PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH PRODUKTIF MENYELURUH (TPM) DALAM ORGANISASI INDUSTRI

 • View
  39

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH PRODUKTIF MENYELURUH (TPM) DALAM ORGANISASI...

 • PELAKSANAAN

  PENYELENGGARAAN PRODUKTIF MENYELURUH (TPM)

  DALAM ORGANISASI INDUSTRI PEMBUATAN:

  SATU KAJIAN STRATEGI OPERASI

  oleh

  ONE YOON SENG

  ".

  Tesis yang diserahkan untuk memenuhi

  keperluan bagi Ijazah Sarjana Pengurusan

  Disember 2001

 • PENGHARGAAN

  "Kejayaall adalalt gabllltgall usalta dan bantuall." Saya in gin mengambil kesempatan

  ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang pemah memberikan bantuan

  dan pendapat dalam penghasilan tesis ini. Pertam sekali, ucapan dan penghargaan khas

  diberi kepada penyelia saya, Professor Dr. Muhamad J ant an, yang sering memberikan

  nasihat dan tunjuk ajar kepada saya, baik dalam kaedah penyelidikan mahupun dalam

  cara pembe\uangan data. S~lain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada

  En. T. Ramayah yang menasihati saya dalam cara analisis data dengan perisaian SPSS.

  Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengusaha

  industri yang telah meluar gkan masa untuk berbincang dan berkongsi pendapat,

  melengkapkan borang soal selidik dan khasnya kepada mereka yang telah menyediakan

  tempat kajian untuk penyelidikan ini. Usaha mereka amatlah dihargai kerana kerjasama

  mereka telah membantu menjayakan penyelidikan ini yang hasilnya dapat dimanfaatkan

  kepada semua pengusaha industri yang inginmelaksanakan Penyelenggaraan Produktif

  Menyeluruh (TPM) dalam organisasi mereka.

  Akhir sekali, tidak kurang penting juga ucapan terima kasih ingin diberikan kepada kedua

  ibu bapa saya yang sentiasa memberikan sokongan dan motivasi sepanjang penyelidikan

  ini. Sekian terima kasih.

  11

 • JADUAL KANDUNGAN

  PENGHARGAAN

  .~ JADUAL KANDUNGAN l { ~ SENARAl JADUAL

  SENARAl GRAF

  SENARAI RAJAH

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  Bab 1 PENGENALAN

  1.0 Pengenalan

  1.1 Kepentingan TPM

  1.2 Penyataan Masalah

  1.3 ObjektifKajian

  1.4 Soalan Penyelidikan

  1.5 Skop Kajian

  1.6 Ringkasan

  Bab 2 SOROTANLITERATUR

  2.0 Pengenalan

  2.1 Definisi TPM

  2.2 Konsep dan Implikasi Pelaksanaan TPM

  2.3 Perkembangan dan Kejayaan TPM

  2.4 Halangan Pelaksanaan TPM

  III

  Muka surat

  11

  111

  Vll

  IX

  X

  Xl

  Xl11"

  1

  2

  4

  5

  6

  6

  7

  8

  9

  12

  15

  17

 • 2.5 Faktor Kejayaan Kritikal TPM

  2.5.1 Faktor Berorientasikan Manusia

  2.5.1.1 Komitmen dan Kepimpinan Pengurusan Atasan

  2.5.1.2 Penglibatan Pekerj a Menyeluruh

  2.5.1.3 Latihan dan Pembelajaran

  2.5.1.4 Keadaan Organisasi

  2.5.2 Faktor Berorientasikan Proses

  2.6 Kompleksiti Teknologi

  2.7 Ringkasan

  Bab3 REKABENTUK DAN METODOLOGI KAJIAN

  3.0 Pengenalan

  3.1 Kerangka Teori

  3.2 Pembentukan Hipotesis

  3.3 Ukuran Pembolehubah

  3.3.1 Pembolehubah Bersandar

  3.3.2 Pembolehubah Tidak Bersandar

  3.3.2.1 Strategi Berorientasikan Manusia

  3.3.2.2 Strategi Berorientasikan Proses

  3.3.3 Pembolehubah Pencelahan

  3.3.4 Pembolehubah Penyederhana .;

  3.4 Metodologi Kajian

  3.4.1 Populasi

  3.4.2 Kerangka Pensampelan

  3.4.3 Borang Soal Selidik

  3.4.4 Kaedah Analisis

  Bab 4 HASIL KAJIAN

  4.0

  4.1

  Pengenalan

  Ringkasan Data

  IV

  18

  19

  19

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  '27

  27

  30

  32

  33

  34

  34

  36

  36

  37

  38

  38

  39

  40

  40

  44

  44

 • 4.1.1 Kadar Respons 44

  4.1.2 Latar Belakang Organisasi 45

  4.1.3 Amalan TPM 46

  4.2 Kebaikan Ukuran 49

  4.2.1 Analisis Faktor: Strategi Berorientasikan Manusia 49

  4.2.2 Analisis Faktor: Strategi Berorientasikan Proses 51

  4.2.3 Analisis Faktor: Tahap Pelaksanaan TPM 52

  4.2.4 Analisis Faktor: Kejayaan TPM 54

  4.2.5 Analisis Faktor: Kompleksiti Proses dan Peralatan 55

  4.2.6 Analisis Kebolehpercayaan 56

  4.2.7 Analisis Faktor: Strategi Operasi (kepastian) 57

  4.3 Outlier 58

  4.4 Analisis Perihalan 61

  4.5 Ujian Hipotesis 63

  4.5.1 Strategi Operasi dan Tahap Pelaksanaan TPM 65

  4.5.1.1 Sistem PM 66

  4.5.1.2 Analisis Peralatan 67

  4.5.1.3 Tindakan Pemulihan H;ilang Fungsi 68

  4.5.1.4 Penyelenggaraan Autonomi 69

  4.5.2 Strategi Berorientasikan Manusia dan Proses 70

  4.5.2.l Sistem PM 70

  4.5.2.2 Analisis Peralatan , 72

  4.5.2.3 Tindakan Pemulihan Hilang Fungsi 74

  4.5.2.4 Penyelenggaraan Autonomi 76

  4.5.3 Tahap Pelaksanaan TPM dan Kejayaannya 78

  4.5.3.1 Kesan Penyederhana Kompleksiti Proses & Peralatan 79

  4.5.3.1.1 Kompleksiti Proses 79

  4.5.3.1.2 Kompleksiti Peralatan 80

  4.5.3.1.2.1 Sistem PM 81

  4.5.3.1.2.2 Analisis Peralatan 82

  4.6 Ringkasan Penemuan 83

  v

 • Bab 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

  5.0 Pengenalan

  5.1 Perbincangan Basil Keputusan

  5.1.1 Strategi Operasi dan Tahap Pelaksanaan TPM

  5.1.1.1 Strategi Berorientasikan Manusia

  5.1.1.2 Strategi Berorientasikan Proses

  5.1.1.3 Keberkesanan Strategi Operasi TPM

  5.1.2 Tahap Pelaksanaan TPM dan Kejayaan TPM

  5.1.2.1 Kompleksiti Proses dan Peralatan

  5.2 Implikasi Kajian

  5.3 Bad dan Kekurangan

  5.4 Cadangan Kajian Lanjutan

  5.5 Kesimpulan

  BIBLIOGRAFI

  LAMPIRAN A: BORANG SOALAN SELIDIK

  LAMPIRAN B: PROFIL RESPONS

  LAMPlRAN C: ANALISIS F AKTOR

  85

  85

  85

  86

  87

  87

  89

  89

  90

  91

  92

  92

  94

  97

  105

  107

  LAMPIRAN D: ANALISIS KEBOLEHPERCAY AAN dan ANALISIS PERIHALAN 113

  LAMPIRAN E: ANALISIS REGRESI BERGANDA

  LAMPIRAN F: ANALISIS REGRESI BERGANDA 2 PERINGKAT

  LAMPlRAN G: ANALISIS REGRESI BERHIRARKI

  vi

  .,i ll8

  120

  124

 • Jadua13.1

  Jadual3.2

  Jadual4.1

  Jadua14.2

  Jadual4.3

  SENARAI JADUAL

  Pembolehubah Kajian

  Ringkasan Kaedah Analisis

  Statistik Kadar Respons

  Latar belakang Organisasi

  Ringkasan Pelaksanaan TPM dalam Industri Pembuatan Malaysia

  Jadual 4.4 Komponen Matrik Putaran: Strategi Berorientasikan Manusia

  Jadual4.5 Komponen Matrik Putaran: Strategi Berorientasikan Proses

  Jadual: 4.6 Komponen Matrik Putaran: Tahap Pelaksanaan TPM.

  Jadual 4.7 Komponen Matrik Putaran: Kejayaan TPM

  Jadua14.8 Komponen Matrik Putaran: Kompleksiti Proses dan"Peralatan

  Jadua14.9 Analisis Kebolehpercayaan

  Jadua14.10 Matrik Korelasi dan Anti-image: Strategi Operasi

  Jadua14.11

  Jadua14.12

  Outlier: Strategi Operasi terhadap Tahap Pelaksanaan TPM

  Outlier: Tahap Pelaksanaan TPM terhadap Kejayaan TPM

  Jadua14.13 Analsis Perihalan: Pembolehubah Komposit

  J adual 4.14 Analisis Regresi Berganda: Strategi Operasi terhadap Sistem PM

  J adual 4.15 Analisis Regresi Berganda: Strategi Operasi terhadap Analisis Peralatan

  J adual 4.16 Analisis Regresi Berganda: Strategi Operasi terhadap Tindakan Pemulihan

  Hilang Fungsi

  Jadua14.17 Analisis Regresi Berganda: Strategi Operasi terhadap Penyelenggaraan

  Autonomi

  vii

 • )aJua14.l8 Regresi Berganda Peringkat 1: Tahap Sistem PM = f (Strategi

  Berorientasikan Manusia, Strategi Berorientasikan Proses)

  )adual4.l9 Regresi Berganda Peringkat 2: Tahap Sistem PM = f (Strategi

  Berorientasikan Proses, Strategi Berorientasikan Manusia)

  )adua\ 4.20 Regresi Berganda Peringkat 1: Tahap Analisis Peralatan = f (Strategi

  ~ir Berorientasikan Manusia, Strategi Berorientasikan Proses)

  Jadua14.21 Regresi Berganda Peringkat 2: Tahap Analisis Peralatan = f (Strategi

  Berorientasikan Proses, Strategi Berorientasikan Manusia)

  Jadua14.22 Regresi Berganda Peringkat 1: Tahap Tindakan Pemulihan Hilang Fungsi

  = f (Strategi Berorientasikan Manusia, Strategi Berorientasikan Proses)

  Jadua14.23 Regresi Berganda Peringkat 2: Tahap Tindakan Pemulihan Hilling Fungsi

  = f (Strategi Berorientasikan Proses, Strategi Berorientasikan Manusia)

  Jadua14.24 Regresi Berganda Peringkat 1: Tahap Penyelenggaraan Autonomi = f

  (Strategi Berorientasikan Manusia, Strategi Berorientasikan Proses)

  Table 4.25 Regresi Berganda Peringkat 2: Tahap Penyelenggaraan Autonomi = f

  (Strategi Berorientasikan Proses, Strategi Berorientasikan Manusia)

  Table 4.26 Analisis Regresi Berganda: Tahap Pelaksanaan TPM terhacfap Kejayaan

  TPM

  Jadua14.27 Regresi Berhirarki: Moderator Kompleksiti Proses

  Jadua14.28 Regresi Berhirarki: Moderator Kompleksiti Peralatan

  Jadua14.29 Ringkasan Ujian Hipotesis

  viii

 • Gr:1f 4.1:

  Graf 4.2:

  SENARAIGRAF

  Penyederhana Sistem PM

  Penyederhana Analisis Peralatan

  ix