pembentangan pemulihan1

Embed Size (px)

Text of pembentangan pemulihan1

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  1/43

  KURSUS ASAS

  PENDIDIKAN KHASBERMASALAH

  PENDENGARAN GURU-GURUPEMULIHAN KHAS

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  2/43

  Akta Pendidikan 1996, Seksyen 4! Mente"i#endak$a# %en&adakan Pendidikan K#as'

  Menteri hendaklah mengadakan pendidikanKhas di Sekolah Khas yang ditubuhkan dibawah perenggan 34 (1)(b) atau di mana-mana

  sekolah rendah dan menengah yangdifkirkan oleh Menteri suaimanaat!

  PUN(A KUASA DAN AK)A

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  3/43

  PUNCA KUASA DAN AKTA

  Akta Pendidikan 1996, Ba* +,

  Seksyen 41, S*seksyen 1.*. danPe"at"an 4, Pe"at"an-/e"at"anPendidikan Pendidikan K#as. 1990iait !

  "alam melaksanakan kurikulum pendidikan khas# guru bolehmengubahsuai kaedah atau teknik

   penga$aran dan pembela$aran# masabagi akti%iti dan susunan akti%iti#matapela$aran dan bahan bantumenga$ar bagi men&apai tu$uan danmatlamat pendidikan khas!

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  4/43

  PENGENALANPENGENALAN

  Pe"t%*#an dan

  /e"ke%*an&an yan& tidaksen"%a$ kanak-kanak *iasake"ana ke2a2atan yan& dia$a%i'Ketidak/ayaan *e"*a#asa%e"/akan anta"a 3akt"/enye*a* yan& %ana ini%e%*e"i kesan ke/ada knse/kendi"i, daya in&atan dan

  ke/ayaan %e%a#a%i sesat'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  5/43

   PENDENGARAN

  Kanak-kanak da$a% kate&"i ini ia$a#

  kanak-kanak yan& tidak *$e#

  %en&&nakan /enden&a"an ntk

  %e%a#a%i /e"tt"an 5a$a/n *$e#%enden&a" *nyi ata %en&&nakan a$at

  *ant den&a"'

  ('aul uigley# 1**+! ,illiam ! .eward# 1**/)

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  6/43

  MEKANISMA PENDENGARAN

   The mechanism of hearing. Sound waes en!er !he ou!er ear and!rae" !hrough !he e#!erna" audi!or$ cana" un!i" !he$ reach !he

  !$m%anic mem&rane' causing !he mem&rane and !he a!!achedchain of audi!or$ ossic"es !o i&ra!e. The mo!ion of !he s!a%esagains! !he oa" window se!s u% waes in !he (uids of !hecoch"ea' causing !he &asi"ar mem&rane !o i&ra!e. This s!imu"a!es!he sensor$ ce""s of !he organ of Cor!i' a!o% !he &asi"armem&rane' !o send nere im%u"ses !o !he &rain.

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  7/43

  (IRI-(IRI KANAK-KANAK(IRI-(IRI KANAK-KANAK

  BERMASALAH PENDENGARANBERMASALAH PENDENGARAN

  K"an& %e%*e"i /e"#atianda$a% *i$ik da"a#')idak %e%a#a%i a"a#an'

  K"an& %e$i*atkan di"ida$a% akti7iti yan&%e$i*atkan /e"tt"an'

  Se"in&ka$i *e"tanyakan"akan-"akan %en&enaia"a#an, t&asan yan& di*e"i'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  8/43

  Se$a$ *e"k#aya$'

  Le%a# da$a% /en2a/aianakade%ik Ba#asa.

  (a"a /e"2aka/an yan& an&&a$Mka se"in& %e%andan&

  ke a"a# /ent"'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  9/43

  )AHAP KE(A(A)AN)AHAP KE(A(A)AN

  N8RMALN8RMAL

  Men&esan *nyi /ada intensiti $e*i#da"i/ada dB

  SEDIKI) MILD.SEDIKI) MILD.M$a %en&esan *nyi anta"a dB

  #in&&a 4dBSEDERHANA M8DERA)E.SEDERHANA M8DERA)E.

  M$a %en&esan anta"a 41dB #in&&a 0dB

  )ERUK SE:ERE.)ERUK SE:ERE.

  Men&esan /ada intensiti 01dB #in&&a9dB

  SANGA) )ERUK PR88UND.SANGA) )ERUK PR88UND.Men&esan /ada intensiti 9dB ke atas

  )*UKM' +,,-

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  10/43

  PUN(A KE(A(A)ANPUN(A KE(A(A)AN

  1'Baka'Pen&a%*i$an dada#, a$k#$,;')kse%ia4' 

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  11/43

  Semasa Ke"ahiran

  1' )idak 2k/ *$an' Ke$a#i"an y& te"$a$ $a%a;' Penyakit #e%$sis

  4' An>ia=' Sa5an

  6' Ke2ede"aan se%asadi$a#i"kan, te"ta%a /ada*a#a&ian te$in&a

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  12/43

  1'Penyakit *e"an&kitdise*a*kan *akte"ia dan7i"s'

  'Be&k ;'De%a% 2a%/ak 4'Ke2ede"aan te$in&a

  ='Pen&a%*i$an anti*itikst"e/t%y2in.'6' 

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  13/43

  PEN(EGAHANPEN(EGAHAN

  1'E$ak %en&"ek te$in&aden&an *enda-*enda taa%dan ke"as'

  'Be"si#kan 2/in& te$in&aden&an kain $e%*a*$e%*t.'

  ;' 

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  14/43

  4' Be"%/a /e&a5ai

  /e"*atan EN). @ ke$a"nana# ata sakit'=' E$akkan %an&a%*i$ *at

  tan/a nasi#at dkt" -%en&andn&'

  6'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  15/43

  MENGESAN KE(A(A)ANMENGESAN KE(A(A)AN

  1'Sa"in&an Penden&a"an

  a.Uian "a%*an& !

  %en&eta#i ke/ayaan

  /enden&a"an den&an

  /e"a$atan adi$&i'

  SE(ARA SUB

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  16/43

  SE(ARA 8B

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  17/43

  ;' Pe%e"#atian

  • ? %e%*e"i /e%e"#atian @ta#a/ ke/ekakan'

  • )idak %e%a#a%i a"a#an'• ? %e$i*atkan di"i da$a%

  akti7iti yan& %e$i*atkan/e"tt"an'• Se"in&ka$i *e"tanya /ada

  "akan-"akan

  • Se$a$ *e"k#aya$'• Le%a# da$a% akade%ik

  Ba#asa.•

  (a"a /e"2aka/an yan&an a$'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  18/43

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  19/43

  Me%an&&i$ 8"an& Pekak 8"an& Pekak %e%/nyai na%a

  1' Na%a %e"eka *e"*entk isya"at• Nama is$ara! &ergan!ung /e%ada

  • Sifa!•

  Nama• Ga&ungan sifa! dan nama1' Me%an&&i$ na%a se"an& it ikt

  ta#a/ /enden&a"annya

  ' 8"an& Pekak *iasa %en2it ntk%e%an&&i$ ata %ena"ikt%/an indi7id'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  20/43

  ELAKKAN

  1'Me%an&&i$ den&an na%a"an& /ekak 2a"a yan&ne&ati3 

  ')e/k tan&an

  ;'Hentak kaki

  4'Ba$in& *ek 

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  21/43

  Memahami 0rang Pe/a/

  :isa$ "ientedC !:isa$ "ientedC !deria penglihatanderia penglihatan 

  %en&&anti%en&&anti deriaderia pendengaran pendengaran

  K%nikasi Se$"#K%nikasi Se$"# !! Ba#asa Isya"at ada$a#Ba#asa Isya"at ada$a#k%/nen ta%a *a#asa "an& Pekak k%/nen ta%a *a#asa "an& Pekak 

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  22/43

  Pen&"san tin&ka# $akada$a# sat as/ek /entin&

  1'   Menan&ani %asa$a#tin&ka# $ak %"id

  '   Kesan ke atas

  /en&aa"an dan/e%*e$aa"an

  ;' Kesan ke atas e%si

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  23/43

  1'  Pen%/an /e"#atian yan&

  sin&kat'

  '  Me%en2i$kan ata %ena"ik

  di"i da"i akti7iti ke$as'

  ;'  )e"$a%/a *e"&antn&

  ke/ada sese"an&'

  4'  )idak %es"a den&an &"'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  24/43

  =' G/# ata tidak sa*a"'

  6' Mti7asi kendi"i yan&"enda#'

  0' A&"esi3, %e$an&&a"

  /e"inta# dan sentiasa

  %e%/nyai /e"asaan

  yan& ne&ati3'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  25/43

  9' K"an& ke%a#i"an

  %en&a5a$ e%si'

  1' Ke$akan #y/e"akti3

  "esa#'

  11' K"an& ke/e"2ayaan

  te"#ada/ ke*$e#an

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  26/43

  'Kanak-kanak yan& #anyada/at %enden&a" sa"a

  yan& kat se$a$nya%en&a$a%i /e"ke%*an&an

  /e"tt"an yan& $a%*at'Me"eka /att di aa"%enden&a" dan *e"2aka/

  den&an *aik' Me"eka *$e#*e"k%nikasi den&an2a"a $ain &a, iait *a#asa

  MASALAH DAN (ARA

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  27/43

  11/12

  1'Kanak-kanak yan& di$a#i"kantan/a /enden&a"an tidakda/at *e"tt"'Me"eka /att diaa" 2a"a-2a"a%enya%/aikan *a# ki"an,%enyatakan ke/e"$an dan%e$e/askan /e"asaan den&an

  %en&&nakan %edi%BBMyan& sesai&" %esti %a#i" %en&&nakan isya"at.

  MASALAH DAN (ARAMENGA)ASI

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  28/43

  ' )e"da/at &a kanak-

  kanak yan& *$e#%enden&a" teta/i tidak*$e# *e"tt" den&an

  *aik'Kanak-kanak ini /e"$di$ati# s/aya da/at

  %enya$"kan *a#ki"an, ke/e"$an dan/e"asaan'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  29/43

  ;' Me"eka %da#

  %e"adan&' Me"eka ska"%en%/kan /e"#atian/ada sesat /e"ka"a

  yan& a&ak $a%a'(a"i a$an ntk%e%*at kenyataan

  %enye"nkkan s/aya%e"eka *e"%inat ntk%enden&a"'

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  30/43

  1' G" *$e#!

  *e"2aka/&na tan&an%i%ik %ka

  &e"ak *adan%en$is$ati# %enden&a" *nyi-

  *nyi di /e"sekita"an%e"eka

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  31/43

  ' Se*e$% *e"2aka/,

  ta"ik /e"#atian kanak-kanak da#$ s/aya%e"eka ta# yan& &"sedan& *e"2aka/den&annya'

  ;' Pastikan kanak-kanak

  %e$i#at %ka /ent"se%asa *e"2aka/'Be"2aka/ /e"$a#an,

  se*t dan t$is a/a

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  32/43

  Ddk dite%/at yan& *e"2a#ayas/aya kanak-kanak da/at %e$i#at

  5aa# /ent" den&an e$aste"ta%a *i*i"' 8$e# it an&an!

  Ment/ %$t se%asa *e"2aka/

  Be"/a$in& %ka se*e$% #a*is*e"2aka/

  Be"2aka/ se%asa %en$is di /a/an#ita% #ia

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  33/43

  )e"da/at kanak-kanak yan& *e"%asa$a#/enden&a"an %a%/ %enden&a" seki"anyakita *e"2aka/ /e"$a#an ke te$in&anya'

  )e"da/at /$a se&$n&an kanak-kanakda/at %enden&a" den&an e$as a/a*i$adi$etakkan tan&an di *e$akan& te$in&a

  kanak-kanak'

  Se$e/as &" *e"2aka/, *e"i /e$an&kanak-kanak *e"ki" da#$ ke%dian

  &" %enya%*n& *e"2aka/'

  PENDA)ARAN

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  34/43

  PENDA)ARAN

  Bidata, %ak$%at danta#a/ ke2a2atan kanak-kanak dida3ta"kan di

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  35/43

  PENEMPA)AN

  Unit Pendidikan K#as

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  36/43

  M"id /endidikan k#as %asa$a#

  /enden&a"an %en&ikti KSSR a"s/e"dana den&an /ena%*a#anBa#asa Isya"at K%nikasi BIK.'M"id )a#n Pen&k#an %en&iktiKSSR yan& di&*a$ k#ss se*a&ai/e"sediaan ke )a#n 1' *e"%$a)a#n 1, %"id %en&ikti KSSR

  den&an /en&*a#saian *a&i Ba#asaMa$aysia, Ba#asa In&&e"is danPendidikan Is$a%'Surat 'ekeliling 0khtisas ilangan 2 ahun +11'elaksanaan Kurikulum Standard Sekolah 5endah (KSS5)6 'endidikan Khas ahap Satu Mulai +11

  K'('S.-S'"K)+17++27+178lld!4(9) bertarikh 2 Mei +11

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  37/43

  A*ad

  N%*" 1 @

  U2a/an *e"tatassi$a

  Nyanyian

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  38/43

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  39/43

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  40/43

  UCAPAN 1ERTATASUSI2A

  assa"amua"ai/um waa"ai/umusa"am Se"ama! da!ang Se"ama! %agi

  Se"ama! !engahari Se"ama! %e!ang Se"ama! ma"amsi"a

  !erima /asih

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  41/43

  LIRIK LAGUSa!u' sa!u sa$a sa$ang i&u

  Dua' dua sa$a sa$ang a$ah Tiga' !iga sa$ang adi/ /a/a/

  Sa!u dua !iga sa$angsemuan$a.

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  42/43

 • 8/17/2019 pembentangan pemulihan1

  43/43

  Ka$a ada s%" di $adan&,B$e#$a# saya %en%/an& %andi,

  Ka$a ada %" yan& /anan&,

  Esk kita *e"%/a $a&i'

  SEKIAN )ERIMA KASIH