of 21 /21
Biblia alang sa Kabataan motanyag Sa Gibuhat sa Dios ang Tanang Butang

Sa Gibuhat sa Dios ang Tanang Butang - Bible for Children...sa pahulay. Didto sa Tanaman sa Eden, hingpit ang kalipay ni Adan ug ni Eva nga iyang asawa sa ilang pagtuman sa Dios. Ang

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sa Gibuhat sa Dios ang Tanang Butang - Bible for Children...sa pahulay. Didto sa Tanaman sa Eden,...

 • Biblia alang sa Kabataanmotanyag

  Sa Gibuhat saDios ang Tanang

  Butang

 • Gisulat ni: Edward HughesGihulagway ni: Byron Unger; Lazarus

  Alastair PatersonGipahaom ni: Bob Davies; Tammy S.

  Gihubad ni: Christian LinguaGipagawas sa: Bible for Children

  www.M1914.org

  BFCPO Box 3

  Winnipeg, MB R3C 2G1Canada

  ©2021 Bible for Children, Inc.Pagtugot: Mahimo kang mokopya o mopatik niini

  nga estorya, ayaw lang ibaligya.

 • Kinsa ang nagbuhat kanato? Ang Biblia, ang Pulongsa Dios, nagsulti giunsa pagsugod sa katawhan. Sa

  unang panahon, gibuhat sa Dios ang labing unangtawo ug ginganlan niyag Adan.

 • Gibuhat sa Dios si Adan gikan sa abog sa yuta. Sa dihang gihuyopan sa Dios ug kinabuhi si Adan, nabuhi

  siya. Nakita niya nga didto siya sa nindot ngatanaman nga gitawag ug Eden.

 • Sa wala pa buhat sa Dios si Adan, gibuhat Niya angnindot nga kalibotan nga puno sa kahibulongang mgabutang. Inanay gibuhat sa Dios ang mga bungtod ugkapatagan, humot nga kabulakan ug tag-as ngakakahoyan, nindot nga mga langgam ug mga buyog, mga balyena ug mga kinhason.

  Gani, gibuhat sa Dios ang tanannga ania – ang tanang

  butang gayod.

 • Sa sinugdanan, sa walapay gibuhat ang Dios, walay bisan unsa gawassa Dios. Walay mgatawo o dapit o butang. Wala gyod. Walaykahayag ug walaykangitngit. Walaytaas ug walay ubos. Walay kagahapon ugwalay ugma. Dihalamay Dios nga walaysinugdanan. Unyaang Dios nagbuhat!

  Sa sinugdanan, gibuhatsa Dios ang kalangitan

  ug ang kalibotan.

 • Ang kalibotan walay pormaug walay sulod. Ugdihay kangitngitsa kahiladman. Unya angDios misulti. “Motunghaangkahayag.”

 • Unya mitungha ang kahayag. Gitawag sa Dios ugAdlaw ang kahayag ug ang kangitngit gitawag Niyag

  Gabii. Ug ang gabii ug buntag maoy unang adlaw.

 • Sa ikaduhang adlaw, gihan-ay sa Dios ang katubigansa lawod, sa kadagatan ug sa mga lanaw ilalom saKalangitan. Sa ikatulong adlaw, miingon ang Dios, “Motungha ang uga nga yuta.” Ug nahimo kini.

 • Gipatungha usab sa Dios ang mga balili ug kabulakanug ang mga sampinit ug ang mga kahoy.

  Ug mitungha sila. Ug anggabii ug buntag mao

  ang ikatulo nga adlaw.

 • Unya gibuhat sa Dios ang adlaw, ang bolan, ug ang daghang mgabituon nga walay makaihap. Ugang gabii ug ang buntag mao angikaupat nga adlaw.

 • Ang mga nilalang sa kadagatan, ang mga isda ug mga langgammaoy sunod sa lista sa Dios. Sa ikalima nga adlaw gibuhatNiya ang dakong mamsa ug anggagmayng bulinaw, ang ostritsnga tag-as ug tiil ug angmalipayon nga tamsi. Gibuhatsa Dios ang tanang matang saisda aron pagpuno sa katubigan sakalibotan ug ang tanang matangsa mga langgam magmaya dihasa diha sa yuta, dagat ug wanang. Ug ang gabii ug ang buntagmao ang ikalima nga adlaw.

 • Human niana, misulti na usab ang Dios. Miingon Siya, “Motungha ang mga buhing mananap gikan sa yuta ...” Tanang matang sa hayop ug mga sapat ug nagkamangnga mga mananap mitungha. May mga elepante ngamakauyog sa yuta ug kilas nga mga koneho. Siaw ngamga unggoy ug mga buaya. Naggimok nga mga watiug kiat nga mga milo. Tag-as nga mga giraf ugparaygong mga iring. Tanang matang sa mananapgibuhat sa Dios niadtong adlawa. Ug ang gabii ug

  ang buntag mao ang ikaunom nga adlaw.

 • Dihay lahi nga gihimo ang Dios sa ikaunom nga adlaw– pinasahi kaayo kini. Ang tanan andam na karonalang sa Tawo. Aduna nay pagkaon sa kapataganug kahayopan nga moalagad kaniya. Ug ang Dios

  miingon, “Buhaton nato angtawo sa Atong dagway. Siyamaoy magdumala sa tanan nga

  anaa sa kalibotan.” MAONGA GIBUHAT SADIOS ANG TAWOSA KAUGALINGON NIYANG DAGWAY; SA DAGWAY SADIOS GIBUHATNIYA SIYA ...

 • Ang Dios misultikang Adan. “Kaon sa imong gusto diha sa tanaman. Pero ayaw pagkaongikan sa kahoy sakahibalo unsay maayo ug daotan. Kon mokaon kagikan nianangkahoya, mamatayka gayod.”

 • Unya ang GINOONG Dios miingon, “Dili maayonga ang tawo mag-inusa ra. Buhatan nako siyagkatabang.” Gidala sa Dios ang tanang langgam ug

  mga mananap ngadto kang Adan. Ginganlan ni Adan silang tanan. Maalamon kaayo siya kay nahimoman kini niya. Apan walay bisanusa sa mga langgam ug mgahayop nga angayang ipares kang

  Adan.

 • Unya gipakatulog ug maayo sa Dios si Adan. Gikuhasa Dios ang usa sa mga gusok gikan sa natulog nga

  tawo. Unya gihulma sa Diosang Babaye gikan sa gusok

  ni Adan. Ang babayesakto gayod ngamahimong pares

  ni Adan.

 • Gibuhat sa Dios ang tanan sulod sa unomka adlaw. Unya gipanalanginan sa Dios angikapito nga adlaw ug gihimo niya nga adlawsa pahulay. Didto sa Tanaman sa Eden, hingpit ang kalipay ni Adan ug ni Eva ngaiyang asawa sa ilang pagtuman sa Dios. Ang Dios mao ang ilang GINOO,

  Magsasangkap ug ilangHigala.

 • Sa Gibuhat sa Dios ang Tanang Butang

  Estorya gikan sa Pulong sa Dios, ang Biblia,

  makita sa

  Genesis 1 - 2

  “Ang pag-abot sa Imong mga Pulongnagahatag og kahayag.” Salmo 119:130

 • 1 60

  Ang Kataposan

 • Kini nga estorya gikan sa Biblia nagasulti kanato bahin sa kahibulongannga Dios nga nagbuhat kanato ug gusto Niya nga kita makaila Kaniya.

  Nahibalo ang Dios nga nakabuhat kitag daghang daotan. GitawagNiya kini nga sala. Kamatayon ang silot sa sala. Pero nahigugma

  pag-ayo ang Dios kanato. Iyang gipadala ang bugtong Niyang Anaknga si Jesus aron mamatay sa Krus ug silotan tungod sa imong mgasala. Unya nabanhaw si Jesus ug mibalik sa Langit! Kon motuo ka

  kang Jesus ug mohangyo nga pasayloon ka sa imong mga sala, himoon kana Niya! Moanha Siya ug mopuyo sulod kanimo karon,

  ug mopuyo ka uban Kaniya hangtod sa kahangtoran.

  Kon motuo ka nga kini ang tinuod, ingna ang Dios:Ginoong Jesus, ako nagatuo nga Ikaw Dios, ug nahimong tawo aronmamatay alang sa akong mga sala, ug karon Ikaw nabuhi pag-usab.

  Anhi sa akong kinabuhi ug pasayloa ang akong mga sala, aronmabag-o ang akong kinabuhi karon, ug unya makig-uban ako Kanimo

  hangtod sa kahangtoran. Tabangi ako nga motuman Kanimo ugmagkinabuhi alang Kanimo ingon nga Imong anak. Amen.

  Basaha ang Biblia ug pakigsulti sa Dios kada adlaw! Juan 3:16

  Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21