of 85 /85
LOGO Paghahanda ng Korespondensiya Opisyal KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Paghahanda ng Korespondensiya Opisyal - kwf.gov.phkwf.gov.ph/wp-content/uploads/Paghahanda_ng_KO.pdf · Mga Bahagi ng Liham 12. INISYALS NG PAGKAKAKILANLAN ... Mga Anyo ng Liham

Embed Size (px)

Citation preview

LOGO

Paghahanda ng

Korespondensiya Opisyal

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Layunin ng Pagsasanay

1. Matalakay ang iba’t ibang uri ng

korespondensiya.

2. Mailahad ang mga epektibong paraan ng

pagsulat sa Filipino.

3. Mahikayat ang mga kalahok na gamitin ang

Filipino sa pagsulat ng korespondensiya sa

kanilang mga opisina.

4. Mapataas ang antas ng paggamit ng Filipino sa

mga ahensiya ng pamahalaan.

Ang Korespondensiya Opisyal

Ano?

?

• Liham

• Memorandum

• Endoso

• Pormularyo o Form

• Kapasiyahan o Resolusyon

• Lahat ng tinatanggap o ipinadalang komunikasyon na may kaugnayan sa inyong ahensiya o opisina

Layunin ng Korespondensiya Opisyal

Tumugon sa katanungan ng mga kliyente.

Maghatid ng impormasyon at manghikayat

ng mga kliyente.

Tumanggap ng mga panukala o

kasunduang may kaakibat na pananagutan.

Magpabatid ng saloobin.

Mga Bahagi ng Liham

Ang Pamuhatan o letterhead na nagtataglay ng:

Logo

Pangalan ng ahensiya

Eksaktong adres, telepono, numero ng

fax, website, e-mail adres

1. ULONG SULAT O PAMUHATAN

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 2/P Gusaling Watson, 1610, Kalye J.P. Laurel,

Malacañang Complex, 1005 San Miguel, Maynila

(632) 736252 [email protected]

www.kwf.gov.ph

Ulong sulat ng KWF

Mga Bahagi ng Liham

2. PETSA

Enero 22, 2019

22 Enero 2019

Ika-22 ng Enero, 2019

Sa pagsulat ng petsa, iwasan ang pagsulat ng numero tulad ng 5/6/19, na nangangahulugang 5 Hunyo sa Britanya ngunit 6 Mayo sa Amerika.

Mga Bahagi ng Liham

3. Patunguhan/Inside Address

Pangalan, katungkulan, at tanggapan ng taong padadalhan ng liham.

Kgg. VIRGILIO S. ALMARIO, NA Tagapangulo Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

Dr. VIRGILIO S. ALMARIO, NA Tagapangulo Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

VIRGILIO S. ALMARIO, NA Tagapangulo Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

Tagapangulong VIRGILIO S. ALMARIO, NA Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

Dr. Hilario Cruz Ortiz, LLB Pangulo Nueva Ecija University of Science and Technology Gen. Tinio Street, Lungsod Cabanatuan

Tandaan! Maging konsistent. Kung may titulo na sa unahan, dapat wala na sa hulihan ng pangalan.

Halimbawa:

Dr. Purificacion G. Delima, PhD Purificacion G. Delima, PhD

Titulong Pamitagan – inilalagay sa unahan ng pangalan bilang tanda ng pagkilala sa katungkulan o propesyon

May katungkulan sa pamahalaan

Retiradong opisyal

Propesyonal

Akademiko

Eklesyastiko

Daglat ng mga titulo: Kgg. Sen. Kom. Ten. Kor. Hen. Abo./Atty. Dr. Engr. Prop. Bro. Sr. P. Ptr. Reb.

Gng. Bb. G.

Ginamit ang daglat na Abo. para sa abogado

Gumagamit ng Kagalang-galang/Kgg. para sa mga taong halal ng taumbayan at sa may mataas na katungkulan gaya ng sumusunod: 1. Pangulo ng Pilipinas

2. Pangalawang Pangulo

3. Dating Pangulo at Pangalawang Pangulo

4. Kalihim ng Kagawaran

5. Gumaganap na/Nanunungkulang Kalihim

6. Kalihim ad interim/pansamantala

7. Kinatawang Kalihim 8. Pangalawang Kalihim 9. Kawaksing Kalihim 10. Solisitor Heneral 11. Mga Komisyoner ng Kagawaran 12. Punong Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman

13. Kasangguning Mahistrado 14. Retiradong Punong Mahistrado 15. Retiradong Kasangguning Mahistrado 16. Pangulo ng Senado 17. Pangulo Pro Tempore ng Senado 18. Lider ng Mayorya/Lider ng Minorya ng

Senado 19. Senador ng Pilipinas 20. Ispiker ng Kapulungan 21. Kinatawan ng Kapulungan 22. Gobernador o Punong Lalawigan 23. Alkalde

24. Embahador 25. Embahador Pangkalahatan 26. Dating Embahador 27. Konsul Heneral 28. Charge d’Affaires 29. Puno ng isang Ahensiya, Pangasiwaan, o Lupon 30. Pangulo, Tagapangulo, o Miyembro ng isang Komisyon o Kapulungan

Mga Bahagi ng Liham

4. Tawag-pansin/Attention Line Sa pamamagitan/Thru

• pagkatapos ng patunguhan • may indensiyon (isang tab) • matukoy kung para kanino ang liham • pagsunod sa protokol

Mga Bahagi ng Liham

4. Tawag-pansin/Attention Line 8 Enero 2019 MARCELA CRUZ Direktor Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon C.P. Garcia Avenue, Diliman 1101 Lungsod Quezon Mahal na Ginoong Cruz:

Tawag-pansin : Prospero S. Reyes

Puno ng Sangay

Mga Bahagi ng Liham

5. Bating Pambungad/Salutation

Sa Kinauukulan

Mahal na Ginoong Dela Cruz :

Mahal na Binibining Santos:

Mahal na Kalihim Fernandez:

Mahal na Ginoo:

Mahal na Binibini:

Mahal na Ginoo/Binibini:

• Buo ang titulo sa unahan ng apelyido o tungkulin. •Tutuldok ang ginagamit sa mga pormal na liham

Halimbawa:

Mahal na Ginoong Pangulo: Mahal na Pangulong Duterte: Mahal na Ginang Kalihim: Mahal na Kalihim Cayetano: Mahal na Senador Legarda: Mahal na Propesor Zafra: Mahal na Gobernador Reyes:

Mga Bahagi ng Liham

6. Paksa/Subject Line

• Opsiyonal • Matukoy ang layunin • Bago o pagkatapos ng Bating Pambungad

Mahal na Ginoong Torres: Paksa: Aplikasyon para sa Umento sa Suweldo Ang Lupon ng Tagapamahala, na regular na nagrerebyu ng suweldo ay nakatakdang magpulong sa katapusan ng buwan. Kaugnay nito, ipinababatid na pag-uusapan sa naturang ang iyong kahilingan, at ipaalam sa inyo ang kapasiyahan ng lupon sa lalong madaling panahon.

Halimbawa:

Mga Bahagi ng Liham

7. Katawan ng Liham

Layunin o paksa ng liham sa

sa unang talata

Ibang detalye sa ikalawang talata

Wakasan sa isang matatag at positibong tono

Detalye ng taong kokontakin

Paanyaya (ano, kailan, oras, saan, paano)

Mabuhay kayo at nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na tangkilik sa wikang Filipino .

Estruktura ng Liham

Pangunahing Detalye

Pantulong na

detalye

Halimbawa:

Mahal na Alkalde De Los Santos:

Malugod na ipinababatid ng Komisyon sa Wikang Filipino

(KWF) na nagsasagawa ito ng libreng seminar sa pagsulat ng

Korespondensiya Opisyal sa wikang Filipino sa lahat ng

ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan.

Layunin ng seminar na ito na bigyan ng oryentasyon ang mga

pinuno at kawani ng pamahalaan sa paggamit ng wikang

Filipino sa mga opisyal na korespondensiya. Alinsunod ito sa

malawakang implementasyon ng Kautusang

Tagapagpaganap Blg. 335, na nag-aatas sa lahat ng

kagawaran, kawanihan, opisina, at instrumentalidad ng

pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino sa mga opisyal na

transaksiyon at komunikasyon.

Halimbawa:

Nais naming maisagawa ang naturang seminar sa inyong lungsod

sa Hulyo 2019, kung inyong mamarapatin. Wala kayong anumang

babayaran sa KWF, kami ang magdadala ng tagapanayam,

maghahanda ng programa at sertipiko. Ang pagdalo ng mga pinuno

at kawani ng inyong lungsod ay sa opisyal na oras. Ang gastos

para sa transportasyon, pagkain, at handouts ng mga kalahok ay

manggagaling naman sa pondo ng inyong tanggapan.

Para sa iba pang detalye at karagdagang katanungan, mangyaring

makipag-ugnayan kina Lourdes Z. Hinampas o Pinky Jane S.

Tenmatay sa telepono blg. (02)252-2953 o mag-email sa

[email protected] at [email protected].

Asahan din ninyo na tatawag kami sa inyong tanggapan upang

mabatid ang inyong tugon.

Mabuhay kayo, at maraming salamat sa inyong tangkilik.

Mga Bahagi ng Liham

Tagubilin sa Pagsulat ng Katawan ng Liham

IWASAN ANG

MAHABANG PARIRALA

PANGUNGUSAP

AKTIBO AT HINDI

PASIBO ANG HIMIG NG

BAWAT PANGUNGUSAP

IWASAN ANG

PAGGAMIT NG JARGON

IWASAN PAGPAPAIKLI

NG SALITA

KATAWAN

NG LIHAM

Halimbawa:

Ang aming kawanihan ay patuloy

na nagsisikap upang mapaunlad

ang pisikal, espiritwal at mental na

katayuan ng mga kapatid nating

detinido na nasa aming

pansamantalang pangangalaga.

Bagama’t sila ay narito sa aming

pasilidad, may mga programa

kaming patuloy na ginagawa para

sa kanilang ikabubuti at ikauunlad

na may kinalaman sa

pangkabuhayan, espiritwal,

edukasyon at marami pang iba.

Ang pagliham naming ito ay dahil

sa aming layunin na kayo ay

aming makatulong sa kanilang

pagbabago.

Ang aming kawanihan ay Patuloy

na nagsisikap ang aming

kawanihan upang mapaunlad ang

pisikal, espiritwal, at mental na

katayuan ng mga kapatid nating

detinido na nasa aming

pansamantalang pangangalaga.

Bagama’t sila ay narito sila sa

aming pasilidad, may mga

programa kaming patuloy na

ginagawa para sa kanilang

ikabubuti at ikauunlad na may

kinalaman sa pangkabuhayan,

espiritwal, edukasyon at marami

pang iba. Ang pagliham naming

ito ay dahil sa aming layunin na

kayo ay Lumiham kami dahil

layunin naming makatulong kayo

sa kanilang pagbabago.

Mga Bahagi ng Liham

8. Pamitagang Pangwakas

• Angkop sa layunin at mapagsaalang-alang • Ugaliing maging magalang.

Gumagalang, Lubos na gumagalang, Sumasainyo, Magalang na sumasainyo, Mapitagang sumasainyo, Matapat na sumasainyo,

Mga Bahagi ng Liham

9. Lagda

• Lagda • Pangalan • Posisyon (nagpapakilala ng kapangyarihan at

pananagutan sa nilalaman ng liham) • Huwag ilagay ang titulo sa unahan ng pangalan

LAGDA

Pagtatalaga ng karapatang lumagda Halimbawa: PURIFICACION G. DELIMA Nanunungkulang Tagapangulo/ Fultaym Komisyoner para sa Programa at Proyekto Para kay VIRGILIO S. ALMARIO, National Artist Tagapangulo

Mga Bahagi ng Liham

10. Kalakip (Enclosure)

Talaan ng mga dokumento na binanggit sa katawan ng liham at matatagpuan sa ibaba ng kaliwang bahagi.

Mga Kalakip: Kasunduan Katitikan ng Pulong Kasunduan sa Pagbabayad Kalakip: Gaya ng nasasaad

Mga Bahagi ng Liham

Ipinakikita nito ang dami o bilang ng mga taong tumanggap ng liham na inihuhudyat ng simbolong cc.

11. NOTASYON NG BINIGYANG SIPI (Copy Notation)

Binigyang-sipi:

Yunit Pantauhan

Puno, Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi

Puno, Sangay ng Literatura at Araling Kultural

Mga Bahagi ng Liham

12. INISYALS NG PAGKAKAKILANLAN (Identifying Initials)

• Inisyals ng naghanda at gumawa ng liham. • Makikita sa ilalim ng lagda sa gawing kaliwa ng papel.

Halimbawa: SLAK:LZHmcp08152017 JIC:pst/06102015 JIC:PST/mvc

Tandaan! Tinatawag din itong tracer lalo pa’t pangunahing gampanin nito sa Korespondensiya Opisyal ang magsilbing reperensiya sa hinaharap.

Full-block

Mga Anyo ng Liham

Semi-block

Mga Anyo ng Liham

Special Paragraphing

(Espesyal na Pagtatalata)

Mga Anyo ng Liham

________________________ ________________________ ________________________

__________________

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

__________________ _________________ _________________

Katawan ng Liham

Petsa

Patunguhan

Ulong Sulat/Pamuhatan

Bating Pangwakas

Paksa

Bating Pambungad

Lagda sa Ibabaw ng Pangalan

kalakip

Espasyo

Katangian ng Liham

1. Malinaw

Maayos ang pagkaksunod-sunod ng mga salita, pangungusap, talata, at bahagi

Simple, hindi maligoy

Katamtamang haba ang pangungusap

Mahusay ang pagpapahayag ng ideya

Halimbawa:

Kaugnay ng aming liham sa inyong tanggapan

noong 18 Oktubre 2018, nais naming ipabatid

na ang Panrehiyong Seminar sa

Korespondensiya Opisyal sa Rehiyon 3 ay

nakatakda nang isagawa sa 18-19 Pebrero

2019 sa Malolos Sports and Convention Center,

Lungsod Malolos, Bulacan.

Magalang naming hinihiling na muling

magpalabas ng memorandum ang inyong

tanggapan hinggil sa gawaing ito.

Katangian ng Liham

2. Wasto

Tiyak ang impormasyon

Tamang pagpapahayag, pagbabaybay, gramatika, espasyo, at palugit

Tamang bantas

3. Buo

Kompleto ang impormasyon

Halimbawa:

Malugod kayong inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang

Filipino sa isang gabi ng pasasalamat na may temang

“Salamat, Kabalikat-Wika” na gaganapin sa 18

Disyembre 2019, 6:00ng, Hotel H20, Roxas Boulevard,

Maynila.

Sa gabing ito ay pasasalamatan namin kayo sa lubos na

suporta na inyong ibinigay sa mga gawain ng aming

ahensiya kabilang na ang pagsasagawa ng Seminar sa

Korespondensiya Opisyal. Malaki ang inyong naging

papel upang maisakatuparan nang matagumpay ang

mga proyekto ng KWF.

Katangian ng Liham

4. Magalang

gumagamit ng namin, kayo, ninyo, inyo

may tono ng kagandahang-asal

Halimbawa: Kami ay nagse-survey ng mga prospek na kalahok mula sa

inyong rehiyon/lalawigan–na maaaring manunulat (batikan at

baguhan), iskolar ng panitikan, at guro na nagtuturo ng

panitikan at mula sa Kagawaran ng Edukasyon o DepEd.

Sila ay aming aanyayahan, walang babayarang

rehistrasyon, kami ang sasagot ng kanilang transportasyon,

pagkain, at akomodasyon.

Katangian ng Liham

5. Maikli

Sapat ang haba ng pangungusap

Bawat detalye, mahalaga

6. Kumbersasyonal

Parang personal na kausap ang sinusulutan/bumabasa

Natural ang dating o ayos ng mga salita

Halimbawa:

Bilang ka-tagapagtaguyod, hinihingi namin ang inyong

tulong na magamit nang libre ang GSIS Theater bilang

venue ng nasabing seminar. Gayundin, hinihiling din

namin ang inyong buong suporta na itaguyod ito nang

libre para sa mga guro sa pamamagitan ng pagtustos sa

isang tanghalian para sa mga target na kalahok.

Katangian ng Liham

7. Mapagsaalang-alang

mapagbigay sa lahat ng pagkakataon (hal. sa pagsagot nang nararapat sa tama at panahon)

Halimbawa:

Magalang naming hinihiling na mabigyan kami ng

listahan ng inyong mga gawain o programa na may

kaugnayan sa katutubong wika at kultura. Gayundin, ng

tiyak na tanggapan o empleado na kasangkot sa mga

naturang programa, kasama ang numero ng telepono at

e-mail. Kung inyong mamarapatin nais naming makuha

ang inyong tugon sa o bago ang 15 Enero 2019. Ang

impormasyong makukuha namin sa inyo ay mahalaga sa

pagbuo ng pambansang adyenda sa pagpapasigla ng

nanganganib na wika.

Ilang Tagubilin

1. Malinis ang anyo, wasto ang pormat, walang mali sa baybay, at aspektong gramatikal.

2. Balanse, may paggalang, o sensitibo sa kasarian.

3. Ugaliing maglakip ng numero ng telepono, e-mail address, at pangalan ng taong hahanapin para sa kaukulang tanong o paglilinaw.

4. Huwag kalimutang ilakip ang mga kalakip na binanggit sa liham.

Hakbang sa Pagsulat ng Liham

1. Bago Sumulat Basahin ang naunang palitan ng korespondensiya ng sumulat at sinusulatan.

Isaalang-alang ang pangunahing layunin

kung bakit lumiliham.

Mayroon bang pangalawang layunin sa

pagliham?

Mahalaga ang pagpaplano at

konsentrasyon sa pagtugon sa bawat liham

Hakbang sa Pagsulat ng Liham

2.Pagpaplano/Pagbabalangkas

3. Pagbuo ng unang Borador

4. Pag-eedit sa nabuong borador 5. Maingat na presentasyon

Kailan masasabing maingat ang presentasyon?

Kapag ito ay malinis (neat) Ginamitan ng magandang klase ng papel o

stationery

?

Mahalagang Tagubilin!

Ideal na tipo at sukat (font size at style)

Arial (10, 12) depende sa haba ng liham at kadalasang

justified align ang bawat talata. Times New Roman (12) Courier (12) – ginagamit ito sa US State

Department

Lucida (gamitin sa screen na mababa ang resolution)

Garamond

Century (mas gamitin ito sa teksbuk)

Baskerville (mas pinapaburan ito ng US based printers)

Optima

Sa kabuuan, madaling basahin at malinaw ang pangunahing

konsiderasyon.

PABALIK NA

ADRES

Hangga’t maaari, kailangang maganda ang kalidad ng sobre.

PINADALHAN NG SULAT AT ADRES

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 2/P, Gusaling Watson, Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

LUALHATI PEREZ

42 Evergreen St.

Greenview Executive Village 3

1118 Fairview, Lungsod Quezon

Electronic mail (e-mail)

Impormasyon hinggil sa nakalakip

na liham

Ilakip ang liham na may lagda

Ugaliing tumugon kung natanggap ang liham

Memorandum

MEMORANDUM BLG.

MULA KAY:

PARA KAY/SA:

PAKSA:

PETSA:

(Katawan ng Memorandum)

MEMORANDUM BLG. 2016 _____

MULA KAY: VIRGILIO S. ALMARIO, NA

Tagapangulo

PARA KINA: PURIFICACION G. DELIMA

SHEILEE B. VEGA

PAKSA: PAKIKIPAGPULONG SA KINATAWAN MULA SA NATIONAL

UNIVERSITY KAUGNAY NG PROYEKTONG FILIPINO SPELL

CHECKER

PETSA: 6 SETYEMBRE 2018

x------------------------------------------------------------------------------------

Sa kabutihan ng paglilingkod, kayo ay inaatasang makipagpulong sa kinatawan

mula sa National University sa 16 Setyembre 2018, Biyernes, sa ganap na 9:00nu .

Ito ay kaugnay ng proyektong Filipino Spell Checker

Ang inyong gawain ay opisyal at anumang gastusing kaugnay nito ay masisingil sa

tanggapan alinsunod sa wastong pagtutuos at pag-aawdit.

Paglilipat o endoso

Tandaan!

1. Referred –Itinutukoy (mataas-pababa)

2. Returned - Ibinabalik (pantay ang katungkulan)

3. Endorsed-Inililipat (maaaring mababa-pataas o pantay)

4.Forwarded-Itinutuloy (mababa-pataas)

Kapasiyahan o Resolusyon

Bunga ng kasunduan ng nakararami

kung hindi man ng lahat ng mga dumalo sa

isang pulong.

Layunin nito na hilingin ang

kinakailangang aksiyon sa kinauukulang

pinuno/mga pinuno upang matupad ang

mga kahilingang nilalaman ng resolusyon

1) numero ng resolusyon ayon sa petsa ng

pagkakasunod-sunod sa

kinapapalooban/sumasaklaw ng taon;

2) katwiran/dahilan kung bakit

dapat pagtibayin ito na nagsisimula sa

SAPAGKAT;

3) bahagi ng pagpapatibay na sinisimulan sa

pariralang “DAHIL DITO, SAMAKATWID,

ipinapasiya gaya ng ginagawang pagpapasiya

na…”;

28

4) ang pangalan at posisyon/katungkulan

ng pinadadalhan nito;

5) ang lugar at petsa ng pagpapatibay; at

6) lagda ng mga nagpatibay nito.

Resolusyon Blg. ___

Pamagat

SAPAGKAT (Dahilan o katwiran kung bakit kailangang

pagtibayin ito)

DAHIL DITO SAMAKATWID, ipinapasiya (umaayon sa

pamagat ng kapasiyahan)

Ang pangalan at posisyon ng mga padadalhan nito.

Lugar at petsa ng pagpapatibay.

Lagda ng mga nagpatibay.

KAPASIYAHAN NG KALUPUNAN NG MGA KOMISYONER BLG. 15–16

Serye 2015

PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGDIRIWANG

NG BUWAN NG WIKA 2016

SAPAGKAT, itinatadhana ng 1987 Kontistusyon na dapat magtatag ang Kongreso

ng isang Komisyon na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang mga rehiyon at

mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay, at magtataguyod ng mga

pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at pagpapanatili sa Filipino

at iba pang mga wika;

SAPAGKAT, upang tupdin ang mandato ng Konstitusyon, pinagtibay ang Batas

Republika Blg. 7104 (RA 7104) ng 1991 na lumilikha ng Komisyon sa Wikang

Filipino bilang natatanging ahensiyang pangwika sa bansa;

SAPAGKAT, iniaatas ng RA 7104 na tungkulin ng KWF na magbalangkas ng mga

patakaran, plano, at programa upang matiyak ang higit at patuluyang

pagpapaunlad, pagpapayaman, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at

iba pang mga wika ng Filipinas;

SAPAGKAT, iniaatas ng RA 7104 na tungkulin ng KWF na tawagan ang alinmang

kagawaran, kawanihan, opisina, ahensiya, o alinmang kasangkapan ng

Pamahalaan, o alinmang pribadong entidad, institusyon, o organisasyon para sa

kooperasyon at tulong sa pagtupad ng mga gawain, tungkulin at pananagutan

nitó;

SAPAGKAT, iniaatas ng RA 7104 na tungkulin ng KWF na magsagawa sa mga

antas na pambansa, rehiyonal, at lokal ng mga pagdinig pampubliko,

kumperensiya, seminar, at iba pang mga pangkatang talakayan upang umalam at

tumulong sa paglutas ng mga suliranin at mga isyung may kaugnayan sa

pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga

wika ng Filipinas;

IPINAPASIYA, gaya ng ginagawang pagpapasiya ngayon, na

ang magiging tema ng Buwan ng Wika 2016 ay “Filipino:

Wika ng Karunungan” at magtatampok sa wikang Filipino

bilang wika para sa modernisasyong akademiko, lalo’t higit

sa pagbabago ng pananaw sa pagtuturo ng Filipino sa antas

tersiyarya;

IPINAPASIYA pa, na tampok sa Buwan ng Wika 2016 ang

Kongreso sa Intelektuwalisasyon ng Filipino na isang tatlong-

araw ng kongreso na may layuning suriin ang mga direksiyon

ng programa at nilalamang kurikular upang makapagbukás

ng malaking espasyo sa pagtuturo ng ibang disiplina gamit

ang Filipino;

IPINAPASIYA pa, na nangangahulugan ito rebisyon ng layunin ng

edukasyon sa Filipino, ng dagdag na kasanayan at kaalaman para sa

mga propesor sa Filipino, at ng rebalidasyon ng Filipino sa buong

gawaing akademiko.

IPINAPASIYA din, na isasagawa ng KWF ang mahigpit na

pakikipagtulungan sa CHED at maging sa TESDA upang maipanukala

ang mga kaukulang pagbabago sa pagtanaw sa Filipino bilang Wikang ng

Karunungan;

IPINAPASIYA sa wakas, na maglalaman ang KWF ng kaukulang pondo

para sa iba’t ibang gawaing idaraos ng ahensiya kaugnay ng Buwan ng

Wika 2016 anibersaryo nitó, at illalatag ang mga tiyak na plano para sa

mga ito sa isang bukod na panukalang proyekto at/o kapasiyahan ng

Kalupunan ng mga Komisyoner kung kinakailangan;

PINAGTIBAY ng Kalupunan ng mga Komisyoner ngayong 4 Agosto 2015

sa Bulwagang Urduja, Lingayen, Pangasinan.

Pormularyo o Form

Layunin ng Pagsasanay

1. Matalakay ang iba’t ibang uri ng

korespondensiya.

2. Mailahad ang mga epektibong paraan ng

pagsulat sa Filipino.

3. Mahikayat ang mga kalahok na gamitin ang

Filipino sa pagsulat ng korespondensiya sa

kanilang mga opisina.

4. Mapataas ang antas ng paggamit ng Filipino sa

mga ahensiya ng pamahalaan.

Workshop

Pangkat 1 - Maghanda ng memorandum mula sa Direktor

na nag-aatas na gamitin ang wikang Filipino sa mga

opisyal na transaksiyon at korespondensiya.

Pangkat 2 – Maghanda ng isang resolusyon na nag-aatas

na bumuo ng Lupon sa Korespondensiya Opisyal ang

inyong ahensiya.

Pangkat 3 - Maghanda ng liham kahilingan para sa

Komisyon sa Wikang Filipino na maisalin sa Filipino ang

misyon at bisyon ng inyong ahensiya.

Pangkat 4 – Maghanda ng liham para sa Yunit Pantauhan

na magkakaroon/dadalo sa seminar ang inyong sangay.

Maraming salamat po!