Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) ... ang kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa,

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) ... ang kakayahan sa pakikinig, pagsasalita,...

 • Pagsulat sa Filipino

  sa Piling Larang (Akademik)

  Kuwarter 2 - Modyul 6: Akademikong Sulatin:

  Pagsulat ng Lakbay-Sanaysay

  Kagawaran ng Edukasyon ● Republika ng Pilipinas

  Senior High School

 • Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) Filipino – Ikalabindalawang Baitang Alternative Delivery Mode Kuwarter 2 -Modyul 6: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Lakbay-Sanaysay Unang Edisyon 2020

  Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng

  karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas.Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.” Ang mga hiniram na materyales ( awit, kuwento, tula, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang matunton upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng mga materyales o mga kagamitang pampagtuturo na nasa online o sa mga aklat at iba pa . Hindi inangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang pagmamay-ari ng mga ito.

  Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon

  Kalihim: Leonor Magtolis Briones

  Pangalawang Kalihim: Alain Del B. Pascua

  Mga Bumubuo ng Modyul para sa Mag-aaral

  Manunulat: Teresa P. Mingo PhD, Aileen P. Matundan Mga Tagasuri: Anita M. Gomez, PSDS Maria Dulce Cuerquiz, MT, Sol P. Aceron PhD Leonor C. Reyes, Aniceta T. Batallones Mga Tagaguhit at Nag-layout: Mr. Ryan Roa, Ms. Mary Sieras Mr. Allan Guibone, Mrs. Alma Sheila Alorro Leonor C. Reyes Mga Tagapangasiwa Tagapangulo: Dr. Arturo B. Bayocot, CESO III Panrehiyong Direktor Pangalawang Tagapangulo: Dr. Victor G. De Gracia Jr. CESO V Pumapangalawang Panrehiyong Direktor Cherry Mae L. Limbaco, PhD, CESO V Tagapamanihala Rowena H. Paraon, PhD Pumapangalawang Tagapamanihala Mala Epra B. Magnaong, Hepe ES, CLMD Mga Miyembro: Lorebina C. Carrasco, OIC-CID Chief Sol P. Aceron, Ph.D, EPS-Filipino Brenda P. Galarpe, SSP- 1 Marisa D. Cayetuna,P-1 Aniceta T. Batallones, MAFIL Leonor C. Reyes, MAEDFIL Joel D. Potane, LRMS Manager Lanie O. Signo, Librarian II Gemma Pajayon, PDO II

  Inilimbag sa Pilipinas ng Kagawaran ng Edukasyon – Sangay ng Cagayan de Oro Office Address: Fr. William F. Masterson Ave Upper Balulang Cagayan de Oro Telephone Nos.: (08822)855-0048 E-mail Address: cagayandeoro.city@deped.gov.ph

  mailto:cagayandeoro.city@deped.gov.ph

 • Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik)

  Kuwarter 2 - Modyul 6: Akademikong Sulatin:

  Pagsulat ng Lakbay-Sanaysay

  Ang modyul na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa

  mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat naming ang mga guro

  at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag- email ng inyong mga puna at mungkahi

  sa Kagawaran ng Edukasyon sa depeddivofcdo@gmail.com

  Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

  Kagawaran ng Edukasyon ● Republika ng Pilipinas

  FAIR USE AND CONTENT DISCLAIMER: This module is for educational purposes only. Borrowed materials (i.e. songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, etc.) included in this module are owned by their respective copyright holders. The publisher and authors do not represent nor claim ownership over them. Sincerest appreciation to those who have made significant contributions to this module.

  Senior High School

  mailto:depeddivofcdo@gmail.com

 • Talaan ng Nilalaman

  Para saan ang modyul na ito ………………………………………………………….i

  Ano ang Inaasahan Mo ………………………………………………………………..i

  Paano Mo Matutunan…………………………………………………………………..i

  Mga Icon ng Modyul………………………………………………………………….. ii

  Ano ang Nalalaman Mo……………………………………………………………….iii

  Aralin 1: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Lakbay - Sanaysay

  Alamin……………………………………………………………………………1

  Subukin: Pagsusunod-sunod sa Titik…………………………………………1

  Balikan: Pagpapahayag sa Pagsusuri sa Sarili……………………………...1

  Tuklasin: Pagsulat ng Lakbay-Sanaysay……………………………………..2

  Suriin: Pagsagot sa Tanong …………………………………………………...5

  Pagyamanin : Pagpapanood ng Lakbay-Sanaysay Video

  Pagbabasa Lakbay-Sanaysay Gamit Ang Link ..……………………………6

  Isaisip: Pagbabahagi sa Sariling Karanasan…………………………………6

  Isagawa:Pagsulat ng Sariling Lakbay_Sanaysay…………………………….6

  Tayahin ………………………………... ………………………………………..7

  Susi sa Pagwawasto…………………………………………………………….8

 • Para Saan ang Modyul na Ito

  Matutunghayan sa modyul na ito ang nilalaman at ang mga pamamaraan sa

  pagsulat ng isang Lakbay – Sanaysay.

  Sadyang inihanda ang modyul na ito upang makatuklas ng mga bagong kaalaman

  sa pagsulat ng paksa. Ang mga gawain ay maingat na inihanda upang lubos na malinang

  ang kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat at panonood.

  Tutulungan ka ng modyul na ito na matukoy ang kahulugan at kabuluhan ng mga konsepto

  sa wastong pagsulat ng Lakbay - Sanaysay.

  Sa aralin ding ito, pinag-uusapan ang kahalagahan ng pagbabahagi ng mga

  karanasan sa paglalakbay at ipinapakita kung paano binabalangkas ang bawat bahagi

  ng modyul upang malinang at maisakatuparan ang mga layuning nabanggit para sa mga

  mag-aaral na gagamit nito. Ano ang Inaasahan Mo Inaasahang pagkatapos ng modyul na ito ang mga mag-aaral ay:

  1.Natutukoy ang katangian ng isang sulating akademiko (CS_FA11/12PB-0m-o-102)

  2.Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong akademiko na may kaugnayan sa piniling

  sulatin.(CS_FA11/12PT-0m-o-90)

  3.Natitiyak ang mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay.

  (CS_FA11/12PD-0m-o-89)

  Paano Mo Matutunan

  Upang makamit ang mga inaasahan, gawin ang mga sumusunod:

  • Basahin at unawaing mabuti ang mga konseptong pangkasanayan.

  • Sundin ang mga bawat panuto na ibinibigay sa bawat gawain at pagsasanay.

  • Sagutin ang lahat ng mga ibinibigay na gawain at pagsasanay.

  i

 • Mga Icon ng Modyul

  ALAMIN Inihanay ang mga layunin sa aralin .Mahalagang maunawaan ng mga mag-aaral kung ano ang maaasahan nila sa aralin.

  SUBUKIN Panimulang pagtataya o gawain upang matukoy ang lawak ng kaalaman ng mag-aaral ukol sa tatalakaying paksa.

  BALIKAN Binabalikan ang mga dating kaalaman ng mga mag- aaral tungkol sa paksa ng bawat aralin. Mahalagang matukoy ito upang matiyak na may napadagdag pang kaalaman.

  TUKLASIN Inilalahad dito ang mismong aralin sa pamamagitan ng kwento, pagsasanay ,tula, awitin ,sitwasyon at iba pang paraan .Ginagalugad dito ang mga ideyang magkikintal ng mahalagang kaisipan.

  SURIIN Inilalahad dito ang mga tanong sa sumusubok sa pagkaunawa ng mag-aaral sa aralin.Maaari rin itong pagtalakay sa paksa.

  PAGYAMANIN Makapagsagawa ang mga mag-aaral ng mga gawaing magpapatotoo ng kanilang natutuhan. Magtitipon sila ng kanilang likhang mga sulatin at gawain batay sa natutunan sa aralin.

  ISAISIP Patutunayan ng mga mag-aaral ang karunungan at kaalamang kanyang natutunan sa pamamagitan ng pagsusulit ,gawain at pagsasanay.

  ISAGAWA Pagtitipon ng mga natamong kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa gawaing replektibo upang mailalapat sa tunay na buhay.

  TAYAHIN Tatayain ang mga mag-aaral ayon sa antas ng pagkatuto mula sa natamong kasanayan .

  KARAGDAGANG GAWAIN

  Mabibigyan ng karagdagang pagsasanay upang malinang ang kakayahang pampagkatuto ng mga mag-aaral .

  SUSI SA PAGWAWASTO

  Mga kasagutan sa anumang pagtataya,pagsasanay at mga Gawain

  ii

 • Ano ang Nalalaman Mo

  Panimulang Pagtataya Alamin natin kung gaano na ang lawak ng iyong kaalaman sa nilalaman ng modyul na ito. Sagutin mo ang lahat ng aytem. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sasagutang papel. 1. Ito ay itinutur