Leksyon 1 alang sa Oktubre 6, 2018 tali sa tawhanong binuhat ug ang pagkabalda sa orihinal nga plano

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leksyon 1 alang sa Oktubre 6, 2018 tali sa tawhanong binuhat ug ang pagkabalda sa orihinal nga plano

 • Leksyon 1 alang sa Oktubre 6, 2018

 • 1. Ang unang panaghiusa.

  Gibuhat sa paghigugma.

  2. Ang panaghiusa nabuak.

  Gikan kang Adan ngadto sa Lunop.

  Ang Tore sa Babel.

  3. Pagpahibalik sa panaghiusa.

  Ang Dios nagtawag kang Abraham.

  Israel gipili.

  Ang panaghiusa ug panagkahiuyon nga giplano sa Dios alang sa tawhanong kaliwat nabalda sa sala. Pero, ang Dios nagpakita sa Iyang gugma alang kanato pinaagi sa pagdisenyog usa ka plano sa pagpahibalik sa panaghiusa. Ang kataposang pagpahibalik moabot pinaagi sa buhat ni Cristo, apan ang Dios nagpili sa mga tawhanong binuhat sa pagpakita sa Iyang gugma ug grasya ngadto sa kalibutan.

 • Gilalang sa Dios ang tanang butang nga “maayo kaayo” (Genesis 1:31). Ang Yuta, ang mga mananap ug mga tawhanong binuhat nga makigdugtong sa usag usa diha kahiuyonan.

  Ang tawhanong binuhat, dili sama sa mga mananap, gibuhat diha sa dagway sa Dios. Gibuhat sila nga mga tinugyanan sa Kalalangan.

  Ang Dios gugma (1 Juan 4:8), nan ang dagway sa Dios nagalangkob sa abilidad sa paghigugma.

  Ang dagway sa Dios nabuhat diha sa duha ka tawo, lalaki ug babaye.

  Gibuhat sila diha sa dagway sa Dios. Kana maoy panaghiusa uban ang gugma ingon nga patukoranan niini.

 • “Ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon. Ug nahitabo, nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsoon, ug iyang gipatay siya.” (Genesis 4:8)

  Ang sala ni Adan ug Eva mibalda sa kahiuyonan, panaghiusa ug gugma tali sa lalaki ug babaye, tawhanong binuhat ug Nilalang, ug tawhanong binuhat ug Dios.

  Ang lalaki nagbasol sa

  babaye (Genesis 3:12)

  Ang kinaiyahan nadagtaan

  (Genesis 3:17- 18)

  Gipatay ni Cain si Abel (Genesis 4:8)

  Ang tawhanong

  binuhat nadaot sa

  katibuokan (Genesis 6:5)

  Ang Lunop maoy

  mitapos sa tawhanong kasaysayan (Genesis 6:7)

  Pero, ang Dios nagpilig usa ka Salin (Noe ug ang iyang panimalay) ug naghatag sa tawhanong binuhat og ikaduhang higayon. Ang bangaw nagatabang kanato sa paghinundum nga ang Dios sa gihapon buot magtuman sa iyang unang plano alang kanato.

 • ANG TORE SA BABEL

  “Tungod niini ang ngalan niadto gitawag Babel; kay didto gilahugay ni Jehova ang sinultihan sa tibook nga yuta. Ug gikan didto gipapatlaag sila sa nawong sa tibook nga yuta.” (Génesis 11:9)

  Ang mga tawo naningkamot nga mahiusa uban sa Dios. Kana naghatud ngadto sa pagsimbag mga diosdios ug pagpasigarbos kaugalingon.

  Gikinahanglan sa Dios nga pahunongon kana nga mene nga panaghiusa pinaagi sa pagmugnag nagkandaiyang mga sinultihan.

  Ang sala misansgpot ngadto sa pagkabungkag tali sa tawhanong binuhat ug ang pagkabalda sa orihinal nga plano sa Dios. Ang sala maoy hinungdan sa:

  Kalibog mahitungod sa pagsimba.

  Ang halapad ang pagkuyanap sa daotan ug imoralidad ibabaw sa yuta.

  Ang pagkabulagbulag sa tawhanong binuhat ngadto sa daghang nagkandaiyang mga kultura, sinultihan, ug rasa.

 • Siya matinumanon.

  Ang iyang paglaum nahimutang diha sa mga saad sa Dios.

  Siya nagtuo nga tumanon sa Dios ang Iyang saad; usa ka kaliwatan sama sa mga bitoon diha sa kawanangan.

  Misalig siya sa plano sa kaluwasan sa Dios.

  “ug sa ingon niana natuman ang kasulatan nga nagaingon, "Si Abraham mitoo sa Dios, ug kini giisip kaniya nga maoy pagkamatarung"; ug siya ginganlan

  nga higala sa Dios” (Santiago 2:23) Ang Dios misulay sa pagpahibalik sa kahiusahan sa ikatulong higayon pinaagi sa pagtawag kang Abraham.

  Si Abraham mao ang amahan sa tanang magtutuo. Makakat-on kitag pipila ka mga sukaranang konsepto sa panaghiusa tali sa mga Cristiano gikan sa iyang panag-ingnan:

 • “Si Jehova wala mahigugma kaninyo, ni magpili kaninyo, tungod kay kamo labing daghan kay sa tanang mga katawohan; kay kamo mao ang labing diyutay sa tanang mga katawohan: 8 Apan tungod kay si Jehova nahagugma kaninyo, ug tungod kay buot niya pagabantayan ang panumpa nga gipanumpa niya sa inyong mga amahan……” (Deuteronomio 7:7-8 NVI)

  Buot sa Dios ipasa ang Iyang mensahe ngadto sa kalibutan ug ipahibalik ang tawhanong kaliwat pinaagi sa paggamit sa Israel.

  Siya naghatag kanila sa tanan nga mga espiritohanong kagamitan nga ilang gikinahanglan sa pagtuman sa ilang katuyoan.

  Ang Cristianong Iglesia mao ang bag-ong Israel. Kinahanglan kita makasabot nga kita walay ikapasigarbo sa bisan unsa atubangan Kaniya. Gipili kita sa Dios nga mamahimong mahiusa uban Kaniya tungod lamang kay Siya nahigugma kanato (Galatia 3:28).

  Ang Dios nagpili sa Israel ingon nga Iyang katawhan tungod kay nahigugma Siya kanila. Wala silay gibuhat ni bisan unsa nga makapahimo kanilang takus nga mamahimong mga pinili.

 • “Ang pinakamakadaning argumento nga atong mahatag sa

  kalibutan sa misyon ni Cristo mao nga makaplagang anaa sa

  hingpit nga panaghiusa. Ang maong kahiusa sama tali sa

  Amahan ug sa Anak kinahanglan makita taliwala sa tanang

  nanagtuo sa kamatuoran. Kadtong mga nahiusa diha sa direkta

  nga pagtuman sa Pulong sa Dios mapun-an sa gahum.

  Kon tanan sa hingpit maghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa

  Ginoo, ug pinaagi sa pagpabalaan sa kamatuoran magapuyo

  diha sa hingpit nga panaghiusa, daw unsa ka makapadaning

  gahum magapahamtang sa pagmantala sa kamatuoran! Daw

  unsa ka makasusubo nga daghan kaayong mga simbahan

  nakapalawgaw sa makapabalaang implwensya sa kamatuoran,

  tungod kay sila wala magpakita sa nagaluwas nga grasya nga

  makapahimo nilang usa diha kang Cristo, ingon nga si Cristo

  nahiusa sa Amahan! Kon tanan magpadayag sa panaghiusa ug

  gugma nga kinahanglan anaa taliwala sa kaigusonan, ang

  gahum sa Balaang Espirito mapakita diha makaluwas nga

  impluwensya niini. Atbang sa atong kahiusa uban kang Cristo

  mamahimong atong gahum sa pagluwas og mga kalag.”

  E.G.W. (Manuscrito 88, 1905, “One, Even as We Are One”)