PATROLE CZYSTOCI 2009-2010 - .-Warszawa, Skwer Hoovera - Warszawa, Krakowskie Przedmie›cie

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PATROLE CZYSTOCI 2009-2010 - .-Warszawa, Skwer Hoovera - Warszawa, Krakowskie Przedmie›cie

RAPORT Z BADA

PATROLE CZYSTOCI 2009-2010 Edycja I, II i III

Warszawa, padziernik 2010

Cel akcji

Toaleta2012.pl to kampania edukacyjna, ktrej celem jest zwrcenie uwagi opinii publicznej na standard i wyposaenie toalet dostpnych publicznie, w miejscach takich jak: hotele, restauracje i puby, dworce, lotniska, obiekty kultury itp., w kontekcie przygotowa Polski do mistrzostw Europy w pice nonej EURO 2012

W ramach akcji Toaleta2012.pl dziaaj Patrole Czystoci, ktre w czasie trzech edycji kampanii sprawdziy czysto 601 toalet w Polsce w latach 2009-2010

Sprawdzamy czy zmienia si standard dostpnych toalet publicznych

Metodologia

Akcj Patrole Czystoci przeprowadzono trzykrotnie:I edycja wrzesie/padziernik 2009

II edycja czerwiec/lipiec 2010

III edycja wrzesie/padziernik 2010

Akcja odbya si w szeciu miastach: w czterech, gdzie bd organizowane rozgrywki w czasie EURO2012 (Warszawa, Gdask, Pozna, Wrocaw) oraz w dwch wanych miastach, ktre prawdopodobnie zostan odwiedzone przez wielu turystw (Krakw, Chorzw).

Ankieterzy w dwuosobowych teamach dokonywali audytu zgodnie z kwestionariuszem, wykonywali zdjcie dokumentujce audyt, wypeniali ankiet oceniajc, ale opieraa si na subiektywnym odbiorze.

Ankieterzy omawiali wyniki z osob odpowiedzialn za odwiedzon toalet, a dla moliwoci analizy (a w konsekwencji wprowadzenia zmian) zostawiano kopi wypenionej ankiety.

Prba

Ogem przebadanych zostao 601 toalet publicznych w 6 miastach N=123 w Warszawie N=118 w Krakowie N=121 w Poznaniu N=119 we Wrocawiu N=60 w Gdasku N=60 w Chorzowie

Kategorie badanych toalet: Toalety w restauracjach 37% Toalety publiczne 16% Toalety na stacjach benzynowych 13% Toalety na dworcach 6% Toalety w orodkach sportowych 4% Toalety na lotniskach 3% Toalety w galeriach handlowych- 7% Toalety w obiektach kultury- 14%

dworce6%

galeria handlowa

7%

lotnisko3%

obiekty kultury14%

orodek sportowy

4%restauracja37%

stacja paliw13%

toaleta publiczna

16%

Procentowy udzia kategorii w badaniu

Budowa ankiety

DOSTPNO

CZYSTO

WYPOSAENIE PODSTAWOWE

OCENA OGLNA

SPECJALNE WYPOSAENIE

OCENA KOCOWA

Wyniki w podziale na miasta

Gdask

Chorzw

Wrocaw

Warszawa

Pozna

Krakw

55 60 65 70 75

62

64

66

67

70

73

rednia ilo punktw na miasto w trzech edycjach

Ilo obiektw z poszczeglnych kategorii w III edycjach

0 20 40 60 80 100 120 140

Chorzw

Gdask

Krakw

Pozna

Warszawa

Wrocaw

dworce galeria handlowa lotnisko obiekty kultury orodek sportowy restauracja stacja paliw toaleta publiczna

Wyniki w podziale na miasta

Chorzw

Gdask

Wrocaw

Pozna

Krakw

Warszawa

64,25

66,25

58,75

66,59

71,75

66,25

60,25

53,25

68,37

72,37

72,37

61,22

67

67

68,41

70,12

71,37

71,88

edycja IIIedycja IIedycja I

Wyniki w podziale na miasta

Zdecydowanym liderem wrd miast jest Krakw, w ktrym osignito na przestrzeni trzech edycji a 73 punkty ze 100 moliwych. Warto zaznaczy, e edycje w ocenie nie rniy si waciwie midzy sob. Oczywicie osignity wynik jest bardzo dobry, ale wci s obszary, ktre mona i naley poprawia.

Wysoko uplasowa si Pozna. Tu jednak wida zdecydowanie nisze noty w ostatniej edycji. adna z odwiedzonych toalet nie bya wyjtkowa na tyle, by uzyska wicej ni 80 punktw (tylko dwie tak oceniono), a wynik zaniaj liczne przecitne ocenione na 50-65 punktw, gdzie 25 punktw stanowi dostpno toalety i jej oznakowanie. Du strat nie tyle w rankingu, co w budowaniu standardw higieny oraz wizerunku miasta jest stosunkowo rzadsze ni w innych miastach zastosowanie rozwiza wiadczcych o nowoczesnoci i trosce o innych (ekologicznych, sprzyjajcych uytkownikom z dziemi i niepenosprawnych)

Gdask i Chorzw to miasta, w ktrych rednie ze wszystkich edycji jest najnisze. Naley zauway, e o ile porednie wartoci (Wrocaw i Warszawa) nie s znacznie lepiej ocenione, wartoci pomidzy Krakowem a Gdaskiem wynosz a 11 punktw. Naley pamita, e wpyw na to maj kategorie, co pokazuje poniszy wykres.

Wyniki w podziale na kategorie

dworce

toaleta publiczna

orodek sportowy

obiekty kultury

restauracja

stacja paliw

galeria handlowa

lotnisko

50

63

66

69

70

73

74

76

rednia ilo zdobytych punktw w danej kategorii w trzech edycjach

Wyniki w podziale na kategorie

Najlepiej prezentoway si toalety z:- lotnisk- galerii handlowych- stacji benzynowych.

Porty lotnicze nie s zaskoczeniem, poniewa wiele z nich to obiekty nowe i kojarzone z nowoczesnoci. Wysoki standard tumaczy si koniecznoci zachowania warunkw narzucanych przez organy nadzorcze, zakadanych przez linie obsugujce loty oraz wiadomo standardw wiatowych u Klientw lotniska. Tak wysoki wynik (74 punktw) w galeriach handlowych jest duym sukcesem. Cho w podany wizerunek takich miejsc wpisuj si ekskluzywne warunki okrelane rwnie przez poszczeglne elementy audytu, przypadkowo korzystajcych z toalet oraz ich anonimowo bardzo utrudnia zachowanie wysokich standardw higieny.

Najgorzej prezentoway si toalety na dworcach .

Wyniki w podziale na edycjeDWORCE

0 10 20 30 40 50 60

2

1

3

43,53

50,50

59,55

rednia punktw dla kategorii DWORCE

EDYC

JA P

ATRO

LI C

ZYST

OC

I

Edycja Ilo obiektw1 20

2 17

3 11

Wyniki w podziale na miastaDWORCE

0 20 40 60 80

Wrocaw

Warszawa

Krakw

Pozna

Chorzw

Gdask

43,75

45,79

50

58,75

62,5

63,33

rednia z trzech edycji

rednia z trzech edycji

Wyniki w podziale na edycjeDWORCE

Kategori, ktra wymaga omwienia s dworce. W pierwszej edycji rednia wyniosa 50,50 pkt., a w trzeciej edycji rednia ocena ze wszystkich odwiedzonych dworcw osigna poziom 59,55pkt. Jest to wynik niesatysfakcjonujcy, ale optymistyczny. Znika w II edycji moe by tumaczona okresem urlopowym i duym ruchem, ale nie powinna by usprawiedliwiana.

Krakowskie dworce s przykadami skrajnie ocenianych lokalizacji: dworzec autobusowy w Krakowie w III i II edycji zdoby a 90 punktw na 100 dworzec PKP Paszw otrzyma -20 punktw w pierwszej edycji, w drugiej byo lepiej: toalet oceniono na 25 punktw:-Obecno toalety (niestacjonarna, bez dostpu do wody) -Dostpno papieru toaletowegoTutaj naley przedstawi wyniki toalet z dworca PKS Stadion: 25 punktw stanowi sukces w zestawieniu z 5 punktami uzyskanymi w II turze akcji.

Akcja ma pitnowa takie swoiste atrakcje turystyczne i wyraa brak akceptacji dla takich rozwiza. rednia ocena z trzech edycji na poziomie 50 pkt. Stanowi tylko poow maksymalnej oceny

Wyniki w podziale na edycjeLOTNISKA

807575

737070

8885

8075

6530

9085

75

0 20 40 60 80 100

Pozna

Warszawa

Gdask

Krakw

Wrocaw

Chorzw

Krakw

Warszawa

Gdask

Pozna

Wrocaw

Chorzw

Krakw

Warszawa

Pozna

12

3

rednia ilo zdobytych punktw na lotniskach z podziaem na miasta i edycje

Wyniki w podziale na edycjeLOTNISKA

rednia ocena dla lotnisk to 76 punktw, a wic stosunkowo wysoka. Zapewniaj j lotniska w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. W kadej edycji oceniane byy najlepiej, ale to, co naley podkrela to stay rozwj i poprawa elementw niedoskonaych.

Lotniska to lokalizacje, ktre charakteryzuj si nie tylko czystoci, ale zastosowaniem innowacyjnych rozwiza oraz nietypowego wyposaenia. Nale do nich:- automaty z niestandardow zawartoci (szczoteczki i pasty do zbw, leki i inne)- wystpujce w duej iloci przewijaki wysokiej jakoci- kompletnie zorganizowane pomieszczenia dla rodzicw z dziemi oraz dla osb niepenosprawnych.

Na tle ocen powyej 70 punktw druzgoczco nisko oceniano w II edycji Chorzw (lotnisko w Katowicach). 30 punktw to stanowczo za mao i naley cieszy si z wyniku uzyskanego w I edycji 70 pkt. Zaskakujce jest zdemontowanie przewijakw, chwali si jednak popraw czystoci, zastosowanie rozwiza ekologicznych oraz udostpnienie toalet lotniskowych niepenosprawnym.

Wyniki w podziale na edycjeSTACJE PALIW

Wyniki w podziale na miastaSTACJE PALIW

Wyniki w podziale na edycjeLOTNISKA

rednia ocena dla toalet na stacjach benzynowych to 73,47 punktw. Najlepiej oceniano obiekty w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Najlepszy wynik w tej kategorii otrzymaa stacja:- PKN Orlen, ul. Wczkw w Krakowie (90 pkt.)

Najsabiej oceniono poznask stacj:-Stacja Paliw Orlen koo PKS, ul. Topolowa: 30 pkt.

Naley podkreli, e dostay 30 punktw, co w zestawieniu z najniszymi notami innych kategorii jest dobrym wynikiem.

Przykadem stacji, ktra bardzo si zmienia pomidzy I a II edycj jest stacja BP na Rondzie Rataje w Poznaniu. Dziki poprawie sekcji czysto oraz wprowadzeniu rozwiza ekologicznych stacja poprawia swj wynik a o 40 pkt. W drugiej edycji otrzymaa ich 70.

Wyniki w podziale na edycjeTOALETY PUBLICZNE

Wyniki w podziale na miastaTOALETY PUBLICZNE

Wyniki w podziale na edycjeTOALETY PUBLICZNE

62,8 punktw to czna rednia dla wszystkich odwiedzionych podczas trzech edycji toalet oglnodostpnych. Ciesz w tej kategorii wyniki bliskie 10