of 16 /16
Polska Wszechnica Informatyczna otwarty portal wiedzy Dariusz Majka menadżer główny projektu Informatyka+

Polska Wszechnica Informatyczna

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Polska Wszechnica Informatyczna

Microsoft PowerPoint - Polska Wszechnica Informatyczna.ppt• Stworzenie portalu dydaktyczno – informacyjnego dla studentów oraz wykadowców kierunku informatyka oraz informatyka i ekonometria studiujcych i prowadzcych zajcia w uczelniach w kraju i za granic
Cel projektu PWICel projektu PWICel projektu PWICel projektu PWI • Docelowo portal ma zawiera materiay dydaktyczne suce:
prowadzeniu studiów I oraz II stopnia na odlego przy uyciu Internetu
wzbogaceniu oferty dydaktycznej uczelni
indywidualizacji nauczania a wic stworzeniu kademu studentowi moliwoci pogbiania jego wiedzy niezalenie, w rónym tempie i w róny sposób
Harmonogram realizacji projektuHarmonogram realizacji projektuHarmonogram realizacji projektuHarmonogram realizacji projektu
Etap I - grudzie 2006 – padziernik 2007 przygotowanie koncepcji PWI (powoanie Rady Programowej oraz Komitetu Sterujcego)
wyonienie zespou wykadowców
opracowanie projektu portalu PWI
Etap II – listopad 2007 – wrzesie 2008 realizacja nagra telewizyjnych penych cykli wykadowych do wybranych przedmiotów
budowa portalu PWI i uzupenienie go o materiay edukacyjne firm
ZawartoZawartoZawartoZawarto portalu PWIportalu PWIportalu PWIportalu PWI siatki przedmiotów
sylabusy
wiczenia
• Komitet Sterujcy
Rada programowa PWIRada programowa PWIRada programowa PWIRada programowa PWI
• Przewodniczcy – prof. dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
• Czonkowie – Prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
– Prof. dr hab. in. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
– Prof. dr hab. in. Zbigniew Huzar, Politechnika Wrocawska
– Prof. dr hab. in. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdaska
– Prof. dr hab. Krzysztof Lory, Uniwersytet Wrocawski
– Prof. dr hab. in. Jerzy Nawrocki, Politechnika Poznaska
– Prof. dr hab. in. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków
– Prof. dr hab. Marek Zaionc, Uniwersytet Jagielloski
Komitet sterujKomitet sterujKomitet sterujKomitet sterujcy PWIcy PWIcy PWIcy PWI
• Przewodniczcy Andrzej yawski - Rektor Warszawskiej Wyszej Szkoy Informatyki
• Czonkowie Pawe Czajkowski, Dyrektor Generalny HP Polska Pawe Malak, Dyrektor Generalny CISCO Polska Marek Roter, Dyrektor Generalny Microsoft Polska Jan Sokalski, Czonek Konwentu Warszawskiej Wyszej Szkoy Informatyki
Patronat naukowy PWIPatronat naukowy PWIPatronat naukowy PWIPatronat naukowy PWI
• Lista (wybranych) zaoycieli Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej
Prof. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza Prof. Bogdan Galwas - Politechnika Warszawska Prof. Jan Madey - Uniwersytet Warszawski Dr Jerzy Pawe Nowacki - PJWSTK Prof. Remigiusz Rak - Politechnika Warszawska Prof. Jerzy Kisielnicki - Uniwersytet Warszawski Prof. Jan Piecha - Politechnika lska Prof. Wojciech Cellary - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Prof. Jan Kusiak - Akademia Górniczo-Hutnicza Prof. Józef Woniak - Politechnika Gdaska Prof. Mitsuhiko Toho - PJWSTK
WykWykWykWykadowcy PWIadowcy PWIadowcy PWIadowcy PWI Uczelnia Wykadowcy
Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Krzysztof Diks
prof. dr hab. Jan Madey
Politechnika Warszawska prof. dr hab. in. Bogdan Galwas
prof. dr hab. in. Mieczysaw Muraszkiewicz
Uniwersytet Jagielloski prof. dr hab. Jarosaw Grytczuk
prof. dr hab. Marek Zaionc
Akademia Górniczo - Hutnicza prof. dr hab. in. Piotr Augustyniak
prof. dr hab. in. Ryszard Tadeusiewicz
Politechnika Gdaska prof. dr hab. in. Krzysztof Giaro
prof. dr hab. in. Bogdan Wiszniewski
Politechnika Poznaska prof. dr hab. in. Roman Sowiski
prof. dr hab. in. Maciej Zakrzewicz
Uniwersytet Wrocawski prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
prof. dr hab. Maciej Syso
Politechnika Wrocawska prof. dr hab. in. Witold Komorowski
Zrealizowane wykZrealizowane wykZrealizowane wykZrealizowane wykadyadyadyady Akademia Górniczo – Hutnicza prof. dr hab. in. Ryszard Tadeusiewicz - Wprowadzenie do oblicze neuronowych
dr hab. in. Piotr Augustyniak - Komputer w pracowni kardiologicznej
Politechnika Gdaska dr hab. in. Krzysztof Giaro - Zasady funkcjonowania komputerów kwantowych
Politechnika Poznaska dr hab. in. Maciej Zakrzewicz - Hurtownie danych
dr in. Bartosz Walter - Programistyczne klocki: od obiektu do komponentu
Politechnika Warszawska prof. dr hab. in. Bogdan Galwas - Technika transmisji sygnaów
prof. dr hab. in. Mieczysaw Muraszkiewicz - Ku inteligentnym systemom
informacyjnym dr in. Piotr Gawrysiak - Odkrywanie wiedzy w sieci Internet
Zrealizowane wykZrealizowane wykZrealizowane wykZrealizowane wykadyadyadyady Politechnika Wrocawska dr in. Witold Komorowski - Koncepcja RISC i przetwarzanie potokowe
Uniwersytet Jagielloski prof. dr hab. Marek Zaionc - Teoria oblicze, czyli czego komputery zrobi nie mog
dr hab. Jarosaw Grytczuk - Algorytmiczna teoria liczb – pierwszo i zoono
dr Pawe Waszkiewicz - Metody matematyczne w semantyce jzyków programowania
Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Jan Madey - Czy komputery si myl? - wprowadzenie do inynierii
oprogramowania
dr hab. Krzysztof Diks - Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych
dr Piotr Chrzstowski-Wachtel - Podstawowe pojcia algorytmiki
dr Marcin Engel - Podstawowe zagadnienia wspóbienoci
Uniwersytet Wrocawski prof. dr hab. Maciej Syso - Czy informatyka ma swoja histori
Zrealizowane wykZrealizowane wykZrealizowane wykZrealizowane wykadyadyadyady Warszawska Wysza Szkoa Informatyki prof. dr hab. in. Piotr Sienkiewicz - Od Eniaca do Internetu, czyli ewolucja metod i
technologii informatycznych
prof. dr hab. Andrzej Szaas - Wprowadzenie do logiki
prof. dr hab. in. Ireneusz Winnicki - Wprowadzenie do trygonometrii sferycznej i
metod numerycznych
dr in. Krzysztof Rózanowski - Systemy wykrywania wama w aspekcie pogbionej
architektury systemu bezpieczestwa teleinformatycznego
WWW.PWI.EDU.PL
Rozwój Polskiej Wszechnicy Informatycznej – otwartego portalu wiedzy – opracowanie moduu dla uczniów: • Opracowanie koncepcji moduu dla uczniów oraz zasobów, które zostan udostpnione z myl o uczniach za porednictwem portalu PWI
• Opracowanie i udostpnienie uczniom zestawu testów predyspozycyjnych oraz testów wiedzy z zakresu matematyki oraz informatyki
• Realizacja nagra cyklu wykadów z zakresu informatyki uznanych nauczycieli akademickich oraz udostpnianie ich on-line na portalu. W ramach projektu przewidziano nagranie i udostpnienie 60 wykadów
• Konferencja z cyklu – INFOSKOP – temat przewodni – dyskusja dotyczca przygotowania uczniów szkó ponadgimnazjalnych do podjcia dalszego ksztacenia na kierunkach technicznych oraz podjcia pracy w zawodach zwizanych z informatyk. Konferencja z udziaem nauczycieli informatyki, uczniów, przedstawicieli rodowiska akademickiego oraz pracodawców brany ICT
Dzikuj za uwag