of 49 /49
19. veljača 2010. Donji grad i GUP Donji grad i GUP - - ovi grada Zagreba ovi grada Zagreba Zavod Zavod za za prostorno uređenje Grada Zagreba prostorno uređenje Grada Zagreba , velja , velja č č a 2010 a 2010 . .

Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada...

Page 1: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Donji grad i GUPDonji grad i GUP--ovi grada Zagrebaovi grada Zagreba

Zavod Zavod zaza prostorno uređenje Grada Zagreba prostorno uređenje Grada Zagreba, velja, veljačča 2010a 2010..

Page 2: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

slijed GUPslijed GUP--ovaova

GUP 1971. GUP 1971. Slgl:20/71Slgl:20/71 12 izmjena12 izmjena

GUP 1986. GUP 1986. Slgl:31/86Slgl:31/86 10 izmjena10 izmjena

GUP 2003. GUP 2003. Slgl:14/03Slgl:14/03 02 02 +3 ispravka+3 ispravka

GUP 2007.GUP 2007. Slgl:16/07Slgl:16/07 01 01 +6 ispravka+6 ispravka

Page 3: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Donjogradski Donjogradski urbanotvorniurbanotvorni redred

naslijeđenaslijeđe

ritam

Boje

Visine

Otvoreni javni prostori

Drvoredi

Page 4: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

2010. 2010. Preduvjeti urbanizmaPreduvjeti urbanizma

Kontinuirano praKontinuirano praććenje enje -->>znanje, uvaznanje, uvažžavanjeavanje

Javna prezentacija i prihvaJavna prezentacija i prihvaććanje pravilaanje pravila

Osigurati poOsigurati pošštivanje pravilativanje pravila

Page 5: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 1971. podloga GUP 1971. podloga za izradu DUPza izradu DUP--ova,...ova,...

GUP 1971. GUP 1971. DUP centra Zagreba DUP centra Zagreba 1973.1973.

Plan namjena površina: 5. centralna poslovna zona

Čl 18. PGM riješiti na obodima užeg i šireg centra

500pgm na Trgu mT u 2.garaže

Ukupno 43 garaže

Page 6: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP grada Zagreba 1986. GUP grada Zagreba 1986. –– 2003.2003.

Onemogućavanje

gradnje javnih gara å a

i njihovim smještanjem,

u pravilu, po obodu

ovog predjela

Oblik intervencije (1b)

(čl 57.)

Page 7: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Topografska karta 1989.Topografska karta 1989.

Page 8: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

PUP Donji grad 1989. PUP Donji grad 1989. prijedlogprijedlog

Planerska pretpostavkaPlanerska pretpostavka

Prekid Prekid šširenja grada irenja grada na neizgrađena na neizgrađena podrupodruččjaja

Metoda:Metoda: Komisija IV Komisija IV SGZ za struSGZ za struččnu ocjenu nu ocjenu provedbenih planova provedbenih planova

Page 9: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

Koncept PUPKoncept PUP--a a Donji grad.Donji grad.

Ne viNe višše totalni e totalni designdesign -- zavrzavrššna planska slika na planska slika

VeVećć ciljevima do ciljevima do konkretnih urbanistikonkretnih urbanističčkih rjekih rješšenjaenja

Page 10: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Postupna realizacija

od parcele do parcele

PUP Donji grad 1989. PUP Donji grad 1989. prijedlogprijedlog

Page 11: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

PUP Donji grad PUP Donji grad -- uumirenje prometamirenje prometa

Ne broj garaNe broj garažža a prema potrebama prema potrebama Donjeg gradaDonjeg grada (43)(43)

VeVećć broj garabroj garažža a prema prostornim prema prostornim mogumoguććnostima nostima (17)(17)

Page 12: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

22. Gara22. Garažže e -- plan 1989.plan 1989.

Page 13: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

2000+ prijedlog2000+ prijedlog

ORRORRŽŽIVOSTIVOSTZDRAVI GRAD ZDRAVI GRAD

Urbana obnovaUrbana obnova

Aktivna Aktivna zemljizemljiššna na politikapolitika

Page 14: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Kartografski prikazi GUPKartografski prikazi GUP--aa1.1. KoriKorišštenje i namjena prostora tenje i namjena prostora 2.2. Urbana pravilaUrbana pravila3.3. Procedure urbanoProcedure urbano--prostornog uređenjaprostornog uređenja

4.4. prometpromet5.5. Energetski sustav, poEnergetski sustav, poššta i ta i

telekomunikacijetelekomunikacije6.6. VodnogospodarskiVodnogospodarski sustav i postupanje s sustav i postupanje s

otpadomotpadom7.7. MreMrežža gospodarskih i drua gospodarskih i drušštvenih tvenih

djelatnostidjelatnosti8.8. ZaZašštitiććeni i evidentirani dijelovi prirodeeni i evidentirani dijelovi prirode9.9. Nepokretna kulturna dobraNepokretna kulturna dobra

Page 15: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP Zagreb 2000+GUP Zagreb 2000+

NatjeNatječčaji i aji i ddetaljniji planovietaljniji planovi

Page 16: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 2003. GUP 2003.

7 Natje7 Natječčaja i 2 DPUaja i 2 DPU--a a karta: karta: 4b procedure4b procedure

kinkin maxmax 3.03.0

Page 17: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GaraGaraåå e GUP 2003. e GUP 2003. Zona zabrane od Zona zabrane od BaueroveBauerove do Kado Kaččiiććeveeve ččl. 39. i 59. GUPl. 39. i 59. GUP--aa

- DY Q H � JDUDå H � � � � � �

Zabrana gradnje u dijelu povijesnog VUH GLã W D� RVLP � ] D�

Langov trg

Trg S.Radića

Crnatkova ulica

Reljkovićeva ulica

Igralište Cibona

Iznimno iSrednjoškolsko igrališteNe gradnji u parkovima i ispod njih

- DY Q H � JDUDå H � � � � � �

Omogućuje se L] JUDGQ MD� JDUDå D� � ] D�potrebe bloka

čl.59

Page 18: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 2006. iznimkeGUP 2006. iznimke

Blok Badel i CesarBlok Badel i Cesarččeva eva

Izgrađenost Izgrađenost 4,54,5

Page 19: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 2006. iznimkeGUP 2006. iznimkedrugadrugaččija interpretacija urbanistiija interpretacija urbanističčkihkih pravilapravila

nadlenadleåå nost Gradskog zavoda nost Gradskog zavoda zaza zazašštitu spomenika kulture i prirodetitu spomenika kulture i prirodestudije

Page 20: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

dozvoladozvoladozvoladozvola

projekt zalokacijsku dozvolu

projekt zalokacijsku dozvolu

projekt zaprojekt zalokacijsku dozvolulokacijsku dozvolu

Dorada rezultataDorada rezultataDorada rezultataDorada rezultataDorada rezultata

Javni uvidJavni uvidJavni uvidJavni uvidJavni uvidJavni uvid

Anketni arhitektonski natječajAnketni arhitektonski natječajAnketni arhitektonski natjeAnketni arhitektonski natječčajaj

Gradsko poglavarstvo odobrava program UZ IZJAŠNJAVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Gradsko poglavarstvo Gradsko poglavarstvo odobrava program UZ IZJAŠNJAVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Gradsko poglavarstvo Gradsko poglavarstvo odobrava program UZ IZJAodobrava program UZ IZJAŠŠNJAVANJE LOKALNE SAMOUPRAVENJAVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Izrada programa za natječajIzrada programa za natjeIzrada programa za natjeIzrada programa za natjeIzrada programa za natjeIzrada programa za natječajajajIzrada programa za natjeIzrada programa za natječčajaj

2006. 2006. Procedura provođenja gradskog Procedura provođenja gradskog projektaprojekta

Page 21: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ožujak 2006.

gradski projekt:gradski projekt: blok blok JukiJukiććeva eva -- SavskaSavska

anketni anketni

urbanistiurbanističčkoko--arhitektonski

arhitektonski natjenatječčajaj

M2M2

Page 22: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

1.1. Borongaj Borongaj -- Studentski Studentski kampuskampus

2.2. Zagreb arena Zagreb arena

3.3. Detaljniji planoviDetaljniji planovi

4.4. Donji gradDonji grad

Predmet izmjena i dopuna Predmet izmjena i dopuna 2007.2007.

Page 23: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

DovrDovrššenost Donjeg grada 2007.enost Donjeg grada 2007.

Page 24: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Detaljni urbanistiDetaljni urbanističčki planovi najuki planovi najuåå eg eg sredisrediššta Donjeg gradata Donjeg grada

1.1. DPU DPU IlicaIlica –– MeduliMeduliććevaeva –– DeDeåå elieliććevaeva –– KaKaččiiććevaeva2.2. DPUDPU IlicaIlica –– Frankopanska Frankopanska –– DalmatinskaDalmatinska –– MeduliMeduliććevaeva3.3. DPU Dalmatinska DPU Dalmatinska –– Frankopanska Frankopanska –– DeDeåå elieliććeva eva -- MeduliMeduliććevaeva4.4. DPU DPU IlicaIlica -- GunduliGunduliććevaeva –– VarVarššavskaavska –– FrankopanskaFrankopanska5.5. DPU DPU IlicaIlica –– PreobraPreobraåå enska enska –– PreradoviPreradoviććevev trgtrg -- VarVarššavskaavska ––

GunduliGunduliććevaeva

6.6. DPU DPU TrgTrg banabana JelaJelaččiiććaa –– PraPrašškaka –– Teslina Teslina –– GajevaGajeva7.7. DPU DPU TrgTrg banabana JelaJelaččiiććaa –– PetrinjskaPetrinjska –– AmruAmrušševa eva –– PraPrašškaka8.8. DPU DPU CesarCesarččevaeva –– KurelKurelččevaeva –– JuriJuriššiiććevaeva –– TrgTrg banabana JelaJelaččiiććaa

Page 25: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 2007. GUP 2007.

DPU karta: DPU karta: 4b procedure4b procedure

Page 26: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Blokovi najuBlokovi najužžeg gradskog sredieg gradskog središšta ta 10/2007.10/2007.

Izgrađenost do Izgrađenost do 80%80%

za javno koriza javno korišštenje tenje unutraunutraššnjosti blokanjosti bloka

i javne pjei javne pješšaaččke ke povrpovrššine i prolazeine i prolaze

Page 27: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Amandmani 2007 Amandmani 2007 -- garagaražže e 27.6.2007.27.6.2007.

Page 28: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 16/2007GUP 16/2007

Dugoročni cilj je da se najmanje dvije trećine dnevnih putovanja odvija javnim prijevozom i nemotoriziranim oblicima putovanja

Čl. 37

Ukida se zona zabrane gradnje MDY Q L K� JDUDå D� � D�propisuje se izrada prometnih studija Čl. 39

* DUDå H� ] D�potrebe bloka su u pravilu podzemne i javne

Čl. 6

Page 29: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 16/07GUP 16/07GaraGaražža Klaia Klaiććevaeva

omoguomoguććuje se i uje se i gradnja gradnja trgovatrgovaččkoko--usluuslužžnih sadrnih sadržžajaajau sklopu javne u sklopu javne garagaražže te e te sportske dvoranesportske dvoranes prates prateććim im sadrsadržžajimaajima

ččl.14.l.14.

Javni park Javni park -- Z1Z1

Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže nalokacijama gradskoglokacijama gradskogprojektaprojektačl.15.

Iznimno, za novu uličnu gradnju i gradske javne garaže moguće intervencije u niveletijavnoprometnih površina ako nije moguće rješavanje prometa na drugačiji način i

postoji javni interespostoji javni interes

čl.59.

Page 30: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

2010. Karta postoje2010. Karta postojeććih i moguih i moguććih lokacija garaih lokacija garažžaa

Page 31: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Na cesti Na cesti ccacca 15.000 parkirali15.000 parkirališštata

Page 32: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GRAD: forma

Page 33: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GRAD: sadržaj

National Theatre

Evangelic church

University

Nunnery

Satirical TheatreSchool

Arts and crafts Museum

Music institute

First skyscraper

Theatre

EthnographicMuseum

Funicular

University

Catholic church

Cinema

Secondary school

New Music institute

Dancing

secondary school

School Museum

10 theatres 21 museums 14 galleries 12 art collections

Page 34: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.optimiziranje datosti mjesta 1936.optimiziranje datosti mjesta 1936.

GRAD: ideja

Page 35: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

SystemsSystems approachapproach

•• Elaborate Elaborate traffictraffic systemsystem

•• ScaleScale andand Future role Future role ofof thethe citycity(centre)(centre)

•• QualityQuality ofof live live

•• GetGet ttargetedargeted citizenscitizens

Zagreb: zdravi grad iz 1971. u 2010.Zagreb: zdravi grad iz 1971. u 2010.

“Stvaranje Q Xå Q LK�zdravstvenih uvjeta stanovanja”

GUP 1971.

Page 36: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Plan i program za koga?Plan i program za koga?

ZG izvrsnost = EXODUS

u 10 god. Iseljeno 80000 stanovnika

On top On top ofof thethe chainchain

ZG ciljno mjesto stanovanjaZG ciljno mjesto stanovanja

Page 37: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Na kraju Na kraju

Ovo je poOvo je poččetak za etak za

urbanotvornaurbanotvorna pravilapravila

Page 38: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

sistemski pristup ili sistem pravilasistemski pristup ili sistem pravilaSystemsSystems aproachaproach –– role role systemsystem

Uloga Donjeg grada u Zagrebu, HrvatskojUloga Donjeg grada u Zagrebu, Hrvatskojidentitet mjesta identitet mjesta –– kultura stanovanjakultura stanovanja--dudužžnosti metropole nosti metropole

Dosezi konzervatorskih podloga:Dosezi konzervatorskih podloga:konsolidiranost strukture, konzerviranje stanjakonsolidiranost strukture, konzerviranje stanjaprihvatljivost postojeprihvatljivost postojećće strukture: od e strukture: od slumasluma ---- povijesne povijesne matricematrice

Mjera poMjera požželjnih i dopustivih transformacija eljnih i dopustivih transformacija popožželjne namjene i naeljne namjene i naččini koriini korišštenja donjogradskog bloka tenja donjogradskog bloka morfolomorfološška analiza kroz DPU ka analiza kroz DPU –– ““blokovske blokovske ––uliuliččne prine priččee””grad za pjegrad za pješšakaaka

VsVs. Sistem pravila = Strukturiranje pravila. Sistem pravila = Strukturiranje pravilaza uliza uliččnu zgradu, nu zgradu, za dvoriza dvoriššte te -- dvoridvoriššnu zgradunu zgraduza prelazne oblike: pasaza prelazne oblike: pasažže, unutarnje trgovee, unutarnje trgove

Page 39: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

MonitoringMonitoring Donjeg gradaDonjeg grada

Razumijevanje i upravljanje trendovimaRazumijevanje i upravljanje trendovima

Karta gospodarskih aktivnostiKarta gospodarskih aktivnosti

Karta intenziteta događanjaKarta intenziteta događanja

Trendovi iseljavanjaTrendovi iseljavanja

GIS grada Zagreba od 2007.GIS grada Zagreba od 2007.--

Page 40: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

trend trend od poslovnog centra do elitnog od poslovnog centra do elitnog stanovanjastanovanja

ČČistoisto

odrodråå avanoavano

Bez grafitaBez grafita

sigurnosigurnoBez grafitaBez grafitaBez grafitaBez grafita

ZadrZadråå ati ravnoteati ravnoteåå u u stanovanja i radastanovanja i rada

Priprema za Urbani turizamPriprema za Urbani turizam

Povijesno naslijeđe kao scenaPovijesno naslijeđe kao scenaKultura slobodnog vremenaKultura slobodnog vremena

gastronomgastronomijaijashoppingshopping

Page 41: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Hvala na pažnji

Page 42: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Konverzije zelenilaKonverzije zelenila

Page 43: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Zelenilo grada i prometni sustav Zelenilo grada i prometni sustav 2003,2006,20072003,2006,2007

Page 44: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

2000+ prijedlog2000+ prijedlog

ORRORRŽŽIVOSTIVOSTZDRAVI GRAD ZDRAVI GRAD

Urbana obnovaUrbana obnova

Aktivna Aktivna zemljizemljiššna na politikapolitika

Page 45: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Javna rasprava Javna rasprava 2005/62005/6

Page 46: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Dosezi građanske participacije Dosezi građanske participacije 2005.2005.

3.637 primjedbi od 0,5% stanovni3.637 primjedbi od 0,5% stanovnišštva, tva, zatrazatražžena je promjena namjene za 1.115 ha (5%)ena je promjena namjene za 1.115 ha (5%)

Page 47: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

GUP 2006. amandmani 161 kom.GUP 2006. amandmani 161 kom.

Page 48: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Page 49: Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba - zzpugz.hr · 19. veljača 2010. Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

19. veljača 2010.

Promjene namjene koriPromjene namjene korišštenja tenja -- zelenilo zelenilo

Revalor

izacija sv

ih neizgra

đenih povr

Revalor

izacija sv

ih neizgra

đenih povr

ššinaina