29
Vojislav Ilić Iz projekta Википедија Skoči na: navigacija, pretraga Za ostale upotrebe, pogledajte Vojislav Ilić (višeznačna odrednica) . Vojislav Ilić Vojislav Ilić (Beograd, 14. april 1862. — Beograd, 21. januar 1894), pesnik, Beograđanin, sin pesnika Jovana Ilića, Vojislav je proživeo kratak i težak život. Bolešljiv još od detinjstva, on je slabo mario za učenje. Školu je napustio posle trećeg razreda gimnazije zbog slabog uspeha. Kasnije je na svoju ruku pohađao predavanja u Velikoj školi, aktivno učestvovao u književnom i političkom životu studentske omladine, ali ispite nije polagao. Njegovom obrazovanju je pomoglo što mu je dom bio stecište književnika i pesnika. Tu je upoznao Đuru Jakšića, te se kasnije i oženio jednom od Jakšićevih kćeri. Učestvovao je kao dobrovoljac u bugarskom ratu 1885. godine, 1887. stupa u službu kao korektor Državne Štamparije, a 1892. namešten je za učitelja u srpskoj školi u Turn Severinu. Iste godine postaje pisar ministarstva unutrašnjih dela, a 1893. vicekonzul u Prištini, po njegovoj želji da ide na Kosovo. Međutim, njegovo slabo zdravlje ga primorava da se vrati u Beograd gde uskoro i umire.

Vojislav Ilic (3)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

v ilic

Citation preview

Vojislav IliIz projekta Skoi na: navigacija, pretragaZa ostale upotrebe, pogledajte Vojislav Ili (vieznana odrednica). Vojislav IliVojislav Ili (Beograd, 14. april 186. ! Beograd, 1. jan"ar 18#4$, pesnik, Beogra%anin, sin pesnika &ovana Ilia, Vojislav je pro'iveo kratak i te'ak 'ivot. Bole(ljiv jo( od detinjstva, on je sla)o *ario +a "enje. ,kol" je nap"stio posle treeg ra+reda gi*na+ije +)og sla)og "spe-a. .asnije je na svoj" r"k" po-a%ao predavanja " Velikoj (koli, aktivno "estvovao " knji'evno* i politiko* 'ivot" st"dentske o*ladine, ali ispite nije polagao. /jegovo* o)ra+ovanj" je po*oglo (to *" je do* )io steci(te knji'evnika i pesnika. 0" je "po+nao 1"r" &ak(ia, te se kasnije i o'enio jedno* od &ak(ievi- keri. 2estvovao je kao do)rovoljac " )"garsko* rat" 1883. godine, 1884. st"pa " sl"')" kao korektor 5r'avne ,ta*parije, a 18#. na*e(ten je +a "itelja " srpskoj(koli " 0"rn Severin". Iste godine postaje pisar *inistarstva "n"tra(nji- dela, a 18#6. vicekon+"l " 7ri(tini, po njegovoj 'elji da ide na .osovo. 8e%"ti*, njegovo sla)o +dravlje ga pri*orava da se vrati " Beograd gde "skoro i "*ire.Vojislav Ili2 'ivot" " *nogo*e je delio s"d)in" dr"gi- pisaca svog vre*ena: esto je *enjao na*e(tenja " Beograd" i "n"tra(njosti, 'iveo " osk"dici, veliki deo vre*ena provodio " ka9ani i ne"redni*, )oe*ski* 'ivoto* jo( vi(e pogor(ao svoje ionako sla)o +dravlje, +)og politiki- "verenja )ivao proganjan od vlasti, i "*ro *lad. Iako je pisao kratko vre*e, svega petnaestak godina, ostavio je o)i*no i ra+novrsno delo. :a 'ivota je o)javio tri +)irke pesa*a (1884, 188#, 18#$, koji*a tre)a dodati veliki )roj pesa*a ras"ti- po asopisi*a i +aostali- " r"kopis". /ekoliko sla)i- pro+ni- pok"(aja poka+"j" da je Vojislav, slino Brank" i :*aj", )io prvenstveno pesnik, da je "*eo do)ro pisati sa*o " sti-".7o &ovan" 5ereti" Ili je " srpsko* pesni(tv" i+vr(io ono (to je desetak godina ranije +a-tevao S. 8arkovi: odl"an raskid s ro*anti+*o*. 8e%"ti*, njegove knji'evne te'nje sa*o se deli*ino poklapaj" s 8arkovievi* progra*o* i s realistiko* poetiko*. 2 neki* pes*a*a on je )io glasnik napredni- ideja svog do)a, o(tar kritiar dr"(tveni- i politiki- i+opaenosti. ;li, njegova poe+ija, gledana " celini, s"protna je d"-" tendencio+ne, prag*atine knji'evnosti +a koj" se +alagao progra*ski reali+a*. Svoji* esteti+o*o* i 9or*ali+*o* Ili je otvorio p"t dr"kijoj poe+iji, poe+iji kojoj je podjednako strana orijentacija realista na o)in" stvarnost i +a-tevi ideologa +a "klj"ivanje knji'evnosti " dr"(tvene i politike )or)e, poe+iji " kojoj je najva'niji *o*enat )riga +a sa*" se)e, +a svoje vlastito "*etniko )ie.Vojislav Ili je ve poznatim formama stiha u srpskoj poeziji uspeo da komina!ijama i usavr"avanjem neoi#no pro"iri re$istar ritmi#kih mo$unosti srpske poezije kako u po$ledu zvu#ne i ekspresivne orkestra!ije% rimarija% opkora#enja i strofa& Vojislavljeva velika zaslu$a u tom po$ledu ila je u tome "to je pesni#ki zanat% ri'ljivost orade stiha i eufoni#nost svo$a pesni#ko$ izraza% podi$ao na evropsku visinu% prevazilazei onu poznatu aljkavost nekih ranijih pesnika u po$ledu izrade stiha( skraivanje re#i% #este i nemo$ue elizije vokala )sinkope i apokope*% po$re"no rimovanje% poveavanje ili smanjivanje roja slo$ova u stihu&+ tom po$ledu Vojislav Ili je stvarno ozna#io prekretni!u u srpskoj poeziji i postao uzoran prethodnik uduim virtuozima srpsko$ stiha( ,u#iu i -akiu&&edini pravi pesnik epo-e reali+*a )i je Vojislav Ili (186arko$, Vojislav je kao retko koji srpski knji'evnik svog veka odrastao " at*os9eri koja je )ila i+ra+ito knji'evna. 0a okolnost i*ala je *nogo veeg +naaja +a njegovo pesniko 9or*iranje od njegova (kolovanja, koje je, +)og )ole(ljivosti od koje je patio jo( od detinjstva, )ilo neredovno i nepotp"no. 2*nogo*e je delio s"d)in" dr"gi- savre*eni- pisaca: esto je *enjao na*e(tenja " Beograd" i "n"tra(njosti, 'iveo osk"dno, +)og svoji- "verenja )ivao proganjan od vlasti i "*ro *lad. 2+ oca pesnika )io je od rana "p"en na itanje poe+ije. /a njega s" najvi(e "ticali r"ski ro*antiari >"kovski, 7"(kin,?jer*ontov, naroito 7"(kin. 7reko r"ski- i srpski- prevoda "po+nao se s pesni(tvo* dr"gi- naroda, pose)no s antiko* poe+ijo* i *itologijo*, koja je i*ala velikog odjeka " njegovo* del". =)novitelj pesnikog interesovanja pre*a antici, Vojislav nije +nao nijedan od dva klasina je+ika, niti )ilo koji strani je+ik, i+"+ev r"skog. Iako je pevao kratko vre*e, svega petnaestak godina, ostavio je o)i*no i ra+novrsno delo. :a 'ivota je o)javio tri +)irke pesa*a (1884, 188#, 18#$, koji* tre)a dodati velik )roj pesa*a ras"ti- po asopisi*a i +aostali- " r"kopis". /ekoliko sla)i- pro+ni- pok"(aja poka+"j" da je )io prvenstveno pesnik, da je "*eo do)ro pisati sa*o " sti-". 2 njegov" del" *og"se i+dvojiti sledei te*atskoJXAP GVTAHPG PGNERE P>CA'ODA VYAZ[< L>YFGL KEMGRGL DA\> LJYA0]>I9 S CGDAPA @ MGJA =JEP> A N>JPG =GCANE MD'O =GY@G GFJE@E =GMDEC P< VJJ=>JPA A?@GF'_P N>JPG > ?FGF> P L =D0