Click here to load reader

Performance regnskab

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Performance regnskab

 • Performance-regnskab for Vksthusene 2016 1

  Vejledning og viden til danske virksomhederPERFORMANCE-REGNSKAB FOR VKSTHUSENE

 • INDHOLD

  Vkst i en verden af forandringer krver sparring .......... 4

  Et erhvervsfremmesystem, der gavner ......................................................................... 5

  Vksthusene leverer femdobbelt afkast af investeringen ................................................................ 6

  Solid vkst med fokus p samarbejde og salg ................ 8

  Fra drengedrm til god forretning p to r ....................... 9

  Fra forskning til forretning med Vksthus Sjlland ....... 10

  Fra maskinmester til styrmand med Vksthus Sjlland .................................................. 11

  Prcis sparring gjorde Life-Partners A/S klar til eksport .................................... 12

  Bankernes hotels.com vkster med 3-dobbelt gazellefart .............................................. 13

  Uden Vksthus Midtjylland var vi ikke kommet i gang .............................................. 14

  Ny viden har skabt solid vkst i det midtjyske ............................................. 15

  Foldbold-robot scorer fuldtrffer ................................... 16

  Designvirksomhed flyvende fra start .............................. 17

  Organisering af Vksthusene ......................................... 18

  Knudepunktsfunktion ...................................................... 19

 • Performance-regnskab for Vksthusene 2016 4

  I en verden, der konstant forandrer sig, og hvor erhvervslivet hele tiden mdes af nye udfordrin-ger, er indsatsen for at stte vkst og udvikling p dagsordenen vigtigere end nogen sinde fr. De danske virksomhedsejere kmper en brav kamp for at holde gang i driften og samtidig sik-re den udvikling, som er s afgrende for fremti-dens vkst. Her spiller Vksthusene en central rolle. Som lbende sparringspartner og kilde til strk, faglig viden er vi hvert r sammen med tusindvis af virksomheder med til at pege p nye muligheder. Vi er tt p virksomhederne og viser dem potentialet og sikrer dermed den benhrde prioritering, som en vkstdagsorden krver.

  I spndet mellem de nye vkstivrksttere og de etablerede vkstvirksomheder mdes frem-tidens vkstpotentiale. Der str vi som Vkst-hus, og vi str klar til at afdkke potentialet og skrpe prioriteringen, s vi sammen kan n visi-onen om at vre et af de samfund i verden, hvor vksten er mest markant.

  Det str klart, at Vksthusene i perioden 2013-2015 har vret en vsentlig bidrags-yder til samfundet, nr man ser p vksten i beskftigelse, omstning og eksport. Der er

  med andre ord et positivt

  afkast af det offentliges investering i Vkst-husene. For hver krone investeret i Vksthu-sene, fr samfundet 5,07 kroner tilbage.

  For de enkelte virksomheder er det ikke blot sor-te tal p bundlinjen, som samarbejdet med Vksthusene resulterer i. Sparring over tid og formidling af kontakter er ligeledes af vital betyd-ning for mange virksomheder. Det kan du blandt andet hre 10 vkstvirksomheder fortlle om p de flgende sider.

  I mange virksomheder er der f ressourcer til langsigtede strategiske overvejelser, isr i begyndelsen. Det kan vre svrt at finde de rette sparringspartnere - eller bare tiden til at mdes med dem. Det er netop den sparring, som Vksthusene tilbyder direkte ude i virk-somhederne. Mange af vkstkonsulenterne er sledes et fast holdepunkt, der kan sttte og vejlede virksomhederne bde nr det er sjovt, og nr det er hrdt. Samtidig indtager Vksthusene en knudepunktsfunktion, som gr, at vi kan vejlede virksomhederne i, hvor- dan de nemmest navigerer i de mange mulig-heder for vkst og udvikling, som tilbydes af private rdgivere og offentlige instanser.

  Verden omkring os er t af de omrder, som Vksthusene satser p i fremtiden. For der er et enormt potentiale for danske SMVer uden for landets grnser. Vi fungerer i dag som katalysa-tor for den gruppe af virksomheder, der satser mest p udvikling og internationalisering.

  I Vksthusene str vi i dag sammen med virk-somhederne om de udfordringer som get glo-balisering, stigende digitalisering og behovet for produktivitet giver. Vi er slet ikke frdige, og vi glder os til at vre genvejen til vkst for vk-stivrksttere og vkstvirksomheder de nste mange r.

  God lselyst!

  Mads Vczy KraghDirektr, Vksthus Sjlland

  Flemming LarsenDirektr, Vksthus Nordjylland

  Liselotte Hohwy StokholmDirektr, Vksthus Hovedstadsregionenog konstitueret direktr,Vksthus Syddanmark

  Erik KrarupDirektr, Vksthus Midtjylland

  Vkst i en verden af forandringer krver sparring

  Performance-regnskab for Vksthusene 2016 4

 • Performance-regnskab for Vksthusene 2016 5

  Et af KLs vigtigste sigtepunkter er at understtte de danske kommuners ar-bejde med vkstdagsordenen. Det be-tyder, at vi blandt andet sger at under-sttte kommunernes arbejde i forhold til vkst og arbejdspladser, s udvik-lingen i hele landet har s gunstige rammer og vilkr som muligt.

  I Vksthus-regi lgger vi stor vgt p knude-punktsfunktionen og evnen til at levere de specialiserede kompetencer, som erhvervsli-vet eftersprger. Herigennem kan erhvervsli-vet, i samarbejde med den lokale erhvervs-service, f den rette vejledning i, hvordan de kan arbejde i retning af endnu strre konkur-renceevne, get internationalisering og yderli-gere jobskabelse. Investerer vi pengene rigtigt her, sikrer vi et erhvervsfremmesystem, der gavner erhvervslivet og samfundet som et hele.

  Samtidig ser vi det som en stor styrke, at Vksthusene er operatrer p nationale programmer, som via Vksthusenes arbejde gres tilgngelige for virksomheder i hele landet. Denne del af Vksthusenes virke ser vi meget gerne udbygget, idet det bidrager til et enkelt og overskueligt erhvervsfremmesy-stem til glde for virksomhederne.

  Bredt samarbejdeomkring vkstpotentialeVksthusene har siden 2012 arbejdet p at skabe den nye Vksthus 2.0-model, der med Vksthusene og den lokale erhvervsservice i

  et tt parlb skal mlrette vkstfremmeind-satsen mod de virksomheder, der har det strste potentiale for vkst. Denne model er godt i gang med at bevise sit vrd. Sledes er Vksthusenes specialiserede og gratis hjlp til virksomhederne en vsentlig medvirkende faktor, nr man ser p det samfundskonomi-ske afkast, som Vksthusene i den seneste resultatkontrakt har skabt.

  Entydige konklusionerErhvervsstyrelsen gennemgr i den seneste resultatkontrakt fra 2015 ni specifikke resul-tatml, som er aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vkstministeriet. Resultatmlene er ud-formet med henblik p at tilvejebringe information om volumen, kvalitet og effekt i indsatsen til brug for Vksthusenes ledelser og opdragsgivere. Opgrelsen er dels base-ret p den enkelte virksomheds evaluering af forlbet og vkstkortlgningen i 2015 i det enkelte Vksthus og dels p registerdata fra Danmarks Statistik, som opgr udviklin-gen to r efter vkstkortlgning.

  Det er de ni resultatml, som dette perfor-manceregnskab opsummerer p tvrs af Vksthusene. Og selvom der er mange regi-onale forskelle i sammenstningen af det lokale erhvervsliv, er konklusionerne entydi-ge: Vksthusene bidrager til samfundsko-nomien med en femdobling af det offentliges investering i Vksthusene. Det vidner om, at de specialiserede vksttilbud til de rette virksomheder skaber netop den vkst og udvikling, som er nsket.

  P den mde har Vksthusene bevist, at de, sammen med den lokale erhvervsservice, ogs i 2015 lykkedes med at vre en ngle-operatr i forhold til at understtte udviklin-gen af Danmarks nye vkstvirksomheder.

  Karoline Amalie SteenKontorchef, KL, Center for Vkstog Beskftigelse

  Et erhvervsfremmesystem, der gavner

  Performance-regnskab for Vksthusene 2016 5

 • Performance-regnskab for Vksthusene 2016 6

  RESULTATML 2015

  Vksthusene leverer femdobbelt afkast af investeringen

  Vksthusene har gennem rene udvik-let en lang rkke mlrettede tilbud og aktiviteter, der skaber vrdi hos virk-somhederne og stimulerer til vkst og udvikling. Vejledningen af virksomhe-derne sker i et tt samspil med landets vrige erhvervsfremmeaktrer, og be-regninger gennemfrt af Erhvervssty-relsen viser, at for hver krone investe-ret i Vksthusene fr samfundet 5,07 kroner tilbage. Afkastet mles som get omstning i de virksomheder, der har benyttet Vksthusene. Dette af-kast er t af i alt ni resultatml, hvoraf de vigtigste prsenteres i det flgende.

  VkstkortlgningerMlet fra Erhvervsstyrelsen side er, at Vkst-husene skal vejlede og motivere 4.000 virksomheder til vkst. Heraf skal 2.000 virksomheder gennem en vkstkortlgning, der afsluttes med en vkstplan og en bruge-revaluering. Derudover skal yderligere 2.000 virksomheder deltage i andre vksthusaktivi-teter som fx konferencer, workshops el lign.

  Det realiserede ml for 2015 var 2.136 vkstkortlgninger fordelt over hele lan-det. Desuden deltog 3.170 virksomheder i vrige vksthusaktiviteter, hvilket alts er mere end en tredjedel flere end oprindeligt forventet.

  Henvisning til rdgivereog offentlige tilbudVksthusene skal iflge mlstningen hen-vise mindst 80 procent af de virksomheder,

  der har fet en vkstkortlgning, til private rdgivere eller offentlige tilbud. Henvisnin-gen dokumenteres i vkstplanen, og mindst 70 procent heraf skal henvises videre til pri-vate tilbud.

  I 2015 gennemfrte Vkst-husene i alt 2.160 vkst-kortlgninger. Heraf blev i alt 1.830 virksomheder hen-

  vist videre. Det svarer til 85,7 procent. 74,1 procent af henvisningerne var til en privat rdgiver.

  Tilfredshed med kvalitetenMlet er, at mindst 80 pct. af de virksomhe-der, der har modtaget en vkstkortlgning og en vkstplan i 2015, skal give udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med vkstkonsulentens kompetencer.

  Iflge resultatkontrakten med Erhvervsstyrelsen svarer 98,1 procent af virksomhede