of 17 /17
Interaktivna karta Grada Zagreba Interactive Map of Zagreb Regionalni razvojni projekti Regional Development Projects Izložba Blok Badel Badel Block Exhibition info izdaje gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, kolovoz 2012. broj 22. issn 1847 – 3768

Interaktivna karta Grada Zagreba - Grad Zagreb službene ... · PDF filegrad zagreb gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada Interaktivna karta Grada Zagreba Interactive

Embed Size (px)

Text of Interaktivna karta Grada Zagreba - Grad Zagreb službene ... · PDF filegrad zagreb gradski...

 • grad zagrebgradski u

  red za strategijsko

  plan

  iranje i

  razvoj grada

  Interaktivna karta Grada ZagrebaInteractive Map of Zagreb Regionalni razvojni projekti Regional Development Projects Izloba Blok Badel Badel Block Exhibition

  info izdaje gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, kolovoz 2012. broj 22. issn 1847 3768

  07 08 / 12

 • Potovani sugraani,

  U novom izdanju Info-broure donosimo novosti o aktivnostima naeg ureda koje su se odvijale u srpnju i kolovozu 2012.Interaktivna karta Grada Zagreba, postavljena u ZgForumu, karta je na kojoj su posjetitelji, oznaavajui pribadaama mjesto na kojem su se toga jutra probudili, sami kreirali grafiki prikaz profila posjetitelja ZgForuma. Donosimo analizu Karte.Na poetku srpnja u Kampusu Borongaj odrana je 7. sjednica Partnerskog vijea Grada Zagreba, a prof.dr.sc.Bojan Baleti proveo je lanove Partnerskog vijea Kampusom i prezentirao im ovaj znaajni projekt.U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije potpisali smo Sporazum o tehnikoj pomoi u pripremi dvaju regionalnih razvojnih projekata. U sklopu projekta Civitas Elan u izradi je Studija ureenja ireg prostora eljeznike stanice Remetinec, a u Zagrebu je odran radni sastanak projekta Trailblazer.U srpnju smo otvorili izlobu nagraenih radova natjeaja za izradu idejnoga urbanistiko-arhitektonskog rjeenja bloka Badel u Zagrebu, a najavljujemo i sljedeu izlobu zipp, Zagrebaka infrastruktura prostornih podataka, koja se otvara na poetku rujna.

  Srdaan pozdrav

  en Dear fellow-citizens,In our summer issue of Info brochure, we present our activities from July and August of 2012.The interactive map of Zagreb, displayed in ZgForum, is a map on which visitors marked the place where they woke up that morning using coloured pins. We bring you an analysis of this survey. In the beginning of July, the 7th session of the Zagreb City Partners Council was held on Borongaj campus. Professor Bojan Baleti took members of the Partners Council on a tour of the campus followed by a lecture on this important project.We signed the technical assistance agreement for preparation of two regi-onal development projects with The Ministry of Regional Development and eu Funds. Within the Civitas Elan Project, The Study on Development of the Wider Area of the Remetinec Railway Station is being prepared, and Trailblazer local partners met in our Office in Zagreb.In July the exhibition of awarded works for the Badel block competition ope-ned in ZgForum, and we are pleased to announce our next exhibition, Zagreb Spatial Data Infrastructure (zsdi), opening in early September.

  With best regards,

  Jadranka Veseli BruvoProelnica / Head of Office

  1

  development of the City, propose and implement regional partnership and similar programs with other partners in Croatia, foreign partners, pri-vate investors and scientific institutions, while systematically advocating public interest of the City. The Office is also evaluating, analyzing and preparing programmatic studies on basic urban infrastructure that is lacking in the City, evalua-tes spatial potential of real estate owned by the City, as well as areas of particular importance for the City of Zagreb identity.Reorganisation of the Office in April 2008 and in July 2009 resulted in considerable expansion of the Offices scope of activities. Numerous respon-sibilities regarding co-ordination and encourage-ment of regional development and development projects, such as preparation of the ZagrebPlan, i.e. the City of Zagreb Development Strategy, a vast field of spatial data infrastructure, stati-stics and demography, were added. This logically wraps up the responsibilities of the Office, which is now organised in following units:

  A Strategic Planning Department, A Development and Implementation of Strategic Plans and Projects Department,

  A Regional and International Projects Preparation and Implementation Department,

  A Projects Presentation Department A (zagrebforum) in process of establishment, A Spatial Data and Research Department, A Statistics Department, A Demography Department,

  The departments carry out entrusted jobs through synergy, co-ordinated efforts and cooperation.

  Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada / Office for Strategic Planning and Development of the City of Zagreba Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e [email protected] 01 / 610-1840 f 01 / 610-1881

  Impressum

  izdava / publisherGrad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada a Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb t 01/6101-840 f 01/6101-881e [email protected] za izdavaa / for the publisher Jadranka Veseli Bruvo, Proelnica urednica / editor-in-chief Iva Bedenko naklada / run 600 primjerakatisak / print Intergrafikasuradnici / authors Stjepan Kelec Suhovec, Ana Magdi, Irena Matkovi,

  Mirna Metrovi, Kristina Mudronja, Sonja Soivica, Darko iko, Matija Vugerlektura / proof reader Mirjana tiviiprijevod / translation nitorkoncept i oblikovanje / design and layout Robert anak, Zoran uki, Jan Pavlovitipografija / typography Nikola urek, Typoninefotografije / photographs Vjekoslav Jeli, Irena Matkovi, Matija Vuger, Studio hrg

  Temeljni ciljevi osnivanja Gradskog ureda za stra-tegijsko planiranje i razvoj grada u ljeto 2005. ujedno predstavljaju i dio sredinjih tema kojima se Ured od svog osnutka bavi. To su predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, predlaganje i provoenje partnerskih projekata s regijama, dru-gim partenerima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima i znanstvenim instituci-jama, zastupajui u svojem djelovanju sustavno javni interes Grada. Uz to, Ured se bavi valorizaci-jom, studiranjem i programskim studijama Gradu nedostajuih temeljnih sadraja urbane infrastruk-ture, valorizacijom potencijala prostora u vlasni-tvu Grada, te prostora posebno vanih za urbani identitet Zagreba.Reorganizacijom Ureda u travnju 2008. i srpnju 2009. teme kojima se Ured bavi znatno su pro-irene ukljuivanjem cijelog niza nadlenosti iz podruja koordinacije i poticanja regionalnog razvoja i razvojnih projekata, dio ega je i izrada ZagrebPlan-a, tj. Razvojne strategije Grada, zatim iz irokog podruja infrastrukture prostornih poda-taka, statistike i demografije. Time je na odgova-rajui nain logino zaokruena nadlenost Ureda. Ured je organiziran u slijedee ustrojstvene jedinice:

  A Odjel za strategijsko planiranje, A Odjel za postupak izrade i provedbu A strategijskih planova i projekata, A Odjel za pripremu i provedbu regionalnih A i meunarodnih projekata, A Odjel za prezentaciju projekata A (zagrebforum) u osnivanju, A Odjel za prostorne informacije i istraivanja, A Odjel za statistiku, A Odjel za demografiju,

  u kojima se, s ciljem sinergije rada, koordiniranoi kroz meusobnu suradnju obavljaju povjereniposlovi.

  en City of Zagreb Office for Strategic Planning andDevelopment was established in summer 2005 in order to draft strategic decisions for

  Osobna karta ureda / About the OfficeSadraj / Contents

  prostorne informacije i istraivanja /spatial data and survey

  Interaktivna karta Zagreba u ZgForumu / Interactive Map of Zagreb in ZgForumAnaliza namjene povrina naselja Zagreb / Analysis of Land Use in Zagreb

  razvojna strategija grada zagreba /the city of zagreb development strategy

  Sedma sjednica Partnerskog vijea Grada Zagreba / Zagreb City Partners Council Seventh Session

  04

  06

  12

  16

  17

  20

  22

  23

  26

  28

  regionalna i meunarodna suradnja /regional and international collaboration

  Potpisivanje sporazuma o tehnikoj pomoi u pripremi regionalnih razvojnih projekata / Regional Development Projects Signing of the Technical Assistance AgreementsRegionalni razvojni projekti inicijalni sastanci regionalnih partnera / Regional Development Projects Preliminary MeetingsAgreementsStudija eljeznike stanice Remetinec / The Remetinec railway station studySastanak radne sakupine projekta Trailblazer / Trailblazer MeetingRadionica na temu Kohezijske politike eu-a / Workshop on eu Cohesion Policy

  obavijesti / news

  Blok Badel otvorenje izlobe / Badel Block Exhibition OpeningIzloba zipp Zagrebaka infrastruktura prostornih podataka / zsdi Exhibition Announcement

 • prostorne informacije i istraivanja

 • prostorne informacije i istraivanja

  Interaktivna karta Zagreba u ZgForumu 01, 02

  Jedan od ciljeva otvaranja ZgForuma, izlobenog prostora Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, bio je poveati interakciju Gradske uprave i graana. U tom je cilju, u prvoj polovici 2012., izloena interaktivna zidna karta pod nazi-vom U kojem ste se mjesnom odboru danas pro-budili?. Ideja za kartu nastala je tijekom posjeta Planungswerkstattu, izlobenom prostoru Gradske uprave Grada Bea, u kojem je slina karta bila izlo-ena tijekom trajanja izlobe Geo Data City.Zidna je karta prikazivala kartu ulica Grada Zagreba na kojoj su bila oznaena podruja gradskih etvrti, mjesnih odbora i njihovih sjedita. Posjetitelji foruma trebali su, s obzirom na svoju dobnu sku-pinu, izabrati pribadau odreene boje i oznaiti lokaciju na kojoj stanuju. Cilj je bio osvijestiti gra-ane o gradskom prostoru, a posebno o znaenju mjesne samouprave kao tijela koje se bavi prakti-nim zadacima u funkcioniranju lokalne zajednice. Naime, prethodna su istraivanja pokazala da rela-tivno velik broj graana nije upoznat s organizaci-jom i zadacima mjesnih odbora i gradskih etvrti. Za organizatore ZgForuma takvo je interaktivno istraivanje bilo koristan izvor podataka o profilu posjetitelja i njihovim potrebama.Nakon zavretka istraivanja analizirani su rezul-tati. U anketu su se aktivno ukljuila 132 posjeti-telja ZgForuma. Od njih je, oekivano, veina bila radnoaktivna, dobne skupine od 18 do 65 god