of 19 /19
PLANA GENERALNE PLANA GENERALNE REGULACIJE REGULACIJE INDUSTRIJSKA ZONA -SPORTSKI INDUSTRIJSKA ZONA -SPORTSKI AERODROM AERODROM Direkcija za planiranje i Direkcija za planiranje i izgradnju izgradnju " " Kraljevo Kraljevo " " K O N C E P T K O N C E P T

PLANA GENERALNE REGULACIJE

 • Author
  bing

 • View
  69

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INDUSTRIJSKA ZONA -SPORTSKI AERODROM. Direkcija za planiranje i izgradnju " Kraljevo ". K O N C E P T. PLANA GENERALNE REGULACIJE. NARU ČILAC : GRAD KRALJEVO OBRAĐIVAČ : DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU “ KRALJEVO ” , Sektor z a urbani z am i geode z iju. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PLANA GENERALNE REGULACIJE

 • PLANA GENERALNE REGULACIJE INDUSTRIJSKA ZONA -SPORTSKI AERODROMDirekcija za planiranje i izgradnju"Kraljevo"K O N C E P T

 • NARUILAC : GRAD KRALJEVOOBRAIVA: DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU KRALJEVO, Sektor za urbanizam i geodeziju RUKOVODILAC IZRADE : SLAVIA AMAGI, dipl.ing.arh.

  SARADNICI: DRAGANA BIKI, dipl.ing.arh. GORAN VUKOVI, dipl.ing.saob. ALEKSANDAR SIMOVI, dipl.ing.geod. BRANIMIR PETROVI, dipl.ing.geod. GEODETSKE PODLOGE: Sluba za geodeziju Direkcije za planiranje i izgradnju Kraljevo

 • IZRADI KONCEPTA PRETHODILI SU:Odluka o izradi Plana generalne regulacije Industrijska zona -Sportski aerodrom (Slubeni list grada Kraljeva 23/2009)

  Program ureivanja graevinskog zemljita za 2011. godinu (Slubeni list grada Kraljeva 27/2010)

 • P L A N S K I O S N O VGeneralni plan Kraljevo 2010 (Skuptina optine Kraljevo, br. 350-48/94-VI od 09.06.2000.)

  Plan detaljne regulacije za obilaznicu, deo autoputa E761 PojatePreljina i pripadajueg dela Zapadne Morave (Skuptina grada Kraljeva, br. 011- 61/2010-II od 17.09.2010.)

 • PGR INDUSTRIJSKA ZONA SPORTSKI AERODOMORTO-FOTO SA GRANICOM PLANAPovrina plana oko 364 ha

 • POLOAJ INDUSTRIJSKE ZONE

  AUTOPUT POJATE-PRELJINAGP KRALJEVO 2010

  CENTAR GRADA

  AERODROM LAEVCI15 km

  INDUSTRIJSKA ZONA

 • ANALIZA I OCENA POSTOJEEG STANJA

  Najstarija industrijska zona sa tradicijomDobra pozicija industrijske zoneBlizina aerodroma Laevci 15 kmAutoput E-761 Pojate PreljinaSportski aerodrom Mainski fakulteteleznika pruga, industrijski koloseciVeliki broj specifinih industrijskih objekata na lokaciji (terom i smolom vezane opeke, rutner, rotacione pei, livnica, gibnjara)Velika povrina neizgraenog zemljita u vlasnitvu grada (20-30 ha)Pratea infrastruktura (ViK, TT, El, gas)

 • P R O B L E M I

 • C I LJ E V I

  Razvoj brownfield lokacija Razvoj greenfield lokacija Trino orijentisano planiranje Odrivo urbanistiko planiranje i upravljanje zemljitem Transparentnost u planiranju Participacija graana Partnerstvo javnog i privatnog sektora Postizanje dodatne vrednosti zemljita Podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja

 • URBANISTIKO PLANIRANJE(zavreni, tekui i naredni poslovi)

  Koncept PlanaRegistar objekataIzrada GIS-a (geografski informacioni sistem) za kompletno podrujeIzrada Planskog atlasaIzrada Nacrta Plana

 • KONCEPT-PLAN SAOBRAAJAAutoput (24 m)

  Drugi gradski prsten (19.5 m)Sekudarne saobra}ajnice (9-11 m)Veza sa M-5 prema KruevcuVeza na M-22 prema Beogradu

 • KONCEPT-PLAN INFRASTRUKTURE

 • KONCEPT-PLAN NAMENE POVRINA

 • REGISTAR OBJEKATA

 • GIS geografski informacioni sistem

 • GIS geografski informacioni sistem

 • GIS geografski informacioni sistem

 • Direkcija za planiranje i izgradnju"Kraljevo"