Click here to load reader

Regnskab 2018 - Billund

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Regnskab 2018 - Billund

Igangværende anlægsarbejde ......................................................................................................................... 45
Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser .............................................................................................. 56
Den uafhængige revisors revisionspåtegning ................................................................................................. 61
3
Kommuneoplysninger
Byråd: Ib Kristensen, borgmester
2018 - 2021 Per Nyhus, 1. viceborgmester, Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Klara Lyskjær Noer, 2. viceborgmester
Robert Terkelsen, Formand for Voksenudvalget
Stephanie Storbank, Formand for Unge- og Kulturudvalget
Peter Hjorth Fredensborg
Kris Jensen Skriver
Gitte Mortensen 12.03.2019 Arne V. Thomsen
Mogens Jørgensen
Revision: BDO Statsautoriseret revisionsselskab
Birkemose Alle 31, st.
giver tilsammen et billede af aktiviteterne i regnskabsåret og viser sammenhængen til det planlagte forbrug,
som det så ud i det oprindelige budget og med de ændringer, som er besluttet i årets løb.
Årsberetning og regnskab for Billund Kommune i 2018 afspejler det generelt meget høje aktivitetsniveau i
Billund Kommune, hvor 2018 var det sidste år i en treårig politisk rammeaftale om budgettet. I de tre år er
ambitionen om Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad prioriteret og understøttet gennem
fortsatte investeringer på børne- og skoleområdet både i forhold til drift og anlæg.
Ældreområdet fik med budget 2018 eftergivet gæld, og der blev afsat flere midler. På området for borgere med
behov for særlig støtte er der et voksende antal borgere. Området fik derfor tilført 5 millioner ekstra, ligesom
gælden på området blev eftergivet.
Der er tilført flere midler til en række områder, men regnskabet viser, at forbruget på de store borgerrettede
forvaltningsområder er større end budgetteret, og at regnskabet derfor afviger fra budgettet.
I oprindelig budget 2018 var der budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 84,122
millioner. Merforbruget på de store borgerrettede områder gør, at overskuddet ender på 55,757 millioner. I
forhold til servicerammen er der en mindre overskridelse på under to millioner.
Indtægterne fra selskabsskatter er fortsat på et højt niveau, og afgørende for, at regnskab 2018 viser overskud
selv om servicerammen er udnyttet fuldt ud.
På anlægssiden var der budgetteret med et højt aktivitetsniveau og et budget på 93,7 millioner kroner. Det
faktiske forbrug er endnu højere og på 104,297 millioner, og skyldes at nogle af de anlægsprojekter, der er
vedtaget i 2017, først er realiseret i 2018.
De største kommunale anlægsprojekter i 2018 har været byggeriet af en hel ny daginstitution Børnenes Univers
Grindsted Syd til 130 børn, 28 vuggestuebørn og 12 børn med særlige behov, færdiggørelsen af til- og
ombygning af Lynghedeskolen i Grindsted, ombygning af plejecentre i Sdr. Omme, Vorbasse og Fynsgade i
Grindsted. Derudover er investeret i fortsat overgang til LED belysning vedrørende gadelys og etableret cykelsti
fra Vorbasse til Skjoldbjerg.
Billund Kommune oplevede også i 2018 at være blandt de kommuner i Region Syddanmark, der solgte flest
byggegrunde. Totalt er der solgt 32 grunde og tilbagekøbt 3 i 2018, samtidig med, at der bygget rigtig mange
lejeboliger, både som støttet og ustøttet byggeri.
Den solide økonomi i Billund Kommune har medført, at byrådet, jævnfør den økonomiske politik, har valgt at
optrappe afviklingen af gæld, der ikke vedrører ældreboliger, og i slutningen af 2018 blev Billund Kommune den
kun tredje kommune i Danmark, der er gældfri.
Fremtiden
Billund kommune har en solid økonomi, og gælden er afviklet. Der er dog udsigt til faldende indtægter fra 2020
og det gør, sammen med det høje aktivitetsniveau, at der er fortsat er brug for stærk fokus på driften. Der er i
forbindelse med budget 2019 vedtaget et servicetjek på administrationsområdet, beskæftigelsesområdet og
genoptræningsområdet med henblik på at finde et samlet økonomisk råderum på 12 millioner kroner, der kan
prioriteres i forbindelse med budget 2020.
Som det har været tilfældet med budgetterne for 2016, 2017 og 2018 er der igen indgået en budgetaftale, der
principielt er tre-årig.
5
Det er mit håb at årsberetningen og regnskabet for 2018 giver en god indsigt i udviklingen af den kommunale
virksomhed.
Anvendt regnskabspraksis Generelt
Billund Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt
af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår
tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har
driftsoverenskomst med.
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i Principper for Økonomistyring.
God bogføringsskik
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt
kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt
øvrige relevante forskrifter er fulgt.
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen,
herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret
regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet,
regnskaber samt revision.
Indregning af indtægter og udgifter
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat
at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.
7
Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets
primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede
principper.
faglige resultater og aktivitetsniveau.
fra følgende væsentlighedskriterier:
Hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret
En oversigt over driftsudgifterne vist på udvalgsniveau, og derunder en opdeling på serviceområder og
overførsler, findes i Årsberetningen. Bevillingerne i regnskabet er opdelt i politikområder. Et politikområde er
kendetegnet ved et afgrænset nettobudget, og der kan ikke flyttes midler fra et politikområde til et andet uden
byrådets godkendelse.
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og
året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.
Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.
Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten
dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.
Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger kan dokumenteres via elektroniske
tingbogsattester.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres
således ikke i anlægskartoteket.
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug.
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig
forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid.
Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber
i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.
Grunde og bygninger
Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for
ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.
Levetider er fastlagt til følgende:
Aktivtype Levetider
Tekniske anlæg, maskiner mv. 20 - 100 år
Inventar, it-udstyr mv. 3 - 10 år
Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført i anlægsnoten
i regnskabet.
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.
Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er taget i brug, påbegyndes
afskrivning over anlæggets forventede levetid.
9
rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.
Finansielt leasede anlægsaktiver
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.
Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af
minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.
Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Billund Kommune er forpligtet til at
betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten
som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Billund Kommunes alternative lånerente.
Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.
Materielle anlægsaktiver under udførelse
balancetidspunktet.
så vidt muligt den gældende kontraktperiode.
Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser
Andele af interessentskaber, som Billund Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af
virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre
kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.
Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Omsætningsaktiver - varebeholdninger
Der foretages registrering af varebeholdninger over 1,0 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige
forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.
Varelagre mellem 100.000 kr. og 1,0 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes
at være væsentlige.
Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg
Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.
Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.
Omsætningsaktiver - tilgodehavender
indtægter i efterfølgende regnskabsår.
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi
(kurs) på balancedagen.
I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med
og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.
Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse,
som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på
kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på
tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen
er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år
foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og
Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og en rente baseret på EIOPA’s offentliggjorte risikofrie
diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering, mens inflation og lønudviklingstakt er baseret på det
langsigtede skøn i henhold til samfundsforudsætningerne, som årligt offentliggøres af Forsikring og Pension.
Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i
henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskadeforpligtelser
indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.
Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de
indgåede aftaler.
grundværdien.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen
som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til
nominel værdi.
Kortfristet gæld
balancetidspunktet.
11
1.000.kr., netto - 2018 prisniveau Opr.
budget Korr.
Indtægter
Tilskud og Udligning -238.271 -223.188 -249.280 15.083 -223.559
I alt Indtægter -1.824.954 -1.809.871 -1.835.963 15.083 -1.812.371
Skattefinansieret – drift
Kollektiv Trafik 9.640 10.969 9.603 1.329 8.723
Park & Vej 41.583 48.512 41.102 6.930 43.446
Kommunale Ejendomme 4.632 4.864 4.613 232 4.851
I alt Teknik- og Miljøudvalget 62.777 74.466 63.070 11.689 68.038
Dagtilbud 101.437 107.348 102.714 5.911 107.329
Folkeskoler 277.273 271.249 278.299 -6.023 274.065
Familie og Forebyggelse 94.949 97.308 96.183 2.358 99.792
Kulturområdet 53.181 58.178 55.553 4.997 56.099
I alt Børne- og kulturudvalget 526.840 534.083 532.749 7.243 537.285
Fysisk & Psykisk udviklingshæmmede 109.010 114.282 114.282 5.273 116.016
Ældre 208.290 218.696 218.590 10.406 219.750
Sundhed 29.227 30.319 25.905 1.092 26.260
Medfinansiering sygehuse 102.496 102.018 102.018 -478 105.362
I alt Social- & Sundhedsudvalget 449.023 465.315 460.798 16.292 467.388
Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler 331.747 331.726 331.726 -22 344.325
Beskæftigelsesområdet 43.413 44.866 42.559 1.453 30.685
I alt Beskæftigelsesudvalget 375.160 376.592 374.285 1.432 375.010
Politisk Organisation 18.792 20.205 17.666 1.412 18.021
Administrativ Organisation 191.879 195.426 180.670 3.907 171.625
Barselspulje m.v. 7.384 2.106 1.139 -5.638 0
Udviklingspulje 3.191 3.090 974 -101 0
Forsikring 6.559 6.847 6.513 288 7.177
Beredskab 6.027 6.006 6.006 -21 5.874
I alt Økonomiudvalget 233.832 233.680 212.968 -153 202.697
I alt Billund Kommune - skattefinansieret drift -177.322 -125.735 -192.093 51.586 -161.953
Brugerfinansieret - drift:
I alt Forsyningsområdet -1.707 -1.802 -1.802 -95 192
I alt - skattefinansieret – drift -177.322 -125.735 -192.093 51.586 -161.953
I alt - brugerfinansieret - drift -1.707 -1.802 -1.802 -95 192
Total Billund Kommune – drift -179.029 -127.537 -193.895 51.491 -161.761
12
Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til korrigeret budget på bevillingsniveau ud
fra følgende væsentlighedskriterier:
Større afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskab, hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat
ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.
Bemærkninger til regnskabet i det følgende er beskrevet for hvert udvalg og herunder på politikområdeniveau i
følgende underrækkefølge:
o Beskæftigelsesudvalget
o Økonomiudvalget
Beløbene i tabellerne er angivet i tusinde kroner. Negativt fortegn er lig med udgifter/merforbrug, og positivt
fortegn er lig med indtægter/mindreforbrug.
13
Oprindelig vedtaget budget
Natur og Miljø 6.922 10.121 2.369 11.018 -897
Park og Vej i alt 41.583 48.513 7.311 43.446 5.067
Kollektiv trafik 9.640 10.969 1.329 8.724 2.246
Teknik og miljøudvalget i alt
62.776 74.466 11.689 68.038 6.428
Affald (brugerfinansieret område)
Kommunale ejendomme
Oprindeligt vedtaget budget
Kommunale ejendomme 4.632 4.864 232 4.851 12
Politikområdet består af to dele. Udvendigt bygningsvedligehold hvor der i 2018 er afsat 5,8 mio. kr.
(uddelegeret) samt lejeindtægter og forpagtningsindtægter hvor der i 2018 er afsat -1,1 mio. kr. (ikke
uddelegeret)
Udvendigt bygningsvedligehold har i 2018 haft et merforbrug på 767.000 grundet flere tiltag.
Lejeindtægter og forpagtningsindtægter har i 2018 været 780.000 højere end budgetteret.
Merindtægten på det ikke uddelegerede område overføres til 2019. Merudgiften på uddelegerede område
overføres automatisk.
14
Oprindeligt vedtaget budget
Af tabellen fremgår nettobudgettet for politikområdet Natur og Miljø.
Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 6,9 mio. kr., hvor der er overførselsadgang på det hele. Med
overførslen fra 2017 udgjorde korrigeret budget 10,1 mio. kr. Regnskabsresultatet for hele området er 11,0 mio.
kr., hvilket betyder, at der er et samlet merforbrug på 0,9 mio.kr.
Merforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes manglende indtægter fra Nordea Fonden og Naturrådet på 1,7 mio. kr. i
forbindelse med gennemførelse af et projekt i Filskov i 2018.
Kollektiv Trafik
Oprindeligt vedtaget budget
Af tabellerne fremgår nettobudgettet for politikområdet Kollektiv Trafik.
Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 9,6 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på området.
Korrigeret budget excl. opsparing udgør 10,9 mio. kr., mens forbruget i 2018 udgør 8,7 mio. kr. hvilket betyder et
mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
Afvigelsen i forhold til korrigeret budget skyldes primært indførelse af UngBillund kortet som tilbydes alle unge
mellem 15 og 20 år med bopæl i Billund kommune.
Prisen for dette kort er 400 kr. pr. år og kortet er gældende til alle ruter der betjener Billund kommune.
Indførelsen af UngBillund kortet er i indkøringsperioden som betyder, at afregning mellem Region
Syddanmark, Sydtrafik og Billund kommune ikke er endelig
Der har ikke været større ændringer i kørselsomfanget i 2018 i forhold til tidligere år.
Udviklingen følges nøje med hensyn til UngBillund kortet samt +65 kortet.
15
Park og Vej i alt 41.583 48.512 7.311 43.446 5.067
Af tabellen fremgår nettobudgettet for politikområdet vedr. drift af Park og Vej.
Oprindelig vedtaget samlet budget for driftsenheden og myndighed udgjorde 41,58 mio. kr., hertil kommer en
opsparing på 7,31 mio. kr. overført fra 2017 og tidligere. Forbruget i 2018 har været 43.45 mio. kr., således er
der forbrugt 2.24 mio. kr. af opsparingen. Til budget 2019 forventes overført 6,2 mio. kr.
På området, hvor der ikke er overførelsesadgang, var der et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. snerydning og
vejafvandingsbidrag, som beregnes ud fra Billund Spildevand A/S´s investeringer og budgettal.
Vintertjenesten i 2018 har givet et samlet merforbrug på 1,5 mio.kr.
Mindreforbruget på overførselsområdet omfatter bl.a. følgende:
Mindreforbrug på Teknik og Miljøudvalgets pulje 2,3 mio. kr.
Mindreforbrug på interne kontrakter 1,2 mio. kr.
Mindreforbrug belægninger m.v. 2,7 mio. kr. I alt 6,2 mio. kr.
Merforbruget på området hvor der ikke er overførselsadgang omfatter bl.a. følgende hovedforklaringer:
Merforbrug på vintertjeneste -1,5 mio. kr.
Mindreforbrug på vejafvandingsbidrag 0,4 mio. kr. I alt -1,1 mio. kr.
16
Affald
Oprindeligt vedtaget budget
Affald -1.707 -1.802 0 192 -1.994
Politikområdet vedr. affaldshåndtering er takstfinansieret og er dermed ikke en del af det skattefinansierede
regnskab. Der er ikke overførselsadgang på området, men et takstfinansieret område opgøres efter ”hvile i sig
selv princippet”, hvor det over en årrække skal gå i nul.
Affaldsområdet er opdelt i følgende fem områder:
Dagrenovation
Genbrugsordning
Husstandsindsamling
Omlastestation
Gamle deponi/lossepladsgas
Hvert år opgøres områdets over/underskud, og beløbet optages som en gæld eller et tilgodehavende i
kommunens regnskab.
Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde en indtægt på 1,7 mio. kr.
Afvigelsen er begrundet i mindre indtægter fra dagrenovation og større udgifter til forbrænding af affald.
17
Oprindeligt vedtaget budget
Dagtilbud 101.437 107.348 4.634 107.329 19
Folkeskoler 277.273 271.249 -7.050 274.065 -2.816
Familie og Forebyg. 94.949 97.308 1.334 99.787 -2.479
Kulturområdet 53.181 58.178 2.625 56.099 2.079
Børn og Kultur i alt 526.840 534.083 1.543 537.280 -3.197
Dagtilbud
Oprindeligt
vedtaget
budget
Korrigeret
budget
Heraf
opsparing
De væsentligste afvigelser:
Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 101,4 mio. kr. i nettoudgift. Med et samlet forbrug på 107,3 mio. kr. er der
et merforbrug på dagtilbudsområdet på i alt 5,9 mio. kr. excl. opsparing. Der er tildelt budgettet tillægsbevillinger
på 1,3 mio. kr. og opsparingen fra 2017 var på 4,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 107,3 mio. kr.,
hvilket svarer til det samlede resultat. I forhold til det korrigerede budget er der på det uddelegerede område et
mindre forbrug på 3,4 mio. kr. som overføres til 2019. På det ikke uddelegerede område er et merforbrug på 3,3
mio. kr. Der er i 2018 i alt passet 1 barn mere end budgetteret. Heraf 35 børn mere i de kommunale tilbud og 34
børn færre i private tilbud.
Uddelegerede områder
Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 67,8 mio. kr. i nettoudgift. Det korrigerede budget udgør 76,6 mio. kr. og
indeholder opsparing på 4,6 mio. kr. og tillægsbevillinger på 4,2 mio. kr. Med et forbrug på 73,2 mio. kr. er
resultatet på det uddelegerede område et mindre forbrug på 3,4 mio. kr., heraf overføres 3 mio. kr. til 2019
Ikke uddelegerede områder
Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 33,7 mio. kr. netto. Indtægter fra forældrebetaling var budgetteret med 27
mio. kr. De faktiske indtægter fra forældrebetaling udgjorde 27,6 mio. kr. i alt 0,6 mio. kr. mere end budgetteret
som følge af flere børn samt forældrenes ændrede adfærd i forhold til pasningsmoduler i daginstitutionerne. Det
korrigerede budget udgør 30,8 mio. kr. og indeholder negative tillægsbevillinger på i alt 2,9 mio. kr. Forbruget er
på 34,1 mio. kr. og resultatet på det ikke uddelegerede område er et merforbrug på 3,3 mio. kr.
Af væsentlige afvigelser på det ikke uddelegerede område kan nævnes:
o Søskendetilskud og fripladstilskud, mindre forbrug 0,2 mio. kr.
o Regulering i antal børn 0-6 år, merforbrug, netto -1,9 mio. kr.
o Mellemkommunale betalinger, færre indtægter/flere udgifter -0,3 mio. kr.
o Privat pasning, mindre forbrug 0,6 mio. kr.
o Dagplejen, merforbrug -2,0 mio. kr.
o Øvrige afvigelser, mindreforbrug 0,1 mio. kr.
18
Folkeskole
Oprindeligt vedtaget budget
De væsentligste afvigelser:
Korrigeret budget udgør 271,2 mio. kr., mens forbruget udgør 274,0 mio. kr., samlet set et merforbrug på 2,8 mio.
kr.
Hvis man udelukkende ser på indeværende års resultat, kan der aflæses et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvoraf
8,4 mio. kr. vedrører det uddelegerede område, mens der på det ikke uddelegerede område ses et merforbrug
på 4,2 mio. kr.
Der er i løbet af 2018 overført…