Click here to load reader

Groent regnskab 201213

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

https://www.hjvarme.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Groent_regnskab_201213.pdf

Text of Groent regnskab 201213

 • Grnt regnskab 2012 2013

  [ 1. juni 2012 - 31. maj 2013 - 16. regnskabsr ]

 • SelskabetHjrring Varmeforsyning er beliggende p Buen 7 i Hjrring.CVR-nr. 64 54 46 16 . P-nr. 1003156630

  Selskabets verste myndighed er et reprsentantskab p 61 medlemmer valgt af forbrugerne for en 4-rig periode. Blandt reprsentantskabsmedlemmerne er valgt 7 personer til bestyrelsen. Bestyrelsen er valgt for en 4-rig periode.

  Bestyrelsen er sammensat som flger:

  Formand Flemming Simonsen Valgt af forbrugerne

  Nstformand Helmuth Zickert -

  Bestyrelsesmedlem Willy Bjerregaard - - Kurt Poulsen - - Minna Breuner Valgt af almene boligorganisationer - Eva Lykke Nielsen - - Jens Mller Lee Valgt af storbrugerne

  Tilsynsmyndigheder Hjrring Kommune Team Erhverv Springvandspladsen 5 9800 Hjrring

  >

  2

  GR

  N

  T R

  EG

  NS

  KA

  B

  Indholdsfortegnelse

  Prsentation af Hjrring Varmeforsyning . . . . . . . . . . . . . .3Ledelsens rsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Input- og outputopgrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Energifordelingsskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  Introduktion

 • Hjrring Varmeforsyning er etableret i 1960 som et forbrugerejet andelsselskab. I regnskabsret 2012/13 er der solgt 269.223 MWh varme til 9.093 forbrugere, og der er solgt 1.309 MWh el p det frie marked.

  Der har i ret vret ansat 21 medarbejdere.

  I december 1984 tog selskabet et nyt kulvrk p 24 MW i an-vendelse. Det fungerede i 11 r som grundlastenhed. I forret 2004 er anlgget, som efterflgende betegnes biomassevr-ket, blevet justeret til biobrndsel (trpiller).

  I 1985 pbegyndtes en strre renovering af ledningsnettet, som nu er droslet ned p normalt niveau.

  Igennem rene er nettet lbende blevet udbygget, og i forbind-else med opfrelse af et kraftvarmevrk i 1995-96 blev der lagt varmerr i de sidste omrder i byen.

  I 1987 kom der naturgas til Hjrring, og alle kedler blev konver-teret fra olie til naturgas.

  Ved rsskiftet 1996-97 blev Hjrring Kraftvarmevrk taget i brug.

  I 2012/13 har Hjrring Varmeforsyning kbt 27% af den nd-vendige varme fra Affaldssselskabet Vendsyssel Vest I/S og 9% fra to lokale biogasanlg. Egenproduktionen er sket ved produktion p biomassevrk, kraftvarmevrk og gaskedler med andele p henholdsvis 46%, 0% og 18%.

  Beliggenhed af Hjrring Varmeforsynings produktionsanlg og vekslercentraler:

  Hjrring Kraftvarmevrk - Mandvej 10Biomassevrk - Mandvej 10Kedel- og vekslercentral - Buen 7- - - Gasvrksbakken 5- - - strupvej 50Kedelcentral - Anemonevej 4- - Vandvrksvej 41Vekslercental - Jeppe Aakjrs Vej 2

  KraftvarmevrketHjertet i kraftvarmevrket er en gasturbine, som trkker en generator. Forbrndingen foregr med et Dry Low NOx forbrndingssystem, som sikrer en ren forbrnding.

  Rggas fra forbrndingen fres til en dampkedel, som leve-rer damp til en dampturbine, der trkker p den samme generator som gasturbinen. Nr dampen har afl everet det meste af energien til dampturbinen, anvendes resten til op-varmning af fjernvarmevand.

  Anlgget har en max. eleffekt p 59 MW. Elproduktionen leveres til Elforsyningen Nord-Vendsyssels, nu Nord Ener-gis, transformatorstation p Farvej, som ligger 1/2 km fra kraftvarmevrket.

  >

  3

  GR

  N

  T R

  EG

  NS

  KA

  B

  VARME-FORBRUGERE

  EM

  ISS

  ION

  ER

  TIL

  LU

  FT

  ST

  J

  EM

  ISS

  ION

  ER

  TIL JO

  RD

  AF

  FALD

  FR

  AS

  PID

  SLA

  ST

  CE

  NT

  RA

  L

  EM

  ISS

  ION

  ER

  TIL K

  LOA

  K

  MASSEFLOWDIAGRAM FORSPIDSLASTCENTRAL

  VARMESPIDSLASTCENTRAL

  KEDELSTENS-VSKE

  BRNDSEL

  ENERGIVIRKNINGSGRAD %

  EM

  ISS

  ION

  ER

  TIL

  LU

  FT

  ST

  J

  EM

  ISS

  ION

  ER

  TIL JO

  RD

  AF

  FALD

  FR

  AK

  RA

  FT

  VAR

  ME

  V

  RK

  ET

  EM

  ISS

  ION

  ER

  TIL K

  LOA

  K

  MASSEFLOWDIAGRAM FORHJRRING VARMEVRK

  ELENERGI

  VARME

  KRAFTVARMEVRK

  BRNDSEL

  ENERGI

  VAND

  VIRKNINGSGRAD %

  TRANSFORMATOR-STATION

  VARME-FORBRUGERE

  SMREOLIEKEMIKALIER

  Varmeeffekten er p max. 53 MW. Varmeproduktionen le-veres til 4 vekslercentraler fordelt i Hjrring by, samt til vekslercentral p Sygehus Vendsyssel.

  Fig. 1 viser et massefl owdiagram og de vsentligste res-sourceforbrug og miljpvirkninger.

  KedelcentralerGaskedlerne p de forskellige centraler fungerer ude-lukkende som spidslastkedler, nr kraftvarmevrket ikke har kapacitet nok.

  P alle centralerne er installeret Dry Low NOx-brndere, som sikrer en ren forbrnding.

  Kedlerne har sammenlagt en kapacitet p 65 MW.

  Fig. 2 viser et massefl owdiagram og de vsentligste res-sourceforbrug og miljpvirkninger.

  BiomassevrketBiomassevrket har ved fyring med trpiller en effekt p 20 MW. Anlgget krer med trpiller og indgr fast i var-meproduktionen.

  Fig. 1

  Fig. 2

  Prsentation af Hjrring Varmeforsyning

 • Dette grnne regnskab, som er det sekstende af sin art for sel-skabet, er udarbejdet med det forml at give offentligheden, herunder kunder, naboer, leverandrer og andre af selskabets interessenter, mulighed for at f indblik i selskabets milj-forhold.

  Nrvrende grnne regnskab omfatter aktiviteterne p alle adresser, og det er selskabets strategi, gennem dette afl agte regnskab, primrt at fokusere p de parametre, som ledelsen anser for at vre af miljmssig betydning, og som samtidig er af konomisk betydning for selskabet. Selskabet har forvent-ninger til, at en forget indsats p styring af sdanne parametre ikke blot vil medfre miljmssige forbedringer, men ogs bi-drage positivt til selskabets konomi.

  Selskabets hovedaktiviteterDet er selskabets hovedaktivitet at producere og levere varme til dets forbrugere. Selskabet har ingen vsentlige biaktiviteter.

  Selskabets miljpolitikHjrring Varmeforsyning nsker at fremst som en miljbevidst virksomhed. Selskabet vil bent og sagligt over for alle interes-senter redegre for sine miljforhold for at vise, hvorledes selskabet lever op til svel lokale som globale miljkrav.

  Inden for konomisk forsvarlige rammer samt de miljms-sige rammer, der er plagt af myndighederne, skal belastning af miljet og forbrug af ressourcer sges minimeret. Driften af an-lggene skal tilrettelgges p en sdan mde, at energien ud-nyttes bedst muligt. Forbruget af miljbelastende stoffer holdes p et minimum. Selskabet skal sikre, at affaldsstoffer, spildolie m.v. bortskaffes p forsvarlig vis.

  rets resultat ses i input- outputopgrelsen. Bygninger, installa-tioner og teknisk udstyr skal vedligeholdes i sikkerhedsmssig stand og ved brug af miljvenlige materialer. Hjrring Varmefor-syning har ingen direkte miljkrav til leverandrer.

  Miljgodkendelser/myndighedskravSelskabet er en listevirksomhed efter Miljbeskyttelseslovens kapitel 5, der krver srlig godkendelse for drift.

  Kraftvarmevrket er omfattet af bekendtgrelse nr. 943 af 16. september 2004 punkt G101, Kraftvarmevrker og varme-producerende anlg med indfyret effekt p mere end 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlg.

  De gasfyrede kedelcentraler og det kulfyrede reserveanlg er omfattet af bekendtgrelse nr. 622 af 23. juni 2005 punkt G201, Kraft- eller varmeproducerende anlg med en indfyret effekt mellem 5 og 50 MW, som ikke er omfattet af loven om grnne regnskaber.

  Hjrring Varmeforsyning har valgt at udarbejde grnt regnskab for hele virksomheden.

  Kraftvarmevrkets aktiviteter er reguleret af en miljgodken-delse fra Nordjyllands Amt dateret 06.09.1994, som er godkendt af Miljstyrelsen d. 01.12.1995. Godkendelsen er revideret 21.12.2004. Hjrring Kommune har den 10. november 2010 godkendt en forgelse af den indfyrede effekt fra 150 MW til 159,6 MW. Miljgodkendelsen skal senest revurderes i 2014. Tilladelse til udledning af spildevand til off. kloak er givet d. 29.03.1996.

  De vsentligste reguleringer er flgende:

  Emissioner af NOx, CO

  Stjemission

  Bortskaffelse af affald

  Der er i maj 1999 fremsendt miljgodkendelse af Hjrring Var-meforsynings spidslastcentraler i h.t. Miljministe riets bekendt-grelse om miljgodkendelse af bestende listevirksomhed.Miljgodkendelsen indeholder ikke srlige begrns ninger i driften af anlggene.

  MiljindikatorerUnder hensyntagen til miljgodkendelsens vilkr anser selska-bet derfor flgende miljindikatorer som vsentlige:

  1. Energiudnyttelse og -fordeling2. Luftemissioner3. Affaldsmngder og -hndtering4. Stjemission5. Arbejdsmilj

  1. Energiudnyttelse og -fordelingDet er valgt at regne udnyttelsen ude hos forbrugerne.

  >

  4

  GR

  N

  T R

  EG

  NS

  KA

  B

  2012

  /13

  inp

  ut

  2012

  /13

  outp

  ut

  2011

  /12

  inp

  ut

  2011

  /12

  outp

  ut

  2010

  /11

  inp

  ut

  2010

  /11

  outp

  ut

  r / in- / output

  MW

  h

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  300000

  350000

  400000

  Input

  Kb af affaldsvarme i altForbrug af trpillerKb af biogasvarme

  Kb af naturgas i altKb af el i alt

  Output

  Salg af varmeSalg af elProces- og ledningstab

  Af fi g. 4 fremgr rets energifordeling.

  EnergifordelingFig. 4

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  12