretanje projekta Razvoj servisa Grada Zagreba – Unapređenje poslovanja Grada Zagreba u skladu s konceptom razvoja pametnih i održivih gradova orijentiranih prema građanima osiguravajući time Gradu da može kontinuirano pratiti kvalitetu usluga koje pruža i uspoređivati se sa ostalim gradovima.

• pružanjem podrške gradskim upravnim tijelima u vezi s unapređenjem poslovnih procesa: o usvojene su Konvencije modeliranja poslovnih modela Grada, ažurirani poslovni

modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada na ARIS tehnološkoj platformi.

262

Page 266: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Ažurirano je postojeće stanje poslovnih procesa (As-Is) za 159 modela podprocesa: Prostorno uređenje i graditeljstvo, Građenje i održavanje komunalne infrastrukture, Procesi izrade i donošenja prostornih planova, Izgradnja objekata društvenih djelatnosti i stanogradnje, Poslovni prostor i poslovi zakupa, Zemljište, Pravna i organizacijska pitanja, izbori i imenovanja, Službeni glasnik Grada Zagreba i Financijska pitanja i informatički poslovi i Evidencija ulaznih računa,

o provedeno je 9 kvalitativnih i 17 kvantitativnih analiza - kvalitativne analize slabih točaka za procese Evidencija ulaznih računa, Prostorno uređenje i graditeljstvo, Promet, Ceste, Zemljište, Poslovni prostor i poslovi zakupa, Pravna i organizacijska pitanja, izbori i imenovanja, Službeni glasnik Grada Zagreba i Financijska pitanja i informatički poslovi. Kvantitativna analiza je provedena u sklopu Projekta Troškovna analiza ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba za procese Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada,

o metodološke podrške projektima razvoja novih procesa (2 procesa i 35 podprocesa: Prostorno uređenje i graditeljstvo i Evidencija ulaznih računa)

o podrška implementaciji novih procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje projektnim ciklusom,

o podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa, o Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s

definiranim pravima pristupa. • razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava

za upravljanje promjenama putem: o nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava, o edukacije 3 zaposlenika iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja

projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova te edukacije iz područja financijskog upravljanja i kontrola,

o provedena je priprema projekta Dizajn i implementacija sustava za kontrolu i nadzor odvijanja procesa u realnom vremenu. Izvršene su pripreme za projekt Razvoj servisa Grada Zagreba za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 4: Dobro upravljanje, Investicijski prioritet: 11.i: Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja.

• izrada akata Ureda gradonačelnika: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. za Ured gradonačelnika, Izvješće o radu gradonačelnika za Ured gradonačelnika, Utvrđivanje i procjena rizika Ureda gradonačelnika 2016., Registar rizika Ureda gradonačelnika 2016. te Izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2015. godini za Ured gradonačelnika.

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije

za pokretanje postupka javne nabave, analizom ponuda i aktivnim sudjelovanjem u postupku, nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova, koordinacijom između izvođača i nadzora, sudjelovanjem u ishođenju dozvola za uporabu (broj izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 6; broj završenih radova ugovornih izvođača nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 39; broj završenih radova izvođača kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 2; broj ishođenih dozvola u svrhu građenja i/ili uporabljivosti – 1; broj realiziranih ugovora u skladu s definiranim potrebama – 8),

• 76 redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja, • investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u

objekte (4 objekta, postrojenja ili uređaja su potpuno ili djelomično rekonstruirani), • jedan objekt usklađen je s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti, • realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja

sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.

263

Page 267: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA … · 2016-10-21 · Gradski kontrolni ured 112 2.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 113

Cilj 6. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, otklanjanjem hitnih i neočekivanih

kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (97% izrađenih i ažuriranih protokola održavanja; 97% izvršenja plana redovnog održavanja; 276 provedenih nadgledanja i kontrola rada vanjskih izvođača radova; 6.075 izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja),

• vođenjem evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (1 izrađena i ažurirana evidencija),

• upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 8),

• vođenjem zakonom propisanih evidencija (6 izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija). Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: • praćenjem i provedbom zakona i propisa te izradom akata za njihovu provedbu iz područja zaštite

na radu i zaštite od požara, prikupljanjem i analizom p