Pavald«bu sadarb«ba vides jom. Lietuvas pavald«bu pieredze

 • View
  31

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pašvaldību sadarbība vides jomā. Lietuvas pašvaldību pieredze. Lietuvas Vietējo pašvaldību asociācija www.lsa.lt. Pašvaldību sadarbība vides jomā. Lietuvas pašvaldību pieredze. Pašvaldības piedalās šādās programmās: Twinning; Interreg; - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pavald«bu sadarb«ba vides jom. Lietuvas pavald«bu pieredze

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredze

  Lietuvas Vietjo pavaldbu asocicija www.lsa.lt

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzePavaldbas piedals ds programms: Twinning; Interreg; Norvijas Finanu instruments; citas (Managing Urban Europe 25, Phare u.c.)Galvens jomas: Atkritumu apsaimniekoanadenssaimniecba Klimata prmaiasVides izgltbas Energo efektivitte

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzeEnergo efektivitte

  Visaginas pavaldbas 2010.-2012. Baltijas Jras reiona INTERREG IV B projekts: Alternatvas enerijas izmantoanai publiskajs iestds (PEA: Public Energy Efficiency). Dalbnieki: Visaginas pavaldba un partneri no Vcijas, Somijas, Polijas, Latvijas un Igaunijas

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredze Energo efektivitte

  Projekta mris: veicint efektvu enerijas patriu publiskaj un privtaj sektor Visaginas pavaldbUzdevumi:Iepazstint ar enerijas taupanas veidiem publiskajos objektos, izmantojot alternatvs enerijas resursus;Uzstdt saules kolektoru Visaginas pavaldbas socils aprpes centr;Sagatavot stratiskos dokumentus, organizt seminrus .

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzedenssaimniecba

  Joniu rajona pavaldba stenojusi projektu (periods: 2005.2007.):denssaimniecbas pakalpojumu attstba mazajos ciematos Joniu un Jelgavas rajonosPartneri: auu rajona, Joniu rajona un Jelgavas rajona pavaldbas

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzedenssaimniecba: Projekta sasniegumi: sagatavots (mazk nek 500 iedzvotji) ptjums (investciju projekts), sagatavota bvdarbu un rekonstrukcijas darbu tehnisk dokumentcija;organizti darba seminri, kuros partneri daljs sav pieredz un paplainja savas zinanas vides jom.

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzeManaging Urban Europe-25Eiropas projekt Managing Urban Europe-25 (MUE-25) bija iesaisttas 25 Eiropas vietjs un reionls pavaldbas, lai uzlabotu to vides kvalitti un ilgtspju. Projekta, kas norisinjs no 2006. ldz 2008.gadam, rezultt tika izveidots ietvars jau esoo vides prvaldbas sistmu, piem., EMAS, ISO 14001 un ecoBUDGET, veiksmgkai ievieanai. Tas nodroina veidu, k pilstas un reioni var praktiski strdt ar msdiens daudzos ES politikas dokumentos un stratijs rekomendto integrto menedmentu.Dalbnieki no Lietuvas: Kauas pilsta un auu pilsta

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzePaeveas pilsta:projekts: Atkritumu iroana un vides izgltba"Partneri: Lietuva, Vcija, Zviedrija

  Starptautiskais vides projekts : " Baltijas reionls attstbas koordintu tkls ilgtspjas veicinanai Partneri: Nacka (Zviedrija), Gdaska (Polija) , Liepja (Latvija), Kaiingrada (Krievija), Csis (Latvija)

  projekts Vides tilti" Panevezys un Nacka (Zviedrija) un Kalmra (Zviedrija)projekts Baltijas jras reiona ilgtspjga attstbaPartneri : Lietuva, Polija, Zviedrija, Somija, Vcija

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzeAptaujas rezultti: no 60 pavaldbm atbildja 20;11 pavaldbas ir stenojuas vairkus projektus; 9 pavaldbas nav stenojuas nevienu projektu.IeguvumsSadarbba paver jaunas iespjas nodibint jaunus personiskos kontaktus, iegt jaunu pieredzi un prvart esoos rus. Problmas:FinansjumsCilvkresursiAttieksme

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredze Norvijas Finanu instruments

  Iestjoties Eiropas Savienb, Lietuva pievienojs ar Eiropas Ekonomiskajai zonai (EEZ).

  Vienoans, ar kuru izveidots divpusjais EEZ Finanu instruments (Norvijas, slandes un Lihtenteinas) un divpusjais Norvijas Finanu instruments, stjs spk 2004. gada 1. maij.

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredze Norvijas Finanu instruments Lai saemtu abu finanu instrumentu atbalstu, Lietuva2005. gada 14. aprl parakstja Sapraans Memorandu par Norvijas Finanu instrumenta ievieanu 2004.-2009. gad un2005. gada 22. aprl parakstja Sapraans Memorandu par EEZ Finanu instrumenta ievieanu 2004.-2009. gad.

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzeProjekts: Reionl sadarbba starp Lietuvas un Norvijas atkritumu apsaimniekotju asocicijm

  Dalbnieki :Administrcijas un tehnoloiju vides centrsLietuvas Vietjo pavaldbu asocicija Norvijas Vietjo pavaldbu asocicijaAlytas rajona pavaldba Lazdijai rajona pavaldba Plung rajona pavaldba Jonavas rajona pavaldba

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzeProjekta mris:pieredzes apmaia starp Lietuvas un Norvijas vietjm pavaldbm un sadarbbas veicinana atkritumu apsaimniekoanas jom ar mri nosargt vides kvalitti.

  Projekta mra grupa:vietjo pavaldbu un NVO specilisti, kuri ir atbildgi par atkritumu apsaimniekoanas organizanu.

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzeKd atkritumu apsaimniekoana?

  Atkritumu apsaimniekoana viena no priorittm vides aizsardzbas jom Lietuv. Lietuv ir ieviestas reionls atkritumu apsaimniekoanas sistmas, kurs lielk daa atbildbas uzticta pavaldbm. oti biei atkritumu apsaimniekoanas pakalpojumu kvalitte ir zema, jo trkst labs prakses piemru, cilvkresursu, finanu resursu un sadarbbas iespju. Lietuvas pavaldbm tri jpieem lmumi, izvloties bioloiski nordmo atkritumu apsaimniekoanas metodi.

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredzeProjekta rezultti: specilistu mcbu vizte uz Norviju; starptautiska konference; stratija Norvijas pieredzes atkritumu apsaimniekoanas jom premanai un ievieanai Lietuv;stratija Lietuvas un Norvijas specilistu atkritumu apsaimniekoanas jom sadarbbai; Lietuvas Norvijas atkritumu apsaimniekoanas specilistu sadarbbas tkls;projekta publicitte.

 • Pavaldbu sadarbba vides jom. Lietuvas pavaldbu pieredze

  Paldies par uzmanbu!

  Apmekljiet http://www.lsa.lt