Pesme Ilic

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  1/357

   АнтологијаСРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  2/357

   АнтологијаСРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Војислав Илић

   ПЕСМE

  „Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српскекњижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније !"#$%$&'(

  )ије дозвољено комерцијално копирање и дистри*уирање овог издања дела+ )осиоци пројекта непреузимају одговорност за могу,е гре-ке+

  .во дигитално издање дозвољава уписивање коментара/ додавање или *рисање делова текста+)осиоци пројекта не одговарају за преправке и дистри*уцију измењених дела+ .ригинално издање

  дела налази се на 0е* сајту 111+2%3+#%+

  4556+

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  3/357

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  4/357

  ГРМ............................................................................................................................................ 43

  ПЕ&МА.......................................................................................................................................44

  ПОД ЉУПКИМ НЕБОМ..............................................................................................................46

  ЗИМ&КО ЈУТРО.......................................................................................................................... 47

  АН*ЕО МИРА............................................................................................................................. 4

  НА &ТЕНИ..................................................................................................................................4

  ЕЛЕГИЈА.................................................................................................................................... '#

  У НО(И......................................................................................................................................'"

  ЉЕЉО....................................................................................................................................... '3

  ЛАДА.........................................................................................................................................''

  ПО&ЛЕДЊИ ГО&Т..................................................................................................................... '

   Т+............................................................................................................................................... 6"

  НА &ЛИЦИ ТИЈАНИНОЈ-............................................................................................................63

  ЕЛЕГИЈА.................................................................................................................................... 64

  ГО&ПО*ИЦИ Н+........................................................................................................................ 6'

  НА ТИ$АРУ................................................................................................................................ 6

  ГО&ПО*ИЦИ Н+........................................................................................................................ 7"

  &ИВО, &УМОРНО НЕБО.../.......................................................................................................76

  ТО ЈЕ БИЛО 0 &Е(АШ ЛИ &Е1/................................................................................................. 77

  ВЕ$Е ЈЕ ОДАВНО ПРОШЛО... /................................................................................................7

  &УМЊА...................................................................................................................................... #

  МОЈИМ ПРИЈАТЕЉИМА.............................................................................................................. 2

  ЗБОГОМ!... НИКАДА МО)ДА НЕ(У/.......................................................................................4

  АНТАЗИЈА У НО(И.................................................................................................................. '

  И&ТОК.......................................................................................................................................

  ПОД НОГАМА МОЈИМ ОТИМЉУ &Е ВАЛИ/..............................................................................

  У &ПОМЕНИЦУ ПРИЈАТЕЉУ &ИМИ Ј. АВРАМОВИ(У................................................................."

  &ТАРА ПЕ&МА........................................................................................................................... 2

  ОМОРИКА.................................................................................................................................. 4ЦИГАН$Е................................................................................................................................... 6

  АН*ЕО ТУГЕ.............................................................................................................................. 7

  ОПРОШТАЈ &А ШАЈКАШКОМ.....................................................................................................

  НА $АРДИ................................................................................................................................"##

  ПЛАШЉИВО И МИЛО ЛАНЕ/................................................................................................. "#"

  ВЕ$ИТА %АРМОНИЈА............................................................................................................... "#2

  НИМА.................................................................................................................................... "#3

  ПРЕД ТРОЈОМ.......................................................................................................................... "#4

  ОВИДИЈЕ................................................................................................................................. "#'

  ГОРДИ, РАЗВРАТНИ РИМЕ/................................................................................................ "#6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  5/357

  НА ВАРДАРУ............................................................................................................................ "#7

  &А ОРУМА............................................................................................................................. "#

  ПОДИГНИ ЗАВЕ&Е ТЕШКЕ/................................................................................................... "#

  НО(НИ ГЛА&ОВИ................................................................................................................... ""#

  НА МОРУ ЈЕГЕЈ&КОМЕ............................................................................................................. ""2

  АРНАУТКА............................................................................................................................... ""4

  ПЕТРАРКИ............................................................................................................................... ""'

  У ПОЗНУ ЈЕ&ЕН........................................................................................................................""7

  ПЕ&НИК...................................................................................................................................""

  У ПРОЛЕ(Е..............................................................................................................................""

  ДРУГУ...................................................................................................................................... "2#

  ЛЕЛЕК..................................................................................................................................... "2"

  $ЕКАЊЕ.................................................................................................................................. "22

  НА ГРОБУ ВОЈВОДЕ ДОЈ$ИНА У &ОЛУНУ................................................................................"23

  &ВЕТИ &АВА............................................................................................................................ "2'

  ВЕКОВИ &У ПРО%УЈАЛИ.../....................................................................................................."27

  ПОМЕНАК................................................................................................................................"2

  ЗИМ&КА ИДИЛА......................................................................................................................"2

  ШТЕК(Е ЛИ&ИЦА ГЛАДНА.../............................................................................................... "32

   ТУР&КА.................................................................................................................................... "33

   ЈУТРО НА %И&АРУ КОД ЛЕ&КОВЦА........................................................................................."34

  $ЕТИРИ ПЕ&МЕ КАЛИЕ АБУ0ЕЛ0РА%МАНА..........................................................................."3'

  &ТОЛЕ(А ДРЕВНА &У ПРОШЛА.../........................................................................................"42

  ВЕКОВНИ &ТРА)АР................................................................................................................"43

  У &ПОМЕНИЦУ ПРИЈАТЕЉУ Ј. М. М. %....................................................................................."46

  ПО&ТАНАК ЉУБИ$ИЦЕ.......................................................................................................... "47

  ОБУ(АР И ЊЕГОВ &ИН..........................................................................................................."4

  МОЈОЈ МУЗИ............................................................................................................................. "'#

  ДАНАЈА...................................................................................................................................."'2ДО&АДА, МАГЛА И ТАМА.../.................................................................................................."'3

  %ИМНА ВЕКОВА...................................................................................................................... "'4

  НЕ ЗИДАМО ДОМ КАМЕНИ/..................................................................................................."''

  У О&АМИ................................................................................................................................. "'7

  +............................................................................................................................................. "'

  ЕЛЕГИЈА НА РАЗВАЛИНАМА КУЛЕ &ЕВЕРОВЕ........................................................................"6#

  КЛЕОН И ЊЕГОВ У$ЕНИК......................................................................................................."62

  ЗАРОБЉЕН ПРОМЕТЕЈ &РП&КИ/............................................................................................"66

  БАБАКАЈ.................................................................................................................................. "67

  ЗАПУШТЕНИ И&ТО$НИК........................................................................................................."6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  6/357

  &УВА, КР)ЉАВА КРУШКА.../................................................................................................"7"

  ВЕ$Е НА БРОДУ...................................................................................................................... "72

  НИОБА....................................................................................................................................."73

  КАД &Е УГА&И &УНЦЕ5/....................................................................................................... "7'

  МУРАТОВО ТУЛБЕ................................................................................................................... "77

  &А ПОГЛЕДОМ УГАШЕНИМ/.................................................................................................. "7

  II........................................................................................................................179

  МОМЕ ГАРИКУ......................................................................................................................... "#

  &ПОМЕН.................................................................................................................................. "3

  ОРГИЈЕ....................................................................................................................................."7

  ГРА*АН&КА ВРЛИНА.............................................................................................................. ""

  МА&КЕНБАЛ НА РУДНИКУ...................................................................................................... "4

   ТЕЛЕГРАМИ............................................................................................................................."7

  МИЛАНУ &АВИ(У-.................................................................................................................."

  ИЗ БЕЛЕ)НИКА...................................................................................................................... 2#"

   ЈЕДАН МОНОЛОГ МЛАДОГ &ЛЕП$ЕВИ(А.............................................................................. 2#6

  &ТАРО, &РЕ(НО ДОБА.../...................................................................................................... 2#

  ДВА ПЕ&НИКА.........................................................................................................................2"#

  ПРИЈАТЕЉУ............................................................................................................................. 2"2

  &РБИН У РАЈУ.......................................................................................................................... 2"6

  ЕЛЕГИЈА ЈЕДНЕ ЗАЛУТАЛЕ ДЕПЕШЕ.......................................................................................2"7

  РЕАЛИ&ТА............................................................................................................................... 2"

  III.......................................................................................................................220

  ПА&ТИР................................................................................................................................... 22"

  ВАРТОЛОМЕЈ&КА НО(............................................................................................................ 224

  ЦАР И АБАТ............................................................................................................................. 226

   ТАМАРА................................................................................................................................... 234

  ПЕ(ИНА НА РУДНИКУ............................................................................................................. 23

  ЉУБАВНА ПРИ$А О ДОНУ НУНЕЦУ И ДОНА КЛАРИ..............................................................243ПЛА$ АРОДИТЕ НАД АДОНИДОМ........................................................................................24

  КОРИНТ&КА %ЕТЕРА............................................................................................................... 2'2

  ЛИ$Е ВЕ&ЕЛО ГАЛЕБ НАД ПЛАВОМ ПУ$ИНОМ МОРА/......................................................2'

  ОП&АДА БЕНАРЕ.....................................................................................................................2'

  &МРТ КАТОНОВА.................................................................................................................... 267

  МРАМОРНИ УБИЦА..................................................................................................................27#

  ЉУБАВНА ТРКА.......................................................................................................................274

  ГЛА&НИК &ЛОБОДЕ...............................................................................................................27

  У ТВР*АВИ БЕОГРАД&КОЈ .../................................................................................................2"

  У&АМЉЕНИ ГРОБОВИ.............................................................................................................22

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  7/357

  АМОР НА &ЕЛУ........................................................................................................................ 22

   

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  8/357

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  9/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  9А:.; ?У@)>A 

  $ диж% с$ ви&$ са &ар$ни' (о)а Лагани л$(ири и свил$на стада*

  Св$ о+ави ј$с$н ,агловити, в$ло,-

  И %в$ло лисј$ на .$,)и/% (ада0

  Одл$т$л$ ти/$ % дал$1$ .$,)$

  Са,о ј$дна јо&т$ (%т% с$ н$ с(р$,а2

   Лагана јој 1рил/а (оло,или )%ди-

   А +$. 1рила .+ора о (ол$т% н$,а3

  И (од 'ладни, дажд$,- о+ор$н$ глав$-

  4оно ти5$ сн$ва свој$ ,ил$ с$ј$2

  Ка1о .ра1о, л$ћ% дал$1о- дал$1о-

  К%да то(ло с%н/$ /$л$ .и,$ гр$ј$000

  И % +лаго, сан1% и. (ро&лости давн$-

  4олној ти/и та1о (роти/а'% дани*

  Нит с$ и. сна 1р$ћ$- нит о5и отвара

  И сн$г ти'о в$ј$ 6 да ти5$ са'рани000

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  4

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  10/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  78890

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  B

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  11/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  C.D>@0А 

   ад ј$1н% .вона с /р1ви/$ стар$-Ти'о и +:но- 1ро. ноћни ,ра1-

   А с%во гра;$ .а&%&ти +лаго-

    гор1и 5аса1- % стра&ан дан0

   Ан=$лс1и, 1рило, н$1а ,$ &тити-

  Кро. живот овај ,%5ан и 1л$т

   А с,рт 1ад до=$- н$1 са ,но, онда-

  Ка н$+% .ра5ни %(рави л$т3

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  E

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  12/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  78890

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  F

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  13/357

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  14/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  То с%- ,ожда- р$5и 1ој$ 1л$тво, .вон$@

  О- 1оли1о снова- нада;а и ,%1а

  Dарив$но л$жи % 1а,$;% тво,$-

  Cто и' ср%&и с,рти ор%жана р%1а

   > дани,а слав$- % (о,а,% сво,$3

  И ти јо&т$ живи&3000 Твој% с$д% глав% 

  Н$ (оложи % гро+ та1о +%рно вр$,$3

  Можда 5$1а& снова (они&т$н% слав%-

  Тај +л$=ани (ри.ра1 +%д%ћности н$,$@

  78890

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  J

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  15/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   KУБ>C @=/ :УL.M

  8 %,ра5а1 (ада* ти&ина с$ свија- > ,ил% тон$ васиона сва*

  В$5$р;а .в$.да тр$($ри и сија2

  В$с$ло св$ ј$ 6 са,о ниса, ја3

  Н$,ир ,и стис1: %,ор$н$ гр%ди-

  Н$ср$ћно ср/$ &то )%+ити .на3

  Кро. ти'а (о)а срда&/$ ,и ж%ди

  Aал$1о та,о- % +ајнији св$т2

  Aа .лато свој$ и.а сан1а +%ди

   >. гласа1 р%л$- %. %.дисај 1л$т000

  ИлB да јој &а(н$ (ов$тар/$, +лаги,2

   

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  16/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  =D=G>OА 

  9 ладна ј$ ј$с$н* и с%,орно в$5$Над (%сти, (о)$, ра.астир$ ,ра1*

   А ст%д$н в$тар са %в$ли, ли&ћ$,

  Таласа- с$5$ ,агловити .ра10

  И нигд$ .ра1а од живота н$,а-

  Прол$т;и давно и.%,ро ј$ 1рас*

  Ки&и/а си(и000 А и. с$ла ,алог

  В$5$р;$г .вона ра.л$ж$ с$ глас000

  И стра'о, ср/$ %5ас с$ (ритаји

  л$дај%ћ ,%тно на ј$с$;и дан

   А'- &та с% снови и +$с1рајн$ ж$)$-

  Кад живот (ада 1ао ти'и сан3000

  78890

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  17/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  C.C= C>D.HА:У 

  :в$н%ћ$ ,ладо до+а-К: &то в$н$ росно /в$ћ$*

   Али овај /в$та1 ,али

   >в$н%ти ни1ад н$ћ$0

  В$5но ћ$ ти ,ирисати

  Са ,ирисо, (ро&ли' дана-

  С$ћаћ$ т$ свиј% снова-

  Cто (роса;а ,ладост рана0

  И % +олни, твоји, гр%д,а

  Вас1рсн%ћ$ живот нови-

  Ожив$ћ$ (р$,ал$ћ$-

  Стар$ ж$)$- стари снови0

  И +лаж$ни, ,ио,иро,

   >с(аваћ$ твој$ гр%ди

  И сн$ваћ$&- 6 Aо1 т$ .воно

  С,ртно, ($с,о, н$ (ро+%ди0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  85

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  18/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  78870

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  88

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  19/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  90=9:А 

  оћ ј$ в$дра- +лага-4л$ди ,$с$/ сја-

   > ,илини тон$

  Васиона сва0

  И .в$.ди/$ ,ил$

  Раси(ај% .ра1000

  Са,о ј$дна тр$(н%-

  Па ј$ (о1ри ,ра10

  Fија +$&$ .в$.да@

  4ог ј$дини .на3

  С(о1ојна ј$- ,ирна-

  Васиона сва0

  78870

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  84

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  20/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  90.)>@=/ 90У;>+++

  ;вонит$- .в%/и000 А в$5$ 1ад с$ на .$,)% с(р$,а-

   >,орни грл$ћ св$т-

  И ср/$ др'ћ$ 6 и р$5и н$,а

  Aа ж$)и (рида л$т2

  Ра.+ив&и 'ар% о 1а,$н 'ладни-

  !а с1ла(а, (огл$д свој

  И стр$(и,- тон$,000 и на&то .в%/и-

  Кад 5%ј$, &а(ат твој3

  О .в%5н$ стр%н$ н$,ирни' дана3

  F%вајт$ слат1и глас

  Dа (о.драв дана- 1ад .ора рана

  Исто1о, рас($ 1рас*

  Па св% ноћ +%дан 1ад (огл$д с1ло(и

   Ан=$ла1 ,или ,ој2

  ?вонит$ .в%/и- .вонит$ .в%/и-

  ?вонит$ онда ;ој0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  8B

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  21/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  78870

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  8E

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  22/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   KУБА0

   &то ,$- ср/$- гони& ти-И ,ори& д%'а ,оћ@

  С%н/$ ј$ .а&ло 6 ,ирно с(и-

  Тавна с$ с(%&та ноћ000

  Aа- тија (оноћ &ири л$т-

  Св$ жив о сн$ва сан*

   > св$тл$ снов$ (ада св$т-

  И св$тли 5$1а дан*

   АлB ноћ 1ад (адн$- +ајна ноћ3

  По5и;$, ($с,% ја

  И т$ ј$ ($с,$ силна ,оћ-

  Младост јој и,$ .на3

  И сто1ратно ј$ ср$ћан сва1

  Т$ ($с,$ 1о ј$ (л$н*

   Живота % ;ој тр$(ти .ра1-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  8F

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  23/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  И +ол ј$ слада1 ;$н3

  О- (%сти да ;о, ($ва, ја

  И ср$ћ%- +ол и јад2

  !$р т$&1о т$+и а1о та

  И.%,р$ ($с,а 1ад3

  78870

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  8I

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  24/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   K=K.

  : 5%дној GHIћJ ,и)а свог-К: )%(1и- ,или дан-

  В$с$ло игра ,лади +ог-

   >. лир% и ти,(ан0

  И в$с: л$ти св$то, св%д-

  Cир$ћи слат1и јад

  И стр$ло, рKни ,ој% гр%д-

  Н$ста&1о рKни ,лад3

  И с 5%дн$ ср$ћ$- јада ,ог-

  К: )%(1и- ,или дан-

  В$с$ло игра ,лади +ог-

   >. лир% и ти,(ан3

  788L0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  8J

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  25/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   KУБ>P>;А 

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  26/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   :УQ ?H.LD.R@>

  8а стари' р%ина- 1ад (оноћ /ар%ј$ св%ди-Aиж$ с$ (ро&лости д%'0 О.ар$н +%1ти;о, слав$-

  Он тајо, ж%ди- илB 1ро. ноћ с%,орно +л%ди-

  К: +л$ди (ри.ра1 %,рли' снова и јав$

  И ти'о, ($с,о,- и +лаги, н$+$с1и, гласо,-

  Он с т%го, +%ди (ро&лости давно вр$,$*

  И с,$рн$ .в$.д$ тр$($р$ 5%дни, 1расо,-

  Aо1 ($с,а тон$ % +$с1рај$ н$,$000

  Св$ стр$(и- сл%&а000 И (астир и.а сна с$ +%ди-

  Па св% ноћ (рати с%,орн$ ов$ глас$-

  И .ал%д од.ив 5$1а 6 в$ћ (лава .ори/а р%ди-

  И +л$да 1андила ноћи на (лаво, н$+% с$ гас$000

  788L0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  86

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  27/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  RDУ@

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  28/357

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  29/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  )А :H>)>

   ро. т%5на (о)а и (ито,$ равни-Срдити, то1о,- % н$догл$д тавни-

  Ти &ири& твоја &%&тај%ћа 1рила-

  О- Aрино- водо ,ила3

  О+ал$ твој$ &ар$нило 1раси-

  К: )%(1и в$на/ н$в$стинс1$ власи-

   АлB твој с$ талас равнод%&но 1р$ћ$-

  Остав)а росно /в$ћ$0

  Таласи ,или3 Равнод%&но та1о

  Остав)а' и ја св$ &то )%+)а' ја1о-

  И гони, 6 ј%ри, 6 а гд$ ли ћ% стати-

  6 С%д+а ћ%- ,ожда- .нати3

  788L0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  44

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  30/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  O=:)А ).S

  а тро&ној 1л%(и- +ли.% старог .ида-д$ +%рјан раст$* и (р$д$о (%ст

  Пр$д ,%тни, о1о, г%+и с$ и. вида-

  Са;иви +р&)ан ни1ао ј$ г%ст0

  4ило ј$ в$5$0 По н$+$с1о, вис% 

  Кандила +л$да си(ала с% .ра1-

  И +%дни (о(а/ ($вао ј$ +ли.%-

  Кро. ти'о в$5$ и д%+о1и ,ра10

  о- +ајн$ ноћи3 ,ислио са, тада-

  И о($т ,$ни +$&$ (%сто св$

  К: ,ладо, орл%- 1ад га ж$)а свлада-

  Cто на(р$д 'оћ$ 6 али н$ .на гд$@

  И ла1и &%&а; и. ,исли ,$ трж$*

  То +$&$ ан=: н$с(о1ојства ,ог-

  И ноћ с$ %.ви- и 1о(р$н% врж$-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  4B

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  31/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  На +л$до 5$ло (ратио/а свог000

   А са;ив +р&)ан и. трав$ с$ диж$

  !а страсно грли' ;$.ин ,или стас-

   А он јој +лаго до 1оси/$ стиж$-

  И в$н/$, %ви рас(л$т$н% влас0

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  4E

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  32/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   TH@0А 

  1ић$но /в$ћ$, од ,ирисн$ трав$-!аг;$&/$ с$ +$ло % A$лиј% 1р$ћ$-

  д$ жртв$ни1 +%1ти0 Са ;$гов$ глав$

  Cар$нM с$ трав$ и ,ири&$ /в$ћ$0

  И наивна радост- и наслада с1%(а-

  Крат1ов$5ни, в$н/$, рогов$ ,% 1раси-

  И в$с$ло јаг;$ на жртв$ни1 ст%(а-

   А (ла, (%/а- гори 6 и живот с$ гаси000

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  4F

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  33/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  @>БУD.

  =р$д 'ладни В$н%сов 1и(- (од с$н1о, (ито,$ ноћи-Ти+%ло- 1вирит ,лад- .а5%=$н- .астад$ н$,о-

  И 5%дни гл$да&$ ли10 На 1рил% од,ора свога

  Ро,%ла в$5ни град с(о1ојно- ти'о ј$ др$,:-

   А 1вирит стоји ,лад-

  И с 5%дн$ стат%$ т$ са;ив$ н$ своди о5и-

  И гл$да +ајни рад0

  И .ора син% в$ћ- а он ј$ стојао +%дан*

  И снова тавна ноћ рас(%сти 5аро+н$ власи-

   А он ј$ сн$вао сан 6 и (р$1ор и. сна га трж$-

  Кро. +%рни- /$ли град- &то тајни .+ора'% гласи-

  и он ј$ 5%о са,2

  Н$ср$ћни Ти+%ло на&- +огови н$1а га &тит$3

  Он )%+и 'ладни 1а,0

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  4I

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  34/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  ?H.D=S=

  =рол$ћ$ ,ило на .$,)% сла.и-И с%н/$ .драви (о)а- +р$г-

  Ст%д$н$ .и,$ г%+$ с$ тра.и0

  И 1о(ни сн$г0

  Ра.+ив&и срдито л$д- с (ланинс1и' висова тавниB

  Ср$+рни (ото1 &%,но %(рав)а св$тли с1о1-

  И +%рно ,%,ла и ври 6 и (ада % /в$тн$ равни

  4лаж$ни то1

  Ка1о ј$ 5аро+но св$3 К: с1ро,на стид)ива н$ва-

  Природа )%(1о свија н$вини- +ајни 1рас-

  И /в$ћ$ раси()$ св%д и слав%ј ($с,$ јој ($ва-

  И с р%ло, (астирс1о, +лаго ста(а с$ ;$гов глас0

  И вр$дни ратар о+ла.и (ола-

  При(р$,а с$,$- о&три (л%г*

  И св$ ј$ ср$но 6 (о)$ и дола-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  4J

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  35/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  И г%сти л%г0

  Св$ слави (рол$ћа дан0 И ,ра5ни 1ит$ с$ л%.и-

  И в$трић &%,ори н$,о и живот (о.драв)а ,лад

  Под,ла=$н .ов$ нас св$т- са ($с,о, 1ли1ни,о др%.и2

  Aа живи над3

  И ти- О ,или ан=$л$ ,ој3 (о.вана +ожанс1и, .в%1о,-

  При(р$,и 5аро+н$ двор$- 1ад с%н/а и.%,р$ ,оћ-

  Над р%жи5асти на& св$т да

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  36/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  )А 0=R=KУ 

  N>СПОМЕНЕO

  >$ћ +%рни дана1 тон$- гл$-Cто нас ј$ +риго, сла,:

  Св$ живо ћ%ти- са;а св$-

  То(ола тр$(ти са,о0

  И тајна сила- св$та ,оћ-

  Раси()$ св$т$ жPди-

  И н$+о, тр$(ти ти'а ноћ-

  Qари/а +%рни' )%ди0

  В$с$ло- др%.и3 На&а ћ%д

  В$с$)$ на,а гради0

  4$.+рижни 4а'%с- жив и л%д-

  д$ грож=$ свој$ сади-

  Наравств$н н$1тар- (р$1ор строг-

  С досадо, н$1 с$ +а/$*

   >1лонBт$ да1л$ с ,$ста тог

  И вод% и ,%дра/$3

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  46

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  37/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  л$- ,ајс1а р%жа о1о нас

  Fаро+но- слат1о ,ири*

  Над ;о,$ ти'и- са;ив 1рас

  Прол$т;а ној/а &ири*

  Под ;о,$ слав%ј- ,или др%г-

   % с%тон ($ва тавни-

  И ($с,о, .драви &%,ни л%г

  И /в$тн$- +лаг$ равни0

  и ,лади (астир сл%&а 1ли1-

  и о5и ж%дно с1ла(а-

  И са;а в$дри драгин ли1*

  И д%' с$ с ($с,о, ста(а-

  Па +%рно- страсно стари до,

  О+ла.и ж$)о, живо,-

  и са,а/ горо, +л%ди с ;о,-

  По1рив$н ,агло, сиво,0

   А'- ,или др%.и3 4$&$ дан-

   > 1о, са, и ја сн$в:-

   АлB 5ас ј$ 1%/н:- 6 ,ин% сан-

  И сад са, +%дан $во3

   А слав%ј ($ва- 1: и тад-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  B5

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  38/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  М$с$/%- ноћи- р%жи-

  И гр%ди ,ој$ ,ори јад-

  И ср/$ ,ој$ т%жи0

   АлB &та ј$ (ро&лост@ Ко % ;ој

  Про(ал$ и&т$ дражи-

  Он ,%5и са,о живот свој

  И т%г% свој% снажи0

  Aо врага с ;о,$3 Dанос тај

  Ст%д$ни, .ра1о, сјај$

  О- R$+о ,оја- вина дај3

  Dа+орав оно дај$0

  Кро. овај ,или (о)с1и св$т

   Ла'ора +л$до 1рило-

  Cир$ћи н$,и- +лаги л$т-

   Л$л%ја /в$ћ$ ,ило0

  л$- в$ћ ј$ св$н: в$на/ ,ој-

  Cто 1ити ,ој$ власи-

  И т%жно си(а ,ирис свој-

  И гордо 5$ло 1раси0

  О- јо& с$ с$ћа, на тај дан-

  Кад ,и ј$ в$на/ дала-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  B8

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  39/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Па (рви (о.драв- (рви сан-

  Мин$рва ,оја ,ала0

  И с%.а ,ра5и (огл$д ,ој-

  И д%&а ,оја стр$(и-

  И сав +и' живот дао свој

  Dа 5аса1 онај л$(и3

  Коли1о (%та (ад$ ноћ-

  Коли1о дана (ро=$-

  И јо& ј$ силна она ,оћ-

   > снов$ &то ,и до=$3

  !а диж$, .латни ($'ар свој-

  По1лони1 ,ил$ власти-

  И св$ % слав% (иј$, ;ој-

   > слав% (рв$ сласти3

   АлB &та ст$ стали@ С вина тог

  Врт$ с$ до и л%.и

  На тирс насло;$н др$,а +ог-

  Крај ;$га ,оји др%.и*

  И св%д с$ &ири (о1ој +лаг-

  A%+рава ,ирно с(ава*

  Н$ тр$(ти 5исто ла'ор драг-

  И нигд$ жива јава3

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  B4

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  40/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  О+ор$н ($'ар- (огаж$н /в$т-

  4%1ти;а в$ћ с$ гаси-

  И тавна (оноћ &ири л$т

  И свија г%ст$ власи0

  О- 1а1ав %,ор3 Мил% с$н

  Dал%д% ср/$ снива-

  И .а,ан тражи о+ли1 ;$н

  Њ% вр$,$ ,агло, с1рива0

  Та1о ј$3 Мирно др$,а +ог-

  Прос%то л$жи вино-

  Под гордо, 1р%но, /арства свог

  Н$,ирни дан ј$ син:

  И св$ .а +лаги од,ор .на

  О- ,$ни +р%ји глава*

  С(о1ојства- ,ира 'оћ% ја3000

  М$ни с$ ја1о с(ава0

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  BB

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  41/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  RА)

  9 ладна ј$с$н ,агл$ свијаПо)$, .$л$ни,-

  С%н/$ тр$(ти- с%н/$ сија

  Dра1о, л$д$ни,0

  На ог;и&т% (ла,$н лиж$

  Ка,$н ст%д$ни-

  И % 1%т% сли1$ ниж$

  Мртв$ ј$с$ни0

  Rладно, 1и&о, овлаж$н$

  #%т$ равни/$

  И ја с1ло(и' %,ор$н$

  Свој$ .$ни/$0

  Сн$вао са, (р$,ал$ћ$-

  Снов$ &ар$н$-

  4истар (ото1- &арно /в$ћ$-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  BE

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  42/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Р%ж$ р%,$н$0

  С%ри орли %.л$тај% 

  орс1о, висино,-

   А (ото/и +$лас1ај% 

  Qв$тно, долино,0

  Св$т и.%,ро0 Ни1ог н$,а-

  Aа ,$ (о.драви-

  К: да /$ли живот др$,а-

   Живот %+ави3

  Са;ала51и гора +р%ј%-

   А (о страна,а

  НаранSа с$ стидно р%ји

  М$=% грана,а0

  !а .а(ита' %1рај ,$н$

  Пото1- р%жи/$2

  Tд$ с% )%ди@ д$ с% ж$н$@

  Ка,о д$5и/$@U

   А р%жи/$ ћ$р$тај% 

  С +лаги, ла'оро,-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  BF

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  43/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  И (ото/и ж%+$р1ај% 

  Тајни, ж%+оро,2

  TМ$сто )%ди- &то и' .,ија

  Од нас одроди-

   Л$(&и св$т ћ$ да .асија-

  4о)и народи0U

  Мој% д%&% т%га %.$

  С та1в$ новости-

   Али ,ој$ +$'% с%.$-

  С%.$ радости0

   А 1ада ј$- (%н ,илин$-

  Сана1 ,ин%о-

  4л$д- ,агловит- са висин$

  Aан ј$ син%о0

  И о1исли вра(/и ,али-

  П%ни жагора-

  ласно с% с$ /$р$1али

  Пор$д (ро.ора0

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  BI

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  44/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  BJ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  45/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  )=Б=R)> 90У;>

  а 1рил% рајс1и' снова- % 5ас% ти&ин$ +ајн$-По+ожн% д%&% диж$ ла'ора +лаги л$т-

  К: ,ирис р%ж$ ,ајс1$ на 1рил% .ори/$ сјајн$-

  И с,$рна д%&а види н$+$с1и- .ра5ни св$т0

  Св$тови дол$ +л%д$000 Над ;и,а в$5ност тавна

  С(о1ојно- ти'о с(%&та 1о(р$н$ свој$ с1%т-

  И 1р%на +ожиј$г тр%да- св$тило в$дрога дана-

   > ,ирно, 'од% сво,$ свр&ава дн$вни (%т0

  Т%- дигн%в р%1% свој% с(ра, .ра5ног (огл$да свога-

  R$р%ви, с (аж;о, сл$ди вр$,$на +%рни 'од-

  И ти'о,- рајс1о, ($с,о, он слави )%+ав и +ога-

  И ($с,о, својо, снажи са,ртни )%дс1и род0

   > то1% +%рни' дана ти +лаги- н$+$с1и гласи-

  С,ртно,$ створ% дај% (ито,%- рајс1% ћ%д-

  И % то, слат1о, 5ас% (ож%да адс1а с$ гаси-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  BN

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  46/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  И с,$рна- св$та )%+ав таласа )%дс1% гр%д0

  Та1о % +л$ди с%тон на ,ирн$ и /в$тн$ равни

  4ис$рна роса (ада0 И ла'ор св$ж и драг

  Кови)$ г%сто стр$са и л$ти % +$с1рај тавни-

  И слат1и ,ирис +%ди и &%,ор- ти' и +лаг0

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  B6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  47/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  O=R=)

   : горда /ари/а и +ајна- са сно(о, .латнога 1ласја-На (ол% ј$с$н стоји0 Са ;$н$ драж$сн$ глав$

   Лиснати' вр$жа с(л$т 5аро+но с(%&та с$ дол$-

  Aо са,$ ,ирисн$ трав$0

  П%'оро, (ос%т гро.д % ј$дној (одигла р%/и-

  И слат1о с,$&и с$ на ;0 Пито,$ и +лаг$ ћ%ди-

  При(р$,а она сад с(о1ојн$ в$5$ри и дан$-

  И ж$тв% +огат% н%ди0

  Ка1о ј$ ,а,)иво св$3 На старо, ог;и&т% ,ирно

  П%/1ара /рв$н1аст (ла,0 Кад ,агла (о1риј$ равни

  И влаго, ис(%ни .ра1- т% (ро&лост вас1рсн$ др$вна-

  И гат1$ вр$,$на давниB0

  И (о.но % тавн% ноћ ра.говор с(о1ојно +р%ји-

  Aо1 др$,$ж н$ свлада св$0 И страсно &а(та;$ тада

  Кро. ,ирни (ро&%&ти до, 6 алB И то г%+и с$ +р.о-

  И сан лагано (ада000

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  E5

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  48/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  E8

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  49/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  0=P=

  ? %,$н$ (р%г$ в$ћ &арај% дал$1и .а(ад-Клон%о (о5ива св$т0 Са ,ирни' дал$1и' (о)а

   >,орни ратар с ($с,о, ж%рно с$ ноћи&т% с(р$,а-

  И са,о 5ас (о 5ас .ај$5и &ар$на дола

  Од &1ри($ то51ова 1олс1и'0 он$ћи в$с$ла стада

  4$.+рижно (астир ,лад % .в%5н$ двојни/$ свира-

   А ;$гов 1ос,ати (ас- (одвив&и р$(ин% л$но-

  Кора5а %(ор$д с ;и,0 Ко(р$на д%+о1ог ,ира

   >вија (о)а и равни0 Р%,$н$ (р%г$ с$ гас$

  И +л$ди ,$с$5$в .ра1- св$тило н$+$с1и' двора-

  Кро. ,агл% диж$ с$ в$ћ 6 и н$,а- д%+о1а та,а

  Aоводи +ајн% ноћ са си;$г н$.наног ,ора0

  Св$ грли ,ир и сан0 По1а&то .а%рла са,о

  С%с$дов стари (ас- илB (о.но до&ав&и с рада-

  Ис(р$ж$ ратар (л%г и сто1% %,орн% (оји-

  И =$ра, &1ри(и св$ и вода ж%+ор$ћ (ада0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  E4

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  50/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  EB

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  51/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  >R?.0=R@

  V

  а тро&но, 5%н%- +$. 1р,а и над$- > ,$ни в$ра г%+и с$ и ,р$*

  !а ни&та ви&$ н$ в$р%ј$,- ни&та3

  ИлB +о)$ р$ћи2 ја в$р%ј$, св$0

  На ,ор% +%рно, )%дс1ога живота

  Пр$рано ја са, %(о.нао св$т2

  Dа ,$н$ живот ни&тава ј$ с$н1а-

  Dа ,$н$ живот отрован ј$ /в$т0

  Тр(и и живи3000 Пријат$)% драги-

  О ,ного, 5$,% ,ислио са, ја

  О +лаго оно, 1о н$ ,исли ни&та-

  Тај ,а;$ т%жи- ,а;$ јада .на3

  В$с$ло 5$до Ар1адиј$ /в$тн$-

  Он н$ .на &та ј$ тр;$- &та ј$ 1а,*

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  EE

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  52/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Dа 1р&н$ 1лан/$ он ј$ сл%&: ,ожда0

   Али (о ;и,а ниј$ и&: са,0

  Dа ;$га св$т ј$ ($ривој од р%жа-

  По /в$ћ% &$ћ$ 1ао (а%н ,лад-

  Њ$гова д%&а ј$.$ро ј$ ,ирно-

  Њ$гов с$ ни1ад н$ 1ол$+а над0

  VV

  4%рн$ с% страсти и.вор ,ноги' .ала-

  Н$ср$ћи )%дс1ој (о5$та1 ј$ страст*

  Мор$ живота он$ стра&но ,%т$-

  Над )%дс1о, д%&о, ;и'ова ј$ власт0

  Три%,вир силни- овладат$) св$та-

  Пр$.ир$ гордо % .анос% св$-

  И војс1% свој% жртв%ј$ и /арство-

  И- гро.но (ав&и- од )%+ави ,р$0

   А1/иј%, вид$ н$и.+ројн$ жртв$-

  Пожар галија- (ора.% и јад

  Многа ј$ .в$.да %трн%ла тада-

  Многа ј$ ,ај1а .а1%1ала тад3

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  EF

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  53/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  F%дни с% (%ти 1оји, страсти вод$-

   АлB св$ &то живи ов$ (%т$ .на2

  Сада&;ост ;ина н$(о+$д)ив град ј$-

  Про&лост ј$ ;ина ($($о и (раB0

  Па 1ад ј$ та1о 6 та1о ,ора да ј$3

  Dал%д ј$- да1л$- 1%1;ава и (ла52

   > +ор+и с ;и,а н$ (о,аж$ ни&та

  4лаж$на ,%дрост- о5ајни51и ,а50

  VVV

  Св$ &то год живи 6 сво, с$ (ад% 1лони*

  Про,$но, вр$,$ о.на5ава 'од*

  Оно на, дај$ в$р% и о+ара-

  Сла+и и снажни /$о )%дс1и род0

  На тро&но, 5%н%- +$. 1р,а и над$-

   > ,$ни в$ра т%+и с$ и ,р$*

  !а ни&та ви&$ н$ (ри.нај$,- ни&та3

  ИлB +ол$ р$ћи2 ја (ри.нај$, св$0

  Dа влад$ силног Авг%ста- % Ри,%-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  EI

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  54/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   >,ир$ Rристос000 А'- ниј$ он са,2

  Rи)ад$ гин% на рас($ћ% сво,$-

  Rи)ад$ )%ди жд$р$ жар и (ла,3

   > 1рв огр$.н%- тр%(ино, с$ (о1ри-

  И /ир1- и ор%,- и (о)$- и град-

  И снова в$ра и. 1рви с$ диж$-

  И снова св$тли .а+листа с$ над0

   АлB +%рн$ т$ж;$ )%дс1ог са,о)%+ла

  Створи&$ (а(% 6 и створи&$ с ;и,

  Fитав$ војс1$ гро.ни' Тор1в$,ада-

  И Ри, ј$ о($т онај стари Ри,3

  VW 

  Истина гд$ ј$@000 Иди својо, ста.о,-

   АлB (о.нај с$+$- (а да (о.на& ;%*

  Кора5ај ,ирно (о %с1о,$ (%т%-

  И +%ди с1ро,ан 6 истина ј$ т%0

   АлB &та ,$ гони- т$ с$ %,о, 1р$ћ$,

  М$= сјајн$ .в$.д$- % (%5ин$ дно@

  Ка1в$ ,$ та,о о5$1%ј% тајн$@

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  EJ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  55/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  И,а ли 1раја т%,ара;$ то@

  Тавни, с$ в$5ност .аогрћ$ (ла&то,-

   АлB сла+ ј$ ра.%, да га дигн$ с ;$2

  Погл$дај на(р$д 6 н$ види с$ ни&та-

  Погл$дај натраг 6 ни&таво ј$ св$000

  К: с,ор$н (%тни1 % д%+о1ој ноћи-

  Cто .а,ан +а/а ,%тни (огл$д свој-

  И ра.%, )%дс1и та1о исто л%та-

  И стра&но 1ли5$ % н$во)и тој

   АлB нигд$ гласа000 Нигд$ стан1а н$,а-

   >,орн% свој% да о1р$(и ,оћ-

  Одј$1 с$ г%+и- с%стај$ и (ада-

  И св%д с$ &ири ноћ- д%+о1а ноћ3

   W 

  Са,о 1ад (ро&лост (ро+%ди с$ др$вна-

  И стар$ ср$ћ$ .агр$ј$ ,$ жар-

  О5ајн$ с%.$ (о,%т$ ,и (огл$д-

   % д%&и син$ .а+орав)$н 5ар0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  EN

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  56/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  !а )%+и, онда- ја в$р%ј$, онда-

  Ср$ћн$ ,ладости о+%.,$ ,$ 1рас-

  И ,ој$ лир$ др'тај%ћи .в%/и

  Свој са;ала51и 1ро. ноћ &ир$ глас2

  Про&лост ј$ гро+)$0 Пр$1о с%ри' (ло5а

  Т%,ара с$да старост0 Коров г%ст

  По1рива ста.$ и гро+ов$ н$,$

  И сав (р$д$о- с%,оран и (%ст0

  На тро&ни с(о,$н она с(%&та глав%-

   А (ов$тара/ л$л%ја с$д% влас000

  Ср/$ с$ ствара % 1а,- д%&а л$ди-

   А на %сна,а и.%,ир$ глас

  И са,о с%.$ т$1%000 Тавна (ро&лост

  Понова син$- 1ао л$(и сан-

  Н$+о с$- ,ожда- гро.и- .$,)а стр$са-

   АлB ро+)$ свој$ н$ ис(%&та ван0

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  E6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  57/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  GHC

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  58/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  ?=RCА 

  ар$н л$(тир &ири 1рилаКро. (рол$т;и св$т-

  Па и' свија .адово)но

  Са /в$та на /в$т0

  Кад (о,а,ни ор1ан дP&$

  И (о,ра5и дан

   > +о1ор% р%јни' р%жа

  Он (о5ива сан0

   А 1ад с%н/$ снова син$-

  ?а,ири&$ св$т-

  Он с(о1ојно о($т л$ти

  Са /в$та на /в$т0

  Cто ја т%жи,@ Cто ја в$н$,@

  Cто да (ла5$, ја@

  Кад ,и ср/$ та1о л$(о

   >живати .на3

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  F8

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  59/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  !а са, 1ао л$(тир ,али-

  4а&та ,и ј$ св$т

  П$вај%ћи 1ро. ;% л$ти,

  Са /в$та на /в$т3

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  F4

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  60/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  ?.: KУ?A>C )=Б.C+++

  =од )%(1и, н$+о, Ар1адиј$ ср$тн$Пито, и )%+а1 ни'ао с$ /в$т-

   АлB ј$дног дана и. долин$ /в$тн$

   > т%= ј$ (р$н$т св$т*

  д$ 'ладни 4ор$ј дP&$- и сн$го, .аси(а равни*

  д$ слав%ј н$ ($ва слат1о % ти'и с%тон и тавни*

  д$ /рна +р$.а са,о- (од в$тра ст%д$но, р%1о,-

  К: тајни (ри.ра1 с$ ни'а- и т%жни, &%,ори .в%1о,0

  И /$о +ожји дан

  Он гл$да (%ста (о)а- гд$ гола стр;и1а раст$-

  И сн$ва др%ги сан0

  Та1о и (ро&лост ,оја (р$да ,но, ти'о с$ +%ди-

  Мој (огл$д исто та1о 1ро. (%ст$ (о)ан$ +л%ди-

  И ,ој$ ж$л$ та1о- &то ср/$ % ,$ни драж$-

  То(лиј$ н$+о траж$000

  788?0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  FB

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  61/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  9>CRA. OУ@H.

   @ %тро ј$0 О&тар ,ра. с(алио .$л$но лисј$- А тана1 и +$о сн$г (о1рио (о)а и равни-

  И снис1и- тр&5ани 1ров0 > да)и г%+$ с$ +р$.и

  И 1р%ж$ видо1р%г тавни0

   > с$л% влада ,ир0 !о& 1и1о %стао ниј$-

   А +%дан ($тао в$ћ- живосно л%(н%в&и 1рило,-

  По.драв)а .и,с1и дан 6 и .в%5ни, р$,$ти гласо,

  Тај ,ир % 5ас% ,ило,0

  Ил 1ат1ад са,о т$1 .вижда;$ јасно с$ 5%ј$

  и т$жа1- (ро,%1: глас0 То лова/ (рола.и с$ло,-

  и +р.$ ,а,$ћи (с$- (ог%р$н % (о)$ ж%ри-

  По1рив$н 1о(р$но, +$ло,0

  Св%да ј$ (%сто& и ,ир0 Ноћна с$ 1андила гас$

   А св$жи- ј%тар;и да' (р$л$ћ$ долин$ ,ирн$-

  И &%, с$ ра.л$ж$ +лаг- 1ад своји, ст%д$ни, 1рило,

   > гол$ гран5и/$ дирн$000

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  FE

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  62/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  788X0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  FF

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  63/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   А)U=. C>HА 

  оћ д%+о1а влада- и св$ живо слава-На старо,$ тор;% (оноћ от1%/ава

  И % то,$ 5ас%- са гран5и/о, 1рина-

   Ан=$о с$ с(%сти са рајс1и' висина0

  Св$ (ос(ало ћ%ти- ни1о с$ н$ +%ди*

  Н$ вид$ га .в$ри- н$ вид$ га )%ди0

   АлB ос$ћа гра;$- (а с$ ти'о свија-

  Ос$ћа га ла'ор- (а слат1о ћарлија0

  И ан=$о ,ира- 1ро. д%+о1% та,%-

  С(%сти с$ (р$д олтар % (%сто,$ 'ра,%0

  Па (р$1рстив р%1$ на +лаж$н$ гр%ди-

  Р%јн% .ор% 5$1а- да н$+о, .ар%ди0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  FI

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  64/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  788X0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  FJ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  65/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  )А R@=)>

  ;$всова (ла,$на стр$ла на ст$н% %дари дол$-И ст$на на двој$ (%5$000 4р%ј$ћи % то1% сво,$-

  Водо(ад растр$с$ грив% и о+$ ра.двоји (ол$-

  И +%рни ;$гов л$т

  Са горс1о, ст%д$но, стр%јо, % /в$тн$ (от$5$ равни-

   > т%=- % дал$1 св$т0

   > рано (рол$ћ$ та,о с%рови гор&та1 с$ в$р$-

  Сл%&ај%ћ срдит$ вал$- &то 'ра&ћ$ стол$тно ло,$*

  И с,$ло- над (онор нагн%т- ,ај1ин% д%&и/% +$р$-

  И ($ва с%,орн% ($с,% о т%жно, растан1% сво,$*

  И 5%дни ;$гов глас

   > ,$ни д%&% стр$са- 1: ла'ор &то стр$са 1рило,

  D$л$ни вити 1лас0

  788Y0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  FN

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  66/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  =D=G>OА 

  =р$стаћ% и ја с1оро0 И са ,но,- .анав$1 ,ожда-С(о,$н )%+ави тајн$ .$л$на (о1рић$ трава

  И в$5ни .а+орав с ;о,$0 На ,о,$ с(о,$н% с%ро,

  Истрв$н нат(ис +ић$ тад0

  Но ти- 1ојој са, ($в: ,лад-

   > тавној- ј$с$нс1ој ноћи- сл%&ај%ћ (о.нат$ .в%1$-

  Rоћ$& ли с т%го, тада (о+ожно с1ло(ити р%1$

  Dа (о1ој %,рлог .нан/а@ Rоћ$& ли (ој,ити тада

  Н$јасн$ р$5и ,ој$- и т$р$т )%+авни' јада-

  И тајни %.да' ,ој@

  О- .нај да )%+ав ,ој% ни в$5ност от$ла ниј$-

  Ни г%ста- .$л$на трава- &то с%н/$ нада ,но, 1риј$-

  Ни 'ладни (р$1ор твој0

  788Y0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  F6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  67/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   У ).S>

  ;а да)на +рда +$ли дан с$ с1рива-И тавн$ ноћи (овија с$ с$н*

  A%+рава н$,а- 1: да в$5ност снива-

  Пот,%ло '%ји000 > .ас$на1 ;$н

  По %с1ој ста.и ја с$ +%дан 1р$ћ$,-

  И сл%&а, &%,ор 1ро. д%+о1и ,ра1-

  И гл$да, .$,)%- о1ић$н% /в$ћ$,-

  И ж%дно (иј$, ,ири&)ави .ра10

  Пр$да ,но, (ото1 виј$ с$ и 1рад$

  К: сјајна (р%га- св$тао и 5ист-

  И +а/а ис1р$ на гран5и/$ ,лад$-

  На &ар$н /в$та1- на .$л$ни лист0

   >о1р%г ,$н$ ти&ина ј$ са,о-

  Кро. +рсно гра;$ +л$ди ,$с$/ сја

  !а +л%ди, да)$000 АлB 1%да@ и 1а,о@

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  I5

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  68/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Нит ра.%, 1аж$- нити ср/$ .на3

  По5ива .$,)а- (о5ивај% )%ди-

  Ос$ћа, 5исто 1а1о ди&$ ноћ*

   АлB ,ој$ ср/$- али ,ој$ гр%ди-

  с(о1ојства слат1ог н$ (о.нај% ,оћ0

  Па и(а1- ја +и' до .ори/$ ран$-

  4л%дио та1о (о ти&ини тој0

  Сл%&ај%# 1а1о доти5% с$ гран$-

  И ти'о &ир$ тајни &а(ат свој000

  788Y0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  I8

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  69/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   K=K.

  8т%д$на .и,а с ,ра.$ви,а од$* Живото, да'н% (од,ла=$ни св$т

  С (ланина да)и' на+%ја&$ р$1$-

  И ни5$ (рви /в$т0

   А )%(1и- н$,ирни

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  70/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   А 1ад ј$ свр&ио (ос:- он р$5$ с(о1ојно тада2

  TНо- сада- синов5$ драги- ($;и с$ на ,оја л$=а0U

   

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  71/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   DА:А 

  8т%д$на .и,а ј$ (ро&ла0 И в$5но )%(1а и ,лада-На сн$жни Кол$дов (р$сто ,ај1а с$ (одиж$ Лада0

  Dа ;о,$ (рол$т;и ла'ор и. ,ра5ни' (ланина стиж$-

  И то(ло .а+листа с%н/$ на .р$ни1 ст%(ај%ћ +лиж$0

  Св$ (р$н% и. т$&1ог сан1а и св$ с$ радосно 1р$т$-

  Aа (ри,и (од,ла=$н живот и. р%1% +ожи/$ св$т$0

  Са др$вни'- висо1и' гора водо(ад (от$5$ +р%јо,

  И ти'$ (ото(и равни (ланинс1о,- ср$+рно, стр%јо,0

  К: див)и- ра.%.дан 1о;и/- ,рс$ћи срдито грив%-

  Он (%ста (р$л$та (ола- ливад%- (о)$ и ;ив% 

  И ,%тн$ раст%ри вал$ % '%5но, (ол$т% сво,$-

  Cто ст$;$ ва)ај% с гора и 'ра&ћ$ стол$тно ло,$0

   Жагор с$ од св%да .а5%- и св$ с$ (онова +%ди-

  И (ти/$- и .в$ри горс1$- и вр$дни- од,орни )%ди0

  Св$- &то год ос$ти живот- на св$т с$ радосно јави2

  И. ,ра5ни' ја.+ина в%/и- и. .$,)$ сић%&ни ,рави0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  IE

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  72/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Aвад$с$т (ријатни' дана д%ва'% в$трови0 И тада

   > с%ва и ти'а (о)а (астири (огна&$ стада*

  !$р снис1а- .$л$на трава .$,)% ј$ (о1рила в$ћ$-

   А гд$гд$ % росној трави (рво ј$ /в$тало /в$ћ$

  Под .ра1о, то(лога с%н/а +%јна с$ (рирода +%ди-

  В$н/и,а (рол$т;$г /в$ћа н$вин$ 1ит$ћи гр%ди3

  !$днога то(лог дана- (од с$н1о, ,ирисног 'лада-

  На сво,$ /в$тно,$ трон% &т$дра ј$ с$д$ла Лада0

  В$ћ &$с$т (%та ј$ Сварог о+и&: .$,а)с1и, &аро,-

  Н$.драв$- (рол$т;$ ,агл$ с%н5ани, гон$ћи жаро,0

  И Лада гл$да&$ .$,)%- И росно гл$да&$ /в$ћ$-

  И ;$н$ +ожанс1$ гр%ди ис(%ни ос$ћај ср$ћ$0

  Под ;о,$- % н$,ој да)и- (од в$ло, ,агли/$ сив$-

  D$л$на с(авај% (о)а и влажн$ /рн$ с$ ;ив$*

  Крај снис1и' ограда св%да висо1а трава с$ (р%жа-

  д$ +р&)ан %.виј$н ћ%ти и див)а виј$ с$ р%жа0

  Та,о на с%ро, вис% 1ро. ,агл%- тан1% и (лав%-

  !$л$н ј$- % с1о1% сво,$- над (онор с(%стио глав%-

  И р%јни в$5$р;и .ра5а1- &то .$,)и с%на&/$ (рати-

  Са ла1и, тр$($то, и )%(1и, ;$гов$ рогов$ .лати0

  В$5$ с$ с(%&тало +лаго000 Прол$т;и дана1 с$ с1рив:-

  И /в$тно стр$сај%ћ гра;$ в$тар ј$ 'ладнији +ив:0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  IF

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  73/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Од св%да (ров$ја стр%ја ти&ин$- ,ил$ и +лаг$-

   >,орн% (Z[IћJ д%&% ,$л$,о, )%+ави драг$0

   Лада- % н$жној +ри.и- % ,ирно с$о/$ си=$

  И ти'$ вајат$ и стај$ н$5%јни, 'одо, о+и=$-

  О+и=$ (о)а и гор$ 6 и (огл$д на .а(ад +а/и-

  д$ то(лог- (рол$т;$г с%н/а (осл$д;и тр$(та'% .ра/и0

  Одј$дно, .а+р%ја ($с,а- (а ти'о 1ро. ноћ с$ 1рад$-

  И Лада с 5%=$;$, .аста и ($с,% сл%&ати стад$2

   Ла1о1рила )%+ави-

   Л$(и

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  74/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  4ара+ар с гол%+о, л$ти над ,ирни,- .ас(али, с$ло,0

   А то,$ 5%дно,$ 5ас%- од .ра5ни' (лов$ћи двора-

  М$с$5$в +л$ди .ра5а1 о.ари вр'ов$ гора-

  И ви'ар д%вати стад$0 Кро. тавн$ (о)ан$ и ,ирн$

  Магловит- н$,ирни ла'ор 1ад и 1ад лагано (ирн$-

  и ти'о .атр$с$ листа10 > сво,$ стани&т% ,ило,

  Слав%ја1 % сн% с$ (р$н% и нагло л$(р&н%в 1рило,

  Отр$са ст%д$н% рос%0 Св%д +лага ти&ина влада-

  Са,о &то +истра вода с 1лад$н/а ро,ор$ћ (ада000

  788Y0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  IJ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  75/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  ?.RD=: G.R@

  =оноћ ј$ одавно (ро&ла0 > 1р5,и ни1ога н$,а-Оси, 1р5,ара старог- &то .г%р$н- 1рај то(лог (ла,а-

  Пр$т%ра д$+$л% 1;иг%0 На(о)% ,ртвило влада-

  И ситна 1и&и/а сили и г%ста /ар%ј$ та,а0

   >то, с$ 1%/а;$ .а5%0 > 1р5,% %и=$ нагло

  F%дноват н$1а1ав гост* %сн$ ,% гро.но с$ с,$&$*

  И. (ра.ни' &%()ина о5ни' ст%д$на (%сто& с$ &ири

   > р%/и држа&$ 1ос%0 То са,рт л$д$на +$&$0

  Кр5,ар ј$ др$,ао ,ирно- држ$ћи д$+$л% 1;иг%-

  Кад са,рт ти'о ,% (ри=$ и ,ирно стад$ над ;и,$-

  Па онда %.$д$ ($ро с 1р5,арс1ог (р)авог стола-

  И својо, ,ртва51о, р%1о, .а(иса со(ств$но и,$

  И .ати, % +%Sа1 од$0 И. тан1$ (ол%та,$

  Стра&но с$ 1$.ила от%д000 В$тар ј$ са влажно, р%1о,

  Тр$сао (ро.ор$ ,%тн$ и т$&1а 'растова врата-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  IN

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  76/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Dвижд$ћи 1ро. (ра.н% 1р5,% с%,орни, и стра&ни,

  .в%1о,0

  788Y0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  I6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  77/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  @V

  =од на,а лисј$ &%&тало ј$ ж%то-Крај ,$н$- д%&о стајала си ти*

  Мирна си +ила- 6 а'- и ја са, ћ%т:-

  О+оји, на,а т%жни +$'% сни0

  Тавно +л$дило (о 5$о/% тво,$-

  К: (ри.на1 с,рти- &ирило с$ св%д-

  Валови т%г$ % тр$н%т1% то,$

  4%рно с% ,ој% таласали гр%д0

  То +$&$ (р$д.на1- да ћ$ с1оро доћи

  Растан1а на&$г н$ж$)$ни 5ас-

  К: ди,- 1: ,агла да ћ$ радост (роћи-

  И н$+о да ћ$ раставити нас000

   >дар с%д+ин$ о+и&: ,$ ниј$-

  И. гро+а .а,ан до.ив)$, т$ ја*

  !$с$;и в$тар % ли/$ ,$ +иј$-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  J5

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  78/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Природа ћ%ти о1о ,$н$ сва

  #%ти- и живот гони своји, р$до,-

  Н$ види т%г%- н$ ра.%,$ јад-

  Ни вр$л$ с%.$ (о ли/% ,и +л$до,-

  Ни с,рћ% твојо, о+ор$н ,и над0

  788Y0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  J8

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  79/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  W)А RD>;> @>OА)>).OX

  Aивот ј$ )%дс1и &то и ди,-4$.+ројн$ сли1$ л$т$ с ;и,

  Dа ј$дан дан- .а ј$дан 5ас-

  Па 1ао и ;и' н$стај$ нас0

  Dал%д и' 5ов$1 натраг .ов$-

  С(о1ојно он$ .ра1о, (лов$*

  Ни ,ол+$ на&$ ни на& јад

  Н$ 5%ј% он$ ви&$ тад*

  И са,о т%жна %с(о,$на

  Остај$ да)$ .а вр$,$на0

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  J4

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  80/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  =D=G>OА 

  =од с$н1о, др$вни' &%,а (ото/и ти'о стр$,$0Оро&$н )%+$ /в$т-

  И г%сто горс1о гра;$ ($ћин$ 5%ва н$,$-

  Fаро+ни 5%ва св$т0

  Т% ,%тан- ,ра5ни (огл$д с%,орно горо, л%та-

  Про&лости тражи сл$д-

   АлB св$ ј$ та1о т%жно000 и с травног свога (%та

  Т%=ина/ 'ита, +л$д0

  л$- на то, с%ро, ста+л% ;$.ино драго и,$

  !о& вр$,$ &т$ди .ар@

  Ср/$ с$ ,ој$ +%ди- и ,оја (ро&лост с ;и,$-

  И ,ог (рол$ћа 5ар

   Али ;$ н$,а ви&$0 Под н$+о, да)ног ј%га

  По5ива она сан*

  Над ;о,$ &%,ори (а(рат и в$рног н$ 5%ј$ др%га

   > ,ајс1и в$дри дан0

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  JB

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  81/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  G.R?.U>;> )V

  =о воли свој$ с%д+$ 1л$т$-Прого;$н стра&но, +%ро, .ла-

   А ,исл$ћ на вас- ,ило д$т$-

  И. да)ин$ ва, (и&$, ја0

  !а- .+и)а- на то н$,а, (раво-

   АлB ви ћ$т$ ,и дати сад*

  Мој$ ј$ (раво одн: =аво-

   А о+а.ривост 6 +ол и јад

  ?а (ро&ло, ср$ћо,0 Т%жна ,ис:

  На )%+ав на&% и на св$

  Нагонила ,$- т$ са, (ис:

   Ла1о,исл$н$ р$т1$ т$0

  М$ни ј$ са,о, ја1о 1риво-

  Dа&то с$ в$5но с$ћа, вас0

   АлB с$ћа;$ ,$ гони живо

  И %с(о,$н] ,оћни глас3

  Ко с,ор$н (%тни1 и. т%=ин$-

  Ко,$ ј$ ,р.а1 живот ,лад-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  JE

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  82/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  На о+ала,а +%јн$ Aрин$

  !а 5$сто са;а, онај град

   > 1о,$ +%р% (рв$ страсти

  С в$с$ло, ($с,о, ср$та' ја-

  И сан- ис(%;$н 5%дн$ сласти-

  И дан +$. ,ира- ноћ +$. сна000

  ^_HIћJ нагло са висина-

   > сло+одно,$ то1% сво,

  C%,и и т%т;и 'ладна Aрина-

  И 1овитла с$ (р$да ,но,0

  По ;$ни, ,ирни, о+ала,а-

  Као ј$дини на1ит ;$н-

  Са своји, вит1и, гран5и/а,а

   Жалосна вр+а +а/а с$н0

   > то,$ 'лад%- ,р1а ли1а-

  Кад с%н/$ ж$ж$- 1и(ти .ној-

  По 1а1ав Т%р5ин и. Dворни1а

  С(о1ојно (%&и 5и+%1 свој

  И ћ%т$ћ гл$да на талас$-

  Пр%жив&и д%ги- /рни врат-

  Aо1 +ли.% ;$га ,ирно (ас$

  С +осанс1о, ро+о, в$рни 'ат0

  Ритови- ;и+$ и вр+)а/и

  Нао1оло с$ &ир$ св%д-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  JF

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  83/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   А 1ад с$ (огл$д водо, +а/и-

  Aо с(р%да ($&5ан стоји с(р%д*

  И 5а1 дал$1о- ср$д (ланина-

  д$ (ри+$жи&та тражи .в$р-

  К] горда сли1а ис(олина

   > о+ла1$ с$ диж$ Q$р0

  Кад с%н/$ с(%сти 1ос$ .ра1$-

  И ти'о (адн$ с%тон +л$д-

  Са1ривај%ћи % о+ла1$

  4осанс1и' гора да)ни р$д-

  !а са,а/ +л%ди, (о о+али-

  С(о1ојан- ти' % ,ир% то,-

  Па сл%&а,- 1а1о &%,$ вали

   > н$,ирно,$ то1% сво,*

   А ,ис: ,оја ж%ри тада

  С$в$р% да)но,- гд$ ст$ ви-

  И ноћ .в$.дана ти'о (ада-

  A%+о1и, сан1о, .$,)а с(и0

  И ј$дноли1о- ср$д ти&ин$-

   >двајај%ћи ноћи 1рас-

  ?агр,и ($с,а и. да)ин$

  И та,+%рин$ .в%5ни глас*

  A%&а ,и 5%дн$ снов$ сн$ва-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  JI

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  84/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  И ов$ ($с,$ сва ј$ (л$н000

  Ода1л$ ид$@ Ко ј$ ($ва@

  И &та ли .на5и с,ис: ;$н@

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  JJ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  85/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  )А @>PАHУ 

  а ти5арс1о, равно, (о)%- гд$ (роти5$ 'ладнаAрина-

  Са лиснато, својо, 1р%но, 'раст с$ диж$ од старина0

  Њ$га ,%;а н$ %дара- нит с$1ира о&тра с$5$-

  Пастир (од ;и, 'лад %жива 5$1ај%ћи +лаго в$5$0

  Он ни1: (овр' гро+а %дови/$ н$1$ ,лад$-

  Cто силни јани5ари ис$1о&$ % 1о,ад$0

  М$= ж+%насти, гран5и/а,а- (од 1о(р$но, ;ина

  'лада0

  Мала ј$дна ти/а живи од старина- од вај1ада0

  Она ($ва /$л$ ноћи- она ($ва /$лог дана-

  Н$ (ла&и с$ од 1о+а/а- 1ити +$жи од с$)ана0

  о тој л$(ој ,алој Ти/и (ри5ај% с$ 5%дн$ +ај1$2

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  JN

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  86/357

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  87/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  G.R?.U>;> )V

  =о1лони1 ,%.а- ја и садаDв%/и,а лир$ .драви, вас

  И. о1олин$ &%,на града

  Cто славо, својо, ди5и нас0

  Ко,$ са, град% 1ао д$т$-

  Н$(о.нат јо&т$ с (рави, .ло,-

  Прори/: дан$ слав$ св$т$

   > (атриотс1о, жар% сво,0

   > 1о, ј$ св$ &то ср/$ и&т$

  И &то на(р$т1% дај$ л$т2

  Ра.ли5н$ &1ол$- (о.ори&т$-

  И ви&и св$т и нижи св$т0

   > 1о,$ и,а сјајни' двора-

  4олни/а ј$дна- +олни' т,а-

  И ар,а/$нта и до1тора-

  И (ор$д тога 6 гро+)а два0

   > 1о,$ и,а гос(о=и/а

  NСалона на&и' (рави 1рас3O-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  N5

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  88/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   Ж$,анство- .+и)а- +л$да ли/а-

  Сла+а51$ гр%ди- тана1 глас0

  Као да сва1а ж$ли р$ћи-

  Кад са (о.драво, (ри=$& ;ој2

  TОстави над%- (рола.$ћи3

  Стид)ива с1ро,ност +ог ј$ ,ој0U

  Н$1ад са, и,: врло радо

  Та +л$да ли/а- сла+и стас-

  И .а+рин%то 5$ло ,ладо-

  И ра.н$ж$ни- т%жан глас0

  С 'ри&ћанс1о, т%го, ја са, тада

  Вол$о +%рни овај св$т-

  И ,оја )%+ав- в$5но ,лада-

  Ис1а&$ с$+и сродан /в$т0

  То +$&$ %.ор они' дана-

  Кад ј$ % ,ладо, ср/% ,о,-

  Тр$(тала +л$да Татијана

  И ро,анти5ни Л$нс1и с ;о,0

  Кад са, (о св% 1рај П%&1ина

   Л$(ота ж$нс1и' сн$в: 5ар-

  И (ла&ио с$ А;$гина-

  И н$говао ср/а жар0

  Кад са, % ,ра1% н$,$ ноћи

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  N8

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  89/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  По.нао )%+ав- ;$н% ,оћ-

  И 6 а'3 6 .ан$с$н % са,оћи

  Са;ао страсн%- (рв% ноћ000

   АлB вр$,$- вр$,$3 Св$ то (р$ста

  К: слат1и сана1- сла+и 1ли1-

  TПла5$вн$U страсти давно н$ста-

   А с ;о,$ од$ +л$ди ли13

  F$до (рол$т;и'- +лаги' дана-

  !$дно, са, вид:- /в$та1 ,лад-

  Под г%сти, 1рово, +рсни' грана

  Cто град$ д%+о1- ,ра5ан 'лад0

  Н$+о ,% ниј$ рос$ дало-

  Ни животворни с%н/$ .ра1-

   Лисј$ ,% св$ло- ста+ло (ало-

  И (о1рио га с,рти ,ра10

  И ја га гл$да' ис(р$д с$+$-

  И (ро1л$' гор1и живот свој-

  !$р ја с$ тада с$ти' т$+$-

   >в$ли- +л$ди /в$т$ ,ој0

   АлB о(ростит$- гос(о=и/$-

  Cто дирн%' р%1о, жи/% т%0

  М$ни ј$ драго ;$но ли/$-

  !а јо& ј$дна1о воли, ;%0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  N4

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  90/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Као с%,орног Алгиј$ри

  Њ$ног ,$ ли1а води сјај

  Кро. осв$ћ$н$ рајс1$ дв$ри-

  д$ в$5но ,лади тр$(ти ,ај0

  Но да)$ с т%го,3000 Мило д$т$-

  Ти, н$ћ% да вас ,ори, сад-

  !а воли, 1ад с$ нас,$ј$т$-

  И ,$н$ онда ,ин$ јад0

  !а воли, ва&$ в$дро 5$ло

  И ва& ср$+рни- јасан глас-

  Кад д$ти;асто и в$с$ло

  Ситни/а 1а1ва дирн$ вас0

   А'- с$ћаћ% с$ /$лог в$1а

  Као (ријатног- слат1ог сна-

  Пр$1о јар%га и ј$нд$1а

  Кад са, .а ва,а тр5: ја3

  В$тар ј$ силно (о)%)иво

  Ва& тан1и в$о- ва&% влас-

   А % .ра1% ј$ одј$1ив:

  4$.,$рно слада1- .в%5ан глас000

  Cта ли с,о /в$ћа (ога.или-

  То +ог ј$дини са,о .на3

  Но ви ст$ онда ср$ћни +или-

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  NB

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  91/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   А с ва,а ср$ћан +$ја' ја0

  Пла,$н ј$ ли.: ва&$ ли/$-

  Aисала нагло ва&а гр%д-

   А ва&$ 1ос$ и вити/$

  Мрсио ла'ор 1ао л%д000

  И то ј$ (ро&ло0 Вас в$ћ ниј$-

  Кро. (%ста (о)а +л%ди, са,

  !$с$;а ,агла .$,)% 1риј$-

   А'- 1а1о ,и ј$ 6 то ја .на,3

  Тро,о и ,ирно т$1% 5аси-

  Младост с$ г%+и- гин$ св$-

  С%,орна ј$с$н живот гаси-

  И живот- ,ладост- св$ то ,р$0

  Са с%ри' гора ,агла стиж$-

  Мра5ан- ј$с$;и дан ј$ то-

  !ато с$ врана с 1ри1о, диж$

   > о(%ст$ли- ти'и д:

   А с%ро н$+о с%.$ лиј$-

  Aосадно- ,ирно т$5$ дан000

  Остајт$ .+ого,- т$&1о ,и ј$2

  Младост и живот сан ј$- сан3

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  NE

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  92/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  NF

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  93/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  YR>0./ RУC.H). )=Б.+++Z

  8иво- с%,орно н$+о000 Са стари' ограда давно >в$ли ладол$ж в$ћ ј$ с%,орно с(%стио вр$ж$-

   А дол$- с1р'ал$ в$тро,- (о .$,)и гран5и/$ л$ж$*

  Св$ ,ра5на о+ори ј$с$н- и св$ ј$ (%сто и тавно-

  4$. живота ј$ св$0

  И.гл$да 1ао да са,рт %,орн% (рирод% ст$ж$-

  И она ти'о ,р$000

   А (о 1а)аво, др%,%- (огр%ж$н % с,$рној т%ги-

   >+оги с(ровод с$ 1р$ћ$0 Мр&аво- ,ал$но 1)%с$

   Лагано та)иг$ в%5$- а врат ј$ (р%жило д%ги

  И 1и(та досадно си(и- и с(ровод (рола.и та1о-

  По+ожно и (ола1о0

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  NI

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  94/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Y@. O= Б>D. [ R=SАL D> R=\Z

   Bо ј$ +ило 6 с$ћа& ли с$@ 6 (р$ ,илиј%н ,ожда л$та0

  Кад јо& нигд$ ниј$ +ило ови' )%ди- овог св$та0

  !а са, +ио са, гос(одар од .в$ри;а и од ти/а-

  Ти си +ила- ,и)$ ,ој$- ,оја л$(а н$в$сти/а0

  И сада с$ живо с$ћа, на ти'отно ј$дно в$5$2

  Ти (о5ива& на ,о, 1рил%- а ниж$ нас анг$с т$5$0

  Као стражар тавн$ ноћи +л$ди ,$с$/ ти'о сјај$-

   А (ро'ладни в$тар д%&$ са висова Rи,алај$0

  Он ра.носи слат1и ,ирис и л$л%ја 1ос$ твој$-

   А ти с(ава&- слат1о са;а&- ,оја р%жо- /в$ћ$ ,ој$3

  О1о ,$н$ ни1ог н$,а- нити 5%ј$, жива јава-

  Н$+о ћ%ти- .$,)а ћ%ти- св$ с(о1ојно- ,ирно с(ава0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  NJ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  95/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Са,о н$гд$ % да)ини 5%дновати 1ри1 с$ от$-

  И .адр'та % ти&ини- (%н %жаса и стра'от$0

  !а са, .нао от1%д %с1ли12 то +$нгалс1и тигар ри5$-

  Или д$,он о1овани (од.$,нога +ога ви5$0

   А на 5исто,- (лаво, н$+% +л$ди ,$с$/ ти'о сјај$-

  И (ро'ладни в$тар д%&$ са висова Rи,алај$0

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  NN

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  96/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Y0=P= O= .:А0). ?H.LD.+++ Z

  >$5$ ј$ одавно (ро&ло000 > &%,ар/и,а г%сти,4$.+ројни'- ,ал$ни' ти/а .в%5ни ј$ стао 'ор*

  Поноћ ј$ с(%стила в$о0 По долина,а (%сти,

   >,%1: )%дс1и .+ор0

  Са,о A%наво &%,и % ,ра1% и са,оћи-

  ИлB 1ат1ад одј$1н$ .в%5но (рот$гн%т- јасан глас*

  То ри+ар ри+ара 1ли5$ (о тавној д%+о1ој ноћи-

  И ;и'ов с%рови %с1ли1 дол$ћ$ 5а1 до нас0

   А (о о+али /в$тној ,и са,и +л%ди,о двој$-

  Н$жно ти ст$ж$, р%1%- и сл%&а, % ноћи тој

  Ис(р$1идани %.да'- и +%рно диса;$ твој$-

  И стид)ив &а(ат твој000

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  N6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  97/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  RУC

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  98/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   А ,оја ,$ ,%дрост ,а,и сва1ог дана-

  Aа с$ натраг врати, % (р$д$л$ ср$тн$-

  д$ ср$+рни вали ти'ога !ордана

  ?а()%с1%ј% (о)а и о+ал$ /в$тн$

  д$ +$.+рижни (астир % 5%дној са,оћи

  Сл%&а тајни &%,ор са Мртвога ,ора-

  И с1ро,но в$р%ј$ да % ти'ој ноћи

  То с], гос(од ид$ (р$1о ,ирни' гора0

  788\0

  ПЕСМE " ВО!ИСЛАВ ИЛИ#  68

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  99/357

   АНТОЛОИ!А СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  C.O>C ?H>OА@=