57
Urbana aglomeracija Zagreb Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 1 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB PRILOG 5 STRATEŠKE TEME / MREŽNI PROJEKTI KONAČNI NACRT

Urbana aglomeracija Zagreb STRATEGIJA RAZVOJA URBANE … · 2017-10-23 · Urbana aglomeracija Zagreb Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 1

STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

PRILOG 5

STRATEŠKE TEME / MREŽNI PROJEKTI KONAČNI NACRT

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 2

SADRŽAJ

1. STRATEŠKE TEME / MREŽNI PROJEKTI I NJIHOVA ULOGA 3

2. PREGLED STRATEŠKIH TEMA I PRIPADAJUĆIH MREŽNIH PROJEKATA 4 (S METODOLOGIJOM)

3. ZAKLJUČAK 54

4. PRILOG 56 Tablica 2. Strateške teme i teritorijalna pripadnost mrežnih projekata (aktivnosti, programa i projekata) Tablica 3. Lokalni mrežni projekti (tip 1) prema strateškim temama i distribuciji po općinama i gradovima Urbane aglomeracije Zagreb

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 3

1. STRATEŠKE TEME / MREŽNI PROJEKTI I NJIHOVA ULOGA Tijekom izrade provedbenoga dijela Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (SRUAZ) pokazala se potreba da se, uz definiranje i odabir, temeljem Smjernica za izradu Strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (MRRFEU, rujan 2015.) relativno malog broja pojedinačnih strateških projekata1, kao svojevrsna dopuna, odnosno dodana vrijednost definiraju i Strateške teme/ razvojna područja i njima pripadajući mrežni projekti, odnosno mreža aktivnosti, programa i projekata. Strateške teme obilježavaju kompleksna razvojna područja od interesa za pretežiti dio stanovništva Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ).Identificirane su kroz analizu razvojnih dokumenata, kroz partnerski i participativni pristup tijekom procesa izrade dokumenta i u tom kontekstu prikupljenih aktivnosti, programa i projekata (APP), te posebno kroz savjetovanje s dionicima razvoja, Radnom skupinom za izradu provedbenog dijela Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (Radna skupina) i Partnerskim vijećem. Osnovni povod ovakvom planerskom pristupu bila je, prije svega, potreba da se istraži, te temeljem velikog broja prikupljenih prijedloga aktivnosti, programa i projekata brojnih dionika razvoja, prvenstveno jedinica lokalne samouprave (JLS), ali i jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S), javnih ustanova, te upravnih tijela državne razine, civilnog sektora i drugih, utvrdi koja su to prioritetna razvojna područja, odnosno strateške teme od zajedničkog dugoročnog strateškog interesa za prostor i stanovnike Urbane aglomeracije Zagreb i čija realizacija značajno doprinosi ujednačavanju razvijenosti, a time i podiže atraktivnost i konkurentnost prostora, prvenstveno onih koji zaostaju u razvoju i potrebni su im novi razvojni poticaji, jača urbano-ruralne međuodnose, potiče aktivno sudjelovanje stanovnika u procesima razvoja i umrežavanje dionika u realizaciji zajedničkih interesa. Strateške teme alat su u realizaciji vizije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb kao skladno razvijenog metropolitanskog prostora zajedničkih inovativnih koncepata, gdje se daje naglasak na zajedništvo, koordinaciju, usklađeno djelovanje radi postizanja zajedničkih razvojnih ciljeva te na inovativnost, odnosno stalno napredovanje i usavršavanje na svim područjima djelovanja. Strateške teme predstavljaju na neki način i sistematizaciju i prioritizaciju brojnih aktivnosti, programa i projekata unutar mjera SRUAZ te njihovo „sažimanje“. Kako dio jedinica lokalne samouprave u obuhvatu UAZ nema razvojne strategije, strateške teme predstavljaju i svojevrstan razvojni okvir i uporište za izradu planova razvojnih programa, te su tako i temelj, odnosno uporište za prijavu projekata na financiranje iz EU i drugih izvora financiranja. Značajna je, također, i njihova uloga u poticanju i realizaciji

1Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje predviđaju samo 5-10 pojedinačnih strateških projekata na razini aglomeracijekoji se planiraju provesti u razdoblju njegove provedbe)

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 4

suradnje između jedinica lokalne samouprave, jačanju kapaciteta osobito općina i njihovih upravnih tijela, kao i u participaciji stanovnika u procesu planiranja.

Realizaciji strateških tema kumulativno doprinosi realizacija tematski umreženih aktivnosti, programa i projekata, nazvanih pojednostavljeno mrežnim projektima2, čijom se „točkastom realizacijom“, na nizu pojedinačnih ili skupu lokacija u jednoj, više ili svim jedinicama lokalne samouprave, bilo da se radi o infrastrukturnim ili soft projektima (aktivnostima poput edukacija, podizanja razine svijesti i promocije određenih tema i sl.), postiže jednak ili sličan učinak postignut realizacijom (velikog) strateškog projekata, a istovremeno se u razvojne procese, kroz realizaciju mrežnih projekata (aktivnosti, programa i projekata) u Urbanoj aglomeraciji Zagreb uključuje daleko veći broj dionika povezanih zajedničkim interesom, osobito dionika izvan područja Grada Zagreba, ali i dionika s područja Grada Zagreba s dionicima na ostalom prostoru Urbane aglomeracije Zagreb. Raspon sastavnica mrežnih projekata je od malih, ali lokalno vrlo važnih, do velikih, ali koji još uvijek ne zadovoljavaju kriterije da budu strateški projekti.

Važno je istaknuti da su u mrežne projekte definirane, uz odabir s inicijalne i drugih baza projekata, i one aktivnosti, programi i projektikoji u momentu izrade SRUAZ nisu imali financijsko uporište u proračunima ili planovima razvojnih programa dionika, te kao takvi nisu ušli na indikativnu listu aktivnosti, programa i projekata SRUAZ, akcijski i financijski plan. Time se želio istaknuti njihov potencijalni značaj, odnosno potaknuti proces njihove valorizacije i daljnjeg programiranja kako bi oni, koji za to steknu uvjete, prerasli od ideje evidentirane u mreži projekata u realnu, odnosno provedivu aktivnost, program ili projekt. 2. PREGLED STRATEŠKIH TEMA I PRIPADAJUĆIH MREŽNIH PROJEKATA

(S METODOLOGIJOM) Postupak savjetovanja o strateškim temama odvijao se istom metodologijom kao i za strateške projekte u okviru rada na provedbenom dijelu Strategije, te su provedeni sljedeći koraci: 1. Prikupljanje i analiza aktivnosti, programa i projekata iz razvojnih strategija regionalne i

lokalne razine, LAG-ova, proračuna JL/RS i drugih dokumenata čime je formirana inicijalna baza aktivnosti, programa i projekata;

2. Prikupljanje dodatnih podataka putem kontinuiranog komuniciranja s dionicima; 3. Definiranje kriterija i užeg odabira strateških tema putem savjetovanja i radionica s

Radnom skupinom i Partnerskim vijećem, pojedinačnih razgovora sa svim JLS i drugim dionicima razvoja, te anketnog upitnika upućenog svim ključnim dionicima.

2Mrežu projekata unutar strateških tema kao i mrežne projekte s potencijalom za suradnju i povezivanje zajednički su identificirali Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Radna skupina, te Tehnička pomoć. Poticaj i potpora za takav pristup dobiveni su i kroz razgovore i savjetovanje s dionicima razvoja, Radnom skupinom te Partnerskim vijećem.

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 5

Prva Radionica Radne skupine - propitivanje inicijalnog prijedloga kriterija i prikupljanje dodatnih prijedloga kriterija za odabir, te prijedloga strateških tema (i strateških projekata) održana je 7. prosinca 2016.

Druga Radionica Radne skupine - predstavljanje konačnog prijedloga kriterija, prijedlog odabira strateških tema temeljem zaključaka prve radionice održana je 19. prosinca 2016.

Treća Radionica Radne skupine - predstavljanje konačnog prijedloga strateških tema održana je 9. siječnja 2017., nakon čega je konačni prijedlog strateških tema/ mrežnih projekata predstavljen i prihvaćen na 4. sjednici Partnerskog vijećaUAZ 12. siječnja 2017.

4. Definiranje konačnog prijedloga baze strateških projekata (9) i strateških tema/ mrežnih projekata (21).

Na temelju prethodno navedenog postupka i definiranih kriterija odabira predloženo je da se kao strateške predlože one teme (razvojna područja): - koje doprinose realizaciji razvojne vizije UAZ tj. imaju značajan doprinos njenom

uravnoteženom, održivom i inovativnom razvoju, - koje doprinose realizaciji najmanje jednog strateškog ciljaStrategije razvoja Urbane

aglomeracije Zagreb, - koje imaju čvrsto uporište u utvrđenim razvojnim problemima i potrebama, te SWOT

analizi SRUAZ, - koje doprinose sinergijskom učinku i integriranosti tema, - koje značajno doprinose ujednačavanju razvoja UAZ, kvaliteti života i okoliša i imaju

(direktan ili indirektan) utjecaj na što veći dio prostora i stanovništva, - koje potiču i uključuju inovativni pristup i primjenu zelenih tehnologija, - koje doprinose povećanju konkurentnosti pojedinih prostora i UAZ u cjelini, - koje doprinose očuvanju radnih mjesta odnosno novom zapošljavanju i vode brigu o

mladima i njihovoj integriranosti u razvoj, - čija realizacija se nužno ne veže uz razdoblje do 2020. godine, već ima dugoročniji

karakter, - koje su kao značajne utvrđene županijskim i lokalnim razvojnim strategijama i sektorskim

dokumentima, - koje imaju uporište u nacionalnim i europskim dokumentima i regulativi, - čiji dugoročni razvojni karakter i značaj omogućuje kontinuirano „pridruživanje“

aktivnosti, programa i projekata koji se uključuju u temi pridruženu mrežu aktivnosti, programa i projekata,

- koje pridonose horizontalnom i vertikalnom interesnom okupljanju i suradnji raznih dionika na prostoru UAZ,

- koji učvršćuju UAZ kao novi planerski entitet. Temeljem navedenih kriterija skup strateških tema čine sljedeće teme:

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 6

1. Prometna infrastruktura 2. Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza 3. Obnova i izgradnja mostova 4. Biciklistička i pješačka infrastruktura 5. Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda 6. Zaštita vodotoka, obrana od poplava 7. Gospodarenje otpadom 8. Sustav poduzetničke potporne infrastrukture 9. Razvoj visokih učilišta 10. Plasman lokalno proizvedenih poljoprivrednih proizvoda, kratki lanci opskrbe 11. Kulturna baština i turizam, selektivni oblici turizma 12. Revitalizacija brownfield lokacija 13. Zelena infrastruktura i prirodna baština 14. Uređenje javnih prostora i objekata 15. Urbana obnova i energetska učinkovitost 16. Unaprjeđenje mogućnosti zapošljavanja mladih i uključivanje mladih u održivi razvoj UAZ 17. Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga 18. Unaprjeđenje socijalnih usluga i smanjenje isključenosti marginaliziranih skupina 19. Uspostava mreže širokopojasnog interneta 20. Urbana sigurnost 21. Usklađivanje/ umrežavanje/ sinergija regionalnog i prostornog razvoja. U Tablici 1., u nastavku, prikazan je detaljan pregled Strateških tema i njima pripadajućih aktivnosti, programa i projekata, s iskazom predlagatelja i teritorijalne pripadnosti, odnosno prostora na kojem se aktivnost, program ili projekt realizira. Svrstavanje aktivnosti, programa i projekata u pojedine Strateške teme izvršeno je temeljem iskazanog temeljnog cilja i pretežitog utjecaja na realizaciju razvojnog područja definiranog kao Strateška tema. Uz pretežiti utjecaj, najveći dio aktivnosti, programa i projekata ima očekivani pozitivan utjecaj i na nekoliko drugih tema što doprinosi i potvrda je njihovoj integriranosti. Zastupljenost strateških tema po jedinicama lokalne samouprave prikazana je na Kartogramu Strateške teme _ prisutnost u jedinicama lokalne samouprave, tipologija aktivnosti, programa i projekata (teritorijalna pripadnost) u Tablici 2. (u prilogu),a distribucija loklanih aktivnosti programa i projekata (tip 1) prema općinama i gradovima Urbane aglomeracije Zagreb u Tablici 3. (u prilogu).

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 7

Kartogram Strateške teme _ distribucija po jedinicama lokalne samouprave unutar Urbane aglomeracije Zagreb

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 8

Tablica 1. Pregled strateških tema i mrežnih projekata

1. strateška tema

Prometna infrastruktura

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet: 3.3. Razvoj prometne infrastrukture i sustava održive mobilnosti Mjera: 3.3.3. Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S3 Teritorijalna pripadnost4

1. Osiguranje pristupačnosti željezničkog kolodvora sukladno potrebama dnevnih migranta

Grad Dugo Selo 1

2. Modernizacija i asfaltiranje cestovne infrastrukture a) NC 2 -022 Šagudovec-Sekirevo Selo

Općina Gornja Stubica 1

3. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-02 Općina Kravarsko

1

4. Sanacija klizišta Gromići 1

5. Sanacija klizišta Gajevo 1

6. Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica na području Općine Kravarsko

1

7. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC KR-02

1

8. Pojačano održavanje nerazvrstane ceste Gornja Opatija – Donja Opatija

Općina Pokupsko

1

9. Pojačano održavanje nerazvrstane ceste Suhača u Auguštanovcu i Vodosprema – Suhača u Pokupskom Cerju

1

10. Pojačano održavanje nerazvrstane ceste Pokupski Gladovec–Strezojevo

1

3Kad je predlagatelj JLS navodi se samo ime JLS. 4 Tipologija teritorijalne pripadnost (odnosi se na sve tablice): 1 jedna JLS ili dio prostora JLS 2 dvije ili više JLS unutar jedne županije 3 dvije ili više JLS unutar više županija 4 sve JLS unutar jedne ili dvije županije u dijelu koji je u obuhvatu UAZ 5 UAZ Napomena: Grad Zagreb se ovdje tretira kao JLS

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 9

11. Rekonstrukcija ceste Jelenići - Budinjak na području Grada Samobora u svrhu razvoja mikroregije Žumberak – Samobor

Grad Samobor 1

12. Izgradnja nerazvrstane ceste prema autobusnom kolodvoru Stubaki

Općina Stubičke Toplice

1

13. Izgradnja nerazvrstane ceste prema groblju Strmec Stubički u svrhu poboljšanja poslovanja i potrošačkog okruženja

1

14. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja županijskih cesta (rotor) ŽC 3016 i ŽC 3017 i kraka čvora Sv. Helena autoceste A4

Grad Sveti Ivan Zelina 1

15. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja ceste Sveti Ivan Zelina - Marija Bistrica

Grad Sveti Ivan Zelina / Grad Sveti Ivan Zelina, Općina Marija Bistrica

2

16. Rekonstrukcija ulice Andrije Kačića Miošića

Grad Velika Gorica 1

17. Rekonstrukcija ceste ŽC304100 Novo Čiče-Čička Poljana

1

18. Inteligentno i pametno upravljanje prometom

1

19. Rekonstrukcija i uređenje ul. dr. S. Pinjuha u Velikom Trgovišću

Općina Veliko Trgovišće

1

20. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Družilovec-Sv. Juraj i sanacija klizišta

1

21. Rekonstrukcija i modernizacija Hebrangove ulice

1

22. Nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom

Hrvatske vode d.o.o./ Grad Zabok

1

23. Izgradnja županijske ceste Novi dvori - Jablanovec Zaprešić

Grad Zaprešić 1

24. Rekonstrukcija križanja Jadranska avenija - Avenija grada Dubrovnika

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet / Grad Zagreb

1

25. Izgradnja Radničke ceste do Domovinskog mosta (III. i IV. etapa)

1

26. Izgradnja produžetka Sarajevske ulice s izgradnjom vijadukta preko Ranžirnog kolodvora

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada / Grad Zagreb, Grad Velika Gorica (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)

3

27. Ugradnja parkirališnih senzora za Zagrebački holding d.o.o., 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 10

kontrolu parkirališnih mjesta Podružnica Zagrebparking / Grad Zagreb 28. Centralizirani sustav upravljanja u javnim

garažama 1

29. Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosjeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac

HŽ infrastruktura d.o.o. / Grad Zagreb, Općina Stupnik, Grad Samobor, Općina Klinča Sela, Grad Jastrebarsko (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)

3 (dio izvan

UAZ)

30. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo-Križevci, pruga DG-Botovo-Dugo Selo

HŽ infrastruktura d.o.o. / Grad Zagreb, Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)

3

31. Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)

HŽ infrastruktura d.o.o. / Grad Zaprešić, Općina Luka, općina Veliko Trgovišće, Grad Zabok (Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija

3

32. Brza cesta Zabok - Krapina i spojna cesta prema Zlatar Bistrici

ZARA, Hrvatske ceste d.o.o./ Grad Zabok

1 (dio izvan

UAZ)

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 11

2. strateška tema

Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet: 3.3. Razvoj prometne infrastrukture i sustava održive mobilnosti Mjera:3.3.4. Unaprjeđenje javnog putničkog prometa

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Promocija okolišno prihvatljivih praksi u prometu kroz uređenje sigurnih, udobnih i „pametnih“ autobusnih stajališta

Općina Bistra 1

2. Osiguranje pristupačnosti željezničkog kolodvora sukladno potrebama dnevnih migranata

Grad Dugo Selo 1

3. Izgradnja intermodalnog terminala Dugo Selo

1

4. Razvoj transmodalnih oblika javnog prijevoza

Općina Jakovlje 1

5. Izgradnja intermodalnog terminala Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko 1

6. Integrirani eko sustav javnog prijevoza Grada Jastrebarskog

1

7. Postavljanje solarnih autobusnih stanica Općina Kravarsko 1

8. Autobusni kolodvor u Pisarovini Općina Pisarovina 1

9. Izgradnja autobusnog kolodvora s ciljem povećanja broja putnika u javnom prijevozu

Općina Stubičke Toplice 1

10. Unapređenje javnog prijevoza Grada Velike Gorice

Grad Velika Gorica 1

11. Obnova autobusnog kolodvora u Velikoj Gorici

1

12. Tramvajska linija Velika Kosnica - Zračna luka - Velika Gorica – dokumentacija i izgradnja

1

13. Uređenje parkirališta postojećeg željezničkog kolodvora u Velikoj Gorici

1

14. Izgradnja novog željezničkog kolosijeka do zračne luke radi bolje povezanosti

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 12

15. Izgradnja novog autobusno/željezničkog kolodvora s pristupnim prometnicama

1

16. Obnova autobusnog kolodvora u Velikoj Gorici

1

17. Inteligentno i pametno upravljanje prometom

1

18. Izgradnja intermodalnog terminala Velika Gorica

1

19. Izrada projektne dokumentacije autobusno-željezničkog terminala

Grad Zaprešić 1

20. Unaprjeđenje tramvajskog elektroenergetskog sustava u svrhu poboljšanja javne usluge

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet / Grad Zagreb

1

21. Rekonstrukcija intermodalnog terminala Podsused

1

22. Izgradnja intermodalnog terminala Savski Most

1

23. Izgradnja intermodalnog terminala Borongaj okretište

1

24. Izgradnja intermodalnog terminala Kampus Borongaj

1

25. Izgradnja intermodalnog terminala Remetinec

1

26. Rekonstrukcija intermodalnog terminala Sesvetska Sopnica

1

27. Rekonstrukcija i dogradnja autobusnog terminala Sesvete

1

28. Izgradnja intermodalnog terminala Sesvetska Sela

1

29. Izgradnja tramvajske pruge od Trga Eugena Kvaternika do stadiona HNK Gorica u Velikoj Gorici

1

30. Razvoj infrastrukture i sustava parkiranja koji se nadovezuju na javni prijevoz

Zagrebački holdingd.o.o.,Podružnica Zagrebparking / Grad Zagreb

1

31. Poboljšanje tramvajske efektivnosti Zagreba –PoTEZ

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET / Grad Zagreb

1

32. Obnova kolosijeka na pruzi Mihaljevac – Dolje

1

33. Sustav za brojanje putnika 1

34. Tramvajska vozila 1

35. Veliko održavanje tramvajskih pruga

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 13

36. Rekonstrukcija tramvajskog spremišta Remiza

1

37. Izgradnja novog tramvajskog spremišta 1

38. Obrazovanje osoblja 1

39. Sustav za nadzor i upravljanje prometom 1

40. Revitalizacija Uspinjače 1

41. Željezničko stajalište - Znanstveno učilišni kampus Borongaj

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti/ Grad Zagreb

1

42. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje autobusnih terminala i stajališta javnog linijskog prijevoza na području Zagrebačke županije

Integrirani promet zagrebačkog područja (IPZP d.o.o) / Općina Bistra, Općina Brckovljani, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Grad Dugo Selo, Općina Jakovlje, Grad Jastrebarsko, Općina Klinča Sela, Općina Kravarsko, Općina Luka, Općina Marija Gorica, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko, Općina Pušća, Općina Rugvica, Grad Samobor, Općina Stupnik, Grad Sveta Nedelja, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Velika Gorica, Grad Zaprešić (Zagrebačka županija)

4 (dio izvan

UAZ)

43. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje autobusnih terminala i stajališta javnog linijskog prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije

Integrirani promet zagrebačkog područja (IPZP) d.o.o. / Grad Donja Stubica, Općina Gornja Stubica, Općina Marija Bistrica, Općina Oroslavje, Općina Stubičke Toplice, Općina Veliko Trgovišće, Grad Zabok (Krapinsko-zagorska županija)

4 (dio izvan

UAZ)

44. Rekonstrukcija željezničkih stajališta na dionici pruge M202 (Grad Zagreb - Rijeka) u obuhvatu UAZ

HŽ infrastruktura d.o.o. / Grad Zagreb, Općina Stupnik, Grad Samobor, Općina Klinča Sela, Grad Jastrebarsko (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)

3

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 14

45. Rekonstrukcija željezničkih stajališta na dionici pruge M102 (Grad Zagreb – Dugo Selo)

HŽ infrastruktura d.o.o. / Grad Zagreb, Grad Dugo Selo (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)

3

46. Širokotračna jednokolosječna željeznička pruga Podsused – Sv. Nedelja – Samobor – Perivoj

HŽ infrastruktura d.o.o. / Grad Zagreb, Grad Sveta Nedelja, Grad Samobor (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)

3

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 15

3. strateška tema

Obnova i izgradnja mostova

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:C3 Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet: 3.3. Razvoj prometne infrastrukture i sustava održive mobilnosti Mjera:3.3.6. Integracija i unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Most preko rijeke Krapine Općina Luka 1

2. Izgradnja skelskog prijelaza na Kupi u Pokupskom

Općina Pokupsko 1

3. Most preko Save Otok – Brdovec Grad Samobor 1

4. Izgradnja mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom

Općina Stubičke Toplice 1

5. Izgradnja mosta preko rijeke Odre Grad Velika Gorica 1

6. Izgradnja novog mosta preko odteretnog kanala Sava-Odra

1

7. Pješačko-biciklistički most Jarun Grad Zagreb 1

8. Most na Odri - rekonstrukcija mostakroz zaštićeno područje Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru (ujedno i dio ekološke mreže NATURA 2000 - Turopolje)

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Velika Gorica, Općina Orle

2

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 16

4. strateška tema

Biciklistička i pješačka infrastruktura

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet: 3.3. Razvoj prometne infrastrukture i sustava održive mobilnosti Mjera:3.3.5. Unaprjeđenje biciklističkog i pješačkog prometa

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Istočna biciklistička poveznica Grada Dugog Sela

Grad Dugo Selo 1

2. Razviti i označiti mrežu planinarsko-pješačkih i biciklističkih staza povezanih sa JPP Medvednica i razvijanje drugih sportova

Općina Jakovlje 1

3. Uređenje biciklističke staze Općina Kravarsko 1

4. Biciklistička staza Kašina– Marija Bistrica – Zlatar Bistrica u svrhu povezivanja sa autobusnim i željezničkim prijevozom

Općina Marija Bistrica 1

5. Biciklističke i pješačke staze Općina Pisarovina 1

6. Unapređenje biciklističkog i pješačkog prometa

Općina Rugvica 1

7. Izgradnja dvosmjerne biciklističke staze od Katančićeve ulice u Samoboru do administrativne granice općine prema Svetoj Nedelji u svrhu smanjenja prometa motoriziranih vozila na državnoj cesti D231

Grad Samobor 1

8. Projektiranje i izgradnja pješačko-biciklističke staze - D3 sjever

Grad Sveti Ivan Zelina 1

9. Izgradnja pješačko-biciklističke staze - D3 jug

1

10. Pješačka staza od Velike Gorice do jezera Čiče

Grad Velika Gorica 1

11. Pješačko-biciklistička staza od raskrižja D30 i ŽC60

1

12. Pješačko-biciklistička staza od Velike Gorice do Male Bune

1

13. Izgradnja nogostupa uz županijske i državne ceste

Općina VelikoTrgovišće

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 17

14. Izgradnja biciklističke staze Zagorskabajka 1

15. Izgradnja nogostupa uz Županijsku cestu 2191 koja povezuje naselja Veliko Trgovišće, Družilovec, Dubrovčan

1

16. Biciklistička staza Zabok – Sveti Križ Začretje

Grad Zabok (i Općina Sveti Križ Začretje izvan UAZ)

1 (dio

izvanUAZ)

17. Izrada Studije biciklističkog prometa na području Grada Zaprešića

Grad Zaprešić 1

18. Izgradnja nogostupa i biciklističke staze na ŽC Novi dvori-Jablanovec

1

19. Uspostava cjelovite biciklističke mreže u svrhu održivog urbanog prometa

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet/ Grad Zagreb

1

20. Uvođenje sustava javnih bicikala 1

21. Poligon za edukaciju Travno 1

22. Istočna magistrala - Povezivanje grada Zagreba, Sesveta i Dugog Sela

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet/ Grad Zagreb, Grad Dugo Selo (Grad Zagreb, Zagrebačka županija)

3

23. Razvoj biciklističke staze kroz zaštićeno područje Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru (ujedno i dio ekološke mreže NATURA 2000 - Turopolje)

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Velika Gorica, Općina Orle

2

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 18

5. strateška tema

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje

otpadnih voda

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet:3.2. Uređivanje sustava primarne infrastrukture Mjera: 3.2.1. Izgradnja, rekonstrukcija i unapređenje komunalne opremljenosti – vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici

Općina Bistra 1

2. Odvodnja oborinskih voda Grad Dugo Selo 1

3. Aglomeracija Jastrebarsko – sustav odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda - izgradnja pročistača i 44,3 km kanalizacije

Vode Jastrebarsko d.o.o. / Grad Jastrebarsko

1

4. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Čakancu

Općina Kravarsko 1

5. Sustav odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa, sustav Donja Kupčina – I. faza

Općina Pisarovina 1

6. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Roženica I – 1. dio

Općina Pokupsko 1

7. Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb-istok

Općina Rugvica 1

8. Kolektori fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice 1

9. Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka - projekt Gornji Stupnik I

Općina Stupnik 1

10. Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka - projekt Gornji Stupnik II

1

11. Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka – projekt Gornji Stupnik III

1

12. Vodovodna mreža naselja Bukovčak Grad Velika Gorica

1

13. Vodovodna mreža naselja StrmecBukevski 1

14. Vodovodna mreža naselja Petravec 1

15. Vodovodna mreža naselja SopBukevski 1

16. Vodovodna mreža naselja Prvonožina 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 19

17. Vodovodna mreža naselja Vukomerić 1

18. Vodovodna mreža naselja Cerovski Vrh 1

19. Vodovodna mreža naselja Gustelnica 1

20. Vodovodna mreža naselja Kostanjevec–Šiljakovina

1

21. Vodovodna mreža naselja Peršinovec 1

22. Vodovodna mreža naselja Dubranec 1

23. Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica

1

24. Izgradnja kanalizacijske mreže Općina Veliko Trgovišće 1

25. Rekonstrukcija dionice vodovodne mreže 1

26. Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, proširenje električne i plinske mreže, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje glavnih i spojnih cesta

1

27. Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije uz županijsku cestu Ž 2193 u Jakuševcu Zabočkom

Grad Zabok 1

28. Izgradnja kanalizacijskog sustava Grad Zaprešić 1

29. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, III. faza (Pokupski Gladovec, Strezojevo)

VG Vodoopskrba d.o.o. (javni pružatelj usluge vodoopskrbe)/ Općina Pokupsko

1

30. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, V. faza (Zgurić Brdo, Roženica II)

1

31. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, II. faza (Hotnja)

1

32. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, IV. faza (Lijevi Štefanki, Auguštanovec)

1

33. Izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima Rakitje, Novaki, Bestovje-IV etapa fekalne kanalizacije u naselju Novaki

Vodoopskrba i odvodnjaZagrebačke županije d.o.o./ Grad Sveta Nedelja

1

34. Izgradnje fekalne kanalizacije u naseljima Rakitje, Novaki, Bestovje- VII etapa fekalna kanalizacije u naselju Rakitje-jug

1

35. Izgradnja glavnog sabirnog kolektora fekalne kanalizacije Sveta Nedelja-Brezje-Jagnjić Dol-Mala Gorica- II faza

1

36. Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb-istok

Vodoopskrba i odvodnjaZagrebačke županije d.o.o./ Grad Dugo Selo, Grad Sveti Ivan Zelina, Općina Brckovljani, Općina Rugvica (Zagrebačka županija)

2

37. Aglomeracija za vodoopskrbu i odvodnju Zagorski vodovod d.o.o. / 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 20

Grad Zabok

6. strateška tema

Zaštita vodotoka, obrana od poplava

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: C3 Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet:3.1. Zaštita i unaprjeđivanje kvalitete okoliša i prirode Mjera: 3.1.6. Ublažavanje i prilagodba prirodnim promjenama i rizicima

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izgradnja retencije Reka - Donja Stubica Hrvatske vode / Grad Donja Stubica

1

2. Izgradnja retencije Martin Breg s pratećim građevinama na području Dugog Sela

Hrvatske vode / Grad Dugo Selo

1

3. Izgradnja retencije Planički Jarek s pratećim građevinama na području Dugog Sela

1

4. Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo

1

5. Transverzalni nasip od odteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša, 7 km

Hrvatske vode / Općina Orle

1

6. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša, uključivo i četiri obaloutvrde

1

7. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i Dubrovčaka, 13km

Hrvatske vode / Općina Rugvica

1

8. Obaloutvrde na rijeci Savi na lokacijama: Okunščak , Rugvica, Oborovo, uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, uzvodno od Dubrovčaka

1

9. Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici km 0+679,17 - 2+716,56, s nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73

Hrvatske vode / Grad Samobor

1

10. Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama

1

11. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (kanala K-1, dužine 1609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 21

12. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te propusta preko kanala K-2 u km 4+501,88)

1

13. Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica

1

14. Potok Goštiraj - Sveta Nedelja Hrvatske vode / Grad Sveta Nedjelja

1

15. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje–StrmecBukevski

Hrvatske vode / Grad Velika Gorica

1

16. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih

1

17. Transverzalni nasip od odteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km

1

18. Sustav lijevo obalnih savskih nasipa zaprešičkog područja dužine 10,0 km

Hrvatske vode / Grad Zaprešić

1

19. Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka - Jarun (6 pragova)

Hrvatske vode / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 22

7. strateška tema

Gospodarenje otpadom

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet:3.1. Zaštita i unaprjeđivanje kvalitete okoliša i prirode Mjera: 3.1.4. Unaprjeđivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta Općina Brckovljani 1

2. Uređenje reciklažnog dvorišta Andrilovec Grad Dugo Selo

1

3. Sanacija odlagališta Andrilovec 1

4. Sanacija divljih odlagališta na području Općine Klinča Sela

Općina Klinča Sela 1

5. Poboljšanje sustava zbrinjavanja otpada na području općine Kravarsko nabavom mobilnog reciklažnog dvorišta

Općina Kravarsko

1

6. Poboljšanje sustava zbrinjavanja otpada na području općine Kravarsko izgradnjom reciklažnog dvorišta

1

7. Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom

Općina Pisarovina 1

8. Uspostavljanje novih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka

Općina Rugvica 1

9. Zona za gospodarenje otpadom Grada Samobora ''Trebež''

Grad Samobor 1

10. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Strmcu Stubičkom

Općina Stubičke Toplice 1

11. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Svete Nedelje

Grad Sveta Nedelja 1

12. Izgradnja reciklažnog dvorišta Grad Sveti Ivan Zelina 1

13. Sanacija odlagališta komunalnog otpada 1

14. Izgradnja centra za gospodarenje otpadom Mraclinska Dubrava sa sunčanom elektranom

Grad Velika Gorica 1

15. Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada

1

16. Uređenje infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 23

17. ProjektKompostirajmo u vlastitom dvorištu

1

18. Nabava opreme za odvojeno sakupljanje otpada i oprane posude za sakupljanje komunalnog otpada

1

19. Sanacija divljih odlagališta otpada Grad Velika Gorica, Hrvatske šume / Grad Velika Gorica

1

20. Sanacija divljih odlagališta otpada Općina Veliko Trgovišće 1

21. Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada

Grad Zabok 1

22. Sanacija odlagališta otpada Grad Zaprešić 1

23. Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj/ Grad Zagreb

1

24. Uspostava Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO Zagreb)

1

25. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada i miješanog komunalnog otpada na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec

Zagrebački holding d.o.o. / Grad Zagreb

1

26. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada i miješanog komunalnog otpada na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec

1

27. Rekonstrukcija reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec

1

28. Sanacija divljih odlagališta otpada Hrvatske šume / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 24

8. strateška tema

Sustav poduzetničke potporne infrastrukture

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 2 Razvijati konkurentno i održivo gospodarstvo Prioritet: 2.1. Konkurentno poduzetništvo Mjere: 2.1.1. Razvoj napredne poduzetničke infrastrukture i usluga;2.1.2. Razvoj povoljnijeg okruženja za investiranje

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izgradnja i formiranje Gospodarske zone 'Bistra'

Općina Bistra 1

2. Poduzetnički inkubator Bistra – osiguranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva na principima cirkularne ekonomije

1

3. Opremanje Gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3 komunalnom infrastrukturom

Općina Brckovljani 1

4. Izgradnja ceste u Gospodarskoj zoni Božjakovina

1

5. Izgradnja poslovno poduzetničkog centra u svrhu unaprjeđenja infrastrukture za razvoj poduzetništva

Općina Dubravica 1

6. Izgradnja novog ulaza u poduzetničku zonu - osiguranje uvjeta za razvoj poduzetništva

Grad Dugo Selo 1

7. Razvoj poduzetničke infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševec

Grad Jastrebarsko 1

8. Poslovno-tehnološki centar Jastrebarsko 1

9. Razvoj poduzetničke infrastrukture za gospodarsku zonu Kupinec– projektna dokumentacija i izgradnja

Općina Klinča Sela

1

10. Poljoprivredno-poduzetnički centar 1

11. Razvoj Poduzetničke Zone Kraj Donji Općina Marija Gorica 1

12. Radna zona-Mokrice Grad Oroslavje 1

13. Poduzetnički inkubator Općina Pisarovina 1

14. Izgradnja poduzetničke zone Pokupsko Općina Pokupsko 1

15. Razvoj i unapređenje Zone mješovite namjene u svrhu osiguranja dugoročnih uvjeta za razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti

Općina Pušća 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 25

16. Izgradnja i opremanje postojećih i gradnja planiranih radnih zona

Općina Rugvica

1

17. Izgradnja i opremanje radne zone ZR Rugvica-sjever

1

18. Izgradnja poslovne infrastrukture za gospodarsku zonu Bobovica 2 u svrhu poticanja razvoja poduzetništva

Grad Samobor 1

19. Centar za razvoj poduzetničke kulture Grad Sveta Nedelja 1

20. Izgradnja oborinske i fekalne odvodnje te crpne stanice u radnoj zoni Sveta Nedelja (Industrijskoj Ulici, Industrijska ulica odvojak I, Obrtničkoj Ulici i dijelu Plešivičke ulice)

1

21. Infrastruktura za područje zgn (zone gospodarske namjene) Sveta Helena Jug

Grad Sveti Ivan Zelina 1

22. VG Poduzetnički inkubator Grad Velika Gorica 1

23. Prometne površine s komunalnom infrastrukturom u zoni proizvodne namjene „Vukovinsko polje“ S1

1

24. Prometne površine s komunalnom infrastrukturom u zoni proizvodne namjene „Vukovinsko polje“ S2

1

25. Unapređenje gospodarske zone i investicijskog okruženja - promocija i privlačenje investitora za ulaganje

Općina Veliko Trgovišće 1

26. Infrastrukturno uređenje gospodarske zone

Grad Zabok 1

27. Unaprjeđenje okruženja za (inovativne) poduzetnike početnike po modelu Stand-up - Start-up - Scale – up kroz razvoj cjelokupne usluge Razvojne agencije Zagreb – TPZ kao proinovativnog PPI –a

Gradski ured za gospodarstvo rad i poduzetništvo/ Grad Zagreb

1

28. Opremanje Inkubacijskog centra i laboratorija za istraživanje i razvoj u sklopu Paviljona 12 Zagrebačkog velesajma kao nove lokacije Tehnološkog parka

1

29. Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu koji za cilj ima poticati konkurentnost i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu uz rast

1

30. Projekt izgradnje i opremanja Tehnološkog parka Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 26

31. Kongresni centar Gradski ured za gospodarstvo rad i poduzetništvo, Ured za programe i projekte Europske unije / Grad Zagreb

1

32. Inkubacija društveno poduzetničkih inicijativa u Zagrebu - Razviti potporno okruženje za sustavan razvoj društvenog poduzetništva na području Grada Zagreba

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom/ Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 27

9. strateška tema

Razvoj visokih učilišta

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale Prioritet: 1.1. Razvoj društva znanja – obrazovanje, cjeloživotno učenje i unaprjeđivanje zapošljivosti Mjera: 1.1.1. Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture i usluga

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izgradnja kampusa za studente VVG-a Grad Velika Gorica 1

2. Izgradnja kampusa Grad Zaprešić 1

3. Izgradnja kompleksa Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (BGG-kompleks) na lokaciji Horvatovac u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu / Grad Zagreb

1

4. Projekt izgradnje zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Sjevernom kampusu, na lokaciji Zmajevac5

1

5. SolarDechatlon paviljon na Sveučilišnom kampusu Borongaj

1

6. Projekt izgradnje ALUARTFORUMA - umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 28

10. strateška tema

Plasman lokalno proizvedenih poljoprivrednih proizvoda,

kratki lanci opskrbe

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 2. Razvijati konkurentno i održivo gospodarstvo Prioritet: 2.4. Održivo korištenje resursa Mjera: 2.4.1. Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i plasmana proizvoda

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Tržnica Općina Bistra 1

2. Izgradnja tržnice za lokalne proizvode Općina Jakovlje 1

3. Distributivni centar i hladnjača Grad Velika Gorica 1

4. Eno-gastrocentar izvrsnosti na Branimirovoj tržnici

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo/ Grad Zagreb

1

5. Distributivni centar za lokalne proizvode 1

6. Osnivanje centra za sigurnost i kvalitetu hrane

Gradski ured za zdravstvo / Grad Zagreb

1

7. Rekonstrukcija tržnice Vrapče Zagrebački holding d.o.o. - Upravljanje nekretninama / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 29

11. strateška tema

Kulturna baština i turizam, selektivni oblici turizma

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:2. Razvijati konkurentno i održivo gospodarstvo Prioritet: 2.3. Razvoj turizma i kulture Mjere: 2.3.1. Restrukturiranje i repozicioniranje turizma te razvoj turističke infrastrukture; 2.3.2. Razvoj, promocija i umrežavanje novih turističkih proizvoda i programa; 2.3.3. Integrirani razvoj turizma i revitalizacija kulturne baštine

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Eko muzej i Bistranskehiže Općina Bistra 1

2. Ljetna pozornica 1

3. Uređenje tradicijskog ruralnog centra - kao križišta starih trgovačkih putova

1

4. Cvijet Brdovca Općina Brdovec 1

5. Revitalizacija i povezivanje Muzeja Brdovec s arheološkim parkom Drenje-Laduč

1

6. Kulturno informativni centar za posjetitelje Dugo Selo

Grad DugoSelo 1

7. Revitalizacija dvorca Oršić/Sixta u Jakovlju Općina Jakovlje, HDLU, ULUPUH / Općina Jakovlje

1

8. Obnova i revitalizacija dvorca Erdody i njegovih popratnih objekata te korištenje njegovih potencijala u razvojnu svrhu5

Grad Jastrebarsko 1

9. Centar za posjetitelje - Vizitor centar Općina Marija Bistrica 1

10. Ljeto u Mariji Gorici Općina Marija Gorica 1

11. Turističko izletnički centar Lijevo Sredičko Općina Pisarovina 1

12. Obnova kapele Sv. Vida, Župa Jamnica Pisarovinska

1

13. Uređenje kopitnice uz rijeku Kupu Općina Pokupsko 1

14. Izgradnja pristaništa na rijeci Kupi 1

15. Rekonstrukcija Kurije Rauch u Pušći u svrhu razvoja novih kulturnih i turističkih sadržaja

Općina Pušća 1

16. Izgradnja auto kampa i turističke kuće "Jarki" kao novog turističkog proizvoda u svrhu promocije kulturne i prirodne baštine

Općina Stubičke Toplice 1

5 Projekt se navodi i u Strateškoj temi 12. Revitalizacija brownfield lokacija pod rednim brojem 8. te je kao takav obrađen kroz tekst i u tablicama.

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 30

Stubičke Toplice

17. Izrada studijske i tehničke dokumentacije za zaštitu i obnovu Dvorca Kerestinec i perivoja

Grad Sveta Nedelja 1

18. Tematski park Zelingrad Grad Sveti Ivan Zelina

1

19. Sanacija kapele Sv. Antuna Padovanskog u Blaškovcu

RKT župa Sv. Benedikta Blaškovec/ Grad Sveti Ivan Zelina

1

20. Opremanje Centra za posjetitelje Grad Velika Gorica 1

21. Izgradnja muzejsko interpretacijskog centra rimskog nalazišta Andautonija u Ščitarjevu

1

22. Muzejski depo 1

23. Uređenje perivoja starog grada Lukavca 1

24. Promjena postava u Muzeju Turopolje 1

25. Muzej Turopolje 1

26. Kurija Josipović 1

27. Kurija Alapić 1

28. Dvorac Lukavec 1

29. Obnova Vile Bedeković 1

30. Etno edukacijski centar za preradu lana 1

31. Muzej zrakoplovstva 1

32. Zagreb Airport City 1

33. Termalno kupalište Zagreb – provedba pred investicijskih aktivnosti

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo/ Grad Zagreb

1

34. Modernizacija Zoološkog vrta i Parka Maksimir – II faza

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo/ Grad Zagreb

1

35. Afrička savana u ZOO u Zagrebu 1

36. Muzej Prigorja – mjesto susreta baštine i posjetitelja

MuzejPrigorja / Grad Zagreb

1

37. Revitalizacija Palače Gvozdanović Ured za programe i projekteEuropske unije/ Grad Zagreb

1

38. Tehnički muzej Nikola Tesla: Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. Stoljeće

1

39. Etnografski muzej – Obnovljena baština za pametan i održiv razvoj u hiperpovezanom svijetu

1

40. Hrvatski prirodoslovni muzej – Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja

1

41. Edukativni centar Lugareva kućica Javna ustanova Maksimir / 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 31

Grad Zagreb

42. Centar za posjetitelje Medvedgrad Javna ustanova Park prirode Medvednica / Grad Zagreb

1

43. Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica

Javna ustanova Park prirode Medvednica / Grad Zagreb, Grad Zaprešić, Općina Bistra, Općina Jakovlje, Grad Donja Stubica, Općina Stubičke Toplice, Općina Gornja Stubica, Općina Marija Bistrica (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija)

3

44. Obnova i revitalizacija starog grada Susedgrada

Potencijalni dionici: Institut za povijest umjetnosti, Centar za kulturu Susedgrad, GU za obrazovanje, kulturu i sport, Udruge / Grad Zagreb

1

45. Izgradnja edukativnog centra za posjetitelje unutar zaštićenog područja Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru te područja ekološke mreže NATURA 2000 Odransko polje

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Općina Orle

1

46. Izgradnja centra za posjetitelje unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 Sava nizvodno od Hruščice

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Općina Rugvica

1

47. Uređenje i održavanje Park šume Anindol (Tepec-Palačnik i Stražnik) u svrhu poboljšanja turističke ponude

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Samobor

1

48. Multifunkcionalna obnova dijela Park-šume „Tepec-Palačnik-Stražnik“- Aninog perivoja s ciljem postizanja očuvanja prirodne baštine, edukacije posjetitelja i turističkog razvoja Samobora i okolice „Vraćanje starog sjaja“

1

49. Razvoj područja oko PD Žitnica u centar adrenalinskih sportova

Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje / Grad Jastrebarsko

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 32

12. strateška tema

Revitalizacija brownfield lokacija

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet:3.4. Održivi prostorni razvoj Mjere:3.4.3. Obnova brownfield lokacija; 3.4.1. Cjelovito planiranje prostora

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Prijavitelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Obnova zgrade stare škole i izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata u svrhu osnivanja muzeja i turističko-informativnog centra

Općina Bistra 1

2. Obnova kulturne baštine-stara škola u Brckovljanima

Općina Brckovljani 1

3. Sanacija i privođenje namjeni zgrade ljekarne "Fellerove zgrade" u Gradu Donja Stubica

Grad Donja Stubica 1

4. Obnova zapuštenog izgrađenog dijela vojarne "Pukovnik Milivoj Halar"

Grad Dugo Selo 1

5. Izrada dokumentacije za objekt Stara škola Općina Jakovlje 1

6. Izrada dokumentacije i uređenje objekta Društveni dom Kraljev Vrh

1

7. Obnova prostora bivše Vojarne u Jastrebarskom sa svrhom razvoja društvenih i gospodarskih sadržaja

Grad Jastrebarsko 1

8. Obnova i revitalizacija dvorca Erdody i njegovih popratnih objekata te korištenje njegovih potencijala u razvojnu svrhu

1

9. Prenamjena stare osnovne škole u dom za starije i nemoćne – faza I

Općina Kravarsko 1

10. Izgradnja Multimedijalnog centra i vatrogasnog doma – rekonstrukcija zgrade stare bolnice

Općina Pokupsko 1

11. Izgradnja Centra kulture „Pavao Stoos“ (rekonstrukcija zgrade bivše poljoprivredne zadruge)

1

12. Rekonstrukcija zgrade broj 5 u bivšoj vojarni Taborec za potrebe osnovnog školstva

Grad Samobor 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 33

13. Mali tehnopolis Samobor – MTS 1

14. Rekonstrukcija zgrade Stočar u naselju Kerestinec u Svetoj Nedelji

Grad Sveta Nedelja 1

15. Revitalizacija turističko-sportsko-rekreacijskog centra u Svetom Ivanu Zelini

a. Revitalizacija turističko-sportsko-rekreacijskog centra u Svetom Ivanu Zelini

b. rekonstrukcija i dogradnja pristupne ceste

c. izgradnja parkirališta

Grad Sveti Ivan Zelina 1

16. Uređenje parka na mjestu starog radara Grad Velika Gorica 1

17. Izgradnja muzeja 153. brigade u V. Buni 1

18. Izgradnja dječjeg vrtića i prostora za školu u prirodi

1

19. Uređenje kompleksa Novi dvori Grad Zaprešić 1

20. Razvoj projekta Gredelj – provedba predinvesticijskih aktivnosti

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo/ Grad Zagreb

1

21. Razvoj projekta Blok Badel – provedba predinvesticijskih aktivnosti

1

22. Razvoj projekta Zagrepčanka – provedba predinvesticijskih aktivnosti

1

23. Tehnički muzej Nikola Tesla – uređenje objekta

Ured za programe i projekte Europske unije / Grad Zagreb

1

24. Pogon Jedinstvo – obnova i rekonstrukcija objekta

1

25. Revitalizacija Stare vojne bolnice u Vlaškoj ulici

1

26. Rekonstrukcija i uređenje industrijskog objekta Petruševac za potrebe HPM-a

1

27. SF KNJIŽNICA – rekonstrukcija i revitalizacija napuštenog kompleksa Paromlin u svrhu smještaja Gradske knjižnice u Zagrebu

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport/ Grad Zagreb

1

28. Prenamjena Zagrebačke tvornice ulja - Muzej holokausta

1

29. Uspostava modela integracije i sistematizacije brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada / Grad Zagreb

1

30. Zagrebački velesajam – inovativno urbano područje

1

31. Branimirova tržnica Zagrebački holding d.o.o. / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 34

32. Projekt privremenog uređenja lokacije Zagrepčanka i Gredelj

Zagrebački holding d.o.o., Upravljanje nekretninama / Grad Zagreb

1

33. Obnova zapuštene vojne infrastrukture u svrhu smještaja Središta za obuku zrakoplovnog osoblja Lučko

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti / Grad Zagreb

1

34. Sveučilišna bolnica u Blatu Grad Zagreb

1

35. Planinarski dom Željezničar 1

36. Brestovac – revitalizacija 1

37. Rekonstrukcija Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u višefuncionalni kulturno - turistički objekt Visitor Centar Zagreb

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport/ Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 35

13. strateška tema

Zelena infrastruktura i prirodna baština

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet:3.1. Zaštita i unaprjeđivanje kvalitete okoliša i prirode Mjera:3.1.2. Očuvanje i upravljanje zaštićenim i drugim posebno vrijednim dijelovima prirode, biološkom, geo i krajobraznom raznolikošću

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Uređenje zelene šetnice Grad Dugo Selo 1

2. Revitalizacija rijeke Odre Grad Velika Gorica 1

3. Uspostavljanje okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Javna ustanova Maksimir / Grad Zagreb

1

4. Istraživanje i monitoring vrsta i staništa na području Grada Zagreba

1

5. Obnova i revitalizacija I. i II. jezera u parku Maksimir

1

6. Vrednovanje i zaštita vodenih staništa u Parku prirode Medvednica i poboljšanje turističke funkcije Parka uređenjem Kraljičinog zdenca i brojnih izvora

Javna ustanova Park prirode Medvednica/ Grad Zagreb, Grad Zaprešić, Općina Bistra, Općina Jakovlje, Grad Donja Stubica, Općina Stubičke Toplice, Općina Gornja Stubica, Općina Marija Bistrica (Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija)

3

7. Krajobrazna osnova Parka prirode Medvednica

3

8. Uređenje posjetiteljske infrastrukture na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje

JU Park Prirode Žumberak – Samoborsko gorje/ Grad Samobor, Grad Jastrebarsko,Općina Klinča Sela (Zagrebačka županija)

3 (dio izvan

UAZ)

9. Projekt Zaštićena područja staništa izvornih pasmina (jačanje, snaženje, izgradnja kompetencija ovlaštenih organizacija za uzgoj izvornih zaštićenih pasmina s institucijama)

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija (UAZ)

5

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 36

10. Revitalizacija rijetkog i ugroženog cretnog staništa u Dubravici

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Općina Dubravica

1

11. Promotivni dokumentarni film o zaštićenim vrijednostima Zagrebačke županije i uslugama ekosustava koje dobivamo od prirode kao baza za edukaciju u školama

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Zagrebačka županija

4 (dio izvan

UAZ)

12. Izrada planova upravljanja zaštićenim područjima i institucionalno jačanje Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija

5 (dio izvan

UAZ)

13. Suzbijanje invazivnih vrsta na travnjačkim staništima u zaštićenim područjima

5 (dio izvan

UAZ)

14. Izrada projektne dokumentacije inventarizacija i valorizacija biljnog materijala u SPA Park u Bistracu

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Samobor

1

15. Izrada projektne dokumentacije inventarizacija i valorizacija biljnog materijala u SPA Park u Langovoj, Samobor

1

16. Revitalizacija vodenih površina u Spomeniku parkovne arhitekture "Lug Samoborski - park oko dvorca"

1

17. Projekt proširenja pješačke staze u Grgosovoj špilji

1

18. Izrada projektne dokumentacije - inventarizacija i valorizacija biljnog materijala u SPA Park u Božjakovini

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Općina Brckovljani

1

19. Izrada projektne dokumentacije - inventarizacija i valorizacija dendromaterijala parka oko dvorca Lužnica za izradu podloge za zaštitu kao Spomenik parkovne arhitekture

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Zaprešić

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 37

14. strateška tema

Uređenje javnih prostora i objekata

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 3. Unaprijediti upravljanje okolišem prirodom i prostorom Prioritet: 3.4. Održivi prostorni razvoj Mjere: 3.4.1. Cjelovito planiranje prostora; 3.4.2. Unaprjeđenje naseljenih dijelova; 3.4.3. Obnova brownfield lokacija; 3.4.4. Razvoj i promocija identitetskih potencijala

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izgradnja općinskog centra Općina Bistra

1

2. Obnova i dogradnja Dječjeg vrtića u Poljanici

1

3. Modernizacija dječjih igrališta na području Općine Brckovljani

Općina Brckovljani

1

4. Izgradnja zgrade društvene namjene 1

5. Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Gornje Dvorišće

1

6. Izgradnja amfiteatra u Šenkovcu Općina Brdovec 1

7. Izgradnja III osnovne škole Grad Dugo Selo 1

8. Uređenje parkova i dječjih igrališta Općina Jakovlje

1

9. Uređenje sportsko rekreacijskog kompleksa

1

10. Uređenje infrastrukture i opreme OŠ i PŠ 1

11. Izrada dokumentacije i uređenje objekta Društveni dom Kraljev Vrh

1

12. Izgradnja trga dr. Franje Tuđmana Općina Klinča Sela 1

13. Izgradnja nove Osnovne škole sa sunčanom elektranom

Zagrebačka županija/ Grad Jastrebarsko

1

14. Adaptacija domova kulture na području Općine Kravarsko

Općina Kravarsko

1

15. Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom

1

16. Rekonstrukcija mrtvačnice u naselju Donji Hruševec

1

17. Izgradnja goričkog trga Općina Marija Gorica 1

18. Adaptacija društvenog doma Ivan Goran Kovačić

Općina Pisarovina 1

19. Uređenje groblja u Pokupskom Općina Pokupsko

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 38

20. Izgradnja groblja s posmrtnim centrom u Hotnji

1

21. Izgradnja groblja s posmrtnim centrom u Lijevim Štefankima

1

22. Izgradnja groblja s posmrtnim centrom u Lukinić Brdu

1

23. Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta Općina Rugvica 1

24. Izgradnja sportskog centra Općina Stupnik 1

25. Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Strmcu

Grad Sveta Nedelja 1

26. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Svete Nedelje u naseljima Bestovje, Novaki, Orešje, Rakitje i Mala Gorica

1

27. Uređenje nogometnog igrališta u naselju Brezje

1

28. Izgradnja multifunkcionalnog centra u Svetom Ivanu Zelini – rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma

Grad Sveti Ivan Zelina 1

29. Projekt uređenja pješačke zone u centru Velike Gorice s pojedinačnim projektima

Grad Velika Gorica 1

30. Izgradnja rotora radi uvođenja dvosmjernog prometa centar grada i uvođenja pješačke zone

1

31. Izgradnja dječjih igrališta Općina Veliko Trgovišće

1

32. Uređenje Sportskog centra Veliko Trgovišće

1

33. Uređenje PŠ Strmec Krapinsko-zagorska županija/ Općina Veliko Trgovišće

1

34. Modernizacija društvenog doma ProsenikGubaševski

Grad Zabok

1

35. Kompleks bazena uz trodijelnu sportsku dvoranu

1

36. Izgradnja trga dr.Franje Tuđmana Grad Zaprešić

1

37. Novo lice Starog centra 1

38. Uređenje Trga Ivana Pavla II 1

39. Društveni dom Jablanovec 1

40. Izgradnja nove zgrade kulturnog centra 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 39

15. strateška tema

Urbana obnova i energetska učinkovitost

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški ciljevi: 1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale; 3. Unaprijediti upravljanje okolišem prirodom i prostorom Prioriteti: 1.3. Unaprjeđenje standarda stanovanja; 3.1. Zaštita i unaprjeđivanje kvalitete okoliša i prirode; 3.2. Unaprjeđivanje sustava primarne infrastrukture Mjere: 1.3.1. Poticanje i realizacija različitih modela stanovanja; 3.1.5. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te povećavanje energetske učinkovitosti; 3.2.2. Izgradnja i unapređenje komunalne opremljenosti – opskrba plinom; 3.2.3. Izgradnja i unapređenje komunalne opremljenosti – javni sustav grijanja

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izmjena stolarije - Dječji vrtić Kapljica Općina Bistra 1

2. Energetska obnova društveno-sportskog doma Brdovec

Općina Brdovec

1

3. Uspostava ekološki prihvatljivog sustava javnog prijevoza u općini Brdovec

1

4. Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Gornja Stubica

Općina Gornja Stubica 1

5. Izgradnja/rekonstrukcija sustava javne rasvjete prema Master planu Javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog

Grad Jastrebarsko 1

6. Povećanje energetske učinkovitosti društvenog doma Klinča Sela

Općina Klinča Sela 1

7. Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade javne namjene (Općinske zgrade), Općina Kravarsko, centar Kravarskog

Općina Kravarsko 1

8. Energetska učinkovitost javne rasvjete Općina Pisarovina 1

9. Toplinska mreža za centraliziranu opskrbu toplinskom energijom poduzetničke zone i naselja Pisarovina

1

10. Izgradnja sabirno-logističkog centra za biomasu

Općina Pokupsko

1

11. Izgradnja mlinice i hidroelektrane na rijeci Kupi

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 40

12. Izgradnja javne rasvjete prema master planu javne rasvjete

1

13. Izgradnja mreže centraliziranog toplovodnog sustava (II. faza)

1

14. Projekt energetske učinkovitosti zgrade gradske uprave

Grad Sveti Ivan Zelina 1

15. Energetska obnova zgrade Općine Općina Veliko Trgovišće 1

16. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 1

17. Modernizacija javne rasvjete Grada Velike Gorice

Grad Velika Gorica 1

18. Centralni toplinski sustav grada Velike Gorice

1

19. Rekonstrukcija javne rasvjete Grad Zaprešić 1

20. RePubLEEc Grad Zagreb 1

21. Generatorski set GP4 (mEJakuševec 2) Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj / Grad Zagreb

1

22. Implementacija sustava za upravljanje odnosima s kupcima prirodnog plina (eng. CRM –CustomerRelationship Management)

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Gradska plinara Zagreb / Grad Zagreb

1

23. e-Račun (elektroničko poslovanje: zaprimanje i slanje računa u elektroničkom obliku sukladno CEN i IDABC preporukama i UBL 2.1 standardu)

1

24. Web i mobilna aplikacija MOJ RAČUN za komunikaciju i kolaboraciju s kupcima prirodnog plina i plaćanje računa za plin kreditnim i debitnim karticama putem Interneta (eng. Web Payment)

1

25. Iskorištavanje topline sa mTEO postrojenja na Odlagalištu otpada Jakuševec za zagrijavanje objekata na Odlagalištu (sortirnica) - projektiranje, izvođenje radova i nadzor

Zagrebački holding d.o.o. / Grad Zagreb

1

26. Električni bicikli za sustav javnih garaža Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking / Grad Zagreb

1

27. Ulaganje u punionice za električna vozila 1

28. Energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva rasvjeta u javnim garažama

1

29. Ugradnja punjača za električna vozila u 218 mjesnih odbora na području Grada Zagreba

1

30. Projekt Podbrežje Zagrebački holding d.o.o., Zagrebačka stanogradnja / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 41

16. strateška tema

Unaprjeđenje mogućnosti zapošljavanja mladih i uključivanje

mladih u održivi razvoj UAZ

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale Prioritet: 1.1. Razvoj društva znanja – obrazovanje, cjeloživotno učenje i unaprjeđivanje zapošljivosti Mjere:1.1.2.Unaprjeđenje infrastrukture i sustava srednjoškolskog,visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovanja; 1.1.3. Unaprjeđenje zapošljivosti mladih, mladih NEET-ova i ostalihiz NEET skupine

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Bistranska udruga mladih Općina Bistra 1

2. Uređenje mreže klubova mladih unutar mjesnih domova u svrhu provođenja interkulturalnih aktivnosti i pružanja socijalnih usluga radi smanjenja socijalne isključenosti i borbe protiv svih oblika diskriminacije

1

3. Otvaranje društveno-kulturnog centra za mlade

Općina Brdovec 1

4. Razvijanje kulturnih i sportskih sadržaja za djecu i mladež

Općina Jakovlje 1

5. Uključivanje mladih u društveno-kulturni život šire zajednice

Grad Jastrebarsko 1

6. Poticati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba s naglaskom na teže zapošljive skupine

1

7. Aktivno do radnog mjesta – inicijativa za mlade

1

8. Aktivacijski centar za mlade- aktivacija nezaposlenih mladih kroz obrtništvo i samozapošljavanje

Općina Klinča Sela 1

9. Provedba obrazovnih programa za mlade te organizacija i provedba neformalnog oblika cjeloživotnog učenja u svrhu omogućavanja vještina u skladu s potrebama tržišta rada te ostvarivanja konkurentnosti na tržištu.

Općina Pušća 1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 42

10. Izgradnja zgrade Centar za djecu, mlade i obitelj

Grad Velika Gorica 1

11. Osnivanje multifunkcionalnog centra za mlade

1

12. Projekt Mladi i Zagreb Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom/ Grad Zagreb

1

13. Projekt revitalizacije Grada Mladih Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 43

17. strateška tema

Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale Prioritet:1.2. Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture i usluga Mjera: 1.2.3. Unaprjeđenje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Izgradnja nove Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Općina Bistra 1

2. Istraživačko medicinski centar Krečaves Grad Sveti Ivan Zelina 1

3. Centar za integrativnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan

Gradski ured za zdravstvo / Grad Zagreb

1

4. Centar za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče

1

5. Helikopterska hitna medicinska pomoć (HEMS) – razvoj infrastrukture za odvijanje zračnog prometa u krugu bolničkih ustanova (helidrom)

Ured za upravljanje u hitnim situacijama / Grad Zagreb

3

6. Povezani zdravljem – APP Mreže zdravih gradova

Grad Zagreb, Grad Zabok 3

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 44

18. strateška tema

Unaprjeđenje socijalnih usluga i smanjenje isključenosti

marginaliziranih skupina

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale Prioritet: 1.4. Jačanje socijalne uključenosti i kvalitete življenja Mjere: 1.4.1. Unaprjeđivanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga i pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama; 1.4.2.Poboljšanje integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv diskriminacije

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Doprinijeti socijalnom uključivanju i kvaliteti života umirovljenih osoba,starijih osoba te nezaposlenih preko 54 godine starosti kroz sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima

Grad Jastrebarsko 1

2. Razvoj mreže visoko kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici

1

3. Razvoj mreže visoko kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici

1

4. Pomoć i njega u kući za starije i nemoćne Općina Klinča Sela 1

5. Unapređenje kvalitete života starijih osoba Općina Pisarovina 1

6. Izgradnja doma za starije i nemoćne Općina Pokupsko 1

7. Izgradnja hospicija i doma za starije i nemoćne, projektna dokumentacija

Zagrebačka nadbiskupija, RKT Župa Blaženog Alojzija Stepinca, Bestovje / Grad Sveta Nedelja

1

8. Centar međugeneracijske solidarnosti Grad Zaprešić 1

9. ZagICA - Zagrebački Integrirani Centar za Aktivaciju -Uspostavljanje pilot modela za integraciju podataka korisnika zajamčene minimalne naknade i razvoj individualnog pristupa

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom/ Grad Zagreb

1

10. CORE Centar - uspostavljanje modela integrirane koordinacije i pružanja socijalnih usluga za socijalno isključene skupine na području Grada Zagreba (mladi s poremećajima u ponašanju)

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 45

11. Društvene inovacije u području socijalnih usluga

1

12. Inovacije u socijalnim politikama koje podupiru reformu socijalnih usluga

1

13. Mreža društveno korisnog učenja za socijalnu zaštitu i kvalitetu života u Gradu Zagrebu - Uključivanje studenata Sveučilišta u Zagrebu u programe društveno korisnog učenja za poboljšanje socijalne zaštite i kvalitete života ugroženih društvenih skupina u Gradu Zagrebu

1

14. Kamp za osobe s invaliditetom na Jarunu 1

15. Razvijati politiku socijalnog stanovanja koja uključuje dostupnost usluga stanovanja za razvoj integriranih usluga socijalnog uključivanja, transformaciju ustanova socijalne skrbi i deinstitucionalizaciju u Gradu Zagrebu do 2020.

1

16. Razvoj mreže usluga za starije i nemoćne osobe

1

17. Razvoj mreže usluga za beskućnike 1

18. Integracija romske zajednice 1

19. Razvoj mreže usluga za tražitelje azila i azilante te strance pod supsidijarnom zaštitom i strance pod privremenom zaštitom RH

1

20. Majka i otac - najbolji zagovornici prava djeteta – Primarna prevencija – MACR

1

21. Razvoj prilagođenih socijalnih usluga u zajednici za različite skupine osoba s invaliditetom na području Grada Zagreba uz aktivno uključivanje lokalnih dionika za poboljšanje socijalne uključenosti i kvalitete života

1

22. Razvoj kvalitete, ponude i dostupnosti socijalnih usluga namijenjenih starijim osobama, razvojem i unapređenjem institucijskih i izvaninstitucijskih usluga domova za starije osobe Grada Zagreba

1

23. Razvoj mreže usluga za pripadnike seksualnih i rodnih manjina (LGBT populacija)

1

24. Jačati administrativne kapacitete lokalne uprave, unaprijediti horizontalnu i

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 46

vertikalnu koordinaciju te umreženost različitih sustava u procesu razvoja mreže socijalnih usluga

25. Korištenje novim tehnologijama radi povećanja neovisnosti i kvalitete života osoba s invaliditetom

1

26. Osiguravanje jednakih mogućnosti osobama s invaliditetom za korištenje kulturnih sadržaja

1

27. Proširenje obuhvata, kvalitete i ponude aktivnosti Gerontoloških centara - Razviti ciljane socijalne usluge za starije osobe (osobe iznad 65 godina starosti) kroz nadogradnju ponude Gerontoloških centara i proširenje obuhvata tih usluga prvenstveno na osobe koje žive u kućanstvima uz suradnju s lokalnim dionicima, pružateljima socijalnih usluga za ovu populaciju

1

28. Integrirani model podrške za zapošljavanje za OSI u različitim životnim situacijama - Povećati učinkovitost i proširiti ponudu sustava podrške za zapošljavanje osoba s invaliditetom uz aktivno i integrirano sudjelovanje svih dionika na području Grada Zagreba

1

29. Podrška žrtvama obiteljskog nasilja i beskućnicima u zapošljavanju - Razvoj ciljanih oblika podrške te proširenje postojećih za ranjive skupine koje nemaju vlastito stanovanje (beskućnici i žrtve obiteljskog nasilja) za osamostaljenje kroz podršku u zapošljavanju i psihosocijalnu podršku temeljem mreže podrške lokalnih dionika

1

30. Sustavna podrška i povremena skrb za osobe s mentalnim teškoćama u Gradu Zagrebu - Osigurane ciljane usluge u zajednici za odrasle osobe s mentalnim teškoćama Grada Zagreba za poboljšanje socijalne uključenosti i kvalitete života

1

31. Mreža za mlade Grada Zagreba – za socijalno uključivanje - Poboljšati perspektivu socijalne uključenosti i

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 47

zapošljavanja za mlade s poremećajima u ponašanju koji izlaze iz alternativne skrbi (domovi i stambene zajednice) i koji su u riziku od napuštanja obrazovanja kroz Mrežu za mlade Grada Zagreba.

32. Razvoj usluga „Centra neovisnog življenja“ za osobe s tjelesnim invaliditetom - Razvoj socijalnih usluga za osobe s tjelesnim invaliditetom u Centru za neovisno življenje Jelkovec za omogućavanje visoke kvalitete života u zajednici i stambenim zajednicama.

1

33. Ponovno aktivni - od socijalne pomoći do socijalne sigurnosti - Provedbom projekta povećala bi se zapošljivost osoba starije životne dobi kroz usklađenost potreba lokalnog gospodarstva, pružatelja obrazovnih usluga i pripadnika ciljne skupine, što predstavlja cilj projekta.

1

34. Razvoj socijalnih usluga u zajednici za osobe s invaliditetom koji su korisnici socijalnih stanova dodijeljenih od strane Grada Zagreba

1

35. Razvoj kulturnih i medijskih sadržaja za socijalnu integraciju ranjivih skupina - primarno Roma

1

36. Provedba edukativnih programa i sadržaja za pripadnike romske nacionalne manjine

1

37. Razvoj socijalnih inovacija za povećanje kvalitete življenja beskućnika na području Grada Zagreba

1

38. Podrška u provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji

1

39. Intervencijski centar za postupanja u slučajevima nasilja u obitelji

1

40. III. Potpora za obrazovanje i cjeloživotno učenje odraslih polaznika

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport / Grad Zagreb

1

41. Povećanje broja odraslih osoba u formalnim programima obrazovanja odraslih sa svrhom podizanja razine obrazovanja na način da se obrazovanje učini dostupnijim

1

42. Razvoj inovativnog pristupa za održivo upravljanje procesima uključivanja djece s

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 48

posebnim potrebama u redoviti sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – DISIMPE

43. Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući „CrossCare“

Gradski ured za zdravstvo/ Grad Zagreb

1

44. Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća

Gradski ured za branitelje/ Grad Zagreb

1

45. Javne radne aktivnosti za nezaposlene 1

46. Projekt izgradnje kompleksa URIHO na Kajzerici

URIHO / Grad Zagreb

1

47. Izgradnja hospicija i doma za starije i nemoćne, projektna dokumentacija

Zagrebačka nadbiskupija, RKT Župa Blaženog Alojzija Stepinca / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 49

19. strateška tema

Uspostava mreže širokopojasnog interneta

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet: 3.2. Unaprjeđivanje sustava primarne infrastrukture Mjera: 3.2.6. Optimizacija, unapređenje i dostupnost elektroničke komunikacijske infrastrukture

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Jastrebarskom, te općinama Klinča Sela, Krašić i Žumberak

Grad Jastrebarsko/ Grad Jastrebarsko, Općina Klinča Sela (Općina Krašić i Žumberak izvan UAZ) (Zagrebačka županija)

2 (dio izvan

UAZ)

2. Program Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Zagrebačke županije

Zagrebačka županija/ Općina Bistra, Općina Brckovljani, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Grad Dugo Selo, Općina Jakovlje, Grad Jastrebarsko, Općina Klinča Sela, Općina Kravarsko, Općina Luka, Općina Marija Gorica, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko, Općina Pušća, Općina Rugvica, Grad Samobor, Općina Stupnik, Grad Sveta Nedelja, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Velika Gorica, Grad Zaprešić

4 (dio izvan

UAZ)

3. Izgradnja svjetlovodne distribucijske mreže Vrbani III

Zagrebački holding, Podružnica Digitalni grad / Grad Zagreb

1

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 50

20. strateška tema

Urbana sigurnost

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj:1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale Prioritet: 1.4. Jačanje socijalne uključenosti i kvalitete življenja Mjera: 1.4.3. Povećanje sigurnosti

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Opremanje vatrogasnog doma DVD Stupnik

Općina Stupnik 1

2. Vatrogasno vježbalište Stubička Slatina Hrvatska vatrogasna zajednica/ Grad Oroslavje

3 (dio izvan

UAZ)

3. Trenažni centar za obuku i osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite

Ured za upravljanje u hitnim situacijama/ Grad Zagreb

1

4. Mobilni operativni centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga

1

5. Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga

3 (dio izvan

UAZ)

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 51

21. strateška tema

Usklađivanje/ umrežavanje/ sinergija

regionalnog i prostornog razvoja

Povezanost sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama SRUAZ

Strateški cilj: 3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom Prioritet: 3.4. Održivi prostorni razvoj Mjere: 3.4.1. Cjelovito planiranje prostora; 3.4.2. Unaprjeđenje naseljenih dijelova; 3.4.3. Razvoj identitetskih potencijala

Aktivnosti, programi, projekti - mrežni projekti

Naziv Predlagatelj / JLS, JP(R)S Teritorijalna pripadnost

1. Geodetska izmjera katastarske općine Pokupsko

Općina Pokupsko 1

2. Prostorni program razvoja zagrebačke regije (Greater Zagreb 2050.)

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba/ Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija - UAZ

5 (dio izvan

UAZ)

3. Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada / Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija - UAZ

5

4. Krajobrazna osnova Urbane aglomeracije Zagreb

5

5. Od valorizacije do održivog razvoja kulturno povijesnih cjelina naselja Urbane aglomeracije Zagreb

5

6. Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Urbane aglomeracije Zagreb

5

7. Program umrežavanja aktivnosti javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada / Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija – UAZ

5

8. Program zaštite prirode Urbane aglomeracije Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada / Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko–zagorska županija – UAZ

5

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 52

9. Održavanje Natura 2000 travnjačkih staništa kroz suradnju ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode s općinama, gradovima i županijama

JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje / Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija

5

10. Oblikovanje i uspostavljanje odgovarajućeg modela multifunkcionalne mreže Zelene infrastrukture Aglomeracije-kartiranje i valorizacija područja, uvrštavanje odrednica Zelene infrastrukture u prostorne planove i druge razvojne dokumente

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,JU Zeleni prsten Zagrebačke županije / Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija

5

Ukupno je evidentirano 496aktivnosti, programa i projekata(Tablica 2. u prilogu), odnosno prosječno 24po Strateškoj temi. Daleko najveći broj APP-ova, promatrajući ih pojedinačno, lokalne je razine, no prisutan je i određeni broj prostorno ali i sadržajno kompleksnijih od „lokalnog“. Zastupljena je, dakle, raznolikost teritorijalne pripadnosti: od APP-ova koji se realiziraju na jednoj, relativno maloj lokaciji unutar prostora pojedine jedinice lokalne samouprave, npr. Energetska obnova društveno-sportskog doma Brdovec u Strateškoj temi 14. Uređenje javnih prostora i objekata, do onih koji pokrivaju sve jedinice lokalne samouprave unutar obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb. Takvih je 12, a primjer su,uz ostalih 5 unutar drugih Strateških tema, 7 aktivnosti, programa i projekata unutar Strateške teme 21. Usklađivanje/ umrežavanje/ sinergija regionalnog i prostornog razvoja - integrirajuće teme cijelog prostora UAZ, npr. Prostorni program razvoja zagrebačke regije do 2050., Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb ili Krajobrazna osnova Urbane aglomeracije Zagreb i dr.. Teritorijalna pripadnost, koja definira prostor na kojem se odvijaju aktivnosti, programi i projekti, iskazana je, radi preglednosti, kroz slijedećih pet tipologijai prikazana je u Tablici 1.: 1 jedna JLS ili dio prostora JLS 2 dvije ili više JLS unutar jedne županije 3 dvije ili više JLS unutar više županija 4 sve JLS unutar jedne ili dvije županije u dijelu koji je u obuhvatu UAZ 5 UAZ.

Osnovna statistika teritorijalne pripadnosti je sljedeća: - APP se realiziraju ili se planiraju realizirati na lokalnoj razini -459 (93%) – tip 1 (Tablica 3.

u prilogu), - APP se realiziraju ili se planiraju realizirati na prostoru širem od lokalnog - 37(7%) – tipovi

2, 3, 4 i 5,

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 53

ili prikazano detaljnije: - APP se realiziraju ili se planiraju realizirati na jednoj lokaciji unutar jedinice lokalne

samouprave ili na teritoriju cijele jedinice –ukupno 459(93%), - APP se realiziraju ili će se realizirati na prostoru dvije ili više jedinica lokalne samouprave

unutar jedne županije – ukupno 5(1%), - APP se realiziraju ili će se realizirati na prostoru dvije ili više jedinica lokalne samouprave

unutar više županija – 16 (3%), - APP se realiziraju ili će se realizirati na prostoru svih jedinica lokalne samopurave unutar

jedne ili dvije županije u dijelu koji je u obuhvatu UAZ – 4 (1%), - APP se realiziraju ili će se realizirati na cijelom prostoru UAZ – 12(2%). Vidljivo je da je prisutna izrazita teritorijalna „lokalnost“ aktivnosti, programa i projekata, što je i razumljivo obzirom da su jedinice lokalne samouprave temeljni dionici razvoja, dok je aktivnosti, programa i projekata što se realiziraju ili će se realizirati na prostoru širem od lokalnog svega 37, odnosno 7%. Djelomično je to rezultat nedovoljne prisutnosti, odnosno uključenosti državne razine na ovoj razini planiranja, nedovoljne umreženosti dionika na lokalnim razinama, te Urbane aglomeracije kao novog planerskog entiteta. Teme u koje je umreženo više aktivnosti, programa i projekata od prosjeka (24) su: 1. Strateška tema 11. Kulturna baština i turizam, selektivni oblici turizma – 48 APP (10%), 2. Strateška tema 18. Unaprjeđenje socijalnih usluga i smanjenje isključenosti

marginaliziranih skupina – 47 APP (10%), 3. Strateška tema 2. Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza – 46 APP (9%), 4. Strateška tema 14. Uređenje javnih prostora i objekata – 40 APP (8%), 5. Strateška tema 5. Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – 37 APP

(7%), 6. Strateška tema 12. Revitalizacija brownfield lokacija –37 APP (7%), 7. Strateška tema 8. Sustav poduzetničke potporne infrastrukture – 32 APP (6)%, 8. Strateška tema 1. Prometna infrastruktura –32 APP (6%), 9. Strateška tema 15. Urbana obnova i energetska učinkovitost – 30 APP (6%), 10. Strateške tema 7. Gospodarenje otpadom – 28 APP (6%), Odnosno ukupno 10 strateških tema s ukupno 377aktivnosti, programa i projekata (76%). Pri tome treba imati na umu da se 37 prostorno širih aktivnosti, programa i projekata sastoji od dva do trideset sastavnica, tj. tamo gdje se reaizacija odvija ili planira odvijati u svih 30 jedinica okalne samouprave u sastavu Urban aglomeracije Zagreb. Kako dio aktivnosti, programa ili projekata prelazi granice Urbane aglomeracije Zagreb, odnosno obuhvaća cijelu Zagrebačku ili Krapinsko-zagorsku županiju, ili prostor triju županija, sugerira se da ih se programira i realizirana način koji osigurava da je untar njih jasno moguće izdvojiti prostor Urbane aglomeracije Zagreb.

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 54

3. ZAKLJUČAK

Navedena brojnost i udio mrežnih projekata potvrđuje ispravnost pristupa u kojem se, kako je ranije istaknuto, potiče, danas nedovoljno prisutno, umrežavanje aktivnosti, programa i projekata (bez obzira na fazu u kojoj se nalaze) kroz okupljanje i suradnju dionika, vrednovanje i poticanje daljnjeg procesa planiranja, programiranja i realizacije, a time i sinergijski učinak brojnih lokalnih aktivnosti, programa i projekata, ne samo na lokalni, već i na ukupan razvoj UAZ, a obzirom na značaj aglomeracije i šire. S druge strane, umrežavanje dionika, učvršćivanje Urbane aglomeracije Zagreb kao novog planerskog i razvojnog entiteta, razvojni pomaci (podizanje standarda komunalne i prometne infrastrukture i usluga uključujući održivu mobilnost i gospodarenje otpadom, društvenog i socijalnog standarda, uključujući ranjive skupine i mlade, unapređenje poduzetničke i potporne infrastrukture, uključujući i razvoj selektivnih oblika turizma, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine, revitalizaciju brownfield područja, unapređivanja „slike“ mjesta i dr.) te očekivano zainteresiranija šira javnost zasigurno će realizirati većim brojem teritorijalno širih aktivnosti, programa i projekata od lokalne razine u narednom razdoblju. Očekuje se da interesno okupljanje i suradnja raznih dionika s područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sastavu UAZ, te drugih dionika donese očekivani sinergijski razvojni učinak i učvršćivanje Urbane aglomeracije Zagreb kao novog planerskog i razvojnog entiteta, uključujući tu i sudjelovanje šire javnosti. Također, ovaj planerski pristup, kroz definiranje strateških tema (21) i mrežnih projekata (496), sugerira i potrebu promišljanja nekih mogućih oblika upravljanja procesima realizacije.Kao jedan od oblika ili kao dio procesa sugerira se i dogovorno formiranje tematskih radnih skupina(npr tematska radna skupina za prirodnu baštinu za čije formiranje već postoji inicijativa), kako bi se postigao očekivani sinergijski i multiplikativni učinak značajan za unapređivanje stanja razvojnog područja definiranog strateškom temom i pripadajućom mrežom projekata, te povećao broj zajedničkih projekata. To naravno uključuje i mogućnost umrežavanja srodnih strateških tema. Treba naglasiti da suu Strateške teme uključene aktivnosti, programi i projekti različitog stupnja pripremljenosti, od onih u fazi realizacije, do onih u fazi projektne ideje i često bez definiranih financijskih izvora. Takav pristup, koji uključuje ovu posljednju skupinu, osigurava i potiče dugoročno promišljanje i pripremu procesa planiranja i programiranja koji će voditi ka procjeni relevantnosti projektnih ideja, te u slučaju procijenjene relevantnosi, njihovoj razradi i uključivanju u kasnije faze realizacije ove Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. tj. njihovo uključivanje u kasnije Akcijske i Financijske planove ili uključivanje u naredno plansko razdoblje i u novi razvojni strateški dokument Urbane aglomeracije Zagreb, naglašavajući time potrebu kontinuiranog osmišljavanja, programiranja i realizacije kroz koordiniran, partnerski, participativan i upravljani proces, što pretpostavlja i značajnije ukjučivanje šire javnosti.

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 55

U daljnjim procesima bit će također potrebno unaprjeđivanje načina na koji će se uključivati državna razina kako bi njene aktivnosti, programi i projekti našli odgovarajuće mjesto u regionalnom razvojnom planiranju Urbane aglomeracije Zagreb.

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 56

4. PRILOG

Tablica 2. Strateške teme i teritorijalna pripadnost aktivnosti, programa i projekata

(mrežni projekti)

Strateška tema

Broj APP % Teritorijalna pripadnost

1 2 3 4 5

1 32 6 27 1 4 - -

2 46 9 41 - 3 2 -

3 8 2 8 - - - -

4 23 5 21 1 1 - -

5 37 7 36 1 - - -

6 19 4 19 - - - -

7 28 6 28 - - - -

8 32 6 32 - - - -

9 6 1 6 - - - -

10 7 1 7 - - - -

11 48 10 47 - 1 - -

12 37 7 37 - - - -

13 19 4 12 - 3 1 3

14 40 8 40 - - - -

15 30 6 30 - - - -

16 13 3 13 - - - -

17 6 1 4 - 2 - -

18 47 10 47 - -

19 3 1 1 1 - 1 -

20 5 1 3 - 2 - -

21 10 2 1 - - - -

Ukupno 496 100% 460 4 16 4 12

100% 93% 1% 3% 1% 2%

Urbana aglomeracija Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, listopad 2017. 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bistra 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 15 3,3%

Brckovljani 1 2 1 1 3 2 10 2,2%

Brdovec 2 1 1 4 0,9%

Donja Stubica 1 1 1 3 0,7%

Dubravica 1 1 2 0,4%

Dugo Selo 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 15 3,3%

Gornja Stubica 1 1 0,2%

Jakovlje 1 1 1 1 2 4 1 11 2,4%

Jastrebarsko 2 1 2 1 2 1 1 3 3 16 3,5%

Klinča Sela 1 2 1 1 1 6 1,3%

Kravarsko 5 1 1 1 2 1 3 1 1 16 3,5%

Luka 1 1 0,2%

Marija Bistrica 1 1 0,2%

Marija Gorica 1 1 1 1 4 0,9%

Orle 2 1 3 0,7%

Oroslavje 1 1 0,2%

Pisarovina 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 2,4%

Pokupsko 3 1 5 1 2 2 4 4 1 1 24 5,2%

Pušća 1 1 1 3 0,7%

Rugvica 1 1 2 1 2 1 1 9 2,0%

Samobor 1 1 1 5 1 1 2 4 16 3,5%

Stubičke Toplice 2 1 1 1 1 1 2 9 2,0%

Stupnik 3 1 1 5 1,1%

Sveta Nedelja 3 1 1 2 1 1 3 1 13 2,8%

Sveti Ivan Zelina 1 2 2 1 2 1 1 1 1 12 2,6%

Velika Gorica 3 9 2 3 12 3 6 3 1 1 13 3 1 2 2 2 66 14,4%

Veliko Trgovišće 3 3 3 1 1 3 2 16 3,5%

Zabok 2 1 2 1 1 2 9 2,0%

Zagreb 4 22 1 3 1 6 6 4 4 11 18 3 11 2 2 39 1 2 140 30,5%

Zaprešić 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 17 3,7%

27 41 7 21 36 19 28 32 6 7 47 37 12 40 30 13 4 47 1 3 1 459 100,0%

5,9% 8,9% 1,5% 4,6% 7,8% 4,1% 6,1% 7,0% 1,3% 1,5% 10,2% 8,1% 2,6% 8,7% 6,5% 2,8% 0,9% 10,2% 0,2% 0,7% 0,2% 100,0%Ukupno

UkupnoOpćine i gradovi

Tablica 3. Lokalni projekti (tip 1) prema strateškim temama i distribuciji po općinama i gradovima Urbane aglomeracije Zagreb

Strateške teme