Partograf Cindy Ppt

Embed Size (px)

Text of Partograf Cindy Ppt

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  1/24

  Pembimbing : Dr. R. Pandji Setiawan,Sp.OG

  Cindy Amalia03011060

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  2/24

  PAROGRA! adala" gra#$ yang dipa$ai%nt%$ memanta% $emaj%an per&alinandan membant% pet%ga& $e&e"atandalam mengambil $ep%t%&an dalampenatala$&anaan per&alinan.

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  3/24

  kapan?

  Mulai : Kala I fase aktif 

  Akhir : Pemantauan kala IV

  Untuk siapa?•Semua ibu kala I fase aktif

  kelahiran bayi•

  Semua tempat pelayankesehatan•Semua penolong persalinan

  Mengapa jarang dilakukan?•Pengetahuan kurang•Apresiasi yng buruk terhadap

  manfaat partograf •aktu yang lama

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  4/24

  '()*+ PAROGRA! OD(- /O OD!+AS PAROGRA! OD(-

  /O

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  5/24

   erdiri dari 3 $mpnen yang "ar%&

  dila$%$an b&er2a&i : !ekaman dan "atatan tentang kemajuan

  persalinan

  Pemb%$aan &er2i$&, Pen%r%nan $epala dan "i& !ekaman dan "atatan tentang kondisi janin

  Deny%t jant%n" janin, &elap%t $et%ban dan air$et%ban &erta mla&e $epala

  !ekaman dan "atatan tentang kondisi ibu)adi, te$anan dara" dan &%"% *rine, bat4batandan

  pemberian $&it&in

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  6/24

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  7/24

  !a&e laten : m%lai per&alinan &ampai pemb%$aan 5 7m

  !a&e a$ti8 : 7m &9d leng$ap

  tanda &ilang #$%

  Gari& a&pada gari& alert) : pemb%$aan &er2i$& 7m"ingga titi$ pemb%$aan pen%" 444 laj% 1 7m per jam.

  Pembukaan ser&iks bergeser ke arah kanangaris 'aspada kemajuan persalinan

  melambat Pada persalinan normal( pembukaan tidak

  boleh ada di sebelah kanan garis 'aspada)

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  8/24

  Gari& 'ertinda$ gari& action) : Paraleldan 4 jam ke &ebela" $anan dari gari&wa&pada

  Sebai$nya &%da" berada di tempatr%j%$an &ebel%m gari& bertinda$terlampa%i.

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  9/24

  Pen%r%nan dinilai melal%i palpa&iabdminal: enga7% pada bagian $epaladibagi menjadi ; bagian< yang bi&a

  dipalpa&i diata& &im#&i& p%bi& Di7atat dalam bent%$ ling$aran O< &etiap&e&aat &ebel%m pemeri$&aan dalam.

  Pada per&alinan nrmal, $emaj%an

  pemb%$aan &er2i$& &elal% dii$%ti dengant%r%nnya bagian terbawa" janin.

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  10/24

  /i& ma$in lama ma$in &ering dan lama $ntra$&inya

  Ob&er2a&i dila$%$an tiap 1 jam pada 8a&e laten dantiap = jam pada 8a&e a$ti8 

  Sat% $ta$ yang diar&ir menggambar$an &at% $ali "i&dalam 10 menit

  Rata > rata lama tiap $ntra$&i dibeda$an dalamar&iran. Ada 3 7ara mengar&ir lama "i&:

  4 5?0 deti$

  4 ?0 > 0 deti$4 @0 deti$

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  11/24

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  12/24

  /it%ng tepat &egera &etela" "i&, &elama 1menit

  )ilai &etiap 30 menit, @ji$a gawat janin<

  D @ 160B9m dan 5 1?0B9m  GAA A)), &egera la$%$an: mi$a4mi$i, $&igen,"idra&i ade$%at, 7ari penyebab

  Ob&er2a&i 3 $ali  ma&i" abnrmal

  ren7ana termina&i  D 5 100B9m  "ar%& &egera ditermina&i

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  13/24

  )ilai $ndi&i $et%ban &etiap mela$%$an peri$&adalam, 7atat "a&il pengamatan:

  a. 'ila &elap%t $et%ban %t%": *U+

  b. 'ila &elap%t $et%ban &%da" pe7a":1< air $et%ban jerni" : *,+?< air $et%ban ber7amp%r me$ne%m :*M+

  3< air $et%ban ber7amp%r dara": *-+< tida$ ada air $et%ban &%da" $ering

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  14/24

  )ilai &etiap mela$%$an pemeri$&aan dalam, dengan

  lambang:

  0 : t%lang $epala janin terpi&a", &%t%ra denganm%da"

  dapat dipalpa&i

  1: t%lang $epala janin "anya &aling ber&ent%"an

  ?: t%lang $epala janin &aling t%mpang tindi" tetapi

  ma&i" dapat dipi&a"$an3: t%lang $epala janin &aling t%mpang tindi" dan

  tida$dapat dipi&a"$an

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  15/24

   .bat/obatan dan "airan intra&ena7atat &em%a pemberian bat tamba"an dan9ata% 7airan pada $ta$ yang &e&%ai $lm wa$t%nya

  0adi( tensi( suhu )adi &etiap 30 menit, beri tanda titi$ < en&i &etiap jam, beri tanda pana" E < S%"% &etiap ? jam, 7atat pada $ta$ yang &e&%ai

  Volume urin( protein dan aseton&etiap ? jam ata% &etiap $ali ib% ber$emi"<

  Pemberian makanan dan minuman

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  16/24

  PA!AM121! 3AS1 4A210 3AS1 AK2I3

  P()*R*)A) +(PA-A A A

  P('*+AA) S(R+S A ? > A

  /S 1 A = A

  D 1 A = A

  S*/* A ? A

   (+A)A) DARA/ A A

  )AD 1 9? A = A

  *R) A A

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  17/24

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  18/24

  Di&eb%t &ebagai catatan persalinan  erdiri dari %n&%r > %n&%r:

  Data ata% in8rma&i %m%m +ala +ala +ala

  'ayi bar% la"ir +ala

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  19/24

  )y. A datang dengan $el%"an per%t m%le& 4 m%le&&eja$ ? jam SRS dan $el%ar lendir ber7amp%r dara"&eja$ 1 jam SRS. +el%ar air 4 air 4

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  20/24

  JAM DJJ NADI KONTRAKSI UTERUS KETERANGAN

  19.30 140 x/mnt 88x/mnt 2 x 10 menit lm 30 !eti"  

  20.00 13# x/mnt 88x/mnt 2 x 10 menit lm 3$ !eti" Min%m & 200''

  20.30 140 x/mnt 9#x/mnt 3 x 10 menit lm 40 !eti"  

  21.00 144 x/mnt 92x/mnt 4 x 10 menit lm 43 !eti" (AK & 200 '') *%+% 3#)80'

  21.30 132 x/mnt 92x/mnt 4 x 10 menit lm 43 !eti" Min%m & 1$0 ''

  22.00 13# x/mnt 88x/mnt 4 x 10 menit lm 43 !eti"  

  22.30 13# x/mnt 88x/mnt 4 x 10 menit lm 4$ !eti"  

  23.00 140 x/mnt 92x/mnt $ x 10 menit lm 4$ !eti" (AK & 100 '')!il"%"n,T-

  em%"n 9 'm)"et%n %t%+)ti!" te!tml*e "el)

   en%%nn "el nin2/$.

  Te"nn !+ 120/0mm56. S%+% 3#)80'

  23.30 142 x/mnt 92x/mnt $ x 10 menit lm 4$ !eti" Min%m & 1$0 ''

  24.00 132 x/mnt 88x/mnt $ x 10 menit lm 4$ !eti"  

  00.30 140 x/mnt 84x/mnt $ x 10 menit lm 4$ !eti"  

  01.00 144 x/mnt 84x/mnt $ x 10 menit lm 4# !eti" (AK & 100 ''

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  21/24

  )y. A tida$ dapat mena"an drngan %nt%$

  meneran, tiba4tiba $el%ar air dari jalan la"ir,7airan berwarna jerni", dila$%$an :pemb%$aan tela" leng$ap, $et%ban 4

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  22/24

  Pemanta%an $ala yang dila$%$an pada jam pertama &etela"pla&enta la"ir, &ebagai beri$%t: 01.;;: D 1?09I0, nadi F?, &%"% 3I0, !* 3 jari bawa" p%&at,

  tn%& %ter%& bai$, $and%ng $emi" $&ng, j%mla" dara"per2aginam ma&i" dalam bata& nrmal

  0?.10: D 1?09I0, nadi , !* 3 jari bawa" p%&at, tn%& bai$,$and%ng $emi" $&ng, j%mla" dara" per2aginam ma&i"dalam bata& nrmal

  0?.?;: D 1?09I0, nadi , !* ? jari bawa" p%&at, tn%& bai$,$and%ng $emi" $&ng, j%mla" dara" per2aginam ma&i"

  dalam bata& nrmal H100 77< 0?.0: D 1109I0, nadi , !* ? jari bawa" p%&at, tn%& bai$,

  $and%ng $emi" $&ng, j%mla" dara" per2aginam ma&i"dalam bata& nrmal.

   em%an &elama 1 jam $ed%a $ala empat &ebagai beri$%t:

  03.10: D 1109I0, nadi 0, &%"% 36,0C, tinggi 8%nd%& ? jaribawa" p%&at, tn%& %ter%& bai$, )y. +D minta %nt%$ ber$emi",pengel%aran %rin H ?;0 77, perdara"an per2aginam &edi$it.

  03.0: D 1109I0, nadi 0, tinggi 8%nd%& ? jari bawa" p%&at,tn%& bai$, $and%ng $emi" $&ng, perdara"an per2aginam&edi$it.

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  23/24

 • 8/17/2019 Partograf Cindy Ppt

  24/24