of 28 /28

PIOTR KULASIŃSKI

 • Author
  alexa

 • View
  61

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PIOTR KULASIŃSKI. PATRON PSP W TRZCIANCE. Pseu donim ,,Adam” ,,Walter” ,,Bicz”. NARODZINY PIOTRA KULASIŃSKIEGO. Piotr Kulasiński urodził się dnia 11 sierpnia 1914 roku jako syn rolnika. Jego rodzice pochodzili - PowerPoint PPT Presentation

Text of PIOTR KULASIŃSKI

 • Pseudonim

  ,,Adam ,,Walter ,,Bicz

 • Piotr Kulasiski urodzi si dnia 11 sierpnia 1914 roku jako syn rolnika. Jego rodzice pochodzili z Trzcianki, matka Ludwika z d.Gwiazda, ojciec Piotr zmar przed urodzeniem si syna. Chrztu udzieli mu ks.Romuald Krajewski.

 • Piotr Kulasiski uczszcza do Szkoy Powszechnej w Braszczyku, a nastpnie rozpocz nauk w Prywatnym Gimnazjum w Wyszkowie nad Bugiem. Gimnazjum ukoczy w roku 1936 z wynikiem bardzo dobrym. Jak bardzo pragn si uczy wiadczy fakt, e czsto pieszo, a niekiedy na rowerze pokonywa omiokilometrow drogz Ojcowizny do Wyszkowa. Czasami jaki rolnik jadcy do miasta podwiz furmank idcego do

 • szkoy modzieca. Po otrzymaniu wiadectwa dojrzaoci zwiza si ze Stronnictwem Narodowym. Przed wybuchem wojny w 1939 roku by suchaczem Szkoy Podchorych Piechoty (SPP) w Ostrowi MazowieckiejKomorowie otrzymujc stopie podporucznika.

 • PIERWSZA SZKOA W TRZCIANCE

 • Po zakoczeniu dziaa wojennych Piotr Kulasiski przystpi natychmiast do budowy szkoy podstawowej w Trzciance. Mimo odmwienia mu pomocy finansowej na ten szlachetny cel, ze strony powojennego ju starostwa, wsplnymi siami z gospodarzami wsi Trzcianka i Ojcowizna wybudowa drewniany budynek szkolny, jak na tamte czasy dosy okazay. Dla zgromadzenia funduszy na szko organizowa jaseka i zabawy straackie. Szkoa zbudowana zostaa w rekordowo szybkim czasie, bo

 • zaledwie w cigu piciu miesicy (marzec-lipiec 1946). Wyznacza kolejno robt, przydziela zadania do wykonania, zwozi materia budowlany od mieszkacw. Ju we wrzeniu 1946 roku modzie moga rozpocz nauk w nowej szkole. Mona powiedzie, e Piotr Kulasiski by jednym z pierwszych budowniczych szk w powojennej Polsce, poniewa jeszcze na zachodnich rubieach kraju armaty frontowe grzmiay w 1945 roku, a ju przystpiono do budowy szkoy w Trzciance.

 • W czasie okupacji Piotr Kulasiski prowadzi szerok dziaalno owiatow w Braszczyku i Trzciance. Organizowa tajne nauczanie tzw. ,,kursy wieczorowe w zakresie szkoy podstawowej i redniej, dziki ktrym cz modziey ukoczya szko podstawow. Kursy te byy kontynuowane rwnie w pierwszych miesicach po wyzwoleniu.

 • W ramach organizacyjnego scalenia pod koniec 1942 roku Piotr Kulasiski przeszed do Armii Krajowej (AK) otrzymujc szerszy zakres podziemnego dziaania na terytorium poudniowo-wschodnim i rodkowym Puszczy Biaej. Wspdziaa z ppor. ,,Lin z Ostroki z Puszczy Kurpiowskiej i por.,,Kmicikiem z omyskich Bagien Biebrzaskich, ktry ranny kurowa si na tzw. ,,melinie w Dugosiedle.?

 • W kampanii wrzeniowej jako podporucznik razem z caoci Szkoy Podchorych bra udzia w walkach pod Ranem, gdzie zosta ranny.Po tym wydarzeniu powrci do swej rodzinnej miejscowoci Trzcianki i rozpocz dziaalno konspiracyjn. Od pocztku 1940 roku dziaa jako podchory w konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), by komendantem rejonu Trzcianka. By take czonkiem Stronnictwa Narodowego. W latach 1941 - 42 zosta komendantem rejonu i obwodu Braszczyk, a przez pewien czas zastpc

 • komendanta placwki Dugosiodo. Piotr Kulasiski mia konspiracyjne pseudonimy ,,Adam, ,,Walter, ,,Bicz, a jako komendant rejonu NOW w Trzciance - ,,Walka. W ramach pracy konspiracyjnej prowadzi szerok dziaalno propagandow kolportujc przy pomocy zaufanych czonkw organizacji pisma narodowe, takie jak: ,,Walka, ,,Polak, ,,Sprawy Narodu. Kilkakrotnie zorganizowa pomoc osobom zagroonym aresztowaniem, przerzucajc je w tereny bardziej bezpieczne.

 • Piotr Kulasiski dla ukrycia udziau w wojnie wstpi do stray poarnej i zosta zastpc komendanta. By inicjatorem zabaw straackich, z ktrych dochd przeznaczony by na budow szkoy.Piotr Kulasiski to oddany straak bo dziki Niemu Ochotnicza Stra Poarna w Trzciance zostaa zmechanizowana.

 • ,,By jedn z najpikniejszych postaci jak ziemia Braszczyka i w ogle Puszczy Biaej wyday- tak orzek I Komendant powiatowy NOW, pniejszy inspektor Zarzdu Gwnego.p.Leon Marecki ps. ,,Leon.

  ,,Lin powiedzia, e ,,Bicz- by jednym z jego wybitniejszych wojskowych, o wysokim morale, ktry zgin jak bohater.

 • Jan Zientarski Leziski by dowdc 13 puku piechoty w latach 1929 - 1935. W 1944 roku dokonywa inspekcji terenu Puszczy Biaej i powiedzia, e zachca uczc si modzie do naladowania postaci Piotra Kulasiskiego, o ktrym tak dobrze zwierzchnicy si wyraali.

 • ,,Oprcz wojskowej pracy konspiracyjnej Piotr Kulasiski zajmowa si take tajnym nauczaniem. Od 1941 roku byem Jego pierwszym uczniem w gminie Braszczyk z zakresu gimnazjum, a od 1942 roku Jego onierzem. On zaopatrywa mnie w podrczniki, z ktrych pod Jego kierunkiem uczyem si, a potem skrycie chowaem, eby Niemcy nie znaleli. By czowiekiem odwanym a zarazem spokojnym, sprawiedliwym, gbokiej i praktycznej wiary, wyczulonym na krzywd ludzk tak orzek w dniu 15 listopada 2003 roku podporucznik Benedykt Kulasiski pseudonim ,,BUK.

 • Powojenna dziaalno spoeczna Kulasiskiego, a czciowo take polityczna, nie podobay si wczesnym wadzom. 5 listopada 1946 roku zosta w domu aresztowany przez funkcjonariuszy UB z Ostrowi Mazowieckiej i ciko postrzelony przy skrzyowaniu drogi z szos biaostock w Trzciance. Nastpnie wrzucony do ciarowego samochodu z uzbeckim wojskiem i rozstrzelany na 23 kilometrze od Trzcianki, w lesie po prawej stronie za Nagoszewem oraz przysypany ziemi

 • pord wojennych okopw w Puszczy Biaej.Zbrodnia nie daa si jednak ukry. Dwaj byli jego podkomendni przewieli ekshumowane zwoki na cmentarz w Braszczyku pod koniec wrzenia 1949 roku, oznaczajc jako grb dziecka. Obecny grb znajdujcy si kilkanacie metrw dalej jest jedynie grobem symbolicznym.Piotr Kulasiski y 32 lata.

 • Pami o Piotrze Kulasiskim wci ywa

 • Pami o Piotrze Kulasiskim jest wci ywa.W 1991 roku miejscowa ludno wybudowaa ku Jego czci pomnik z tablic pamitkow, ktry znajduje si przed bram wejciow do szkoy podstawowej. Potem wzniesiono krzy, pod ktrym w 1996 roku zoy wieniec Prezydent Polski Lech Wasa w czasie otwarcia obecnej nowej szkoy.W 1998 roku Zarzd Gminy Braszczyk ufundowa pomnik na cmentarzu w Braszczyku.