of 74 /74
Pytania na testowy egzamin kierunkowy Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna 1. Wskaźniki płaszczyzn sieciowych Millera są określone przez: a) Odwrotności długości odcinków odciętych na osiach układu przez płaszczyznę b) Długości odcinków odciętych na osiach układu przez płaszczyznę c) Współrzędne określonego punktu w komórce elementarnej 2. Typowo jonowe ceramiki są związkami chemicznymi: a) Dwóch niemetali b) Dwóch metali c) Metali z niemetalami 3. Wakancja to: a) Atom w pozycji międzywęzłowej b) Brak atomu w węźle sieci c) Luka oktaedryczna 4. Granice ziarn: a) Obniżają wytrzymałość materiału b) W zależności od temperatury mogą podwyższać lub obniżać wytrzymałość metalu c) Podwyższają wytrzymałość materiału 5. Umocnienie przez odkształcenie plastyczne zachodzi w temperaturze: a) Wyższej od temperatury rekrystalizacji b) Równej temperaturze rekrystalizacji c) Niższej od temperatury rekrystalizacji 6. Miarą twardości w metodzie Brinella jest: a) Głębokość odkształcenia plastycznego wywołanego działaniem wgłębnika b) Stosunek wartości siły nacisku do pola powierzchni odcisku c) Średnica odcisku 7. Przemiana perytektyczna polega na: a) Rozpadzie roztworu stałego na mieszaninę dwu rodzajów kryształów o różnych składach chemicznych b) Rozpadzie cieczy o określonym składzie chemicznym na mieszaninę dwu rodzajów kryształów c) Reakcji pomiędzy kryształami i cieczą o określonych składach chemicznych

Edukacja Techniczno-Informatyczna

 • Author
  dangnhu

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Edukacja Techniczno-Informatyczna

 • Pytania na testowy egzamin kierunkowy

  Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna

  1. Wskaniki paszczyzn sieciowych Millera s okrelone przez:

  a) Odwrotnoci dugoci odcinkw odcitych na osiach ukadu przez paszczyzn

  b) Dugoci odcinkw odcitych na osiach ukadu przez paszczyzn

  c) Wsprzdne okrelonego punktu w komrce elementarnej

  2. Typowo jonowe ceramiki s zwizkami chemicznymi:

  a) Dwch niemetali

  b) Dwch metali

  c) Metali z niemetalami

  3. Wakancja to:

  a) Atom w pozycji midzywzowej

  b) Brak atomu w wle sieci

  c) Luka oktaedryczna

  4. Granice ziarn:

  a) Obniaj wytrzymao materiau

  b) W zalenoci od temperatury mog podwysza lub obnia wytrzymao metalu

  c) Podwyszaj wytrzymao materiau

  5. Umocnienie przez odksztacenie plastyczne zachodzi w temperaturze:

  a) Wyszej od temperatury rekrystalizacji

  b) Rwnej temperaturze rekrystalizacji

  c) Niszej od temperatury rekrystalizacji

  6. Miar twardoci w metodzie Brinella jest:

  a) Gboko odksztacenia plastycznego wywoanego dziaaniem wgbnika

  b) Stosunek wartoci siy nacisku do pola powierzchni odcisku

  c) rednica odcisku

  7. Przemiana perytektyczna polega na:

  a) Rozpadzie roztworu staego na mieszanin dwu rodzajw krysztaw o rnych

  skadach chemicznych

  b) Rozpadzie cieczy o okrelonym skadzie chemicznym na mieszanin dwu rodzajw

  krysztaw

  c) Reakcji pomidzy krysztaami i ciecz o okrelonych skadach chemicznych

 • 8. Ferryt jest:

  a) Roztworem staym midzywzowym C w Fe

  b) Roztworem staym rnowzowym C w Fe

  c) Roztworem staym midzywzowym C w Fe

  9. Podczas nieodwracalnych przemian fazowych energia swobodna ukadu, F:

  a) Ulega podwyszeniu

  b) Nie zmienia si

  c) Ulega obnieniu

  10. Kinetyk przemian fazowych rozpadu austenitu podczas chodzenia cigego opisuje:

  a) Wykres CTPc

  b) Ukad Fe-Fe3C

  c) Wykres CTPi

  11. Si pdn przemian fazowych jest:

  a) Denie ukadu do zmniejszenia energii swobodnej

  b) Denie ukadu do wzrostu energii swobodnej

  c) Denie ukadu do zmniejszenia energii wewntrznej

  12. Martenzyt jest:

  a) Roztworem staym przesyconym C w Fe

  b) Zwizkiem midzymetalicznym

  c) Roztworem staym przesyconym C w Fe

  13. Przemiana bainityczna jest przemian:

  a) Poredni

  b) Dyfuzyjn

  c) Bezdyfuzyjn

  14. Rekrystalizacja statyczna zachodzi:

  a) Podczas wygrzewania w odpowiedniej temperaturze metalu odksztaconego

  plastycznie na zimno

  b) Podczas krzepnicia

  c) Podczas przerbki plastycznej metalu na gorco

  15. Temperatura hartowania stali nadeutektoidalnej wynosi:

  a) 3050 oC powyej Ac1

  b) 3050 oC powyej Acm

  c) 3050 oC poniej Acm

 • 16. Celem odpuszczania niskiego jest:

  a) Usunicie napre wewntrznych

  b) Uzyskanie wzrostu plastycznoci stali

  c) Obnienie twardoci stali

  17. Ulepszanie cieplne to:

  a) Poczenie operacji hartowania i niskiego odpuszczania

  b) Poczenie operacji hartowania i wysokiego odpuszczania

  c) Poczenie operacji hartowania stopniowego i wyarzania zmikczajcego

  18. Wyarzanie normalizujce ma na celu:

  a) Rozdrobnienie i ujednorodnienie wielkoci ziarna austenitu

  b) Ujednorodnienie skadu chemicznego stali

  c) Zmniejszenie twardoci stali

  19. Po nawglaniu stali stosuje si obrbk ciepln, polegajc na:

  a) Hartowaniu i wysokim odpuszczaniu

  b) Normalizowaniu

  c) Hartowaniu i niskim odpuszczaniu

  20. eliwo jest stopem odlewniczym elaza z wglem o zawartoci:

  a) 2.11 3.5 %C

  b) 3.5 4.3 %C

  c) Powyej 4.3 %C

  21. Krytyczna wasno monomeru umoliwiajca jego poczenie z innymi czsteczkami to:

  a) Obecno wiza zdolnych do reakcji chemicznej

  b) Obecno wiza metalicznych

  c) Obecno wiza jonowych

  22. Silumin jest stopem Al i Si:

  a) Odlewniczym

  b) Przeznaczonym do obrbki cieplnej

  c) Przeznaczonym do przerbki plastycznej

  23. Mosidz jest stopem miedzi z:

  a) Cyn

  b) Cynkiem

  c) Innymi pierwiastkami oprcz cynku

 • 24. Odporno stali wglowej na rozrost ziarna austenitu zaley od:

  a) Zawartoci Al

  b) Zawartoci Mn

  c) Zawartoci Si

  25. Krucho odpuszczania drugiego rodzaju wystpuje:

  a) W stalach wglowych

  b) W stalach stopowych z dodatkiem Mo

  c) W stalach stopowych nie zawierajcych dodatku Mo lub W

  26. rednica krytyczna to:

  a) Maksymalna rednica prta zahartowanego na wskro w danym orodku chodzcym

  b) Maksymalna rednica prta zahartowanego na wskro w idealnym orodku chodzcym

  c) Maksymalna rednica prta zahartowanego na wskro w oleju hartowniczym

  27. eliwa s to stopy elaza:

  a) do przerbki plastycznej na gorco

  b) odlewnicze

  c) do przerbki plastycznej na zimno

  28. Staliwa s to:

  a) odlewnicze stopy elaza o zawartoci wgla poniej 2%

  b) eliwa biae o zawartoci wgla poniej 4,3%

  c) eliwa cigliwe

  29. Stale nierdzewne s to stopy elaza zawierajce powyej 12%:

  a) niklu

  b) chromu

  c) miedzi i niklu w sumie

  30. Stale szybkotnce zawieraj:

  a) dodatki stopowe wolframu, molibdenu i kobaltu

  b) dodatki stopowe aluminium, miedzi i niklu

  c) dodatki stopowe cyny, tytanu i niobu

  31. Mosidze s to stopy:

  a) miedzi i oowiu

  b) miedzi i wolframu

  c) miedzi i cynku

 • 32. Siluminy s to stopy:

  a) odlewnicze aluminium i krzemu

  b) stopy wysokotopliwe krzemu i wolframu

  c) pprzewodnikowe stopy krzemu

  33. Stopy magnezu s to stopy:

  a) wysokotopliwe

  b) arowytrzymae

  c) lekkie

  34. Wolfram jest:

  a) atwotopliwym metalem lekkim

  b) odmian alotropow molibdenu

  c) metalem o wysokiej temperaturze topnienia i gstoci

  35. Stopy cyny z oowiem:

  a) mog suy jako luty mikkie

  b) nie nadaj si do lutowania miedzi

  c) mog suy jako luty twarde

  36. Do jakiej grupy polimerw naley ywica fenolowo-formaldehydowa?

  a) fenoplasty

  b) poliamidy

  c) aminoplasty

  37. Jaki jest wzr chemiczny polipropylenu?

  a) -[CH2-CH2]n-

  b) -[CH2-CH(CH3)]n-

  c) -[CH2-CHCl]n-

  38. Polietylen jest:

  a) termoplastem?

  b) polikondensatem?

  c) duroplastem?

  39. Najbardziej rozpowszechnione kompozyty konstrukcyjne to:

  a) kompozyty o osnowie polimerowej (ywice) wzmacniane wknami szklanymi,

  wglowymi lub aramidowymi

  b) kompozyty o osnowie polimerowej (ywice) wzmacniane wknami aluminiowymi

  c) kompozyty o osnowie polimerowej (ywice) wzmacniane wknami stalowymi

 • 40. Materiay pprzewodnikowe s to:

  a) materiay z boru i antymonu

  b) materiay z krzemu i germanu

  c) materiay z lantanu i cyrkonu

  41. Wgliki spiekane wytwarzane s metod:

  a) hydrometalurgiczn

  b) elektrometalurgiczn

  c) metalurgii proszkw

  42. Stale wytwarzane technik metalurgii proszkw spieka si w temperaturze:

  a) 900 1280C

  b) 450 - 550C

  c) 1550-1600C

  43. Szko krzemiankowe (kwarcowe) jest:

  a) krystalicznym tlenkiem krzemu o wysokiej czystoci

  b) stopionym tlenkiem aluminium (korundem)

  c) niekrystalicznym tlenkiem krzemu o wysokiej czystoci

  44. Korund jest to zwizek o wzorze chemicznym:

  a) Al2O3

  b) SiO2

  c) SiC

  45. Krzem i german s wykorzystywane do produkcji:

  a) materiaw aroodpornych

  b) elementw pprzewodnikowych stosowanych w elektronice

  c) elementw reaktorw nuklearnych

  46. Hartowanie stali prowadzi do uzyskania struktury:

  a) cementytu kulkowego

  b) martenzytycznej

  c) austenitycznej

  47. Wytrzymao stopw konstrukcyjnych aluminium zwiksza si przez:

  a) umacnianie wydzieleniowe

  b) hartowanie

  c) odpuszczanie

 • 48. Lutowanie twarde to:

  a) lutowanie stopw o twardoci powyej 450 HB

  b) lutowanie lutem o temperaturze topnienia powyej 450

  c) lutowanie lutem o twardoci powyej 450 HB

  49. Nawglanie stali prowadzi si w temperaturze:

  a) 950C

  b) 1250C

  c) 750C

  50. Powoka cynkowa chroni stal przed:

  a) korozj atmosferyczn

  b) dziaaniem stonych chemikaliw

  c) utlenianiem w wysokiej temperaturze

  51. Ktre wizanie midzy atomami (czsteczkami) jest najsabsze?

  a) Van der Waalsa

  b) Metaliczne

  c) Kowalencyjne

  52. Podstawowym mechanizmem umocnienia duraluminium jest:

  a) Umocnienie przez rozdrobnienie ziarna

  b) Umocnienie wydzieleniowe

  c) Umocnienie odksztaceniowe (dyslokacyjne)

  53. Ktry z mechanizmw umocnienia stali jednoczenie zwiksza granic plastycznoci i

  obnia temperatur przejcia w stan kruchy?

  a) Umocnienie wydzieleniami wglikw

  b) Rozdrobnienie ziarna

  c) Umocnienie odksztaceniowe

  54. Podstawowym pierwiastkiem powodujcym zwikszenie odpornoci stali na korozj jest:

  a) nikiel

  b) chrom

  c) mied

  55. Zjawisko tzw. twardoci wtrnej wykorzystuje si w:

  a) W stalach narzdziowych

  b) W stalach odpornych na korozj

  c) Stopach alumnium utwardzanych wydzieleniowo

 • 56. Perlit w stalach wglowych powstaje podczas:

  a) Hartowania

  b) Wolnego chodzenia austenitu

  c) Wyarzania odksztaconej plastycznie stali

  57. Odpuszczanie stali polega na:

  a) Wyarzaniu stali odksztaconej plastycznie

  b) Wyarzaniu stali w celu usunicia napre wewntrznych

  c) Wyarzaniu stali zahartowanej

  58. Najbardziej skutecznym mechanizmem umocnienia metali przeznaczonych do zastosowa

  w podwyszonej temperaturze jest:

  a) Umocnienie granicami ziarn (przez rozdrobnienie ziarna)

  b) Umocnienie dyslokacjami

  c) Umocnienie czstkami

  59. Temperatura przejcia w stan kruchy stopw aluminium zaley od:

  a) Stopy Al nie s kruche w niskiej temperaturze

  b) Wielkoci ziarna

  c) Wytrzymaosci stopu

  60. Stale stosowane na due konstrukcje (mosty, budynki, rurocigi itp.) wymagajce dobrej

  spawalnoci powinny zawiera:

  a) Mao wgla

  b) Zawaro wgla nie ma znaczenia

  c) Duo wgla

  61. Temperatur przejcia w stan kruchy wykazuj metale:

  a) Wszystkie metale

  b) O strukturze krystalicznej regularnej przestrzennie centrowanej

  c) O strukturze krystalicznej regularnej ciennie centrowanej

  62. Wzrost zawartoci perlitu w stali spowoduje:

  a) Zwikszenie udarnoci

  b) Zwikszenie cigliwoci

  c) Zwikszenie wytrzymaoci

  63. W jakich jednostkach mierzy si udarno?

  a) Naprenia

  b) Siy

  c) Energii

 • 64. Mosidze s to stopy miedzi z:

  a) Cyn

  b) Aluminium

  c) Cynkiem

  65. Stopw aluminium nie mona hartowa, gdy:

  a) Aluminium ma zbyt nisk temperatur topnienia

  b) Aluminium nie ma odmian alotropowych

  c) Aluminium ma zbyt du przewodno ciepln

  66. Normalizowanie to obrbka cieplna stali prowadzca do:

  a) Rekrystalizacji materiau odksztaconego

  b) Wytworzenia okrelonej tekstury krystalograficznej

  c) Otrzymania maego rwnoosiowego ziarna

  67. Wspczynnik umocnienia stali stosowanych do toczenia, np. karoserii samochodowych,

  powinien by:

  a) Jak najmniejszy

  b) Moliwie duy

  c) Jego warto nie ma znaczenia

  68. Stale dwufazowe stosowane na elementy karoserii samochodowych charakteryzuj si:

  a) Wysok granic plastycznoci i wysok wytrzymaoci

  b) Nisk granic plastycznoci i wysok wytrzymaoci

  c) Nisk granic plastycznoci i nisk wytrzymaoci

  69. Wasnoci materiau istotn przy doborze stali na elementy karoserii samochodowych jest:

  a) Udarno

  b) Granica plastycznoci

  c) Odporno na pkanie KIc

  70. Due ziarno w materiaach metalicznych jest korzystne, gdy materia jest stosowany w:

  a) Temperaturze kriogenicznej

  b) Podwyszonej temperaturze

  c) Warunkach zmiennych napre

  71. Gwn cech stali o dobrej spawalnoci jest:

  a) Wysoka zawarto pierwiastkw stopowych

  b) Struktura drobnoziarnista

  c) Niska zawarto wgla

 • 72. Wybierz najbardziej istotn waciwo stali stosowanej na konstrukcje przenoszce due

  obcienia:

  a) Wytrzymao

  b) Odporno na pkanie

  c) Twardo

  73. Wybierz najbardziej istotn waciwo stali stosowanej na kocwki wierte do metali:

  a) Twardo

  b) Granica plastycznoci

  c) Wytrzymao

  74. Zdecyduj, ktre ze stwierdze jest prawdziwe: materia stosowany na spryny w wagach

  azienkowych powinien wykazywa: (1) du cigliwo; (2) duy modu Younga

  a) (1) TAK (2) TAK

  b) (1) TAK (2) NIE

  c) (1) NIE (2) TAK

  75. Zdecyduj, ktre ze stwierdze jest prawdziwe: materia stosowany na pojemniki do

  dezodorantw (may zbiornik cinieniowy) powinien wykazywa: (1) wysok granic

  plastycznoci, (2) du odporno na pkanie

  a) (1) TAK (2) TAK

  b) (1) TAK (2) NIE

  c) (1) NIE (2) TAK

  76. Przy doborze stali na due konstrukcje spawane (budynki, mosty, statki itp.) naley wybra

  stal o:

  a) zawarto wgla w stali jest drugorzdna

  b) stosunkowo maej zawartoci wgla

  c) stosunkowo duej zawartoci wgla

  77. Kucie swobodne jest stosowane gwnie do wytwarzania odkuwek z:

  a) wlewkw kuniczych

  b) profili walcowanych

  c) pfabrykatw o zmiennym przekroju poprzecznym i wzdunym

  78. Do kucia swobodnego wsadu o duej masie stosuje si:

  a) prasy hydrauliczne

  b) moty spadowe

  c) moty podwjnego dziaania

  79. Zalet wytwarzania detali maszyn metod obrbki plastycznej jest:

  a) podwyszenie twardoci

  b) obnienie granicy plastycznoci

  c) korzystny przebieg wkien

 • 80. Do kucia swobodnego stosuje si moty:

  a) spadowe

  b) przeciwbiene

  c) podwjnego dziaania

  81. Prasy korbowe stosuje si do kucia odkuwek:

  a) matrycowych

  b) kutych swobodnie

  c) wymagajcych kilkunastu zabiegw kucia

  82. Sia nacisku prasy w procesie spczania swobodnego jest funkcj dwch podstawowych

  wielkoci:

  a) tarcia i smukoci wsadu

  b) powierzchni i redniego nacisku jednostkowego

  c) temperatury i prdkoci odksztacenia

  83. Smuko w procesie spczania swobodnego wlewkw nie moe przekracza:

  a) 1,5

  b) 2,0

  c) 3,0

  84. W procesie kucia na gorco stali narzdzia s podgrzewane do temperatury:

  a) 50 100 o C

  b) 300 500 o C

  c) 200 300 o C

  85. Stopie przekucia jednego zabiegu wyduania definiuje si:

  a) ilorazem przekroju poprzecznego przed i po odksztaceniu

  b) iloczynem stopni przekucia spczania i wyduania

  c) ilorazem przekroju poprzecznego po i przed odksztaceniem

  86. Materiaem wyjciowym do kucia matrycowego jest:

  a) tylko wsad uprzednio walcowany

  b) wsad dowolny z wyjtkiem wlewkw kuniczych

  c) tylko wsad wstpnie przekuty

  87. Konstrukcja matryc otwartych zawiera wypywk w wykroju:

  a) wstpnie matrycujcym

  b) matrycujcym na gotowo

  c) matrycujcym na gotowo i ksztatujcym

 • 88. W projektowaniu procesu kucia matrycowego na prasach mechanicznych zakada si, e

  zapenienie metalem kolejnego wykroju odbywa si:

  a) jednym lub dwoma uderzeniami narzdzi zalenie od wymaga procesu

  b) zmienn liczb uderze zalen od finalnego ksztatu wyrobu

  c) jednym przemieszczeniem narzdzi

  89. Skosy matrycowe uwzgldniane w projektowaniu odkuwki:

  a) obniaj tarcie w procesie kucia

  b) uatwiaj wyjcie odkuwki z matrycy

  c) zapobiegaj powstawaniu podamw

  90. Powierzchni podziau matryc przeprowadza si:

  a) z uwzgldnieniem promieni zaokrgle gbszego wykroju

  b) przez najwikszy przekrj odkuwki

  c) przez najmniejszy przekrj odkuwki

  91. Obrbka wykaczajca odkuwek obejmuje midzy innymi:

  a) prostowanie i dogniatanie

  b) obcinanie wypywki

  c) likwidacj zaku

  92. Modelowanie analityczne ksztatowania objtociowego umoliwia:

  a) wyeliminowanie wstpnych prb przemysowych

  b) dobr gatunku materiau na odkuwk

  c) okrelenie wielkoci wypywki

  93. Zakucia w procesie ksztatowania plastycznego detali maszyn powstaj w wyniku:

  a) zbyt duych promieni zaokrgle zmiennych przekrojw wykroju matrycy

  b) niepoprawnej konstrukcji wykrojw wstpnego ksztatowania

  c) niepoprawnej konstrukcji odkuwki

  94. Narost to:

  a) klinowe przeduenie ostrza na narzdziu powstae z materiau obrabianego

  b) zgrubienie na powierzchni wira powstae w wyniku jego spczenia

  c) przeduenie ostrza narzdzia powstae w wyniku odksztacenia plastycznego

  wierzchoka narzdzia

  95. Narzdziami z ostrzami diamentowymi nie naley obrabia:

  a) stali

  b) stopw aluminium

  c) kompozytw

 • 96. Wasnoci zgrzeiny otrzymane w procesie zgrzewania iskrowego w porwnaniu ze zgrzein

  otrzyman przy zgrzewaniu zwarciowym s:

  a) gorsze

  b) lepsze

  c) takie same

  97. Toczenie plazmowe to:

  a) usuwanie naddatku technologicznego strumieniem plazmy z elementw obracajcych

  si

  b) usuwanie narzdziem z wkadk z wglikw spiekanych lub ceramiczn, warstwy

  materiau nagrzanego strumieniem plazmy do wysokiej temperatury

  c) usuwanie narzdziem ze stali szybkotncej warstwy materiau nagrzanego strumieniem

  plazmy do wysokiej temperatury

  98. Cicie termiczne tlenem stosuje si do:

  a) cicia stali zawierajcych do okoo 1,5%C

  b) cicia miedzi i aluminium

  c) cicia eliwa

  99. Ostrza wykonane ze stali narzdziowych niestopowych w czasie pracy nie powinny si

  nagrzewa do temperatury wyszej od:

  a) okoo 200oC

  b) okoo 300oC

  c) okoo 400oC

  100. Przy zgrzewaniu tarciowym ciepo wydziela si:

  a) w wyniku zamiany pracy na ciepo

  b) w wyniku tworzenia mikroukw midzy czonymi elementami

  c) w wyniku przepywu prdu elektrycznego

  101. Przy spawaniu termitowym ciepo wydziela si w wyniku:

  a) jarzenia uku elektrycznego

  b) reakcji chemicznej tlenku i metalu

  c) przepywu prdu przez opr w miejscu styku elementw

  102. Rola topnika w procesie lutowania to:

  a) usunicie tlenkw z powierzchni i polepszenie zwilalnoci powierzchni przez lut

  b) obnienie temperatury topnienia lutu

  c) obnienie temperatury topnienia lutu i ochrona powierzchni ciekego lutu przed

  utlenianiem

 • 103. Metoda spawania GTAW (TIG) to:

  a) spawanie metod topliw w osonie argonu

  b) spawanie elektrod nietopliw w osonie argonu

  c) spawanie metod nietopliw w osonie CO2

  104. Przy spawaniu elektroulowym spoina powstaje w wyniku:

  a) stapiania materiau spawanego i spoiwa ciepem uku elektrycznego w osonie ulowej

  b) stapiania materiau spawanego i spoiwa ciepem uku elektrycznego w osonie gazowej

  c) stapiania materiau spawanego i spoiwa ciepem powstaym w wyniku przepywu prdu

  przez cieky uel

  105. rednica walca o wysokoci pocztkowej 2000 mm i rednicy 1000 mm po spczaniu z

  gniotem wzgldnym 50% wynosi (w przyblieniu):

  a) 1100 mm

  b) 1400 mm

  c) 1500 mm

  106. Wymagana sia nacisku prasy hydraulicznej w procesie spczania w kowadach paskich

  (wspczynnik tarcia = 0,3) walca ze stali, ktrej Rmt = 50 MPa o rednicy kocowej 700

  mm i wysokoci po spczeniu h = 500 mm wynosi (w przyblieniu):

  a) 22 MN

  b) 10 MN

  c) 50 MN

  107. Iloczyn wspczynnikw gniotu, poszerzenia i wyduenia, wyznaczony przy zaoeniu

  nieciliwoci, dla procesu wyduania swobodnego wynosi:

  a) 2

  b) 5

  c) 1

  108. Uzysk wsadu w procesie kucia matrycowego odkuwki o masie 2,2 kg, i masie wypywki

  0,8 kg wynosi:

  a) 73 %

  b) 57 %

  c) 63 %

  109. Wielko mota matrycowego o sprawnoci 0,8 do wykonania odkuwki wymagajcej

  energii uderzenia 18 kJ wynosi:

  a) 14,4 kJ

  b) 22,5 kJ

  c) 90 kJ

 • 110. W procesie wyciskania prta o rednicy pocztkowej 40 mm na rednic kocow 10 mm

  wielokrotno dugoci czci wycinitej wzgldem dugoci pocztkowej wynosi:

  a) 4

  b) 16

  c) 10

  111. Prdko wypywania stopu Al w procesie wyciskania z komory o rednicy 100 mm na

  rednic kocow 20 mm stemplem przemieszczajcym si z prdkoci 10 mm/s wynosi:

  a) 250 mm/s

  b) 200 mm/s

  c) 500 mm/s

  112. Tensor naprenia w punkcie w postaci oglnej posiada:

  a) 6 niezalenych skadowych naprenia

  b) 5 niezalenych skadowych naprenia

  c) 9 niezalenych skadowych naprenia

  113. Proces przerbki plastycznej na gorco stopw elaza to odksztacanie:

  a) powyej temperatury rekrystalizacji

  b) poniej temperatury rekrystalizacji

  c) przy temperaturze kruchoci na niebiesko

  114. Warunek plastycznoci Hubera-Misesa-Henckyego (HMH) podaje zwizek pomidzy:

  a) granic plastycznoci a intensywnoci odksztacenia

  b) granic plastycznoci a intensywnoci naprenia

  c) napreniem zastpczym a prdkoci odksztacenia

  115. Prawo staej objtoci dla procesw przerbki plastycznej podaje, e iloczyn

  wspczynnikw gniotu, poszerzenia i wyduenia jest:

  a) rwny 1

  b) wikszy od 1

  c) mniejszy od 1

  116. Stan odksztacenia w punkcie jest okrelony przez tensor odksztacenia utworzony przez:

  a) 3 skadowe odksztace jednostkowych, 3 skadowe odksztace postaciowych i 3

  skadowe odksztace rzeczywistych

  b) 3 skadowe odksztace jednostkowych i 6 skadowych odksztace postaciowych

  c) 6 skadowych odksztace jednostkowych i 3 skadowe odksztace postaciowych

  117. Intensywno naprenia jest to:

  a) jednoosiowe naprenie, ktrego skutek dziaania jest taki sam jak zoonego stanu

  naprenia, podanego tensorem naprenia

  b) stosunek naprenia redniego do czasu odksztacenia

  c) rednia arytmetyczna z trzech skadowych napre gwnych

 • 118. Gniot wzgldny w procesie walcowania wyraony jest przez:

  a) stosunek gniotu bezwzgldnego do gruboci kocowej pasma

  b) stosunek gniotu bezwzgldnego do gruboci pocztkowej pasma

  c) rnic gruboci pocztkowej i kocowej pasma

  119. Podstawowe trzy wasnoci wytrzymaociowe to:

  a) wytrzymao na rozciganie, udarno, twardo

  b) granica plastycznoci, wytrzymao na rozciganie, twardo

  c) wytrzymao na rozciganie, udarno, przewenie

  120. Prawo cigoci strugi w procesie walcowania podaje, e iloczyn pola przekroju

  poprzecznego pasma i jego prdkoci jest:

  a) wielkoci malejc w kolejnych przepustach

  b) wielkoci sta we wszystkich przepustach

  c) wielkoci rosnc w kolejnych przepustach

  121. Sia nacisku cakowitego w procesie walcowania jest:

  a) iloczynem redniego nacisku jednostkowego i powierzchni przekroju poprzecznego

  pasma

  b) iloczynem redniego nacisku jednostkowego i rzutu powierzchni styku pasma z

  walcami

  c) iloczynem redniego nacisku jednostkowego i szerokoci walcowanego pasma

  122. W celu jak najwikszego zmniejszenia si nacisku pasma na walce przy zadanym gniocie

  naley:

  a) zastosowa walce robocze o maych rednicach, du prdko walcowania

  i nacigi

  b) zastosowa walce robocze o maych rednicach, smarowanie i nacigi

  c) zastosowa walce robocze o duych rednicach, smarowanie i nacigi

  123. Walcarka kwarto suy do walcowania:

  a) prtw i ksztatownikw

  b) piercieni i obrczy

  c) blach i tam

  124. Najczciej stosowanym wsadem na walcowniach wyrobw dugich s:

  a) wlewki cige

  b) wlewki odlewane do wlewnic

  c) ksy i ksiska po walcowaniu wstpnym

  125. Proces cignienia wyrobw stalowych zachodzi:

  a) powyej temperatury rekrystalizacji

  b) poniej temperatury rekrystalizacji

  c) przy temperaturze kruchoci na niebiesko

 • 126. Podstawowe narzdzia monolityczne do cignienia to:

  a) cigada rolkowe

  b) cigada segmentowe

  c) cigada stokowe lub ukowe

  127. Stopie przekucia w operacji wyduania okrelony jest przez:

  a) stosunek pola przekroju poprzecznego kocowego do pola przekroju poprzecznego

  pocztkowego

  b) rnic pomidzy pocztkowym polem przekroju poprzecznego a kocowym polem

  przekroju poprzecznego

  c) stosunek pola przekroju poprzecznego pocztkowego do pola przekroju poprzecznego

  kocowego

  128. Podstawowe narzdzia do maszynowego kucia swobodnego to:

  a) bijaki

  b) kowada paskie lub ksztatowe

  c) matryce otwarte

  129. Kucie matrycowe jest realizowane:

  a) tylko w kowadach ksztatowych

  b) w matrycach jedno- lub wielowykrojowych

  c) tylko w matrycach wielowykrojowych

  130. W procesie umocnienia stali podczas przerbki plastycznej na zimno nastpuje:

  a) wzrost wasnoci plastycznych i spadek wasnoci wytrzymaociowych

  b) wzrost wasnoci wytrzymaociowych i spadek wasnoci plastycznych

  c) wzrost wasnoci wytrzymaociowych i wzrost wasnoci plastycznych

  131. Wyciskanie wspbiene od przeciwbienego rni si:

  a) kierunkiem ruchu wyciskanego metalu w stosunku do ruchu pojemnika

  b) kierunkiem pynicia wyciskanego metalu w stosunku do ruchu stempla

  c) kierunkiem ruchu stempla w stosunku do ruchu matrycy (pojemnika)

  132. W procesie cignienia wyrobw stalowych zachodzi:

  a) umocnienie cignionego metalu

  b) powstawanie zgorzeliny na ich powierzchniach

  c) rekrystalizacja cignionego metalu

  133. Sia cignienia jest:

  a) iloczynem naprenia cignienia i pola przekroju poprzecznego metalu po cignieniu

  b) granicy plastycznoci i pola przekroju poprzecznego metalu przed cignieniem

  c) iloczynem naprenia cignienia i pola przekroju poprzecznego metalu przed

  cignieniem

 • 134. Toczno blach wzrasta (jest lepsza) gdy:

  a) redni wspczynnik anizotropii normalnej (r) i wykadnik umocnienia (n) osigaj

  due wartoci

  b) redni wspczynnik anizotropii normalnej (r) i wykadnik umocnienia (n) osigaj

  mae wartoci

  c) maleje redni wspczynnik anizotropii normalnej (r) i wzrasta wykadnik umocnienia

  (n)

  135. Rudy elaza stanowice podstawowy surowiec do produkcji stali to:

  a) tlenki

  b) siarczki

  c) krzemiany

  136. Jednym z gwnych procesw przygotowania rud elaza do wielkiego pieca jest:

  a) koksowanie

  b) spiekanie

  c) flotacja

  137. Najwysza cz profilu wielkiego pieca to:

  a) przestron

  b) spadki

  c) szyb

  138. Koks w wielkim piecu jest:

  a) reduktorem i rdem energii

  b) tylko reduktorem

  c) tylko rdem energii

  139. Spord wszystkich domieszek zawartych w surwce elaza najwicej jest w niej zawsze:

  a) manganu

  b) wgla

  c) krzemu

  140. uel wielkopiecowy jest produktem ubocznym, ktry:

  a) jest czciowo skadowany i czciowo wykorzystywany do produkcji innych

  materiaw

  b) wykorzystany jest do produkcji innych materiaw w 100%

  c) skadowany jest na hadach

  141. Procesy chemiczne zachodzce w wielkim piecu maj charakter:

  a) redukcyjny

  b) utleniajcy

  c) zmienny w zalenoci od miejsca zachodzenia

 • 142. Huta o penym cyklu produkcyjnym musi posiada:

  a) stalowni konwertorow

  b) stalowni elektryczn

  c) stalowni elektryczn i konwertorow

  143. Konwertor z dmuchem kombinowanym to konwertor, w ktrym:

  a) jest zmienne natenie dmuchu tlenowego

  b) przez lanc gwn dmucha si mieszanin argonu i tlenu

  c) dmuch tlenu podawany jest od gry przez lanc, a dmuch dolny azotu lub argonu przez

  dennic

  144. Otwr spustowy nowoczesnego pieca ukowego usytuowany jest:

  a) w trzonie pieca

  b) piec nie ma otworu spustowego

  c) w cianie pieca

  145. Wsad metaliczny do pieca ukowego skada si:

  a) w przewaajcej czci ze zomu stalowego

  b) 50% surwki i 50% zomu

  c) w 100% z surwki elaza

  146. Spord metod pozapiecowej rafinacji stali do produkcji stali chromowych stosuje si:

  a) LF

  b) VOD

  c) VAD

  147. Obecnie najczciej budowanym urzdzeniem do rafinacji prniowej stali jest:

  a) DH

  b) RH

  c) komora prniowa

  148. Sekwencyjne odlewanie oznacza:

  a) odlewanie wytopw tego samego gatunku stali

  b) odlewanie do wlewnic

  c) nieprzerwane odlewanie wielu wytopw

  149. Tendencja do segregacji wtrce niemetalicznych wystpuje najsilniej w maszynie COS:

  a) z krystalizatorem ukowym

  b) z krystalizatorem prostym i z zaginaniem pasma

  c) pionowej

 • 150. Pierwszy patent na cige odlewanie stali uzyska:

  a) Bessemer

  b) Thomas

  c) Wurth

  151. W porwnaniu do cigego odlewania metali kolorowych cige odlewanie stali jest duo

  trudniejsze z powodu:

  a) tworzenia si zendry na powierzchni pasma

  b) wyszych temperatur odlewania i niszej wartoci wspczynnika przejmowania ciepa

  c) duo wikszej produkcji stali w porwnaniu z wielkoci produkcji metali kolorowych

  152. W procesie COS uzysk dobrych wlewkw oscyluje wok wartoci:

  a) 98%

  b) 90%

  c) 95%

  153. Temperatura procesu walcowania na gorco waha si zwykle w przedziale:

  a) 500 800 C

  b) 1050 1300 C

  c) 800 1000 C

  154. W walcarce planetarnej Sdzimira powierzchnia walcw roboczych porusza si w

  kierunku:

  a) zgodnie z ruchem materiau

  b) przeciwnym do ruchu materiau

  c) powierzchnia ta jest nieruchoma w stosunku do powierzchni walca oporowego

  155. Bogate rudy miedzi wystpuj w postaci:

  a) siarczkw

  b) tlenkw

  c) krzemianw

  156. Procent produkcji miedzi wytwarzanej pirometalurgicznie wynosi:

  a) 50%

  b) 90%

  c) 70%

  157. W linii technologicznej produkcji miedzi wystpuje faza nieobecna w produkcji stali, ktr

  jest:

  a) metal techniczny

  b) uel

  c) kamie metalowy

 • 158. W statyce, ktra zajmuje si przeksztacaniem oraz rwnowag ukadw si, przyjmuje si

  modele cia:

  a) punkt materialny i ciao spryste

  b) punkt materialny i ciao sztywne

  c) ciao sztywne i ciao spryste

  159. Prosta dziaania (kierunek) siy reakcji wizw jest znana w przypadku:

  a) cigna wiotkiego lub sztywnego

  b) utwierdzenia lub zamocowania

  c) przegubu walcowego lub kulistego

  160. Paski rodkowy (zbieny) ukad si charakteryzuje si tym, e:

  a) linie dziaania si przecinaj si w jednym punkcie

  b) siy dziaaj wzdu jednej prostej

  c) linie dziaania si s do siebie rwnolege

  161. Moment siy wzgldem punktu (bieguna) jest wektorem:

  a) prostopadym do linii dziaania siy, a rwnolegym do ramienia

  b) prostopadym do linii dziaania siy i ramienia siy

  c) rwnolegym do paszczyzny wyznaczonej przez si i rami siy

  162. Przestrzenny rodkowy (zbieny) ukad si jest w rwnowadze, jeeli:

  a) Pix=o, Piy=0, Miz=o

  b) Pix=0, Piy=0, Piz=0

  c) Pix=0, Piy=0, Pidi=0

  163. rodek cikoci dowolnego trjkta ley:

  a) na przeciciu rodkowych trjkta

  b) w poowie wysokoci trjkta

  c) na przeciciu dwusiecznych ktw trjkta

  164. Wspczynnik tarcia lizgowego rwny jest:

  a) sile tarcia podzielonej przez si nacisku cia

  b) sile tarcia podzielonej przez pole powierzchni styku cia

  c) sile nacisku podzielonej przez si tarcia

  165. Tarcie cakowite (rozwinite) wystpuje wtedy, gdy sia czynna:

  a) przekracza warto graniczn

  b) osignie warto graniczn

  c) nie osiga wartoci granicznej

 • 166. Kinematyka zajmuje si badaniem ruchu cia:

  a) uwzgldniajc przyczyny jego wystpowania

  b) niezalenie od przyczyn, ktre go wywouj

  c) uwzgldniajc siy powodujce ich ruch

  167. W czasie ruchu prostoliniowego jednostajnego przyspieszenie ciaa:

  a) rwna si zeru

  b) zmienia warto

  c) jest dodatnie

  168. Ruch bryy, przy ktrym jeden z jego punktw pozostaje stale nieruchomy, nazywamy

  ruchem:

  a) obrotowym

  b) kulistym

  c) paskim

  169. W ruchu obrotowym jednostajnym wszystkie punkty bryy sztywnej maj jednakowe:

  a) prdkoci liniowe

  b) prdkoci liniowe i ktowe

  c) prdkoci ktowe

  170. Midzy prdkoci obrotow (n), a prdkoci ktow () zachodzi zwizek:

  a) =n/60

  b) =30n/

  c) =n/30

  171. Jeeli ciao wykonuje ruch paski, to wszystkie punkty tego ciaa:

  a) poruszaj si w paszczyznach do siebie rwnolegych

  b) poruszaj si z jednakowymi prdkociami

  c) maj jednakowe przyspieszenia

  172. Przyspieszenie Coriolisa wystpuje w ruchu zoonym, w ktrym ukad ruchomy wykonuje

  ruch:

  a) obrotowy, a prdko wzgldna jest rwnolega do jego osi obrotu

  b) prostoliniowy, a prdko wzgldna nie jest rwnolega do jego osi obrotu

  c) obrotowy, a prdko wzgldna nie jest rwnolega do jego osi obrotu

  173. Z definicji iloczynu wektorowego przyspieszenia Coriolisa ac = 2u x vw wynika, e wektor ac :

  a) jest prostopady do wektora u

  b) jest prostopady do wektorw u i vw

  c) jest rwnolegy do wektorw u i vw

 • 174. Dynamika jest dziaem mechaniki zajmujcym si:

  a) badaniem skutkw ruchu cia

  b) przyczynami i skutkami ruchu cia oraz ustaleniem zalenoci midzy ruchem cia, a

  siami dziaajcymi na nie

  c) badaniem przyczyn ruchu cia

  175. Z pord dwch podstawowych zada dynamiki, zadanie proste (pierwsze) polega na:

  a) okreleniu ruchu punktu materialnego, gdy znane s dziaajce na niego siy

  b) wyznaczeniu si dziaajcych na punkt materialny oraz okreleniu jego rwnania ruchu

  c) wyznaczeniu si dziaajcych na punkt materialny, ktrego ruch jest znany

  176. Zapis wektorowy ma=F wyraa tre:

  a) II zasady dynamiki

  b) III zasady dynamiki

  c) I zasady dynamiki

  177. Przyspieszenie punktu materialnego jest proporcjonalne do siy dziaajcej na ten punkt i

  ma kierunek tej siy to definicja:

  a) II prawa Newtona

  b) I prawa Newtona

  c) III prawa Newtona

  178. Sia bezwadnoci ma zwrot:

  a) przeciwny do prdkoci

  b) przeciwny do przyspieszenia

  c) zgodny z przyspieszeniem

  179. Sprawno mechaniczna jest to:

  a) stosunek pracy woonej do pracy uytecznej

  b) stosunek pracy uytecznej do pracy woonej

  c) iloczyn pracy uytecznej i pracy woonej

  180. Sprawno maszyny skadajcej si z mechanizmw poczonych szeregowo jest rwna:

  a) sumie sprawnoci poszczeglnych mechanizmw

  b) iloczynowi sprawnoci poszczeglnych mechanizmw

  c) ilorazowi sprawnoci poszczeglnych mechanizmw

  181. Moment siy wzgldem punktu (bieguna) jest wektorem:

  a) prostopadym do linii dziaania siy, a rwnolegym do ramienia

  b) prostopadym do linii dziaania siy i ramienia siy

  c) rwnolegym do paszczyzny wyznaczonej przez si i rami siy

 • 182. Przestrzenny rodkowy (zbieny) ukad si jest w rwnowadze, jeeli:

  a) Pix=0, Piy=0, Pidi=0

  b) Pix=0, Piy=0, Piz=0

  c) Pix=0, Piy=0, Miz=0

  183. Z pord dwch podstawowych zada dynamiki, zadanie proste (pierwsze) polega na:

  a) wyznaczeniu si dziaajcych na punkt materialny oraz okreleniu jego rwnania ruchu

  b) wyznaczeniu si dziaajcych na punkt materialny, ktrego ruch jest znany

  c) okreleniu ruchu punktu materialnego, gdy znane s dziaajce na niego siy

  184. Sprawno maszyny skadajcej si z mechanizmw poczonych szeregowo jest rwna:

  a) sumie sprawnoci poszczeglnych mechanizmw

  b) iloczynowi sprawnoci poszczeglnych mechanizmw

  c) ilorazowi sprawnoci poszczeglnych mechanizmw

  185. Belk zaliczamy do konstrukcji:

  a) prtowych

  b) masywnych

  c) pytowych (paskich)

  186. Sztywno konstrukcji to:

  a) zdolno do zachowania pocztkowych wymiarw i ksztatu,

  b) zdolno do zachowania pierwotnego ksztatu,

  c) zdolno do zachowania pocztkowych wymiarw,

  187. Megapaskal [MPa] to jednostka:

  a) moduu sprystoci

  b) energii

  c) siy

  188. W obliczeniach wytrzymaociowych przyjmuje si, e metale i stopy s:

  a) materiaami anizotropowymi

  b) materiaomi izotropowymi

  c) materiaami bezpostaciowymi

  189. Naprenia dopuszczalne to:

  a) stosunek napre maksymalnych do wspczynnika bezpieczestwa

  b) stosunek napre niebezpiecznych do wspczynnika bezpieczestwa

  c) iloczyn napre niebezpiecznych i wspczynnika bezpieczestwa

 • 190. Wspczynnik bezpieczestwa jest okrelony na podstawie:

  a) bada laboratoryjnych elementw

  b) norm i wytycznych dla okrelonych konstrukcji

  c) analiz obliczeniowych konstrukcji i materiau

  191. Wyboczenie wystpuje przy dziaaniu napre:

  a) zginajcych

  b) ciskajcych

  c) skrcajcych

  192. W podgrzewanym prcie sztywno zamocowanym na kocach wystpuj naprenia:

  a) zginajce

  b) ciskajce

  c) rozcigajce

  193. Warunek wytrzymaociowy dla zginania ma posta: max naprenie maksymalne, Mgmax moment zginajcy, Wg wskanik wytrzymaoci przekroju na

  zginanie,

  kg naprenie dopuszczalne przy zginaniu, A0 przekrj pocztkowy, Pgmax sia zginajca maksymalna.

  a)

  g

  0

  maxmax k

  A

  Mg

  b)

  g

  g

  maxmax k

  W

  Mg

  c)

  g

  g

  maxmax k

  W

  Pg

  194. Maksymalne naprenia zginajce wystpuj:

  a) s jednakowe w caym przekroju

  b) na powierzchni elementu zginanego

  c) w rodku przekroju poprzecznego

  195. Warunek wytrzymaociowy dla skrcania ma posta: max normalne naprenie maksymalne, max styczne naprenie maksymalne, Msmax moment skrcajcy,

  W0 wskanik wytrzymaoci przekroju na skrcanie,

  ks naprenie dopuszczalne przy skrcaniu,

  a)

  s

  0

  maxmax k

  W

  Ms

  b)

  s

  0

  maxmax k

  W

  Ms

  c)

  s

  0

  maxmax k

  W

  Ms

 • 196. Maksymalne naprenia skrcanego wau wystpuj:

  a) na powierzchni

  b) s stae na caym przekroju

  c) w osi wau

  197. Poczenia nitowane obliczamy na:

  a) zginanie i docisk

  b) ciskanie i cinanie

  c) cinanie i docisk

  198. Sworznie luno pasowane obliczamy na:

  a) cinanie

  b) skrcanie

  c) zginanie

  199. Wystpowanie w elemencie karbu powoduje:

  a) koncentracje napre

  b) wzrost wytrzymaoci

  c) nie ma wpywu na wytrzymao elementu

  200. Poczenia klejone pracuj najlepiej, jeeli w skleinie wystpuj naprenia:

  a) rozcigajce

  b) cinajce

  c) zginajce

  201. Naprenie zastpcze wystpuje w przypadku:

  a) zoonego stanu napre

  b) napre stycznych

  c) napre krytycznych

  202. Hipotezy wytrzymaociowe su do:

  a) okrelenia napre zmczeniowych

  b) okrelenia napre zastpczych

  c) okrelenia napre zmczeniowych

  203. Podstawowa zaleno okrelajca naprenie zastepcze wg hipotezy Hubera to:

  a) 2xy

  2

  xred 4

  b) 2xy

  2

  xred 2

  c) 2xy

  2

  xred 3

 • 204. Warunek wytrzymaociowy w zoonym stanie napre ma posta:

  a) r

  2

  xy

  2

  xred k3

  b) r

  2

  xy

  2

  xred k2

  c) r

  2

  xy

  2

  xred k3

  205. Modu sprystoci podunej E stosujemy przy obliczeniach:

  a) cinania, zginania lub skrcania

  b) rozcigania, ciskania lub zginania

  c) rozcigania, ciskania lub skrcania

  206. Waciwoci spryste materiau s podstaw w badaniach defektoskopowych

  przeprowadzonych metod:

  a) magnetyczn

  b) rentgenowsk

  c) ultradwikow

  207. Tensometry su do pomiaru:

  a) temperatury

  b) odksztace

  c) moduu sprystoci

  208. Elastooptyka to:

  a) metoda dowiadczalnego wyznaczania rozkadu napre i odksztace w elemencie

  b) metoda analityczno-obliczeniowa obliczania rozkadu napre

  c) metoda komputerowego modelowania rozkadu napre i odksztace

  209. Miar odpornoci na pkanie jest:

  a) wspczynnik koncentracji napre ak

  b) wspczynnik intensywnoci napre KIc

  c) wielko napre niszczcych m

  210. Obnienie temperatury pracy materiaw metalicznych:

  a) nie ma wpywu na skonno do pkania

  b) zmniejsza skonno materiaw do pekania

  c) zwiksza skonno materiaw do pkania

 • 211. Warto maksymalnego naprenia zginajcegomax dla walca o rednicy 10 mm i

  dugoci czci zginanej L=1000 mm, obcionego skupion si zginajc P=200 N

  przyoon w poowie dugoci czci zginanej wynosi w przyblieniu?

  a) 509 MPa,

  b) 158 MPa,

  c) 213 MPa

  212. Obliczone na podstawie hipotezy Hubera naprenie zredukowane red, w przypadku

  paskiego stanu napre dla wartoci odpowiednich skadowych napre x=125 MPa,

  y=0, xy=50 MPa wynosi w przyblieniu:

  a) 175 MPa

  b) 152 Mpa

  c) 253 MPa

  213. Jak maksymaln si moe przenie zakadkowe poczenie klejone o dugoci L = 20 mm

  i szerokoci b = 100 mm, przyjmujc naprenie dopuszczalne na cinanie dla skleiny kkl

  =10 MPa?

  a) 20 kN

  b) 35 kN

  c) 15 kN

  214. Maszyna robocza w odrnieniu od silnika suy do:

  a) zastpienia pracy czowieka

  b) zmiany wasnoci, stanu, ksztatu lub pooenia przedmiotu

  c) zamiany dowolnej postaci energii na energi mechaniczn

  215. Tolerancja jest to:

  a) rnica pomidzy grnym i dolnym wymiarem granicznym lub pomidzy odchyk

  grn i doln

  b) rnica pomidzy dolnym i grnym wymiarem granicznym lub pomidzy odchyk

  doln i grn

  c) rnica pomidzy grnym wymiarem granicznym i wymiarem nominalnym

  216. Pasowanie jest to:

  a) skojarzenie dwch wsppracujcych elementw o jednakowych wymiarach

  granicznych

  b) skojarzenie dwch wsppracujcych elementw o jednakowych wymiarach

  nominalnych i rnych odchykach

  c) skojarzenie dwch wsppracujcych elementw uniemoliwiajce ich wzajemny ruch

  217. Wystpowanie karbu:

  a) dziaa pozytywnie na przekrj, gdy lokalizuje miejsce koncentracji napre

  b) zabezpiecza przez pojawieniem si i propagacj zarodka pknicia

  c) wywouje zaburzenie w przebiegu linii napre; pojawia si spitrzenie (koncentracja)

  napre ponad warto nominaln, co przyczynia si do osabienia przekroju

 • 218. Naprenie dopuszczalne jest to:

  a) minimalne naprenie powodujce naruszenie warunkw wytrzymaoci i sztywnoci

  konstrukcji

  b) maksymalne naprenie, jakie moe wystpowa w konstrukcji, bez obawy naruszenia

  warunkw wytrzymaoci i sztywnoci

  c) maksymalne naprenie powodujce w konstrukcji pojawienie si odksztace

  plastycznych

  219. Gdy na spoin dziaaj naprenia normalne i styczne, wwczas naprenie zastpcze

  wyznacza si:

  a) z hipotezy Hubera - dla spoin czoowych,

  jako suma geometryczna wektorw reprezentujcych dziaajce naprenia - dla spoin

  pachwinowych

  b) z hipotezy Hubera - dla spoin pachwinowych,

  jako suma geometryczna wektorw reprezentujcych dziaajce naprenia - dla spoin

  czoowych

  c) bez wzgldu na rodzaj spoiny - jako suma geometryczna wektorw reprezentujcych

  dziaajce naprenia

  220. Poczenie zgrzewane powstaje:

  a) w wyniku zblienia czystych powierzchni na odlego parametru sieci

  krystalograficznej metalu i powstaniu wizania metalicznego

  b) w wyniku zblienia czystych powierzchni na odlego parametru sieci

  krystalograficznej metalu i powstaniu wizania metalicznego z udziaem spoiwa

  c) w wyniku zblienia czystych metalicznie powierzchni na odlego parametru sieci

  krystalograficznej metalu i powstaniu reakcji chemicznej

  221. Lutowanie to proces polegajcy na:

  a) czeniu elementw metalowych lub metalowych z ceramicznymi za pomoc

  dodatkowego metalu - lutu i koniecznym nadtapianiem przyczy

  b) czeniu elementw metalowych lub metalowych z ceramicznymi za pomoc

  dodatkowego metalu, identycznego z materiaem przyczy lub przycza

  c) czeniu elementw metalowych lub metalowych z ceramicznymi za pomoc

  dodatkowego metalu - lutu bez koniecznoci nadtapiania przyczy

  222. Jeeli gwint jest poddany jednoczesnemu zginaniu i cinaniu, to jego wytrzymao mona

  uzna za wystarczajc, gdy:

  a) warto naprenia zastpczego nie przekroczy wartoci naprenia dopuszczalnego na

  cinanie

  b) warto naprenia zastpczego nie przekroczy wartoci naprenia dopuszczalnego na

  zginanie

  c) warto napre zginajcych jest wiksza od wartoci napre cinajcych.

 • 223. Gwint samohamowny, to taki w ktrym:

  a) kt wzniosu linii rubowej jest wikszy od pozornego kta tarcia

  b) w wyniku dziaania obcienia poosiowego nastpuje obrt ruby lub nakrtki bez

  udziau czynnego momentu obrotowego

  c) kt wzniosu linii rubowej jest mniejszy lub co najwyej rwny pozornemu ktowi

  tarcia

  224. Mechanizm rubowy to:

  a) kade skojarzenie ruby i nakrtki poddane obcieniu zewntrznemu, zapewniajce

  odpowiedni wytrzymao poczenia

  b) maszyna prosta, w ktrej wystpujce skojarzenie ruby z nakrtk zapewnia

  sprawno powyej 90%

  c) maszyna prosta suca do zwikszenia siy uytecznej w stosunku do siy przyoonej

  oraz do zamiany ruchu obrotowego na posuwowy lub ruchu posuwistego na obrotowy

  225. Wytrzymao pocze wpustowych, wielowypustowych i klinowych oblicza si:

  a) w zalenoci od rodzaju obcienia z warunku na naciski powierzchniowe lub warunku

  na cinanie

  b) z warunku na naciski powierzchniowe

  c) z warunku na naciski powierzchniowe i warunku na cinanie

  226. Obliczenia wytrzymaociowe osi i waw prowadzi si ze wzgldu na:

  a) skrcanie i rozciganie (ciskanie) - osie

  zginanie i rozciganie (ciskanie) - way

  b) zginanie i rozciganie (ciskanie) - osie;

  skrcanie oraz zginanie i rozciganie (ciskanie) - way

  c) skrcanie i zginanie (i ewentualnie rozciganie lub ciskanie)

  227. Prdko krytyczna wau, to:

  a) maksymalna prdko obrotowa (ktowa), z jak moe obraca si wa bez ryzyka

  uszkodzenia oysk

  b) taka prdko obrotowa (ktowa), przy ktrej ugicie wau ronie do nieskoczonoci

  c) prdko obrotowa (ktowa), przy ktrej nastpuje samowywaenie wau

  228. Powstanie filmu olejowego oddzielajcego czop wau od panwi oyska podczas pracy

  oyska hydrodynamicznego jest wynikiem:

  a) cinienia oleju podawanego przez pomp do szczeliny oyska

  b) odpowiednio uksztatowanej szczeliny smarnej

  c) permanentnego cinienia panujcego w oysku hydrodynamicznym

  229. oyska toczne mogce przenosi cznie obcienia promieniowe i osiowe, to oyska:

  a) kulkowe skone i stokowe

  b) kulkowe dwurzdowe i walcowe

  c) barykowe i igiekowe

 • 230. Zaleno trwaoci (L), nonoci dynamicznej (C) i obcienia (P) oysk tocznych opisuje

  rwnanie:

  a) L=(C/P)q

  q - wykadnik potgi zaleny od rodzaju oyska

  b) P=(L/C)q

  q - wykadnik potgi zaleny od rodzaju oyska

  c) L=(P/C)q

  q - wykadnik potgi zaleny od rodzaju oyska

  231. Multiplikator, to przekadnia w ktrej:

  a) przeoenie geometryczne jest mniejsze od 1

  b) przeoenie kinematyczne jest wiksze od 1

  c) przeoenie dynamiczne jest wiksze od 1

  232. Podczas pracy przekadni zbatej, zby o zarysie ewolwentowym stykaj si:

  a) w punkcie przyporu i bez wzgldu na wzajemne pooenie wsppracujce zby

  lizgaj si po sobie.

  b) w punkcie tocznym i bez wzgldu na wzajemne pooenie wsppracujce zby tocz

  si po sobie.

  c) w punkcie przyporu. Jeeli ten punkt znajduje si w punkcie tocznym, to zby tocz si

  bez polizgu; we wszystkich innych punktach przyporu, zby lizgaj si w czasie

  zazbienia

  233. Obliczenia wytrzymaociowe zbw k zbatych prowadzi si w oparciu o:

  a) warunek dopuszczalnych napre stykowych zgodnym z modelem napre Hertza

  (naprenia o lokalnym zasigu)

  b) warunek dopuszczalnych napre stykowych na powierzchni zba oraz

  dopuszczalnych napre w stopie zba

  c) warunek wytrzymaociowy na dopuszczalne naprenia zginajce w stopie zba

  234. Sprzgo, to:

  a) zesp elementw sucych do poczenia dwch obrotowo niezalenych elementw

  maszyny przenoszcych moment i ruch obrotowy zapewniajcy moliwo zmiany

  wielkoci momentu i kierunku ruchu

  b) zesp elementw sucych do sterowania prac przekadni oraz ochrony silnika i

  przekadni przed przecieniem

  c) zesp elementw sucych do poczenia dwch obrotowo niezalenych elementw

  maszyny przenoszcych moment i ruch obrotowy bez zmiany wielkoci momentu i

  kierunku ruchu

  235. Hamulce dziaajce jak zapadka cierna (samozakleszczajce si), to:

  a) hamulce tamowe sumowe

  b) hamulce tamowe rnicowe

  c) hamulce klockowe

 • 236. Niezawodno optymalna Ropt maszyny na wykresie zalenoci kosztw od niezawodnoci,

  to:

  a) minimum sumy kosztw realizacji i eksploatacji maszyny

  b) maksimum sumy kosztw realizacji i eksploatacji maszyny

  c) miejsce, w ktrym koszty realizacji i eksploatacji maszyny s sobie rwne

  237. Naprenie zastpcze panujce w spoinie czoowej obcionej siami normaln i styczn

  wyznacza si:

  a) jako sum napre pochodzcych od siy normalnej oraz stycznej.

  b) z hipotezy Hubera,

  c) jako geometryczn sum napre pochodzcych od siy normalnej oraz stycznej,

  238. Sprawno gwintu metrycznego przy zamianie ruchu:

  a) obrotowego na postpowy jest mniejsza od sprawnoci przy zamianie ruchu

  postpowego na obrotowy.

  b) obrotowego na postpowy jest wiksza od sprawnoci przy zamianie ruchu

  postpowego na obrotowy,

  c) obrotowego na postpowy jest taka sama, jak przy zamianie ruchu postpowego na

  obrotowy,

  239. W oglnym przypadku projektowanie wymiarw (rednic) waw i osi prowadzi si w

  oparciu o:

  a) warunek wytrzymaociowy na zginanie - dla osi i warunek wytrzymaociowy

  uwzgldniajcy moment zastpczy - dla waw.

  b) warunek wytrzymaociowy na zginanie - zarwno dla osi, jak i waw,

  c) warunek wytrzymaociowy na skrcanie - zarwno dla osi, jak i waw,

  240. Warunkiem wsppracy k zbatych jest:

  a) taka sama warto moduw k zbatych.

  b) liczba parzysta sumy ich zbw,

  c) taka sama warto podziaki k zbatych.

  241. Paszczyzna pionowo-rzutujca - rzuty Mongea.

  a) jest to paszczyzna prostopada do rzutni 2

  b) jest to paszczyzna prostopada do rzutni 1

  c) jest to paszczyzna prostopada do rzutni 3

  242. Paszczyzna poziomo-rzutujca - rzuty Mongea.

  a) jest to paszczyzna prostopada do rzutni 2

  b) jest to paszczyzna prostopada do rzutni 3

  c) jest to paszczyzna prostopada do rzutni 1

 • 243. Zasady rzutowania europejskiego (E) i amerykaskiego (A) wana jest kolejno

  wzajemnego pooenia: obiektu, obserwatora i rzutni:

  a) - europejskie: obserwator obiekt rzutnia,

  - amerykaskie: obiekt obserwator rzutnia.

  b) - amerykaskie: obserwator obiekt rzutnia,

  - europejskie: obiekt obserwator rzutnia.

  c) - amerykaskie: obiekt rzutnia - obserwator,

  - europejskie: obiekt obserwator rzutnia.

  244. Podstawowy format arkuszy wymiary (mm):

  a) A2 594 x 420

  b) A4 (297 x 210) lub (210 x 297)

  c) A1 841 x 594

  245. Oznaczanie chropowatoci powierzchni:

  a) Uzyskanie chropowatoci Ra 3.2 musi si odby przez obrbk skrawaniem

  konieczne zdjcie warstwy materiau.

  b) Uzyskanie chropowatoci Ra 3.2 odbdzie si w dowolnym procesie obrbkowym.

  c) Wymagana chropowato powierzchni Ra 3.2 powinna by uzyskana bez zdjcia

  warstwy materiau /np. dogniatanie, rolkowanie/.

  246. Oznaczanie chropowatoci powierzchni:

  a) Uzyskanie chropowatoci Ra 3.2 odbdzie si w dowolnym procesie obrbkowym.

  b) Uzyskanie chropowatoci Ra 3.2 musi si odby przez obrbk skrawaniem

  konieczne zdjcie warstwy materiau.

  c) Wymagana chropowato powierzchni Ra 3.2 powinna by uzyskana bez zdjcia

  warstwy materiau /np. dogniatanie, rolkowanie/.

  247. Oznaczanie chropowatoci powierzchni:

  a) Wymagana chropowato powierzchni Ra 3.2 powinna by uzyskana bez zdjcia

  warstwy materiau /np. dogniatanie, rolkowanie/.

  b) Uzyskanie chropowatoci Ra 3.2 odbdzie si w dowolnym procesie obrbkowym.

  c) Uzyskanie chropowatoci Ra 3.2 musi si odby przez obrbk skrawaniem

  konieczne zdjcie warstwy materiau.

 • 248. Wyjani oznaczenie: 50H7 (tolerowanie normalne symbolowe). Poda wymiar graniczny dolny i warto odchyki dolnej.

  a) Wymiar liniowy zewntrzny o wartoci nominalnej 50mm z wymiarem granicznym

  dolnym B=50mm.

  b) rednica otworu 50 z wymiarem granicznym dolnym A=50mm, odchyka dolna

  EI=0.

  c) rednica waka 50 z wymiarem granicznym grnym B=50mm, odchyka grna es=0.

  249. Wyjani oznaczenie 75h7 (tolerowanie normalne symbolowe). Poda wymiar graniczny grny i warto odchyki grnej.

  a) rednica otworu 75 z wymiarem granicznym dolnym A=75mm, odchyka grna

  ES=0.

  b) Wymiar liniowy wewntrzny o wartoci nominalnej 75mm, ei=0.

  c) rednica waka 75 z wymiarem granicznym grnym B=75mm, odchyka grna

  es=0.

  250. 50H7/p6 pasowanie. Poda rodzaj pasowania i wg jakiej zasady musi by wykonane.

  a) Pasowanie ciasne, /wciskowe/, wg zasady staego otworu.

  b) Pasowanie mieszane, wg zasady staego otworu.

  c) Pasowanie lune, wg zasady staego waka,

  251.

  Wyjani oznaczenie.

  a) - spoina pachwinowa, a=7mm,

  b) - spoina grzbietowa z=7mm.

  c) - spoina czoowa z=7mm,

  252. Oznaczenie gwintu M20x1

  a) Gwint calowy o skoku 1mm

  b) Gwint rurowy o rednicy otworu 20mm i skoku 1mm.

  c) Gwint metryczny drobnozwojny o rednicy zewntrznej ruby 20mm i skoku gwintu

  1mm.

 • 253. Rysunek poczenia gwintowego. Wskaza bdne oznaczenie poczenia gwintowego:

  a) Niewaciwa grubo linii gwintowej w nakrtce i zarysu ruby w czci ich

  poczenia.

  b) Poczenie gwintowe narysowane poprawnie.

  c) Bdne oznaczenie zakoczenia gwintu na rubie.

  254. Wyjani oznaczenia:

  - SR25

  - S50

  a) Oznaczenie promienia i rednicy kuli.

  b) Oznaczenie promienia i rednicy zaokrglenia.

  c) Oznaczenie pooenia osi symetrii waka i otworu.

  255. Kod NC jest zbiorem:

  a) - procedur opisujcych technologi obrbki ubytkowej i trajektori ruchu narzdzi.

  b) - procedur opisujcych geometri modelu 3D z uwzgldnieniem pooenia krawdzi.

  c) - procedur okrelajcych geometri pfabrykatu w kontekcie modelu bryowego

  obrabianej czci.

  256. Obrabiarki CNC to:

  a) Obrabiarki pozwalajce na kopiowanie ruchw narzdzia wg wykonanych wzornikw.

  b) Obrabiarki do obrbki ubytkowej sterowane kodem NC.

  c) Obrabiarki sterowane manualnie z napdem elektrycznym.

  257. Funkcje MODALNE w Kodach NC:

  a) G40, G90, G01

  b) M08, M30

  c) N05, N10, N15

  258. Wskaza poprawny opis oznacze w Kodach NC

  a) S posuw; F obroty; L01 nr narzdzia.

  b) T posuw; F obroty; S01 nr narzdzia,

  c) F posuw; S obroty; T01 nr narzdzia.

  259. Zakadajc maksymaln wydajno obrbki ubytkowej (skrawaniem), dobr prdkoci

  skrawania (Vc) bdzie zaleaa od:

  a) rodzaju materiau narzdzia i gatunku materiau obrabianego.

  b) wielkoci obrabianego elementu.

  c) rodzaju smaru i chropowatoci powierzchni.

 • 260. Blok danych Kodu NC skada si z:

  /poza wierszami komentarza/

  a) numeru i opisu narzdzia.

  b) numeru bloku i ze sw.

  c) danych o materiale obrabianym i materiale narzdzia.

  261. PRZYKAD Kodu NC:

  //FRAGMENT PROGRAMU//

  N085 G90

  N090 G00 X30 Y30 Z2

  N095 G01 Z-6

  N100 G01 X110 Y75

  Oznacza:

  a) Programowanie w ukadzie wsprzdnych przyrostowych (wymiary wzgldne), przy

  wskazaniu wymiany narzdzia z pozycji X30 Y30 w magazynie narzdziowym.

  b) Programowanie w ukadzie wsprzdnych absolutnych (wymiary bezwzgldne), przy

  wykorzystaniu interpolacji liniowej.

  c) Programowanie w ukadzie wsprzdnych przyrostowych (wymiary wzgldne), przy

  wykorzystaniu interpolacji ukowej.

  262. Z bilansu termicznego dotyczcego obrbki ubytkowej wynika, e najwicej ciepa

  wydzielanego podczas skrawania odbierana jest przez:

  a) chodziwo (smar),

  b) wiry,

  c) narzdzie,

  263. Operacja rzutowania

  a) modyfikuje relacj R przez usunicie z niej pewnych kolumn

  b) tworzy now relacj z relacji R przez usunicie z niej pewnych kolumn

  c) nie zmieniajc schematu relacji R tworzy now relacj zawierajcej podzbir krotek R

  speniajcych pewien logiczny warunek

  264. Operacja selekcji

  a) tworzy now relacj z relacji R przez usunicie z niej pewnych kolumn

  b) modyfikuje relacj R przez usunicie z niej pewnych kolumn

  c) nie zmieniajc schematu relacji R tworzy now relacj zawierajcej podzbir krotek R

  speniajcych pewien logiczny warunek

  265. Postulat informacyjny

  a) dostpna jest specjalna warto dla reprezentacji wartoci nieokrelonej jak i

  nieadekwatnej, inna od wszystkich i podlegajca przetwarzaniu

  b) dane s reprezentowane jedynie poprzez wartoci atrybutw w wierszach tabel

  c) kada warto w bazie danych jest dostpna poprzez podanie nazwy tabeli, atrybutu

  oraz wartoci klucza podstawowego

 • 266. Postulat dostpu:

  a) kada warto w bazie danych jest dostpna poprzez podanie nazwy tabeli, atrybutu

  oraz wartoci klucza podstawowego

  b) wymaga si, aby system obsugiwa wbudowany katalog relacyjny z biecym

  dostpem dla uprawnionych uytkownikw uywajcych jzyka zapyta

  c) system musi umoliwia modyfikowanie perspektyw, o ile jest ono (modyfikowanie)

  semantycznie realizowalne

  267. Postulat dotyczcy wartoci NULL:

  a) dane s reprezentowane jedynie poprzez wartoci atrybutw w wierszach tabel

  b) wymaga si, aby system obsugiwa wbudowany katalog relacyjny z biecym

  dostpem dla uprawnionych uytkownikw uywajcych jzyka zapyta

  c) dostpna jest specjalna warto dla reprezentacji wartoci nieokrelonej jak i

  nieadekwatnej, inna od wszystkich i podlegajca przetwarzaniu

  268. Wybrany klucz spord kluczy potencjalnych nazywamy:

  a) kluczem gwnym

  b) kluczem obcym

  c) kluczem prostym

  269. Utworzenia tabeli pomocniczej wymaga odwzorowanie relacji:

  a) wiele do wielu

  b) jeden do wielu

  c) jeden do jednego

  270. Relacja jest trzeciej postaci normalnej:

  a) jeli kady atrybut tej relacji nie wchodzcy w skad adnego klucza potencjalnego jest

  w peni funkcyjnie zaleny wycznie od wszystkich podrelacji klucza gwnego

  b) jeli aden atrybut nie bdcy kluczem nie jest funkcjonalnie zwizany z adnym

  innym atrybutem nie bdcym rwnie kluczem

  c) kiedy nie zawiera powtarzajcych si grup informacji, co znaczy, e kada kolumna

  jest wartoci skalarn (atomow), a nie macierz lub list czy te czymkolwiek, co

  posiada wasn struktur

  271. Podsystem interfejsu:

  a) Zajmuje si logik aplikacji z punktu widzenia zdefiniowanego modelu regu dziaania

  b) Jest odpowiedzialny za utrzymywanie wszystkich interakcji z uytkownikiem

  c) Dziaa jako poczenie midzy podsystemem danych a podsystemem interfejsu

  272. Podsystem regu:

  a) Jest odpowiedzialny za utrzymywanie wszystkich interakcji z uytkownikiem

  b) Zajmuje si logik aplikacji z punktu widzenia zdefiniowanego modelu regu dziaania

  c) Dziaa jako poczenie midzy podsystemem danych a podsystemem interfejsu

 • 273. Podsystem transakcji:

  a) Jest odpowiedzialny za utrzymywanie wszystkich interakcji z uytkownikiem

  b) Dziaa jako poczenie midzy podsystemem danych a podsystemem interfejsu

  c) Zajmuje si logik aplikacji z punktu widzenia zdefiniowanego modelu regu dziaania

  274. Litera U w skrcie CRUD oznacza:

  a) Upload

  b) Upgrade

  c) Update

  275. Jzyk definiowania danych (data definition language, DDL):

  a) jest stosowany do tworzenia i usuwania struktur danych oraz do uzupeniania

  istniejcych struktur

  b) jest uywany do okrelania wizw integralnoci

  c) jest uywany do okrelania polece, ktre realizuj dziaania CRUD na bazie danych

  276. Jzyk operowania danymi (data manipulation language, DML:

  a) jest stosowany do tworzenia i usuwania struktur danych oraz do uzupeniania

  istniejcych struktur

  b) jest stosowany zwaszcza do definiowania uytkownikw bazy danych oraz

  przyznanych im uprawnie

  c) jest uywany do okrelania polece, ktre realizuj dziaania CRUD na bazie danych

  277. Ontologia:

  a) to pojcie opisujce grup rnych obiektw, posiadajcych wsplne cechy

  b) to dziedzina metafizyki, ktra para si badaniem relacji rzdzcych bytami

  c) to dziedzina metafizyki, ktra para si badaniem postrzegania rzeczywistoci

  278. Agregacja:

  a) polega na traktowaniu obiektu lub kategorii (typu) jako zbioru skadowych obiektw

  lub kategorii

  b) to pojcie opisujce grup obiektw o jednakowych cechach

  c) to przypisanie danym interpretacji

  279. Wspdzielenie danych:

  a) przedstawianie tylko tych informacji, ktre s istotne z punktu widzenia celu tworzenia

  bazy

  b) moliwo speniania potrzeb wielu uytkownikw na raz w jednym czasie

  c) zwizki midzy danymi nie powtarzaj si jeli nie jest to konieczne ale wszelkie

  zmiany w obrbie bazy nie powoduj wieloznacznoci

 • 280. Integracja danych:

  a) zwizki midzy danymi nie powtarzaj si jeli nie jest to konieczne ale wszelkie

  zmiany w obrbie bazy nie powoduj wieloznacznoci

  b) pozwala na dokadne odzwierciedlenie stanu i zmian obszaru analizy ze szczeglnym

  uwzgldnieniem charakteru zwizkw midzy danymi

  c) oddzielenie danych od procesw, ktre ich uywaj

  281. W kluczu zoonym:

  a) nie mog powtarza si kombinacje wartoci atrybutw wchodzce w skad tego klucza

  b) nie mog powtarza si wartoci atrybutw wchodzce w skad tego klucza

  c) mog wystpowa wartoci NULL

  282. Cz ekstensjonalna:

  a) jest zbiorem danych bez uwzgldnienia struktury

  b) jest cznym zbiorem danych w strukturze

  c) jest zbiorem definicji, ktre opisuj struktur bazy i nazywana jest schematem bazy

  283. Funkcje aktualizujce:

  a) nie mog by wykonane jeli naruszaj wizy integralnoci

  b) zwracaj zakres lub zbir wartoci nie dokonujc adnych zmian w stanie bazy

  c) nie mog wywoywa dziaa narzuconych przez wizy integralnoci, np.: usunicie

  agregatu nie moe spowodowa usunicie z bazy wszystkich produktw, ktre byy na

  nim wykonywane

  284. Model hierarchiczny:

  a) Kady element zwany rekordem moe uczestniczy w roli podrzdnej w co najwyej

  jednym powizaniu rekordw, w roli nadrzdnej w dowolnej liczbie powiza

  b) Obiekty mog komunikowa si bezporednio z uytkownikiem lub z innymi

  obiektami przez przesyanie komunikatw, obiekty posiadaj identyfikator, co

  umoliwia tworzenie powiza midzy nimi

  c) Zaoenia modelu oparte s na teorii mnogoci i rachunku predykatw pierwszego

  rzdu

  285. Model sieciowy:

  a) Kady element zwany rekordem moe uczestniczy w roli podrzdnej w co najwyej

  jednym powizaniu rekordw, w roli nadrzdnej w dowolnej liczbie powiza

  b) Rekord moe rwnoczenie i wielokrotnie wystpi w roli nadrzdnej oraz w roli

  podrzdnej

  c) Obiekty mog komunikowa si bezporednio z uytkownikiem lub z innymi

  obiektami przez przesyanie komunikatw, obiekty posiadaj identyfikator, co

  umoliwia tworzenie powiza midzy nimi

 • 286. Model relacyjny:

  a) Zaoenia modelu oparte s na teorii mnogoci i rachunku predykatw pierwszego

  rzdu

  b) Kady element zwany rekordem moe uczestniczy w roli podrzdnej w co najwyej

  jednym powizaniu rekordw, w roli nadrzdnej w dowolnej liczbie powiza

  c) Rekord moe rwnoczenie i wielokrotnie wystpi w roli nadrzdnej oraz w roli

  podrzdnej

  287. Anomalie podczas usuwania mog wystpi gdy:

  a) nie s ustanowione wizy integralnoci

  b) baza danych jest nieznormalizowana

  c) s ustanowione wizy integralnoci

  288. W pewnej firmie, pracownicy odbywaj od czasu do czasu krtkie szkolenia. Posiadamy,

  midzy innymi nastpujce informacje.

  Pracownik Ukoczony kurs

  Rok

  ukoczenia

  kursu

  Kowalski Piotr J. francuski 2008

  Urban Barbara Grafika

  komputerowa 2008

  Kowalski Piotr Access obsuga 2008

  Kozowski

  Andrzej J. niemiecki 2009

  Kowalski Piotr Grafika

  komputerowa 2009

  Urban Barbara J. niemiecki 2010

  Powysze informacje pragniemy umieci w bazie danych, ale jestemy dopiero na etapie

  projektowania tej bazy. Naszym aktualnym celem jest utworzenie tabeli w pierwszej

  postaci normalnej i staramy si zdefiniowa klucz gwny (w oparciu o istniejce kolumny

  lub z pomoc tzw. klucza sztucznego). Po analizie przedstawionych informacji

  stwierdzamy, e

  a) klucz gwny (zoony) mog stanowi kolumny Pracownik i Rok ukoczenia kursu

  b) klucz gwny (zoony) mog stanowi kolumny Pracownik i Ukoczony kurs

  c) klucz gwny moe stanowi kolumna Ukoczony kurs

 • 289. Indywidualny sprzedawca ksiek, pracujcy na zlecenie hurtowni, zebra informacje od

  potencjalnych nabywcw, odnonie ewentualnych zakupw ksiek.

  Kupujcy Tel. kontaktowy Ksika Cena Liczba

  egz.

  Szk. Podst. Nr

  27

  (12)

  689 03 57

  Pan

  Tadeusz 25 z 12

  Szk. Podst. Nr

  6

  (12)

  523 34 29 Wesele 17z 10

  Zesp Szk.

  Mech.

  (15)

  403 67 52

  Nad

  Niemnem 16z 3

  Dom Kultury

  im. F. Chopina

  (14)

  518 78 48 Wesele 17z 7

  Szk. Podst. Nr

  6

  (12)

  523 34 29 Chopi 35z 3

  Przyjmijmy, e postanowiono utworzy baz danych (wstpnie speniajc warunki drugiej

  postaci normalnej), aby zapisa te informacje. Ile tabel bdzie potrzebnych do

  przechowywania danych zebranych przez sprzedawc?

  a) 1 (dane zebrane przez sprzedawc mona uzna za dane znormalizowane, speniajce

  warunki drugiej postaci normalnej)

  b) 3

  c) 2

  290. Projektant otrzyma zlecenie z biura podroy, aby stworzy baz danych (odpowiedni dla

  potrzeb tego biura), ktrej tabele maj spenia warunki, co najmniej trzeciej postaci

  normalnej. W bazie maj by m.in. przechowywane informacje o tym, jakie jzyki s w

  powszechnym uyciu w tych pastwach, do ktrych biuro organizuje wycieczki. Problem

  polega na tym, ze w niektrych pastwach uywa si kilku jzykw. Jak rozwiza ten

  problem?

  a) Naley przeksztaci relacj wiele-do-wielu na relacj jeden-do-jednego, czyli np.

  utworzy jedn tabel z dwoma kolumnami: panstwo oraz jezyk, i do kolumny

  jezyk wpisywa tylko jzyk najczciej uywany w danym pastwi

  b) Naley przeksztaci relacj wiele-do wielu na dwie relacje jeden-do-wielu i utworzy

  trzy tabele, np. panstwa, jezyki oraz jezyki_w_panstwach

  c) Naley utworzy jedn tabele z kolumn panstwo i kilkoma kolumnami do

  zapisywania informacji o jzykach (kolumn moe by np. osiem i mog by nazwane:

  jezyk1, jezyk2 itd. a do jezyk8)

 • 291. Zamy, e dziaalno pewnej firmy jest dokumentowana w bazie danych, utworzonej

  przy pomocy programu Access. Mamy tabel, ktra zawiera rne wydatki w firmie wraz z

  informacj, ktre jednostki organizacyjne je spowodoway. Jest to tabela Wydatki.

  Id_wyd Nazwa_wyd Data_real Koszt Wydzia

  1 Zakup

  ksiek

  2011-02-

  11 123,00 z 1

  2 Zakup

  komputera

  2011-05-

  14

  2523,43

  z 4

  3 Udzia w

  konf.

  2011-07-

  12

  3290,78

  z 4

  4 Zakup

  czajnika

  2011-08-

  18 90,00 z 2

  5 Bilety na

  koncert

  2011-09-

  16 300, 00 z 4

  6

  Wizyta

  goci ze

  Szwecji

  2012-02-

  04 560,50 z 2

  Pragniemy zsumowa osobno wydatki dla kadej jednostki organizacyjnej, wystpujcej w

  kolumnie Wydzia. W zwizku z tym potrzebujemy przygotowa i uruchomi kwerend

  w jzyku SQL (kwerendy takie mona tworzy w Widoku SQL). Oczekujemy, ze

  powinnimy otrzyma , jako wynik, ponisze informacje.

  123,00 z 1

  650,50 z 2

  6114,21 z 4

  Naley wskaza instrukcj, ktra realizuje to zadanie.

  a) SELECT sum(Koszt) as Suma, Wydzia from Wydatki DISTINCT BY Wydzia;

  b) SELECT sum(Koszt) as Suma, Wydzia from Wydatki GROUP BY Wydzia;

  c) SELECT sum(Koszt) as Suma from Wydatki Count(Wydzia);

  292. Poprawno znaczeniowa (semantyczna) algorytmu oznacza:

  a) uzyskiwanie w skoczonym czasie poprawnych wynikw dla kadych poprawnych

  danych

  b) moliwo bezbdnej kompilacji do kodu maszynowego

  c) spenianie wymaga funkcjonalnych i niefunkcjonalnych uytkownika

  293. Zoono obliczeniowa algorytmu to:

  a) ilo zasobw komputera wymaganych do uruchomienia programu jako funkcja

  rozmiaru danych wejciowych

  b) wymagany stopie skomplikowania komputera konieczny do uruchomienia algorytmu

  c) ilo zasobw komputera wymaganych do uruchomienia programu dla najbardziej

  wymagajcych (skomplikowanych) danych

  294. Zoono pesymistyczna algorytmu oznacza:

  a) zoono dla najmniej korzystnych architektur procesorw

  b) zoono dla najmniej korzystnych przypadkw danych wejciowych

  c) zoono dla najwikszych dopuszczalnych danych

 • 295. W teorii obliczalnoci klasyfikuje si problemy na obliczeniowo atwe, obliczeniowo

  trudne na podstawie istnienia algorytmw rozwizujcych te problemy i nastpujcych

  parametrw algorytmw:

  a) stopie zoonoci algorytmu

  b) czas rozwizania

  c) rozmiar danych wejciowych

  296. W algorytmice o duej zoonoci algorytmu (wykluczajcej praktyczn uyteczno

  algorytmu) mwi si wtedy, kiedy czas rozwizania zadania jako funkcja rozmiaru danych

  wejciowych ronie co najmniej tak szybko jak:

  a) dowolna funkcja rosnca szybciej ni funkcje wielomianowe

  b) funkcja logarytmiczna

  c) funkcja wielomianowa

  297. Problem stopu (czyli czy potrafimy skonstruowa algorytm stwierdzajcy, e algorytm

  bdcy dan wejciow do problemu zatrzymuje si) jest przykadem algorytmu, ktrego

  zoono jako funkcja rozmiaru danych wejciowych (czyli rozmiaru algorytmu bdcego

  dan) jest:

  a) funkcj wielomianow (problem atwy)

  b) problem w ogle nie posiada rozwizania, prowadzi do sprzecznoci

  c) funkcj wykadnicz (problem trudny)

  298. Rdze procesora wielordzeniowego:

  a) jest bardzo zbliony do dawnych procesorw jednordzeniowych, ale nie potrafi

  wykonywa bardziej zoonych rozkazw

  b) jest bardzo uproszczony w stosunku do dawnych procesorw jednordzeniowych

  c) jest bardzo zbliony do dawnych procesorw jednordzeniowych, ale bez pamici

  podrcznej L2 i L3

  299. Bramka w informatyce to:

  a) ukad elektroniczny realizujcy podstawowe wielobitowe operacje arytmetyczne

  b) ukad elektroniczny realizujcy podstawowe jednobitowe operacje logiczne

  c) ukad do przechowania i zmiany pojedynczego bitu

  300. Przerzutnik w informatyce to:

  a) ukad elektroniczny realizujcy podstawowe wielobitowe operacje logiczne i

  arytmetyczne

  b) ukad elektroniczny realizujcy podstawowe jednobitowe operacje logiczne

  c) ukad do przechowania i zmiany pojedynczego bitu

  301. Funkcja logiczna p XOR q, dla kolejnych par wartoci p i q rwnych (0,0), (0,1), (1,0),

  (1,1) przybiera wartoci:

  a) 1,0,0,1

  b) 0,1,1,0

  c) 0,1,1,1

 • 302. Rejestr jest to:

  a) ukad do przechowywania stanu pamici podrcznej procesora

  b) ukad elektroniczny do przechowywania danych wielobitowych, zoony z wielu

  przerzutnikw, bdcy m.in. podstawow komrk pamici wewntrznej procesora

  c) ukad elektroniczny do przechowywania spisu rozkazw procesora

  303. Prawo Moore'a stwierdza, e co sta liczb (ok. 18) miesicy podwaja si:

  a) wydajno procesorw

  b) liczba tranzystorw umieszczanych w pojedynczym ukadzie scalonym

  c) czstotliwo taktowania zegara procesora

  304. Potokowe przetwarzanie rozkazw oznacza przetwarzanie:

  a) potoku rozkazw kolejny rozkaz po zakoczeniu poprzedniego

  b) takie jak w kartach graficznych (inaczej przetwarzanie strumieniowe)

  c) zblione do pracy na tamie produkcyjnej pojedyncza jednostka funkcjonalna

  procesora realizuje tylko cz przetwarzania rozkazu, dziki czemu procesor moe

  wspbienie przetwarza wiele rozkazw

  305. Producenci procesorw oglnego przeznaczenia przestali zwiksza czstotliwo pracy

  procesorw z powodu:

  a) zbyt wysokiego poziomu wydzielania ciepa

  b) zbyt wielu etapw w potokowym przetwarzaniu rozkazw, utrudniajcych

  zrwnoleglenie kodu

  c) barier technologicznych w taktowaniu ukadw elektronicznych

  306. W systemie komputerowym system plikw odpowiedzialny za umieszczanie danych na

  twardym dysku (lub innym noniku danych) i organizacj danych w katalogi i pliki:

  a) jest czci systemu operacyjnego, z tym e jeden system operacyjny moe korzysta z

  rnych systemw plikw

  b) jest zawsze taki sam dla danego systemu operacyjnego

  c) jest dostarczany przez producenta dysku twardego (lub innego nonika danych) i jest z

  nim zwizany na stae

  307. Dostp blokowy oznacza dostp do urzdzenia wejcia/wyjcia:

  a) umoliwiajcy pobranie dowolnie pooonego elementu

  b) wymagajcy pobrania jednoczenie wielu elementw danych

  c) umoliwiajcy pobieranie elementw tylko w kolejnoci umieszczenia na/w noniku

  308. Dostp swobodny oznacza dostp do urzdzenia wejcia/wyjcia:

  a) umoliwiajcy pobranie pojedynczego elementu (liczby, znaku, itp.)

  b) umoliwiajcy pobranie dowolnie pooonego elementu

  c) umoliwiajcy wspbien realizacj wielu operacji

 • 309. Prywatno dostpu do systemu plikw jest gwarantowana m.in. poprzez:

  a) ustalenie dla kadego uytkownika praw dostpu do kadego pliku (prawa odczytu,

  zapisu, wykonania)

  b) ustalenie dla kadego uytkownika praw dostpu do systemu plikw (prawa odczytu,

  zapisu, wykonania)

  c) uniemoliwienie wspbienej realizacji operacji dyskowych

  310. Dostp do twardego dysku jest realizowany w sposb:

  a) sekwencyjny i znakowy

  b) swobodny i blokowy

  c) swobodny i znakowy

  311. Wspbieno wykonania programw P1 i P2 oznacza:

  a) nakadanie si czasw wykonania (moliwe wykonanie w przeplocie na jednym

  procesorze)

  b) wykonanie rwnolege (wymaga systemu wieloprocesorowego)

  c) nakadanie si czasw wykonania i wspln przestrze adresow P1 i P2

  312. Wspbieno wykonania programw wprowadzona zostaa w celu:

  a) usprawnienia pracy komputera przy realizacji operacji wejcia/wyjcia

  b) umoliwienia pracy wielu systemw wirtualnych na jednej maszynie

  c) umoliwienia dziaania procesorw wielordzeniowych

  313. Proces od wtku rni si m.in.:

  a) posiadaniem wyszego priorytetu wykonania

  b) posiadaniem wasnego zestawu rejestrw w trakcie wykonania (wtek wspdzieli

  rejestry z innymi wtkami tego samego procesu)

  c) posiadaniem wasnej przestrzeni adresowej (wtek wspdzieli przestrze adresow z

  innymi wtkami tego samego procesu)

  314. Zarzdzanie przydzielaniem procesora do procesw (wtkw) jest realizowane przez

  planist (scheduler) czyli:

  a) specjalny element systemu systemu operacyjnego

  b) specjalny algorytm wbudowany w procesor (w mikrokodzie)

  c) specjalny element na pycie gwnej

  315. Ochrona pamici operacyjnej przed nieuprawnionymi operacjami ze strony procesw

  odbywa si poprzez:

  a) przydzielanie kademu procesowi jego wasnej przestrzeni adresowej

  b) wprowadzenie mechanizmu pamici podrcznej

  c) uniemoliwienie urzdzeniom wejcia/wyjcia bezporedniego dostpu do pamici

 • 316. Co to jest Pascal ?

  a) Pascal to uniwersalny jzyk programowania strukturalnego, jeden z najbardziej

  popularnych na przeomie lat 80 i 90, pniej czciowo wyparty przez dajce wiksze

  moliwoci kolejne wersje jzyka C.

  b) Jeden z wielu jzykw programowania.

  c) Jzyk programowania nastpca jzyka Basic

  i innych jzykw wczesnych zastosowa

  w informatyce.

  317. Struktura programu w Turbo Pascalu ?

  a) Nagwek programu, blok deklaracyjny, blok wykonawczy

  b) Kada inna ni poprawna

  c) Kada inna ni poprawna

  318. Aby rozwiza problem przy pomocy komputera naley przej przez nastpujce fazy

  procesu rozwizania ?

  a) Inna kolejno ni powysza.

  b) Prawidowe sformuowanie problemu oraz przeprowadzenie dokadnej analizy

  postpowania nie s najwaniejszymi fazami procesu rozwizania.

  c) Sformuowanie problemu, analiza problemu, okrelenie metody czyli znalezienie

  algorytmu, napisanie programu, uruchomienie i testowanie programu, wprowadzenie

  zmian, wdroenie

  319. Co to jest program skompilowany jzyka programowania?

  a) Program rdowy zostaje przetumaczony (skompilowany) na program binarny.

  Zastpujemy operacje elementarne danego jzyka programowania przez operacje

  elementarne komputera. Jednym z programw tumaczcych jest kompilator Turbo

  Pascala.

  b) To program powstay z zamiany programu

  rdowego na inny.

  c) To taki program ktry dziaa na komputerze.

  320. Czy poprawne jest nie zadeklarowanie wszystkich zmiennych w programie strukturalnym?

  a) Liczb nie trzeba deklarowa.

  b) Wszystkie zmienne w programie powinny by zadeklarowane przez umieszczenie ich

  nazw i nazw ich typw w bloku deklaracyjnym.

  c) Jak zawsze s wyjtki.

  321. W relacyjnych bazach danych wystpuje pojcie atomizacji tabel. Co to znaczy

  zatomizowa tabel danych ?

  a) To znaczy podzielenie tabeli wg. kryterium uytkownika .

  b) Zatomizowanie tabeli danych polega na rozbiciu danej tabeli na tabele proste, np.

  jednotematyczne. Dy si do nie powtarzania informacji (np. w kolumnach tabel) w

  tabelach zatomizowanych

  c) To scalenie tabel prostych w jedn.

 • 322. Co to s usugi terminalowe?

  a) Podczenie lokalnego komputera w sieci do serwera gwnego.

  b) Usugi terminalowe to elementy relacji klient-serwer. Klawiatury i monitory (wiele

  klawiatur)s poczone z jednym serwerem i realizuj przetwarzanie informacji wg.

  hierarchii dostpu dla danego stanowiska.

  c) Wymienienie innych dziaa ni powyej.

  323. Wymie kilka deklaracji w bloku deklaracji w Turbo Pascalu lub w innym jzyku

  strukturalnym?

  a) USES (moduy), CONST (stae), TYPE (typy), VAR (zmienne), LABEL (etykiety),

  PROCEDURE (procedury), FUNCTION (funkcje).

  b) Brak rozrnienia moduw, staych, typw, zmiennych, etykiet, procedur, funkcji jako

  deklaracji.

  c) Stwierdzenie e deklaracje nie s potrzebne..

  324. Na czym polega operacja filtrowania danych wejciowych w programach komputerowych?

  a) Polega na sprawdzeniu ju na pocztku programu, czy rodzaj danych nadaje si do

  zastosowania w algorytmie zastosowanym w programie np. nie ma sensu w obliczaniu

  rwnania ax2+bx+c=0 przyj w programie a=0 i b=0 i c rne od zera.

  b) Mona sobie darowa filtrowanie danych.

  c) Na sortowaniu danych do bezporedniego przetwarzania.

  325. Omw rodzaje plikw danych uywanych w programach komputerowych.

  a) Rozrnienie trzech podstawowych rodzajw pikw tekstowych(teksty),

  elementowych (tablice, rekordy), bez typowych (o nieokrelonej strukturze).

  b) Ze skojarzenia zawartoci przy rnych nazwach plikw .

  c) Nieumiejtno uycia w prostym przykadzie.

  326. Jakie znasz algorytmy sortowania liczb od najmniejszej do najwikszej liczby?

  a) Nie rozrnienie rozpoznania czy jest duo czy mao liczb do sortowania .

  b) Algorytmy s dokadne nie przedstawienie metody w sensie dokadnego schematu

  dziaa.

  c) Dla malej liczby danych,

  Dla duej liczby danych.

  Wymienienie standartowych metod sortowania elementw liczbowych np. algorytm

  bbelkowy, przez wybr.

  327. Przedstaw schemat Hornera?

  a) Przedstawienie zalenoci rekurencyjnej

  yo (x) = a0

  yn (x) = yn-1(x)* x + an , gdzie n stopie wielomianu.

  b) Ze przyjcie indeksw we wzorze na wielomian.

  c) Nie wyprowadzenie schematu.

 • 328. Przedstaw pseudoprogram wyznaczajcy cig Fibonacciego?

  a) Oparcie odpowiedzi o rekurencj.

  F0 = 0 , F1 = 1 , F n = Fn-1 + Fn-2 .

  b) Niepoprawny wzr gwny.

  c) Bdy kolejnoci w pseudoprogramie.

  329. Przedstaw program lub pseudoprogram wczytywania wektora n pozycyjnego?

  a) Oparcie algorytmu o jedn ptl for , lub zastpienie ptli inn instrukcj realizujc to

  samo.

  b) Nieprecyzyjne okrelenie instrukcja po instrukcji jzyka lub pseudojzyka

  programowania.

  c) Niezupeny algorytm - w szczeglnoci dla pierwszej i ostatniej wsprzdnej wektora.

  330. Omw algorytm obliczania funkcji y= x^3 / |x| , x naley do R?

  a) Komputer si nie myli, wobec tego w x=0 nie ma wartoci.

  b) Trzeba wykorzysta definicj wartoci bezwzgldnej w analizie problemu obliczenia

  funkcji zadanej. Dla x=0, kady komputer przy obliczeniu wykae bd.

  c) Zadanie jest nierealne dla poprawnego obliczenia, dla kadej liczby na komputerze.

  331. Kiedy przerywamy metod kolejnych przyblie obliczania A , gdzie A naley do R+, wg wzoru: xi+1= 1 / 2 * ( A / xi + xi )

  a) Dua liczba iteracji jest gwarantem e

  procedura dobrze obliczy szukan warto.

  b) Kiedy nastpne przyblienie, bdzie rwne poprzedniemu, przerywamy algorytm.

  c) Procedura jest nieskoczona, przerywamy w dowolnym miejscu.

  332. W teorii programowania zaistniao pojcie kodu doskonaego? Czym jest kod doskonay

  w rozumieniu jakoci oprogramowania?

  a) Nie ma kodu doskonaego.

  b) KOD DOSKONAY to - oprogramowanie, ktre napisano zgodnie ze spjnym

  i zhierarchizowanym zestawem dobrych praktyk programistycznych. W szczeglnoci

  kod doskonay jest zgodny ze zbiorem zasad, ktre programista wykorzystuje podczas

  podejmowania decyzji o implementacji algorytmu w formie kodu rdowego.

  c) Zbir zasad jest zbyt nieokrelony , eby przedsiwzi wysiek do otrzymania kodu

  doskonaego.

  333. Co nazywamy tablic? Czy jest to struktura danych?

  a) Tablica jest to struktura danych zawierajca pewien uporzdkowany zbir elementw.

  Jednowymiarowe tablice to klasyczne wektory. Tablica stanowi wic pewien typ

  strukturalny, zwany typem tablicowym.

  b) Nie jest to struktura danych..

  c) Jest to nieuporzdkowana struktura.

 • 334. Dane multimedialne przetwarzane s w komputerze w postaci:

  a) analogowej

  b) cyfrowej i analogowej

  c) cyfrowej

  335. Zadanie przetwornika analogowo cyfrowego polega na:

  a) kodowaniu sygnau analogowego i dekodowaniu sygnau cyfrowego

  b) kodowaniu sygnau do postaci cyfrowego

  c) kodowaniu sygnau do postaci analogowej

  336. Prbkowanie dwiku z czstotliwoci mniejsz ni wynikajc z teorii Nyquista

  powoduje:

  a) generowanie dodatkowych skadowych czstotliwoci nieobecnych w sygnale

  rdowym

  b) nie daje adnych efektw

  c) poprawia jako zarejestrowanego dwiku

  337. Bd kwantyzacji powodowany jest przez:

  a) prbkowanie dwiku ze zbyt du rozdzielczoci

  b) rnic pomidzy aktualn amplitud sygnau i wartoci nominaln

  c) prbkowanie sygnau w nierwnych odstpach czasowych

  338. Model kolorw RGB jest modelem:

  a) subtraktywnym

  b) mieszanym

  c) addytywnym

  339. Model kolorw CMY jest modelem:

  a) addytywnym

  b) mieszanym

  c) subtraktywnym

  340. Gbia bitowa to:

  a) liczba bitw przeznaczonych do zapisu jednej prbki

  b) czstotliwo z jak prbkowany jest sygna

  c) zakres skadowych czstotliwoci zawartych w sygnale

  341. Szybko transmisji dwiku stereo zapisanego z jakoci CD-DA (compact disc digital

  audio) wynosi:

  a) 1,4 Mbps

  b) 0,7 Mbps

  c) 2,8 MBps

 • 342. Dwik zapisany w formacie MIDI jest dwikiem:

  a) generowanym syntetycznie

  b) prbkowanym z ma czstotliwoci

  c) zoonym z prbek

  343. Obraz telewizyjny kodowany w systemie PAL zoony jest z:

  a) 288 linii

  b) 625 linii

  c) 525 linii

  344. Do tworzenia obrazu czarno biaego z sygnau telewizji kolorowej naley wykorzysta

  sygna:

  a) liminanancji

  b) chrominancji niebieskiej i czerwonej

  c) rnicy chrominancji niebieskiej i czerwonej

  345. W cyfrowym obrazie wideo zapisanym w formacie 4:2:2:

  a) 4 prbki luminancji przypadaj na 2 prbki chrominancji Cb i Cr

  b) 4 prbki chrominancji Cb i Cr przypadaj na 2 prbki luminancji

  c) prbki luminancji rozoone s co 4 wiersz a prbki chrominancji Cb i Cr co 2 wiersz

  346. W statycznym kodowaniu Huffmana znaki kodowane s:

  a) zmienn liczb bitw

  b) sta lub zmienn liczb bitw w zalenoci od kodowanej zawartoci pliku

  c) sta liczb bitw

  347. Kodowanie LZ:

  a) jest kodowaniem stratnym

  b) w zalenoci od kodowanej treci to kodowanie stratne lub bezstratne

  c) jest kodowaniem bezstratnym

  348. Maksymalna liczba kolorw zapisana w obrazie zapisanym w formacie GIF wynosi:

  a) 65536

  b) 256

  c) 128

  349. Tryb przeplatany w formacie GIF polega na:

  a) podziale obrazu na cztery grupy zawierajce kolejno 1/2, 1/4, 1/8 i 1/8 danych obrazu

  b) podziale obrazu na cztery grupy zawierajce kolejno 1/8, 1/8, i danych obrazu

  c) podziale obrazu na trzy grupy zawierajce kolejno 1/4, i danych obrazu

 • 350. Kompresja wykorzystywana w formacie TIF jest:

  a) kompresj bezstratn

  b) kompresj stratn

  c) w zalenoci od opcji wybranej przez uytkownika kompresj stratn lub bezstratn

  351. Format plikw JPG do kompresji wykorzystuje:

  a) statyczne kodowanie Huffmana

  b) dyskretn transformat kosinusow

  c) kodowanie Lempel-Ziv-Welsh

  352. Tablica kwantyzacji w dyskretnej transformacie kosinusowej suy do:

  a) zerowania wspczynnikw dyskretnej transformaty kosinusowej, ktrych amplituda

  jest nisza od okrelonej wartoci progowej

  b) wzmocnienie amplitud najniszych skadowych wspczynnikw dyskretnej

  transformaty kosinusowej

  c) obliczenia rnic pomidzy kolejnymi wspczynnikami dyskretnej transformaty

  kosinusowej

  353. Czuo ludzkiego ucha:

  a) zmienia si z czstotliwoci i jest najmniejsza w z