13
Novi gradski trg ispred Tehničkog muzeja? Civitas Elan info - punkt Strategija razvoja poljoprivrede u Gradu Zagrebu Street Works – međunarodna urbanistička radionica ZagrebForum: vizualni identitet info izdaje gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, listopad 2009. broj 5. issn 1847 – 3768

info izdaje gradski ured za strategijsko planiranje i ... · info izdaje gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, listopad 2009. broj 5. issn 1847– 3768. Poštovani

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Novi gradski trg ispred Tehničkog muzeja?Civitas Elan info - punktStrategija razvoja poljoprivrede u Gradu ZagrebuStreet Works – međunarodna urbanistička radionicaZagrebForum: vizualni identitet

info izdaje gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, listopad 2009. broj 5. issn 1847 – 3768

Poštovani sugrađani,

Rujan i listopad su nam, osim produženog ljeta, donijeli i brojne aktivnosti na projektima među-narodne i regionalne suradnje.Posebno ističemo projekt Civitas Elan u sklopu kojega je, 17. rujna 2009., gradonačelnik Milan Bandić otvorio Info-punkt o projektu, u tram-vajskom vagonu postavljenom ispred Tehničkog muzeja u Savskoj cesti, preko kojega se možete upoznati s mogućnostima održivoga gradskog pri-jevoza i izjašnjavati se o njima. Osim što je proglašena ‘demonstracijskim kori-dorom’ projekta Civitas Elan, Savska je cesta bila tema i Međunarodne studentske radionice održane na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a koja je dio šireg projekta u kojem sudjeluje šest europ-skih arhitektonskih fakulteta. O međunarodnoj radionici u ovom nas broju izvještava prof. dr. sc. Tihomir Jukić.Inspirirani idejom o povećanju atraktivnosti i kvali-tete ponude za bicikliste i pješake u Savskoj, izradili smo i mali projektni prijedlog za otvaranje prostora ispred Tehničkog muzeja i njegovo uključivanje u mrežu javnih prostora grada pa nas zanima vaše mišljenje o toj mogućnosti. Ovaj prijedlog pred-stavlja početak. Nastojat ćemo detektirati što više gradskih lokacija na kojima se, relativno malim intervencijama, mogu postići značajne promjene na razini susjedstva, gradske četvrti ili grada.Na zadnoj ćete stranici pronaći informacije o dje-lokrugu rada i o projektima Odjela za prostorne informacije i istraživanja.

Srdačan pozdrav,Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh.,Pročelnica

1

urbani potencijali

Prijedlog uređenja javnog prostora – gradskog trga ispred Tehničkog muzeja

regionalna i međunarodna suradnja

Civitas Elan Zagreb u europskom tjednu mobilnosti 2009.Shared space – prijava projektaZagreb i impactsZavršna konferencija projekta cards 2004Strategija razvoja poljoprivrede u Gradu Zagrebu – sudjelovanje u radionicama

obavijesti

Međunarodna arhitektonsko - urbanistička radionica Street WorksUtvrđen program urbanističko - arhitektonskog natječajaZagrebForum – vizualni identitetSvjetski dan obitavališta

04

08

10111212

16

17

1819

Impressum / Sadržaj

izdavačGrad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada a Republike Austrije 18 10 000 Zagreb t 01/6101-840 f 01/6101-881e [email protected]

za izdavačaJadranka Veselić Bruvo, Pročelnica

urednica Irena Matković

pomoćnik uredniceMatija Vuger

naklada 600 primjeraka

tisak Kerschoffset

suradniciNada Antić, Iva Bedenko, Višnja Bedenko, Vladimir Beštak, Karolina Bui, Vojna Celio Cega, Zoran Dukić, Maja Hranilović, Tihomir Jukić, Stjepan Kelčec-Suhovec, Lidija Pavić-Rogošić, Valerija Kelemen-Pepeonik, Željka Pavlović, Neda Rački, Iva Razumović, Darko Šiško, Sonja Žic Šipušić

lekturaMirjana Štivičić

prijevodSabina Ekinović

koncept i oblikovanjeRobert Čanak, Zoran Đukić, Jan Pavlović

tipografijaNikola Đurek, Typonine

fotografijeStudio hrg, Tihomir Jukić, Siniša Kosić

urbanipotencijali 3

2 /

urbani potencijali

Prijedlog uređenja javnog prostora – gradskog trga ispred Tehničkog muzeja 01, 02

U skladu s ciljevima projekta Civitas – povećava-njem atraktivnosti javnog prijevoza i kvalitetnije ponude za bicikliste i pješake, aktivnosti kojih su prioritetno usmjerene na ‘demonstracijski koridor’ Savske ceste, istražuju se i konkretne mogućnosti i potencijali prostora uz Savsku cestu. Analizom su detektirane lokacije na kojima se, relativno malim intervencijama, mogu kreirati nova mjesta okupljanja, odmora i opuštanja na čitavom potezu Savske ceste.Novi gradski trg ispred Tehničkog muzeja, na mje-stu na kojem se kvartovi Tešnjevke i Trnja dodiruju s urbanom matricom Donjega grada, mogao bi, prema prijedlogu autorskog tima Irena Matković

– Andrea Vukojić, predstavljati dodatnu atrakciju za pješake i bicikliste u Savskoj, pridonijeti revi-talizaciji i poboljšanju imidža svog okoliša (kom-pleks Cibone, Studentski centar) i omogućiti veću prisutnost Tehničkog muzeja i jedinstvene Haberleove arhitekture u vizurama grada. Molimo da nam svoje mišljenje o ovom prijedlogu, kao i druge prijedloge za unapređivanje kvalitete gradskih prostora, uputite elektronskom ili kla-sičnom poštom ili predate osoblju u Civitas info-punktu (i.m.)

en The Office for Strategic Planning and Deve-lopment of the City of Zagreb has started the project aiming to detect the unrevealed urban potential. The first proposal, creation of a public square in front of the Technical Museum, is presented for public consultati-ons in order to get feedback.

prikaz 01, 02

5

4 /

regionalna i međunarodna suradnja 7

6 /

ponedjeljak – 21. rujna 2009.Ovaj je dan bio posvećen temi vezanoj uz naplatu zagušenja. Održan je okrugli stol u prostorima Tribine Grada Zagreba na Kaptolu. Prezentacije su održali predstavnici Grada Zagreba i Fakulteta prometnih znanosti. Kao i tijekom prijašnjih dana, nakon prezentacija se razvila rasprava o toj temi,a u kojoj su aktivno sudjelovali projektni partneri, stručnjaci i prisutni građani.

utorak – 22. rujna 2009.Ponovno u Tehničkom muzeju, ovaj je dan bio posvećen djeci. Program su osmislili Čistoća i ‘odraz’, a u realizaciji su pomogli zet, koji je pre-vezao učenike, te djelatnici Tehničkog muzeja koji su djecu proveli kroz dvoranu s prijevoznim sred-stvima. Radilo se s dvije grupe djece osnovnoškol-skog uzrasta, s jednom iz oš Voltino i s drugom iz oš I. Mažuranića. Djeca su kao ulaznicu doni-jela stari papir ili plastične boce koje su odložila u odgovarajuće spremnike. Nakon prezentacije

djelatnica Čistoće, djeca su se natjecala u dvije grupe odgovarajući na pitanja, rješavajući osmo-smjerke i sl.. Nakon toga pogledali su prometala u Tehničkom muzeju i nacrtali, sami ili u paru, pro-metno sredstvo koje im se najviše svidjelo ili im je bilo najdojmljivije. Napravili su izložbu, sami ocijenili svoje radove i odabrali najbolje. Sva su djeca dobila poklon-pakete.(l.p.r.)

en Mayor Milan Bandić opened an Info Point as a part of the Civitas Elan Forum. An old tram car, now located in front of the Technical Museum, has been converted into an information center for the citizens, both children and adults, and as a venue for discussions, workshops, exhibi-tions, public polling on the city traffic, forums and similar events.

regionalna i međunarodna suradnja

Civitas Elan Zagreb u Europskom tjednu mobilnosti 2009. 03

Aktivnosti su se, tijekom Europskog tjedna mobil-nosti, odvijale gotovo svaki dan. Većina ih se doga-đala ispred i u Tehničkom muzeju (Savska 18), a koji nam je bio važan i vrijedan suradnik.

četvrtak – 17. rujna 2009.Otvaranje Civitas Elan ForumaPress konferencija s gradonačelnikom Grada Zagreba i partnerima Gradonačelnik Milan Bandić otvorio je, pred partnerima, stručnjacima novinarima i zaintere-siranom javnošću, Info-punkt koji je dio Civitas Elan Foruma. Stara tramvajska kola, preuređena u prostor za informiranje građana, popunjavanje anketa o prometu u gradu te održavanje radionica za djecu i odrasle, manjih tribina i sličnih događa-nja, postavljena su pred ulazom u Tehnički muzej. Info-punkt će raditi do kraja projekta, odnosno sljedeće tri godine, a radno vrijeme je od pone-djeljka do petka, od 13,00 do 17,00 sati, a subotom od 9,00 do 13,00 sati.Prisutni su ukratko upoznati s projektom, njego-vim ciljevima i očekivanim rezultatima koje Grad Zagreb, u suradnji s partnerima iz Zagreba i drugih gradova obuhvaćenih projektom (Ljubljana, Gent, Brno i Porto), namjerava postići. Uz koordinaciju Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, na zagrebačkom dijelu ovoga međunarod-nog kolaborativnog projekta surađuju podružnice Zagrebačkog holdinga zet i Čistoća, Hrvatske željeznice, Fakultet prometnih znanosti i nevla-dine udruge ‘odraz’ i ‘Bicikl’.Nakon toga, u Tehničkom su muzeju održane pre-zentacije i rasprava.Grad Zagreb održao je prezentaciju Osvrt na pro-metni sustav Hrvatske, grada i regije; Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica zet održao je pre-zentaciju Nova elektronska naplata prijevoza, a Podružnica Čistoća Uvođenje biodizela u Čistoću.

petak – 18. rujna 2009.Taj je dan bio posvećen Fakultetu prometnih zna-nosti. Predstavnici Fakulteta predstavili su tri važne teme za promet u gradu, a one su ujedno i mjere koje se provode projektom – prvenstvo jav-noga gradskog prijevoza, upravljanje mobilnošću za velike tvrtke/institucije, te dostava roba u grad-sko središte. Osim opisa pojedine teme, predsta-vili su i što se projektom namjerava napraviti u gradu Zagrebu.

subota – 19. rujna 2009.Ovaj je dan bio posvećen biciklima i njihovoj ulozi u javnom gradskom prijevozu, s naglaskom na javne bicikle. Osim partnera u projektu, predstav-nika udruge ‘Bicikl’ i Fakulteta prometnih znanosti, predstavnik Coca Cole bh predstavio je njihov pro-jekt popularizacije biciklističkog prometa među njihovim radnicima, gradnju parkinga za bicikle i slične aktivnosti društveno-odgovornog ulaganja u razvoj zajednice.

prikaz 03

9

8 /

regionalna i međunarodna suradnja

Zagreb i impacts

Udruženje gradova impacts (http://www.impacts.org), međunarodni forum o urbanoj mobilnosti i transportu u gradovima, mreža je europskih te sjeverno i južnoameričkih glavnih i velikih gradova. Budući gradovi prepoznaju činjenicu da su im pro-blemi s kojima se susreću često vrlo slični, cijene mogućnost razmjene podataka i iskustava o urba-noj mobilnosti i transportnoj politici.Zagreb je član od 2006., a u razdoblju 2007./08. predsjedavao je europskim ogrankom organiza-cije te je, od 7. do 9. svibnja 2008., u Zagrebu, u organizaciji Gradskog ureda za strategijski razvoj i planiranje Grada, održan međunarodni skup pod nazivom New Mobility Requirements within Existing and Expanding Urban Fabric na kojem su političari i stručnjaci iz Zagreba, Beča, Barcelone, Pariza, Berlina, Ljubljane, Amsterdama, Rima, Ženeve, Bruxellesa, Londona i Göteborga rasprav-ljali o sadašnjem stanju mobilnosti u gradovima i o načinima kako riješiti sve veće probleme s kojima se gradovi susreću.Pripremna Europska konferencija održana je 1997. u Parizu. Zagreb je prvi put aktivno sudjelovao na Bečkoj konferenciji u ožujku 2006., a zatim u Stockholmu, Londonu i Zagrebu. Na ovogodiš-njoj konferenciji u Berlinu Grad Zagreb je prika-zao različite mogućnosti naplate ulaska motornih vozila u gradsko središte. (v.b.)

en The City of Zagreb presented alternatives to road pricing in urban areas during the annual conference of the cities networked within the impacts association - The International Urban Mobility Forum, held in Berlin.

regionalna i međunarodna suradnja

Shared space – prijava projekta 04

Na poziv kolega iz Austrian Mobility Research, tima iz Graza, Gradski ured za strategijsko pla-niranje i razvoj Grada prihvatio je sudjelovanje u provedbi projekta Shared Space i sudjelovao u pri-premi aplikacije projekta za financiranje iz fonda Kraljevine Nizozemske matra – Program socijalne transformacije. Prema prijedlogu, u projektu bi sudjelovali:

Shared Space Institute (ssi) iz Nizozemske, koordinator projekta; Austrian Mobility Research (fgm) iz Austrije, zadužen za transfer znanja – edukaciju zagrebačkog dijela tima;Grad Zagreb kao novi član Shared spacea , obitelji i mjesto implementacije projekta.

Tema Shared space projekta je uređivanje javnih prostora – ulica, križanja, trgova. Budući da uređi-vanje javnih prostora pobuđuje veliko zanimanje javnosti, tema je osobito prikladna za unapređiva-nje participativnog pristupa i dijaloga s javnošću, što je ujedno i glavni cilj koji se projektom želi dostići.Shared Space je istodobno i marketinški naziv izvornog koncepta uređivanja javnih prostora osmišljenog u Nizozemskoj, gdje se pokazao uspješnim u više od sto realizacija. Koncept je uspješno primijenjen i u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Danskoj i Austriji. Shared Space je u početku zamišljen isključivo kao skup aktivnosti i postupaka vezanih uz planiranje prometa i dizajn javnih površina. Temelji se na redizajnu javnih prostora koje koriste isključivo motorna vozila i njihovu pretvaranju u atraktivne gradske lokacije namijenjene svim korisnicima, uključujući i pješake. Koncept je osmišljen kako bi se povećala sigurno-sti u prometu, što je u dosadašnjim realizacijama u velikoj mjeri postignuto eliminiranjem fatalnih i teških ozljeda izazvanih prometnim nesrećama. Osim ideja sigurnosti u prometu i jednake

dostupnosti, promovira se i korištenje prostora za društvene aktivnosti. Oživljava se lokalno gospo-darstvo, odnosno otvaraju se trgovačke i ugosti-teljske radnje. Dosadašnja primjena Shared Space koncepta dokazala je i značajnu redukciju emisija co2 i pm10 kao posljedice konstantnog toka pro-meta umjesto ‘stani-vozi’ tipa vožnje. Zadatak zagrebačkog dijela projektnog tima je, u suradnji s kolegama iz Austrije, identificirati dvije gradske lokacije koje zadovoljavaju uvjete za pri-mjenu Shared space koncepta, kreirati komuni-kacijsku strategiju uključivanja građana u promi-šljanje tih lokacija, te u novom urbanističkom rje-šenju tih lokacija primijeniti pravila Shared Space koncepta. (i.m.)

en The Office for Strategic Planning and Deve-lopment of the City of Zagreb accepted an invitation from the Austrian Mobility Research team, Graz, to be a partner in the Shared Space project and, as a first phase, the Office participated in drafting of the pro-ject application for funding from the matra Social Transformation Program run by the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

prikaz 04

11

10 /

regionalna i međunarodna suradnja

Završna konferencija projekta cards 2004 05

pomoć pri jačanju kapaciteta za regionalni razvojKonferencija je organizirana kao zatvaranje zadnjeg cards 2004 projekta, Pomoć pri jača-nju kapaciteta za regionalni razvoj, koji je zadnje dvije godine pružao podršku nacionalnim i regio-nalnim/lokalnim institucijama osiguravajući teh-ničku pomoć i edukaciju na području regionalnog razvoja te je pridonio jačanju kapaciteta i pripremi za učinkovito korištenje sredstava, i nacionalnih i europskih, namijenjenih regionalnom razvoju. Konferenciju je otvorio Karlo Gjurašić, državni taj-nik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva govorom o viziji i misiji Ministarstva u postizanju ravnomjenijega gospo-darskog i društvenog razvoja na hrvatskom teri-toriju. Predstavnik Delegacije Europske komisije u rh Richard Masa osvrnuo se na buduće izazove na području regionalog razvoja u vezi s pristupanjem rh Europskoj Uniji, a Zvonimir Savić, iz Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordi-naciju fondova eu-a, objasnio je tijek i dinamiku priprema programskih dokumenata koji definiraju kako će Republika Hrvatska koristiti fondove eu-a namijenjene regionalnom razvoju.Tihana Kraljić je, kao predstavnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, objasnila na koji su način regije uključene u partnerske konzultacije tije-kom izrade Operativnog programa za regionalnu konkurentnost.Rezultate i zaključke projekta predstavio je Sjaak Boeckhout, voditelj projekta iz tvrtke Ecorys Nederland bv koja je bila odgovorna za provedbu projekta. Konferenciju su zaključili predstavnici tri hrvatske regije (sjeverozapadne, panonske i jadranske Hrvatske) izlažući svoja iskustva u jačanju suradnje svih županija na razini regije te konkretnim pozitivnim pomacima i razvojnim pro-jektima do kojih je takva suradnja dovela.Priprema svake hrvatske županije i regije za učinkovito korištenje sredstava namijenjenih

regionalna i međunarodna suradnja

Strategija razvoja poljoprivrede u gradu Zagrebu – sudjelovanje u radionicama 06

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju, nositelj izrade projekta Ocjena postojećeg sta-nja ruralnog prostora, istraživanje i utvrđivanje prioriteta i ciljeva razvitka ruralnog prostora na području Zagreba za razdoblje od 2009. do 2016. (voditelj doc. dr. sc. Ivo Grgić), proveo je, tije-kon rujna, četiri tematske radionice. Radionice

regionalnom razvoju počinje izradom kvalitetne strateške osnove – razvojne strategije. Tijekom provedbe ovog projekta i Grad Zagreb se aktivno uključio u promišljanje svojih razvojnih prioriteta u kontekstu razvoja sjeverozapadne Hrvatske te je imao priliku razmijeniti iskustva, upoznati se s metodologijom izrade razvojnih strategija dru-gih hrvatskih županija i kvalitetno se pripremiti za početak izrade razvojne strategije Grada Zagreba. (m.h.)

en Representatives of the Office for Strategic Planning and Development of the City of Zagreb took part in the final conference of the last cards 2004 project – Regional Development Capacity Building Facility.

su održane u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo djelatnici kojega su, ovisno o temi, aktivno sudjelovali u njihovu radu. Teme radionica bile su stanje, problemi i očekiva-nja u najvažnijim poljoprivrednim granama kao što su vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo, povrtlar-stvo, te stočarstvo, s posebnim naglaskom na pro-izvodnji mlijeka i mliječnih prerađevina. Posebno se naglašavala uloga poljoprivrede u očuvanju i razvitku ruralnog prostora Grada Zagreba.Podloga za rasprave bili su rezultati provedene ankete na uzorku od 639 kućanstava ruralnog područja Grada.U radionicama su sudjelovali poljoprivredni pro-izvođači (članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tvrtki i poljoprivrednih zadruga), predstavnici udruga, poljoprivredne savjetodavne službe, te predstavnici gradskih ureda. Zaključci radionica, preporuke i prijedlozi pred-stavljaju sastavnicu Projekta, poglavito u dijelu

određenja strateških pravaca ruralnog razvitka u sljedećem razdoblju.Projekt će se koristiti tijekom izrade Strategije razvoja Grada Zagreba. Iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada u radu radi-onica sudjelovali su Sonja Žic Šipušić, Karolina Bui i Vladimir Beštak. (s.ž., k.b.,v.b.)

en The Office for Strategic Planning and Deve-lopment of the City of Zagreb participated in the workshops organized by the University of Zagreb Faculty of Agriculture, on issues and expectations in the major agricultural sec-tors, focusing particularly on the role the agri-culture has in preservation and development of the rural areas within the greater Zagreb region.

prikaz 05

prikaz 06

13

12 /

obavijesti15

14 /

obavijesti

Međunarodna arhitektonsko - urbanistička radionica Street Works 07

Street Works je studentski istraživački projekt koji je inicirala Akademija arhi-tekture iz Amsterdama, a odvija se u suradnji s još pet arhitektonskih fakul-teta iz Evrope: Helsinki University of Technology, Edinburgh College of Art, La Camber and Sint – Lucas Brussels, Universidade do Porto i Arhitektonski fakultet u Zagrebu.U svakom od navedenih gradova izabrana je, s obzirom na svoj položaj u gradu, povi-jesno značenje, nedefinirane vizije, funkcionalne konflikte …, po jedna ulica kojom će se studenti baviti tijekom cijelog semestra. U Zagrebu je to Savska cesta.Savska će cesta biti tema studentima iz Zagreba i Amsterdama. Istraživat će se značenje, identitet, transformacija, funkcija, percepcija Savske ceste, zatim će

prikaz 07

se predložiti vizije i ideje koje će do kraja semestra biti pretočene u konkretne urbanističko - arhitektonske projekte. Najuspješniji projekti bit će prezentirani u Zagrebu i Amsterdamu u prosincu 2009..U projektu će sudjelovati studenti prve godine Diplomskog studija u sklopu kole-gija Urbanistička radionice 2. Studente će voditi prof.dr.sc. Tihomir Jukić i asisten-tica Marina Smokvina s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te profesori Rob van Leeuwen i Lada Hršak s Academy of Architecture u Amsterdamu.Kao početak ovog projekta na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održana je, od 23.– 26.rujna 2009., međunarodna arhitektonsko - urbanistička radionica. U kratkom vremenskom razdoblju studenti su intenzivnim raspravama, izradom skica i maketa detektirali probleme, formirali svoje prve stavove i nagovijestili vizije o prostoru Savske ceste. Za daljnju je razradu izdvojeno nekoliko tema: prostor ‘trokuta’, sprega Savska - Šarengradska, prostor ‘iza’ Savske, prostor tro-mostovlja – okretište tramvaja, čvorišta,.. (t.j.)

en An international architectural and urban planning workshop held on 23 – 26 September 2009 was organized by University of Zagreb Faculty of Architecture. It was an opportunity for students to involve in intensive discussions, prepare sketches and mock-ups, detect problems, form their standings and envisage the future of the Savska Street.

obavijesti

Utvrđeni programi urbanističko - arhitektonskih natječaja

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada verificirao je i uputio Gradonačelniku Grada Zagreba radi donošenja zaključka o utvrđivanju slijedeće programe urbanističko-arhitektonskih natječaja:

Program za pozivni urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno rješenje poslovne građevine na uglu Zagrebačke avenije i Ilirske ulice, na k.č.br. 2684/1, 2685 i 2686, k.o. Rudeš, što ga je izradila Sofija Begić, ovlaštena arhitektica tvrtke ‘Projekting Vlašić’ d.o.o. iz ZagrebaIzmjene i dopune Programa urbanističko-arhitektonskog anketnog natječaja za oblikovanje prostora Hrvatske bratske zajednice i središnjeg trga u Zagrebu, koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. (i.m.)

en The Office for Strategic Planning and Development of the City of Zagreb has verified programs for urban planning and architectural competitions and submitted them to the City of Zagreb Mayor.

17

16 /

obavijesti

ZagrebForum – vizualni identitet 08, 09

ZagrebForum je dobio vizualni identitet. Ovaj odjel Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada osnovan je radi obavljanja poslova prezentacije projekata, planova i odluka, organizacije i provođenja stručnih radionica, okruglih stolova i predavanja te poticanja i omogućavanja aktivnog sudjelovanja građana i drugih subjekata u planiranju razvoja i uređivanja Grada. Sukladno tome kreiran je vizualni identitet koji naglašava ravnopravan dijalog između Grada i građana. Stvoren je jasan, čitljiv i lako pamtljiv identitet, zasnovan na tipografskom rješenju u koje je integriran znak – slovni znak ‘g’ preoblikovan u dva oblačića, simbole dijaloga. (r.č., z.đ., j.p.)

en The Zagreb Forum logo, symbolizing a dialogue between the City and its citizens on an equal footing, was created. A clear, transparent and memorable logo is based on a typographic design which shows a letter ‘g’ as two little speech-clouds, symbols of a dialogue.

prikaz 09 prikaz 08

19

18 /

obavijesti

Svjetski dan obitavališta

un-Habitat je agencija un-a posvećena problematici urbanog razvoja. Deklaracijom donesenom u Vancouveru 1976., Opća skupština un-a dala joj je zadaću da promovira pitanja društveno i ekološki održivih gradova i općina i odgovarajućeg stanovanja za sve, a formalno osnivanje agencije bilo je 1978.. Povelja časti ustanovljena je 1989., pa se tako ove godine obilježava 20 godina od njezina ustanovljenja. Danas je to najprestižnija nagrada u svijetu koja se dodjeljuje pojedincima, institucijama i gradovima za djelatnosti vezane uz urbani razvoj, a nakana joj je istaknuti inicijative koje su iznimno pridonijele različitim područjima života.Nacionalni savez mladih Hrvatske kandidirao je Grad Zagreb za Povelju časti un-Habitat 2009. za izniman doprinos unapređivanju života mladih u urbanoj zajednici (pružanje dugogodišnje potpore izviđačkim udrugama).Ove su godine Povelju časti, 5. listopada, u Washingtonu primili Malmo (Švedska), Gorky (Rusija) i Rizhao (Kina). U povodu Svjetskog dana obitavališta Nacionalni savez mladih Hrvatske i Grad Zagreb organizirali su okrugli stol, Dijalog o urbanom razvoju, s građanima za građane, na Tribini Grada Zagreba (Kaptol 27) na kojem su sudjelovale i predstav-nice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Valerija Kelemen-Pepeonik i Mirela Grabundžija. Razgovaralo se o nominaciji Grada Zagreba za Povelju časti, ali i o nekoliko drugih zanimljivih tema: o institucionalnoj potpori programima mladih i za mlade u Gradu Zagrebu, o sudjelovanju mladih u dono-šenju odluka koje se na njih odnose i o indeksu vrsnosti javne vlasti, o mirovnom obrazovanju za sudjelovanje mladih u društvu, te o gradskim parkovima, njihovoj važnosti i stavovima građana iskazanima u istraživanju što su ga obavili Izviđači-istraživači, predvodnici u Zagrebačkom skautskom zboru. Okrugli je stol bio i odlična prigoda da se ZagrebPlan – Strategija regionalnog razvoja Grada Zagreba ‘otvori’ mladima, značajnoj ciljnoj skupini u tijeku izrade Plana. (n.r., v.k.p.)

en To mark the World Habitat Day, the Croatian National Youth Council and the City of Zagreb organized a round table ‘Dialogue on Urban Development with/for the Citizens’.

odjel za prostorne informacije i istraživanjaOdjel obavlja poslove što se odnose na vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, vođenje drugih baza podataka od interesa za stra-tegijsko planiranje Grada, suradnju sa subjektima koji vode sektorske sustave podataka, predlaganje prioriteta za izradu i nabavu topografskih, orto-foto i drugih podloga i podataka, uspostavlja-nje standarda na području prostornih podataka i kartografije, kontinuirano praćenje procesa u prostoru Grada, izradu prostornih istraživanja i analiza za potrebe strategijskog planiranja Grada, te druge potrebe i korisnike, izradu analitičkih podloga za predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i prioriteta u pribavlja-nju i gospodarenju građevinskim zemljištem, te sustavno evidentiranje i pohranjivanje prostornih informacija.Najvažniji započeti projekti Odjela su Informacijski sustav prostornog uređenja Grada Zagreba (ispu) te Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka (zipp).Uz navedene projekte, Odjel obavlja i redovne poslove izdavanja podataka (stvarno korištenje prostora, dokumenti prostornog uređenja, teh-nička dokumentacija), informira građane o odred-bama dokumenata prostornog uređenja (urbani-stičko savjetovanje), te sustavno vodi tehničku dokumentaciju u skladu s propisima o zaštiti arhivskoga gradiva.

Načelnik Odjela: mr.sc. Darko Šiško, dipl.ing.geod.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Gradaa Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e [email protected] 01 / 610-1840 f 01 / 610-1881

Predstavljamo

24 /

grad zagrebgradski u

red za strategijsko

plan

iranje i

razvoj grada